Commits

Takafumi Arakaki  committed 752ff52

railgun-doc-ja/2093cb43d6da

 • Participants
 • Parent commits 0f1f8f2
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (3)

File railgun-doc-ja/_sources/simobj.txt

    どのCメンバーのメモリを確保するかを指定することができるようになります.
    以下のように,辞書の辞書のリストという形式で指定してください.::
 
-     { 'name1': { 'cfuncs': ['f', 'g', 'h'], 'cmems': ['x', 'y'] },
-      'name2': { 'cfuncs': ['f', 'j', 'k'], 'cmems': ['y', 'z'] } }
+     { 'name1': { 'funcs': ['f', 'g', 'h'], 'members': ['x', 'y'] },
+      'name2': { 'funcs': ['f', 'j', 'k'], 'members': ['y', 'z'] } }
 
    ここで, ``name1, name2`` はCメンバーのサブセットの名前で,
    ``f, g, h, j, k`` はCの関数の名前で,

File railgun-doc-ja/searchindex.js




File railgun-doc-ja/simobj.html

 この属性を指定することでCメンバーと関数のサブセットに名前をつけ,
 どのCメンバーのメモリを確保するかを指定することができるようになります.
 以下のように,辞書の辞書のリストという形式で指定してください.:</p>
-<div class="highlight-python"><div class="highlight"><pre><span class="p">{</span> <span class="s">&#39;name1&#39;</span><span class="p">:</span> <span class="p">{</span> <span class="s">&#39;cfuncs&#39;</span><span class="p">:</span> <span class="p">[</span><span class="s">&#39;f&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="s">&#39;g&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="s">&#39;h&#39;</span><span class="p">],</span> <span class="s">&#39;cmems&#39;</span><span class="p">:</span> <span class="p">[</span><span class="s">&#39;x&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="s">&#39;y&#39;</span><span class="p">]</span> <span class="p">},</span>
- <span class="s">&#39;name2&#39;</span><span class="p">:</span> <span class="p">{</span> <span class="s">&#39;cfuncs&#39;</span><span class="p">:</span> <span class="p">[</span><span class="s">&#39;f&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="s">&#39;j&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="s">&#39;k&#39;</span><span class="p">],</span> <span class="s">&#39;cmems&#39;</span><span class="p">:</span> <span class="p">[</span><span class="s">&#39;y&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="s">&#39;z&#39;</span><span class="p">]</span> <span class="p">}</span> <span class="p">}</span>
+<div class="highlight-python"><div class="highlight"><pre><span class="p">{</span> <span class="s">&#39;name1&#39;</span><span class="p">:</span> <span class="p">{</span> <span class="s">&#39;funcs&#39;</span><span class="p">:</span> <span class="p">[</span><span class="s">&#39;f&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="s">&#39;g&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="s">&#39;h&#39;</span><span class="p">],</span> <span class="s">&#39;members&#39;</span><span class="p">:</span> <span class="p">[</span><span class="s">&#39;x&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="s">&#39;y&#39;</span><span class="p">]</span> <span class="p">},</span>
+ <span class="s">&#39;name2&#39;</span><span class="p">:</span> <span class="p">{</span> <span class="s">&#39;funcs&#39;</span><span class="p">:</span> <span class="p">[</span><span class="s">&#39;f&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="s">&#39;j&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="s">&#39;k&#39;</span><span class="p">],</span> <span class="s">&#39;members&#39;</span><span class="p">:</span> <span class="p">[</span><span class="s">&#39;y&#39;</span><span class="p">,</span> <span class="s">&#39;z&#39;</span><span class="p">]</span> <span class="p">}</span> <span class="p">}</span>
 </pre></div>
 </div>
 <p>ここで, <tt class="docutils literal"><span class="pre">name1,</span> <span class="pre">name2</span></tt> はCメンバーのサブセットの名前で,