Commits

tovim committed 9b5caa5

doc-cs: three files added

Comments (0)

Files changed (3)

Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/cmenu-global-settings.jpg

Added
New image
Add a comment to this file

doc/source-cs/figures/import.png

Added
New image

doc/source-cs/nonhg.txt

+****************************
+Použití s jinými systémy VCS 
+****************************
+ 
+.. module:: nonhg
+	:synopsis: Describe using TortoiseHg as a front-end to other VCS
+
+
+Tato kapitola popisuje tři nejoblíbenější extenze Mercurialu pro spolupráci s *cizími* systémy VCS. Viz také `Konverze repozitáře <http://mercurial.selenic.com/wiki/RepositoryConversion>`_.
+
+
+Perfarce (Perforce)
+===================
+
+* `Perfarce <http://www.kingswood-consulting.co.uk/hg/perfarce/>`_ home page.
+* `Mercurial for Perforce users <http://mercurial.selenic.com/wiki/PerforceConcepts>`_
+
+Tato extenze upravuje obsluhu vzdáleného repozitáře tak, že cesta repozitáře, která připomíná::
+
+	p4://p4server[:port]/clientname
+
+způsobí operace na jmenované klientské specifikaci p4 na serveru p4. Klientská specifikace musí již na serveru existovat před použitím této extenze. Provádění změn u klienstské specifikace Views působí problémy při synchronizaci repozitářů a měli bychom se jim vyhnout.
+
+Extenze přepisuje pět vestavěných příkazů Mercurialu.
+
+odchozí::
+
+	Jestliže název cílového repozitáře začíná s p4:// potom jsou oznámeny soubory ovlivněné revizemi lokálního repozitáře, nikoliv repozitáře v lokaci p4.
+
+push::
+
+	Jestliže název cílového repozitáře začíná p4://, potom jsou exportovány změny z lokálního repozitáře do lokace p4. Není-li určena žádná revize, potom jsou odeslány všechny změny od posledního výpisu změn p4. V obou případech jsou všechny revize, které mají být odeslány, shrnuty v jediném výpisu změn p4. 
+
+Volitelně je výsledný changelist předán serveru p4 na základě volby --submit pro push nebo na základě nastavení **perfarce.submit** na True. Je-li **perfarce.keep** nastaveno na False potom se po úspěšném předání souborů smaže pracovní prostor p4.
+
+pull::
+
+	Začíná-li jméno zdrojového repozitáře *p4://*, potom jsou změny importovány z depotu, přičemž se automaticky slučují changelisty podané příkazem hg push. Je-li **perfarce.keep** nastaveno na False, potom se po úspěšném importu souborů smaže pracovní prostor p4; v opačném případě je pracovní prostor p4 novými soubory aktualizován.
+
+příchozí::
+
+	Začíná-li název zdrojového repozitáře *p4://*, potom jsou oznámeny změny v depotu p4, které dosud nejsou v lokálním repozitáři.
+
+clone::
+
+	Začíná-li název zdrojového repozitáře *p4://*, potom se vytvoří cílový repozitář a přetáhnou se do něho všechny změny z depotu p4.
+
+*Integrace TortoiseHg*
+
+Je-li umožněna extenze perfarce, přidá se volba :guilabel:`start revision` do nástroje *klonovat* a nabídka :guilabel:`Perforce` do Průzkumníka repozitáře. Nabídka má dvě položky:
+
+identity::
+
+	Nalezne poslední (tip) revizi (v Perforce označována jako changelist) a vybere ji v okně Průzkumníka.
+
+pending::
+
+	Nalezne *pending* revize Perforce, které byly příkazem push poslány do naší klientské extenze Perforce ale nebyly ani zapsány do repozitáře, ani staženy zpět. V této situaci se otevře dialog, ve kterém můžeme nepřevzaté (pending) revize převzít nebo odmítnout.
+
+*Instalace*
+
+Perfarce se dodává společně s instalátorem TortoiseHg 1.0 pro Windows takže jej snadno umožníme přidáním záznamu do souboru Mercurial.ini nebo do konfiguračního souboru hgrc repozitáře::
+
+	[extensions]
+	perfarce=
+ 
+hgsubversion (SVN)
+==================
+
+* `hgsubversion <http://bitbucket.org/durin42/hgsubversion/wiki/Home>`_ home page
+* `hgsubversion Extension <http://mercurial.selenic.com/wiki/HgSubversion>`_ wiki page
+* `Working with Subversion Repositories <http://mercurial.selenic.com/wiki/WorkingWithSubversion>`_
+
+hgsubversion, jak název napovídá, umožňuje použít Mercurial jako klientskou aplikaci pro server SVN. Lze jej také použít pro přímý převod repozitářů SVN do Mercurialu.
+
+*Instalace*
+
+Instalační programy TotroiseHg pro Window obsahují pojítka python-svn, potřebná pro hgsubversion, takže je možné klonovat repozitář hgsubversion do vlastního počítače::
+
+hg clone http://bitbucket.org/durin42/hgsubversion/ C:\hgsvn
+
+Potom umožníme extenzi v našem souboru Mercurail.ini uvedením názvu vyhrazené složky::
+
+	[extensions]
+	hgsubversion = C:\hgsvn\hgsubversion
+
+Funkčnost instalace si ověříme zadáním :command:`hg help hgsubversion`
+
+Podrobnosti nalezneme na stránkách wiki pro hgsubversion.
+
+.. warning::
+Při klonování serveru Subversion se vřele doporučuje klonovat jenom několik prvních revizí a zbytek přetáhnout (pull). Vyskytne-li se chyba při klonování, bývá smazán celý neúplný klon. Akce pull je mnohem shovívavější. 
+
+*Integrace TortoiseHg*
+
+Importované changesety ze Subversion se v Průzkumníku repozitáře zobrazí s původními čísly v Subversion.
+
+hg-git (git)
+============ 
+
+* `hg-git <http://hg-git.github.com/>`_ home page
+* `hg-git Extension <http://mercurial.selenic.com/wiki/HgGit>`_ wiki page
+* `Mercurial for Git users <http://mercurial.selenic.com/wiki/GitConcepts>`_
+
+hg-git, jak název naznačuje, nám umožní použít Mercurial jako klientskou aplikaci pro server git. Lze jej použít také pro přímý převod repozitáře Git do Mercurialu.
+
+*Instalace*
+
+Instalační programy TotroiseHg pro Window obsahují pojítka python-git (označovaná jako dulwich), potřebná pro hg-git, takže je možné klonovat repozitář hg-git do vlastního počítače::
+
+	hg clone http://bitbucket.org/durin42/hg-git/ C:\hg-git
+
+Potom umožnit hggit a bookmarks v souboru Mercurial.ini::
+
+	[extensions]
+	bookmarks =
+	hggit = C:\hg-git\hggit
+
+Funkčnost instlace si ověříme zadáním :command:`hg help hggit`
+
+Podrobnosti viz dokumentace hggit.
+
+Mějme na vědomí, že příkazy 'příchozí' a 'odchozí' při komunikaci s repozitáři git mají deformované zobrazení. Jsme tedy odkázání na prostá push a pull, což není neobvyklé při propojení s nástroji externího systému revizí.
+
+
+.. vim: noet ts=4
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.