Commits

Steve Borho committed ceeb4d6 Merge

Merge with default, take cs docs

Comments (0)

Files changed (8)

doc/source-cs/commit.txt

 TortoiseHg 1.0 zavedl rudimentární podporu pro subrepozitáře a to pouze v nástroji commit a status. Považuje-li Mercurial subrepozitář za "nečistý", objeví se v seznamu souborů nástroje Commit s označením stavu *S* a je potom komitován spolu s jinými změnami, přičemž se aktualizuje soubor .hgsubstate v kořenovém adresáři repozitáře.
 
 
-Nastavitelné parametry záložky Commit
--------------------------------------
+Nastavitelné parametry
+----------------------
 
 Na záložce Commit konfiguračního okna TortoiseHg Settings lze nastavit tyto parametry:
 

doc/source-cs/extensions.txt

 HGEOL
 =====
 
-Extenze hgeol je případným nástupce extenze win32text. Pokouší se řešit kompabilitní problémy EOLN kompletnějším a robustnějším způsobem. Místo popisu na tomto místě uvedeme odkazy na online-ovou dokumentaci, která se neustále vyvíjí.
+Extenze hgeol je případným nástupcem extenze win32text. Pokouší se řešit kompabilitní problémy EOLN kompletnějším a robustnějším způsobem. Místo popisu na tomto místě uvedeme odkazy na online-ovou dokumentaci, která se neustále vyvíjí.
 
 * `EOLTranslationPlan <http://mercurial.selenic.com/wiki/EOLTranslationPlan>`_
 * `Source code <http://bitbucket.org/mg/hg-eol/>`_
 	On Windows 2K, the encrypted passwords are stored in the system
 	registry under HKCU\\Software\\Mercurial\\Keyring.
 
-**Repository configuration (HTTP)**
+**Konfigurace repozitáře (HTTP)**
 
-Edit repository-local .hg/hgrc and save there the remote repository path and
-the username, but do not save the password. For example::
+Editujte repozitář -> lokální -> .hg/hgrc a ulož tam cestu ke vzdálenému repozitáři, jméno uživatele, nikoli však heslo. Na příklad::
 
 	[paths]
 	myremote = https://my.server.com/hgrepo/someproject
 	myremote.prefix = my.server.com/hgrepo
 	myremote.username = mekk
 
-Simpler form with url-embedded name can also be used::
+Jednodušší forma s vloženým názvem url může být také použita:: 
 
 	[paths]
 	bitbucket = https://User@bitbucket.org/User/project_name/
 
 .. note::
-	If both username and password are given in .hg/hgrc, extension will
-	use them without using the password database. If username is not
-	given, extension will prompt for credentials every time, also
-	without saving the password. So, in both cases, it is effectively
-	reverting to the default behaviour.
+	Je-li v :file:`.hg/hgrc` zadáno jméno uživatele i heslo, potom je extenze použije bez použití heslové databáze. Není-li jméno uživatele uvedeno, extenze bude pokaždé vyžadovat osobní údaje, také bez uložení hesla. Takže v obou případech je účinné se vrátit k implicitnímu chování.
+	
+Podrobnější informace získáte v `[auth] <http://www.selenic.com/mercurial/hgrc.5.html#auth>`_.
 
-Consult `[auth] <http://www.selenic.com/mercurial/hgrc.5.html#auth>`_
-section documentation for more details.
+**Konfigurace repozitáře (SMTP)**
 
-**Repository configuration (SMTP)**
-
-Edit either repository-local .hg/hgrc, or ~/.hgrc (the latter is usually
-preferable) and set there all standard email and smtp properties, including
-smtp username, but without smtp password. For example::
+Editujte buď repozitář -> lokální -> .hg/hgrc nebo ~/.hgrc (vhodnější je obvykle ten druhý) a zadejte tam všechny standardní vlastnosti pro email a smtp, včetně názvu uživatele smtp ale bez hesla pro smtp. Na příklad::
 
 	[email]
 	method = smtp
 	username = JoeDoe@gmail.com
 	tls = true
 
-Just as in case of HTTP, you must set username, but must not set password here
-to use the extension, in other cases it will revert to the default behaviour.
+Stejně jako v případě HTTP, musíte zadat jméno uživatele ale nesmíte zde uvádět heslo, chcete-li použít extenzi. V opačném případě se procedura překlopí do implicitního chování.
 
-**Usage**
+**Použití**
 
-Configure the repository as above, then just pull and push (or email) You
-should be asked for the password only once (per every username +
-remote_repository_url combination). 
+Konfigurujte repozitář jak výše uvedeno, pak už jen stahujte a vysílejte (pull a push) nebo emailujte. Na heslo byste měl být tázán pouze jednou (pro každou kombinaci jména uživatele a remote_repository_url).
 
 .. vim: noet ts=4
 
+projrc
+======
+
+`projrc <http://mercurial.selenic.com/wiki/ProjrcExtension>`_ je extenze, která prozkoumá soubor .hg/projrc, hledaje další konfigurační možnosti. Soubor se přenese klonováním a stažením (pull) ze seznamu serverů, který '''musí ''' být nakonfigurován uživatelem. Z bezpečnostních důvodů '''musí ''' být také uvedeno, která konfigurační nastavení ''`projrc''` mají být přenesena (implicitně se žádná nastavení ze žádného serveru nepřenášejí).
+Uživatel také může nastavit extenzi tak, že automaticky zahrne všechny změny do souboru .hg/projrc.
+
+To je důležité pro centralizovaná nastavení, kde chcete distribuovat konfigurační nastavení do všech repozitářů s minimálním úsilím. Zejména to lze použít pro přemapování subrepozitářových zdrojů, jak je vysvětleno v textu 
+`SubrepoRemappingPlan <http://mercurial.selenic.com/wiki/SubrepoRemappingPlan>`_.
+
+**Konfigurace**
+
+Tato extenze (jako většina jiných) je implicitně nepovolena. Abyste ji mohli používat, musíte ji nejprve povolit v panelu Setting/Extension.
+
+Je-li extenze povolena, vidíte nový vstup "Projrc" v dialogu pro nastavení. Zde můžete extenzi konfigurovat úpravou následujících položek:
+
+	:guilabel:`Request confirmation`
+    Je-li True (implicitně), jste vyzván k potvrzení kdykoliv extenze zaznamená změny v souboru .hg/projrc vzdáleného serveru.
+    Je-li False, extenze automaticky přijme všechny změny souboru .hg/projrc vzdáleného serveru.
+
+  :guilabel:`Servers`
+    Toto nastavení je seznam čárkami oddělených globů, které se shodují s názvy serverů, z nichž bude soubor projrc stažen (pulled).
+		Pokud není toto nastvení zadáno, žádné soubory .hg/projrc se nikdy ze žádného serveru nepřenesou.
+		
+  :guilabel:`Include`
+    Tímto klíčem určíte, které sekce a které klíče budou přijaty ze vzdálených souborů projrc.
+		Je to seznam čárkami oddělených globů, které se shodují s názvy sekcí nebo klíčů, které mohou být připojeny.
+		Názvy klíčů musí být určeny názvem jejich sekce následovaným tečkou, následovanou názvem klíče (např. "''`diff.git`''").
+
+    Všechny sekce a klíče povolíte zadáním "*" (bez uvozovek).
+
+  :guilabel:`Exclude`
+    Toto nastavení je podobné nastavení "''`Include`''" ale má opačný účinek. Deklaruje seznam nastavení, která nebudou přenesena ze společných soubofů projrc. 
+
+    Seznam "exclude" má stejnou skladbu jako seznam "include". Je-li zadán exkluzivní seznam ale inkluzivní seznam je prázdný nebo neexistuje, budou připojeny všechny nevyloučené klíče.
+
+Jsou-li zadány oba seznamy a klíč nalézá shodu v obou seznamech, má prioritu nejvíce explicitní shoda v následujícím pořadí:
+
+  * za nejvíce explicitní jsou považovány přesné shody pro klíče  např. "''`ui.merge`''");
+  * následují shody vzorů (globů) (např.   "''`auth.bitbucket.com.*`''"), přičemž nejvíce explicitní je nejdelší vzor shody;
+  * shody na úrovni sekcí (e.g. "''`ui`''");
+  * globální ("''`*`''") shody.
+
+Shoduje-li se klíč stejnou délkou jak s exkluzivními, tak s inkluzivními vzory, je klíč "zahrnut" (to jest, inkluze má přednost pře exkluzí).
+
+**Použití**
+
+Řádně nastavená a povolená extenze prohledá soubory .hg/projrc při každém klonování nebo stahování z repozitářů, uvedených v její konfiguraci "servers".
+
+Kdykoliv extenze zjistí změnu ve vzdáleném souboru projrc (e.g. when
+you do not have a .hg/projrc file yet, or when the contents of said file
+have changed on the server), obdržíte varování pokud nemáte "Require confirmation" nastaveno na False (v kterémžto případě extenze předpokládá, že změny přijímáte). Přijmete-li změny, váš lokální soubor .hg/projrc je aktualizován a jeho nastavení jsou Mercurialem a TortoiseHg vzata v úvahu.
+
+Má-li lokální repozitář soubor .hg/projrc, uvidíte v dialogu pro nastavení další panel s názvem "project settings (.hg/projrc)". 
+
+Tento panel je pouze pro čtení a ukazuje aktuální nastavení v souboru .hg/projrc. I když můžete aktualizovat svoji lokální verzi .hg/projrc, nemožnost měnit údaje v panelu naznačuje, že nemůžete měnit nastavení vzdáleného repozitáře a že když se nastavení vzdáleného repozitáře změní, vaše lokální kopie bude aktualizována při nejbližší akci pull (pokud to dovolíte).
+
+Panel "project settings" se zařadí mezi panely "global settings" a "repository settings", čímž je naznačováno, že jeho nastavení jsou použita po globálních nastaveních ale před nastaveními lokálního repozitáře (uvedenými v souboru .hg/hgrc) 
+
+
+**Dodatečná poznámka**
+
+Podrobnější údaje o používání a konfiguraci z přikazového řádku, jakož i nejčersvější informace o extenzi získáte na stránce 
+`Wiki <http://mercurial.selenic.com/wiki/ProjrcExtension>`_.
+
+
 pbranch
 =======
 
-Patch Branches (`pbranch <http://mercurial.selenic.com/wiki/PatchBranchExtension>`_) 
+Patch Branches (větve oprávek- `pbranch <http://mercurial.selenic.com/wiki/PatchBranchExtension>`_) 
 je postup pro vytváření oprávkových řad pro předávání do hlavního repozitáře. Je založen na tematických větvích (pro každou oprávku jedna) a je proto velmi vhodný pro dlouhodobý vývoj a údržbu, zejména při kolektivní spolupráci.
 
 `Podrobný návod <http://arrenbrecht.ch/mercurial/pbranch/>`_ je na webu.

doc/source-cs/index.txt

 
 .. TortoiseHg documentation master file, created by
   sphinx-quickstart on Tue Jul 21 13:14:26 2009.
-  Poslední editace překladu 30. září 2010  
+  Poslední editace překladu 30. dubna 2012  
 
 Vítejte v dokumentaci pro TortoiseHg!
 ======================================

doc/source-cs/intro.txt

 	
 .. note:: Ve Window obsahuje TortoiseHg jak thg.exe, tak thgw.exe. programy. Nástroj thgw.exe je zamýšlen pro použití v zástupci na ploše nebo v menu. Nástroj thg.exe je pro použití v konzoli a pro volání nápovědy z příkazového řádku. Dávkový soubor thg.cmd, který instalace přidá do proměnné PATH, volá thg.exe.	
   
-TortoiseHg je napsán převážně v Pythonu a PyQt (extenze rozhraní Windowsu je významná výjimka). Skript thg a dialogy TortoiseHg lze použít na jakékoliv platformě, která podporuje PyQt, včetně Mac OS X.
+TortoiseHg je napsán převážně v Pythonu a PyQt (extenze rozhraní Windows je významná výjimka). Skript thg a dialogy TortoiseHg lze použít na jakékoliv platformě, která podporuje PyQt, včetně Mac OS X.
 
 Instalace TortoiseHg
 ====================
 Uživatelské rozhraní TorotiseHg bylo přeloženo do mnoha jazyků. Jazykové balíčky nejsou potřebné, neboť všechny přeložené jazyky jsou nainstalované. Preferovaný jazyk (:guilabel:`UI Language`) lze nastavit v nástroji pro globální konfiguraci.
 
 Kontextové nabídky rozhraní Windows jsou překládány pomocí registrů Windows. Překlady pro mnohé lokalizace byly nainstalovány do složky
-:file:`C:\\Program Files\\TortoiseHg\\i18n\\cmenu`. Na vybraném jazyku proveďte dvojpoklep a potvrďte dotaz. 
+:file:`C:\\Program Files\\TortoiseHg\\i18n\\cmenu`. Na vybraném jazyku proveďte dvojpoklep a potvrďte dotazy. 
 
 
 V OS Linux a Mac

doc/source-cs/quick.txt

 
 1. Z aplikace :guilabel:`Workbench`
 
-  Workbench spustíme z menu Start nebo z kontextového menu aktivovaného poklepem pravé klávesy myši s kurzorem kdekoli v pracovní ploše (anglicky: by right clicking on the Desktop) - `Hg Workbench`. 
+  Verpánek spustíme z menu Start nebo z kontextového menu aktivovaného poklepem pravé klávesy myši s kurzorem kdekoli v pracovní ploše (anglicky: by right clicking on the Desktop) - `Hg Workbench`. 
 	
  .. figure:: figures/desktop-workbench.png
   :alt: Desktop Context Menu
 Po stisku tlačítka :guilabel:`Create`, vytvoří Mercurial v našem projektovém adresáři složku :file:`.hg`. Zde si program ukládá všechna verzovaná data. Této složce se říká `repozitář` nebo `store`, zatímco adresář, který obsahuje zdrojové soubory, je označován jako `pracovní adresář`.
 Se složkou :file:`.hg` nikdy přímo nepracujeme. Při zadávání příkazů se odkazujeme na pracovní adresář.
 
-Nový repozitář se také přidá do RepoRegistrů, pokud tuto operaci provedeme z verpánku.
+Nový repozitář se také přidá do RepoRegistrů, pokud tuto operaci provedeme z Verpánku.
 
 .. note:: 
   Mezi pracovním adresářem a repozitářem existuje tajemná symbióza. Jak později poznáme, mění se obsah pracovního adresáře podle aktuálně nastavené revize. Ponecháme-li aktuální starší revizi, můžeme případné novější soubory v Průzkumníku Windows nevidět!
 	Ručně editovat soubory ve složce :file:`.hg` je nebezpečné, může dojít k poškození repozitáře. Jedinou výjimkou je konfigurační soubor :file:`.hg/hgrc`. 
 
 .. note::
-	Možná jste již vytvořil jeden či více repozitářů. Protože lze ve verpánku manipulovat s více repozitáři, můžete je přidat do panelu Repozitory Registry výběrem :menuselection:`File > Open Repozitory...`. Nebo můžete jejich složku přetáhnout z Průzkumníka.
+	Možná jste již vytvořil jeden či více repozitářů. Protože lze ve Verpánku manipulovat s více repozitáři, můžete je přidat do panelu Repozitory Registry výběrem :menuselection:`File > Open Repozitory...`. Nebo můžete jejich složku přetáhnout z Průzkumníka.
 
 	
 
 ==================
 
 Nyní své výtvory již můžete sdílet s ostatními. Zkopírujete svůj repozitář
-někam, kam mají přístup všichni členové naší skupiny. Tomuto úkonu se říká
+někam, kam mají přístup všichni členové vaší skupiny. Tomuto úkonu se říká
 *klonování repozitáře*. Provést jej můžeme trojím způsobem:
 
 Workbench: Z menu vyberete :menuselection:`File > Clone repozitory...`

doc/source-cs/shelve.txt

 
 Nástroj **shelve** dovede přesouvat změny mezi pracovním adresářem a oprávkami v almárce (shelf patches). Byla-li povolena extenze MQ, umí také přesouvat změny **do** i **z** neaplikovaných oprávek.
 
-Nástroj shelve spustíme ve Verpánku výběrem :guilabel:`Repository > Shelve...`, (by a toolbar button on working file viewers) nebo příkazem :command:`thg shelve`
+Nástroj shelve spustíme ve Verpánku výběrem :guilabel:`Repository > Shelve...`, nebo příkazem :command:`thg shelve`
 
 .. note::
 	Vřele doporučujeme nastavit konfiguraci EOL oprávky na "auto", pokud používáte nástroj shelve pro textové soubory s DOS EOLn.

doc/source-cs/whatsnew.txt

 
 Mezi TortoiseHg 1.0 a TortoiseHg 2.0 došlo k následujícím výrazným změnám.
 
-Workbench
-^^^^^^^^^^
+Workbench - Verpánek
+^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
-Chtěli jsme mít jednu aplikaci ´TorotiseHg´, která by měla přístup k většině funkcí TortoiseHg (a Mercurialu) a která by šla spustit zástupcem z plochy, nebo výběrem z menu Start. Za tím účelem jsme vyvinuli aplikaci Workbench neboli Verpánek.
+Chtěli jsme mít jednu aplikaci, která by měla přístup k většině funkcí TortoiseHg (a Mercurialu) a která by šla spustit zástupcem z plochy, nebo výběrem z menu Start. Za tím účelem jsme vyvinuli aplikaci Workbench neboli Verpánek.
 
-Workbench umí zobrazit více repozitářů současně na kartách, aktivovaných poklepem na položce seznamu v panelu :guilabel:`Repository Registry`.
+Workbench umí zobrazit více současně otevřených repozitářů na kartách, aktivovaných poklepem na položce seznamu v panelu :guilabel:`Repository Registry`.
 
-Každá repozitářová karta je podporována vícerými zadávacími panely pod přehledem changesetů. Těmito panely jsou: seznam souborů uprostřed okna a widgety pro commit, manifest, history a sync.
+Každá repozitářová karta je propojena s úkonovými kartami (podrobnosti revizí, komit, synchronizace, manifest, hledání), které se zobrazují pod přehledem changesetů. Tyto karty se přepínají ikonami po straně nebo nabídkami aplikací.
 
-Zobrazení panelů *Repozitory Registry* a *Output Log* lze přepínat i přemisťovat. 
+K disposici jsou také dva parkovatelné widgety - *Repozitory Registry* a *Output Log*. První zobrazuje stromovou strukturu všech lokálních repozitářů v počítači, druhý widget zobrazuje aktuálně prováděné příkazy a lze jej použít jako konzolu pro zadávání příkazů. 
 
 
 Zobrazení příkazových řádků Mercurialu
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
-Ve snaze seznámit uživatele s příkazovým rozhraním Mercurialu, jsou téměř všechny příkazy prováděny v záznamovém okně *Output Log*, kde je zobrazen celý příkazový řádek a výstup Mercurialu. V tomto panelu lze také příkazy zadávat.
+Ve snaze poučit uživatele o příkazovém rozhraní Mercurialu, jsou téměř všechny příkazy prováděny v záznamovém okně *Output Log*, kde je zobrazen celý příkazový řádek a výstup Mercurialu. 
 
 Nástroj Resolve, uvážlivá sloučení
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
 Zlepšené odkládání souborů
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-Tortoise 2.0 obsahuje nový nástroj 'shelve' pro odkládání změn do příručního archivu, zvaného 'shelf' neboli police, lépe almárka.
+Tortoise 2.0 obsahuje nový odkládací nástroj 'shelve' který umí přesouvat změny z pracovního adresáře do souboru almárky (shell file) nebo do nepoužité oprávky MQ (MQ patch).
+
+Termín 'almárka' používám místo 'police' proto, že mi přijde hezčí. Slovesa 'shell' a 'unshell' zkusím v případě nutnosti přeložit jako 'odsunout' a 'přisunout'.
+
+
 
 
 Sady revizí
 
 Workbench obsahuje také editor sady revizí, který je zdrojem poučení o dostupných klíčových slovech a jejich argumentech, a má schopnost doplňovat otevřené závorky, počatá slova a další.
 
-Příchozí a odchozí changesety jsou nyní v TortoiseHg 2.0 zobrazeny jako sady revizí. V předchozích verzích byly reprezentovány grafickým popisem.
-
+Příchozí a odchozí changesety jsou nyní v TortoiseHg 2.0 zobrazeny jako sady revizí. V předchozích verzích byly reprezentovány komentářem ke grafu.
 
 Technologie
 -----------
 Qt a PyQt
 ^^^^^^^^^
 
-V TortoiseHg 2.0 jsou téměř zcela přepsány všechny nástroje a dialogy s využitím vynikajícího UI frameworku `Qt <http://qt.nokia.com/products>`_ od Nokie a pěkných poutek (bindings) `PyQt <http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/pyqt/intro>`_ od Riverbank Computing.
+V TortoiseHg 2.0 jsou téměř zcela přepsány všechny nástroje a dialogy s využitím vynikající bázové aplikace `Qt <http://qt.nokia.com/products>`_ od Nokie a pěkných poutek (bindings) `PyQt <http://www.riverbankcomputing.co.uk/software/pyqt/intro>`_ od Riverbank Computing.
 
 QScintilla2
 ^^^^^^^^^^^
  * editaci komitových zpráv s automatickým dokončováním jmen souborů a zdrojových symbolů 
  * editaci řetězců sad revizí (revision set strings) s doplňováním závorek a s automatickým dokončováním.
 
-Krok Tabu lze nastavit v konfiguračním nástroji, zatímco délky řádků a viditelnost "white space" jsou ovládány z kontextového menu.
+Délku tabulátoru lze nastavit v konfiguračním nástroji, zatímco délky řádků a viditelnost "white space" jsou ovládány z kontextového menu.
 
 Zjišťování stavu repozitáře a konfigurace
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 Před TortoiseHg 2.0 bylo hlášení chyb zapisováno do stderr v okamžiku jejich vzniku a stderr byl odchycen a skenován pro předání uživateli při ukončení aplikace. I když se tímto mechanizmem získalo mnoho cenných chybových zpráv, bylo možné jen výjimečně zjistit, které operace chybu způsobily.
 
-Pro TortoiseHg 2.0 byl vytvořen generický manipulátor výjimek, který odchytí všechny výjimky Pythonu, které by jinak zůstaly kódem aplikace neošetřeny. To umožňuje zobrazit záznamy výjimek teměř okamžitě po jejich vzniku (po krátké pauze potřebné pro shromáždění za sebou jdoucích výjimek). Očekává se, že chybové zprávy budou napříště obsahovat lepší instrukce pro reprodukci nebo alespoň kontext pro "traceback".
+Pro TortoiseHg 2.0 byl vytvořen generický manipulátor výjimek, který odchytí všechny výjimky Pythonu, které by jinak zůstaly kódem aplikace neošetřeny. To umožňuje zobrazit záznamy výjimek teměř okamžitě po jejich vzniku (po krátké pauze potřebné pro shromáždění za sebou jdoucích výjimek). Očekává se, že chybové zprávy budou napříště obsahovat lepší instrukce pro reprodukci nebo alespoň souvislosti pro zpětné záznamy.
 
 Načtení grafu dle požadavku
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

doc/source-cs/workbench.txt

-Workbench
-==========
+Verpánek
+=========
 
 .. module:: workbench.dialog
 	:synopsis: Description of the Workbench
 
 	Dialogové okno Verpánku
 	
-Hlavní kutidla (widgets) Verpánku jsou tato:
+Hlavní widgety Verpánku jsou tyto:
 
 	:guilabel:`Přehled revizí`
-		Widget s aktivovatelnými kartami pro zobrazení vícero repozitářů v jednom okně. Ve sloupcích jsou uváděny základní informace o každém changesetu. Lze si nastavit, které sloupce mají být viditelné (:menuselection:`View > Choose Log Columns...`) a v jakém pořadí. Je to hlavní, neboli centrální widget v aplikaci Workbench.
+		Widget s aktivovatelnými záložkami pro zobrazení vícero repozitářů v jednom okně. Ve sloupcích jsou uváděny základní informace o každém changesetu. Lze si nastavit, které sloupce mají být viditelné (:menuselection:`View > Choose Log Columns...`) a v jakém pořadí. Je to hlavní, neboli centrální widget v aplikaci Verpánek.
  
-	:guilabel:`Registr repozitářů`
+	:guilabel:`Repository Registry`
 		Implicitně je tento přemístitelný widget umístěn na levé straně okna Verpánku. Můžeme je skrýt nebo aktivovat tlačítkem s ikonou nebo volbou :menuselection:`View > Show Repository Registry`. Volba :menuselection:`View > Show Paths` umožní zobrazení nejenom jmen repozitářů ale i cest k nim.
 
 	:guilabel:`Output Log`
 		Tento přemístitelný widget, který vyvoláme tlačítkem s ikonou nebo výběrem :menuselection:`View > Show Outpt Log` poskytuje uživateli informaci o příkazech Mercurialu, které byly provedeny během stávající seance. Můžete jej také použít jako příkazový řádek pro přímé zadávání příkazů Mercurialu. V určitých situacích také zobrazuje chybová hlášení. Okno kutidla se smaže zavřením Verpánku.
 
 	:guilabel:`Task Tabs`
-		Vpravo dole jsou dva panely, kde lze provádět různé časté úlohy. Podrobněji viz dále.
+		Spodní pravá část Verpánku je vyhrazena pro celou řadu záložek (Revision details, Commit, MQ Patch, Synchronize, Manifest, Search), ovládaných (svislou) nástrojovou lištou. 
  
 Hlavní menu
 -----------
 
-Workbench má lištu s roletkovými nabídkami pro přístup k nástrojům a pro spouštění různých úloh. 
+Verpánek má lištu s roletkovými nabídkami pro přístup k nástrojům a pro spouštění různých úloh. 
 
 	:guilabel:`File`
-		
-		.. figure:: figures/file-menu.png
-			:alt: File menu
+	
+     .. figure:: figures/file-menu.png
+	     :alt: File menu
 			
  
 	:guilabel:`View`
-		
-		.. figure:: figures/view-menu.png
-			:alt: View menu
-			
+	  
+	  .. figure:: figures/view-menu.png
+		  :alt: View menu
 			
 	:guilabel:`Repozitory`
 		Provádění speciálních akcí s aktivním repozitářem	
 		.. figure:: figures/repository-menu.png
 			:alt: Repository menu
 			
-			
-
 	:guilabel:`Help`	
 		Obsahuje info o programu a popis Verpánku. 
 		
 Editovací nástrojová lišta
 -------------------------- 
 
-.. figure:: figures/edit-toolbar.png
-	:alt: Edit Toolbar
+  .. figure:: figures/edit-toolbar.png
+	   :alt: Edit Toolbar
 	
 	
 Putování revizemi. Všechna tlačítka pracují s aktuálním repozitářem. 
 
-  :guilabel:`Refresh`
-    Znovu načíst (oživit) přehled revizí aktuálního repozitáře.
+  :guilabel:`Refresh current repository`
+    Znovu načíst (obnovit) přehled revizí aktuálního repozitáře.
+	
+  :guilabel:`Go to current revision`:
+		Přejít k poslední revizi.	
  
+  :guilabel:`Go to specific revision`:
+		Přejít k určené revizi.
+		
   :guilabel:`Zpět`:
 		Vrátit se k předchozí vybrané revizi.
  
   :guilabel:`Vpřed`
-		Přejít k následující revizi. 
+		Přejít k předchozí vybrané revizi. 
 
   :guilabel:`Filter toolbar`
 		Ukázat a aktivovat nástrojovou lištu pro editaci filtru.
 	
 Zobrazí nebo skryje parkovatelné widgety Verpánku.
 
-  :guilabel:`Repozitory Registry`
+  :guilabel:`Show Repozitory Registry`
+	
+	:guilabel:`Show Patch Queue`
+	  (pokud je extenze MQueue povolena)
 
-  :guilabel:`Output Log`
+  :guilabel:`Show Output Log`
  
 
 Synchronizační nástrojová lišta
   
 Nástrojová lišta slouží pro synchronizaci s jinými repozitáři.
 
-  :guilabel:`Incoming`
-		Stáhne případné (příchozí) changesety ze vzdáleného repozitáře, uloží je v dočasném svazku souborů a zobrazí je.	Zobrazení těchto changesetů je normální, zatímco zobrazení ostatních revizí je šedivé. Nad přehledem revizí se vynoří tlačítka :guilabel:`Accept` a :guilabel:`Reject`.
+  :guilabel:`Check for incoming changes`
+		Načte (downloads) případné (příchozí) changesety ze vzdáleného repozitáře, uloží je v dočasném svazku souborů a zobrazí je.	Zobrazení těchto changesetů je normální, zatímco zobrazení ostatních revizí je šedivé. Nad přehledem revizí se vynoří tlačítka :guilabel:`Accept` a :guilabel:`Reject`.
  
-  :guilabel:`Pull`
-		Stáhne příchozí changesety ze vzdáleného repozitáře a potom uplatní některý z "after-pull" procedur (update, fetch nebo rebase). 
+  :guilabel:`Pull incoming changes`
+		Stáhne (pulls) příchozí changesety ze vzdáleného repozitáře a potom uplatní některý z "after-pull" procedur (update, fetch nebo rebase). 
 
-  :guilabel:`Outgoing`
+  :guilabel:`Detect ouutgoing changes`
 		Určí případné odchozí changesety, které by mohly být vyslány (push) ke vzdálenému repozitáři. Odchozí changesety se zobrazí normálně, zatímco zobrazení ostatních revizí je šedivé.
 
-  :guilabel:`Push`
-		Vyšle odchozí chanchesety do vzdáleného repozitáře. 
+  :guilabel:`Push outgoing changes`
+		Vyšle (pushes) odchozí chanchesety do vzdáleného repozitáře. 
 
 
-Lišta s úlohami
----------------
+Nástrojová lišta s úlohami
+--------------------------
 
-	
 .. figure:: figures/task-toolbar.png
- 	:alt: Task Toolbar		
-		
-Nástroje lišty zajišťují řadu úkolů
-	
-  :guilabel:`Revision Details`
-		Zobrazí informaci o aktuální revizi: soubory přidané, odstraněné, přejmenované nebo modifikované, obsahy souborů, informaci o changesetu.
+	:alt: Task Toolbar
 
-..		.. figure:: figures/revdetails-takstab.png
-		  :alt: Revision Details Task Tab
-				
-..			
-  
-  :guilabel:`Commit`
-		Zde je možné přidávat nové soubory a provádět předání (commit) do repozitáře.
-		
-..		.. figure:: figures/commit-tasktab.png
-		  :alt: Commit Task Tab
+Nástroje lišty spouštějí jednotlivé widgety ve spodní pravé části Verpánku.
 
-..
-		  
-  :guilabel:`Synchronize`
-		Umožňuje podrobné nastavení cesty ke vzdálenému repozitáři. Přitom se zobrazí další lišta Synchronize.
-		
-..		.. figure:: figures/sync-tasktab.png
-		  :alt: Synchronise Task Tab
+:guilabel:`Revision Details`
+	Zobrazí informaci o aktuální revizi (ve třech polích): soubory přidané, odstraněné, přejmenované nebo modifikované, obsahy souborů, informaci o changesetu.
 
-..
-		  
-  :guilabel:`Manifest`
-		Zobrazí úplnou informaci o obsahu repozitáře pro zadanou revizi. Lze vidět obsah souborů nebo jejich anotace. V seznamu souborů a složek je k disposici kontextové menu pro další podrobné zkoumání. Dokonce lze odtud porovnávat soubory z různých revizí. 
-		
-..   .. figure:: figures/manifest-tasktab.png
-      :alt: Manifest Task Tab
+	.. figure:: figures/revdetails-tasktab.png
+		:alt: Revision Details
 
-..
 
-	:guilabel:`Search`
-		Slouží pro vyhledávání zadaného textu v souboru. 
+:guilabel:`Commit`
+	Zde je možné přidávat nové soubory a provádět komit do repozitáře.
 
-..		.. figure:: figures/search-tasktab.png
-      :alt: Search Task Tab
+	.. figure:: figures/commit-tasktab.png
+		:alt: Commit Task Tab
 
-..
-		  
-  :guilabel:`Patch Queue`
-		Tento widget (Fronta oprávek) používá procedury extenze MQ.
 
-..		.. figure:: figures/mq-tasktab.png
-      :alt: Patch Queue Task Tab
-		  
-		  
+:guilabel:`Patch Queue`
+	Tento widget používá procedury extenze MQ.
+
+	.. figure:: figures/mq-tasktab.png
+		:alt: Patch Queue Task Tab
+
+:guilabel:`Synchronize`
+	Umožňuje podrobné nastavení cesty ke vzdálenému repozitáři. Přitom se zobrazí další lišta Synchronize.
+
+	.. figure:: figures/sync-tasktab.png
+		:alt: Synchronise Task Tab
+
+:guilabel:`Manifest`
+	Zobrazí úplnou informaci o obsahu repozitáře pro zadanou revizi. Lze vidět obsah souborů nebo jejich anotace. V seznamu souborů a složek je k disposici kontextové menu pro další podrobné zkoumání. Dokonce lze odtud porovnávat soubory z různých revizí. 
+
+	.. figure:: figures/manifest-tasktab.png
+		:alt: Manifest Task Tab
+
+
+:guilabel:`Search`
+	Slouží pro vyhledávání zadaného textu v souboru. 
+
+	.. figure:: figures/search-tasktab.png
+		:alt: Search Task Tab
+
+
 Mezi vybranou revizí nebo oprávkou a popisovanou nástrojovou lištou existují jisté relace:
 
 * Poklep na revizi "Working Directory" aktivuje panel s úlohou Commit.
 	:guilabel:`Reject`
 		Odmítnout changesety z prohlíženého svazku.
  
-Workbench se pokusí nalézt zadanou vyhledávací frázi v repozitáři, porovnávaje ji s tagem, záložkou, názvem větve, hešem changesetu nebo s číslem revize. Není-li žádná shoda nalezena, zjistí Workbench, zda fráze obsahuje závorky. Pokud ne, předpokládá Workbench, že fráze je klíčovým slovem a provede hledání :command:`keyword ()`. Jsou-li závorky zjištěny, předpokládá Workbench, že fráze je specifikací sady revizí a pokusí se	sadu řešit.
+Verpánek se pokusí nalézt zadanou vyhledávací frázi v repozitáři, porovnávaje ji s tagem, záložkou, názvem větve, hešem changesetu nebo s číslem revize. Není-li žádná shoda nalezena, zjistí Verpánek, zda fráze obsahuje závorky. Pokud ne, předpokládá Verpánek, že fráze je klíčovým slovem a provede hledání :command:`keyword ()`. Jsou-li závorky zjištěny, předpokládá Verpánek, že fráze je specifikací sady revizí a pokusí se	sadu řešit.
 
 Potřebujete-li provést hledání s klíčovým slovem, které obsahuje závorky, použijte příkaz :command:`keyword` ("fráze(foo)").
 
 Nastavitelné možnosti
 ---------------------
 
-Workbench má několik nastavitelných voleb, které lze zadat v dialogu :menuselection:`File > Settings`.
+Verpánek má několik nastavitelných voleb, které lze zadat v dialogu :menuselection:`File > Settings`.
 
 	:guilabel:`Author coloring`
 		Zadáno-li 'true', budou changesety barevně označeny podle autorů.
 	[tortoisehg]
 	authorcolor.USERNAME = color
 
-Workbench také respektuje následující nastavení:
+Verpánek také respektuje následující nastavení:
 
 	:guilabel:`Tab Width`
 		Number of spaces to expand tabs in diffs