1. TortoiseHg
 2. TortoiseHg
 3. thg

Source

thg / i18n / tortoisehg / fr.po

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7128
7129
7130
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7139
7140
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147
7148
7149
7150
7151
7152
7153
7154
7155
7156
7157
7158
7159
7160
7161
7162
7163
7164
7165
7166
7167
7168
7169
7170
7171
7172
7173
7174
7175
7176
7177
7178
7179
7180
7181
7182
7183
7184
7185
7186
7187
7188
7189
7190
7191
7192
7193
7194
7195
7196
7197
7198
7199
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7208
7209
7210
7211
7212
7213
7214
7215
7216
7217
7218
7219
7220
7221
7222
7223
7224
7225
7226
7227
7228
7229
7230
7231
7232
7233
7234
7235
7236
7237
7238
7239
7240
7241
7242
7243
7244
7245
7246
7247
7248
7249
7250
7251
7252
7253
7254
7255
7256
7257
7258
7259
7260
7261
7262
7263
7264
7265
7266
7267
7268
7269
7270
7271
7272
7273
7274
7275
7276
7277
7278
7279
7280
7281
7282
7283
7284
7285
7286
7287
7288
7289
7290
7291
7292
7293
7294
7295
7296
7297
7298
7299
7300
7301
7302
7303
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7311
7312
7313
7314
7315
7316
7317
7318
7319
7320
7321
7322
7323
7324
7325
7326
7327
7328
7329
7330
7331
7332
7333
7334
7335
7336
7337
7338
7339
7340
7341
7342
7343
7344
7345
7346
7347
7348
7349
7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7358
7359
7360
7361
7362
7363
7364
7365
7366
7367
7368
7369
7370
7371
7372
7373
7374
7375
7376
7377
7378
7379
7380
7381
7382
7383
7384
7385
7386
7387
7388
7389
7390
7391
7392
7393
7394
7395
7396
7397
7398
7399
7400
7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408
7409
7410
7411
7412
7413
7414
7415
7416
7417
7418
7419
7420
7421
7422
7423
7424
7425
7426
7427
7428
7429
7430
7431
7432
7433
7434
7435
7436
7437
7438
7439
7440
7441
7442
7443
7444
7445
7446
7447
7448
7449
7450
7451
7452
7453
7454
7455
7456
7457
7458
7459
7460
7461
7462
7463
7464
7465
7466
7467
7468
7469
7470
7471
7472
7473
7474
7475
7476
7477
7478
7479
7480
7481
7482
7483
7484
7485
7486
7487
7488
7489
7490
7491
7492
7493
7494
7495
7496
7497
7498
7499
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7508
7509
7510
7511
7512
7513
7514
7515
7516
7517
7518
7519
7520
7521
7522
7523
7524
7525
7526
7527
7528
7529
7530
7531
7532
7533
7534
7535
7536
7537
7538
7539
7540
7541
7542
7543
7544
7545
7546
7547
7548
7549
7550
7551
7552
7553
7554
7555
7556
7557
7558
7559
7560
7561
7562
7563
7564
7565
7566
7567
7568
7569
7570
7571
7572
7573
7574
7575
7576
7577
7578
7579
7580
7581
7582
7583
7584
7585
7586
7587
7588
7589
7590
7591
7592
7593
7594
7595
7596
7597
7598
7599
7600
7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622
7623
7624
7625
7626
7627
7628
7629
7630
7631
7632
7633
7634
7635
7636
7637
7638
7639
7640
7641
7642
7643
7644
7645
7646
7647
7648
7649
7650
7651
7652
7653
7654
7655
7656
7657
7658
7659
7660
7661
7662
7663
7664
7665
7666
7667
7668
7669
7670
7671
7672
7673
7674
7675
7676
7677
7678
7679
7680
7681
7682
7683
7684
7685
7686
7687
7688
7689
7690
7691
7692
7693
7694
7695
7696
7697
7698
7699
7700
7701
7702
7703
7704
7705
7706
7707
7708
7709
7710
7711
7712
7713
7714
7715
7716
7717
7718
7719
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7736
7737
7738
7739
7740
7741
7742
7743
7744
7745
7746
7747
7748
7749
7750
7751
7752
7753
7754
7755
7756
7757
7758
7759
7760
7761
7762
7763
7764
7765
7766
7767
7768
7769
7770
7771
7772
7773
7774
7775
7776
7777
7778
7779
7780
7781
7782
7783
7784
7785
7786
7787
7788
7789
7790
7791
7792
7793
7794
7795
7796
7797
7798
7799
7800
7801
7802
7803
7804
7805
7806
7807
7808
7809
7810
7811
7812
7813
7814
7815
7816
7817
7818
7819
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829
7830
7831
7832
7833
7834
7835
7836
7837
7838
7839
7840
7841
7842
7843
7844
7845
7846
7847
7848
7849
7850
7851
7852
7853
7854
7855
7856
7857
7858
7859
7860
7861
7862
7863
7864
7865
7866
7867
7868
7869
7870
7871
7872
7873
7874
7875
7876
7877
7878
7879
7880
7881
7882
7883
7884
7885
7886
7887
7888
7889
7890
7891
7892
7893
7894
7895
7896
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908
7909
7910
7911
7912
7913
7914
7915
7916
7917
7918
7919
7920
7921
7922
7923
7924
7925
7926
7927
7928
7929
7930
7931
7932
7933
7934
7935
7936
7937
7938
7939
7940
7941
7942
7943
7944
7945
7946
7947
7948
7949
7950
7951
7952
7953
7954
7955
7956
7957
7958
7959
7960
7961
7962
7963
7964
7965
7966
7967
7968
7969
7970
7971
7972
7973
7974
7975
7976
7977
7978
7979
7980
7981
7982
7983
7984
7985
7986
7987
7988
7989
7990
7991
7992
7993
7994
7995
7996
7997
7998
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
8028
8029
8030
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
8038
8039
8040
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
8048
8049
8050
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
8058
8059
8060
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
8068
8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
8078
8079
8080
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
8088
8089
8090
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
8098
8099
8100
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
8128
8129
8130
8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137
8138
8139
8140
8141
8142
8143
8144
8145
8146
8147
8148
8149
8150
8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157
8158
8159
8160
8161
8162
8163
8164
8165
8166
8167
8168
8169
8170
8171
8172
8173
8174
8175
8176
8177
8178
8179
8180
8181
8182
8183
8184
8185
8186
8187
8188
8189
8190
8191
8192
8193
8194
8195
8196
8197
8198
8199
8200
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8210
8211
8212
8213
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8223
8224
8225
8226
8227
8228
8229
8230
8231
8232
8233
8234
8235
8236
8237
8238
8239
8240
8241
8242
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249
8250
8251
8252
8253
8254
8255
8256
8257
8258
8259
8260
8261
8262
8263
8264
8265
8266
8267
8268
8269
8270
8271
8272
8273
8274
8275
8276
8277
8278
8279
8280
8281
8282
8283
8284
8285
8286
8287
8288
8289
8290
8291
8292
8293
8294
8295
8296
8297
8298
8299
8300
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8312
8313
8314
8315
8316
8317
8318
8319
8320
8321
8322
8323
8324
8325
8326
8327
8328
8329
8330
8331
8332
8333
8334
8335
8336
8337
8338
8339
8340
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8347
8348
8349
8350
8351
8352
8353
8354
8355
8356
8357
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8371
8372
8373
8374
8375
8376
8377
8378
8379
8380
8381
8382
8383
8384
8385
8386
8387
8388
8389
8390
8391
8392
8393
8394
8395
8396
8397
8398
8399
8400
8401
8402
8403
8404
8405
8406
8407
8408
8409
8410
8411
8412
8413
8414
8415
8416
8417
8418
8419
8420
8421
8422
8423
8424
8425
8426
8427
8428
8429
8430
8431
8432
8433
8434
8435
8436
8437
8438
8439
8440
8441
8442
8443
8444
8445
8446
8447
8448
8449
8450
8451
8452
8453
8454
8455
8456
8457
8458
8459
8460
8461
8462
8463
8464
8465
8466
8467
8468
8469
8470
8471
8472
8473
8474
8475
8476
8477
8478
8479
8480
8481
8482
8483
8484
8485
8486
8487
8488
8489
8490
8491
8492
8493
8494
8495
8496
8497
8498
8499
8500
8501
8502
8503
8504
8505
8506
8507
8508
8509
8510
8511
8512
8513
8514
8515
8516
8517
8518
8519
8520
8521
8522
8523
8524
8525
8526
8527
8528
8529
8530
8531
8532
8533
8534
8535
8536
8537
8538
8539
8540
8541
8542
8543
8544
8545
8546
8547
8548
8549
8550
8551
8552
8553
8554
8555
8556
8557
8558
8559
8560
8561
8562
8563
8564
8565
8566
8567
8568
8569
8570
8571
8572
8573
8574
8575
8576
8577
8578
8579
8580
8581
8582
8583
8584
8585
8586
8587
8588
8589
8590
8591
8592
8593
8594
8595
8596
8597
8598
8599
8600
8601
8602
8603
8604
8605
8606
8607
8608
8609
8610
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8617
8618
8619
8620
8621
8622
8623
8624
8625
8626
8627
8628
8629
8630
8631
8632
8633
8634
8635
8636
8637
8638
8639
8640
8641
8642
8643
8644
8645
8646
8647
8648
8649
8650
8651
8652
8653
8654
8655
8656
8657
8658
8659
8660
8661
8662
8663
8664
8665
8666
8667
8668
8669
8670
8671
8672
8673
8674
8675
8676
8677
8678
8679
8680
8681
8682
8683
8684
8685
8686
8687
8688
8689
8690
8691
8692
8693
8694
8695
8696
8697
8698
8699
8700
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8709
8710
8711
8712
8713
8714
8715
8716
8717
8718
8719
8720
8721
8722
8723
8724
8725
8726
8727
8728
8729
8730
8731
8732
8733
8734
8735
8736
8737
8738
8739
8740
8741
8742
8743
8744
8745
8746
8747
8748
8749
8750
8751
8752
8753
8754
8755
8756
8757
8758
8759
8760
8761
8762
8763
8764
8765
8766
8767
8768
8769
8770
8771
8772
8773
8774
8775
8776
8777
8778
8779
8780
8781
8782
8783
8784
8785
8786
8787
8788
8789
8790
8791
8792
8793
8794
8795
8796
8797
8798
8799
8800
8801
8802
8803
8804
8805
8806
8807
8808
8809
8810
8811
8812
8813
8814
8815
8816
8817
8818
8819
8820
8821
8822
8823
8824
8825
8826
8827
8828
8829
8830
8831
8832
8833
8834
8835
8836
8837
8838
8839
8840
8841
8842
8843
8844
8845
8846
8847
8848
8849
8850
8851
8852
8853
8854
8855
8856
8857
8858
8859
8860
8861
8862
8863
8864
8865
8866
8867
8868
8869
8870
8871
8872
8873
8874
8875
8876
8877
8878
8879
8880
8881
8882
8883
8884
8885
8886
8887
8888
8889
8890
8891
8892
8893
8894
8895
8896
8897
8898
8899
8900
8901
8902
8903
8904
8905
8906
8907
8908
8909
8910
8911
8912
8913
8914
8915
8916
8917
8918
8919
8920
8921
8922
8923
8924
8925
8926
8927
8928
8929
8930
8931
8932
8933
8934
8935
8936
8937
8938
8939
8940
8941
8942
8943
8944
8945
8946
8947
8948
8949
8950
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
8960
8961
8962
8963
8964
8965
8966
8967
8968
8969
8970
8971
8972
8973
8974
8975
8976
8977
8978
8979
8980
8981
8982
8983
8984
8985
8986
8987
8988
8989
8990
8991
8992
8993
8994
8995
8996
8997
8998
8999
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
9028
9029
9030
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
9038
9039
9040
9041
9042
9043
9044
9045
9046
9047
9048
9049
9050
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9100
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9114
9115
9116
9117
9118
9119
9120
9121
9122
9123
9124
9125
9126
9127
9128
9129
9130
9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140
9141
9142
9143
9144
9145
9146
9147
9148
9149
9150
9151
9152
9153
9154
9155
9156
9157
9158
9159
9160
9161
9162
9163
9164
9165
9166
9167
9168
9169
9170
9171
9172
9173
9174
9175
9176
9177
9178
9179
9180
9181
9182
9183
9184
9185
9186
9187
9188
9189
9190
9191
9192
9193
9194
9195
9196
9197
9198
9199
9200
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9216
9217
9218
9219
9220
9221
9222
9223
9224
9225
9226
9227
9228
9229
9230
9231
9232
9233
9234
9235
9236
9237
9238
9239
9240
9241
9242
9243
9244
9245
9246
9247
9248
9249
9250
9251
9252
9253
9254
9255
9256
9257
9258
9259
9260
9261
9262
9263
9264
9265
9266
9267
9268
9269
9270
9271
9272
9273
9274
9275
9276
9277
9278
9279
9280
9281
9282
9283
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9291
9292
9293
9294
9295
9296
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9303
9304
9305
9306
9307
9308
9309
9310
9311
9312
9313
9314
9315
9316
9317
9318
9319
9320
9321
9322
9323
9324
9325
9326
9327
9328
9329
9330
9331
9332
9333
9334
9335
9336
9337
9338
9339
9340
9341
9342
9343
9344
9345
9346
9347
9348
9349
9350
9351
9352
9353
9354
9355
9356
9357
9358
9359
9360
9361
9362
9363
9364
9365
9366
9367
9368
9369
9370
9371
9372
9373
9374
9375
9376
9377
9378
9379
9380
9381
9382
9383
9384
9385
9386
9387
9388
9389
9390
9391
9392
9393
9394
9395
9396
9397
9398
9399
9400
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9407
9408
9409
9410
9411
9412
9413
9414
9415
9416
9417
9418
9419
9420
9421
9422
9423
9424
9425
9426
9427
9428
9429
9430
9431
9432
9433
9434
9435
9436
9437
9438
9439
9440
9441
9442
9443
9444
9445
9446
9447
9448
9449
9450
9451
9452
9453
9454
9455
9456
9457
9458
9459
9460
9461
9462
9463
9464
9465
9466
9467
9468
9469
9470
9471
9472
9473
9474
9475
9476
9477
9478
9479
9480
9481
9482
9483
9484
9485
9486
9487
9488
9489
9490
9491
9492
9493
9494
9495
9496
9497
9498
9499
9500
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9510
9511
9512
9513
9514
9515
9516
9517
9518
9519
9520
9521
9522
9523
9524
9525
9526
9527
9528
9529
9530
9531
9532
9533
9534
9535
9536
9537
9538
9539
9540
9541
9542
9543
9544
9545
9546
9547
9548
9549
9550
9551
9552
9553
9554
9555
9556
9557
9558
9559
9560
9561
9562
9563
9564
9565
9566
9567
9568
9569
9570
9571
9572
9573
9574
9575
9576
9577
9578
9579
9580
9581
9582
9583
9584
9585
9586
9587
9588
9589
9590
9591
9592
9593
9594
9595
9596
9597
9598
9599
9600
9601
9602
9603
9604
9605
9606
9607
9608
9609
9610
9611
9612
9613
9614
9615
9616
9617
9618
9619
9620
9621
9622
9623
9624
9625
9626
9627
9628
9629
9630
9631
9632
9633
9634
9635
9636
9637
9638
9639
9640
9641
9642
9643
9644
9645
9646
9647
9648
9649
9650
9651
9652
9653
9654
9655
9656
9657
9658
9659
9660
9661
9662
9663
9664
9665
9666
9667
9668
9669
9670
9671
9672
9673
9674
9675
9676
9677
9678
9679
9680
9681
9682
9683
9684
9685
9686
9687
9688
9689
9690
9691
9692
9693
9694
9695
9696
9697
9698
9699
9700
9701
9702
9703
9704
9705
9706
9707
9708
9709
9710
9711
9712
9713
9714
9715
9716
9717
9718
9719
9720
9721
9722
9723
9724
9725
9726
9727
9728
9729
9730
9731
9732
9733
9734
9735
9736
9737
9738
9739
9740
9741
9742
9743
9744
9745
9746
9747
9748
9749
9750
9751
9752
9753
9754
9755
9756
9757
9758
9759
9760
9761
9762
9763
9764
9765
9766
9767
9768
9769
9770
9771
9772
9773
9774
9775
9776
9777
9778
9779
9780
9781
9782
9783
9784
9785
9786
9787
9788
9789
9790
9791
9792
9793
9794
9795
9796
9797
9798
9799
9800
9801
9802
9803
9804
9805
9806
9807
9808
9809
9810
9811
9812
9813
9814
9815
9816
9817
9818
9819
9820
9821
9822
9823
9824
9825
9826
9827
9828
9829
9830
9831
9832
9833
9834
9835
9836
9837
9838
9839
9840
9841
9842
9843
9844
9845
9846
9847
9848
9849
9850
9851
9852
9853
9854
9855
9856
9857
9858
9859
9860
9861
9862
9863
9864
9865
9866
9867
9868
9869
9870
9871
9872
9873
9874
9875
9876
9877
9878
9879
9880
9881
9882
9883
9884
9885
9886
9887
9888
9889
9890
9891
9892
9893
9894
9895
9896
9897
9898
9899
9900
9901
9902
9903
9904
9905
9906
9907
9908
9909
9910
9911
9912
9913
9914
9915
9916
9917
9918
9919
9920
9921
9922
9923
9924
9925
9926
9927
9928
9929
9930
9931
9932
9933
9934
9935
9936
9937
9938
9939
9940
9941
9942
9943
9944
9945
9946
9947
9948
9949
9950
9951
9952
9953
9954
9955
9956
9957
9958
9959
9960
9961
9962
9963
9964
9965
9966
9967
9968
9969
9970
9971
9972
9973
9974
9975
9976
9977
9978
9979
9980
9981
9982
9983
9984
9985
9986
9987
9988
9989
9990
9991
9992
9993
9994
9995
9996
9997
9998
9999
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115
10116
10117
10118
10119
10120
10121
10122
10123
10124
10125
10126
10127
10128
10129
10130
10131
10132
10133
10134
10135
10136
10137
10138
10139
10140
10141
10142
10143
10144
10145
10146
10147
10148
10149
10150
10151
10152
10153
10154
10155
10156
10157
10158
10159
10160
10161
10162
10163
10164
10165
10166
10167
10168
10169
10170
10171
10172
10173
10174
10175
10176
10177
10178
10179
10180
10181
10182
10183
10184
10185
10186
10187
10188
10189
10190
10191
10192
10193
10194
10195
10196
10197
10198
10199
10200
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10224
10225
10226
10227
10228
10229
10230
10231
10232
10233
10234
10235
10236
10237
10238
10239
10240
10241
10242
10243
10244
10245
10246
10247
10248
10249
10250
10251
10252
10253
10254
10255
10256
10257
10258
10259
10260
10261
10262
10263
10264
10265
10266
10267
10268
10269
10270
10271
10272
10273
10274
10275
10276
10277
10278
10279
10280
10281
10282
10283
10284
10285
10286
10287
10288
10289
10290
10291
10292
10293
10294
10295
10296
10297
10298
10299
10300
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307
10308
10309
10310
10311
10312
10313
10314
10315
10316
10317
10318
10319
10320
10321
10322
10323
10324
10325
10326
10327
10328
10329
10330
10331
10332
10333
10334
10335
10336
10337
10338
10339
10340
10341
10342
10343
10344
10345
10346
10347
10348
10349
10350
10351
10352
10353
10354
10355
10356
10357
10358
10359
10360
10361
10362
10363
10364
10365
10366
10367
10368
10369
10370
10371
10372
10373
10374
10375
10376
10377
10378
10379
10380
10381
10382
10383
10384
10385
10386
10387
10388
10389
10390
10391
10392
10393
10394
10395
10396
10397
10398
10399
10400
10401
10402
10403
10404
10405
10406
10407
10408
10409
10410
10411
10412
10413
10414
10415
10416
10417
10418
10419
10420
10421
10422
10423
10424
10425
10426
10427
10428
10429
10430
10431
10432
10433
10434
10435
10436
10437
10438
10439
10440
10441
10442
10443
10444
10445
10446
10447
10448
10449
10450
10451
10452
10453
10454
10455
10456
10457
10458
10459
10460
10461
10462
10463
10464
10465
10466
10467
10468
10469
10470
10471
10472
10473
10474
10475
10476
10477
10478
10479
10480
10481
10482
10483
10484
10485
10486
10487
10488
10489
10490
10491
10492
10493
10494
10495
10496
10497
10498
10499
10500
10501
10502
10503
10504
10505
10506
10507
10508
10509
10510
10511
10512
10513
10514
10515
10516
10517
10518
10519
10520
10521
10522
10523
10524
10525
10526
10527
10528
10529
10530
10531
10532
10533
10534
10535
10536
10537
10538
10539
10540
10541
10542
10543
10544
10545
10546
10547
10548
10549
10550
10551
10552
10553
10554
10555
10556
10557
10558
10559
10560
10561
10562
10563
10564
10565
10566
10567
10568
10569
10570
10571
10572
10573
10574
10575
10576
10577
10578
10579
10580
10581
10582
10583
10584
10585
10586
10587
10588
10589
10590
10591
10592
10593
10594
10595
10596
10597
10598
10599
10600
10601
10602
10603
10604
10605
10606
10607
10608
10609
10610
10611
10612
10613
10614
10615
10616
10617
10618
10619
10620
10621
10622
10623
10624
10625
10626
10627
10628
10629
10630
10631
10632
10633
10634
10635
10636
10637
10638
10639
10640
10641
10642
10643
10644
10645
10646
10647
10648
10649
10650
10651
10652
10653
10654
10655
10656
10657
10658
10659
10660
10661
10662
10663
10664
10665
10666
10667
10668
10669
10670
10671
10672
10673
10674
10675
10676
10677
10678
10679
10680
10681
10682
10683
10684
10685
10686
10687
10688
10689
10690
10691
10692
10693
10694
10695
10696
10697
10698
10699
10700
10701
10702
10703
10704
10705
10706
10707
10708
10709
10710
10711
10712
10713
10714
10715
10716
10717
10718
10719
10720
10721
10722
10723
10724
10725
10726
10727
10728
10729
10730
10731
10732
10733
10734
10735
10736
10737
10738
10739
10740
10741
10742
10743
10744
10745
10746
10747
10748
10749
10750
10751
10752
10753
10754
10755
10756
10757
10758
10759
10760
10761
10762
10763
10764
10765
10766
10767
10768
10769
10770
10771
10772
10773
10774
10775
10776
10777
10778
10779
10780
10781
10782
10783
10784
10785
10786
10787
10788
10789
10790
10791
10792
10793
10794
10795
10796
10797
10798
10799
10800
10801
10802
10803
10804
10805
10806
10807
10808
10809
10810
10811
10812
10813
10814
10815
10816
10817
10818
10819
10820
10821
10822
10823
10824
10825
10826
10827
10828
10829
10830
10831
10832
10833
10834
10835
10836
10837
10838
10839
10840
10841
10842
10843
10844
10845
10846
10847
10848
10849
10850
10851
10852
10853
10854
10855
10856
10857
10858
10859
10860
10861
10862
10863
10864
10865
10866
10867
10868
10869
10870
10871
10872
10873
10874
10875
10876
10877
10878
10879
10880
10881
10882
10883
10884
10885
10886
10887
10888
10889
10890
10891
10892
10893
10894
10895
10896
10897
10898
10899
10900
10901
10902
10903
10904
10905
10906
10907
10908
10909
10910
10911
10912
10913
10914
10915
10916
10917
10918
10919
10920
10921
10922
10923
10924
10925
10926
10927
10928
10929
10930
10931
10932
10933
10934
10935
10936
10937
10938
10939
10940
10941
10942
10943
10944
10945
10946
10947
10948
10949
10950
10951
10952
10953
10954
10955
10956
10957
10958
10959
10960
10961
10962
10963
10964
10965
10966
10967
10968
10969
10970
10971
10972
10973
10974
10975
10976
10977
10978
10979
10980
10981
10982
10983
10984
10985
10986
10987
10988
10989
10990
10991
10992
10993
10994
10995
10996
10997
10998
10999
11000
11001
11002
11003
11004
11005
11006
11007
11008
11009
11010
11011
11012
11013
11014
11015
11016
11017
11018
11019
11020
11021
11022
11023
11024
11025
11026
11027
11028
11029
11030
11031
11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
11048
11049
11050
11051
11052
11053
11054
11055
11056
11057
11058
11059
11060
11061
11062
11063
11064
11065
11066
11067
11068
11069
11070
11071
11072
11073
11074
11075
11076
11077
11078
11079
11080
11081
11082
11083
11084
11085
11086
11087
11088
11089
11090
11091
11092
11093
11094
11095
11096
11097
11098
11099
11100
11101
11102
11103
11104
11105
11106
11107
11108
11109
11110
11111
11112
11113
11114
11115
11116
11117
11118
11119
11120
11121
11122
11123
11124
11125
11126
11127
11128
11129
11130
11131
11132
11133
11134
11135
11136
11137
11138
11139
11140
11141
11142
11143
11144
11145
11146
11147
11148
11149
11150
11151
11152
11153
11154
11155
11156
11157
11158
11159
11160
11161
11162
11163
11164
11165
11166
11167
11168
11169
11170
11171
11172
11173
11174
11175
11176
11177
11178
11179
11180
11181
11182
11183
11184
11185
11186
11187
11188
11189
11190
11191
11192
11193
11194
11195
11196
11197
11198
11199
11200
11201
11202
11203
11204
11205
11206
11207
11208
11209
11210
11211
11212
11213
11214
11215
11216
11217
11218
11219
11220
11221
11222
11223
11224
11225
11226
11227
11228
11229
11230
11231
11232
11233
11234
11235
11236
11237
11238
11239
11240
11241
11242
11243
11244
11245
11246
11247
11248
11249
11250
11251
11252
11253
11254
11255
11256
11257
11258
11259
11260
11261
11262
11263
11264
11265
11266
11267
11268
11269
11270
11271
11272
11273
11274
11275
11276
11277
11278
11279
11280
11281
11282
11283
11284
11285
11286
11287
11288
11289
11290
11291
11292
11293
11294
11295
11296
11297
11298
11299
11300
11301
11302
11303
11304
11305
11306
11307
11308
11309
11310
11311
11312
11313
11314
11315
11316
11317
11318
11319
11320
11321
11322
11323
11324
11325
11326
11327
11328
11329
11330
11331
11332
11333
11334
11335
11336
11337
11338
11339
11340
11341
11342
11343
11344
11345
11346
11347
11348
11349
11350
11351
11352
11353
11354
11355
11356
11357
11358
11359
11360
11361
11362
11363
11364
11365
11366
11367
11368
11369
11370
11371
11372
11373
11374
11375
11376
11377
11378
11379
11380
11381
11382
11383
11384
11385
11386
11387
11388
11389
11390
11391
11392
11393
11394
11395
11396
11397
11398
11399
11400
11401
11402
11403
11404
11405
11406
11407
11408
11409
11410
11411
11412
11413
11414
11415
11416
11417
11418
11419
11420
11421
11422
11423
11424
11425
11426
11427
11428
11429
11430
11431
11432
11433
11434
11435
11436
11437
11438
11439
11440
11441
11442
11443
11444
11445
11446
11447
11448
11449
11450
11451
11452
11453
11454
11455
11456
11457
11458
11459
11460
11461
11462
11463
11464
11465
11466
11467
11468
11469
11470
11471
11472
11473
11474
11475
11476
11477
11478
11479
11480
11481
11482
11483
11484
11485
11486
11487
11488
11489
11490
11491
11492
11493
11494
11495
11496
11497
11498
11499
11500
11501
11502
11503
11504
11505
11506
11507
11508
11509
11510
11511
11512
11513
11514
11515
11516
11517
11518
11519
11520
11521
11522
11523
11524
11525
11526
11527
11528
11529
11530
11531
11532
11533
11534
11535
11536
11537
11538
11539
11540
11541
11542
11543
11544
11545
11546
11547
11548
11549
11550
11551
11552
11553
11554
11555
11556
11557
11558
11559
11560
11561
11562
11563
11564
11565
11566
11567
11568
11569
11570
11571
11572
11573
11574
11575
11576
11577
11578
11579
11580
11581
11582
11583
11584
11585
11586
11587
11588
11589
11590
11591
11592
11593
11594
11595
11596
11597
11598
11599
11600
11601
11602
11603
11604
11605
11606
11607
11608
11609
11610
11611
11612
11613
11614
11615
11616
11617
11618
11619
11620
11621
11622
11623
11624
11625
11626
11627
11628
11629
11630
11631
11632
11633
11634
11635
11636
11637
11638
11639
11640
11641
11642
11643
11644
11645
11646
11647
11648
11649
11650
11651
11652
11653
11654
11655
11656
11657
11658
11659
11660
11661
11662
11663
11664
11665
11666
11667
11668
11669
11670
11671
11672
11673
11674
11675
11676
11677
11678
11679
11680
11681
11682
11683
11684
11685
11686
11687
11688
11689
11690
11691
11692
11693
11694
11695
11696
11697
11698
11699
11700
11701
11702
11703
11704
11705
11706
11707
11708
11709
11710
11711
11712
11713
11714
11715
11716
11717
11718
11719
11720
11721
11722
11723
11724
11725
11726
11727
11728
11729
11730
11731
11732
11733
11734
11735
11736
11737
11738
11739
11740
11741
11742
11743
11744
11745
11746
11747
11748
11749
11750
11751
11752
11753
11754
11755
11756
11757
11758
11759
11760
11761
11762
11763
11764
11765
11766
11767
11768
11769
11770
11771
11772
11773
11774
11775
11776
11777
11778
11779
11780
11781
11782
11783
11784
11785
11786
11787
11788
11789
11790
11791
11792
11793
11794
11795
11796
11797
11798
11799
11800
11801
11802
11803
11804
11805
11806
11807
11808
11809
11810
11811
11812
11813
11814
11815
11816
11817
11818
11819
11820
11821
11822
11823
11824
11825
11826
11827
11828
11829
11830
11831
11832
11833
11834
11835
11836
11837
11838
11839
11840
11841
11842
11843
11844
11845
11846
11847
11848
11849
11850
11851
11852
11853
11854
11855
11856
11857
11858
11859
11860
11861
11862
11863
11864
11865
11866
11867
11868
11869
11870
11871
11872
11873
11874
11875
11876
11877
11878
11879
11880
11881
11882
11883
11884
11885
11886
11887
11888
11889
11890
11891
11892
11893
11894
11895
11896
11897
11898
11899
11900
11901
11902
11903
11904
11905
11906
11907
11908
11909
11910
11911
11912
11913
11914
11915
11916
11917
11918
11919
11920
11921
11922
11923
11924
11925
11926
11927
11928
11929
11930
11931
11932
11933
11934
11935
11936
11937
11938
11939
11940
11941
11942
11943
11944
11945
11946
11947
11948
11949
11950
11951
11952
11953
11954
11955
11956
11957
11958
11959
11960
11961
11962
11963
11964
11965
11966
11967
11968
11969
11970
11971
11972
11973
11974
11975
11976
11977
11978
11979
11980
11981
11982
11983
11984
11985
11986
11987
11988
11989
11990
11991
11992
11993
11994
11995
11996
11997
11998
11999
12000
12001
12002
12003
12004
12005
12006
12007
12008
12009
12010
12011
12012
12013
12014
12015
12016
12017
12018
12019
12020
12021
12022
12023
12024
12025
12026
12027
12028
12029
12030
12031
12032
12033
12034
12035
12036
12037
12038
12039
12040
12041
12042
12043
12044
12045
12046
12047
12048
12049
12050
12051
12052
12053
12054
12055
12056
12057
12058
12059
12060
12061
12062
12063
12064
12065
12066
12067
12068
12069
12070
12071
12072
12073
12074
12075
12076
12077
12078
12079
12080
12081
12082
12083
12084
12085
12086
12087
12088
12089
12090
12091
12092
12093
12094
12095
12096
12097
12098
12099
12100
12101
12102
12103
12104
12105
12106
12107
12108
12109
12110
12111
12112
12113
12114
12115
12116
12117
12118
12119
12120
12121
12122
12123
12124
12125
12126
12127
12128
12129
12130
12131
12132
12133
12134
12135
12136
12137
12138
12139
12140
12141
12142
12143
12144
12145
12146
12147
12148
12149
12150
12151
12152
12153
12154
12155
12156
12157
12158
12159
12160
12161
12162
12163
12164
12165
12166
12167
12168
12169
12170
12171
12172
12173
12174
12175
12176
12177
12178
12179
12180
12181
12182
12183
12184
12185
12186
12187
12188
12189
12190
12191
12192
12193
12194
12195
12196
12197
12198
12199
12200
12201
12202
12203
12204
12205
12206
12207
12208
12209
12210
12211
12212
12213
12214
12215
12216
12217
12218
12219
12220
12221
12222
12223
12224
12225
12226
12227
12228
12229
12230
12231
12232
12233
12234
12235
12236
12237
12238
12239
12240
12241
12242
12243
12244
12245
12246
12247
12248
12249
12250
12251
12252
12253
12254
12255
12256
12257
12258
12259
12260
12261
12262
12263
12264
12265
12266
12267
12268
12269
12270
12271
12272
12273
12274
12275
12276
12277
12278
12279
12280
12281
12282
12283
12284
12285
12286
12287
12288
12289
12290
12291
12292
12293
12294
12295
12296
12297
12298
12299
12300
12301
12302
12303
12304
12305
12306
12307
12308
12309
12310
12311
12312
12313
12314
12315
12316
12317
12318
12319
12320
12321
12322
12323
12324
12325
12326
12327
12328
12329
12330
12331
12332
12333
12334
12335
12336
12337
12338
12339
12340
12341
12342
12343
12344
12345
12346
12347
12348
12349
12350
12351
12352
12353
12354
12355
12356
12357
12358
12359
12360
12361
12362
12363
12364
12365
12366
12367
12368
12369
12370
12371
12372
12373
12374
12375
12376
12377
12378
12379
12380
12381
12382
12383
12384
12385
12386
12387
12388
12389
12390
12391
12392
12393
12394
12395
12396
12397
12398
12399
12400
12401
12402
12403
12404
12405
12406
12407
12408
12409
12410
12411
12412
12413
12414
12415
12416
12417
12418
12419
12420
12421
12422
12423
12424
12425
12426
12427
12428
12429
12430
12431
12432
12433
12434
12435
12436
12437
12438
12439
12440
12441
12442
12443
12444
12445
12446
12447
12448
12449
12450
12451
12452
12453
12454
12455
12456
12457
12458
12459
12460
12461
12462
12463
12464
12465
12466
12467
12468
12469
12470
12471
12472
12473
12474
12475
12476
12477
12478
12479
12480
12481
12482
12483
12484
12485
12486
12487
12488
12489
12490
12491
12492
12493
12494
12495
12496
12497
12498
12499
12500
12501
12502
12503
12504
12505
12506
12507
12508
12509
12510
12511
12512
12513
12514
12515
12516
12517
12518
12519
12520
12521
12522
12523
12524
12525
12526
12527
12528
12529
12530
12531
12532
12533
12534
12535
12536
12537
12538
12539
12540
12541
12542
12543
12544
12545
12546
12547
12548
12549
12550
12551
12552
12553
12554
12555
12556
12557
12558
12559
12560
12561
12562
12563
12564
12565
12566
12567
12568
12569
12570
12571
12572
12573
12574
12575
12576
12577
12578
12579
12580
12581
12582
12583
12584
12585
12586
12587
12588
12589
12590
12591
12592
12593
12594
12595
12596
12597
12598
12599
12600
12601
12602
12603
12604
12605
12606
12607
12608
12609
12610
12611
12612
12613
12614
12615
12616
12617
12618
12619
12620
12621
12622
12623
12624
12625
12626
12627
12628
12629
12630
12631
12632
12633
12634
12635
12636
12637
12638
12639
12640
12641
12642
12643
12644
12645
12646
12647
12648
12649
12650
12651
12652
12653
12654
12655
12656
12657
12658
12659
12660
12661
12662
12663
12664
12665
12666
12667
12668
12669
12670
12671
12672
12673
12674
12675
12676
12677
12678
12679
12680
12681
12682
12683
12684
12685
12686
12687
12688
12689
12690
12691
12692
12693
12694
12695
12696
12697
12698
12699
12700
12701
12702
12703
12704
12705
12706
12707
12708
12709
12710
12711
12712
12713
12714
12715
12716
12717
12718
12719
12720
12721
12722
12723
12724
12725
12726
12727
12728
12729
12730
12731
12732
12733
12734
12735
12736
12737
12738
12739
12740
12741
12742
12743
12744
12745
12746
12747
12748
12749
12750
12751
12752
12753
12754
12755
12756
12757
12758
12759
12760
12761
12762
12763
12764
12765
12766
12767
12768
12769
12770
12771
12772
12773
12774
12775
12776
12777
12778
12779
12780
12781
12782
# French translation for tortoisehg
# Copyright (c) 2009 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2009
# This file is distributed under the same license as the tortoisehg package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tortoisehg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-01-16 21:10-0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-25 13:56+0000\n"
"Last-Translator: André Sintzoff <Unknown>\n"
"Language-Team: French <fr@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1;\n"
"X-Launchpad-Export-Date: 2013-01-26 05:06+0000\n"
"X-Generator: Launchpad (build 16451)\n"
"X-Poedit-Country: FRANCE\n"
"X-Poedit-Language: French\n"

#: TortoiseHgOverlayServer.py:51
msgid "TortoiseHg Overlay Icon Server"
msgstr "Icône du serveur de TortoiseHg Overlay"

#: TortoiseHgOverlayServer.py:162
msgid "Exit"
msgstr "Quitter"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:31
msgid "About"
msgstr "À propos"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:56
msgid "Copyright 2008-2012 Steve Borho and others"
msgstr "Copyright 2008-2012 Steve Borho et d'autres"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:61
msgid "Several icons are courtesy of the TortoiseSVN project"
msgstr "Plusieurs icônes sont offertes par le projet TortoiseSVN"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:71
msgid "You can visit our site here"
msgstr "Vous pouvez aller voir notre site ici"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:80
msgid "&License"
msgstr "&Licence"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:86 tortoisehg/hgqt/archive.py:108
#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:294 tortoisehg/hgqt/hginit.py:58
#: tortoisehg/hgqt/license.py:45 tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:179
#: tortoisehg/hgqt/rename.py:105
msgid "&Close"
msgstr "&Fermer"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:106
#, python-format
msgid "version %s"
msgstr "version %s"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:107
#, python-format
msgid "with Mercurial-%s, Python-%s, PyQt-%s, Qt-%s"
msgstr "avec Mercurial-%s, Python-%s, PyQt-%s, Qt-%s"

#: tortoisehg/hgqt/about.py:156
msgid "A new version of TortoiseHg is ready for download!"
msgstr "Une nouvelle version de TortoiseHg est disponible."

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:20
msgid "= Working Directory Parent ="
msgstr "= Parent du répertoire de travail ="

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:40 tortoisehg/hgqt/backout.py:420
#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:50 tortoisehg/hgqt/csinfo.py:105
#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:106 tortoisehg/hgqt/cslist.py:86
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:458 tortoisehg/hgqt/tag.py:49
msgid "Revision:"
msgstr "Révision :"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:46
msgid "Only files modified/created in this revision"
msgstr "Seulement les fichiers modifiés/créés dans cette révision"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:47 tortoisehg/hgqt/grep.py:68
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1714
msgid "Recurse into subrepositories"
msgstr "Parcourir les sous-dépôts"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:54 tortoisehg/hgqt/hginit.py:34
msgid "Destination path:"
msgstr "Chemin de destination :"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:58 tortoisehg/hgqt/clone.py:58
#: tortoisehg/hgqt/clone.py:69 tortoisehg/hgqt/clone.py:134
#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:37 tortoisehg/hgqt/rename.py:70
#: tortoisehg/hgqt/rename.py:74 tortoisehg/hgqt/thgimport.py:54
msgid "Browse..."
msgstr "Parcourir..."

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:65
msgid "Archive types:"
msgstr "Types d'archives :"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:69 tortoisehg/hgqt/archive.py:239
msgid "Directory of files"
msgstr "Répertoire de fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:70
msgid "Uncompressed tar archive"
msgstr "Archive tar décompressée"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:71
msgid "Tar archive compressed using bzip2"
msgstr "Archive tar compressée en utilisant bzip2"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:72
msgid "Tar archive compressed using gzip"
msgstr "Archive tar compressée en utilisant gzip"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:73
msgid "Uncompressed zip archive"
msgstr "Archive zip décompressée"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:74
msgid "Zip archive compressed using deflate"
msgstr "Archive zip compressée utilisant deflate"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:84 tortoisehg/hgqt/clone.py:153
#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:67 tortoisehg/hgqt/rename.py:84
msgid "Hg command:"
msgstr "Commande de Hg :"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:88 tortoisehg/hgqt/rename.py:89
msgid "Always show output"
msgstr "Toujours afficher les résultats"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:106
msgid "&Archive"
msgstr "&Archiver"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:111 tortoisehg/hgqt/rename.py:107
msgid "&Detail"
msgstr "&Détail"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:114 tortoisehg/hgqt/backout.py:300
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:443 tortoisehg/hgqt/commit.py:451
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:784 tortoisehg/hgqt/commit.py:859
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:887 tortoisehg/hgqt/compress.py:152
#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:452 tortoisehg/hgqt/graft.py:45
#: tortoisehg/hgqt/graft.py:271 tortoisehg/hgqt/graft.py:292
#: tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:23 tortoisehg/hgqt/merge.py:107
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:243 tortoisehg/hgqt/merge.py:322
#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:186 tortoisehg/hgqt/rebase.py:233
#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:254 tortoisehg/hgqt/rename.py:110
#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:208 tortoisehg/hgqt/resolve.py:427
#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1142 tortoisehg/hgqt/settings.py:1290
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:268 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:283
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:292 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:359
msgid "Cancel"
msgstr "Annuler"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:168
#, python-format
msgid "Archive - %s"
msgstr "Archive - %s"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:193 tortoisehg/hgqt/hginit.py:106
#: tortoisehg/hgqt/rename.py:207
msgid "Select Destination Folder"
msgstr "Sélectionnez un dossier de destination"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:196 tortoisehg/hgqt/rename.py:205
msgid "Select Destination File"
msgstr "Sélectionnez un fichier de destination"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:226
msgid "Tar archives"
msgstr "Archives tar"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:229
msgid "Bzip2 tar archives"
msgstr "Archives tar Bzip2"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:232
msgid "Gzip tar archives"
msgstr "Archives Gzip tar"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:235 tortoisehg/hgqt/archive.py:238
msgid "Zip archives"
msgstr "Archives zip"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:313 tortoisehg/hgqt/archive.py:331
msgid "Duplicate Name"
msgstr "Nom déjà existant"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:314
#, python-format
msgid "The destination \"%s\" already exists as a file!"
msgstr "\"%s\" existe déjà comme fichier destination."

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:318 tortoisehg/hgqt/archive.py:325
msgid "Confirm Overwrite"
msgstr "Confirmer le replacement"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:319
#, python-format
msgid ""
"The directory \"%s\" is not empty!\n"
"\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Le répertoire \"%s\" n'est pas vide !\n"
"\n"
"Voulez-vous le remplacer ?"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:326
#, python-format
msgid ""
"The file \"%s\" already exists!\n"
"\n"
"Do you want to overwrite it?"
msgstr ""
"Le fichier \"%s\" existe déjà !\n"
"\n"
"Voulez-vous le remplacer ?"

#: tortoisehg/hgqt/archive.py:332
#, python-format
msgid "The destination \"%s\" already exists as a folder!"
msgstr "\"%s\" existe déjà comme dossier destination."

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:29
#, python-format
msgid "Backout - %s"
msgstr "Backout - %s"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:99
msgid "Prepare to backout"
msgstr "Préparer à faire un backout"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:100
msgid "Verify backout revision and ensure your working directory is clean."
msgstr ""
"Vérifier la révision de backout et s'assurer que le répertoire de travail "
"est propre"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:111 tortoisehg/hgqt/backout.py:123
#: tortoisehg/hgqt/backout.py:130
msgid "Unable to backout"
msgstr "Impossible de faire un backout"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:112
msgid "Backout revision not found"
msgstr "Révision de backout non trouvée"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:117
msgid "Backing out a parent revision is a single step operation"
msgstr ""
"Faire un backout d'un révision parente est une opération en une seule étape"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:124
msgid "Backout requires a parent revision"
msgstr "Faire un backout nécessite une révision parente"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:131
msgid "Cannot backout change on a different branch"
msgstr "Ne peut pas faire de backout sur une branche différente"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:137
msgid "Backout revision"
msgstr "Révision de backout"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:147
msgid "Not a head, backout will create a new head!"
msgstr "Pas une tête, le backout créera une nouvelle tête !"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:153
msgid "Current local revision"
msgstr "Révision locale actuelle"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:171
msgid "Merge parent to backout to"
msgstr "Parent de fusion dont il faut faire le backout"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:174
msgid ""
"To backout a <b>merge</b> revision you must select which parent to backout "
"to (i.e. whose changes will be <i>kept</i>)"
msgstr ""
"Pour faire un backout d'une révision de <b>fusion</b>, vous devez "
"sélectionner de quel parent il faut faire le backout (c'est-à-dire quels "
"changements seront <i>gardés</i>)"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:179
#, python-format
msgid "First Parent: revision %s (%s)"
msgstr "Premier parent : révision %s (%s)"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:185
msgid "Backout to the first parent of the merge revision"
msgstr "Faire le backout du premier parent de la révision de fusion"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:190
#, python-format
msgid "Second Parent: revision %s (%s)"
msgstr "Second parent : révision %s (%s)"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:195
msgid "Backout to the second parent of the merge revision"
msgstr "Faire le backout du second parent de la révision de fusion"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:203 tortoisehg/hgqt/merge.py:162
msgid "Working directory status"
msgstr "État du répertoire du travail"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:209 tortoisehg/hgqt/compress.py:69
#: tortoisehg/hgqt/graft.py:118 tortoisehg/hgqt/merge.py:170
#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:109
msgid "Checking..."
msgstr "Vérification en cours..."

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:217
msgid ""
"Before backout, you must <a href=\"commit\"><b>commit</b></a>, <a "
"href=\"shelve\"><b>shelve</b></a> to patch, or <a "
"href=\"discard\"><b>discard</b></a> changes."
msgstr ""
"Avant le backout, vous devez <a href=\"commit\"><b>committer</b></a>, <a "
"href=\"shelve\"><b>faire un \"shelve\"</b></a> ou <a "
"href=\"discard\"><b>abandonner</b></a> les changements."

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:228 tortoisehg/hgqt/graft.py:91
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:223 tortoisehg/hgqt/rebase.py:72
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1229 tortoisehg/hgqt/update.py:115
msgid "Automatically resolve merge conflicts where possible"
msgstr ""
"Résoudre automatiquement les conflits de fusion dans la mesure du possible"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:274 tortoisehg/hgqt/merge.py:294
msgid "<b>Uncommitted local changes are detected</b>"
msgstr "<b>Changements locaux non commités détectés</b>"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:278
msgid "Clean"
msgstr "Propre"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:299 tortoisehg/hgqt/compress.py:151
#: tortoisehg/hgqt/graft.py:270 tortoisehg/hgqt/merge.py:242
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:321 tortoisehg/hgqt/rebase.py:232
#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1290 tortoisehg/hgqt/update.py:333
msgid "&Discard"
msgstr "Abandonner"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:301 tortoisehg/hgqt/compress.py:153
#: tortoisehg/hgqt/graft.py:272 tortoisehg/hgqt/merge.py:323
#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:234
msgid "Confirm Discard"
msgstr "Confirmer l'abandon"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:302 tortoisehg/hgqt/compress.py:154
#: tortoisehg/hgqt/graft.py:273 tortoisehg/hgqt/merge.py:324
#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:235
msgid "Discard outstanding changes to working directory?"
msgstr ""
"Abandonner les changements en suspens dans le répertoire de travail ?"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:327
msgid "Backing out, then merging..."
msgstr "Faisant le backout, ensuite fusionnant..."

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:328 tortoisehg/hgqt/merge.py:352
msgid "All conflicting files will be marked unresolved."
msgstr "Tous les fichiers en conflit seront marqués non résolus."

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:341
msgid ""
"Automatically advance to next page when backout and merge are complete."
msgstr ""
"Avancer automatiquement à la page suivante quand le backout et la fusion "
"sont terminées."

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:372 tortoisehg/hgqt/merge.py:406
#, python-format
msgid ""
"%d files have <b>merge conflicts</b> that must be <a "
"href=\"resolve\"><b>resolved</b></a>"
msgstr ""
"%d fichiers ont des <b>conflits de fusion</b> qui doivent être <a "
"href=\"resolve\"><b>résolus</b></a>"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:377 tortoisehg/hgqt/merge.py:416
msgid "No merge conflicts, ready to commit"
msgstr "Aucun conflit de fusion, prêt à appliquer un commit"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:412
msgid "Commit backout and merge results"
msgstr "Committer le backout et fusionner les résultats"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:422 tortoisehg/hgqt/matching.py:101
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:460
msgid "Parents"
msgstr "Parents"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:426 tortoisehg/hgqt/merge.py:464
#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:668 tortoisehg/hgqt/repomodel.py:670
#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:24 tortoisehg/hgqt/thgimport.py:88
msgid "Working Directory"
msgstr "Répertoire de travail"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:466 tortoisehg/hgqt/merge.py:501
msgid "Working Directory (merged)"
msgstr "Espace de travail (fusionné)"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:474 tortoisehg/hgqt/merge.py:510
msgid "Commit message"
msgstr "Message de commit"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:498 tortoisehg/hgqt/merge.py:536
msgid "Skip final confirmation page, close after commit."
msgstr "Sauter la confirmation finale, fermer après commit."

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:509 tortoisehg/hgqt/backout.py:543
msgid "Backed out merge changeset: "
msgstr "Révision de fusion dont le backout a été fait : "

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:511 tortoisehg/hgqt/backout.py:545
msgid "Backed out changeset: "
msgstr "Backout sur la révision : "

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:514 tortoisehg/hgqt/commit.py:699
#: tortoisehg/hgqt/mq.py:771
msgid "Confirm Discard Message"
msgstr "Confirmer le message d'abandon"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:515
msgid "Discard current backout message?"
msgstr "Abandonner le message de backout actuel ?"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:524
msgid "Use English backout message"
msgstr "Utiliser le message de backout en anglais"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:553
#, python-format
msgid "Backed out merge revision to its first parent (%s)"
msgstr ""
"Révision de fusion dont le backout a été fait vers son premier parent (%s)"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:556
#, python-format
msgid "Backed out merge revision to its second parent (%s)"
msgstr ""
"Révision de fusion dont le backout a été fait vers son second parent (%s)"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:585
msgid "Backing out and committing..."
msgstr "En cours de back out et de commit..."

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:586
msgid "Please wait while making backout."
msgstr "Veuillez attendre pendant le backout."

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:594 tortoisehg/hgqt/merge.py:614
msgid "Committing..."
msgstr "Commit en cours..."

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:595 tortoisehg/hgqt/merge.py:615
msgid "Please wait while committing merged files."
msgstr "Attendre pendant le commit des fichiers fusionnés."

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:620 tortoisehg/hgqt/cmdui.py:347
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:688
msgid "Finished"
msgstr "Fini"

#: tortoisehg/hgqt/backout.py:625
msgid "Backout changeset"
msgstr "Révision de backout"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:22
#, python-format
msgid "Bisect - %s"
msgstr "Bisect - %s"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:34
msgid "Known good revision:"
msgstr "Révision connue comme bonne :"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:38 tortoisehg/hgqt/bisect.py:48
#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:467
msgid "Accept"
msgstr "Accepter"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:43
msgid "Known bad revision:"
msgstr "Révision connue comme mauvaise :"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:59
msgid "Revision is Good"
msgstr "La révision est bonne"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:61
msgid "Revision is Bad"
msgstr "La révision est mauvaise"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:63
msgid "Skip this Revision"
msgstr "Sauter cette révision"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:72 tortoisehg/hgqt/compress.py:140
#: tortoisehg/hgqt/graft.py:223 tortoisehg/hgqt/rebase.py:196
msgid "Close"
msgstr "Fermer"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:83
msgid "Error encountered."
msgstr "Erreur rencontrée."

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:88
msgid "Culprit found."
msgstr "Coupable trouvé."

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:93 tortoisehg/hgqt/grep.py:64
msgid "Revision"
msgstr "Révision"

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:94
msgid "Test this revision and report findings. (good/bad/skip)"
msgstr ""
"Tester cette révision et indiquer le résultat (bonne/mauvaise/sauter)."

#: tortoisehg/hgqt/bisect.py:114 tortoisehg/hgqt/bisect.py:135
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:906 tortoisehg/hgqt/commit.py:1251
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1271 tortoisehg/hgqt/hgignore.py:260
#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:179 tortoisehg/hgqt/merge.py:631
#: tortoisehg/hgqt/status.py:575 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:186
#, python-format
msgid "%s (hint: %s)"
msgstr "%s (indice : %s)"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:58
msgid "Bookmark:"
msgstr "Signet :"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:63
msgid "New Name:"
msgstr "Nouveau nom :"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:68 tortoisehg/hgqt/commit.py:859
#: tortoisehg/hgqt/tag.py:99 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:56
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:62
msgid "&Add"
msgstr "&Ajouter"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:69 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:423
msgid "Re&name"
msgstr "Re&nommer"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:70 tortoisehg/hgqt/commit.py:887
#: tortoisehg/hgqt/tag.py:100
msgid "&Remove"
msgstr "Enleve&r"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:71
msgid "&Move"
msgstr "Déplacer"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:93
#, python-format
msgid "Bookmark - %s"
msgstr "Signet - %s"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:160 tortoisehg/hgqt/bookmark.py:214
#, python-format
msgid "A bookmark named \"%s\" already exists"
msgstr "Un signet nommé \"%s\" existe déjà"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:165
#, python-format
msgid "Bookmark '%s' has been added"
msgstr "Le signet '%s' a été ajouté"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:176
#, python-format
msgid "Bookmark named \"%s\" does not exist"
msgstr "Le signet nommé \"%s\" n'existe pas"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:181
#, python-format
msgid "Bookmark '%s' has been moved"
msgstr "Le signet '%s' a été déplacé"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:192 tortoisehg/hgqt/bookmark.py:210
#, python-format
msgid "Bookmark '%s' does not exist"
msgstr "Le signet '%s' n'existe pas"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:196
#, python-format
msgid "Bookmark '%s' has been removed"
msgstr "Le signet '%s' a été enlevé"

#: tortoisehg/hgqt/bookmark.py:219
#, python-format
msgid "Bookmark '%s' has been renamed to '%s'"
msgstr "Le signet '%s' a été renommé en '%s'"

#: tortoisehg/hgqt/branchop.py:22
#, python-format
msgid "%s - branch operation"
msgstr "%s - opération de branche"

#: tortoisehg/hgqt/branchop.py:29
msgid "Select branch of merge commit"
msgstr "Sélectionner la branche du commit de fusion"

#: tortoisehg/hgqt/branchop.py:41
msgid "Changes take effect on next commit"
msgstr "Les changements prendront effet au prochain commit"

#: tortoisehg/hgqt/branchop.py:46
msgid "No branch changes"
msgstr "Aucun changement de branche"

#: tortoisehg/hgqt/branchop.py:47
msgid "Open a new named branch"
msgstr "Ouvrir une nouvelle branche nommée"

#: tortoisehg/hgqt/branchop.py:48
msgid "Close current branch"
msgstr "Fermer la branche actuelle"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:27
#, python-format
msgid "Please report this bug to our <a href=\"%s\">bug tracker</a>"
msgstr ""
"Veuillez signaler ce problème sur notre <a href=\"%s\">suivi de bug</a>"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:45 tortoisehg/hgqt/rename.py:166
msgid "Copy"
msgstr "Copier"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:46
msgid "Quit"
msgstr "Quitter"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:49
msgid "TortoiseHg Bug Report"
msgstr "Rapport de bug TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:98
msgid "Save error report to"
msgstr "Enregistrer le rapport d'erreur sous"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:100
msgid "Text files (*.txt)"
msgstr "Fichiers texte (*.txt)"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:104
msgid "Error writing file"
msgstr "Erreur lors de l'écriture du fichier"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:127 tortoisehg/hgqt/qqueue.py:336
#: tortoisehg/hgqt/qreorder.py:228
msgid "TortoiseHg Error"
msgstr "Erreur de TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/bugreport.py:149
msgid ""
"If you still have trouble, <a href=\"#bugreport\">please file a bug "
"report</a>."
msgstr ""
"Si vous avez toujours des problèmes, <a href=\"#bugreport\">veuillez remplir "
"un rapport d'erreur</a>."

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:89
msgid "Visual Diff"
msgstr "Diff visuel"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:90 tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:64
msgid "View file changes in external diff tool"
msgstr "Voir les changements du fichier dans un outil de diff externe"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:91
msgid "Edit Local"
msgstr "Éditer la révision locale"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:92 tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:73
#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:75
msgid "Edit current file in working copy"
msgstr "Éditer le fichier actuel dans le répertoire de travail"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:93
msgid "Revert to Revision"
msgstr "Revenir à la révision"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:94 tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:79
msgid "Revert file(s) to contents at this revision"
msgstr "Ramener le(s) fichier(s) au contenu de cette révision"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:188
msgid "Patch failed to apply"
msgstr "L'application du patch a échoué"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:195 tortoisehg/hgqt/mq.py:192
#: tortoisehg/hgqt/mq.py:699
msgid "Manually resolve rejected chunks?"
msgstr "Résoudre manuellement les morceaux rejetés ?"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:197
msgid "Edit patched file and rejects?"
msgstr "Éditer le fichier patché et les rejets ?"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:231
msgid "No deletable chunks"
msgstr "Aucun morceau supprimable"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:238
msgid "Completely remove file from patch?"
msgstr "Supprimer complètement le fichier du patch ?"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:240
msgid "Revert all file changes?"
msgstr "Rétablir tous les changements de fichier ?"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:241
msgid "No chunks remain"
msgstr "Aucun morceau restant"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:272
msgid "file has been deleted, refresh"
msgstr "le fichier a été supprimé, rafraîchir"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:275
msgid "file has been modified, refresh"
msgstr "le fichier a été modifié, rafraîchir"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:309
msgid "Unable to merge chunks"
msgstr "Impossible de fusionner les morceaux"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:310
msgid "Add or remove patches must be merged in the working directory"
msgstr ""
"Les patches d'ajout ou de suppression doivent être fusionnés dans le "
"répertoire de travail"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:396
msgid "Unable to remove"
msgstr "Impossible d'enlever"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:397
#, python-format
msgid ""
"Unable to remove file %s,\n"
"permission denied"
msgstr ""
"Impossible de supprimer le fichier %s,\n"
"permission refusée"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:533
msgctxt "files"
msgid "All"
msgstr "Tous"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:538
msgctxt "files"
msgid "None"
msgstr "Aucun"

#: tortoisehg/hgqt/chunks.py:601
#, python-format
msgid "Chunks selected: %d / %d"
msgstr "Morceaux sélectionnés : %d / %d"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:61 tortoisehg/hgqt/rename.py:66
#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:63
msgid "Source:"
msgstr "Source :"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:72 tortoisehg/hgqt/rename.py:71
msgid "Destination:"
msgstr "Destination :"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:91 tortoisehg/hgqt/commit.py:141
#: tortoisehg/hgqt/graft.py:88 tortoisehg/hgqt/merge.py:210
#: tortoisehg/hgqt/mq.py:570 tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:170
#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:57 tortoisehg/hgqt/sync.py:177
#: tortoisehg/hgqt/tag.py:65
msgid "Options"
msgstr "Options"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:123
msgid "Clone to revision:"
msgstr "Cloner jusqu'à la révision :"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:126
msgid "Do not update the new working directory"
msgstr "Ne pas mettre à jour le nouveau répertoire de travail"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:127
msgid "Use pull protocol to copy metadata"
msgstr "Utiliser le protocole 'pull' pour copier les métadonnées"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:128
msgid "Use uncompressed transfer"
msgstr "Utiliser le transfert non compressé"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:134
msgid "Include patch queue"
msgstr "Inclure la queue de patch"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:137
msgid "Use proxy server"
msgstr "Utiliser un serveur proxy"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:143
msgid "Do not verify host certificate"
msgstr "Ne pas vérifier le certificat de l'hôte"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:147 tortoisehg/hgqt/sync.py:1739
msgid "Remote command:"
msgstr "Commande distante :"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:150
msgid "Start revision:"
msgstr "Révision de début :"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:176
msgid "&Clone"
msgstr "&Cloner"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:179 tortoisehg/hgqt/cmdui.py:515
#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:119 tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:112
#: tortoisehg/hgqt/update.py:159
msgid "Detail"
msgstr "Détail"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:189
#, python-format
msgid "Clone - %s"
msgstr "Clonage - %s"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:317 tortoisehg/hgqt/clone.py:341
#: tortoisehg/hgqt/clone.py:348 tortoisehg/hgqt/clone.py:373
msgid "TortoiseHg Clone"
msgstr "Clonage TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:318
msgid "Error creating destination folder"
msgstr "Erreur à la création du dossier destination"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:319
msgid "Please specify a different path."
msgstr "Veuillez préciser un chemin différent."

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:342
msgid "Source path is empty"
msgstr "Le chemin source est vide"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:343
msgid "Please enter a valid source path."
msgstr "Veuillez préciser un chemin source valide."

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:349
msgid "Source and destination are the same"
msgstr "Source et destination sont les mêmes"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:350
msgid "Please specify different paths."
msgstr "Veuillez préciser des chemins différents."

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:374
msgid "Please enter a new destination path."
msgstr "Veuillez préciser un nouveau chemin destination."

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:397
msgid "Select source repository"
msgstr "Sélectionner un dépôt d'origine"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:407
msgid "Select destination repository"
msgstr "Sélectionner un dépôt de destination"

#: tortoisehg/hgqt/clone.py:417
msgid "Select patch folder"
msgstr "Sélectionner le dossier de patch"

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:265 tortoisehg/hgqt/thread.py:382
#, python-format
msgid "[command returned code %d %%s]"
msgstr "[la commande a retourné le code %d %%s]"

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:267 tortoisehg/hgqt/thread.py:384
#, python-format
msgid "[command completed successfully %s]"
msgstr "[la commande s'est terminée avec succès %s]"

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:279
msgid "failed to start command\n"
msgstr "impossible de démarrer la commande\n"

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:283 tortoisehg/hgqt/docklog.py:418
msgid "error while running command\n"
msgstr "erreur lors de l'exécution de la commande\n"

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:332
msgid "Running..."
msgstr "En cours d'exécution..."

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:343
msgid "Terminated by user"
msgstr "Terminé par l'utilisateur"

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:345
msgid "Terminated"
msgstr "Terminé"

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:349
msgid "Failed!"
msgstr "Échec !"

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:524
msgid "TortoiseHg Command Dialog"
msgstr "Dialogue de commande TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:544 tortoisehg/hgqt/graft.py:293
#: tortoisehg/hgqt/merge.py:108 tortoisehg/hgqt/rebase.py:255
#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:428 tortoisehg/hgqt/settings.py:1139
msgid "Confirm Exit"
msgstr "Confirmer la fermeture"

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:545
msgid ""
"Mercurial command is still running.\n"
"Are you sure you want to terminate?"
msgstr ""
"La commande Mercurial est toujours en cours d'exécution.\n"
"Voulez-vous la terminer ?"

#: tortoisehg/hgqt/cmdui.py:589
msgid "TortoiseHg"
msgstr "TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:100
msgctxt "window title"
msgid "Commit"
msgstr "Commit"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:122
msgid "Commit Dialog Toolbar"
msgstr "Barre d'outils du dialogue de commit"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:126 tortoisehg/hgqt/commit.py:599
msgid "Branch: "
msgstr "Branche : "

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:134
msgid "Copy message"
msgstr "Copier un message"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:136
msgid "Copy one of the recent commit messages"
msgstr "Copier un des messages récents de commit"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:148
msgid "Show Issues"
msgstr "Afficher les problèmes"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:150
msgid "Please wait..."
msgstr "Veuillez patienter..."

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:158
#, python-format
msgid "Failed to load issue tracker '%s': %s"
msgstr "Impossible de charger le suivi de problème '%s' : %s"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:161 tortoisehg/hgqt/commit.py:538
#: tortoisehg/hgqt/settings.py:370
msgid "Issue Tracker"
msgstr "Suivi de problèmes"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:169
msgid "Show Issues..."
msgstr "Afficher les problèmes..."

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:173 tortoisehg/hgqt/grep.py:53
#: tortoisehg/hgqt/serve_ui.py:92
msgid "Stop"
msgstr "Arrêter"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:292
msgid "Commit changes"
msgstr "Committer les changements"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:292
msgid "Commit"
msgstr "Committer"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:293
msgid "Amend current revision"
msgstr "Amender la révision actuelle"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:293
msgid "Amend"
msgstr "Amender"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:297
msgid "Create a new patch"
msgstr "Créer un nouveau patch"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:297 tortoisehg/hgqt/mq.py:925
msgid "QNew"
msgstr "QNew"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:298
msgid "Refresh current patch"
msgstr "Rafraîchir le patch actuel"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:298 tortoisehg/hgqt/mq.py:553
#: tortoisehg/hgqt/mq.py:934
msgid "QRefresh"
msgstr "QRefresh"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:436
msgid "Confirm Branch Change"
msgstr "Confirmer le changement de branche"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:437
#, python-format
msgid "Named branch \"%s\" already exists, last used in revision %d\n"
msgstr ""
"La branche nommée \"%s\" existe déjà, dernière utilisation à la révision %d\n"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:441
msgid "Restart &Branch"
msgstr "Redémarrer la &branche"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:442 tortoisehg/hgqt/commit.py:450
msgid "&Commit to current branch"
msgstr "Committer dans la branche actuelle"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:445 tortoisehg/hgqt/sync.py:1081
msgid "Confirm New Branch"
msgstr "Confirmer la création de nouvelle branche"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:446
#, python-format
msgid "Create new named branch \"%s\" with this commit?\n"
msgstr "Créer une nouvelle branche \"%s\" avec ce commit ?\n"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:449
msgid "Create &Branch"
msgstr "Créer une &branche"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:489
msgctxt "start progress"
msgid "MQ Action"
msgstr "Action MQ"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:601
msgid "Close Branch: "
msgstr "Fermer la branche : "

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:603
msgid "New Branch: "
msgstr "Nouvelle branche : "

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:608 tortoisehg/hgqt/merge.py:547
#, python-format
msgid "<b>Selected Options:</b> %s"
msgstr "<b>Options sélectionnées :</b> %s"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:622 tortoisehg/hgqt/revpanel.py:24
#: tortoisehg/hgqt/update.py:99
msgid "Parent:"
msgstr "Parent :"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:623 tortoisehg/hgqt/pbranch.py:879
msgid "Patch name:"
msgstr "Nom du patch :"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:645
#, python-format
msgid "Close %s branch"
msgstr "Fermer la branche %s"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:658
#, python-format
msgid "Rollback commit to revision %d"
msgstr "Défaire le commit et revenir à la révision %d"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:667
msgid "Confirm Undo"
msgstr "Confirmer l'annulation"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:672
msgctxt "start progress"
msgid "Rollback"
msgstr "Rollback"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:700 tortoisehg/hgqt/mq.py:772
msgid "Discard current commit message?"
msgstr "Abandonner le message de commit actuel ?"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:780
msgid "Message Translation Failure"
msgstr "Erreur de transposition de message"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:781
msgid ""
"Unable to translate message to local encoding\n"
"Consider setting HGENCODING environment variable\n"
"Replace untranslatable characters with \"?\"?\n"
msgstr ""
"Impossible de transposer le message dans l'encodage local\n"
"Envisager de configurer la variable d'environnement HGENCODING\n"
"Remplacer les caractères non-transposables par \"?\" ?\n"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:784
msgid "&Replace"
msgstr "&Remplacer"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:792 tortoisehg/hgqt/commit.py:805
msgid "Nothing Commited"
msgstr "Rien n'a été committé"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:793
msgid "Please enter commit message"
msgstr "Veuillez entrer un message de commit"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:806
msgid ""
"No issue link was found in the commit message. The commit message should "
"contain an issue link. Configure this in the 'Issue Tracking' section of "
"the settings."
msgstr ""
"Aucun lien vers un problème n'a été trouvé dans le message de commit. Le "
"message de commit devrait contenir un lien vers un problème. Configurer ceci "
"dans la section 'Suivi de problèmes' des préférences."

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:841
msgid "No files checked"
msgstr "Aucun fichier sélectionné"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:842
msgid "No modified files checkmarked for commit"
msgstr "Aucun fichier modifié marqué pour être committé"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:857 tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:16
msgid "Confirm Add"
msgstr "Confirmer l'ajout"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:858
msgid "Add selected untracked files?"
msgstr "Ajouter les fichiers sélectionnés non suivis ?"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:885 tortoisehg/hgqt/quickop.py:181
msgid "Confirm Remove"
msgstr "Confirmer la suppression"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:886
msgid "Remove selected deleted files?"
msgstr "Enlever les fichiers sélectionnés supprimés ?"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:965
msgctxt "start progress"
msgid "Commit"
msgstr "Commit"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1002
#, python-format
msgid "%s - commit options"
msgstr "%s - options de commit"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1009
msgid "Set username:"
msgstr "Définir un nom d'utilisateur :"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1036 tortoisehg/hgqt/commit.py:1083
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1106 tortoisehg/hgqt/commit.py:1124
msgid "Save in Repo"
msgstr "Enregistrer dans le dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1041
msgid "Save Global"
msgstr "Enregistrer globalement"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1053
msgid "Set Date:"
msgstr "Définir une date :"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1057
msgid "Update"
msgstr "Mettre à jour"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1076
msgid "Push After Commit:"
msgstr "Pousser après commit :"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1099
msgid "Auto Includes:"
msgstr "Inclusion automatique :"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1126
msgid "Recurse into subrepositories (--subrepos)"
msgstr "Parcourir les sous-dépôts (--subrepos)"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1155
msgid "Unable to save username"
msgstr "Impossible d'enregistrer le nom d'utilisateur"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1156 tortoisehg/hgqt/commit.py:1179
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1202 tortoisehg/hgqt/commit.py:1225
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1171 tortoisehg/hgqt/sync.py:1269
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1347 tortoisehg/hgqt/sync.py:1536
msgid "Iniparse must be installed."
msgstr "Iniparse doit être installé."

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1171 tortoisehg/hgqt/commit.py:1194
#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1217 tortoisehg/hgqt/commit.py:1240
#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1546 tortoisehg/hgqt/sync.py:1181
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1280 tortoisehg/hgqt/sync.py:1370
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1575
msgid "Unable to write configuration file"
msgstr "Impossible d'enregistrer le fichier de configuration"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1178
msgid "Unable to save after commit push"
msgstr "Impossible d'enregistrer après avoir poussé le commit"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1201
msgid "Unable to save auto include list"
msgstr "Impossible d'enregistrer la liste d'inclusion automatique"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1224
msgid "Unable to save recurse in subrepos."
msgstr "Impossible d'enregistrer l'option de récursion dans des sous-dépôts."

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1255
msgid "Invalid date format"
msgstr "Format de date invalide"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1275
msgid "No username configured"
msgstr "Aucun nom d'utilisateur configuré"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1346
#, python-format
msgid "%s - commit"
msgstr "%s - commit"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1399
msgid "TortoiseHg Commit"
msgstr "Commit TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/commit.py:1400
msgid "Are you sure that you want to cancel the commit operation?"
msgstr "Êtes-vous sûr de vouloir annuler l'opération de commit ?"

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:38
msgid "Compress changesets up to and including"
msgstr "Compresser les révisions jusqu'à et y compris"

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:45
msgid "Onto destination"
msgstr "Vers la destination"

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:63
msgid "Compress"
msgstr "Compresser"

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:75
#, python-format
msgid "Compress - %s"
msgstr "Compresser - %s"

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:101
msgid ""
"Before compress, you must <a href=\"commit\"><b>commit</b></a> or <a "
"href=\"discard\"><b>discard</b></a> changes."
msgstr ""
"Avant de compresser, vous devez <a href=\"commit\"><b>committer</b></a> ou "
"<a href=\"discard\"><b>abandonner</b></a> les modifications."

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:106
msgid "You may continue the compress"
msgstr "Vous pouvez continuer la compression"

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:123
msgid "Changes have been moved, you must now commit"
msgstr "Les changements ont été déplacés, vous devez committer maintenant"

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:124 tortoisehg/hgqt/pbranch.py:872
msgctxt "action button"
msgid "Commit"
msgstr "Committer"

#: tortoisehg/hgqt/compress.py:139
msgid "Compress is complete, old history untouched"
msgstr "La compression est terminée, l'ancien historique est intact"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:48
msgid "must be specified repository"
msgstr "doit être le dépot spécifié"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:85
msgid "must be specified 'type' in style"
msgstr "doit être du 'type' spécifié dans le style"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:106 tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:165
#: tortoisehg/hgqt/qfold.py:83 tortoisehg/hgqt/qreorder.py:89
msgid "Summary:"
msgstr "Résumé :"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:107 tortoisehg/hgqt/csinfo.py:114
msgid "User:"
msgstr "Utilisateur :"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:107 tortoisehg/hgqt/csinfo.py:108
msgid "Date:"
msgstr "Date :"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:107
msgid "Age:"
msgstr "Âge :"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:108 tortoisehg/hgqt/csinfo.py:110
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1745
msgid "Branch:"
msgstr "Branche :"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:109
msgid "Close:"
msgstr "Fermer :"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:110 tortoisehg/hgqt/csinfo.py:111
msgid "Tags:"
msgstr "Étiquettes :"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:111
msgid "Graft:"
msgstr "Greffe depuis :"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:112
msgid "Transplant:"
msgstr "Transplant :"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:113
msgid "Perforce:"
msgstr "Perforce :"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:113
msgid "Subversion:"
msgstr "Subversion :"

#: tortoisehg/hgqt/csinfo.py:114
msgid "Converted From:"
msgstr "Converti de :"

#: tortoisehg/hgqt/cslist.py:48 tortoisehg/hgqt/cslist.py:130
msgid "No items to display"
msgstr "Aucun article à afficher"

#: tortoisehg/hgqt/cslist.py:49
msgid "Use compact view"
msgstr "Utiliser la vue compacte"

#: tortoisehg/hgqt/cslist.py:87 tortoisehg/hgqt/revpanel.py:21
#: tortoisehg/hgqt/revpanel.py:28
msgid "Patch:"
msgstr "Patch :"

#: tortoisehg/hgqt/cslist.py:133
#, python-format
msgid "Displaying %(count)d of %(total)d items"
msgstr "Affiche %(count)d sur %(total)d éléments"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:44
msgid "Select a GUI location to edit:"
msgstr "Sélectionner un emplacement à éditer :"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:47
msgid "Select the toolbar or menu to change"
msgstr "Sélectionner la barre d'outil ou le menu à modifier"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:68
msgid "Tools shown on selected location"
msgstr "Outils affichés à l'emplacement sélectionné"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:78
msgid "Delete from list"
msgstr "Supprimer de la liste"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:86
msgid "Add to list"
msgstr "Ajouter à la liste"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:88
msgid "Add separator"
msgstr "Ajouter un séparateur"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:98
msgid "List of all tools"
msgstr "Liste de tous les outils"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:100
msgid "New Tool ..."
msgstr "Nouvel outil..."

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:102
msgid "Edit Tool ..."
msgstr "Éditer un outil..."

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:104
msgid "Delete Tool"
msgstr "Supprimer un outil"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:379
msgid "All items"
msgstr "Tous les éléments"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:380
msgid "Working directory"
msgstr "Répertoire de travail"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:381
msgid "All revisions"
msgstr "Toutes les révisions"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:382
msgid "All contexts"
msgstr "Tous les contextes"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:383
msgid "Fixed revisions"
msgstr "Révisions fixées"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:384
msgid "Applied patches"
msgstr "Patches appliqués"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:385
msgid "Applied patches or qparent"
msgstr "Patches appliqués ou qparent"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:392
msgid "Configure Custom Tool"
msgstr "Configurer un outil personnalisé"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:405
msgid "Tool name"
msgstr "Nom de l'outil"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:406
msgid "The tool name. It cannot contain spaces."
msgstr "Le nom de l'outil ne peut pas contenir d'espace."

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:408
msgid "Command"
msgstr "Commande"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:409
msgid ""
"The command that will be executed.\n"
"To execute a mercurial command use \"hg\" (rather than \"hg.exe\") as the "
"executable command.\n"
"You can use {ROOT} as an alias of the current repository root and\n"
"{REV} / {REVID} as an alias of the selected revision number / hexadecimal "
"identifier respectively."
msgstr ""
"La commande qui sera exécutée.\n"
"Pour exécuter une commande de mercurial, utiliser \"hg\" (plutôt que "
"\"hg.exe\") comme nom de commande.\n"
"Vous pouvez utiliser {ROOT} comme alias de la racine du dépôt actuel et\n"
"{REV}/{REVID} comme alias du numéro de la révision / identifiant hexadécimal "
"sélectionné."

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:415
msgid "Tool label"
msgstr "Étiquette d'outil"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:417
msgid ""
"The tool label, which is what will be shown on the repowidget context menu.\n"
"If no label is set, the tool name will be used as the tool label.\n"
"If no tooltip is set, the label will be used as the tooltip as well."
msgstr ""
"L'étiquette d'outil qui sera affichée dans le menu contextuel.\n"
"Si aucune étiquette n'est spécifiée, le nom de l'outil sera utilisé.\n"
"Si aucun bulle d'aide n'est spécifiée, l'étiquette sera utilisée."

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:421
msgid "Tooltip"
msgstr "Bulle d'aide"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:423
msgid ""
"The tooltip that will be shown on the tool button.\n"
"This is only shown when the tool button is shown on\n"
"the workbench toolbar."
msgstr ""
"La bulle d'aide qui sera affichée sur le bouton de l'outil.\n"
"Celle-ci sera uniquement affichée quand le bouton est sur\n"
"la barre d'outil du workbench."

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:426
msgid "Icon"
msgstr "Icône"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:428
msgid ""
"The tool icon.\n"
"You can use any built-in TortoiseHg icon\n"
"by setting this value to a valid TortoiseHg icon name\n"
"(e.g. clone, add, remove, sync, thg-logo, hg-update, etc).\n"
"You can also set this value to the absolute path to\n"
"any icon on your file system."
msgstr ""
"Icone d'outil.\n"
"Vous pouvez utiliser n'importe quelle icone de TortoiseHg\n"
"en indiquant un nom d'icone TortoiseHg valide\n"
"(par exemple : clone, add, remove, sync, thg-logo, hg-update, etc).\n"
"Vous pouvez aussi indiquer le chemin absolu vers\n"
"n'importe quelle icone dans votre système de fichiers."

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:437
msgid "On repowidget, show for"
msgstr "Dans le menu contextuel, afficher pour"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:438
msgid ""
"For which kinds of revisions the tool will be enabled\n"
"It is only taken into account when the tool is shown on the\n"
"selected revision context menu."
msgstr ""
"Pour quels types de révisions l'outil sera activé\n"
"Ceci est valable uniquement lorsque l'outil est affiché\n"
"dans le menu contextuel de révision."

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:443
msgid "Show Output Log"
msgstr "Afficher le journal de sortie"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:444
msgid ""
"When enabled, automatically show the Output Log when the command is run.\n"
"Default: False."
msgstr ""
"Quand activé, afficher automatiquement le journal de sortie quand la "
"commande est exécutée.\n"
"Par défaut : False."

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:449
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:499
msgid "Missing information"
msgstr "Information manquante"

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:506
msgid "You must set a tool name."
msgstr "Vous devez indiquer un nom d'outil."

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:508
msgid "The tool name cannot have any spaces in it."
msgstr "Le nom d'outil ne peut pas contenir d'espace."

#: tortoisehg/hgqt/customtools.py:510
msgid "You must set a command to run."
msgstr "Vous devez indiquer une commande à exécuter."

#: tortoisehg/hgqt/docklog.py:413
msgid "failed to run command\n"
msgstr "impossible d'exécuter la commande\n"

#: tortoisehg/hgqt/docklog.py:414
msgid "crashed\n"
msgstr "planté\n"

#: tortoisehg/hgqt/docklog.py:488
#, python-format
msgid "command parse error: %s"
msgstr "erreur d'analyse de la commande : %s"

#: tortoisehg/hgqt/docklog.py:494
#, python-format
msgid "no matches found: %s"
msgstr "aucune correspondance trouvée : %s"

#: tortoisehg/hgqt/docklog.py:548
msgid "Output Log"
msgstr "Journal de sortie"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:57 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:58
msgid "File &History"
msgstr "&Historique de fichier"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:58 tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:60
msgid "Show the history of the selected file"
msgstr "Afficher l'historique du fichier sélectionné"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:59
msgid "Folder &History"
msgstr "&Historique de dossier"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:61
msgid "Co&mpare File Revisions"
msgstr "Co&mparer les révisions du fichier"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:62
msgid "Compare revisions of the selected file"
msgstr "Comparer les révisions du fichier sélectionné"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:63 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:753
#: tortoisehg/hgqt/grep.py:568 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1244
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:40
msgid "&Diff to Parent"
msgstr "&Diff avec le parent"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:65 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:756
#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1246 tortoisehg/hgqt/resolve.py:155
#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:179
msgid "Diff to &Local"
msgstr "Diff avec la version &locale"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:66
msgid "View changes to current in external diff tool"
msgstr "Voir les changements avec l'actuel dans un outil de diff externe"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:68 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:237
#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:767
msgid "&View at Revision"
msgstr "&Voir à la révision"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:69
msgid "View file as it appeared at this revision"
msgstr "Voir le fichier tel qu'il apparaît à cette révision"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:70 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:240
#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:770
msgid "&Save at Revision..."
msgstr "Enregi&strer à la révision..."

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:71
msgid "Save file as it appeared at this revision"
msgstr "Enregistrer le fichier tel qu'il est à cette révision"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:72 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:242
#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:772
msgid "&Edit Local"
msgstr "Édit&er la révision locale"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:74
msgid "&Open Local"
msgstr "&Ouvrir la révision locale"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:76 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:442
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:633 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:52
msgid "Copy &Path"
msgstr "Co&pier le chemin"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:77
msgid "Copy full path of file(s) to the clipboard"
msgstr "Copier le chemin complet du/des fichier(s) dans le presse-papier"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:78 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:245
#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:775
msgid "&Revert to Revision..."
msgstr "&Revenir à la révision..."

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:81 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:45
msgid "Open S&ubrepository"
msgstr "Ouvrir le so&us-dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:82
msgid "Open the selected subrepository"
msgstr "Ouvrir le sous-dépôt sélectionné"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:84
msgid "E&xplore Folder"
msgstr "E&xplorer le dossier"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:85
msgid "Open the selected folder in the system file manager"
msgstr "Ouvrir le dossier sélectionné dans le gestionnaire de fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:87 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:49
msgid "Open &Terminal"
msgstr "Ouvrir un &terminal"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:88
msgid "Open a shell terminal in the selected folder"
msgstr "Ouvrir un terminal dans le dossier sélectionné"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:194
msgid "Cannot display visual diff"
msgstr "Ne peut pas afficher le diff visuel"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:195
msgid "Visual diffs are not supported for unapplied patches"
msgstr "Les diffs visuels ne sont pas gérés pour les patchs non appliqués"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:271
#, python-format
msgid "Hg file log viewer - %s"
msgstr "Affichage d'historique Hg de fichier - %s"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:315 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:239
msgid "Cannot open subrepository"
msgstr "Impossible d'ouvrir le sous-dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/filectxactions.py:316 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:240
msgid "The selected subrepository does not exist on the working directory"
msgstr "Le sous-dépôt sélectionné n'existe pas dans le répertoire de travail"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:43
msgid "File or diffs not displayed: "
msgstr "Le fichier ou les différences ne sont pas affichées : "

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:57 tortoisehg/hgqt/filedata.py:124
#, python-format
msgid ""
"File is larger than the specified max size.\n"
"maxdiff = %s KB"
msgstr ""
"Le fichier est plus grand que la taille maximum spécifiée.\n"
"maxdiff = %s KB"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:64 tortoisehg/hgqt/filedata.py:127
msgid "File is binary"
msgstr "Le fichier est binaire"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:68 tortoisehg/hgqt/filedata.py:131
msgid "File may be binary (maximum line length exceeded)"
msgstr "Le fichier peut être binaire (longueur maximale de ligne dépassée)"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:77 tortoisehg/hgqt/filedata.py:398
#, python-format
msgid " <i>(renamed from %s)</i>"
msgstr " <i>(renommé depuis %s)</i>"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:79 tortoisehg/hgqt/filedata.py:393
#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:403
msgid " <i>(was added)</i>"
msgstr " <i>(a été ajouté)</i>"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:113 tortoisehg/hgqt/filedata.py:386
msgid "exec mode has been <font color='red'>set</font>"
msgstr "mode exécutable a été <font color='red'>activé</font>"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:115 tortoisehg/hgqt/filedata.py:388
msgid "exec mode has been <font color='red'>unset</font>"
msgstr "mode exécutable a été <font color='red'>désactivé</font>"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:117 tortoisehg/hgqt/filedata.py:151
msgid " <i>(is a symlink)</i>"
msgstr " <i>(est un lien symbolique)</i>"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:120
msgid "Diff not displayed: "
msgstr "Différences non affichées : "

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:180
#, python-format
msgid ""
"[WARNING] Invalid subrepo revision ID:\n"
"\t%s\n"
"\n"
msgstr ""
"[ATTENTION] Identifiant de révision de sous-dépôt invalide :\n"
"\t%s\n"
"\n"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:200
msgid "Subrepo created and set to initial revision."
msgstr "Sous-dépôt créé et placé à la première révision"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:204
msgid "Subrepo initialized to revision:"
msgstr "Sous-dépôt initialisé à la révision :"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:207
msgid "Subrepo removed from repository."
msgstr "Sous-dépôt enlevé du dépôt."

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:211
msgid "Subrepo was not changed."
msgstr "Le sous-dépôt n'a pas été modifié."

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:212
msgid "Subrepo state is:"
msgstr "L'état du sous-dépôt est :"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:214 tortoisehg/hgqt/filedata.py:224
#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:229 tortoisehg/hgqt/filedata.py:233
#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:239
#, python-format
msgid "changeset: %s"
msgstr "révision : %s"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:221
msgid "Revision has changed to:"
msgstr "La révision a été changée en :"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:230 tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:264
msgid "From:"
msgstr "De :"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:234
msgid "Subrepository not found in the working directory."
msgstr "Sous-dépôt non trouvé dans le répertoire de travail."

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:236 tortoisehg/hgqt/filedata.py:242
msgid "Further subrepository revision information cannot be retrieved."
msgstr ""
"D'autres informations de révision de sous-dépôt ne peuvent pas être "
"retrouvées."

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:240
msgid "Subrepository is either damaged or missing some revisions"
msgstr "Soit le sous-dépôt est endommagé soit il manque des révisions"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:244
msgid ""
"You may need to open the missing subrepository and manually\n"
"pull the missing revisions from its source repository."
msgstr ""
"Vous pouvez avoir besoin d'ouvrir le sous-dépôt manquant et\n"
"tirer manuellement les révisions manquantes depuis son\n"
"dépôt source."

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:253 tortoisehg/hgqt/settings.py:610
msgid "Initial revision"
msgstr "Première révision"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:273
msgid "Not a Mercurial subrepo, not previewable"
msgstr "Pas un sous-dépôt Mercurial, pas présentable"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:288
msgid "The subrepository is dirty."
msgstr "Le sous-dépôt est sale."

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:288
msgid "File Status:"
msgstr "Statut de fichier :"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:313
msgid "(is a changed sub-repository)"
msgstr "(est un sous-dépôt modifié)"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:314
msgid "(is an unchanged sub-repository)"
msgstr "(est un sous-dépôt non-modifié)"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:315
msgid "(is a dirty sub-repository)"
msgstr "(est un sous-dépôt sale)"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:316
msgid "(is a new sub-repository)"
msgstr "(est un nouveau sous-dépôt)"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:317 tortoisehg/hgqt/filedata.py:320
msgid "(is a removed sub-repository)"
msgstr "(est un sous-dépôt enlevé)"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:318
msgid "(is a changed and dirty sub-repository)"
msgstr "(est un sous-dépôt modifié et sale)"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:319
msgid "(is a new and dirty sub-repository)"
msgstr "(est un sous-dépôt nouveau et sale)"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:324
msgid "open..."
msgstr "ouvrir..."

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:327
#, python-format
msgid "Error previewing subrepo: %s"
msgstr "Erreur en visualisant le sous-dépôt : %s"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:333
#, python-format
msgid ""
"File or diffs not displayed: File is larger than the specified max size.\n"
"maxdiff = %s KB"
msgstr ""
"Fichier ou différences non affiché : le fichier est plus grand que la taille "
"maximum spécifiée.\n"
"maxdiff = %s KB"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:348 tortoisehg/hgqt/filedata.py:351
msgid " <i>(was deleted)</i>"
msgstr " <i>(a été supprimé)</i>"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:353
msgid " <i>(was added, now missing)</i>"
msgstr " <i>(a été ajouté, maintenant manquant)</i>"

#: tortoisehg/hgqt/filedata.py:359
msgid " <i>(is unversioned)</i>"
msgstr " <i>(n'est pas versionné)</i>"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:128
msgid "File History Log Columns"
msgstr "Colonnes de log de l'historique de fichier"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:137
msgid "Too many rows selected for menu"
msgstr "Trop de lignes sélectionnées pour le menu"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:183 tortoisehg/hgqt/workbench.py:329
msgid "Back"
msgstr "Précédent"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:185 tortoisehg/hgqt/workbench.py:332
msgid "Forward"
msgstr "Suivant"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:214
msgid "&Diff Selected Changesets"
msgstr "&Diff entre les révisions sélectionnées"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:216
msgid "Diff Selected &File Revisions"
msgstr "Diff entre les révisions des &fichiers sélectionnés"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:223
msgid "&Diff Changeset to Parent"
msgstr "&Diff avec le parent"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:226
msgid "Diff Changeset to &Local"
msgstr "Diff avec la révision &locale"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:230 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:760
msgid "Diff &File to Parent"
msgstr "Diff de &fichier avec le parent"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:233 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:763
msgid "Diff File to Lo&cal"
msgstr "Diff du fichier avec la version lo&cale"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:270 tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:299
msgid "You must select two revisions to diff"
msgstr "Vous devez sélectionner deux révisions pour le diff"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:427
msgid "File Differences Log Columns"
msgstr "Colonnes de log des différences de fichier"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:549
msgid "Next diff"
msgstr "Différence suivante"

#: tortoisehg/hgqt/filedialogs.py:554
msgid "Previous diff"
msgstr "Différence précédente"

#: tortoisehg/hgqt/filerevmodel.py:23
msgctxt "column header"
msgid "Filename"
msgstr "Nom de fichier"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:59
msgid " (excluded from the next commit)"
msgstr " (exclu du prochain commit)"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:68
msgid "Diff Toolbar"
msgstr "Barre d'outil de diff"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:161
msgid "View change as unified diff output"
msgstr "Voir le changement comme sortie unifiée de diff"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:166
msgid "View change in context of file"
msgstr "Voir le changement dans le contexte du fichier"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:171
msgid "annotate with revision numbers"
msgstr "annoter avec les numéros de révision"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:184
msgid "Next diff (alt+down)"
msgstr "Différence suivante (alt+bas)"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:188
msgid "Previous diff (alt+up)"
msgstr "Différence précédente (alt+haut)"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:197
msgid "Show changes from first parent"
msgstr "Afficher les changements depuis le premier parent"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:201
msgid "Show changes from second parent"
msgstr "Afficher les changements depuis le deuxième parent"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:209
msgid "Toggle display of text search bar"
msgstr "Afficher la barre de recherche"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:214
msgid "Open shelve tool"
msgstr "Ouvrir l'outil de \"shelve\""

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:758
msgid "Mark excluded changes"
msgstr "Marquer les changements exclus"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:764
msgid "&Search in Current File"
msgstr "Rechercher dans le fichier actuel"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:765 tortoisehg/hgqt/fileview.py:795
msgid "Search in &History"
msgstr "Rechercher dans l'&historique"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:773
msgid "Annotate Op&tions"
msgstr "Op&tions d'annotation"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:790
msgid "Search in &Original Revision"
msgstr "Rechercher dans la révision &originale"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:792
msgid "Search in &Working Revision"
msgstr "Rechercher dans la révision de travail"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:794
msgid "&Search in Current Annotation"
msgstr "Rechercher dans l'annotation actuelle"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:814
msgid "A&nnotate Originating Revision"
msgstr "A&nnoter la révision d'origine"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:815
msgid "&View Originating Revision"
msgstr "&Voir la révision d'origine"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:827
#, python-format
msgid "Annotate &Parent Revision %d"
msgstr "Annoter la révision &parente %d"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:829
#, python-format
msgid "View Parent &Revision %d"
msgstr "Voir la &révision parente %d"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:895
msgid "Show &Author"
msgstr "&Afficher l'auteur"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:896
msgid "Show &Date"
msgstr "Afficher la &date"

#: tortoisehg/hgqt/fileview.py:897
msgid "Show &Revision"
msgstr "Afficher la &révision"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:39
msgid "Interrupted graft operation found"
msgstr "Greffe interrompue trouvée"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:40
msgid ""
"An interrupted graft operation has been found.\n"
"\n"
"You cannot perform a different graft operation unless you abort the "
"interrupted graft operation first."
msgstr ""
"Une greffe interrompue a été trouvée.\n"
"\n"
"Vous ne pouvez pas réaliser une autre greffe avant d'abandonner la greffe "
"interrompue."

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:44
msgid "Continue or abort interrupted graft operation?"
msgstr "Continuer ou abandonner la greffe interrompue ?"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:63
#, python-format
msgid "Graft %d changesets on top of changeset %s"
msgstr "Greffer %d révisions au-dessus de la révision %s"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:80
msgid "To graft destination"
msgstr "Vers la destination de greffe"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:106
msgid "Graft"
msgstr "Greffer"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:109 tortoisehg/hgqt/graft.py:309
#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:97 tortoisehg/hgqt/rebase.py:267
#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1627 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1654
msgid "Abort"
msgstr "Abandonner"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:126
#, python-format
msgid "Graft - %s"
msgstr "Greffe - %s"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:131
msgid "Graft changeset"
msgstr "Greffer la révision"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:133
#, python-format
msgid "Graft changeset #%d of %d"
msgstr "Greffer la révision #%d de %d"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:162
msgid ""
"Before graft, you must <a href=\"commit\"><b>commit</b></a> or <a "
"href=\"discard\"><b>discard</b></a> changes."
msgstr ""
"Avant de greffer, vous devez <a href=\"commit\"><b>committer</b></a> ou <a "
"href=\"discard\"><b>annuler</b></a> les changements."

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:167
msgid "You may continue or start the graft"
msgstr "Vous pouvez continuer ou démarrer la greffe"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:213
msgid "Graft is complete"
msgstr "La greffe est terminée"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:215
msgid "Graft aborted"
msgstr "Greffe abandonnée"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:217
msgid "Graft failed"
msgstr "Échec de la greffe"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:230
msgid ""
"Graft generated merge <b>conflicts</b> that must be <a "
"href=\"resolve\"><b>resolved</b></a>"
msgstr ""
"La greffe a créé des <b>conflits</b> de fusion qui doivent être <a "
"href=\"resolve\"><b>résolus</b></a>"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:236
msgid "You may continue the graft"
msgstr "Vous pouvez continuer la greffe"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:289
msgid "Exiting with an unfinished graft is not recommended."
msgstr "Quitter avec une greffe inachevée n'est pas recommandé."

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:290
msgid "Consider aborting the graft first."
msgstr "Envisager de d'abord abandonner la greffe."

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:291 tortoisehg/hgqt/merge.py:106
#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:253
msgid "&Exit"
msgstr "&Quitter"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:306
msgid "Graft already in progress"
msgstr "Greffe déjà en cours"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:307
msgid "Resuming graft already in progress"
msgstr "Reprise de la greffe déjà en cours"

#: tortoisehg/hgqt/graft.py:310
msgid "You must provide revisions to graft"
msgstr "Vous devez fournir des révisions à greffer"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:42
msgid "### regular expression search pattern ###"
msgstr "### motif de recherche sous forme d'expression régulière ###"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:44 tortoisehg/hgqt/qscilib.py:412
msgid "Regexp:"
msgstr "Expression régulière :"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:47 tortoisehg/hgqt/qscilib.py:419
msgid "Ignore case"
msgstr "Ignorer la casse"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:48 tortoisehg/hgqt/qscilib.py:398
msgid "Search"
msgstr "Rechercher"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:63
msgid "Working Copy"
msgstr "Copie de travail"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:65
msgid "All History"
msgstr "Tout l'historique"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:66
msgid "Report only the first match per file"
msgstr "Signaler uniquement le premier résultat par fichier"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:67
msgid "Follow copies and renames"
msgstr "Suivre les copies et les changements de noms"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:78
msgid "Includes:"
msgstr "Inclus :"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:80
msgid "Excludes:"
msgstr "Exclus :"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:82
msgid ""
"Comma separated list of exclusion file patterns. Exclusion patterns are "
"applied after inclusion patterns."
msgstr ""
"Liste de motifs de fichier à exclure séparés par une virgule. Les motifs "
"d'exclusion sont appliqués après ceux d'inclusion."

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:84
msgid ""
"Comma separated list of inclusion file patterns. By default, the entire "
"repository is searched."
msgstr ""
"Liste de motifs de fichier à inclure séparés par une virgule. Par défaut, "
"l'ensemble du dépôt est parcouru."

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:180
msgid "TortoiseHg Search"
msgstr "Recherche TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:211
#, python-format
msgid "\"%s\" removed from search history"
msgstr "\"%s\" est enlevé de l'historique de recherche"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:219
#, python-format
msgid "\"%s\" removed from path history"
msgstr "\"%s\" est enlevé de l'historique de chemin"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:289
#, python-format
msgid "grep: invalid match pattern: %s\n"
msgstr "grep : motif invalide : %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:318
#, python-format
msgid "grep: %s\n"
msgstr "grep : %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:361 tortoisehg/hgqt/revset.py:401
#, python-format
msgid "%d matches found"
msgstr "%d correspondances trouvées"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:363 tortoisehg/hgqt/revset.py:403
msgid "No matches found"
msgstr "Aucune correspondance trouvée"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:428 tortoisehg/hgqt/grep.py:441
#: tortoisehg/hgqt/grep.py:481
msgid "Searching"
msgstr "Recherche"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:428
msgid "history"
msgstr "historique"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:440
msgid "Interrupted"
msgstr "Interrompu"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:482
msgid "files"
msgstr "fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:501
#, python-format
msgid "Skipping %s, unable to read"
msgstr "Omettant %s, impossible à lire"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:566
msgid "Vi&ew File"
msgstr "Voir le fichi&er"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:567
msgid "&View Changeset"
msgstr "&Voir la révision"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:569
msgid "Annotate &File"
msgstr "Annoter le &fichier"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:727
msgid "File"
msgstr "Fichier"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:727
msgid "Line"
msgstr "Ligne"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:727
msgid "Rev"
msgstr "Rev"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:727 tortoisehg/hgqt/settings.py:816
#: tortoisehg/hgqt/settings.py:965 tortoisehg/hgqt/settings.py:1069
msgid "User"
msgstr "Utilisateur"

#: tortoisehg/hgqt/grep.py:728
msgid "Match Text"
msgstr "Correspondance de texte"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:35
#, python-format
msgid "Detect Copies/Renames in %s"
msgstr "Détecter les copies/renommages dans %s"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:61
msgid "<b>Unrevisioned Files</b>"
msgstr "<b>Fichiers non versionnés</b>"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:65 tortoisehg/hgqt/status.py:100
msgid "Refresh file list"
msgstr "Rafraîchir la liste des fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:83
#, python-format
msgid "Min Similarity: %d%%"
msgstr "Similarité minimum : %d %%"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:92
msgid "Only consider deleted files"
msgstr "Examiner uniquement les fichiers supprimés"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:93
msgid "Uncheck to consider all revisioned files for copy sources"
msgstr ""
"Décocher pour examiner tous les fichiers versionnés pour les sources de copie"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:96
msgid "Find Renames"
msgstr "Rechercher les changements de noms"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:97
msgid "Find copy and/or rename sources"
msgstr "Trouver les sources copiées et/ou renommées"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:105
msgid "<b>Candidate Matches</b>"
msgstr "<b>Correspondances candidates</b>"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:115 tortoisehg/hgqt/guess.py:128
msgid "Accept All Matches"
msgstr "Accepter toutes les correspondances"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:126
msgid "Accept Selected Matches"
msgstr "Accepter les correspondances sélectionnées"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:141
msgid "<b>Differences from Source to Dest</b>"
msgstr "<b>Différences de la source vers la destination</b>"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:188
msgid "Search already in progress"
msgstr "Recherche déjà en cours"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:189
msgid "Cannot start a new search"
msgstr "Impossible de démarrer une nouvelle recherche"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:199
msgid "No files to find"
msgstr "Aucun fichier à trouver"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:200
msgid "There are no files that may have been renamed"
msgstr "Il n'y a aucun fichier qui peut avoir été renommé"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:242
msgid "Multiple sources chosen"
msgstr "Plusieurs sources choisies"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:243
#, python-format
msgid ""
"You have multiple renames selected for destination file:\n"
"%s. Aborting!"
msgstr ""
"Vous avez plusieurs renommages sélectionnés pour le fichier destination :\n"
"%s. Abandon !"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:270
#, python-format
msgid ""
"%s and %s have identical contents\n"
"\n"
msgstr ""
"%s et %s ont des contenus identiques\n"
"\n"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:304
msgid "Source"
msgstr "Source"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:304
msgid "Dest"
msgstr "Dest"

#: tortoisehg/hgqt/guess.py:304
msgid "% Match"
msgstr "% Corresp"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail.py:294
msgid "Sending Email"
msgstr "Envoi du courriel"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail.py:495
msgid "use only one form to specify the revision"
msgstr "utiliser une seule forme pour spécifier la révision"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail.py:505
msgid "Failed to open Email dialog"
msgstr "Impossible d'ouvrir le dialogue de courriel"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:261 tortoisehg/hgqt/settings.py:822
msgid "Email"
msgstr "Courriel"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:262
msgid "To:"
msgstr "À :"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:263
msgid "Cc:"
msgstr "Copie à :"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:265
msgid "In-Reply-To:"
msgstr "En réponse à :"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:266
msgid "Message identifier to reply to, for threading"
msgstr "Identifiant du message auquel répondre - pour le suivi de discussion"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:267
msgid "Flag:"
msgstr "Flag :"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:268
msgid ""
"Hg patches (as generated by export command) are compatible with most patch "
"programs. They include a header which contains the most important changeset "
"metadata."
msgstr ""
"Les patches Hg (comme ceux créés par la commande d'export) sont compatibles "
"avec la plupart des programmes de patches. Ils contiennent un en-tête "
"comportant les métadonnées de révision les plus importantes."

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:269
msgid "Send changesets as Hg patches"
msgstr "Envoyer les révisions comme patches Hg"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:270
msgid ""
"Git patches can describe binary files, copies, and permission changes, but "
"recipients may not be able to use them if they are not using git or "
"Mercurial."
msgstr ""
"Les patches git peuvent décrire des modifications de fichiers binaires, de "
"copies et de droits d'accès, mais les destinataires peuvent ne pas pouvoir "
"les utiliser s'ils n'utilisent pas git ou Mercurial."

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:271
msgid "Use extended (git) patch format"
msgstr "Utiliser le format de patch étendu (git)"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:272
msgid ""
"Stripping Mercurial header removes username and parent information. Only "
"useful if recipient is not using Mercurial (and does not like to see the "
"headers)."
msgstr ""
"Retirer l'en-tête Mercurial enlève le nom d'utilisateur et les informations "
"de parenté. Cela n'est utile que si le destinataire n'utilise pas Mercurial "
"(et qu'il n'aime pas voir ces en-têtes)."

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:273
msgid "Plain, do not prepend Hg header"
msgstr "Simple, sans l'entête Hg"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:274
msgid ""
"Bundles store complete changesets in binary form. Upstream users can pull "
"from them. This is the safest way to send changes to recipient Mercurial "
"users."
msgstr ""
"Les paquets contiennent toutes les révisions sous forme binaire. Les autres "
"utilisateurs peuvent tirer depuis ces fichiers. C'est le moyen le plus sûr "
"d'envoyer des modifications à des utilisateurs de Mercurial."

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:275
msgid "Send single binary bundle, not patches"
msgstr "Envoyer un seul paquet binaire, pas de patches."

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:276
msgid "send patches as part of the email body"
msgstr "envoyer des patches dans le corps du courrier"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:277
msgid "body"
msgstr "corps"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:278
msgid "send patches as attachments"
msgstr "envoyer les patches comme pièces jointes"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:279
msgid "attach"
msgstr "joindre"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:280
msgid "send patches as inline attachments"
msgstr "envoyer les patches directement inclus dans le mail"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:281
msgid "inline"
msgstr "en ligne"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:282
msgid "add diffstat output to messages"
msgstr "ajouter les infos diffstat aux messages"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:283
msgid "diffstat"
msgstr "diffstat"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:284
msgid ""
"Patch series description is sent in initial summary email with [PATCH 0 of "
"N] subject. It should describe the effects of the entire patch series. "
"When emailing a bundle, these fields make up the message subject and body. "
"Flags is a comma separated list of tags which are inserted into the message "
"subject prefix."
msgstr ""
"La description de la série de patches est envoyée dans un premier message de "
"résumé avec le sujet [PATCH 0 of N]. Elle doit décrire les effets de toute "
"la série de patches. Quand on envoie un paquet, ces champs sont dans le "
"sujet et le corps du message. Les 'flags' sont une liste d'étiquettes "
"séparées par des virgules qui sont insérées en préfixe du sujet du message."

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:285
msgid "Write patch series (bundle) description"
msgstr "Écrire la description de la série (paquet) de patches"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:286
msgid "Subject:"
msgstr "Objet :"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:287 tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:174
msgid "Changesets"
msgstr "Révisions"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:288 tortoisehg/hgqt/qscilib.py:202
msgid "Select &All"
msgstr "Tout sélectionner"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:289
msgid "Select &None"
msgstr "Tout désélectionner"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:290 tortoisehg/hgqt/webconf.py:256
#: tortoisehg/hgqt/webconf_ui.py:79
msgid "Edit"
msgstr "Éditer"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:291
msgid "Preview"
msgstr "Aperçu"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:292 tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:175
#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:178
msgid "&Settings"
msgstr "Préférences"

#: tortoisehg/hgqt/hgemail_ui.py:293
msgid "Send &Email"
msgstr "&Envoyer le courriel"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:37
#, python-format
msgid "Ignore filter - %s"
msgstr "Filtre des fichiers ignorés - %s"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:47
msgid "Glob"
msgstr "Glob"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:47
msgid "Regexp"
msgstr "Expression régulière"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:54 tortoisehg/hgqt/qqueue.py:91
#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:20 tortoisehg/hgqt/tag.py:187
#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:246 tortoisehg/hgqt/webconf_ui.py:78
msgid "Add"
msgstr "Ajouter"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:73 tortoisehg/hgqt/settings.py:1208
msgid "Edit File"
msgstr "Éditer le fichier"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:85
msgid "<b>Ignore Filter</b>"
msgstr "<b>Filtre des fichiers ignorés</b>"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:92
msgid "<b>Untracked Files</b>"
msgstr "<b>Fichiers non suivis</b>"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:106
msgid "Backspace or Del to remove row(s)"
msgstr "Retour arrière ou Suppr pour supprimer la (les) colonne(s)"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:150
msgid "Add ignore filter..."
msgstr "Ajouter un filtre de fichier ignoré..."

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:168
msgid "selected files"
msgstr "fichiers sélectionnés"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:169
msgid "Ignore "
msgstr "Ignorer "

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:221
msgid "Invalid glob expression"
msgstr "Expression globale invalide"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:231
msgid "Invalid regexp expression"
msgstr "Expression régulière invalide"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:256 tortoisehg/hgqt/hgignore.py:263
msgid "Unable to read repository status"
msgstr "Impossible de lire le statut du dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:295
msgid "New file created"
msgstr "Nouveau fichier créé"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:296
msgid ""
"TortoiseHg has created a new .hgignore file. Would you like to add this "
"file to the source code control repository?"
msgstr ""
"TortoiseHg a créé un nouveau fichier .hgignore. Souhaitez-vous ajouter ce "
"fichier dans le dépôt ?"

#: tortoisehg/hgqt/hgignore.py:305
msgid "Unable to write .hgignore file"
msgstr "Impossible d'écrire le fichier .hgignore"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:45
msgid "Add special files (.hgignore, ...)"
msgstr "Ajouter les fichiers spéciaux (.hgignore, ...)"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:47
msgid "Make repo compatible with Mercurial <1.7"
msgstr "Rendre le dépôt compatible avec Mercurial <1.7"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:49
msgid "Show in Workbench after init"
msgstr "Afficher dans le Workbench après l'initialisation"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:56
msgid "Create"
msgstr "Créer"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:85
msgid "New Repository"
msgstr "Nouveau dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:127 tortoisehg/hgqt/hginit.py:159
#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:173 tortoisehg/hgqt/hginit.py:183
#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:188
msgid "Error executing init"
msgstr "Erreur durant la création"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:128
msgid "Destination path is empty"
msgstr "Le chemin destination est vide"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:129
msgid "Please enter the directory path"
msgstr "Veuillez entrer le chemin du répertoire"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:146 tortoisehg/hgqt/hginit.py:210
#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:216
msgid "Init"
msgstr "Création"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:147
#, python-format
msgid "Are you sure about adding the new repository %d extra levels deep?"
msgstr "Voulez-vous ajouter le nouveau dépôt %d niveaux plus profonds ?"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:149
#, python-format
msgid ""
"Path exists up to:\n"
"%s\n"
"and you asked for:\n"
"%s"
msgstr ""
"Le chemin existe jusqu'à :\n"
"%s\n"
"et vous avez demandé :\n"
"%s"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:160
#, python-format
msgid "Cannot create folder %s"
msgstr "Impossible de créer le dossier %s"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:174
msgid "Unable to create new repository"
msgstr "Impossible de créer le nouveau dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:184 tortoisehg/hgqt/hginit.py:189
msgid "Error when creating repository"
msgstr "Erreur lors de la création du dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:211 tortoisehg/hgqt/hginit.py:217
#, python-format
msgid "<p>Repository successfully created at</p><p>%s</p>"
msgstr "<p>Dépôt créé avec succès dans</p><p>%s</p>"

#: tortoisehg/hgqt/hginit.py:212
#, python-format
msgid "<p>But could not run Workbench for it.</p><p>%s</p>"
msgstr "<p>Mais ne peut pas exécuter le Workbench pour lui.</p><p>%s</p>"

#: tortoisehg/hgqt/hgrcutil.py:29
msgid "Unable to create a config file"
msgstr "Impossible de créer un fichier de configuration"

#: tortoisehg/hgqt/hgrcutil.py:30
msgid "Insufficient access rights."
msgstr "Droits d'accès insuffisants."

#: tortoisehg/hgqt/htmldelegate.py:60
#, python-format
msgid "?? Error: %s ??"
msgstr "?? Erreur : %s ??"

#: tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:17
msgid ""
"Some of the files that you have selected are of a size over 10 MB. You may "
"make more efficient use of disk space by adding these files as largefiles, "
"which will store only the most recent revision of each file in your local "
"repository, with older revisions available on the server. Do you wish to "
"add these files as largefiles?"
msgstr ""
"Certains fichiers sélectionnés ont une taille supérieure à 10 MB. Vous "
"pouvez utiliser plus efficacement l'espace disque en ajoutant ces fichiers "
"comme largefiles, qui stockeront uniquement la version la plus récente de "
"chaque fichier dans votre dépôt local, en gardant les versions plus "
"anciennes disponibles sur le serveur. Voulez-vous ajouter ces fichiers comme "
"largefiles ?"

#: tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:23
msgid "Add as &Largefiles"
msgstr "Ajouter comme &Largefiles"

#: tortoisehg/hgqt/lfprompt.py:23
msgid "Add as &Normal Files"
msgstr "Ajouter comme fichiers &normaux"

#: tortoisehg/hgqt/license.py:29
msgid "License"
msgstr "Licence"

#: tortoisehg/hgqt/logcolumns.py:75
msgid "Drag to change order"
msgstr "Glisser pour changer l'ordre"

#: tortoisehg/hgqt/logcolumns.py:100 tortoisehg/hgqt/settings.py:599
#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:821 tortoisehg/util/menuthg.py:46
msgid "Workbench"
msgstr "Workbench"

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:54
#, python-format
msgid "Manifest %s@%s"
msgstr "Manifeste %s@%s"

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:194 tortoisehg/hgqt/status.py:105
msgid "### filter text ###"
msgstr "### texte du filtre ###"

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:196 tortoisehg/hgqt/status.py:107
msgid "Filter:"
msgstr "Filtre :"

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:203 tortoisehg/hgqt/pbranch.py:657
msgid "Status"
msgstr "État"

#: tortoisehg/hgqt/manifestdialog.py:409
msgid "Failed to open Manifest dialog"
msgstr "Impossible d'ouvrir le dialogue de manifeste"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:42
msgid "Find revisions matching fields of:"
msgstr "Trouver les révisions correspondant aux champs de :"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:73 tortoisehg/hgqt/matching.py:196
#: tortoisehg/hgqt/matching.py:217
msgid "Revision to Match:"
msgstr "Révision qui doit correspondre :"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:81
msgid "Fields to match:"
msgstr "Champs qui doivent correspondre :"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:87
msgid "Summary (first description line)"
msgstr "Résumé (première ligne de description)"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:88 tortoisehg/hgqt/settings.py:765
msgid "Description"
msgstr "Description"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:95
msgid "Author"
msgstr "Auteur"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:96
msgid "Date"
msgstr "Date"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:97
msgid "Files"
msgstr "Fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:98
msgid "Diff contents"
msgstr "Diff du contenu"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:99
msgid "Subrepo states"
msgstr "États des sous-dépôts"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:100 tortoisehg/hgqt/repofilter.py:227
msgid "Branch"
msgstr "Branche"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:102
msgid "Phase"
msgstr "Phase"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:135
msgid "&Match"
msgstr "Correspondre"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:146
#, python-format
msgid "Find matches - %s"
msgstr "Trouver des correspondances - %s"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:213
msgid "Revisions to Match:"
msgstr "Révisions qui correspondent :"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:214
#, python-format
msgid "Match any of <b><i>%d</i></b> revisions"
msgstr "Correspondance avec <b><i>%d</i></b> révisions"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:221
msgid "<b>Unknown revision!</b>"
msgstr "<b>Révision inconnue !</b>"

#: tortoisehg/hgqt/matching.py:223
msgid "<b>Parse Error!</b>"
msgstr "<b>Erreur d'analyse !</b>"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:31
#, python-format
msgid "Merge - %s"
msgstr "Fusion - %s"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:101
msgid "Do you want to exit?"
msgstr "Voulez-vous arrêter ?"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:102
msgid ""
"To finish merging, you must commit the working directory.\n"
"\n"
"To cancel the merge you can update to one of the merge parent revisions."
msgstr ""
"Pour terminer la fusion, vous devez committer le répertoire de travail.\n"
"\n"
"Pour annuler la fusion, vous pouvez mettre à jour vers l'une des révisions "
"parentes de la fusion."

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:126
msgid "Prepare to merge"
msgstr "Préparer la fusion"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:127
msgid "Verify merge targets and ensure your working directory is clean."
msgstr ""
"Vérifie la fusion des cibles et s'assure que le répertoire de travail est "
"propre."

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:136 tortoisehg/hgqt/repomodel.py:674
#: tortoisehg/hgqt/revpanel.py:159
msgid "Not a head revision!"
msgstr "Pas une révision de tête !"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:143
msgid "Merge from (other revision)"
msgstr "Fusion depuis (une autre révision)"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:150 tortoisehg/hgqt/merge.py:739
msgid "Unable to merge"
msgstr "Impossible de fusionner"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:151 tortoisehg/hgqt/merge.py:740
msgid "Merge revision not specified or not found"
msgstr "Révision de fusion non spécifiée ou non trouvée"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:155
msgid "Merge to (working directory)"
msgstr "Fusion vers (répertoire de travail)"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:178
msgid ""
"The working directory is already <b>merged</b>. <a "
"href=\"skip\"><b>Continue</b></a> or <a href=\"discard\"><b>discard</b></a> "
"existing merge."
msgstr ""
"Le répertoire de travail est déjà <b>fusionné</b>. <a "
"href=\"skip\"><b>Continuer</b></a> ou <a "
"href=\"discard\"><b>abandonner</b></a> la fusion existante."

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:187
msgid ""
"Before merging, you must <a href=\"commit\"><b>commit</b></a>, <a "
"href=\"shelve\"><b>shelve</b></a> to patch, or <a "
"href=\"discard\"><b>discard</b></a> changes."
msgstr ""
"Avant de fusionner, vous devez <a href=\"commit\"><b>committer</b></a>, <a "
"href=\"shelve\"><b>faire un \"shelve\"</b></a> ou <a "
"href=\"discard\"><b>abandonner</b></a> les changements."

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:199
msgid "Or use:"
msgstr "Ou utiliser :"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:202
msgid "Force a merge with outstanding changes (-f/--force)"
msgstr "Forcer une fusion avec les modifications en suspens (-f/--force)"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:216
msgid "Discard all changes from merge target (other) revision"
msgstr ""
"Abandonner tous les changements de la révision (autre) cible de la fusion"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:244
msgid "Confirm Discard Changes"
msgstr "Confirmer l'abandon des changements"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:245
#, python-format
msgid ""
"The changes from revision %s and all unmerged parents will be discarded.\n"
"\n"
"Are you sure this is what you want to do?"
msgstr ""
"Les changements de la révision %s et tous les parents non fusionnés seront "
"abandonnés.\n"
"\n"
"Êtes-vous sûr ?"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:299
msgctxt "working dir state"
msgid "Clean"
msgstr "Propre"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:351
msgid "Merging..."
msgstr "Fusion en cours..."

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:365
msgid "Automatically advance to next page when merge is complete."
msgstr ""
"Avancer automatiquement à la page suivante lorsque la fusion est terminée."

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:411
#, python-format
msgid ""
"%d files were modified on both branches and must be <a "
"href=\"resolve\"><b>resolved</b></a>"
msgstr ""
"%d fichiers sont modifiés dans les deux branches et doivent être <a "
"href=\"resolve\"><b>résolus</b></a>"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:450
msgid "Commit merge results"
msgstr "Committer les résultats de fusion"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:544
msgid "Commit Options"
msgstr "Options de commit"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:553
msgid "Commit Now"
msgstr "Committer maintenant"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:555
msgid "Commit Later"
msgstr "Committer plus tard"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:579
msgid "Merge"
msgstr "Fusion"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:583
#, python-format
msgid "Merge with %s"
msgstr "Fusion avec %s"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:635
msgid "TortoiseHg Merge Commit"
msgstr "TortoiseHg Commit de fusion"

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:636
#, python-format
msgid ""
"Error creating interpreting commit date (%s).\n"
"Using current date instead."
msgstr ""
"Erreur en interprétant la date de commit (%s).\n"
"Utilisation de la date actuelle."

#: tortoisehg/hgqt/merge.py:693
msgid "Merge changeset"
msgstr "Révision de fusion"

#: tortoisehg/hgqt/messageentry.py:78
msgid "Paste &Filenames"
msgstr "Coller les noms de &fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/messageentry.py:80
msgid "App&ly Format"
msgstr "App&liquer le format"

#: tortoisehg/hgqt/messageentry.py:81
msgid "C&onfigure Format"
msgstr "C&onfigurer le format"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:43
msgid "Patch Queue"
msgstr "Queue de patch"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:59
msgctxt "MQ QPush"
msgid "Push all"
msgstr "Tout empiler (qpush -a)"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:60
msgid "Apply all patches"
msgstr "Appliquer tous les patches"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:62
msgctxt "MQ QPush"
msgid "Push"
msgstr "Empiler (qpush)"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:63
msgid "Apply one patch"
msgstr "Appliquer un patch"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:65
msgid "Guards"
msgstr "Gardes"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:66
msgid "Configure guards for selected patch"
msgstr "Configurer les gardes pour le patch sélectionné"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:68 tortoisehg/hgqt/mq.py:69
msgid "Reorder patches"
msgstr "Réordonner les patches"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:71 tortoisehg/hgqt/qqueue.py:97
#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:68 tortoisehg/hgqt/shelve.py:97
msgid "Delete"
msgstr "Supprimer"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:72
msgid "Delete selected patches"
msgstr "Supprimer les patches sélectionnés"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:74
msgid "Pop"
msgstr "Dépiler"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:75
msgid "Unapply one patch"
msgstr "Dé-appliquer un patch"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:77
msgid "Pop all"
msgstr "Tout dépiler"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:78
msgid "Unapply all patches"
msgstr "Dé-appliquer tous les patches"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:79
msgid "Patch Queue Actions Toolbar"
msgstr "Barre d'outils d'actions de queue de patch"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:193 tortoisehg/hgqt/mq.py:700
#, python-format
msgid "%s had rejected chunks, edit patched file together with rejects?"
msgstr ""
"%s a des morceaux rejetés, éditer le fichier patché avec les rejets ?"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:283 tortoisehg/hgqt/mq.py:734
#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1495
msgid ""
"<p>ATTENTION!<br>Guard or comment found.<br>Reordering patches will destroy "
"them.<br><br>Continue?</p>"
msgstr ""
"<p>ATTENTION !<br>Garde ou commentaire trouvé.<br>Organiser les patches les "
"détruirons.<br><br>Continuer ?</p>"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:304
msgid "Configure guards"
msgstr "Configurer les gardes"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:305
#, python-format
msgid "Input new guards for %s:"
msgstr "Entrer de nouvelles gardes pour %s :"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:315
msgid "Guards must begin with \"+\" or \"-\""
msgstr "Les gardes doivent commencer par \"+\" ou \"-\""

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:457
msgid "no guards"
msgstr "aucune garde"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:497 tortoisehg/hgqt/mq.py:965
#, python-format
msgid "Guards: %d/%d"
msgstr "Gardes : %d/%d"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:559
msgid "Queues"
msgstr "Queues"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:598
msgid "New Patch"
msgstr "Nouveau patch"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:652
msgid "TortoiseHg Patch Queue"
msgstr "Queue de patch TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:897
msgid "QCommit"
msgstr "QCommit"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:899
msgid "Create MQ repo"
msgstr "Créer un dépôt MQ"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1064
msgid "Patch commit messages..."
msgstr "Messages de commit de patch..."

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1084
msgid "MQ options"
msgstr "Options MQ"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1090
msgid "Force use of git extended diff format (--git)"
msgstr "Forcer l'utilisation du format de diff étendu git (--git)"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1094
msgid "Force push or pop (--force)"
msgstr "Forcer l'empilement ou le dépilement (--force)"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1098
msgid "Apply patch to its recorded parent (--exact)"
msgstr "Appliquer le patch à son parent enregistré (--exact)"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1102
msgid "Update date field with current date (--currentdate)"
msgstr "Mettre à jour le champ de date avec la date actuelle (--currentdate)"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1106
msgid "Specify an explicit date:"
msgstr "Indiquer une date :"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1109
msgid "Update author field with current user (--currentuser)"
msgstr ""
"Mettre à jour le champ auteur avec l'utilisateur actuel (--currentuser)"

#: tortoisehg/hgqt/mq.py:1113
msgid "Specify an explicit author:"
msgstr "Indiquer un auteur :"

#: tortoisehg/hgqt/mqutil.py:24
msgid "### patch name ###"
msgstr "### nom du patch ###"

#: tortoisehg/hgqt/mqutil.py:46
msgid "Patch Name Required"
msgstr "Nom de patch requis"

#: tortoisehg/hgqt/mqutil.py:47
msgid "You must enter a patch name"
msgstr "Vous devez entrer un nom de patch"

#: tortoisehg/hgqt/p4pending.py:66
#, python-format
msgid "Pending Perforce Changelists - %s"
msgstr "Changelists de Perforce en cours - %s"

#: tortoisehg/hgqt/p4pending.py:96
msgid "Submitting p4 changelist..."
msgstr "Soumettant une changelist p4..."

#: tortoisehg/hgqt/p4pending.py:108
msgid "Reverting p4 changelist..."
msgstr "Rétablissant une changelist p4..."

#: tortoisehg/hgqt/pathedit.py:23
msgid "Edit Repository URL"
msgstr "Éditer l'URL du dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:57
msgid "Patch Branch Toolbar"
msgstr "Barre d'outil de Patch Branch"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:64
msgid "Merge all pending dependencies"
msgstr "Fusionner toutes les dépendances en attente"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:70
msgid "Backout current patch branch"
msgstr "Faire un backout de la branche actuelle de patch"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:76
msgid "Backport part of a changeset to a dependency"
msgstr "\"Backporter\" une partie de révision vers une dépendance"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:82
msgid "Start a new patch branch"
msgstr "Commencer une nouvelle branche de patch"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:88
msgid "Edit patch dependency graph"
msgstr "Éditer un graphe de dépendance de patch"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:299
msgid "will be closed"
msgstr "va être fermé"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:301
#, python-format
msgid "needs merge of %i heads\n"
msgstr "nécessite la fusion de %i têtes\n"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:304
#, python-format
msgid "needs merge with %s (through %s)\n"
msgstr "nécessite la fusion avec %s (à travers %s)\n"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:307
#, python-format
msgid "needs merge with %s\n"
msgstr "nécessite la fusion avec %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:309
#, python-format
msgid "needs update of diff base to tip of %s\n"
msgstr "nécessite la mise à jour de la base diff vers le tip de %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:478
msgid "&Goto (update workdir)"
msgstr "&Aller (mise à jour du répertoire de travail)"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:480 tortoisehg/hgqt/update.py:337
msgid "&Merge"
msgstr "&Fusionner"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:498
msgid "No patch branch selected"
msgstr "Aucune branche de patch sélectionnée"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:549
msgid "No editor found"
msgstr "Aucun éditeur trouvé"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:550
msgid ""
"Mercurial was unable to find an editor. Please configure Mercurial to use an "
"editor installed on your system."
msgstr ""
"Mercurial n'a pas trouvé d'éditeur. Veuillez configurer Mercurial pour "
"utiliser un éditeur installé sur votre système."

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:657
msgid "Graph"
msgstr "Graphe"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:657 tortoisehg/hgqt/settings.py:762
msgid "Name"
msgstr "Nom"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:657
msgid "Title"
msgstr "Titre"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:657
msgid "Message"
msgstr "Message"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:845
msgid "New Patch Branch"
msgstr "Nouvelle branche de patch"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:880
msgid "Patch message:"
msgstr "Message de patch :"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:881
msgid "Patch date:"
msgstr "Date de patch :"

#: tortoisehg/hgqt/pbranch.py:882
msgid "Patch user:"
msgstr "Utilisateur de patch :"

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:34
msgid "Invalid Settings - The ReviewBoard server is not setup"
msgstr "Préférences incorrectes - Le serveur ReviewBoard n'est pas indiqué"

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:36
msgid "Invalid Settings - Please provide your ReviewBoard username"
msgstr ""
"Préférences incorrectes - Indiquez votre nom d'utilisateur ReviewBoard"

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:55
#, python-format
msgid ""
"Invalid reviewboard plugin. Please download the mercurial reviewboard plugin "
"version 3.5 or higher from the website below.\n"
"\n"
" %s"
msgstr ""
"Plugin Reviewboard incorrect. Téléchargez le plugin ReviewBoard pour "
"Mercurial ayant la version 3.5 ou ultérieur du site ci-dessous.\n"
"\n"
" %s"

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:110 tortoisehg/hgqt/postreview.py:126
#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:342 tortoisehg/hgqt/postreview.py:365
#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:377 tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:163
#: tortoisehg/hgqt/settings.py:961
msgid "Review Board"
msgstr "Review Board"

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:111
msgid "Password:"
msgstr "Mot de passe :"

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:127 tortoisehg/hgqt/postreview.py:378
#: tortoisehg/hgqt/rename.py:45
msgid "Error"
msgstr "Erreur"

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:358
#, python-format
msgid "Review draft posted to %s\n"
msgstr "Brouillon de revue posté sur %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:361
#, python-format
msgid "Review published to %s\n"
msgstr "Revue publiée sur %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:365
msgid "Success"
msgstr "Succès"

#: tortoisehg/hgqt/postreview.py:401
msgid "Failed to open Review Board dialog"
msgstr "Impossible d'ouvrir le dialogue Review Board"

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:164
msgid "Repository ID:"
msgstr "Identifiant de dépôt :"

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:166
msgid "Post Review"
msgstr "Post review"

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:167
msgid "Review ID:"
msgstr "Identifiant de revue :"

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:168
msgid "Update the fields of this existing request"
msgstr "Mettre à jour les champs de cette requête"

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:169
msgid "Update Review"
msgstr "Mettre à jour la revue"

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:171
msgid "Create diff with all outgoing changes"
msgstr "Créer un diff avec tous les changements sortants"

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:172
msgid "Create diff with all changes on this branch"
msgstr "Créer un diff avec tous les changements sur cette branche"

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:173
msgid "Publish request immediately"
msgstr "Publier la requête immédiatement"

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:176
msgid "%p%"
msgstr "%p%"

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:177
msgid "Connecting to Review Board..."
msgstr "En cours de connexion à Review Board..."

#: tortoisehg/hgqt/postreview_ui.py:178
msgid "Post &Review"
msgstr "Poster une &revue"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:40
msgid "No unknown files found"
msgstr "Aucun fichier inconnu trouvé"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:46
msgid "No ignored files found"
msgstr "Aucun fichier ignoré trouvé"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:52
msgid "No trash files found"
msgstr "Aucun fichier dans .hg/Trashcan"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:58
msgid "Delete empty folders"
msgstr "Supprimer les dossiers vides"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:61
msgid "Preserve files beginning with .hg"
msgstr "Conserver les fichiers commençant par .hg"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:78
#, python-format
msgid "%s - purge"
msgstr "%s - purge"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:83 tortoisehg/hgqt/purge.py:118
msgid "Checking"
msgstr "Vérification en cours"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:122
msgid "Ready to purge."
msgstr "Prêt à purger."

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:126
#, python-format
msgid "Delete %d unknown file"
msgid_plural "Delete %d unknown files"
msgstr[0] "Supprimer %d fichier inconnu"
msgstr[1] "Supprimer %d fichiers inconnus"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:132
#, python-format
msgid "Delete %d ignored file"
msgid_plural "Delete %d ignored files"
msgstr[0] "Supprimer %d fichier ignoré"
msgstr[1] "Supprimer %d fichiers ignorés"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:138
#, python-format
msgid "Delete %d file in .hg/Trashcan"
msgid_plural "Delete %d files in .hg/Trashcan"
msgstr[0] "Supprimer %d fichier dans .hg/Trashcan"
msgstr[1] "Supprimer %d fichiers dans .hg/Trashcan"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:162
msgid "Confirm file deletions"
msgstr "Confirmer la suppression de fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:163
msgid "Are you sure you want to delete these files and/or folders?"
msgstr "Voulez-vous supprimer ces fichiers et/ou ces dossiers ?"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:171
msgid "Deletion failures"
msgstr "Échec lors de la suppression"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:172
#, python-format
msgid "Unable to delete %d file or folder"
msgid_plural "Unable to delete %d files or folders"
msgstr[0] "Impossible de supprimer le fichier ou dossier %d"
msgstr[1] "Impossible de supprimer les fichiers ou dossiers %d"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:211
msgid "Deleting trash folder..."
msgstr "Supprimer le dossier corbeille..."

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:254
#, python-format
msgid "Deleted %d files"
msgstr "%d fichiers supprimés"

#: tortoisehg/hgqt/purge.py:264
#, python-format
msgid "Deleted %d files and %d folders"
msgstr "%d fichiers et %d dossiers supprimés"

#: tortoisehg/hgqt/qdelete.py:24
#, python-format
msgid "Patch remove - %s"
msgstr "Suppression de patch - %s"

#: tortoisehg/hgqt/qdelete.py:33
msgid "Remove patches from queue?"
msgstr "Enlever des patches de la queue ?"

#: tortoisehg/hgqt/qdelete.py:38 tortoisehg/hgqt/qfold.py:40
msgid "Keep patch files"
msgstr "Conserver les fichiers patch"

#: tortoisehg/hgqt/qfold.py:25
#, python-format
msgid "Patch fold - %s"
msgstr "Incorporation de patch - %s"

#: tortoisehg/hgqt/qfold.py:34
msgid "New patch message:"
msgstr "Nouveau message de patch :"

#: tortoisehg/hgqt/qfold.py:66
msgid "Patches to fold"
msgstr "Patches à incorporer"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:34
msgid "Manage MQ patch queues"
msgstr "Gérer les queues de patch MQ"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:49 tortoisehg/hgqt/qreorder.py:41
msgid "Repository:"
msgstr "Dépôt :"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:68
msgid "Patch queues:"
msgstr "Queues de patch :"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:85 tortoisehg/hgqt/settings.py:1211
msgid "Reload"
msgstr "Recharger"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:88
msgid "Activate"
msgstr "Activer"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:94 tortoisehg/hgqt/rename.py:170
msgid "Rename"
msgstr "Renommer"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:100
msgid "Purge"
msgstr "Vider"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:107
msgid "Patches:"
msgstr "Patches :"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:116
msgid "QQueue"
msgstr "QQueue"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:246
msgid "Confirm patch queue switch"
msgstr "Confirmer le changement de queue de patch"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:247
#, python-format
msgid "Do you really want to activate patch queue '%s' ?"
msgstr "Voulez-vous vraiment activer la queue de patch '%s' ?"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:254 tortoisehg/hgqt/qqueue.py:269
#: tortoisehg/hgqt/thread.py:227 tortoisehg/hgqt/thread.py:246
msgid "TortoiseHg Prompt"
msgstr "Ligne de commande TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:256
msgid "New patch queue name"
msgstr "Nouveau nom de queue de patch"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:271
#, python-format
msgid "Rename patch queue '%s' to"
msgstr "Renommer la queue de patch '%s' en"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:285
msgid "Confirm patch queue delete"
msgstr "Confirmer la suppression de queue de patch"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:286
#, python-format
msgid "Do you really want to delete patch queue '%s' ?"
msgstr "Voulez-vous vraiment supprimer la queue de patch '%s' ?"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:298
msgid "Confirm patch queue purge"
msgstr "Confirmer la purge de la queue de patch"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:299
#, python-format
msgid ""
"<p>This will also erase the patchfiles on disk!</p><p>Do you really want to "
"purge patch queue '%s' ?</p>"
msgstr ""
"<p>Ceci supprimera aussi les fichiers patch sur le disque !</p><p>Voulez-"
"vous vraiment purger la queue de patch '%s' ?</p>"

#: tortoisehg/hgqt/qqueue.py:337 tortoisehg/hgqt/qreorder.py:229
msgid "Please enable the MQ extension first."
msgstr "Activer d'abord l'extension MQ."

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:25
#, python-format
msgid "Patch rename - %s"
msgstr "Renommer un patch - %s"

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:36
#, python-format
msgid "Rename patch <b>%s</b> to:"
msgstr "Renommer le patch <b>%s</b> en :"

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:91
msgid "Could not rename existing patchfile"
msgstr "Ne peut pas renommer le fichier patch existant"

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:101
msgid "Could not delete existing patchfile"
msgstr "Ne peut pas supprimer le fichier patch existant"

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:117
msgid "QRename - Check patchname"
msgstr "QRename - Vérifier le nom du patch"

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:126
#, python-format
msgid "Patch name <b>%s</b> already exists:"
msgstr "Le nom du patch <b>%s</b> existe déjà :"

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:131
msgid "Add .OLD extension to existing patchfile"
msgstr "Ajouter l'extension .OLD au fichier patch existant"

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:133
msgid "Overwrite existing patchfile"
msgstr "Remplacer le fichier patch existant"

#: tortoisehg/hgqt/qrename.py:135
msgid "Go back and change new patchname"
msgstr "Revenir et changer le nouveau nom de patch"

#: tortoisehg/hgqt/qreorder.py:27
msgid "Reorder Unapplied Patches"
msgstr "Réorganiser les patches non appliqués"

#: tortoisehg/hgqt/qreorder.py:68
msgid "Unapplied Patches - drag to reorder"
msgstr "Patches non appliqués - glisser pour réorganiser"

#: tortoisehg/hgqt/qreorder.py:79
msgid "Applied Patches"
msgstr "Patches appliqués"

#: tortoisehg/hgqt/qreorder.py:119
msgid "Rename patch"
msgstr "Renommer un patch"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:182
msgid "&Undo"
msgstr "Ann&uler"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:185
msgid "&Redo"
msgstr "&Rétablir"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:189
msgid "Cu&t"
msgstr "Couper"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:192
msgid "&Copy"
msgstr "&Copier"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:196
msgid "&Paste"
msgstr "Coller"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:198 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:207
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:359
msgid "&Delete"
msgstr "Supprimer"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:206
msgid "&Wrap"
msgstr "Retour à la ligne"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:207
msgctxt "wrap mode"
msgid "&None"
msgstr "Aucu&n"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:208
msgid "&Word"
msgstr "Mot"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:209
msgid "&Character"
msgstr "&Caractère"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:216
msgid "White&space"
msgstr "E&space"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:217 tortoisehg/hgqt/qscilib.py:227
msgid "&Visible"
msgstr "&Visible"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:218 tortoisehg/hgqt/qscilib.py:228
msgid "&Invisible"
msgstr "&Invisible"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:219
msgid "&AfterIndent"
msgstr "&Après indentation"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:226
msgid "EOL &Visibility"
msgstr "&Visibilité des fins de ligne"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:239
msgid "EOL &Mode"
msgstr "&Mode des fins de ligne"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:240
msgid "&Windows"
msgstr "&Windows"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:241
msgid "&Unix"
msgstr "&Unix"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:242
msgid "&Mac"
msgstr "&Mac"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:249
msgid "&TAB Inserts"
msgstr "Insertion de &TAB"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:250
msgid "&Auto"
msgstr "&Auto"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:251
msgid "&TAB"
msgstr "&TAB"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:252
msgid "&Spaces"
msgstr "E&spaces"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:260
msgid "&Auto-Complete"
msgstr "&Auto-complétion"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:261
msgid "&Enable"
msgstr "Activé"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:262
msgid "&Disable"
msgstr "Désactivé"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:270
msgid "&Editor Options"
msgstr "Options de l'édit&eur"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:410
msgid "### regular expression ###"
msgstr "### expression régulière ###"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:413
msgid "Regular expression search pattern"
msgstr "Expression régulière de recherche"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:421
msgid "Wrap search"
msgstr "Recherche cyclique"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:423
msgid "Prev"
msgstr "Précédent"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:428
msgid "Next"
msgstr "Suivant"

#: tortoisehg/hgqt/qscilib.py:645
msgid "Unable to read/write config file"
msgstr "Impossible de lire/écrire le fichier de configuration"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:149
msgid "No visual editor configured"
msgstr "Aucun éditeur graphique spécifié"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:150
msgid "Please configure a visual editor."
msgstr "Veuillez spécifier un éditeur graphique."

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:163
msgid "Editor launch failure"
msgstr "Échec du lancement de l'éditeur"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:177
msgid "Save file to"
msgstr "Enregistrer le fichier sous"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:188
msgid "Unable to save file"
msgstr "Impossible d'enregistrer le fichier"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:197 tortoisehg/hgqt/qtlib.py:209
msgid "Failed to open path in terminal"
msgstr "Impossible d'ouvrir le chemin dans le terminal"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:198
#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid directory"
msgstr "« %s » n'est pas un répertoire valide"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:210
msgid "Unable to start the following command:"
msgstr "Impossible de démarrer la commande suivante :"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:212
msgid "No shell configured"
msgstr "Aucun shell configuré"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:213
msgid "A terminal shell must be configured"
msgstr "Une console doit être configurée"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:997
msgid "Show Log"
msgstr "Afficher le journal"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:1181
msgid "Please enter a username"
msgstr "Veuillez entrer un nom d'utilisateur"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:1182
msgid "You must identify yourself to Mercurial"
msgstr "Vous devez vous identifier à Mercurial"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:1196
msgid "Text Translation Failure"
msgstr "Erreur de transposition de texte"

#: tortoisehg/hgqt/qtlib.py:1197
msgid "Unable to translate input to local encoding."
msgstr "Impossible de transposer l'entrée dans l'encodage local."

#: tortoisehg/hgqt/quickbar.py:30
msgid "Goto"
msgstr "Aller à"

#: tortoisehg/hgqt/quickbar.py:36
msgid "Go"
msgstr "Aller"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:20
msgid "Checkmark files to add"
msgstr "Cocher les fichiers à ajouter"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:21
msgid "Checkmark files to forget"
msgstr "Cocher les fichiers à oublier"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:21
msgid "Forget"
msgstr "Oublier"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:22
msgid "Checkmark files to revert"
msgstr "Cocher les fichiers à rétablir"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:22
msgid "Revert"
msgstr "Rétablir"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:23
msgid "Checkmark files to remove"
msgstr "Cocher les fichiers à enlever"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:23 tortoisehg/hgqt/webconf_ui.py:80
msgid "Remove"
msgstr "Enlever"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:44
#, python-format
msgid "%s - hg %s"
msgstr "%s - hg %s"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:90
msgid "Do not save backup files (*.orig)"
msgstr "Ne pas enregistrer de fichiers de sauvegarde (*.orig)"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:93
msgid "Force removal of modified files (--force)"
msgstr "Forcer la suppression des fichiers modifiés (--force)"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:121
msgid "Add &Largefiles"
msgstr "Ajouter des &largefiles"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:164 tortoisehg/hgqt/quickop.py:233
msgid "No files selected"
msgstr "Aucun fichier sélectionné"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:165 tortoisehg/hgqt/quickop.py:234
msgid "No operation to perform"
msgstr "Aucune opération à exécuter"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:182
msgid ""
"You have selected one or more files that have been modified. By default, "
"these files will not be removed. What would you like to do?"
msgstr ""
"Vous avez sélectionné un ou plusieurs fichiers qui ont été modifiés. Par "
"défaut, ces fichiers ne seront pas supprimés. Que souhaitez-vous faire ?"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:185
msgid "Remove &Unmodified Files"
msgstr "Retirer les fichiers non modifiés"

#: tortoisehg/hgqt/quickop.py:186
msgid "Remove &All Selected Files"
msgstr "Retirer tous les fichiers sélectionnés"

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:40
msgid "Rebase changeset and descendants"
msgstr "\"Rebaser\" une révision et ses descendants"

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:48
msgid "To rebase destination"
msgstr "Vers la destination du \"rebase\""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:60
msgid "Keep original changesets"
msgstr "Garder les révisions d'origine"

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:64
msgid "Keep original branch names"
msgstr "Garder les noms de branches originaux"

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:68
msgid "Collapse the rebased changesets "
msgstr "Fusionner les révisions \"rebasées\" "

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:79
msgid ""
"Rebase unpublished onto Subversion head (override source, destination)"
msgstr ""
"\"Rebaser\" les révisions non publiées sur la tête Subversion (remplacer "
"source, destination)"

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:94
msgid "Rebase"
msgstr "\"Rebaser\""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:117
#, python-format
msgid "Rebase - %s"
msgstr "\"Rebase\" - %s"

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:141
msgid ""
"Before rebase, you must <a href=\"commit\"><b>commit</b></a> or <a "
"href=\"discard\"><b>discard</b></a> changes."
msgstr ""
"Avant de \"rebaser\", vous devez <a href=\"commit\"><b>committer</b></a> ou "
"<a href=\"discard\"><b>abandonner</b></a> les changements."

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:146 tortoisehg/hgqt/rebase.py:209
msgid "You may continue the rebase"
msgstr "Vous pouvez continuer de \"rebaser\""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:188
msgid "Rebase is complete"
msgstr "Le \"rebase\" est fini"

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:190
msgid "Rebase aborted"
msgstr "\"Rebase\" abandonné"

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:192
msgid "Rebase failed"
msgstr "Échec du \"rebase\""

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:203
msgid ""
"Rebase generated merge <b>conflicts</b> that must be <a "
"href=\"resolve\"><b>resolved</b></a>"
msgstr ""
"Le \"rebase\" a créé des <b>conflits</b> de fusion qui doivent être <a "
"href=\"resolve\"><b>résolus</b></a>"

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:251
msgid "Exiting with an unfinished rebase is not recommended."
msgstr "Sortir avec un \"rebase\" inachevé n'est pas recommandé."

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:252
msgid "Consider aborting the rebase first."
msgstr "Envisager de d'abord abandonner le \"rebase\"."

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:264
msgid "Rebase already in progress"
msgstr "\"Rebase\" déjà en cours"

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:265
msgid "Resuming rebase already in progress"
msgstr "Reprise du \"rebase\" déjà en cours"

#: tortoisehg/hgqt/rebase.py:268
msgid "You must provide source and dest arguments"
msgstr "Vous devez fournir une source et une destination"

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:28
#, python-format
msgid "Merge rejected patch chunks into %s"
msgstr "Fusionner les morceaux de patch rejetés dans %s"

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:66
msgid "Mark this chunk as resolved, goto next unresolved"
msgstr "Marquer ce morceau comme résolu, aller au non résolu suivant"

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:70
msgid "Mark this chunk as unresolved"
msgstr "Marquer ce morceau comme non résolu"

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:96 tortoisehg/hgqt/rejects.py:103
msgid "Unable to merge rejects"
msgstr "Impossible de fusionner les rejets"

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:97
msgid "Can't read this file (maybe deleted)"
msgstr "Ne peut pas lire ce fichier (peut-être supprimé)"

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:104
msgid "This appears to be a binary file"
msgstr "Ceci semble être un fichier binaire"

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:200
msgid "Warning"
msgstr "Attention"

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:201
msgid ""
"You have marked all rejected patch chunks as resolved yet you have not "
"modified the file on the edit panel.\n"
"\n"
"This probably means that no code from any of the rejected patch chunks made "
"it into the file.\n"
"\n"
"Are you sure that you want to leave the file as is and consider all the "
"rejected patch chunks as resolved?\n"
"\n"
"Doing so may delete them from a shelve, for example, which would mean that "
"you would lose them forever!\n"
"\n"
"Click Yes to accept the file as is or No to continue resolving the rejected "
"patch chunks."
msgstr ""
"Vous avez marqués tous les morceaux rejetés comme déjà résolus mais vous "
"n'avez pas modifié le fichier .\n"
"\n"
"Ceci signifie probablement qu'aucun code des morceaux rejetés n'a été inclus "
"dans le fichier.\n"
"\n"
"Êtes-vous certain de vouloir laisser le fichier tel quel et considérer tous "
"les morceaux rejetés comme résolus ?\n"
"\n"
"Faire ainsi peut les supprimer d'un 'shelve', par exemple, ce qui signifie "
"que vous les perdrez pour toujours !\n"
"\n"
"Cliquer Oui pour accepter le fichier en l'état ou Non pour continuer la "
"résolution des morceaux rejetés."

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:281
msgid "Filename required"
msgstr "Nom de fichier requis"

#: tortoisehg/hgqt/rejects.py:282
msgid "You must provide the path to a file"
msgstr "Vous devez donner le chemin vers un fichier"

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:46
#, python-format
msgid "Could not find or initialize the repository from folder<p>%s</p>"
msgstr ""
"Ne peut pas trouver ou initialiser le dépôt depuis le dossier<p>%s</p>"

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:75
msgid "Copy source -> destination"
msgstr "Copier source -> destination"

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:165
#, python-format
msgid "Copy - %s"
msgstr "Copie - %s"

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:167
msgid "Copy Error"
msgstr "Erreur de copie"

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:169
#, python-format
msgid "Rename - %s"
msgstr "Renommer - %s"

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:171
msgid "Rename Error"
msgstr "Erreur de renommage"

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:189
msgid "Select Source File"
msgstr "Sélectionnez un fichier source"

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:193
msgid "Select Source Folder"
msgstr "Sélectionner un dossier source"

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:254
msgid "Source does not exists."
msgstr "La source n'existe pas."

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:259
msgid "The source must be within the repository tree."
msgstr "La source doit être dans le dépôt."

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:264
msgid "The destination must be within the repository tree."
msgstr "La destination doit être dans le dépôt."

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:268
msgid "Please give a destination that differs from the source"
msgstr "Donnez une destination différente de la source"

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:272
msgid "Destination file already exists."
msgstr "Le fichier destination existe déjà."

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:273
msgid "Are you sure you want to overwrite it ?"
msgstr "Voulez-vous le remplacer ?"

#: tortoisehg/hgqt/rename.py:279
msgid "Cannot do a pure casefolding copy on Windows"
msgstr ""
"Ne peut pas faire une copie changeant uniquement la casse dans Windows"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:36 tortoisehg/hgqt/repofilter.py:54
msgid "Show all"
msgstr "Tout afficher"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:71
msgid "### revision set query ###"
msgstr "### requête d'un ensemble de révisions ###"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:77
msgid "Clear current query and query text"
msgstr "Effacer la requête actuelle et son texte"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:86
msgid "Trigger revision set query"
msgstr "Déclencher une requête d'un ensemble de révisions"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:92
msgid "Open advanced query editor"
msgstr "Ouvrir l'éditeur de requête avancé"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:100
msgid "Delete selected query from history"
msgstr "Supprimer la requête sélectionnée de l'historique"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:106
msgid "filter"
msgstr "filtrer"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:108
msgid "Toggle filtering of non-matched changesets"
msgstr "Filtrer les révisions ne correspondant pas au filtre"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:228
msgid "Display graph the named branch only"
msgstr "Afficher uniquement le graphe de la branche nommée"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:232
msgid "Display only active branches"
msgstr "Afficher seulement les branches actives"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:235
msgid "Display closed branches"
msgstr "Afficher les branches fermées"

#: tortoisehg/hgqt/repofilter.py:238
msgid "Include all ancestors"
msgstr "Inclure tous les ancêtres"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:45
msgctxt "column header"
msgid "Graph"
msgstr "Graphe"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:46
msgctxt "column header"
msgid "Rev"
msgstr "Rev"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:47
msgctxt "column header"
msgid "Branch"
msgstr "Branche"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:48
msgctxt "column header"
msgid "Description"
msgstr "Description"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:49
msgctxt "column header"
msgid "Author"
msgstr "Auteur"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:50
msgctxt "column header"
msgid "Tags"
msgstr "Étiquettes"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:51
msgctxt "column header"
msgid "Latest tags"
msgstr "Dernières étiquettes"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:52
msgctxt "column header"
msgid "Node"
msgstr "Nœud"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:53
msgctxt "column header"
msgid "Age"
msgstr "Âge"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:54
msgctxt "column header"
msgid "Local Time"
msgstr "Heure locale"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:55
msgctxt "column header"
msgid "UTC Time"
msgstr "Heure UTC"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:56
msgctxt "column header"
msgid "Changes"
msgstr "Changements"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:57
msgctxt "column header"
msgid "Converted From"
msgstr "Converti de"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:58
msgctxt "column header"
msgid "Phase"
msgstr "Phase"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:259
#, python-format
msgid "filling (%d)"
msgstr "remplissage (%d)"

#: tortoisehg/hgqt/repomodel.py:661
msgid "Mercurial User"
msgstr "Utilisateur Mercurial"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:175 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:686
#, python-format
msgid "Unsupported repository type (%s)"
msgstr "Type de dépôt non pris en charge (%s)"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:176 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:687
msgid "Cannot open non mercurial repositories or subrepositories"
msgstr ""
"Ne peut pas ouvrir des dépôts ou sous-dépôts qui ne sont pas Mercurial"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:209
msgid "Confirm Delete"
msgstr "Confirmer la suppression"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:210
#, python-format
msgid "Delete Group '%s' and all its entries?"
msgstr "Supprimer le groupe '%s' et toutes ses entrées ?"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:236
msgid "Repository Registry"
msgstr "Registre des dépôts"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:307
msgid "Show &Paths"
msgstr "Afficher les chemins"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:308
msgid "Show S&hort Paths"
msgstr "Afficher les c&hemins courts"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:309
msgid "&Scan Repositories at Startup"
msgstr "Parcourir le&s dépôts au démarrage"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:310
msgid "Scan &Remote Repositories"
msgstr "Parcou&rir les dépôts distants"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:415
msgid "&Refresh Repository List"
msgstr "&Rafraîchir la liste des dépôts"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:416
msgid "Refresh the Repository Registry list"
msgstr "Rafraîchir la liste du registre des dépôts"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:417 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:43
msgid "&Open"
msgstr "&Ouvrir"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:418
msgid "Open the repository in a new tab"
msgstr "Ouvrir le dépôt dans un nouvel onglet"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:419
msgid "&Open All"
msgstr "Tout &ouvrir"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:420
msgid "Open all repositories in new tabs"
msgstr "Ouvrir tous les dépôts dans de nouveaux onglets"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:421
msgid "New &Group"
msgstr "Nouveau &groupe"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:422
msgid "Create a new group"
msgstr "Créer un nouveau groupe"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:424
msgid "Rename the entry"
msgstr "Renommer l'entrée"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:425
msgid "Settin&gs"
msgstr "Paramètres"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:426
msgid "View the repository's settings"
msgstr "Voir les paramètres du dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:427
msgid "Re&move from Registry"
msgstr "Enlever du registre"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:428
msgid ""
"Remove the node and all its subnodes. Repositories are not deleted from disk."
msgstr ""
"Enlever le nœud et tous ses sous-nœuds. Les dépôts ne sont pas supprimés du "
"disque."

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:431
msgid "Clon&e..."
msgstr "Clon&er..."

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:432
msgid "Clone Repository"
msgstr "Cloner le dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:433 tortoisehg/hgqt/sync.py:631
#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:300
msgid "E&xplore"
msgstr "E&xplorer"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:434
msgid "Open the repository in a file browser"
msgstr "Ouvrir le dépôt dans un navigateur de fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:435 tortoisehg/hgqt/sync.py:632
#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:303
msgid "&Terminal"
msgstr "&Terminal"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:436
msgid "Open a shell terminal in the repository root"
msgstr "Ouvrir un terminal à la racine du dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:437
msgid "&Add Repository..."
msgstr "&Ajouter un dépôt..."

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:438
msgid "Add a repository to this group"
msgstr "Ajouter un dépôt à ce groupe"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:439
msgid "A&dd Subrepository..."
msgstr "Ajouter un sous-&dépôt..."

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:440
msgid "Convert an existing repository into a subrepository"
msgstr "Convertir un dépôt existant en sous-dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:443
msgid "Copy the root path of the repository to the clipboard"
msgstr "Copier le chemin racine du dépôt dans le presse-papier"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:445
msgid "Sort by &Name"
msgstr "Trier par &nom"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:446
msgid "Sort the group by short name"
msgstr "Trier le groupe par nom court"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:447
msgid "Sort by &Path"
msgstr "Trier &par chemin"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:448
msgid "Sort the group by full path"
msgstr "Trier le groupe par nom complet"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:449
msgid "&Sort by .hgsub"
msgstr "Trier par .hg&sub"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:450
msgid "Order the subrepos as in .hgsub"
msgstr "Classer les sous-dépôts comme dans .hgsub"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:511
msgid "Select repository directory to add"
msgstr "Sélectionner un dépôt à ajouter"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:525
msgid "Select an existing repository to add as a subrepo"
msgstr "Sélectionner un dépôt existant à ajouter comme sous-dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:536 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:541
#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:546 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:551
msgid "Cannot add subrepository"
msgstr "Impossible d'ajouter le sous-dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:537
#, python-format
msgid "%s is not a valid repository"
msgstr "%s n'est pas un dépôt valide"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:542
#, python-format
msgid "\"%s\" is not a folder"
msgstr "\"%s\" n'est pas un dossier"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:547
msgid "A repository cannot be added as a subrepo of itself"
msgstr "Un dépôt ne peut pas être ajouté comme sous-dépôt de lui-même"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:552
#, python-format
msgid ""
"The selected folder:<br><br>%s<br><br>is not inside the target "
"repository.<br><br>This may be allowed but is greatly discouraged.<br>If you "
"want to add a non trivial subrepository mapping you must manually edit the "
"<i>.hgsub</i> file"
msgstr ""
"Le dossier sélectionné :<br>%s<br><br>n'est pas dans le dépôt "
"cible.<br><br>Ceci est autorisé mais fortement découragé.<br>Si vous voulez "
"ajouter une organisation de sous-dépôt compliquée, vous devez éditer "
"manuellement le fichier <i>.hgsub</i>."

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:570
msgid "Cannot open repository"
msgstr "Ne peut pas ouvrir le dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:571
#, python-format
msgid "The selected repository:<br><br>%s<br><br>cannot be open!"
msgstr "Le dépôt sélectionné :<br>%s<br><br>ne peut pas être ouvert !"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:576
msgid "Subrepository already exists"
msgstr "Le sous-dépôt existe déjà"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:577
#, python-format
msgid ""
"The selected repository:<br><br>%s<br><br>is already a subrepository "
"of:<br><br>%s<br><br>as: \"%s\""
msgstr ""
"Le dépôt sélectionné :<br><br>%s<br><br>est déjà un sous-dépôt "
"de :<br><br>%s<br><br>comme : \"%s\""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:594
msgid "Failed to add subrepository"
msgstr "Impossible d'ajouter le sous-dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:595
#, python-format
msgid "Cannot open the .hgsub file in:<br><br>%s"
msgstr "Ne peut pas ouvrir le fichier .hgsub dans :<br><br>%s"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:612 tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:640
#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:646
msgid "Failed to add repository"
msgstr "Impossible d'ajouter le dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:613
#, python-format
msgid "The .hgsub file already contains the line:<br><br>%s"
msgstr "Le fichier .hgsub contient déjà la ligne :<br><br>%s"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:630
msgid "Subrepo added to .hgsub file"
msgstr "Sous-dépôt ajouté au fichier .hgsub"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:631
#, python-format
msgid ""
"The selected subrepo:<br><br><i>%s</i><br><br>has been added to the .hgsub "
"file of the repository:<br><br><i>%s</i><br><br>Remember that in order to "
"finish adding the subrepo <i>you must still <u>commit</u></i> the changes to "
"the .hgsub file in order to confirm the addition of the subrepo."
msgstr ""
"Le sous-dépôt sélectionné :<br><br><i>%s</i><br><br>a été ajouté au fichier "
".hgsub du dépôt :<br><br><i>%s</i><br><br>Rappelez-vous que pour finir "
"d'ajouter le sous-dépôt <i>vous devez aussi <u>\"committer\"</u></i> les "
"changements du fichier .hgsub pour confirmer l'ajout du sous-dépôt."

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:641
#, python-format
msgid "Cannot update the .hgsub file in:<br><br>%s"
msgstr "Ne peut pas mettre à jour le fichier .hgsub dans :<br><br>%s"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:647
#, python-format
msgid "\"%s\" is not a valid repository inside \"%s\""
msgstr "\"%s\" n'est pas un dépôt valide dans \"%s\""

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:698
msgid "New Group"
msgstr "Nouveau groupe"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:761
msgid "Could not get subrepository list"
msgstr "Ne peut pas obtenir la liste de sous-dépôts"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:762
#, python-format
msgid ""
"It was not possible to get the subrepository list for the repository "
"in:<br><br><i>%s</i>"
msgstr ""
"Il n'est pas possible d'obtenir la liste de sous-dépôts pour le dépôt "
"dans :<br><br><i>%s</i>"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:765
msgid "Could not open some subrepositories"
msgstr "Ne peut pas ouvrir certains sous-dépôts"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:766
#, python-format
msgid ""
"It was not possible to fully load the subrepository list for the repository "
"in:<br><br><i>%s</i><br><br>The following subrepositories may be missing, "
"broken or on an inconsistent state and cannot be accessed:<br><br><i>%s</i>"
msgstr ""
"Il n'est pas possible de charger complètement la liste de sous-dépôts pour "
"le dépôt dans :<br><br><i>%s</i><br><br>Les sous-dépôts suivants peuvent "
"être manquants, cassés ou dans un état inconsistant et ne peuvent pas être "
"atteints :<br><br><i>%s</i>"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:787
msgid "Updating repository registry"
msgstr "Mise à jour du registre des dépôts"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:790
#, python-format
msgid "Loading repository %s"
msgstr "Chargement du dépôt %s"

#: tortoisehg/hgqt/reporegistry.py:794
msgid "Repository Registry updated"
msgstr "Registre des dépôts mis à jour"

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:217 tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:374
#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:466 tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:525
msgid "&Sort"
msgstr "Trier"

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:241
#, python-format
msgid "Local Repository %s"
msgstr "Dépôt local %s"

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:306
#, python-format
msgid ""
"An exception happened while loading the subrepos of:<br><br>\"%s\"<br><br>"
msgstr ""
"Une exception s'est produite lors du chargement du sous-dépôt "
"de :<br><br>\"%s\"<br><br>"

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:308
#, python-format
msgid "The exception error message was:<br><br>%s<br><br>"
msgstr "Le message d'erreur de l'exception était :<br><br>%s<br><br>"

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:309
msgid "Click OK to continue or Abort to exit."
msgstr "Cliquer sur OK pour continuer ou Abandonner pour sortir."

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:311
msgid "Error loading subrepos"
msgstr "Erreur lors du chargement du sous-dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:324
msgid "Unable to update repository name"
msgstr "Impossible de mettre à jour le nom du dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:325
#, python-format
msgid "An error occurred while updating the repository hgrc file (%s)"
msgstr ""
"Une erreur s'est produite en mettant à jour le fichier hgrc du dépôt (%s)"

#: tortoisehg/hgqt/repotreeitem.py:521
msgid "default"
msgstr "par défaut"

#: tortoisehg/hgqt/repotreemodel.py:156 tortoisehg/hgqt/resolve.py:484
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:282 tortoisehg/hgqt/webconf.py:266
msgid "Path"
msgstr "Chemin"

#: tortoisehg/hgqt/repoview.py:97 tortoisehg/hgqt/workbench.py:208
msgid "C&hoose Log Columns..."
msgstr "C&hoisir les colonnes de log..."

#: tortoisehg/hgqt/repoview.py:243
#, python-format
msgid "Goto ancestor of %s and %s"
msgstr "Aller à l'ancêtre de %s et %s"

#: tortoisehg/hgqt/repoview.py:279
#, python-format
msgid "Can't find revision '%s'"
msgstr "Impossible de trouver la révision '%s'"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:179
msgid "Workbench Log Columns"
msgstr "Colonnes de log du Workbench"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:214
msgctxt "tab tooltip"
msgid "Revision details"
msgstr "Détails de révision"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:219
msgctxt "tab tooltip"
msgid "Commit"
msgstr "Commit"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:224
msgctxt "tab tooltip"
msgid "MQ Patch"
msgstr "Patch MQ"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:232
msgctxt "tab tooltip"
msgid "Synchronize"
msgstr "Synchroniser"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:237
msgctxt "tab tooltip"
msgid "Manifest"
msgstr "Manifeste"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:242
msgctxt "tab tooltip"
msgid "Search"
msgstr "Rechercher"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:247
msgctxt "tab tooltip"
msgid "Patch Branch"
msgstr "Branche de patch"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:273
#, python-format
msgid "%s <incoming>"
msgstr "%s <entrant>"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:465
#, python-format
msgid "Found %d incoming changesets"
msgstr "%d révisions entrantes trouvées"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:468
msgid "Pull incoming changesets into your repository"
msgstr "Tirer les révisions entrantes dans votre dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:470
msgid "Reject"
msgstr "Rejeter"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:471
msgid "Reject incoming changesets"
msgstr "Rejeter les révisions entrantes"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:573 tortoisehg/hgqt/sync.py:1131
#, python-format
msgid "%d outgoing changesets"
msgstr "%d révisions sortantes"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:578 tortoisehg/hgqt/workbench.py:359
msgid "Push"
msgstr "Pousser"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:585
#, python-format
msgid "Push current branch (%s)"
msgstr "Pousser la branche actuelle (%s)"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:589
#, python-format
msgid "Push current revision (%d)"
msgstr "Pousser la révision actuelle (%d)"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:721
#, python-format
msgid "%s - verify repository"
msgstr "%s - vérifier le dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:732
#, python-format
msgid "%s - recover repository"
msgstr "%s - récupérer le dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:750
msgid "No transaction available"
msgstr "Aucune transaction disponible"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:751
msgid "There is no rollback transaction available"
msgstr "Il n'y a pas de transaction de rollback disponible"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:754
msgid "Undo last commit?"
msgstr "Défaire le dernier commit ?"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:755
#, python-format
msgid "Undo most recent commit (%d), preserving file changes?"
msgstr ""
"Défaire le commit le plus récent (%d) en gardant les modifications de "
"fichier ?"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:759
msgid "Undo last transaction?"
msgstr "Défaire la dernière transaction ?"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:760
#, python-format
msgid "Rollback to revision %d (undo %s)?"
msgstr "Revenir à la révision %d (défaire %s) ?"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:766 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1395
#: tortoisehg/hgqt/run.py:551
msgid "Repository Error"
msgstr "Erreur dans le dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:767
msgid "Unable to determine working copy revision\n"
msgstr "Impossible de déterminer la révision de la copie de travail\n"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:771
msgid "Remove current working revision?"
msgstr "Supprimer la revision de travail actuelle ?"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:772
#, python-format
msgid ""
"Your current working revision (%d) will be removed by this rollback, leaving "
"uncommitted changes.\n"
" Continue?"
msgstr ""
"Votre révision de travail actuelle (%d) sera supprimé par cette annulation, "
"laissant des changements non committés.\n"
" Continuer ?"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:920
msgid "Repository stripped, incoming preview cleared"
msgstr "Dépôt nettoyé, prévisualisation des révisions entrantes effacée"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:925
msgid "Repository stripped, revision set cleared"
msgstr "Dépôt nettoyé, ensemble de révisions effacé"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1049
msgid "Commit tab cannot exit"
msgstr "L'onglet de commit ne peut pas terminer"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1053
msgid "Sync tab cannot exit"
msgstr "L'onglet de synchronisation ne peut pas terminer"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1058
msgid "MQ tab cannot exit"
msgstr "L'onglet MQ ne peut pas terminer"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1062
msgid "Search tab cannot exit"
msgstr "L'onglet de recherche ne peut pas terminer"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1065 tortoisehg/hgqt/tag.py:229
#: tortoisehg/hgqt/tag.py:292 tortoisehg/hgqt/tag.py:341
msgid "Repository command still running"
msgstr "Une commande est en cours d'exécution"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1233
msgid "Pus&h"
msgstr "Pousser"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1234
msgid "Push &All"
msgstr "Tout pousser"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1236
msgid "Push to &Here"
msgstr "Pousser jusqu'ici"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1238
msgid "Push Selected &Branch"
msgstr "Pousser la branche sélectionnée"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1241
msgid "&Update..."
msgstr "Mettre à jour..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1248
msgid "Bro&wse at Revision"
msgstr "Parcourir à la révision"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1250
msgid "&Similar Revisions..."
msgstr "Révisions &similaires..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1253
msgid "&Merge with Local..."
msgstr "Fusionner avec la révision locale..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1256
msgid "&Tag..."
msgstr "É&tiquette..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1258
msgid "Boo&kmark..."
msgstr "Signet..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1261
msgid "&Backout..."
msgstr "&Backout..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1265
msgid "Copy &Hash"
msgstr "Copier le &hash"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1269
msgid "E&xport"
msgstr "E&xporter"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1270
msgid "E&xport Patch..."
msgstr "E&xporter un patch..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1272
msgid "&Email Patch..."
msgstr "&Exporter par courriel..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1274
msgid "&Archive..."
msgstr "&Archiver..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1276
msgid "&Bundle Rev and Descendants..."
msgstr "Faire un paquet de la révision et descendants..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1278 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:41
msgid "&Copy Patch"
msgstr "&Copier un patch"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1282
msgid "Change &Phase to"
msgstr "Changer la &phase en"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1288
msgid "&Graft to Local..."
msgstr "&Greffer vers la révision locale..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1292
msgid "Modi&fy History"
msgstr "Modi&fier l'historique"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1293
msgid "&Unapply Patch (qgoto parent)"
msgstr "Dé-appliq&uer le patch (QGoto parent)"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1295
msgid "Import to &MQ"
msgstr "Importer dans &MQ"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1297
msgid "&Finish Patch"
msgstr "&Finir le patch"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1299
msgid "Re&name Patch..."
msgstr "Re&nommer le patch..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1302
msgid "&Rebase..."
msgstr "&Rebaser..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1305
msgid "&Strip..."
msgstr "&Strip... (supprimer des révisions)"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1308
msgid "Post to Re&view Board..."
msgstr "Poster dans Re&view Board..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1311
msgid "&Remote Update..."
msgstr "Mett&re à jour à distance..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1327
msgid "Custom Tools"
msgstr "Outils personnalisés"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1383
msgid "Write diff file"
msgstr "Écrire le fichier diff"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1396
msgid "Unable to write diff file"
msgstr "Impossible d'écrire le fichier diff"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1437
msgid "Unable to compress history"
msgstr "Impossible de compresser l'historique"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1438
msgid "Selected changeset pair not related"
msgstr "Les révisions sélectionnées ne sont pas liées"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1446
msgid "Visual Diff..."
msgstr "Diff visuel..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1447
msgid "Export Diff..."
msgstr "Exporter le fichier diff..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1449 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1538
msgid "Export Selected..."
msgstr "Exporter la sélection..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1450 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1539
msgid "Email Selected..."
msgstr "Envoyer par courriel la sélection..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1452
msgid "Export DAG Range..."
msgstr "Exporter la plage de DAG..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1453
msgid "Email DAG Range..."
msgstr "Envoyer par courriel la plage de DAG..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1454
msgid "Bundle DAG Range..."
msgstr "Faire un paquet d'une plage de DAG"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1456
msgid "Bisect - Good, Bad..."
msgstr "Bisect - Bon, mauvais..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1457
msgid "Bisect - Bad, Good..."
msgstr "Bisect - Mauvais, bon..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1458
msgid "Compress History..."
msgstr "Compresser l'historique..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1460 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1541
msgid "Goto common ancestor"
msgstr "Aller à l'ancêtre commun"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1461 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1542
msgid "Similar revisions..."
msgstr "Révisions similaires..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1463 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1544
msgid "Graft Selected to local..."
msgstr "Greffer la sélection vers la révision locale..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1476 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1556
msgid "Post Selected to Review Board..."
msgstr "Poster la sélection dans Review Board..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1516
msgid "Apply patch (QGoto)"
msgstr "Appliquer le patch (QGoto)"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1517
msgid "QPush --move"
msgstr "QPush --move"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1518
msgid "Fold patches..."
msgstr "Incorporer des patches..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1519
msgid "Delete patches..."
msgstr "Supprimer des patches..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1520
msgid "Reorder patches..."
msgstr "Organiser les patches..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1521
msgid "Rename patch..."
msgstr "Renommer le patch..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1564
msgid "Pull to here..."
msgstr "Tirer jusqu'ici"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1565
msgid "Visual diff..."
msgstr "Diff visuel..."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1585 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1595
msgid "Export patch"
msgstr "Exporter le patch"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1587
msgid "Patch Files (*.patch)"
msgstr "Fichiers patch (*.patch)"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1618
msgid "Cannot export revision"
msgstr "Ne peut pas exporter la révision"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1619
#, python-format
msgid ""
"Cannot export revision %s into the file named:\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr ""
"Ne peut pas exporter la révision %s dans le fichier :\n"
"\n"
"%s\n"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1621
msgid "There is already an existing folder with that same name."
msgstr "Il y a déjà un dossier avec le même nom."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1627 tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1647
msgid "Replace"
msgstr "Remplacer"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1627
msgid "Append"
msgstr "Ajouter"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1630
#, python-format
msgid ""
"There are existing patch files for %d revisions (%s) in the selected "
"location (%s).\n"
"\n"
msgstr ""
"Il y a des fichiers patch existants pour %d révisions (%s) à l'endroit "
"sélectionné (%s).\n"
"\n"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1637
msgid "What do you want to do?\n"
msgstr "Que voulez-vous faire ?\n"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1638
msgid "Replace the existing patch files.\n"
msgstr "Remplacer les fichiers patch existants.\n"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1639
msgid "Append the changes to the existing patch files.\n"
msgstr "Ajouter les changements aux fichiers patch existants.\n"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1640
msgid "Abort the export operation.\n"
msgstr "Abandonner l'opération d'exportation.\n"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1642
msgid "Patch files already exist"
msgstr "Les fichiers patch existent déjà"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1668
msgid "Patch exported"
msgstr "Patch exporté"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1669
#, python-format
msgid ""
"Revision #%d (%s) was exported to:<p><a href=\"file:///%s\">%s</a>%s<a "
"href=\"file:///%s\">%s</a>"
msgstr ""
"La révision #%d (%s) a été exportée :<p><a href=\"file:///%s\">%s</a>%s<a "
"href=\"file:///%s\">%s</a>"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1677
msgid "Patches exported"
msgstr "Patches exportés"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1678
#, python-format
msgid "%d patches were exported to:<p><a href=\"file:///%s\">%s</a>"
msgstr "%d patches ont été exportés vers :<p><a href=\"file:///%s\">%s</a>"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1827
msgid "Write bundle"
msgstr "Écrire un paquet"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1887
msgid "Backwards phase change requested"
msgstr "Changement de phase à l'envers demandé"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1888
msgid "Do you really want to <i>force</i> a backwards phase transition?"
msgstr ""
"Voulez-vous vraiment <i>forcer</i> une transition de phase à l'envers ?"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1889
#, python-format
msgid ""
"You are trying to move the phase of revision %d backwards,\n"
"from \"<i>%s</i>\" to \"<i>%s</i>\".\n"
"\n"
"However, \"<i>%s</i>\" is a lower phase level than \"<i>%s</i>\".\n"
"\n"
"Moving the phase backwards is not recommended.\n"
"For example, it may result in having multiple heads\n"
"if you modify a revision that you have already pushed\n"
"to a server.\n"
"\n"
"Please be careful!"
msgstr ""
"Vous essayez de déplacer la phase de la révision %d à l'envers,\n"
"de \"<i>%s</i>\" vers \"<i>%s</i>\".\n"
"\n"
"Pourtant, \"<i>%s</i>\" est un niveau de phase inférieur à \"<i>%s</i>\".\n"
"\n"
"Déplacer une phase à l'envers n'est pas recommandé.\n"
"Par exemple, cela peut avoir pour résultat d'avoir plusieurs\n"
"têtes si vous modifiez une révision que vous avez déjà poussée\n"
"vers un serveur.\n"
"\n"
"Soyez prudent !"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1897
msgid "&Force"
msgstr "&Forcer"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1898
msgid "&Cancel"
msgstr "&Annuler"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1929
msgid "Cannot import selected revision"
msgstr "Ne peut pas importer la révision sélectionnée"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:1930
#, python-format
msgid ""
"The selected revision (rev #%d) cannot be imported because it is not a "
"descendant of qparent (rev #%d)"
msgstr ""
"La révision sélectionnée (rev #%d) ne peut pas être importée car elle n'est "
"pas une descendante de qparent (rev #%d)"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:2056
msgid "Invalid command"
msgstr "Commande invalide"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:2057
msgid "The selected command is empty"
msgstr "La commande sélectionnée est vide"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:2086
msgid "Failed to execute custom command"
msgstr "Impossible d'exécuter la commande personnalisée"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:2087
#, python-format
msgid "The command \"%s\" could not be executed."
msgstr "La commande \"%s\" ne peut pas être exécutée."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:2088
#, python-format
msgid ""
"The following error message was returned:\n"
"\n"
"\"%s\"\n"
"\n"
"Please check that the command path is valid and that it is a valid "
"application"
msgstr ""
"Le message d'erreur suivant a été retourné :\n"
"\n"
"\"%s\"\n"
"\n"
"Veuillez vérifier que le chemin de la commande est valide et que c'est une "
"application valide."

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:2095
msgid "Unable to start"
msgstr "Impossible de démarrer"

#: tortoisehg/hgqt/repowidget.py:2096
msgid "Previous command is still running"
msgstr "La commande précédente est toujours en cours d'exécution"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:23
#, python-format
msgid "Resolve Conflicts - %s"
msgstr "Résoudre les conflits - %s"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:52
msgid "Local revision information"
msgstr "Révision locale"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:62
msgid "Other revision information"
msgstr "Autre révision"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:75
msgid "Unresolved conflicts"
msgstr "Conflits non résolus"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:89 tortoisehg/hgqt/resolve.py:114
msgid "Mercurial Re&solve"
msgstr "Ré&soudre par Mercurial"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:90
msgid "Attempt automatic (trivial) merge"
msgstr "Tenter la fusion automatique"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:92 tortoisehg/hgqt/resolve.py:116
msgid "Tool &Resolve"
msgstr "&Résoudre par l'outil"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:93
msgid "Merge using selected merge tool"
msgstr "Fusionner en utilisant l'outil sélectionné"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:95 tortoisehg/hgqt/resolve.py:118
msgid "&Take Local"
msgstr "Prendre la révision locale"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:96
msgid "Accept the local file version (yours)"
msgstr "Accepter la version locale du fichier (la vôtre)"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:98 tortoisehg/hgqt/resolve.py:120
msgid "Take &Other"
msgstr "Prendre l'autre révision"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:99
msgid "Accept the other file version (theirs)"
msgstr "Accepter l'autre version du fichier (la leur)"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:101 tortoisehg/hgqt/resolve.py:122
msgid "&Mark as Resolved"
msgstr "&Marquer comme résolu"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:102
msgid "Mark this file as resolved"
msgstr "Marquer ce fichier comme résolu"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:125
msgid "Diff &Local to Ancestor"
msgstr "Diff entre la révision &locale et l'ancêtre"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:127
msgid "&Diff Other to Ancestor"
msgstr "Diff entre l'autre révision et l'ancêtre"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:135
msgid "Resolved conflicts"
msgstr "Conflits résolus"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:149 tortoisehg/hgqt/resolve.py:175
msgid "&Edit File"
msgstr "Édit&er le fichier"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:150
msgid "Edit resolved file"
msgstr "Éditer le fichier résolu"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:152 tortoisehg/hgqt/resolve.py:177
msgid "3-&Way Diff"
msgstr "Diff 3 voies"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:153
msgid "Visual three-way diff"
msgstr "Diff visuel 3 voies"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:156
msgid "Visual diff between resolved file and first parent"
msgstr "Diff visuel entre le fichier résolu et le premier parent"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:158 tortoisehg/hgqt/resolve.py:181
msgid "&Diff to Other"
msgstr "&Diff avec l'autre version"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:159
msgid "Visual diff between resolved file and second parent"
msgstr "Diff visuel entre le fichier résolu et le second parent"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:161 tortoisehg/hgqt/resolve.py:183
msgid "Mark as &Unresolved"
msgstr "Marq&uer comme non résolu"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:162
msgid "Mark this file as unresolved"
msgstr "Marquer ce fichier comme non résolu"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:197
msgid "Detected merge/diff tools:"
msgstr "Outils de fusion/diff détectés :"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:201
msgid "Command output"
msgstr "Sortie de la commande"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:286
msgid "Unable to show subrepository files"
msgstr "Impossible d'affichier les fichiers des sous-dépôts"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:287
msgid ""
"Visual diffs are not supported for files in subrepositories. They will not "
"be shown."
msgstr ""
"Les diffs visuels ne sont pas pris en charge pour les fichiers des sous-"
"dépôts. Ils ne seront pas affichés."

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:413
msgid "There are merge <b>conflicts</b> to be resolved"
msgstr "Il y a des <b>conflits</b> de fusion à résoudre"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:415
msgid "All conflicts are resolved."
msgstr "Tous les conflits sont résolus."

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:417
msgid "There are no conflicting file merges."
msgstr "Il n'y a pas de conflits de fusion."

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:424
msgid "Exit without finishing resolve?"
msgstr "Quitter sans finir les résolutions ?"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:425
msgid "Unresolved conflicts remain. Are you sure?"
msgstr "Conflits non résolus restants. Êtes-vous sûr ?"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:426 tortoisehg/hgqt/workbench.py:181
msgid "E&xit"
msgstr "Quitter"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:484
msgid "Ext"
msgstr "Ext"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:484 tortoisehg/hgqt/thgimport.py:86
msgid "Repository"
msgstr "Dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/resolve.py:524
msgid "<default>"
msgstr "<par défaut>"

#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:86
msgid "File List Toolbar"
msgstr "Barre d'outils de liste de fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:198
msgid "Update to this revision"
msgstr "Mettre à jour à cette révision"

#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:201
msgid "Show All"
msgstr "Tout afficher"

#: tortoisehg/hgqt/revdetails.py:203
msgid "Toggle display of all files and the direction they were merged"
msgstr "Afficher tous les fichiers et la direction de la fusion"

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:22 tortoisehg/hgqt/revert.py:26
msgid "Cannot revert to working directory"
msgstr "Ne peut pas revenir au répertoire de travail"

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:23
msgid "Reverting to the working directory revision does not make sense"
msgstr "Revenir au répertoire de travail n'a pas de sens"

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:29
#, python-format
msgid "Revert - %s"
msgstr "Rétablir - %s"

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:40
#, python-format
msgid "<b>Revert %s to its contents at revision %d?</b>"
msgstr "<b>Rétablir %s au contenu de la révision %d ?</b>"

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:44
#, python-format
msgid "<b>Revert %d files to their contents at revision %d?</b>"
msgstr "<b>Rétablir %d fichiers au contenu de la révision %d ?</b>"

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:50
msgid "Revert all files to this revision"
msgstr "Rétablir tous les fichiers à cette révision"

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:65 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:280
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:290
msgid "Confirm Revert"
msgstr "Confirmer le rétablissement"

#: tortoisehg/hgqt/revert.py:66
msgid ""
"Reverting all files will discard changes and leave affected files in a "
"modified state.<br><br>Are you sure you want to use revert?<br><br>(use "
"update to checkout another revision)"
msgstr ""
"Rétablir tous les fichiers annulera tous les changements et laissera les "
"fichiers concernés dans un état modifié.<br><br>Êtes-vous sûr de vouloir "
"rétablir ?<br><br>(utiliser la commande Mettre à jour pour obtenir une autre "
"révision)"

#: tortoisehg/hgqt/revpanel.py:22
msgid "Changeset:"
msgstr "Révision :"

#: tortoisehg/hgqt/revpanel.py:26
msgid "Child:"
msgstr "Enfant :"

#: tortoisehg/hgqt/revpanel.py:164
msgid "Head is closed!"
msgstr "La tête est fermée !"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:28
msgid "Changesets where username contains string."
msgstr "Révisions où le nom d'utilisateur contient le texte."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:30
msgid ""
"Search commit message, user name, and names of changed files for string."
msgstr ""
"Rechercher un message de commit, un nom d'utilisateur ou des noms de "
"fichiers modifiés."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:33
msgid "Like \"keyword(string)\" but accepts a regex."
msgstr "Comme \"keyword(string)\" mais accepte une expression régulière."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:35
msgid ""
"Changesets not found in the specified destination repository, or the default "
"push location."
msgstr ""
"Révisions non trouvées dans le dépôt de destination spécifié, ou la "
"destination de pousse par défaut."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:38
msgid "The named bookmark or all bookmarks."
msgstr "Le signet nommé ou tous les signets."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:40
msgid "The named tag or all tags."
msgstr "L'étiquette nommée ou toutes les étiquettes."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:42
msgid "Changeset is tagged."
msgstr "La révision porte une étiquette."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:44
msgid "Changeset is a named branch head."
msgstr "La révision est une tête de branche nommée."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:46
msgid "Changeset is a merge changeset."
msgstr "La révision est une révision de fusion."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:48
msgid "Changeset is closed."
msgstr "La révision est fermée."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:50
msgid ""
"Changesets within the interval, see <a "
"href=\"http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#dates\">help dates</a>"
msgstr ""
"Révisions dans l'intervalle, voir <a "
"href=\"http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#dates\">help dates</a>"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:53
msgid "Greatest common ancestor of the two changesets."
msgstr "L'ancêtre commun le plus récent des deux révisions."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:55
msgid ""
"Find revisions that \"match\" one or more fields of the given set of "
"revisions."
msgstr ""
"Trouver les révisions qui correspondent à un ou plusieurs champs d'un "
"ensemble donné de révisions."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:61
msgid ""
"Changesets affecting files matched by pattern. See <a "
"href=\"http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#patterns\">help "
"patterns</a>"
msgstr ""
"Révisions touchant les fichiers correspondants au motif. Voir <a "
"href=\"http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#patterns\">help "
"patterns</a>"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:65
msgid "Changesets which modify files matched by pattern."
msgstr "Révisions modifiant les fichiers correspondants au motif."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:67
msgid "Changesets which add files matched by pattern."
msgstr "Révisions ajoutant les fichiers correspondants au motif."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:69
msgid "Changesets which remove files matched by pattern."
msgstr "Révisions enlevant les fichiers correspondants au motif."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:71
msgid "Changesets containing files matched by pattern."
msgstr "Révisions contenant les fichiers correspondants au motif."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:76
msgid "All changesets belonging to the branches of changesets in set."
msgstr ""
"Toutes les révisions appartenant aux branches des révisions dans l'ensemble."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:78
msgid "Members of a set with no children in set."
msgstr "Membres d'un ensemble avec aucun enfant dans l'ensemble."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:80
msgid "Changesets which are descendants of changesets in set."
msgstr "Révisions qui sont les descendants de révisions dans l'ensemble."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:82
msgid "Changesets that are ancestors of a changeset in set."
msgstr "Révisions qui sont des ancêtres d'une révision dans l'ensemble."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:84
msgid "Child changesets of changesets in set."
msgstr "Révisions qui sont les enfants des révisions dans l'ensemble."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:86
msgid "The set of all parents for all changesets in set."
msgstr ""
"L'ensemble de tous les parents de toutes les révisions dans l'ensemble."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:88
msgid "First parent for all changesets in set, or the working directory."
msgstr ""
"Premier parent de toutes les révisions dans l'ensemble, ou le répertoire de "
"travail"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:90
msgid "Second parent for all changesets in set, or the working directory."
msgstr ""
"Second parent de toutes les révisions dans l'ensemble, ou le répertoire de "
"travail"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:92
msgid "Changesets with no parent changeset in set."
msgstr "Révisions avec aucune révision parente dans l'ensemble."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:94
msgid ""
"An empty set, if any revision in set isn't found; otherwise, all revisions "
"in set."
msgstr ""
"Ensemble vide si aucune révision dans l'ensemble n'est trouvée ; sinon, "
"toutes les révisions dans l'ensemble."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:100
msgid "Changeset with lowest revision number in set."
msgstr "Révision avec le plus petit numéro dans l'ensemble."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:102
msgid "Changeset with highest revision number in set."
msgstr "Révision avec le plus grand numéro dans l'ensemble."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:104
msgid "First n members of a set."
msgstr "Les n premiers membres d'un ensemble."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:106
msgid ""
"Sort set by keys. The default sort order is ascending, specify a key as \"-"
"key\" to sort in descending order."
msgstr ""
"Trier l'ensemble par clé. L'ordre de tri par défaut est ascendant, spécifier "
"une clé avec \"-clé\" pour trier dans l'ordre descendant."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:109
msgid "An alias for \"::.\" (ancestors of the working copy's first parent)."
msgstr ""
"Alias pour \"::.\" (ancêtres du premier parent de la copie de travail)."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:111
msgid "All changesets, the same as 0:tip."
msgstr "Toutes les révisions, la même chose que 0:tip."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:126
msgid "Revision Set Query"
msgstr "Requête d'un ensemble de révisions"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:139
msgid "all revisions converted from subversion"
msgstr "toutes les révisions converties depuis subversion"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:141
msgid "changeset which represents converted svn revision"
msgstr "révision représentant une révision svn convertie"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:152
msgid "Common sets"
msgstr "Ensembles courants"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:164
msgid "File pattern sets"
msgstr "Ensembles de motifs de fichier"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:176
msgid "Set Ancestry"
msgstr "Ascendance d'ensemble"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:188
msgid "Set Logic"
msgstr "Logique d'ensemble"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:216
msgid ""
"<a href=\"http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revsets\">help "
"revsets</a>"
msgstr ""
"<a href=\"http://www.selenic.com/mercurial/hg.1.html#revsets\">help "
"revsets</a>"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:231
msgid "Searching..."
msgstr "Recherche en cours..."

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:232 tortoisehg/hgqt/revset.py:246
msgid "Running"
msgstr "En cours d'exécution"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:232
msgid "query"
msgstr "requête"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:388
msgid "found revision"
msgstr "révision trouvée"

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:411
msgid "Parse Error: "
msgstr "Erreur d'analyse : "

#: tortoisehg/hgqt/revset.py:415
msgid "Invalid query: "
msgstr "Requête invalide : "

#: tortoisehg/hgqt/run.py:64 tortoisehg/hgqt/run.py:435
#, python-format
msgid ""
"Error string \"%(arg0)s\" at %(arg1)s<br>Please <a "
"href=\"#edit:%(arg1)s\">edit</a> your config"
msgstr ""
"Erreur dans la chaîne \"%(arg0)s\" à %(arg1)s<br>Veuillez <a "
"href=\"#edit:%(arg1)s\">éditer</a> votre configuration"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:82
msgid ""
"\n"
"Caught keyboard interrupt, aborting.\n"
msgstr ""
"\n"
"Interruption clavier détectée, abandon.\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:147
#, python-format
msgid "can not read file \"%s\". Ignored.\n"
msgstr "impossible de lire le fichier \"%s\". Ignoré.\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:251
#, python-format
msgid ""
"thg: command '%s' is ambiguous:\n"
"  %s\n"
msgstr ""
"thg : la commande '%s' est ambiguë :\n"
"  %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:254
#, python-format
msgid "thg: unknown command '%s'\n"
msgstr "thg : command inconnue '%s'\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:258
#, python-format
msgid "thg %s: %s\n"
msgstr "thg %s : %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:261
#, python-format
msgid "thg: %s\n"
msgstr "thg : %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:264 tortoisehg/hgqt/thread.py:331
#: tortoisehg/hgqt/thread.py:341 tortoisehg/hgqt/thread.py:343
#, python-format
msgid "abort: %s!\n"
msgstr "abandon : %s !\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:318
msgid "There is no Mercurial repository here (.hg not found)"
msgstr "Il n'y a pas de dépôt Mercurial ici (.hg non trouvé)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:330
msgid "invalid arguments"
msgstr "arguments invalides"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:336
#, python-format
msgid "unrecognized profiling format '%s' - Ignored\n"
msgstr "format '%s' de profiling non reconnu - Ignoré\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:352
msgid ""
"lsprof not available - install from "
"http://codespeak.net/svn/user/arigo/hack/misc/lsprof/"
msgstr ""
"lsprof n'est pas disponible - à installer depuis "
"http://codespeak.net/svn/user/arigo/hack/misc/lsprof/"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:433 tortoisehg/hgqt/run.py:434
msgid "Try refreshing your repository."
msgstr "Essayer de rafraîchir votre dépôt."

#: tortoisehg/hgqt/run.py:437
#, python-format
msgid ""
"Configuration Error: \"%(arg0)s\",<br>Please <a "
"href=\"#fix:%(arg0)s\">fix</a> your config"
msgstr ""
"Erreur de configuration : \"%(arg0)s\",<br>Veuillez <a "
"href=\"#fix:%(arg0)s\">corriger</a> votre configuration"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:439
#, python-format
msgid "Operation aborted:<br><br>%(arg0)s."
msgstr "Operation interrompue :<br><br>%(arg0)s."

#: tortoisehg/hgqt/run.py:440
msgid "Repository is locked"
msgstr "Le dépôt est verrouillé"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:498
msgid "hint:"
msgstr "indice :"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:505
msgid "Keyboard interrupt"
msgstr "Interruption par le clavier"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:506
msgid "Close this application?"
msgstr "Fermer cette application ?"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:794
msgid "annotate requires a single filename\n"
msgstr "annotate demande un seul nom de fichier\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:851
msgid "global options:"
msgstr "options globales :"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:853
msgid "use \"thg help\" for the full list of commands"
msgstr "utiliser \"thg help\" pour la liste complète des commandes"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:857
msgid ""
"use \"thg help\" for the full list of commands or \"thg -v\" for details"
msgstr ""
"utiliser \"thg help\" pour la liste complète des commandes ou \"thg -v\" "
"pour des détails"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:860
#, python-format
msgid "use \"thg -v help%s\" to show aliases and global options"
msgstr ""
"utiliser \"thg -v help%s\" pour montrer les alias et les options globales"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:863
#, python-format
msgid "use \"thg -v help %s\" to show global options"
msgstr "utiliser \"thg -v help %s\" pour montrer les options globales"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:875 tortoisehg/hgqt/run.py:984
msgid ""
"list of commands:\n"
"\n"
msgstr ""
"liste des commandes :\n"
"\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:883
#, python-format
msgid ""
"\n"
"aliases: %s\n"
msgstr ""
"\n"
"alias : %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:888 tortoisehg/hgqt/run.py:920
#: tortoisehg/hgqt/run.py:953
msgid "(no help text available)"
msgstr "(pas d'aide disponible)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:896
msgid "options:\n"
msgstr "options :\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:925
msgid "no commands defined\n"
msgstr "aucune commande définie\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:977
msgid "Thg - TortoiseHg's GUI tools for Mercurial SCM (Hg)\n"
msgstr ""
"Thg - Outils de l'interface graphique TortoiseHg pour Mercurial (Hg)\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:982
msgid ""
"basic commands:\n"
"\n"
msgstr ""
"commandes de base :\n"
"\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:998
#, python-format
msgid " (default: %s)"
msgstr " (par défaut : %s)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1015
#, python-format
msgid "TortoiseHg Dialogs (version %s), Mercurial (version %s)\n"
msgstr "Interface TortoiseHg (version %s), Mercurial (version %s)\n"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1044
msgid "repository root directory or symbolic path name"
msgstr "répertoire racine du dépôt ou nom de chemin symbolique"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1045
msgid "enable additional output"
msgstr "activer la sortie supplémentaire"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1046
msgid "suppress output"
msgstr "supprimer la sortie"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1047
msgid "display help and exit"
msgstr "afficher l'aide et quitter"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1048
msgid "start debugger"
msgstr "démarrer le débogueur"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1049
msgid "print command execution profile"
msgstr "afficher le profil d'exécution de la commande"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1050
msgid "do not fork GUI process"
msgstr "ne pas créer de processus pour l'interface graphique"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1051
msgid "always fork GUI process"
msgstr "toujours créer un processus pour l'interface graphique"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1052
msgid "read file list from file"
msgstr "lire la liste de fichiers depuis le fichier"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1053
msgid "read file list from file encoding utf-8"
msgstr "lire la liste de fichiers depuis le fichier encodé en utf-8"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1054
msgid "open a new workbench window"
msgstr "ouvrir une nouvelle fenêtre workbench"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1058
msgid "thg about"
msgstr "thg about"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1059
msgid "thg add [FILE]..."
msgstr "thg add [FILE]..."

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1061
msgid "revision to annotate"
msgstr "révision à annoter"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1062 tortoisehg/hgqt/run.py:1118
msgid "open to line"
msgstr "ouvrir à la ligne"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1063 tortoisehg/hgqt/run.py:1119
msgid "initial search pattern"
msgstr "premier motif de recherche"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1064
msgid "thg annotate"
msgstr "thg annotate"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1066
msgid "revision to archive"
msgstr "révision à archiver"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1067
msgid "thg archive"
msgstr "thg archive"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1070
msgid "merge with old dirstate parent after backout"
msgstr "fusion avec l'ancien parent du répertoire de travail après backout"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1071
msgid "parent to choose when backing out merge"
msgstr "parent à choisir lors du back out d'une fusion"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1072
msgid "revision to backout"
msgstr "backout de la révision"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1073
msgid "thg backout [OPTION]... [[-r] REV]"
msgstr "thg backout [OPTION]... [[-r] REV]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1074
msgid "thg bisect"
msgstr "thg bisect"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1078
msgid "the clone will include an empty working copy (only a repository)"
msgstr "le clone aura une copie de travail vide (seulement un dépôt)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1081
msgid "revision, tag or branch to check out"
msgstr "révision, étiquette ou branche à obtenir"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1082
msgid "include the specified changeset"
msgstr "inclure la révision spécifiée"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1084
msgid "clone only the specified branch"
msgstr "cloner uniquement la branche spécifiée"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1085
msgid "use pull protocol to copy metadata"
msgstr "utiliser le protocole 'pull' pour copier les métadonnées"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1087
msgid "use uncompressed transfer (fast over LAN)"
msgstr "utiliser le transfert non compressé (rapide sur réseau local)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1088
msgid "thg clone [OPTION]... SOURCE [DEST]"
msgstr "thg clone [OPTION]... SOURCE [DEST]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1090
msgid "record user as committer"
msgstr "enregistrer l'utilisateur comme committeur"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1091
msgid "record datecode as commit date"
msgstr "utiliser la date indiquée comme date de commit"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1092
msgid "thg commit [OPTIONS] [FILE]..."
msgstr "thg commit [OPTIONS] [FILE]..."

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1093
msgid "thg drag_move SOURCE... DEST"
msgstr "thg drag_move SOURCE... DEST"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1094
msgid "thg drag_copy SOURCE... DEST"
msgstr "thg drag_copy SOURCE... DEST"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1096
msgid "revisions to graft"
msgstr "révisions à greffer"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1097
msgid "thg graft [-r] REV..."
msgstr "thg graft [-r] REV..."

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1099
msgid "ignore case during search"
msgstr "ignorer la casse durant la recherche"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1100
msgid "thg grep"
msgstr "thg grep"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1101
msgid "thg guess"
msgstr "thg guess"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1102
msgid "thg hgignore [FILE]"
msgstr "thg hgignore [FILE]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1104
msgid "import to the patch queue (MQ)"
msgstr "importer dans la queue de patch (MQ)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1105
msgid "thg import [OPTION] [SOURCE]..."
msgstr "thg import [OPTION] [SOURCE]..."

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1106
msgid "thg init [DEST]"
msgstr "thg init [DEST]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1109
msgid "a revision to send"
msgstr "une révision à envoyer"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1110
msgid "thg email [REVS]"
msgstr "thg email [REVS]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1113 tortoisehg/hgqt/run.py:1151
msgid "(DEPRECATED)"
msgstr "(OBSOLÈTE)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1114
msgid "thg log [OPTIONS] [FILE]"
msgstr "thg log [OPTIONS] [FILE]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1117
msgid "revision to display"
msgstr "révision à afficher"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1120
msgid "thg manifest [-r REV] [FILE]"
msgstr "thg manifest [-r REV] [FILE]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1123
msgid "revision to merge"
msgstr "révision à fusionner"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1124
msgid "thg merge [[-r] REV]"
msgstr "thg merge [[-r] REV]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1125
msgid "thg remove [FILE]..."
msgstr "thg remove [FILE]..."

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1126
msgid "thg mq"
msgstr "thg mq"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1127
msgid "thg resolve"
msgstr "thg resolve"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1128
msgid "thg revert [FILE]..."
msgstr "thg revert [FILE]..."

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1129
msgid "thg forget [FILE]..."
msgstr "hg forget [FILE]..."

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1130
msgid "thg rename SOURCE [DEST]..."
msgstr "thg rename SOURCE [DEST]..."

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1134
msgid "name of the hgweb config file (serve more than one repository)"
msgstr ""
"nom du fichier de configuration pour hgweb (pour servir plus d'un dépôt)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1136
msgid "name of the hgweb config file (DEPRECATED)"
msgstr "nom du fichier de configuration pour hgweb (obsolète)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1137
msgid "thg serve [--web-conf FILE]"
msgstr "thg serve [--web-conf FILE]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1138
msgid "thg sync"
msgstr "thg sync"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1140
msgid "show files without changes"
msgstr "afficher les fichiers sans changements"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1141
msgid "show ignored files"
msgstr "afficher les fichiers ignorés"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1142
msgid "thg status [OPTIONS] [FILE]"
msgstr "thg status [OPTIONS] [FILE]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1144 tortoisehg/hgqt/run.py:1174
msgid "discard uncommitted changes (no backup)"
msgstr "abandonner les changements non committés (pas de sauvegarde)"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1145
msgid "do not back up stripped revisions"
msgstr "ne pas sauvegarder les révisions supprimées"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1146
msgid "revision to strip"
msgstr "révision à supprimer"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1147
msgid "thg strip [-f] [-n] [[-r] REV]"
msgstr "thg strip [-f] [-n] [[-r] REV]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1149
msgid "keep original changesets"
msgstr "garder les révisions d'origine"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1150
msgid "keep original branch names"
msgstr "garder les nom de branches originaux"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1153
msgid "rebase from the specified changeset"
msgstr "rebase depuis la révision spécifiée"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1155
msgid "rebase onto the specified changeset"
msgstr "rebase vers la révision spécifiée"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1156
msgid "thg rebase -s REV -d REV [--keep]"
msgstr "thg rebase -s REV -d REV [--keep]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1159
msgid "replace existing tag"
msgstr "remplacer l'étiquette existante"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1160
msgid "make the tag local"
msgstr "rendre l'étiquette locale"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1161
msgid "revision to tag"
msgstr "révision à étiqueter"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1162
msgid "remove a tag"
msgstr "enlever une étiquette"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1163
msgid "use <text> as commit message"
msgstr "utiliser <le texte> comme message de commit"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1164
msgid "thg tag [-f] [-l] [-m TEXT] [-r REV] [NAME]"
msgstr "thg tag [-f] [-l] [-m TEXT] [-r REV] [NAME]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1165
msgid "thg shelve"
msgstr "thg shelve"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1166
msgid "thg rejects [FILE]"
msgstr "thg rejects [FILE]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1167
msgid "thg test"
msgstr "thg test"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1168
msgid "thg help [COMMAND]"
msgstr "thg help [COMMAND]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1169
msgid "thg purge"
msgstr "thg purge"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1170
msgid "thg qreorder"
msgstr "thg qreorder"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1171
msgid "thg qqueue"
msgstr "thg qqueue"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1175
msgid "revision to update"
msgstr "révision à mettre à jour"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1176
msgid "thg update [-C] [[-r] REV]"
msgstr "thg update [-C] [[-r] REV]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1178 tortoisehg/hgqt/run.py:1181
msgid "field to give initial focus"
msgstr "champ prenant la saisie initiale"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1179
msgid "thg userconfig"
msgstr "thg userconfig"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1182
msgid "thg repoconfig"
msgstr "thg repoconfig"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1184
msgid "changeset to view in diff tool"
msgstr "révision à voir dans l'outil de diff"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1185
msgid "revisions to view in diff tool"
msgstr "révisions à afficher dans l'outil de diff"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1186
msgid "bundle file to preview"
msgstr "fichier paquet à prévisualiser"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1187
msgid "launch visual diff tool"
msgstr "lancer l'outil de diff visuel"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1189
msgid "print license"
msgstr "afficher la licence d'utilisation"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1190
msgid "thg version [OPTION]"
msgstr "thg version [OPTION]"

#: tortoisehg/hgqt/run.py:1195
msgid "thg shellconfig"
msgstr "thg shellconfig"

#: tortoisehg/hgqt/rupdate.py:57
msgid "Location:"
msgstr "Emplacement :"

#: tortoisehg/hgqt/rupdate.py:61
msgid "Discard remote changes, no backup (-C/--clean)"
msgstr "Abandonner les changements distants, pas de sauvegarde (-C/--clean)"

#: tortoisehg/hgqt/rupdate.py:63
msgid "Perform a push before updating (-p/--push)"
msgstr "Pousser avant de mettre à jour (-p/--push)"

#: tortoisehg/hgqt/rupdate.py:65
msgid "Allow pushing new branches (--new-branch)"
msgstr "Autoriser de pousser de nouvelles branches (--new-branch)"

#: tortoisehg/hgqt/rupdate.py:67
msgid "Force push to remote location (-f/--force)"
msgstr "Forcer de pousser vers un distant (-f/--force)"

#: tortoisehg/hgqt/serve.py:40
msgid "Log"
msgstr "Journal"

#: tortoisehg/hgqt/serve.py:47
msgid "Repositories"
msgstr "Dépôts"

#: tortoisehg/hgqt/serve.py:67 tortoisehg/hgqt/serve.py:196
#, python-format
msgid "Running at %s"
msgstr "En cours d'exécution à %s"

#: tortoisehg/hgqt/serve.py:69
msgid "Stopped"
msgstr "Arrêté"

#: tortoisehg/hgqt/serve.py:195
msgid "TortoiseHg Web Server"
msgstr "Serveur Web TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/serve_ui.py:88 tortoisehg/util/menuthg.py:58
msgid "Web Server"
msgstr "Serveur Web"

#: tortoisehg/hgqt/serve_ui.py:89
msgid "Port:"
msgstr "Port :"

#: tortoisehg/hgqt/serve_ui.py:90
msgid "Status:"
msgstr "État :"

#: tortoisehg/hgqt/serve_ui.py:91
msgid "Start"
msgstr "Démarrer"

#: tortoisehg/hgqt/serve_ui.py:93 tortoisehg/hgqt/settings.py:1131
msgid "Settings"
msgstr "Paramètres"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:30
msgid "<unspecified>"
msgstr "<non spécifié>"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:123
msgid "&True"
msgstr "Vrai"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:124
msgid "&False"
msgstr "&Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:125
msgid "&Unspecified"
msgstr "Non spécifié"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:227
msgid "&Set..."
msgstr "Définir..."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:228
msgid "&Clear"
msgstr "Effacer"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:371
#, python-format
msgid "Failed to load issue tracker: '%s': %s. "
msgstr "Impossible de charger le suivi de problème : '%s' : %s. "

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:401
msgid "&Browse..."
msgstr "Parcourir..."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:532
msgid "UI Language"
msgstr "Langue de l'interface"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:534
msgid "Specify your preferred user interface language (restart needed)"
msgstr ""
"Spécifier votre langue préférée pour l'interface (redémarrage nécessaire)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:536
msgid "Three-way Merge Tool"
msgstr "Outil de fusion 3 voies"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:538
msgid ""
"Graphical merge program for resolving merge conflicts. If left unspecified, "
"Mercurial will use the first applicable tool it finds on your system or use "
"its internal merge tool that leaves conflict markers in place. Choose "
"internal:merge to force conflict markers, internal:prompt to always select "
"local or other, or internal:dump to leave files in the working directory for "
"manual merging"
msgstr ""
"Programme de fusion graphique pour résoudre les conflits de fusion. Si non "
"spécifié, Mercurial utilisera le premier outil correct qu'il trouve sur "
"votre système ou son outil interne de fusion qui laisse des marqueurs de "
"conflits. Choisir internal:merge pour forcer les marqueurs de conflit, "
"internal:prompt pour toujours sélectionner local ou autre, ou internal:dump "
"pour laisser les fichiers dans le répertoire de travail pour fusion manuelle"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:544
msgid "Visual Diff Tool"
msgstr "Outil de diff visuel"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:546
msgid ""
"Specify visual diff tool, as described in the [merge-tools] section of your "
"Mercurial configuration files. If left unspecified, TortoiseHg will use the "
"selected merge tool. Failing that it uses the first applicable tool it finds."
msgstr ""
"Spécifier l'outil de diff visuel, comme décrit dans la section [merge-tools] "
"de vos fichiers de configuration Mercurial. Si non spécifié, TortoiseHg "
"utilisera l'outil de fusion sélectionné. Si cela échoue, il utilise le "
"premier outil correct qu'il trouve."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:550
msgid "Visual Editor"
msgstr "Éditeur visuel"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:551
#, python-format
msgid ""
"Specify the visual editor used to view files. Format:<br>myeditor -flags "
"[$FILE --num=$LINENUM][--search $SEARCH]<br><br>See <a "
"href=\"%s\">OpenAtLine</a>"
msgstr ""
"Spécifier l'éditeur graphique utilisé pour afficher les fichiers. Format : "
"myeditor -flags [$FILE --num=$LINENUM][--search $SEARCH]<br><br>Voir <a "
"href=\"%s\">OpenAtLine</a>"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:555
msgid "Shell"
msgstr "Shell"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:556
#, python-format
msgid ""
"Specify the command to launch your preferred terminal shell application. If "
"the value includes the string %(reponame)s, the name of the repository will "
"be substituted in place of %(reponame)s. (restart needed)<br>Default, "
"Windows: cmd.exe /K title %(reponame)s<br>Default, OS X: not set<br>Default, "
"other: xterm -T \"%(reponame)s\""
msgstr ""
"Spécifier la commande pour lancer votre application terminal préférée. Si la "
"valeur contient la chaîne %(reponame)s, elle est remplacée par le nom du "
"dépôt. (redémarrage nécessaire)<br>Par défaut, Windows : cmd.exe /K title "
"%(reponame)s<br>Par défaut, OS X : non défini<br>Par défaut, autres "
"plateformes : xterm -T \"%(reponame)s\""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:564
msgid "Immediate Operations"
msgstr "Opérations immédiates"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:565
msgid ""
"Space separated list of shell operations you would like to be performed "
"immediately, without user interaction. Commands are \"add remove revert "
"forget\". Default: None (leave blank)"
msgstr ""
"Liste séparée par des espaces de commandes que vous souhaitez voir exécutées "
"immédiatement, sans interaction utilisateur. Les commandes sont \"add remove "
"revert forget\". Par défaut : Aucune (laisser vide)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:569
msgid "Tab Width"
msgstr "Largeur des tabulations"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:570
msgid ""
"Specify the number of spaces that tabs expand to in various TortoiseHg "
"windows. Default: 8"
msgstr ""
"Spécifier le nombre d'espaces remplaçant une tabulation dans différentes "
"fenêtres de TortoiseHg. Par défaut :8"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:573
msgid "Force Repo Tab"
msgstr "Forcer les onglets de dépôts"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:574
msgid "Always show repo tabs, even for a single repo. Default: False"
msgstr ""
"Toujours afficher les onglets de dépôts, même pour un seul dépôt. Par "
"défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:575
msgid "Monitor Repo Changes"
msgstr "Surveiller les changements du dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:577
msgid ""
"Specify the target filesystem where TortoiseHg monitors changes. Default: "
"always"
msgstr ""
"Spécifier les système de fichiers dans lesquels TortoiseHg surveille les "
"modifications : always (tous), localonly (local uniquement à l'exclusion des "
"disques sur le réseau). Par défaut : always"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:579
msgid "Max Diff Size"
msgstr "Taille max de diff"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:580
msgid ""
"The maximum size file (in KB) that TortoiseHg will show changes for in the "
"changelog, status, and commit windows. A value of zero implies no limit. "
"Default: 1024 (1MB)"
msgstr ""
"La taille maximum du fichier (en KB) dont TortoiseHg affichera les "
"changements dans les fenêtres de changelog, de statut et de commit. Une "
"valeur de zéro signifie aucune limit. Par défaut  1024 (1 MB)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:583
msgid "Fork GUI"
msgstr "Créer un processus pour l'interface graphique"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:584
msgid ""
"When running from the command line, fork a background process to run "
"graphical dialogs. Default: True"
msgstr ""
"Lors de l'exécution depuis la ligne de commande, crée un processus d'arrière-"
"plan pour les boîtes de dialogue. Par défaut : Vrai"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:586
msgid "Full Path Title"
msgstr "Chemin complet dans le titre"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:587
msgid ""
"Show a full directory path of the repository in the dialog title instead of "
"just the root directory name. Default: False"
msgstr ""
"Afficher le chemin complet du dépôt dans le titre du dialogue au lieu du nom "
"du répertoire racine. Par défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:589
msgid "Auto-resolve merges"
msgstr "Résoudre automatiquement les fusions"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:590
msgid ""
"Indicates whether TortoiseHg should attempt to automatically resolve changes "
"from both sides to the same file, and only report merge conflicts when this "
"is not possible. When False, all files with changes on both sides of the "
"merge will report as conflicting, even if the edits are to different parts "
"of the file. In either case, when conflicts occur, the user will be invited "
"to review and resolve changes manually. Default: False."
msgstr ""
"Indiquer si TortoiseHg doit tenter de résoudre automatiquement les "
"changements des deux côtés pour un même fichier, et uniquement indiquer les "
"conflits de fusion quand ce n'est pas possible. Quand Faux, tous les "
"fichiers avec des changements des deux côtés de la fusion seront indiqués en "
"conflit, même si les modifications sont à des endroits différents du "
"fichier. Dans les deux cas, quand un conflit se produit, l'utilisateur sera "
"invité de revoir et de résoudre les changements manuellement. Par défaut : "
"Faux."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:600
msgid "Single Workbench Window"
msgstr "Fenêtre unique de Workbench"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:601
msgid ""
"Select whether you want to have a single workbench window. If you disable "
"this setting you will get a new workbench window everytime that you use the "
"\"Hg Workbench\"command on the explorer context menu. Default: True"
msgstr ""
"Sélectionne si vous voulez avoir une seule fenêtre Workbench. Si Faux, vous "
"obtiendrez une nouvelle fenêtre Workbench chaque fois que vous utilisez la "
"commande \"Hg Workbench\" dans le menu contextuel de l'explorateur. Par "
"défaut : Vrai"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:605
msgid "Default widget"
msgstr "Widget par défaut"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:607
msgid ""
"Select the initial widget that will be shown when opening a repository. "
"Default: revdetails"
msgstr ""
"Sélectionner le widget initial qui sera affiché à l'ouverture d'un dépôt. "
"Par défaut : revdetails"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:612
msgid ""
"Select the initial revision that will be selected when opening a repository. "
" You can select the \"current\" (i.e. the working directory parent), the "
"current \"tip\" or the working directory (\"workingdir\"). Default: current"
msgstr ""
"Sélectionner la révision qui sera sélectionnée à l'ouverture d'un dépôt. "
"Vous pouvez sélectionner \"current\" (le parent du répertoire de travail), "
"le \"tip\" actuel or le répertoire de travail (\"workingdir\"). Par défaut : "
"current"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:616
msgid ""
"Open new tabs next\n"
"to the current tab"
msgstr ""
"Ouvrir les nouveaux onglets\n"
"à côté de l'actuel"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:618
msgid ""
"Should new tabs be open next to the current tab? If False new tabs will be "
"open after the last tab. Default: True"
msgstr ""
"Ouvrir les nouveaux onglets à côté de l'onglet actuel ? Si Faux les nouveaux "
"onglets s'ouvriront après le dernier. Par défaut : Vrai"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:621
msgid "Author Coloring"
msgstr "Coloriage par auteur"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:622
msgid ""
"Color changesets by author name. If not enabled, the changes are colored "
"green for merge, red for non-trivial parents, black for normal. Default: "
"False"
msgstr ""
"Colorier les révisions par auteur. Si Faux, les fusions sont en vert, les "
"parents non triviaux en rouge, les révisions normales en noir. Par défaut : "
"Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:626
msgid "Task Tabs"
msgstr "Onglets de tâche"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:628
msgid ""
"Show tabs along the side of the bottom half of each repo widget allowing one "
"to switch task tabs without using the toolbar. Default: off"
msgstr ""
"Afficher les onglets sur le côté de la moitié inférieure de chaque widget de "
"dépôt permettant de changer d'onglet de tâche sans utiliser la barre "
"d'outils. Par défaut : off"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:631
msgid "Task Toolbar Order"
msgstr "Ordre de la barre d'outils de tâches"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:632
msgid ""
"Specify which task buttons you want to show on the task toolbar and in which "
"order.<br>Type a list of the task button names. Add separators by putting "
"\"|\" between task button names.<br>Valid names are: log commit mq sync "
"manifest grep and pbranch.<br>Default: log commit mq sync manifest grep "
"pbranch"
msgstr ""
"Spécifier quels boutons de tâches vous voulez afficher sur la barre d'outils "
"et dans quel ordre.<br>Taper un liste de nom de bouton. Ajouter des "
"séparateurs avec \"|\" entre les noms de boutons.<br>Les noms autorisés "
"sont : log commit mq sync manifest grep et pbranch.<br>Par défaut : log "
"commit mq sync manifest grep pbranch"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:638
msgid "Long Summary"
msgstr "Long résumé"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:639
msgid ""
"If true, concatenate multiple lines of changeset summary until they reach 80 "
"characters. Default: False"
msgstr ""
"Si Vrai, concaténer plusieurs lignes de résumé de révision jusqu'à atteindre "
"80 caractères. Par défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:642
msgid "Log Batch Size"
msgstr "Taille du lot de log"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:643
msgid ""
"The number of revisions to read and display in the changelog viewer in a "
"single batch. Default: 500"
msgstr ""
"Le nombre de révisions à lire et à afficher dans le visualisateur en une "
"fois. Par défaut : 500"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:646
msgid "Dead Branches"
msgstr "Branches mortes"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:647
msgid ""
"Comma separated list of branch names that should be ignored when building a "
"list of branch names for a repository. Default: None (leave blank)"
msgstr ""
"Liste séparée par des virgules de noms de branche qui peuvent être ignorés "
"lors de la construction d'une liste de branches pour un dépôt. Par défaut : "
"Aucune (laisser vide)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:650
msgid "Branch Colors"
msgstr "Couleurs de branches"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:651
msgid ""
"Space separated list of branch names and colors of the form branch:#XXXXXX. "
"Spaces and colons in the branch name must be escaped using a backslash (\\). "
"Likewise some other characters can be escaped in this way, e.g. \\u0040 will "
"be decoded to the @ character, and \\n to a linefeed. Default: None (leave "
"blank)"
msgstr ""
"Liste séparée par des espaces de noms de branches et de couleurs sous la "
"forme branche:#XXXXXX. Les espaces et les deux points doivent être échappés "
"avec \\. De même quelques autres caractères peuvent être échappés de cette "
"manière, par exemple \\u0040 sera décodé en @, et \\n en nouvelle ligne. Par "
"défaut : Aucune (laisser vide)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:657
msgid "Hide Tags"
msgstr "Cacher les étiquettes"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:658
msgid ""
"Space separated list of tags that will not be shown.Useful example: Specify "
"\"qbase qparent qtip\" to hide the standard tags inserted by the Mercurial "
"Queues Extension. Default: None (leave blank)"
msgstr ""
"Liste séparée par des espaces d'étiquettes qui ne seront pas affichées. "
"Exemple: spécifier \"qbase qparent qtip\" pour cacher les étiquettes "
"standards insérées par l'extension MQ. Par défaut : Aucune (laisser vide)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:662
msgid "After Pull Operation"
msgstr "Opération après avoir tiré"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:664
msgid ""
"Operation which is performed directly after a successful pull. update "
"equates to pull --update, fetch equates to the fetch extension, rebase "
"equates to pull --rebase. Default: none"
msgstr ""
"Opération réalisée directement après avoir tiré avec succès. update "
"correspond à pull --update, fetch correspond à l'extension fetch, rebase "
"correspond à pull --rebase. Par défaut : none (aucune opération)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:667
msgid "Default Push"
msgstr "Opération de pousse par défaut"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:669
msgid ""
"Select the revisions that will be pushed by default, whenever you click the "
"Push button.<ul><li><b>all</b>: The default. Push all changes in <i>all "
"branches</i>.<li><b>branch</b>: Push all changes in the <i>current "
"branch</i>.<li><b>revision</b>: Push the changes in the current branch "
"<i><u>up to</u> the current revision</i>.</ul><p>Default: all"
msgstr ""
"Sélectionner les révisions qui seront poussées par défaut, lorsque vous "
"cliquez le bouton Pousser.<ul><li><b>all</b> : Par défaut. Pousser tous les "
"changements de <i>toutes les branches</i>.<li><b>branch</b> : Pousser tous "
"les changements dans la <i>branche actuelle</i>.<li><b>revision</b> : "
"Pousser tous les changements dans la branche actuelle <i><u>jusqu'à</u> la "
"révision actuelle</i></ul><p>Par défaut : all"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:676
msgid "Activate Bookmarks"
msgstr "Activer les signets"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:678
msgid ""
"Select when TortoiseHg will show a prompt to activate a bookmark when "
"updating to a revision that has one or more bookmarks.<ul><li><b>auto</b>: "
"Try to automatically activate bookmarks. When updating to a revision that "
"has a single bookmark it will be activated automatically. Show a prompt if "
"there is more than one bookmark on the revision that is being updated "
"to.<li><b>prompt</b>: The default. Show a prompt when updating to a revision "
"that has one or more bookmarks.<li><b>never</b>: Never show any prompt to "
"activate any bookmarks.</ul><p>Default: prompt"
msgstr ""
"Sélectionner quand TortoiseHg affichera une invite à activer un signet lors "
"de la mise à jour vers une révision qui a un ou plusieurs "
"signets.<ul><li><b>auto</b> : Essayer d'activer les signets automatiquement. "
"Lors de la mise à jour vers une révision qui a un seul signet, il sera "
"activé automatiquement. Afficher une invite si il y a plus d'un signet sur "
"la révision vers laquelle la mise à jour se fait.<li><b>prompt</b> : "
"Afficher une invite lors de la mise à jour vers une révision qui a un ou "
"plusieurs signets.<li><b>never</b> : Ne jamais afficher d'invite pour "
"activer des signets.</ul><p>Par défaut : prompt"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:690
msgctxt "config item"
msgid "Commit"
msgstr "Commit"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:691 tortoisehg/hgqt/sync.py:1489
msgid "Username"
msgstr "Nom d'utilisateur"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:692
msgid ""
"Name associated with commits. The common format is:<br>Full Name "
"&lt;email@example.com&gt;"
msgstr ""
"Nom associé aux commits. Le format habituel est :<br>Nom complet "
"&lt;email@example.com&gt;"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:694
msgid "Summary Line Length"
msgstr "Longueur de la ligne de résumé"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:695
msgid ""
"Suggested length of commit message lines. A red vertical line will mark this "
"length. CTRL-E will reflow the current paragraph to the specified line "
"length. Default: 80"
msgstr ""
"Longueur suggérée pour les lignes de message de commit. Une ligne rouge "
"verticale indiquera cette longueur. CTRL-E arrangera le paragraphe actuel à "
"la longueur indiquée. Valeur par défaut : 80"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:698
msgid "Close After Commit"
msgstr "Fermer après le commit"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:699
msgid "Close the commit tool after every successful commit. Default: False"
msgstr ""
"Fermer l'outil de commit après chaque commit réussi. Par défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:701
msgid "Push After Commit"
msgstr "Pousser après le commit"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:703
msgid ""
"Attempt to push to specified URL or alias after each successful commit. "
"Default: No push"
msgstr ""
"Essayer de pousser vers l'URL ou l'alias spécifié après chaque commit "
"réussi. Par défaut : ne pas pousser"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:705
msgid "Auto Commit List"
msgstr "Liste de commit automatique"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:706
msgid ""
"Comma separated list of files that are automatically included in every "
"commit. Intended for use only as a repository setting. Default: None (leave "
"blank)"
msgstr ""
"Liste séparée par des virgules de fichiers qui sont inclus automatiquement "
"dans chaque commit. Destiné à être utilisé seulement comme paramètres de "
"dépôt. Par défaut : Aucune (laisser vide)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:709
msgid "Auto Exclude List"
msgstr "Liste d'exclusion automatique"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:710
msgid ""
"Comma separated list of files that are automatically unchecked when the "
"status, and commit dialogs are opened. Default: None (leave blank)"
msgstr ""
"Liste séparée par des virgules de fichiers qui sont décochés automatiquement "
"quand les dialogues de statut et de commit sont ouverts. Par défaut : Aucune "
"(laisser vide)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:713
msgid "English Messages"
msgstr "Messages en anglais"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:714
msgid ""
"Generate English commit messages even if LANGUAGE or LANG environment "
"variables are set to a non-English language. This setting is used by the "
"Merge, Tag and Backout dialogs. Default: False"
msgstr ""
"Créer des messages de commit en anglais même si les variables "
"d'environnement LANGUAGE ou LANG sont définies à une autre langue. Ce "
"paramètre est utilisé par les dialogues de fusion, d'étiquette et de "
"backout. Par défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:718
msgid "New Commit Phase"
msgstr "Phase des nouvelles révisions"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:720
msgid "The phase of new commits. Default: draft"
msgstr "La phase des nouvelles révisions. Par défaut : draft"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:721
msgid "Secret MQ Patches"
msgstr "Patches MQ secrets"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:722
msgid "Make MQ patches secret (instead of draft). Default: False"
msgstr "Rendre les patches MQ secret (au lieu de draft). Par défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:724
msgid "Monitor working<br>directory changes"
msgstr "Surveiller les changements<br>du répertoire de travail"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:728
msgid ""
"Select when the working directory status list will be refreshed:<br>- "
"<b>auto</b>: [<i>default</i>] let TortoiseHg decide when to refresh the "
"working directory status list.<br>TortoiseHg will refresh the status list "
"whenever it performs an action that may potentially modify the working "
"directory. <i>This may miss any changes that happen outside of TortoiseHg's "
"control;</i><br>- <b>always</b>: in addition to the automatic updates above, "
"also refresh the status list whenever the user clicks on the \"working dir "
"revision\" or on the \"Commit icon\" on the workbench task bar;<br>- "
"<b>alwayslocal</b>: same as \"<b>always</b>\" but restricts forced refreshes "
"to <i>local repos</i>.<br>Default: auto"
msgstr ""
"Sélectionner quand la liste de statut du répertoire de travail est mise à "
"jour :<br>- <b>auto</b> : [<i>par défaut</i>] permet à TortoiseHg de décider "
"quand mettre à jour la liste de statut du répertoire de "
"travail.<br>TortoiseHg mettra à jour la liste de statut quand il réalise une "
"action pouvant potentiellement modifier le répertoire de travail. <i>Des "
"changements arrivant en dehors du contrôle de TortoiseHg pourront être "
"manqués ;</i><br>- <b>always</b> : en plus du mode automatique ci-dessus, "
"met aussi à jour la liste de statut quand l'utilisateur clique sur la "
"\"révision répertoire de travail\" ou sur l'icône \"Commit\" de la barre "
"d'outil du Workbench ;<br>- <b>alwayslocal</b> : comme \"<b>always</b>\" "
"mais se limite aux <i>dépôts locaux</i>.<br>Par défaut : auto"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:740
msgid "Confirm adding unknown files"
msgstr "Confirmer l'ajout de fichiers inconnus"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:741
msgid ""
"Determines if TortoiseHg should show a confirmation dialog before adding new "
"files in a commit. If True, a confirmation dialog will be showed. If False, "
"selected new files will be included in the commit with no confirmation "
"dialog. Default: True"
msgstr ""
"Détermine si TortoiseHg doit afficher un dialogue de confirmation avant "
"d'ajouter de nouveaux fichiers lors d'un commit. Si Vrai, un dialogue de "
"confirmation sera affiché. Si Faux, les nouveaux fichiers sélectionnés "
"seront inclus dans le commit sans dialogue de confirmation. Par défaut : Vrai"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:746
msgid "Confirm deleting files"
msgstr "Confirmer la suppression de fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:747
msgid ""
"Determines if TortoiseHg should show a confirmation dialog before removing "
"files in a commit. If True, a confirmation dialog will be showed. If False, "
"selected deleted files will be included in the commit with no confirmation "
"dialog. Default: True"
msgstr ""
"Détermine si TortoiseHg doit afficher un dialogue de confirmation avant de "
"retirer de nouveaux fichiers lors d'un commit. Si Vrai, un dialogue de "
"confirmation sera affiché. Si Faux, les fichiers retirés sélectionnés seront "
"inclus dans le commit sans dialogue de confirmation. Par défaut : Vrai"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:754 tortoisehg/hgqt/settings.py:962
msgid "Server"
msgstr "Serveur"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:755
msgid "<b>Behavior:</b>"
msgstr "<b>Comportement :</b>"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:756
msgid "'Publishing' repository"
msgstr "Dépôt 'publiant'"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:757
msgid ""
"Controls draft phase behavior when working as a server. When true, pushed "
"changesets are set to public in both client and server and pulled or cloned "
"changesets are set to public in the client. Default: True"
msgstr ""
"Contrôle le comportement de la phase 'draft' quand fonctionne comme un "
"serveur. Quand vrai, les révisions poussées deviennent publiques à la fois "
"sur le client et sur le serveur, les révisions clonées ou tirées deviennent "
"publiques sur le client. Par défaut : Vrai"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:761
msgid "<b>Web Server:</b>"
msgstr "<b>Serveur Web :</b>"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:763
msgid ""
"Repository name to use in the web interface, and by TortoiseHg as a "
"shorthand name. Default is the working directory."
msgstr ""
"Nom du dépôt à utiliser dans l'interface web et par TortoiseHg comme nom "
"raccourci. Par défaut : nom du répertoire de travail"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:766
msgid "Textual description of the repository's purpose or contents."
msgstr "Description du but ou du contenu du dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:768
msgid "Contact"
msgstr "Contact"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:769
msgid "Name or email address of the person in charge of the repository."
msgstr "Nom ou adresse de la personne responsable du dépôt."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:771
msgid "Style"
msgstr "Style"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:773
msgid "Which template map style to use"
msgstr "Style de template à utiliser"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:774
msgid "Archive Formats"
msgstr "Formats d'archive"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:776
msgid "Comma separated list of archive formats allowed for downloading"
msgstr ""
"Liste séparée par des virgules des formats d'archive autorisés pour le "
"téléchargement"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:778 tortoisehg/hgqt/sync.py:271
msgid "Port"
msgstr "Port"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:778
msgid "Port to listen on"
msgstr "Port à écouter"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:779
msgid "Push Requires SSL"
msgstr "SSL requis pour pousser"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:780
msgid ""
"Whether to require that inbound pushes be transported over SSL to prevent "
"password sniffing."
msgstr ""
"Si requis que les opérations de pousse soient transportées sur SSL pour "
"éviter l'écoute des mots de passe."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:782
msgid "Stripes"
msgstr "Bandes"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:783
msgid ""
"How many lines a \"zebra stripe\" should span in multiline output. Default "
"is 1; set to 0 to disable."
msgstr ""
"Sur combien de lignes une \"bande zébrée\" doit s'étendre sur l'affichage. "
"Par défaut : 1 ; mettre à 0 pour désactiver."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:785
msgid "Max Files"
msgstr "Nombre max de fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:786
msgid "Maximum number of files to list per changeset. Default: 10"
msgstr "Nombre maximum de fichiers à afficher par révision. Par défaut : 10"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:787
msgid "Max Changes"
msgstr "Nombre max de changements"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:788
msgid "Maximum number of changes to list on the changelog. Default: 10"
msgstr ""
"Nombre maximum de changements à énumérer dans le changelog. Par défaut :10"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:790
msgid "Allow Push"
msgstr "Autoriser les opérations de pousse"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:791
msgid ""
"Whether to allow pushing to the repository. If empty or not set, push is not "
"allowed. If the special value \"*\", any remote user can push, including "
"unauthenticated users. Otherwise, the remote user must have been "
"authenticated, and the authenticated user name must be present in this list "
"(separated by whitespace or \",\"). The contents of the allow_push list are "
"examined after the deny_push list."
msgstr ""
"Si autorisé de pousser vers le dépôt. Si vide ou non défini, pousser n'est "
"pas autorisé. Si la valeur spéciale \"*\", n'importe quel utilisateur "
"distant peut pousser, y compris les utilisateurs non authentifiés. "
"Autrement, l'utilisateur distant doit être authentifié et le nom "
"d'utilisateur doit se trouver dans cette liste (séparé par des espaces ou "
"\",'). Le contenu de la liste allow_push est examinée après la liste "
"deny_push."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:798
msgid "Deny Push"
msgstr "Refuser les opérations de pousse"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:799
msgid ""
"Whether to deny pushing to the repository. If empty or not set, push is not "
"denied. If the special value \"*\", all remote users are denied push. "
"Otherwise, unauthenticated users are all denied, and any authenticated user "
"name present in this list (separated by whitespace or \",\") is also denied. "
"The contents of the deny_push list are examined before the allow_push list."
msgstr ""
"Si interdit de pousser vers le dépôt. Si vide ou non défini, pousser n'est "
"pas interdit. Si la valeur spéciale \"*\", aucun utilisateur distant ne peut "
"pousser. Autrement, les utilisateurs distants non authentifiés sont "
"interdits et les utilisateurs authentifiés présents dans cette liste (séparé "
"par des espaces ou \",') sont aussi interdits. Le contenu de la liste "
"deny_push est examinée avant la liste allow_push."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:805
msgid "Encoding"
msgstr "Encodage"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:806
msgid "Character encoding name"
msgstr "Nom de l'encodage des caractères"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:809
msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:810
msgid "Host"
msgstr "Hôte"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:811
msgid ""
"Host name and (optional) port of proxy server, for example \"myproxy:8000\""
msgstr ""
"Nom de l'hôte et port (optionnel) du serveur mandataire, par exemple "
"\"monproxy:8000\""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:813
msgid "Bypass List"
msgstr "Sans mandataire"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:814
msgid ""
"Optional. Comma-separated list of host names that should bypass the proxy"
msgstr ""
"Optionnel. Liste séparée par des virgules de noms de machine accédées "
"directement (sans mandataire)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:817
msgid "Optional. User name to authenticate with at the proxy server"
msgstr ""
"Optionnel. Nom d'utilisateur pour s'authentifier au serveur mandataire"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:818 tortoisehg/hgqt/settings.py:967
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1497
msgid "Password"
msgstr "Mot de passe"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:819
msgid "Optional. Password to authenticate with at the proxy server"
msgstr "Optionnel. Mot de passe pour s'authentifier au serveur mandataire"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:823
msgid "From"
msgstr "De"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:824
msgid "Email address to use in the \"From\" header and for the SMTP envelope"
msgstr ""
"Adresse électronique à utiliser dans le champ \"From\" et pour l'enveloppe "
"SMTP"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:826
msgid "To"
msgstr "À"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:827
msgid "Comma-separated list of recipient email addresses"
msgstr ""
"Liste séparée par des virgules des adresses électroniques des destinataires"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:828
msgid "Cc"
msgstr "Copie à (Cc)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:829
msgid "Comma-separated list of carbon copy recipient email addresses"
msgstr ""
"Liste séparée par des virgules des adresses électroniques des destinataires "
"en copie"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:830
msgid "Bcc"
msgstr "Copie cachée à (Bcc)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:831
msgid "Comma-separated list of blind carbon copy recipient email addresses"
msgstr ""
"Liste séparée par des virgules des adresses électroniques des destinataires "
"en copie cachée"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:833
msgid "method"
msgstr "méthode"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:834
msgid ""
"Optional. Method to use to send email messages. If value is \"smtp\" "
"(default), use SMTP (configured below). Otherwise, use as name of program "
"to run that acts like sendmail (takes \"-f\" option for sender, list of "
"recipients on command line, message on stdin). Normally, setting this to "
"\"sendmail\" or \"/usr/sbin/sendmail\" is enough to use sendmail to send "
"messages."
msgstr ""
"Optionnel. Méthode à utiliser pour envoyer les courriels. Si la valeur est "
"\"smtp\" (par défaut), utiliser SMTP (configuré en-dessous). Autrement, "
"indiquer le nom du programme à utiliser se comportant comme sendmail "
"(prendre l'option \"-f\" pour l'émetteur, liste des destinataires sur la "
"ligne de commande, message sur stdin). Normalement, mettre \"sendmail\" ou "
"\"/usr/sbin/sendmail\" est suffisant pour utiliser sendmail."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:840
msgid "SMTP Host"
msgstr "Hôte SMTP"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:841
msgid "Host name of mail server"
msgstr "Nom du serveur de messagerie"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:842
msgid "SMTP Port"
msgstr "Port SMTP"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:843
msgid "Port to connect to on mail server. Default: 25"
msgstr "Port du serveur de courriel. Par défaut : 25"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:845
msgid "SMTP TLS"
msgstr "SMTP TLS"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:846
msgid "Connect to mail server using TLS. Default: False"
msgstr "Connecter au serveur de courrier en utilisant TLS. Par défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:848
msgid "SMTP Username"
msgstr "Nom d'utilisateur SMTP"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:849
msgid "Username to authenticate to mail server with"
msgstr "Nom d'utilisateur pour s'authentifier au serveur SMTP"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:850
msgid "SMTP Password"
msgstr "Mot de passe SMTP"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:851
msgid "Password to authenticate to mail server with"
msgstr "Mot de passe pour s'authentifier au serveur SMTP"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:852
msgid "Local Hostname"
msgstr "Nom de l'hôte local"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:853
msgid "Hostname the sender can use to identify itself to the mail server."
msgstr ""
"Nom de l'hôte que l'expéditeur peut utiliser pour s'identifier au serveur."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:857
msgid "Diff and Annotate"
msgstr "Diff et annoter"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:859
msgid "Patch EOL"
msgstr "Fin de lignes des patches"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:861
msgid ""
"Normalize file line endings during and after patch to lf or crlf. Strict "
"does no normalization. Auto does per-file detection, and is the recommended "
"setting. Default: strict"
msgstr ""
"Normaliser les fins de ligne durant et après patch à lf ou crlf. Strict ne "
"fait aucune normalisation. Auto fait une détection automatique et c'est ce "
"qui est recommandé. Par défaut : strict"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:865
msgid "Git Format"
msgstr "Format git"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:866
msgid "Use git extended diff header format. Default: False"
msgstr "Utiliser le format d'en-tête de diff étendu git. Par défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:868
msgid "MQ Git Format"
msgstr "Format git MQ"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:870
msgid ""
"When set to 'auto', mq will automatically use git patches when required to "
"avoid losing changes to file modes, copy records or binary files. If set to "
"'keep', mq will obey the [diff] section configuration while preserving "
"existing git patches upon qrefresh. If set to 'yes' or 'no', mq will "
"override the [diff] section and always generate git or regular patches, "
"possibly losing data in the second case. Default: auto"
msgstr ""
"Quand défini à 'auto', mq utilisera automatiquement des patches git si "
"nécessaire pour éviter de perdre des changements de modes de fichier, "
"d'enregistrements de copie ou de fichiers binaires. Si défini à 'keep', mq "
"suivra la configuration de la section [diff] en préservant les patches git "
"existants lors du rafraîchissement. Si défini à 'yes ou 'no', mq "
"outrepassera la section [diff] et créera toujours des patches git ou "
"standard, avec perte possible de données dans le second cas. Par défaut : "
"auto."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:877
msgid "No Dates"
msgstr "Pas de dates"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:878
msgid "Do not include modification dates in diff headers. Default: False"
msgstr ""
"Ne pas inclure les dates de modification dans les en-têtes de diff. Par "
"défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:880
msgid "Show Function"
msgstr "Afficher la fonction"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:881
msgid "Show which function each change is in. Default: False"
msgstr ""
"Afficher dans quelle fonction chaque changement se trouve. Par défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:883 tortoisehg/hgqt/settings.py:893
msgid "Ignore White Space"
msgstr "Ignorer les espaces"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:884
msgid "Ignore white space when comparing lines in diff views. Default: False"
msgstr ""
"Ignorer les espaces lors de la comparaison de lignes dans les vues de diff. "
"Par défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:886 tortoisehg/hgqt/settings.py:896
msgid "Ignore WS Amount"
msgstr "Ignorer le nombre d'espaces"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:887
msgid ""
"Ignore changes in the amount of white space in diff views. Default: False"
msgstr ""
"Ignorer les changements dans le nombre d'espaces dans les vues de diff. Par "
"défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:889 tortoisehg/hgqt/settings.py:899
msgid "Ignore Blank Lines"
msgstr "Ignorer les lignes blanches"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:890
msgid ""
"Ignore changes whose lines are all blank in diff views. Default: False"
msgstr ""
"Ignorer les changements des lignes blanches dans les vues de diff. Par "
"défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:892
msgid "<b>Annotate:</b>"
msgstr "<b>Annoter :</b>"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:894
msgid ""
"Ignore white space when comparing lines in the annotate view. Default: False"
msgstr ""
"Ignorer les espaces lors de la comparaison de lignes dans la vue "
"d'annotation. Par défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:897
msgid ""
"Ignore changes in the amount of white space in the annotate view. Default: "
"False"
msgstr ""
"Ignorer les changements dans le nombre d'espaces dans la vue d'annotation. "
"Par défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:900
msgid ""
"Ignore changes whose lines are all blank in the annotate view. Default: False"
msgstr ""
"Ignorer les changements des lignes blanches dans la vue d'annotation. Par "
"défaut : Faux"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:904
msgid "Fonts"
msgstr "Polices"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:905
msgid "Message Font"
msgstr "Police de message"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:906
msgid "Font used to display commit messages. Default: monospace 10"
msgstr ""
"Police utilisée pour afficher les messages de commit. Par défaut : monospace "
"10"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:908
msgid "Diff Font"
msgstr "Police de diff"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:909
msgid "Font used to display text differences. Default: monospace 10"
msgstr ""
"Police utilisée pour afficher les différences de texte. Par défaut : "
"monospace 10"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:911
msgid "List Font"
msgstr "Police de liste"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:912
msgid "Font used to display file lists. Default: sans 9"
msgstr ""
"Police utilisée pour afficher les listes de fichiers. Par défaut : sans 9"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:914
msgid "ChangeLog Font"
msgstr "Police de changelog"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:915
msgid "Font used to display changelog data. Default: monospace 10"
msgstr ""
"Police utilisée pour afficher les données de changelog. Par défaut : "
"monospace 10"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:917
msgid "Output Font"
msgstr "Police de sortie"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:918
msgid "Font used to display output messages. Default: sans 8"
msgstr ""
"Police utilisée pour afficher les messages de sortie. Par défaut : sans 8"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:922 tortoisehg/hgqt/settings.py:1555
msgid "Extensions"
msgstr "Extensions"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:925 tortoisehg/hgqt/settings.py:1613
msgid "Tools"
msgstr "Outils"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:928
msgid "Issue Tracking"
msgstr "Suivi de problèmes"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:929
msgid "Issue Regex"
msgstr "Expression régulière de problème"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:930
msgid "Defines the regex to match when picking up issue numbers."
msgstr ""
"Définit l'expression régulière pour trouver des numéros de problèmes."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:931
msgid "Issue Link"
msgstr "Lien vers un problème"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:932
msgid ""
"Defines the command to run when an issue number is recognized. You may "
"include groups in issue.regex, and corresponding {n} tokens in issue.link "
"(where n is a non-negative integer). {0} refers to the entire string matched "
"by issue.regex, while {1} refers to the first group and so on. If no {n} "
"tokensare found in issue.link, the entire matched string is appended instead."
msgstr ""
"Définit la commande à exécuter quand un numéro de problème est reconnu. Vous "
"pouvez inclure des groupes dans issue.regex et des jetons correspondants à "
"{n} dans issue.link (où n est un entier positif). {0} correspond à la chaîne "
"entière trouvée par issue.regex, {1} désigne le premier groupe et ainsi de "
"suite. Si aucun jeton {n} n'est trouvé dans issue.link, la chaîne complète "
"trouvée est ajoutée."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:939
msgid "Inline Tags"
msgstr "Étiquettes 'inline'"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:940
msgid "Show tags at start of commit message."
msgstr "Afficher les étiquettes au début du message de commit."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:941
msgid "Mandatory Issue Reference"
msgstr "Référence à un problème obligatoire"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:942
msgid ""
"When committing, require that a reference to an issue be specified. If "
"enabled, the regex configured in 'Issue Regex' must find a match in the "
"commit message."
msgstr ""
"Lors du commit, une référence à un problème doit être spécifiée. Si activé, "
"l'expression régulière configurée dans 'Expression régulière de problème' "
"doit trouver un texte correspondant dans le message de commit."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:945
msgid "Issue Tracker Plugin"
msgstr "Plugin de suivi de problème"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:947
msgid ""
"Configures a COM IBugTraqProvider or IBugTrackProvider2 issue tracking "
"plugin."
msgstr ""
"Configurer un plugin COM IBugTraqProvider ou IBugTrackProvider2 de suivi de "
"problème."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:949
msgid "Configure Issue Tracker"
msgstr "Configurer le suivi de problème"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:950
msgid "Configure the selected COM Bug Tracker plugin."
msgstr "Configurer le plugin COM sélectionné de suivi de problème"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:952
msgid "Issue Tracker Trigger"
msgstr "Déclencheur de suivi de problème"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:954
msgid ""
"Determines when the issue tracker state will be updated by TortoiseHg. Valid "
"settings values are:<ul><li><b>never</b>: Do not update the Issue Tracker "
"state automatically.<li><b>commit</b>: Update the Issue Tracker state after "
"a successful commit.</ul><p>Default: never"
msgstr ""
"Détermine quand l'état du suivi de problème sera mis à jour par TortoiseHg. "
"Les valeurs valides sont :<ul><li><b>never</b> : Ne pas mettre l'état du "
"suivi de problème automatiquement.<li><b>commit</b> : Mettre à jour l'état "
"du suivi de problème après un commit réussi.</ul><p>Par défaut : never"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:963
msgid "Path to review board example \"http://demo.reviewboard.org\""
msgstr ""
"Chemin vers l'exemple de Review Board \"http://demo.reviewboard.org\""

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:966
msgid "User name to authenticate with review board"
msgstr "Nom d'utilisateur pour s'authentifier avec Review Board"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:968
msgid "Password to authenticate with review board"
msgstr "Mot de passe pour s'authentifier avec Review Board"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:969
msgid "Server Repository ID"
msgstr "Identifiant du dépôt sur le serveur"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:970
msgid "The default repository id for this repo on the review board server"
msgstr "L'identifiant par défaut pour ce dépôt sur le serveur Review Board"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:971
msgid "Target Groups"
msgstr "Groupe cible"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:972
msgid "A comma separated list of target groups"
msgstr "Une liste séparée par des virgules des groupes cibles."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:973
msgid "Target People"
msgstr "Personnes cibles"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:974
msgid "A comma separated list of target people"
msgstr "Une liste séparée par des virgules des personnes cibles."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:977
msgid "Kiln Bfiles"
msgstr "Kiln Bfiles"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:978 tortoisehg/hgqt/settings.py:988
msgid "Patterns"
msgstr "Règles"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:979
msgid ""
"Files with names meeting the specified patterns will be automatically added "
"as bfiles"
msgstr ""
"Les fichiers avec des noms correspondants aux motifs spécifiés seront "
"automatiquement ajoutés comme bfiles"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:981
msgid "Size"
msgstr "Taille"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:982
msgid ""
"Files of at least the specified size (in megabytes) will be added as bfiles"
msgstr ""
"Les fichiers de taille supérieure (en Moctets) seront ajoutés comme bfiles"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:983
msgid "System Cache"
msgstr "Cache système"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:984
msgid ""
"Path to the directory where a system-wide cache of bfiles will be stored"
msgstr "Chemin vers le répertoire où un cache système de bfiles sera stocké"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:987
msgid "Largefiles"
msgstr "Largefiles"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:989
msgid ""
"Files with names meeting the specified patterns will be automatically added "
"as largefiles"
msgstr ""
"Les fichiers avec les noms correspondants aux motifs spécifiés seront "
"ajoutés automatiquement comme largefiles"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:991
msgid "Minimum Size"
msgstr "Taille minimum"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:992
msgid ""
"Files of at least the specified size (in megabytes) will be added as "
"largefiles"
msgstr ""
"Les fichiers avec une taille plus grande que celle spécifiée (en MB) seront "
"ajoutés comme largefiles"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:993
msgid "User Cache"
msgstr "Cache utilisateur"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:994
msgid ""
"Path to the directory where a user's cache of largefiles will be stored"
msgstr ""
"Chemin vers le répertoire où un cache utilisateur de largefiles sera stocké"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:997
msgid "Projrc"
msgstr "Projrc"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:998
msgid "Require confirmation"
msgstr "Demander une confirmation"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:999
msgid ""
"When to ask the user to confirm the update of the local \"projrc\" "
"configuration file when the remote projrc file changes. Possible values "
"are:<ul><li><b>always</b>: [<i>default</i>] Always show a confirmation "
"prompt before updating the local .hg/projrc file.<li><b>first</b>: Show a "
"confirmation dialog when the repository is cloned or when a remote projrc "
"file is found for the first time.<li><b>never</b>: Update the local "
".hg/projrc file automatically, without requiring any user confirmation.</ul>"
msgstr ""
"Quand demander à l'utilisateur de confirmer la mise à jour du fichier de "
"configuration \"projrc\" local si le fichier projrc distant change. Les "
"valeurs possibles sont :<ul><li><b>always</b> : [<i>par défaut</i>] Toujours "
"afficher une demande de confirmation avant de mettre à jour le fichier "
".hg/projrc local.<li><b>first</b> : Afficher une demande de confirmation "
"quand le dépôt est cloné ou quand un fichier projrc distant est trouvé pour "
"la première fois.<li><b>never</b> : Mettre à jour le fichier .hg/projrc "
"local automatiquement, sans demander de confirmation à l'utilisateur.</ul>"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1007
msgid "Servers"
msgstr "Serveurs"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1008
msgid ""
"List of Servers from which \"projrc\" configuration files must be pulled. "
"Set it to \"*\" to pull from all servers. Set it to \"default\" to pull from "
"the default sync path.Default is pull from NO servers."
msgstr ""
"Liste des serveurs desquels les fichiers de configuration \"projrc\" doivent "
"être tirés. Définir à \"*\" pour tirer de tous les serveurs. Définir à "
"\"default\" pour tirer uniquement du dépôt par défaut. Par défaut, les "
"fichiers \"projrc\" ne sont tirés d'aucun serveur."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1011
msgid "Include"
msgstr "Inclure"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1012
msgid ""
"List of settings that will be pulled from the project configuration file. "
"Default is include NO settings."
msgstr ""
"Liste des paramètres qui seront tirés du fichier de configuration du projet. "
"Par défaut, aucun paramètre."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1013
msgid "Exclude"
msgstr "Exclure"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1014
msgid ""
"List of settings that will NOT be pulled from the project configuration "
"file. Default is exclude none of the included settings."
msgstr ""
"Liste des paramètres qui NE seront PAS tirés du fichier de configuration du "
"projet. Par défaut, exclure aucun des paramètres inclus."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1016
msgid "Update on incoming"
msgstr "Mettre à jour sur entrant"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1017
msgid ""
"Let the user update the projrc on incoming:<ul><li><b>never</b>: "
"[<i>default</i>] Show whether the remote projrc file has changed, but do not "
"update (nor ask to update) the local projrc file.<li><b>prompt</b>: Look for "
"changes to the projrc file. If there are changes _always_ show a "
"confirmation prompt, asking the user if it wants to update its local projrc "
"file.<li><b>auto</b>: Look for changes to the projrc file. Use the value of "
"the \"projrc.confirm\" configuration key to determine whether to show a "
"confirmation dialog or not before updating the local projrc "
"file.</ul><p>Default: never"
msgstr ""
"Laisser l'utilisateur mettre à jour projrc sur "
"entrant :<ul><li><b>never</b> : [<i>par défaut</i>] Afficher si le fichier "
"projrc distant a changé, mais ne pas mettre à jour le fichier projrc local "
"(ni le demander).<li><b>prompt</b>: Chercher les changements dans le fichier "
"projrc. Si il y a des changements, _toujours_ demander une confirmation, "
"demandant à l'utilisateur si il veut mettre à jour son fichier projrc "
"local.<li><b>auto</b>: Chercher les changements dans le fichier projrc. "
"Utiliser la valeur de la clé de configuration \"projrc.confirm\" pour "
"déterminer si il faut demander une confirmation ou non avant de mettre à "
"jour le fichier projrc local.</ul><p>Par défault : never"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1040
msgid "TortoiseHg Settings"
msgstr "Préférences TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1046
msgid "Iniparse package not found"
msgstr "Paquet iniparse non trouvé"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1047
msgid "Can't change settings without iniparse package - view is readonly."
msgstr ""
"Ne peut pas changer les préférences sans le paquet iniparse - la vue est en "
"lecture seule."

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1077
#, python-format
msgid "%s's global settings"
msgstr "Préférences globales de %s"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1091
msgid "No repository found"
msgstr "Aucun dépôt trouvé"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1092
msgid "no repo at "
msgstr "aucun dépôt à "

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1100
#, python-format
msgid "%s project settings (.hg/projrc)"
msgstr "Préférences de projet %s (.hg/projrc)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1106
#, python-format
msgid "%s repository settings"
msgstr "Préférences du dépôt %s"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1132
msgid ""
"Restart all TortoiseHg applications for the following changes to take effect:"
msgstr ""
"Redémarrer toutes les applications TortoiseHg pour que les changements "
"suivants prennent effet :"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1140
msgid "Apply changes before exit?"
msgstr "Appliquer les changements avant de sortir ?"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1141
msgid "&Yes"
msgstr "&Oui"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1141
msgid "&No (discard changes)"
msgstr "Non (abandonner les changements)"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1214
msgid "Settings File:"
msgstr "Fichier de préférences :"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1288
msgid "Confirm Save"
msgstr "Confirmer l'enregistrement"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1289
msgid "Save changes before editing?"
msgstr "Enregistrer les changements avant d'éditer ?"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1290
msgid "&Save"
msgstr "Enregi&strer"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1357
msgid "Confirm Reload"
msgstr "Confirmer le rechargement"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1358
msgid ""
"Unsaved changes will be lost.\n"
"Do you want to reload?"
msgstr ""
"Les changements non enregistrés seront perdus.\n"
"Voulez-vous recharger ?"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1501
msgid "Unable to create a Mercurial.ini file"
msgstr "Impossible de créer un fichier Mercurial.ini"

#: tortoisehg/hgqt/settings.py:1502
msgid "Insufficient access rights, reverting to read-only mode."
msgstr "Droits d'accès insuffisants, retour au mode lecture seule."

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:86
msgid "Context Menu"
msgstr "Menu contextuel"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:88
msgid "Top menu items:"
msgstr "Éléments du menu principal :"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:94
msgid "Sub menu items:"
msgstr "Éléments de sous-menu :"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:118
msgid "Menu Behavior"
msgstr "Comportement du menu"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:120
msgid "Hide context menu outside repositories"
msgstr "Cacher le menu contextuel en dehors des dépôts"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:121
msgid ""
"Do not show menu items on unversioned folders (use shift + click to override)"
msgstr ""
"Ne pas afficher les menus dans les dossiers non versionnés (utiliser "
"Majuscule + clic pour afficher)"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:130
msgid "Icons"
msgstr "Icônes"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:133
msgid "Overlays"
msgstr "Superpositions"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:137
msgid "Enabled overlays"
msgstr "Superpositions activées"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:139
msgid "Local disks only"
msgstr "Disques locaux uniquement"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:144
msgid "Enabled Overlay Handlers"
msgstr "Gestionnaires de superposition activés"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:149
msgid "Warning: affects all Tortoises, logoff required after change"
msgstr ""
"Attention : touche tous les clients Tortoise, déconnexion nécessaire après "
"changement"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:151
msgid "Added"
msgstr "Ajouté"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:153
msgid "Locked*"
msgstr "Verrouillé*"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:155
msgid "Ignored*"
msgstr "Ignoré*"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:157
msgid "Unversioned"
msgstr "Non versionné"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:159
msgid "Readonly*"
msgstr "Lecture seule*"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:161
msgid "Deleted*"
msgstr "Supprimé*"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:163
msgid "*: not used by TortoiseHg"
msgstr "* : pas utilisé par TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:167
msgid "Taskbar"
msgstr "Barre de tâches"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:171
msgid "Show Icon"
msgstr "Afficher l'icône"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:173
msgid "Highlight Icon"
msgstr "Mettre en surbrillance l'icône"

#: tortoisehg/hgqt/shellconf.py:190
msgid "TortoiseHg Shell Configuration"
msgstr "Configuration du Shell de TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:65 tortoisehg/hgqt/shelve.py:94
msgid "Clear"
msgstr "Effacer"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:66 tortoisehg/hgqt/shelve.py:95
msgid "Clear the current shelf file"
msgstr "Effacer le fichier actuel de \"shelf\""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:69 tortoisehg/hgqt/shelve.py:98
msgid "Delete the current shelf file"
msgstr "Supprimer le fichier actuel de \"shelf\""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:110
msgid "Left Toolbar"
msgstr "Barre d'outils à gauche"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:113 tortoisehg/hgqt/shelve.py:166
msgid "Delete selected chunks"
msgstr "Supprimer les morceaux sélectionnés"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:117
msgid "Move all files right"
msgstr "Déplacer tous les fichiers à droite"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:121
msgid "Move selected file right"
msgstr "Déplacer le fichier sélectionné à droite"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:125 tortoisehg/hgqt/shelve.py:155
msgid "Edit file"
msgstr "Éditer le fichier"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:128
msgid "Move selected chunks right"
msgstr "Déplacer les morceaux sélectionnés à droite"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:133
msgid "Refresh Toolbar"
msgstr "Barre d'outils d'actualisation"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:137 tortoisehg/hgqt/status.py:309
#: tortoisehg/hgqt/status.py:323
msgid "Refresh"
msgstr "Rafraîchir"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:142
msgid "New Shelf"
msgstr "Nouveau \"shelf\""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:147
msgid "Right Toolbar"
msgstr "Barre d'outils droite"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:151
msgid "Move selected chunks left"
msgstr "Déplacer les morceaux sélectionnés à gauche"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:158
msgid "Move selected file left"
msgstr "Déplacer le fichier sélectionné à gauche"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:162
msgid "Move all files left"
msgstr "Déplacer tous les fichiers à gauche"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:189
msgid "Backup copies of modified files can be found in .hg/Trashcan/"
msgstr ""
"Des copies de sauvegarde des fichiers modifiés se trouvent dans .hg/Trashcan/"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:195
#, python-format
msgid "TortoiseHg Shelve - %s"
msgstr "TortoiseHg Shelve - %s"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:257
msgid "TortoiseHg New Shelf Name"
msgstr "Nouveau nom de \"shelf\" TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:258
msgid "Specify name of new shelf"
msgstr "Indiquer le nom du nouveau \"shelf\""

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:266
msgid "Bad filename"
msgstr "Mauvais nom de fichier"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:267
msgid "A shelf name cannot contain :#/\\<>|"
msgstr "Un nom de \"shelf\" ne peut pas contenir :#/\\<>|"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:273
msgid "File already exists"
msgstr "Fichier déjà existant"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:274
msgid "A shelf file of that name already exists"
msgstr "Un fichier \"shelf\" portant ce nom existe déjà"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:277
msgid "New shelf created"
msgstr "Nouveau \"shelf\" créé"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:288 tortoisehg/hgqt/shelve.py:301
#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:314 tortoisehg/hgqt/shelve.py:329
#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:343
msgid "Are you sure?"
msgstr "Êtes-vous sûr ?"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:289 tortoisehg/hgqt/shelve.py:330
#, python-format
msgid "Delete shelf file %s?"
msgstr "Supprimer le fichier \"shelf\" %s ?"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:293 tortoisehg/hgqt/shelve.py:334
msgid "Shelf deleted"
msgstr "\"Shelf\" supprimé"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:302
msgid "Revert all working copy changes?"
msgstr "Rétablir tous les changements de la copie de travail ?"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:315 tortoisehg/hgqt/shelve.py:344
#, python-format
msgid "Clear contents of shelf file %s?"
msgstr "Effacer le contenu du fichier \"shelf\" %s ?"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:320 tortoisehg/hgqt/shelve.py:349
msgid "Shelf cleared"
msgstr "\"Shelf\" effacé"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:386
#, python-format
msgid "Shelf: %s"
msgstr "Shelf : %s"

#: tortoisehg/hgqt/shelve.py:389
#, python-format
msgid "Patch: %s"
msgstr "Patch : %s"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:119
msgid "Check all files"
msgstr "Cocher tous les fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:120
msgid "Uncheck all files"
msgstr "Décocher tous les fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:125
msgid "Status File List Toolbar"
msgstr "Barre d'outils de statut des fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:150
msgid "Remove filter, show root"
msgstr "Enlever le filtre, afficher la racine"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:215
#, python-format
msgid "%s - status (selection filtered)"
msgstr "%s - statut (sélection filtrée)"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:217
#, python-format
msgid "%s - status"
msgstr "%s - statut"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:309
msgid "status"
msgstr "état"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:344
msgid "No appropriate files"
msgstr "Aucun fichier approprié"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:345
msgid "No files found for this operation"
msgstr "Aucun fichier trouvé pour cette opération"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:721
msgid "Stat"
msgstr "État"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:721
msgid "M"
msgstr "M"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:721
msgid "Filename"
msgstr "Nom de fichier"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:722
msgid "Type"
msgstr "Type"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:722
msgid "Size (KB)"
msgstr "Taille (ko)"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:774
#, python-format
msgid "Checked count: %d"
msgstr "Cochés : %d"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:932
msgid ", resolved merge"
msgstr ", fusion résolue"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:934
msgid ", unresolved merge"
msgstr ", fusion non résolue"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:947
#, python-format
msgid "%s is modified"
msgstr "%s est modifié"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:948
msgid "modified"
msgstr "modifié"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:949
#, python-format
msgid "%s is added"
msgstr "%s est ajouté"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:950
msgid "added"
msgstr "ajouté"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:951
#, python-format
msgid "%s is removed"
msgstr "%s est enlevé"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:952
msgid "removed"
msgstr "enlevé"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:953
#, python-format
msgid "%s is not tracked (unknown)"
msgstr "%s n'est pas suivi (inconnu)"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:954 tortoisehg/util/version.py:47
#: tortoisehg/util/version.py:73
msgid "unknown"
msgstr "inconnu"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:955
#, python-format
msgid "%s is missing!"
msgstr "%s est manquant !"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:956
msgid "deleted"
msgstr "supprimé"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:957
#, python-format
msgid "%s is ignored"
msgstr "%s est ignoré"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:958
msgid "ignored"
msgstr "ignoré"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:959
#, python-format
msgid "%s is not modified (clean)"
msgstr "%s n'est pas modifié (propre)"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:960
msgid "clean"
msgstr "propre"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:961
#, python-format
msgid "%s is a dirty subrepo"
msgstr "%s est un sous-dépôt sale"

#: tortoisehg/hgqt/status.py:962
msgid "subrepo"
msgstr "sous-dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:39
msgid "Malformed ssh URL"
msgstr "URL SSH malformée"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:125 tortoisehg/hgqt/sync.py:693
msgid "TortoiseHg Sync"
msgstr "TortoiseHg Sync"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:144 tortoisehg/hgqt/workbench.py:351
msgid "Check for incoming changes from selected URL"
msgstr "Chercher les changements entrants de l'URL sélectionnée"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:147 tortoisehg/hgqt/workbench.py:354
msgid "Pull incoming changes from selected URL"
msgstr "Tirer les changements entrants depuis l'URL sélectionnée"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:150 tortoisehg/hgqt/workbench.py:357
msgid "Detect outgoing changes to selected URL"
msgstr "Détecter les changements sortants vers l'URL sélectionnée"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:153 tortoisehg/hgqt/workbench.py:360
msgid "Push outgoing changes to selected URL"
msgstr "Pousser les révisions sortantes vers l'URL sélectionnée"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:155
msgid "Email outgoing changesets for remote repository"
msgstr "Envoyer par courriel des révisions sortantes pour un dépôt distant"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:160
msgid "Manage pending perforce changelists"
msgstr "Gérer les listes de changements Perforce en attente"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:166
msgid "Unbundle"
msgstr "Dépaqueter (unbundle)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:170
msgid "Stop current operation"
msgstr "Arrêter l'opération en cours"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:186 tortoisehg/hgqt/update.py:85
msgid "Target:"
msgstr "Cible :"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:203
msgid "<b>Selected Options:</b>"
msgstr "<b>Options sélectionnées :</b>"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:213
msgid "<b>Remote Repository:</b>"
msgstr "<b> Dépôt distant :</b>"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:218
msgid "<b>Remote Push Repository:</b>"
msgstr "<b>Dépôt de pousse distant :</b>"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:231
msgid "Path Edit Toolbar"
msgstr "Barre d'outils d'édition de chemin"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:238 tortoisehg/hgqt/webconf_ui.py:77
msgid "Save"
msgstr "Enregistrer"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:239
msgid "Save current URL under an alias"
msgstr "Enregistrer l'URL actuelle sous un alias"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:250
msgid "Security"
msgstr "Sécurité"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:251
msgid "Manage HTTPS connection security and user authentication"
msgstr "Gérer la sécurité de la connexion HTTPS et l'authentification"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:259
msgid "Hostname"
msgstr "Nom d'hôte"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:297
msgid "Paths in Repository Settings:"
msgstr "Chemins dans les préférences du dépôt :"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:312
msgid "Related Paths:"
msgstr "Chemins liés :"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:369
#, python-format
msgid "Preview incoming changesets from %s"
msgstr "Visualiser les révisions entrantes de %s"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:370
#, python-format
msgid "Pull incoming changesets from %s"
msgstr "Tirer les révisions entrantes de %s"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:373
#, python-format
msgid "Filter outgoing changesets to %s"
msgstr "Filtrer des révisions sortantes vers %s"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:374
#, python-format
msgid "Push outgoing changesets to %s"
msgstr "Pousser des révisions sortantes vers %s"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:381
#, python-format
msgid "rev: %d (%s)"
msgstr "rev: %d (%s)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:386
msgid "branch: "
msgstr "branche : "

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:393
msgid "bookmark: "
msgstr "signet : "

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:446
msgid "Post Pull: "
msgstr "Après avoir tiré : "

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:635
msgid "&Edit..."
msgstr "Édit&er..."

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:636
msgid "&Remove..."
msgstr "Enleve&r..."

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:667
msgid "Repository not local"
msgstr "Dépôt non local"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:668
msgid "A terminal shell cannot be opened for remote"
msgstr "Une console ne peut pas être ouverte à distance"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:683 tortoisehg/hgqt/sync.py:1609
msgid "Confirm path delete"
msgstr "Confirmer la suppression du chemin"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:684 tortoisehg/hgqt/sync.py:1610
#, python-format
msgid "Delete %s from your repo configuration file?"
msgstr "Supprimer %s du fichier de configuration de votre dépôt ?"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:694
msgid "Are you sure that you want to cancel synchronization?"
msgstr "Êtes-vous sûr de vouloir annuler la synchronisation ?"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:798
msgid "No remote repository URL or path set"
msgstr "Aucun URL ou chemin de dépôt distant défini"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:799
msgid ""
"No valid <i>default</i> remote repository URL or path has been configured "
"for this repository.<p>Please type and save a remote repository path on the "
"Sync widget."
msgstr ""
"Aucun URL ou chemin valide <i>par défaut</i> pour le dépôt distant a été "
"configuré pour ce dépôt.<p>Veuillez taper et enregistrer un chemin pour le "
"dépôt distant dans le widget de synchronisation."

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:815
msgid "Redundant authentication info"
msgstr "Information d'authentification redondante"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:816
msgid ""
"You have authentication info configured for this host and inside this URL. "
"Remove authentication info from this URL?"
msgstr ""
"Vous avez des informations d'authentification configurées pour cet hôte et "
"dans cette URL. Supprimer les informations d'authentification pour cette "
"URL ?"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:843 tortoisehg/hgqt/sync.py:849
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:855 tortoisehg/hgqt/sync.py:861
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:868
msgid "sync command already running"
msgstr "une commande de synchronisation est déjà en cours d'exécution"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:888
#, python-format
msgid "Getting incoming changesets from %s..."
msgstr "Obtention des révisions entrantes de %s"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:893 tortoisehg/hgqt/sync.py:911
#, python-format
msgid "Found incoming changesets from %s"
msgstr "Révisions entrantes trouvées de %s"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:896 tortoisehg/hgqt/sync.py:913
#, python-format
msgid "No incoming changesets from %s"
msgstr "Aucune révision entrante de %s"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:898 tortoisehg/hgqt/sync.py:915
#, python-format
msgid "Incoming from %s aborted, ret %d"
msgstr "Recherche des révisions entrantes de %s interrompue, ret %d"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:930
#, python-format
msgid "Pull from %s completed"
msgstr "\"Pull\" de %s terminé"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:932
#, python-format
msgid "Pull from %s aborted, ret %d"
msgstr "Opération de tirer de %s interrompu, ret %d"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:945 tortoisehg/hgqt/update.py:421
msgid "Merge caused file conflicts"
msgstr "La fusion a causé des conflits de fichiers"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:946 tortoisehg/hgqt/update.py:422
msgid "File conflicts need to be resolved"
msgstr "Les conflits de fichiers doivent être résolus"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:952
#, python-format
msgid "Pulling from %s..."
msgstr "Tirant de %s..."

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:972
#, python-format
msgid "Finding outgoing changesets to %s..."
msgstr "Recherche des révisions sortantes vers %s"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:984
#, python-format
msgid "%d outgoing changesets to %s"
msgstr "%d révisions sortantes vers %s"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:987 tortoisehg/hgqt/sync.py:999
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1077
#, python-format
msgid "No outgoing changesets to %s"
msgstr "Aucune révision sortante vers %s"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:989 tortoisehg/hgqt/sync.py:1001
#, python-format
msgid "Outgoing to %s aborted, ret %d"
msgstr "Recherche des révisions sortantes vers %s interrompue, ret %d"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:997
#, python-format
msgid "outgoing changesets to %s found"
msgstr "révisions sortantes vers %s trouvées"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1021
#, python-format
msgid "%s (submitted)"
msgstr "%s (soumis)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1023
#, python-format
msgid "%s (pending)"
msgstr "%s (en attente)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1028
msgid "Unable to parse p4pending output"
msgstr "Impossible d'analyser la sortie p4pending"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1030
#, python-format
msgid "%d pending changelists found"
msgstr "%d listes de changement en attente trouvés"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1032
msgid "No pending Perforce changelists"
msgstr "Aucune liste de changement Perforce en attente"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1034
msgid "Aborted p4pending"
msgstr "Abandon de p4pending"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1036
msgid "Unable to determine pending changesets"
msgstr "Impossible de déterminer les révisions en attente"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1046
msgid "Perforce pending..."
msgstr "Perforce en attente..."

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1064
msgid "Confirm Push to remote Repository"
msgstr "Confirmer l'opération de pousse vers un dépôt distant"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1065
#, python-format
msgid ""
"Push to remote repository\n"
"%s\n"
"?"
msgstr ""
"Pousser vers le dépôt distant\n"
"%s\n"
"?"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1068
#, python-format
msgid "Push to %s aborted"
msgstr "Opération de pousser vers %s abandonnée"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1072
#, python-format
msgid "Pushing to %s..."
msgstr "Poussant vers %s..."

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1075
#, python-format
msgid "Push to %s completed"
msgstr "Opération de pousse vers %s terminée"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1079
#, python-format
msgid "Push to %s aborted, ret %d"
msgstr "Opération de pousser vers %s abandonnée, ret %d"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1082
msgid ""
"One or more of the changesets that you are attempting to push involve the "
"creation of a new branch. Do you want to create a new branch in the remote "
"repository?"
msgstr ""
"Une ou plusieurs révisions que vous tentez de pousser impliquent la création "
"d'une nouvelle branche. Voulez-vous créer une nouvelle branche dans le dépôt "
"distant ?"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1106
#, python-format
msgid ""
"Invalid default push revision: %s.Please check your mercurial configuration "
"(tortoisehg.defaultpush)"
msgstr ""
"Révision de pousse par défaut invalide : %s. Vérifiez votre configuration "
"mercurial (tortoisehg.defaultpush)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1127
msgid "Determining outgoing changesets to email..."
msgstr "Recherche des révisions sortantes à envoyer par courriel..."

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1141
msgid "No outgoing changesets"
msgstr "Aucune révision sortante"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1143
#, python-format
msgid "Outgoing aborted, ret %d"
msgstr "Recherche des révisions sortantes interrompue, ret %d"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1150
msgid "Select bundle file"
msgstr "Sélectionner le fichier paquet"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1151
msgid "Bundle files (*.hg)"
msgstr "Empaqueter (bundle) des fichiers (*.hg)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1170
msgid "Unable to remove URL"
msgstr "Impossible de retirer l'URL"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1192
msgid "Post Pull Behavior"
msgstr "Opération après avoir tiré"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1196
msgid "Select post-pull operation for this repository"
msgstr "Sélectionner l'opération après avoir tiré pour ce dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1199
msgid "None - simply pull changesets"
msgstr "Aucune - tirer simplement les révisions"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1200
msgid "Update - pull, then try to update"
msgstr "Mettre à jour - tirer, puis essayer de mettre à jour"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1206
msgid "Fetch - use fetch (auto merge pulled changes)"
msgstr ""
"Fetch - utiliser fetch (fusionner automatiquement les changements tirés)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1208
msgid "Fetch - use fetch extension (fetch is not active!)"
msgstr "Fetch - utiliser l'extension fetch (fetch n'est pas actif !)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1215
msgid "Rebase - rebase local commits above pulled changes"
msgstr "Rebase - rebase les révisions locales au-dessus des révisions tirées"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1217
msgid "Rebase - use rebase extension (rebase is not active!)"
msgstr "Rebase - utiliser l'extension rebase (rebase n'est pas actif !)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1235
msgid "<a href=\"config\">Launch settings tool...</a>"
msgstr "<a href=\"config\">Ouvrir l'outil de configuration...</a>"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1268
msgid "Unable to save post pull operation"
msgstr "Impossible d'enregistrer l'opération d'après tirage"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1292
msgid "Save Path"
msgstr "Enregistrer le chemin"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1304 tortoisehg/hgqt/sync.py:1653
msgid "Alias"
msgstr "Alias"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1310 tortoisehg/hgqt/sync.py:1313
#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1653
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1322
msgid "Remove authentication data from URL"
msgstr "Supprimer les informations d'authentification de l'URL"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1324
msgid ""
"User authentication data should be associated with the hostname using the "
"security dialog."
msgstr ""
"Les données d'authentification de l'utilisateur devraient être associées "
"avec le nom d'hôte en utilisant le dialogue de sécurité."

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1346
msgid "Unable to save an URL"
msgstr "Impossible d'enregistrer une URL"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1359
msgid "Confirm URL replace"
msgstr "Confirmer le remplacement de l'URL"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1360
#, python-format
msgid "%s already exists, replace URL?"
msgstr "%s existe déjà, remplacer l'URL ?"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1399 tortoisehg/hgqt/sync.py:1407
msgid "Certificate Query Error"
msgstr "Erreur de requête de certificat"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1400
#, python-format
msgid "Invalid port number: %s"
msgstr "Numéro de port invalide : %s"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1416
msgid "Security: "
msgstr "Sécurité : "

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1435
#, python-format
msgid "<b>Host:</b> %s"
msgstr "<b>Hôte :</b> %s"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1437
msgid "Secure HTTPS Connection"
msgstr "Connexion HTTPS Securisée"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1444
msgid "Verify with Certificate Authority certificates (best)"
msgstr ""
"Vérifier avec des certificats d'Autorités de Certification (le meilleur)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1446
msgid "Verify with stored host fingerprint (good)"
msgstr "Vérifier avec l'empreinte stockée de l'hôte (bon)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1448
msgid "No host validation, but still encrypted (bad)"
msgstr "Aucune validation de l'hôte mais tout de même chiffré (mauvais)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1455
msgid "### host certificate fingerprint ###"
msgstr "### empreinte du certificate du serveur ###"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1459
msgid "Query"
msgstr "Requête"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1478
msgid "User Authentication"
msgstr "Authentification de l'utilisateur"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1485
msgid ""
"Optional. Username to authenticate with. If not given, and the remote\n"
"site requires basic or digest authentication, the user will be prompted for\n"
"it. Environment variables are expanded in the username letting you do\n"
"foo.username = $USER."
msgstr ""
"Optionnel. Nom d'utilisateur pour l'authentification. Si non donné et que "
"le\n"
"site distant demande une authentification, il lui sera demandé. Les "
"variables\n"
"d'environnement sont développées dans le nom d'utilisateur de sorte que\n"
"vous pouvez utiliser foo.username = $USER."

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1494
msgid ""
"Optional. Password to authenticate with. If not given, and the remote\n"
"site requires basic or digest authentication, the user will be prompted for\n"
"it."
msgstr ""
"Optionnel. Mot de passe pour l'authentification. Si non donné et que le\n"
"site distant demande une authentification, il lui sera demandé."

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1501
msgid ""
"Mercurial keyring extension is enabled. Passwords will be stored in a "
"platform-native secure method."
msgstr ""
"L'extension Mercurial keyring est activée. Les mots de passe seront stockés "
"par une méthode sûre dépendant de votre plate-forme."

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1507
msgid ""
"Optional. PEM encoded client certificate key file. Environment variables\n"
"are expanded in the filename."
msgstr ""
"Optionnel. Fichier de clés pour le certificat client au format PEM.\n"
"Les variables d'environnement sont développées dans le nom de fichier."

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1509
msgid "User Certificate Key File"
msgstr "Fichier de clé de certificat de l'utilisateur"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1513
msgid ""
"Optional. PEM encoded client certificate chain file. Environment variables\n"
"are expanded in the filename."
msgstr ""
"Optionnel. Fichier de chaîne de certificat client au format PEM.\n"
"Les variables d'environnement sont développées dans le nom de fichier."

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1515
msgid "User Certificate Chain File"
msgstr "Fichier de chaîne de certificat de l'utilisateur"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1535
msgid "Unable to save authentication"
msgstr "Impossible d'enregistrer l'authentification"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1697
#, python-format
msgid "%s - sync options"
msgstr "%s - options de sync"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1704
msgid "Allow push of a new branch (--new-branch)"
msgstr "Autoriser de pousser une nouvelle branche (--new-branch)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1709
msgid "Force push or pull (override safety checks, --force)"
msgstr ""
"Forcer de pousser ou tirer (outrepasser les vérifications de sécurité, --"
"force)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1719
msgid "Temporarily disable configured HTTP proxy"
msgstr "Désactiver temporairement le proxy HTTP configuré"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1726
msgid "Emit debugging output (--debug)"
msgstr "Afficher la sortie de debug (--debug)"

#: tortoisehg/hgqt/sync.py:1732
msgid "Work on patch queue (--mq)"
msgstr "Travailler sur la queue de patch (--mq)"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:29
#, python-format
msgid "Tag - %s"
msgstr "Étiquette - %s"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:59
msgid "Tag:"
msgstr "Étiquette :"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:62
msgid "Tagged:"
msgstr "Étiquetée :"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:77
msgid "Local tag"
msgstr "Étiquette locale"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:79
msgid "Replace existing tag (-f/--force)"
msgstr "Remplacer une étiquette existante (-f/--force)"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:84
msgid "Use English commit message"
msgstr "Utiliser un message de commit en anglais"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:89
msgid "Use custom commit message:"
msgstr "Utiliser un message de commit personnalisé :"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:173
msgid "local"
msgstr "local"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:185
msgid "Move"
msgstr "Déplacer"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:244
#, python-format
msgid "Tag '%s' already exists"
msgstr "L'étiquette '%s' existe déjà"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:249 tortoisehg/hgqt/tag.py:316
msgid "uncommitted merge"
msgstr "fusion non committée"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:253 tortoisehg/hgqt/tag.py:320
msgid "not at a branch head (use force)"
msgstr "pas une tête de branche (utiliser force)"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:259
#, python-format
msgid "Moved tag %s to changeset %s (from changeset %s)"
msgstr "Étiquette %s déplacée à la révision %s (de la révision %s)"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:264
#, python-format
msgid "Added tag %s for changeset %s"
msgstr "Étiquette %s ajoutée à la révision %s"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:271
#, python-format
msgid "Tag '%s' has been moved"
msgstr "L'étiquette '%s' a été déplacée"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:273
#, python-format
msgid "Tag '%s' has been added"
msgstr "L'étiquette '%s' a été ajoutée"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:308
#, python-format
msgid "tag '%s' is not a local tag"
msgstr "l'étiquette '%s' n'est pas une étiquette locale"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:312
#, python-format
msgid "tag '%s' is not a global tag"
msgstr "l'étiquette '%s' n'est pas une étiquette globale"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:323
#, python-format
msgid "Removed tag %s"
msgstr "Étiquette %s enlevée"

#: tortoisehg/hgqt/tag.py:328
#, python-format
msgid "Tag '%s' has been removed"
msgstr "l'étiquette '%s' a été enlevée"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:22
msgid "Patch files (*.diff *.patch)"
msgstr "Fichiers patch (*.diff *.patch)"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:23
msgid "All files (*)"
msgstr "Tous les fichiers (*)"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:57
msgid "Browse Directory..."
msgstr "Parcourir le répertoire..."

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:60
msgid "Import from Clipboard"
msgstr "Importer du presse-papiers"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:70
msgid "Do not strip paths (-p0), required for SVN patches"
msgstr "Ne pas supprimer les chemins (-p0), nécessaire pour les patches SVN"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:80 tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:54
msgid "Preview:"
msgstr "Aperçu :"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:87
msgid "Shelf"
msgstr "Shelf"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:104
msgid "Checking working directory status..."
msgstr "Vérifiant l'état du répertoire de travail..."

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:116
msgid "&Import"
msgstr "&Importer"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:134
#, python-format
msgid "Import - %s"
msgstr "Importation - %s"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:159
msgid "Working directory is not clean! <a href=\"view\">View changes...</a>"
msgstr ""
"Le répertoire de travail n'est pas propre ! <a href=\"view\">View "
"changes...</a>"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:177
msgid "Select patches"
msgstr "Sélectionner les patchs"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:188
msgid "Select Directory containing patches"
msgstr "Sélectionner le répertoire contenant les patchs"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:214
#, python-format
msgid "%s patches"
msgstr "%s patchs"

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:217
#, python-format
msgid "%s will be imported to "
msgstr "%s sera importé vers "

#: tortoisehg/hgqt/thgimport.py:220
msgid "Nothing to import"
msgstr "Rien à importer"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:52
msgid "Strip:"
msgstr "Strip :"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:82 tortoisehg/hgqt/update.py:105
msgid "Options:"
msgstr "Options :"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:87
msgid "Discard local changes, no backup (-f/--force)"
msgstr "Abandonner les changements locaux, pas de sauvegarde (-f/--force)"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:88
msgid "No backup (-n/--nobackup)"
msgstr "Pas de sauvegarde (-n/--nobackup)"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:109
msgid "&Strip"
msgstr "&Strip"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:129
#, python-format
msgid "Strip - %s"
msgstr "Strip - %s"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:175
#, python-format
msgid "<b>%d changeset</b> will be stripped"
msgid_plural "<b>%d changesets</b> will be stripped"
msgstr[0] "<b>%d révision</b> sera enlevée"
msgstr[1] "<b>%d révisions</b> seront enlevées"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:183
msgid "Unknown revision!"
msgstr "Révision inconnue !"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:207
msgid "Detected uncommitted local changes."
msgstr "Changements locaux non committés détectés"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:208
msgid "Do you want to discard them and continue?"
msgstr "Voulez-vous les abandonner et continuer ?"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:209
msgid "&Yes (--force)"
msgstr "Oui (--force)"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:210
msgid "&No"
msgstr "&Non"

#: tortoisehg/hgqt/thgstrip.py:211
msgid "Confirm Strip"
msgstr "Confirmer la suppression des révisions"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:67 tortoisehg/hgqt/thread.py:76
#: tortoisehg/hgqt/thread.py:81
msgid "response expected"
msgstr "réponse attendue"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:132
msgid "password: "
msgstr "mot de passe : "

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:283 tortoisehg/hgqt/thread.py:287
msgid "abort: "
msgstr "abandon : "

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:285 tortoisehg/hgqt/thread.py:289
msgid "hint: "
msgstr "indice : "

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:293
#, python-format
msgid "HTTP Error: %d (%s)"
msgstr "Erreur HTTP : %d (%s)"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:296
#, python-format
msgid "URLError: %s"
msgstr "Erreur d'URL : %s"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:304
msgid "SSL: Server certificate verify failed"
msgstr "SSL : la vérification du certificat du serveur a échoué"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:306
#, python-format
msgid "SSL: unknown error %s:%s"
msgstr "SSL : erreur inconnue %s:%s"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:308
#, python-format
msgid "SSL error: %s"
msgstr "Erreur SSL : %s"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:313
#, python-format
msgid ""
"hg: command '%s' is ambiguous:\n"
"  %s\n"
msgstr ""
"hg : la commande '%s' est ambiguë :\n"
"  %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:317
#, python-format
msgid "hg: parse error at %s: %s\n"
msgstr "hg : erreur d'analyse à %s : %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:320
#, python-format
msgid "hg: parse error: %s\n"
msgstr "hg : erreur d'analyse : %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:323
#, python-format
msgid "timed out waiting for lock held by %s"
msgstr "attente trop longue du verrou tenu par %s"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:325
#, python-format
msgid "lock held by %s"
msgstr "verrouillé par %s"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:326 tortoisehg/hgqt/thread.py:358
#: tortoisehg/hgqt/thread.py:365
#, python-format
msgid "abort: %s: %s\n"
msgstr "abandon : %s : %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:328
#, python-format
msgid "abort: could not lock %s: %s\n"
msgstr "abandon : ne peut pas verrouiller %s : %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:333
#, python-format
msgid "abort: %s"
msgstr "abandon : %s"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:337
msgid " empty string\n"
msgstr " chaîne vide\n"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:346 tortoisehg/hgqt/thread.py:360
#: tortoisehg/hgqt/thread.py:367
#, python-format
msgid "abort: %s\n"
msgstr "abandon : %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:352
#, python-format
msgid "abort: error: %s\n"
msgstr "abandon : erreur : %s\n"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:355
msgid "broken pipe\n"
msgstr "pipe cassé\n"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:378
#, python-format
msgid "[command terminated by user %s]"
msgstr "[commande terminée par l'utilisateur %s]"

#: tortoisehg/hgqt/thread.py:380
#, python-format
msgid "[command interrupted %s]"
msgstr "[commande interrompue %s]"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:45
msgid "Update to:"
msgstr "Mettre à jour vers :"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:92
msgid "Parent 1:"
msgstr "Parent 1 :"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:95
msgid "Parent 2:"
msgstr "Parent 2 :"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:111
msgid "List updated files (--verbose)"
msgstr "Énumérer les fichiers mis à jour (--verbose)"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:112
msgid "Discard local changes, no backup (-C/--clean)"
msgstr "Abandonner les changements locaux, pas de sauvegarde (-C/--clean)"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:114
msgid "Always merge (when possible)"
msgstr "Toujours fusionner (si possible)"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:117
msgid "Always show command log"
msgstr "Toujours afficher le journal de commande"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:156
msgid "&Update"
msgstr "Mettre à jour"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:173
#, python-format
msgid "Update - %s"
msgstr "Mise à jour - %s"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:212
msgid "remove working directory"
msgstr "supprimer le répertoire de travail"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:219
msgid "(same as parent)"
msgstr "(comme le parent)"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:226
msgid "unknown revision!"
msgstr "révision inconnue !"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:254 tortoisehg/hgqt/update.py:266
msgid "Activate bookmark?"
msgstr "Activer un signet ?"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:255
#, python-format
msgid ""
"The selected revision (%s) has a bookmark on it called \"<i>%s</i>\".<p>Do "
"you want to activate it?<br></b><i>You can disable this prompt by "
"configuring Settings/Workbench/Activate Bookmarks</i>"
msgstr ""
"La révision sélectionnée (%s) a un signet appelé \"<i>%s</i>\".<p>Voulez-"
"vous l'activer ?<br></b><i>Vous pouvez déactiver cette invite en configurant "
"Préférences/Workbench/Activer les signets</i>"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:267
#, python-format
msgid ""
"The selected revision (<i>%s</i>) has <i>%d</i> bookmarks on it.<p>Select "
"the bookmark that you want to activate and click <i>OK</i>.<p>Click "
"<i>Cancel</i> if you don't want to activate any of them.<p><p><i>You can "
"disable this prompt by configuring Settings/Workbench/Activate "
"Bookmarks</i><p>"
msgstr ""
"La révision sélectionnée (<i>%s</i>) a <i>%d</i> signets.<p>Sélectionner le "
"signet que vous voulez activer et cliquer sur <i>OK</i>.<p> Cliquer sur "
"<i>Annuler</i> si vous ne voulez pas en activer.<p><p><i>Vous pouvez "
"déactiver cette invite en configurant Préférences/Workbench/Activer les "
"signets</i>"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:279
msgid "Deactivate current bookmark?"
msgstr "Désactiver le signet actuel ?"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:280
#, python-format
msgid "Do you really want to deactivate the <i>%s</i> bookmark?"
msgstr "Voulez-vous vraiment désactiver le signet <i>%s</i> ?"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:331
msgid ""
"Detected uncommitted local changes in working tree.\n"
"Please select to continue:\n"
msgstr ""
"Changements locaux non committés détectés dans le répertoire de travail.\n"
"Veuillez sélectionner pour continuer :\n"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:334
msgid "Discard - discard local changes, no backup"
msgstr "Abandonner - abandonner les changements locaux, pas de sauvegarde"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:335
msgid "&Shelve"
msgstr "&Shelve"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:336
msgid "Shelve - move local changes to a patch"
msgstr "Shelve - déplacer les changements locaux dans un patch"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:338
msgid "Merge - allow to merge with local changes"
msgstr "Fusionner - permettre la fusion avec les changements locaux"

#: tortoisehg/hgqt/update.py:346
msgid "Confirm Update"
msgstr "Confirmer la mise à jour"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:29
msgid "[non-existant]"
msgstr "[inexistent]"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:146
msgid "Tool launch failure"
msgstr "Échec de lancement de l'outil"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:147
#, python-format
msgid "%s : %s"
msgstr "%s : %s"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:154 tortoisehg/hgqt/visdiff.py:226
msgid "No diff tool found"
msgstr "Aucun outil de diff trouvé"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:155 tortoisehg/hgqt/visdiff.py:227
msgid "No visual diff tools were detected"
msgstr "Aucun outil de diff visuel détecté"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:160
msgid "[working copy]"
msgstr "[copie de travail]"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:162
msgid "[original]"
msgstr "[original]"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:201
msgid "Unable to find changeset"
msgstr "Impossible de trouver la révision"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:202
msgid "You likely need to refresh this application"
msgstr "Vous devriez rafraîchir cette application"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:219
msgid "No file changes"
msgstr "Aucun fichier modifié"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:220
msgid "There are no file changes to view"
msgstr "Pas de changement de fichier à voir"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:377
msgid "working changes"
msgstr "changements courants"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:379
#, python-format
msgid "changeset %d:%s"
msgstr "révision %d :%s"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:381
#, python-format
msgid "revisions %d:%s to %d:%s"
msgstr "révisions %d:%s à %d:%s"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:383
msgid "Visual Diffs - "
msgstr "Diffs visuels - "

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:385
msgid " filtered"
msgstr " filtré"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:400
msgid "Temporary files are removed when this dialog is closed"
msgstr ""
"Les fichiers temporaires sont supprimés lorsque vous fermez cette boîte de "
"dialogue"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:418
msgid "Select Tool:"
msgstr "Choisir l'outil :"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:442
msgid "Dir diff to p1"
msgstr "Diff de répertoires avec p1"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:444
msgid "Dir diff to p2"
msgstr "Diff de répertoires avec p2"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:446
msgid "3-way dir diff"
msgstr "Diff de répertoires 3 voies"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:449
msgid "Directory diff"
msgstr "Diff de répertoire"

#: tortoisehg/hgqt/visdiff.py:617
msgid "No repository found here"
msgstr "Pas de dépôt ici"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:42
msgid "&Edit"
msgstr "Édit&er"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:47
msgid "E&xplore Subrepository"
msgstr "E&xplorer le sous-dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:53
msgid "&View Missing"
msgstr "Afficher les fichiers manquants"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:55
msgid "&Revert..."
msgstr "&Rétablir..."

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:59
msgid "&Annotate"
msgstr "&Annoter"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:61
msgid "&Forget"
msgstr "Oublier"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:64
msgid "Add &Largefiles..."
msgstr "Ajouter &Largefiles..."

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:65
msgid "De&tect Renames..."
msgstr "Dé&tecter les renommages..."

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:67
msgid "&Ignore..."
msgstr "&Ignorer..."

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:68
msgid "Re&move Versioned"
msgstr "Suppri&mer les fichiers versionnés"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:69
msgid "&Delete Unversioned..."
msgstr "Supprimer les non versionnés..."

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:71
msgid "&Mark Unresolved"
msgstr "&Marquer comme non résolu"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:72
msgid "&Mark Resolved"
msgstr "&Marquer comme résolu"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:76
msgid "Check"
msgstr "Cocher"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:77
msgid "Uncheck"
msgstr "Décocher"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:120
msgid "View O&ther"
msgstr "Voir l'au&tre"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:124
msgid "&Copy..."
msgstr "&Copier..."

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:125
msgid "Re&name..."
msgstr "Re&nommer..."

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:131
msgid "Was renamed from"
msgstr "A été renommé depuis"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:142
msgid "Restart Mer&ge"
msgstr "Redémarrer la fusion..."

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:144
msgid "Restart Merge &with"
msgstr "Redémarrer la fusion avec"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:173
msgid " errors"
msgstr " erreurs"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:176
msgid " output"
msgstr " sortie"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:183 tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:190
#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:193
msgid " Aborted"
msgstr " annulé(e)"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:266
msgid "Uncommited merge - please select a parent revision"
msgstr "Fusion non committée - veuillez sélectionner une révision parente"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:267
msgid "Revert files to local or other parent?"
msgstr "Rétablir les fichiers à la révision locale ou à l'autre parent ?"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:268
msgid "&Local"
msgstr "&Local"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:268
msgid "&Other"
msgstr "Autre"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:281
msgid "Revert local file changes?"
msgstr "Défaire les changements locaux ?"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:282
msgid "&Revert with backup"
msgstr "&Rétablir avec sauvegarde"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:282
msgid "&Discard changes"
msgstr "Abandonner les changements"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:291
msgid "Revert the following files?"
msgstr "Rétablir les fichiers suivants ?"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:292
msgid "&Revert"
msgstr "&Rétablir"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:357
msgid "Confirm Delete Unversioned"
msgstr "Confirmer la suppression des non versionnés"

#: tortoisehg/hgqt/wctxactions.py:358
msgid "Delete the following unversioned files?"
msgstr "Supprimer les fichiers non versionnés suivants ?"

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:16
msgid "Config files (*.conf *.config *.ini);;Any files (*)"
msgstr ""
"Fichiers de configuration (*.conf *.config *.ini);;Tous les fichiers (*)"

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:105
msgid "Open hgweb config"
msgstr "Ouvrir la config hgweb"

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:120
msgid "Save hgweb config"
msgstr "Enregistrer la config hgweb"

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:198
msgid "Path:"
msgstr "Chemin :"

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:201
msgid "Local Path:"
msgstr "Chemin local :"

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:226
msgid "Select Repository"
msgstr "Sélectionner le dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:246
msgid "Add Path to Serve"
msgstr "Ajouter le chemin pour Hg serve"

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:256
msgid "Edit Path to Serve"
msgstr "Éditer le chemin pour Hg serve"

#: tortoisehg/hgqt/webconf.py:267
msgid "Local Path"
msgstr "Chemin local"

#: tortoisehg/hgqt/webconf_ui.py:74
msgid "Webconf"
msgstr "Webconf"

#: tortoisehg/hgqt/webconf_ui.py:75
msgid "Config File:"
msgstr "Fichier de configuration :"

#: tortoisehg/hgqt/webconf_ui.py:76
msgid "Open"
msgstr "Ouvrir"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:51 tortoisehg/hgqt/workbench.py:653
msgid "TortoiseHg Workbench"
msgstr "TortoiseHg Workbench"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:84 tortoisehg/hgqt/workbench.py:164
msgid "New &Workbench"
msgstr "Nouveau &workbench"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:86 tortoisehg/hgqt/workbench.py:167
msgid "&New Repository..."
msgstr "&Nouveau dépôt..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:88 tortoisehg/hgqt/workbench.py:169
msgid "Clon&e Repository..."
msgstr "Clon&er un dépôt..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:90 tortoisehg/hgqt/workbench.py:173
msgid "&Open Repository..."
msgstr "&Ouvrir un dépôt..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:139
msgid "&File"
msgstr "&Fichier"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:140
msgid "&View"
msgstr "Affichage"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:141
msgid "Workbench Toolbars"
msgstr "Barres d'outils du Workbench"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:142
msgid "&Repository"
msgstr "Dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:143 tortoisehg/hgqt/workbench.py:307
msgid "&Help"
msgstr "Aide"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:145
msgid "&Edit Toolbar"
msgstr "Barr&e d'outils d'édition"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:147
msgid "&Dock Toolbar"
msgstr "Barre d'outils du &Dock"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:149
msgid "S&ync Toolbar"
msgstr "Barre d'outils de s&ynchronisation"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:151
msgid "&Task Toolbar"
msgstr "Barre d'outils des &tâches"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:153
msgid "&Custom Toolbar"
msgstr "Barre d'outils personnalisée"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:175
msgid "&Close Repository"
msgstr "Fermer un dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:184
msgid "Sh&ow Repository Registry"
msgstr "Afficher le registre des dépôts"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:191
msgid "Show &Patch Queue"
msgstr "Afficher la queue de &patch"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:197
msgid "Show Output &Log"
msgstr "Afficher le journa&l de sortie"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:204
msgid "R&epository Registry Options"
msgstr "Options du r&egistre des dépôts"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:211
msgid "Save Open Repositories on E&xit"
msgstr "Enregistrer les dépôts ouverts en quittant"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:227
msgid "&Commit"
msgstr "&Committer"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:228
msgid "M&Q Patch"
msgstr "Patch M&Q"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:229
msgid "&Patch Branch"
msgstr "Branche de &patch"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:230
msgid "Revision &Details"
msgstr "&Détails de révision"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:231
msgid "&Manifest"
msgstr "&Manifeste"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:232
msgid "&Search"
msgstr "Rechercher"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:233
msgid "S&ynchronize"
msgstr "S&ynchroniser"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:258
msgid "&Refresh"
msgstr "&Rafraîchir"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:261
msgid "Refresh current repository"
msgstr "Rafraîchir le dépôt actuel"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:262
msgid "Refresh &Task Tab"
msgstr "Rafraîchir l'onglet de &tâche"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:265
msgid "Refresh only the current task tab"
msgstr "Rafraîchir uniquement l'onglet de tâche actuel"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:267
msgid "Load &All Revisions"
msgstr "Ch&arger toutes les révisions"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:269
msgid "Load all revisions into graph"
msgstr "Charger toutes les révisions dans le graphe"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:270
msgid "&Goto Revision..."
msgstr "Aller à la révision..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:272 tortoisehg/hgqt/workbench.py:325
#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:326
msgid "Go to a specific revision"
msgstr "Aller à une révision précise"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:274
msgid "Start &Web Server"
msgstr "Démarrer le serveur &Web"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:277
msgid "&Shelve..."
msgstr "&Shelve..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:279
msgid "&Import..."
msgstr "&Importer…"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:282
msgid "&Verify"
msgstr "&Vérifier"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:284
msgid "Re&cover"
msgstr "Ré&cupérer"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:287
msgid "&Resolve..."
msgstr "&Résoudre..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:290
msgid "Rollback/&Undo..."
msgstr "Rollback/Défaire..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:294
msgid "&Purge..."
msgstr "&Purger..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:297
msgid "&Bisect..."
msgstr "&Bisect..."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:308
msgid "E&xplorer Help"
msgstr "Aide d'E&xplorer"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:312
msgid "&Readme"
msgstr "Lisez-moi"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:315
msgid "About &Qt"
msgstr "À propos de &Qt"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:316
msgid "&About TortoiseHg"
msgstr "À propos de TortoiseHg"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:321 tortoisehg/hgqt/workbench.py:322
msgid "Go to current revision"
msgstr "Aller à la révision actuelle"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:337
msgid "&Filter Toolbar"
msgstr "Barre d'outils de &filtre"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:340
msgid "Filter graph with revision sets or branches"
msgstr "Filtrer le graphe avec des ensembles de révisions ou des branches"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:342
msgid "&Workbench Toolbars"
msgstr "Barres d'outils du &Workbench"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:350
msgid "Incoming"
msgstr "Entrant"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:353
msgid "Pull"
msgstr "Récupérer"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:356
msgid "Outgoing"
msgstr "Sortant"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:386
#, python-format
msgid "Execute custom tool '%s'"
msgstr "Lancer l'outil personnalisé '%s'"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:451 tortoisehg/hgqt/workbench.py:452
msgid "Close tab"
msgstr "Fermer l'onglet"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:453 tortoisehg/hgqt/workbench.py:454
msgid "Close other tabs"
msgstr "Fermer les autres onglets"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:455
msgid "Undo close tab"
msgstr "Annuler la fermeture d'onglet"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:456
msgid "Reopen last closed tab"
msgstr "Réouvrir le dernier onglet fermé"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:457
msgid "Undo close other tabs"
msgstr "Annuler la fermeture des autres onglets"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:458
msgid "Reopen last closed tab group"
msgstr "Réouvrir le dernier groupe d'onglets fermé"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:655
#, python-format
msgid "%s - TortoiseHg Workbench - %s"
msgstr "%s - Workbench de TortoiseHg - %s"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:658
#, python-format
msgid "%s - TortoiseHg Workbench"
msgstr "%s - TortoiseHg Workbench"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:728 tortoisehg/hgqt/workbench.py:733
#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:1047 tortoisehg/hgqt/workbench.py:1053
msgid "Reopening tabs"
msgstr "Réouverture des onglets"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:729 tortoisehg/hgqt/workbench.py:1048
#, python-format
msgid "Reopening repository %s"
msgstr "Réouverture du dépôt %s"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:858
msgid "Goto revision"
msgstr "Aller à la révision"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:859
msgid "Enter revision identifier"
msgstr "Entrer l'identifiant de révision"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:897
msgid "Select repository directory to open"
msgstr "Sélectionner le répertoire de dépôt à ouvrir"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:919
msgid "Failed to open repository"
msgstr "Impossible d'ouvrir le dépôt"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:1003
msgid "README not configured"
msgstr "LISEZ-MOI non configuré"

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:1004
msgid ""
"A README file is not configured for the current repository.<p>To configure a "
"README file for a repository, open the repository settings file, add a "
"'<i>readme</i>' key to the '<i>tortoisehg</i>' section, and set it to the "
"filename or URL of your repository's README file."
msgstr ""
"Un fichier LISEZ-MOI n'est pas configuré pour le dépôt actuel.<p>Pour "
"configurer un fichier LISEZ-MOI pour un dépôt, ouvrir le fichier de "
"configuration du dépôt, ajouter une clé '<i>readme</i>' à la section "
"'<i>tortoisehg</i>' et indiquer le nom du fichier ou l'URL du fichier LISEZ-"
"MOI du dépôt."

#: tortoisehg/hgqt/workbench.py:1196
#, python-format
msgid "Hg file log viewer [%s] - %s"
msgstr "Affichage d'historique Hg de fichier [%s] - %s"

#: tortoisehg/util/bugtraq.py:87 tortoisehg/util/bugtraq.py:111
#: tortoisehg/util/bugtraq.py:132 tortoisehg/util/bugtraq.py:147
msgid "Issue Tracker Plugin Error"
msgstr "Erreur du plugin de suivi de problème"

#: tortoisehg/util/bugtraq.py:88
msgid "Could not instantiate Issue Tracker plugin COM object"
msgstr "Ne peut pas instancier un objet COM du plugin de suivi de problème"

#: tortoisehg/util/bugtraq.py:89
msgid "This error will not be shown again until you restart the workbench"
msgstr ""
"Cette erreur ne sera plus affichée jusqu'au prochain démarrage du workbench."

#: tortoisehg/util/bugtraq.py:112
msgid "Error getting commit message information from Issue Tracker plugin"
msgstr ""
"Erreur en récupérant le message de commit du plugin de suivi de problème"

#: tortoisehg/util/bugtraq.py:133
msgid "Error executing \"commit finished\" trigger"
msgstr "Erreur durant le déclencheur \"commit terminé\""

#: tortoisehg/util/bugtraq.py:148
msgid "Cannot open Plugin Options dialog"
msgstr "Ne peut pas ouvrir le dialogue des options plugin"

#: tortoisehg/util/hglib.py:298
msgid "inotify is not supported on this platform"
msgstr "inotify n'est pas supporté sur cette plateforme"

#: tortoisehg/util/hglib.py:300
msgid "eol is incompatible with win32text"
msgstr "eol est incompatible avec win32text"

#: tortoisehg/util/hglib.py:302
msgid "win32text is incompatible with eol"
msgstr "win32text est incompatible avec eol"

#: tortoisehg/util/hglib.py:304
msgid "hgsubversion is incompatible with perfarce"
msgstr "hgsubversion est incompatible avec perfarce"

#: tortoisehg/util/hglib.py:306
msgid "perfarce is incompatible with hgsubversion"
msgstr "perfarce est incompatible avec hgsubversion"

#: tortoisehg/util/hglib.py:646
#, python-format
msgid "%d year"
msgid_plural "%d years"
msgstr[0] "%d an"
msgstr[1] "%d ans"

#: tortoisehg/util/hglib.py:647
#, python-format
msgid "%d month"
msgid_plural "%d months"
msgstr[0] "%d mois"
msgstr[1] "%d mois"

#: tortoisehg/util/hglib.py:648
#, python-format
msgid "%d week"
msgid_plural "%d weeks"
msgstr[0] "%d semaine"
msgstr[1] "%d semaines"

#: tortoisehg/util/hglib.py:649
#, python-format
msgid "%d day"
msgid_plural "%d days"
msgstr[0] "%d jour"
msgstr[1] "%d jours"

#: tortoisehg/util/hglib.py:650
#, python-format
msgid "%d hour"
msgid_plural "%d hours"
msgstr[0] "%d heure"
msgstr[1] "%d heures"

#: tortoisehg/util/hglib.py:651
#, python-format
msgid "%d minute"
msgid_plural "%d minutes"
msgstr[0] "%d minute"
msgstr[1] "%d minutes"

#: tortoisehg/util/hglib.py:652
#, python-format
msgid "%d second"
msgid_plural "%d seconds"
msgstr[0] "%d seconde"
msgstr[1] "%d secondes"

#: tortoisehg/util/hglib.py:662
msgid "in the future"
msgstr "dans le futur"

#: tortoisehg/util/hglib.py:666
msgid "now"
msgstr "maintenant"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:19
msgid "Commit..."
msgstr "Committer..."

#: tortoisehg/util/menuthg.py:20
msgid "Commit changes in repository"
msgstr "Committer les changements du dépôt"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:22
msgid "Create Repository Here"
msgstr "Créer un dépôt ici"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:23
msgid "Create a new repository"
msgstr "Créer un nouveau dépôt"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:25
msgid "Clone..."
msgstr "Cloner..."

#: tortoisehg/util/menuthg.py:26
msgid "Create clone here from source"
msgstr "Créer un clone ici depuis la source"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:28
msgid "File Status"
msgstr "Statut du fichier"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:29
msgid "Repository status & changes"
msgstr "Status & changements du dépôt"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:31
msgid "Add Files..."
msgstr "Ajouter des fichiers..."

#: tortoisehg/util/menuthg.py:32
msgid "Add files to version control"
msgstr "Ajouter le fichier dans le gestionnaire de version"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:34
msgid "Revert Files..."
msgstr "Récupérer le fichier antérieur..."

#: tortoisehg/util/menuthg.py:35
msgid "Revert file changes"
msgstr "Récupérer les changements antérieurs"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:37
msgid "Forget Files..."
msgstr "Oublier le fichier..."

#: tortoisehg/util/menuthg.py:38 tortoisehg/util/menuthg.py:41
msgid "Remove files from version control"
msgstr "Enlever le fichier du gestionnaire de version"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:40
msgid "Remove Files..."
msgstr "Effacer les fichiers..."

#: tortoisehg/util/menuthg.py:43
msgid "Rename File"
msgstr "Renommer le fichier"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:44
msgid "Rename file or directory"
msgstr "Renommer le fichier ou le dossier"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:47
msgid "View change history in repository"
msgstr "Afficher l'historique des changements du dépôt"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:49
msgid "File History"
msgstr "Historique du fichier"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:50
msgid "View change history of selected files"
msgstr "Afficher l'historique des changements des fichiers sélectionnés"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:52
msgid "Shelve Changes"
msgstr "Changements du \"shelf\""

#: tortoisehg/util/menuthg.py:53
msgid "Move changes between working dir and patch"
msgstr "Déplacer les changements entre le répertoire de travail et le patch"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:55
msgid "Synchronize"
msgstr "Synchroniser"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:56
msgid "Synchronize with remote repository"
msgstr "Synchroniser avec un dépôt distant"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:59
msgid "Start web server for this repository"
msgstr "Démarrer le serveur web pour ce dépôt"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:61
msgid "Update..."
msgstr "Mettre à jour..."

#: tortoisehg/util/menuthg.py:62
msgid "Update working directory"
msgstr "Mise à jour du dossier de travail"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:64
msgid "Update Icons"
msgstr "Mettre à jour les icônes"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:65
msgid "Update icons for this repository"
msgstr "Mettre à jour les icones du dépôt"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:67
msgid "Global Settings"
msgstr "Paramètres généraux"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:68
msgid "Configure user wide settings"
msgstr "Configuration pour les utilisateurs"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:70
msgid "Repository Settings"
msgstr "Paramètres du dépôt"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:71
msgid "Configure repository settings"
msgstr "Configuration du dépôt"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:73
msgid "Explorer Extension Settings"
msgstr "Configuration de l'extension de l'Explorateur"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:74
msgid "Configure Explorer extension"
msgstr "Configurer de l'extension de l'Explorateur"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:76
msgid "About TortoiseHg"
msgstr "À propos de TortoiseHg"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:77
msgid "Show About Dialog"
msgstr "À propos..."

#: tortoisehg/util/menuthg.py:79
msgid "Diff to parent"
msgstr "Diff avec le parent"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:80
msgid "View changes using GUI diff tool"
msgstr "Afficher les changements avec l'interface graphique de diff"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:82
msgid "Edit Ignore Filter"
msgstr "Éditer le filtre des ignorés"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:83
msgid "Edit repository ignore filter"
msgstr "Éditer le filtre des ignorés du dépôt"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:85
msgid "Guess Renames"
msgstr "Deviner les renommages"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:86
msgid "Detect renames and copies"
msgstr "Détecter les renommages et les copies"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:88
msgid "Search History"
msgstr "Rechercher dans l'historique"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:89
msgid "Search file revisions for patterns"
msgstr "Chercher des motifs dans les révisions du fichier"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:91
msgid "DnD Synchronize"
msgstr "Synchroniser glissé-déposé"

#: tortoisehg/util/menuthg.py:92
msgid "Synchronize with dragged repository"
msgstr "Synchroniser avec le dépôt déplacé"

#: tortoisehg/util/version.py:17
#, python-format
msgid "repository %s not found"
msgstr "Dépôt %s non trouvé"

#~ msgid "applying patch\n"
#~ msgstr "application du patch\n"

#, python-format
#~ msgid "making snapshot of %d files from rev %s\n"
#~ msgstr "création de l'instantané de %d fichiers depuis la revision %s\n"

#~ msgid "edit failed"
#~ msgstr "erreur d'édition"

#, python-format
#~ msgid "restoring %r to %r\n"
#~ msgstr "restauration de %r vers %r\n"

#~ msgid "limit number of changes displayed"
#~ msgstr "limiter le nombre de changements affichés"

#~ msgid " [Ynsfdaq?] "
#~ msgstr " [Ynsfdaq?] "

#~ msgid "this is a binary file\n"
#~ msgstr "ceci est un fichier binaire\n"

#~ msgid " and "
#~ msgstr " et "

#~ msgid "hg shelve [OPTION]... [FILE]..."
#~ msgstr "hg shelve [OPTION]... [FILE]..."

#~ msgid "run server in background"
#~ msgstr "démarrer le serveur en tache de fond"

#, python-format
#~ msgid "listening at http://%s%s/%s (%s:%d)\n"
#~ msgstr "écoute sur http://%s%s/%s (%s:%d)\n"

#~ msgid "cannot start server: "
#~ msgstr "ne peut pas démarrer le serveur "

#~ msgid "hg unshelve [OPTION]... [FILE]..."
#~ msgstr "hg unshelve [OPTION]... [FILE]..."

#~ msgid "name to show in web pages (default: working dir)"
#~ msgstr "nom à afficher dans les pages web (défaut : working dir)"

#~ msgid "for remote clients"
#~ msgstr "pour les clients à distance"

#~ msgid "web templates to use"
#~ msgstr "thème web à utiliser"

#~ msgid "template style to use"
#~ msgstr "style à utiliser"

#~ msgid "address to use"
#~ msgstr "adresse à utiliser"

#~ msgid "port to use (default: 8000)"
#~ msgstr "port à utiliser (défaut : 8000)"

#~ msgid "SSL certificate file"
#~ msgstr "fichier de certification SSL"

#~ msgid "hg serve [OPTION]..."
#~ msgstr "hg serve [OPTION]..."

#~ msgid "use IPv6 in addition to IPv4"
#~ msgstr "utiliser l'IPv6 en plus de l'IPv4"

#, python-format
#~ msgid "%d selected, %d total"
#~ msgstr "%d sélectionné(s), %d au total"

#~ msgid "prefix path to serve from (default: server root)"
#~ msgstr "chemin de base du serveur (défaut : racine du serveur)"

#~ msgid "name of file to write process ID to"
#~ msgstr "nom du fichier où enregistrer les ID des processus"

#~ msgid "name of error log file to write to"
#~ msgstr "nom du fichier journal des erreurs à créer"

#~ msgid "name of access log file to write to"
#~ msgstr "nom du fichier journal des accès à créer"

#, python-format
#~ msgid "a tag named \"%s\" already exists"
#~ msgstr "une étiquette du nom de \"%s\" existe déjà"

#, python-format
#~ msgid "backup %r as %r\n"
#~ msgstr "sauvegarder %r vers %r\n"

#, python-format
#~ msgid "%d hunks, %d lines changed\n"
#~ msgstr "%d morceaux, %d lignes modifiées\n"

#~ msgid "user quit"
#~ msgstr "l'utilisateur quitte"

#~ msgid "this modifies a binary file (all or nothing)\n"
#~ msgstr "ceci modifie un fichier binaire\n"

#~ msgid "_Add"
#~ msgstr "_Ajouter"

#~ msgid ""
#~ "Your username has not been configured.\n"
#~ "\n"
#~ "Please configure your username and try again"
#~ msgstr ""
#~ "votre nom d'utilisateur n'a pas été défini.\n"
#~ "\n"
#~ "Veuillez le définir et réessayer."

#~ msgid "New Search"
#~ msgstr "Nouvelle recherche"

#~ msgid "Open new search tab"
#~ msgstr "Ouvrir un nouvel onglet de recherche"

#~ msgid "Unable to create "
#~ msgstr "Impossible de créer "

#~ msgid "_Undo"
#~ msgstr "Ann_uler"

#~ msgid "Re_vert"
#~ msgstr "Re_venir"

#~ msgid "Backout"
#~ msgstr "Revenir"

#~ msgid "Unable to apply patch"
#~ msgstr "Impossible d'effectuer la mise à jour."

#~ msgid "Errors during rollback!"
#~ msgstr "Erreur lors du retour en arrière !"

#~ msgid "Stop operation on current tab"
#~ msgstr "Annuler les opérations sur l'onglet courant."

#~ msgid ""
#~ "Comma separated list of exclusion patterns. Exclusion patterns are applied "
#~ "after inclusion patterns."
#~ msgstr ""
#~ "Liste des règles d'exclusion, séparées par des virgules. Par défaut, le "
#~ "dépôt entier est parcouru."

#~ msgid "Start this search"
#~ msgstr "Lancer cette recherche"

#~ msgid ""
#~ "Comma separated list of inclusion patterns. By default, the entire "
#~ "repository is searched."
#~ msgstr ""
#~ "Liste des règles d'inclusion, séparées par des virgules. Par défaut, le "
#~ "dépôt entier est parcouru."

#~ msgid "Show all matching revisions"
#~ msgstr "Afficher toutes les versions correspondantes"

#~ msgid "Show line numbers"
#~ msgstr "Afficher les numéros de ligne"

#~ msgid "Unable to annotate "
#~ msgstr "Impossible d'annoter "

#~ msgid "File is unrevisioned"
#~ msgstr "Le fichier n'est pas suivi"

#~ msgid "You must provide a search expression"
#~ msgstr "Vous devez fournir une expression régulière"

#, python-format
#~ msgid "Search \"%s\""
#~ msgstr "Recherche \"%s\""

#, python-format
#~ msgid "Search %d"
#~ msgstr "Recherche %d"

#~ msgid "No regular expression given"
#~ msgstr "Aucune expression régulière fournie"

#~ msgid "Matches"
#~ msgstr "Correspondances"

#~ msgid "Invalid path"
#~ msgstr "Chemin non valide"

#~ msgid " Messages and Errors"
#~ msgstr " Messages et Erreurs"

#~ msgid "Accept Match"
#~ msgstr "Accepte l'occurence"

#~ msgid "Minimum Simularity Percentage"
#~ msgstr "Pourcentage de similitude minimal"

#~ msgid "Unrevisioned Files"
#~ msgstr "FIchiers non suivis"

#~ msgid "Find Copies"
#~ msgstr "Cherche les Copies"

#~ msgid "Save File"
#~ msgstr "Enregistrer le fichier"

#~ msgid "Differences from Source to Dest"
#~ msgstr "Différences entre Source et Cible"

#~ msgid "Candidate Matches"
#~ msgstr "Occurences possibles"

#, python-format
#~ msgid ""
#~ "== %s and %s have identical contents ==\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "== %s et %s ont des contenus identiques ==\n"
#~ "\n"

#~ msgid "finding source of "
#~ msgstr "recherche de la source de "

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "[command interrupted]"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "[commande interrompue]"

#~ msgid "Envelope"
#~ msgstr "Enveloppe"

#~ msgid "Configure email settings"
#~ msgstr "Configure les réglages d'e-mail"

#~ msgid "Email outgoing changes"
#~ msgstr "Envoie par e-mail les changements à faire"

#~ msgid "Email Mercurial Patches"
#~ msgstr "Envoyer par e-mail des mises à jour de Mercurial"

#~ msgid "You must specify a recipient"
#~ msgstr "Vous devez spécifier un destinataire."

#~ msgid "Patch Series (Bundle) Description"
#~ msgstr "Description du groupe de mises à jour"

#~ msgid "Info required"
#~ msgstr "Information requise"

#~ msgid "You must specify a sender address"
#~ msgstr "Vous devez spécifier une adresse d'expédition"

#~ msgid "Remove Selected"
#~ msgstr "Supprimer la sélection"

#~ msgid "Filters"
#~ msgstr "Filtres"

#~ msgid "Unknown Files"
#~ msgstr "Fichiers inconnus"

#~ msgid "You must configure SMTP"
#~ msgstr "Vous devez configurer le SMTP"

#~ msgid "Glob:"
#~ msgstr "Glob:"

#~ msgid "Make repo compatible with Mercurial 1.0"
#~ msgstr "Créé un dépôt compatible avec Mercurial 1.0"

#~ msgid "rename takes one or two path arguments"
#~ msgstr "renommer nécessite un ou deux chemins comme paramètre."

#, python-format
#~ msgid "hgtk: unknown command '%s'\n"
#~ msgstr "hgtk : commande inconnue '%s'\n"

#, python-format
#~ msgid "hgtk: %s\n"
#~ msgstr "hgtk : %s\n"

#, python-format
#~ msgid ""
#~ "hgtk: command '%s' is ambiguous:\n"
#~ "  %s\n"
#~ msgstr ""
#~ "hgtk : la commande '%s' est ambigüe:\n"
#~ "  %s\n"

#, python-format
#~ msgid "hgtk %s: %s\n"
#~ msgstr "hgtk %s : %s\n"

#~ msgid "use \"hgtk help\" for the full list of commands"
#~ msgstr "utiliser \"hgtk help\" pour la liste complète des commandes"

#~ msgid ""
#~ "use \"hgtk help\" for the full list of commands or \"hgtk -v\" for details"
#~ msgstr ""
#~ "utiliser \"hgtk help\" pour la liste complète des commandes ou \"hgtk -v\" "
#~ "pour les détails"

#, python-format
#~ msgid "use \"hgtk -v help %s\" to show global options"
#~ msgstr "utiliser \"hgtk -v help %s\" pour afficher les options globales"

#, python-format
#~ msgid "use \"hgtk -v help%s\" to show aliases and global options"
#~ msgstr ""
#~ "utiliser \"hgtk -v help %s\" pour afficher les alias et les options globales"

#~ msgid "(No help text available)"
#~ msgstr "(pas d'aide disponible)"

#~ msgid "Hgtk - TortoiseHg's GUI tools for Mercurial SCM (Hg)\n"
#~ msgstr ""
#~ "Hgtk - Interface graphique de TortoiseHg pour le gestionnaire de version "
#~ "Mercurial (Hg)\n"

#~ msgid "hgtk about"
#~ msgstr "hgtk à propos"

#~ msgid "hgtk add [FILE]..."
#~ msgstr "hgtk add [FICHIER]"

#~ msgid "hgtk clone SOURCE [DEST]"
#~ msgstr "hgtk clone ORIGINE [CIBLE]"

#~ msgid "hgtk hgignore [FILE]"
#~ msgstr "hgtk hgignore [FICHIER]"

#~ msgid "hgtk datamine"
#~ msgstr "hgtk datamine"

#~ msgid "hgtk commit [OPTIONS] [FILE]..."
#~ msgstr "hgtk commit [OPTIONS] [FICHIER]..."

#~ msgid "hgtk merge"
#~ msgstr "hgtk merge"

#~ msgid "hgtk log [OPTIONS] [FILE]"
#~ msgstr "hgtk log [OPTIONS] [FICHIER]"

#~ msgid "hgtk init [DEST]"
#~ msgstr "hgtk init [CIBLE]"

#~ msgid "hgtk repoconfig"
#~ msgstr "hgtk repoconfig"

#~ msgid "hgtk guess"
#~ msgstr "hgtk guess"

#~ msgid "hgtk userconfig"
#~ msgstr "hgtk userconfig"

#~ msgid "hgtk revert [FILE]..."
#~ msgstr "hgtk revert [FICHIER]..."

#~ msgid "hgtk remove [FILE]..."
#~ msgstr "hgtk remove [FICHIER]..."

#~ msgid "hgtk rename SOURCE [DEST]"
#~ msgstr "hgtk rename ORIGINE [CIBLE]"

#~ msgid "hgtk status [FILE]..."
#~ msgstr "hgtk status [FICHIER]..."

#~ msgid "hgtk recovery"
#~ msgstr "hgtk recovery"

#~ msgid "hgtk synch"
#~ msgstr "hgtk synch"

#~ msgid "hgtk shelve"
#~ msgstr "hgtk shelve"

#~ msgid "[-o] CMD"
#~ msgstr "[-o] CMD"

#~ msgid "hgtk serve [OPTION]..."
#~ msgstr "hgtk serve [OPTION]..."

#~ msgid "show the command options"
#~ msgstr "affiche les options des commandes"

#~ msgid "hgtk version [OPTION]"
#~ msgstr "hgtk version [OPTION]"

#~ msgid "_Filter"
#~ msgstr "_Filtrer"

#~ msgid "hgtk help [COMMAND]"
#~ msgstr "hgtk help [COMMANDE]"

#~ msgid "Reload revision history"
#~ msgstr "Recharge l'historique des versions"

#, python-format
#~ msgid "Revert %s to contents at revision %d?"
#~ msgstr "Faire revenir %s à la version %d ?"

#~ msgid "Branch Operations"
#~ msgstr "Opérations de branches"

#~ msgid "Paste _Filenames"
#~ msgstr "Coller Noms de _Fichiers"

#, python-format
#~ msgid ""
#~ "The following lines are over the %i-character limit: %s.\n"
#~ "\n"
#~ "Ignore format policy and continue commit?"
#~ msgstr ""
#~ "Les lignes suivantes dépassent la limit de %i caractères: %s.\n"
#~ "\n"
#~ "Voulez-vous ignorer les règles de formattage, et continuer l'envoi ?"

#~ msgid ""
#~ "The summary line is not followed by a blank line.\n"
#~ "\n"
#~ "Ignore format policy and continue commit?"
#~ msgstr ""
#~ "La ligne de compte-rendu n'est pas suivie d'une ligne vide.\n"
#~ "\n"
#~ "Voulez-vous ignorer les règles de formattage, et continuer l'envoi ?"

#~ msgid "Message format configuration error"
#~ msgstr "Erreur de configuration du format de message"

#~ msgid "close branch: "
#~ msgstr "fermer une branche : "

#~ msgid "new branch: "
#~ msgstr "nouvelle branche : "

#~ msgid "The summary line is not followed by a blank line"
#~ msgstr "La ligne de description n'est pas suivie d'une ligne vide."

#~ msgid "App_ly Format"
#~ msgstr "App_liquer Format"

#, python-format
#~ msgid "The summary line length of %i is greater than %i"
#~ msgstr "La longueur de la ligne de description de %i est plus grande que %i"

#~ msgid "Message format needs to be configured"
#~ msgstr "le format de message doit être configuré"

#, python-format
#~ msgid "shelve changes to %s?"
#~ msgstr "archiver les modifications vers %s ?"

#, python-format
#~ msgid "shelve this change to %r?"
#~ msgstr "archiver ce changement vers %r ?"

#~ msgid "applying shelved patch\n"
#~ msgstr "application du patch archivé\n"

#~ msgid "unshelve completed\n"
#~ msgstr "désarchivage terminé\n"

#~ msgid "removing shelved patches\n"
#~ msgstr "suppression des patchs archivés\n"

#~ msgid "restoring backup files\n"
#~ msgstr "restoration des fichiers de sauvegarde\n"

#~ msgid "removing shelve file\n"
#~ msgstr "suppression du fichier d'archive\n"

#~ msgid "saving patch to shelve\n"
#~ msgstr "sauvegarde de patch à archiver\n"

#~ msgid "shelve can only be run interactively"
#~ msgstr "l'archivage ne peut utilisé qu'interactivement."

#~ msgid "no changes to shelve\n"
#~ msgstr "aucune modification à archiver\n"

#~ msgid "mark new/missing files as added/removed before shelving"
#~ msgstr ""
#~ "marquer les fichiers nouveaux ou manquants comme ajoutés ou supprimés avant "
#~ "l'archivage"

#~ msgid "append to existing shelve data"
#~ msgstr "ajouter aux données d'archivage existantes"

#~ msgid "overwrite existing shelve data"
#~ msgstr "écraser les données d'archivage existantes"

#~ msgid "inspect shelved changes only"
#~ msgstr "inspecter seulement les changements archivés"

#~ msgid "proceed even if patches do not unshelve cleanly"
#~ msgstr "continuer même si les patches ne se restaurent pas correctement"

#~ msgid "revisions to compare"
#~ msgstr "versions à comparer"

#~ msgid "Custom Filter"
#~ msgstr "Filtre utilisateur"

#~ msgid "Toggle _Wordwrap"
#~ msgstr "Activer/déactiver le retour à la ligne"

#~ msgid "Confirm revert file to old revision"
#~ msgstr "Confirmer le retour à l'ancienne version"

#~ msgid "Changeset Description"
#~ msgstr "Description de l'ensemble de modifications"

#~ msgid "Please enter a valid source path"
#~ msgstr "Veuillez entrer un chemin origine valide"

#~ msgid "Clone"
#~ msgstr "Cloner"

#~ msgid "Apply"
#~ msgstr "Appliquer"

#, python-format
#~ msgid ""
#~ "Revert all files to revision %d?\n"
#~ "This will overwrite your local changes"
#~ msgstr "Rétablir tous les fichiers de la révision %d ?"

#~ msgid "Write bundle to"
#~ msgstr "Écrire le paquet sous"

#~ msgid "Invalid date specification"
#~ msgstr "Date spécifiée invalide"

#~ msgid "Merge target (other)"
#~ msgstr "Destination de fusion (autre)"

#~ msgid "Undo"
#~ msgstr "Annuler"

#~ msgid "Must supply a target revision"
#~ msgstr "Vous devez fournir un révision destinataire"

#~ msgid "Current revision (local)"
#~ msgstr "Révision courante (locale)"

#~ msgid "Stop the hg operation"
#~ msgstr "Annuler l'opération hg"

#~ msgid "Clean checkout, undo all changes"
#~ msgstr "Nettoyer, annule toutes les modifications"

#~ msgid "Clean checkout of original revision?"
#~ msgstr "Rétablir la révision d'origine"

#~ msgid "Confirm undo merge"
#~ msgstr "Confirmer l'annulation de la fusion"

#~ msgid "command is running"
#~ msgstr "commande en cours"

#~ msgid "Cannot close now"
#~ msgstr "Ne peut actuellement pas être fermé"

#~ msgid "Confirm clean repository"
#~ msgstr "Confirmer le nettoyer du dépôt"

#~ msgid "HTTP Port:"
#~ msgstr "Port HTTP :"

#~ msgid "Configure"
#~ msgstr "Configurer"

#~ msgid "Configure web settings"
#~ msgstr "Configurer les paramètres internet"

#~ msgid "Start server"
#~ msgstr "Lancer le serveur"

#~ msgid "Stop server"
#~ msgstr "Arrêter le serveur"

#~ msgid "Invalid port 2048..65535"
#~ msgstr "Port invalide 2034..65535"

#~ msgid "Confirm Really Exit?"
#~ msgstr "Réellement confirmer la fermeture ?"

#~ msgid "_delete"
#~ msgstr "_supprimer"

#~ msgid "refresh"
#~ msgstr "rafraîchir"

#~ msgid "path"
#~ msgstr "chemin"

#~ msgid "ms"
#~ msgstr "ms"

#~ msgid "Copy file to"
#~ msgstr "Copier le fichier sous"

#~ msgid "Rename file to:"
#~ msgstr "Renommer le fichier sous :"

#~ msgid "Nothing Removed"
#~ msgstr "Rien n'a été supprimé"

#~ msgid "st"
#~ msgstr "ier"

#~ msgid "Nothing Moved"
#~ msgstr "Rien n'a été déplacé"

#~ msgid "Nothing Copied"
#~ msgstr "Rien n'a été copié"

#~ msgid "Nothing Added"
#~ msgstr "Rien n'a été ajouté"

#~ msgid "Delete Errors"
#~ msgstr "Supprimer les erreurs"

#~ msgid "Nothing"
#~ msgstr "Rien"

#~ msgid "Advanced Options"
#~ msgstr "Options avancées"

#~ msgid "No repository selected"
#~ msgstr "Aucun dépôt sélectionné"

#~ msgid "Bundle (*.hg)"
#~ msgstr "Paquet (*.hg)"

#~ msgid "Bundle (*)"
#~ msgstr "Paquet (*)"

#~ msgid "Select Bundle"
#~ msgstr "Sélectionner le paquet"

#~ msgid "[All Files]"
#~ msgstr "[Tous les fichiers]"

#, python-format
#~ msgid " %s is larger than the specified max diff size"
#~ msgstr " %s est plus gros que la taille maximum spécifiée"

#~ msgid "Select Folder"
#~ msgstr "Sélectionner le répertoire"

#~ msgid "All files"
#~ msgstr "Tous les fichiers"

#, python-format
#~ msgid "(version %s)"
#~ msgstr "(version %s)"

#, python-format
#~ msgid "with %s"
#~ msgstr "avec %s"

#~ msgid "Do you want to abort?"
#~ msgstr "Voulez-vous annuler?"

#~ msgid "Confirm Abort"
#~ msgstr "Confirmer l'annulation"

#~ msgid "All Files (*.*)"
#~ msgstr "Tous les fichiers (*.*)"

#~ msgid "Save as.."
#~ msgstr "Enregistrer sous..."

#~ msgid "Advanced options"
#~ msgstr "Options avancées"

#~ msgid "Please specify different paths"
#~ msgstr "Veuillez spécifier des chemins différents"

#~ msgid "Advanced"
#~ msgstr "Avancé"

#~ msgid "Archive"
#~ msgstr "Archive"

#~ msgid "Compressed zip archives"
#~ msgstr "Archives zip compressées"

#, python-format
#~ msgid ""
#~ "The destination \"%s\" already exists!\n"
#~ "\n"
#~ "Do you want to overwrite it?"
#~ msgstr ""
#~ "La destination \"%s\" existe déjà !\n"
#~ "\n"
#~ "Voulez-vous l'écraser ?"

#, python-format
#~ msgid ""
#~ "The directory \"%s\" isn't empty!\n"
#~ "\n"
#~ "Do you want to overwrite it?"
#~ msgstr ""
#~ "Le répertoire \"%s\" n'est pas vide !\n"
#~ "\n"
#~ "Voulez-vous l'écraser ?"

#~ msgid "_Forget"
#~ msgstr "_Oublier"

#~ msgid "_Diff"
#~ msgstr "_Diff"

#~ msgid "_View"
#~ msgstr "_Affichage"

#~ msgid "_Operations"
#~ msgstr "_Opérations"

#, python-format
#~ msgid "Error: %s"
#~ msgstr "Erreur : %s"

#~ msgid "Add/Remove the following files?"
#~ msgstr "Ajouter/Supprimer les fichier suivants ?"

#~ msgid "Invalid regular expression"
#~ msgstr "Expression régulière invalide"

#~ msgid "Info Required"
#~ msgstr "Informations Requises"

#~ msgid "Contents"
#~ msgstr "Contenu"

#~ msgid "_Tools"
#~ msgstr "_Outils"

#~ msgid "Loading history..."
#~ msgstr "Chargement de l'historique..."

#~ msgid "_Help"
#~ msgstr "_Aide"

#, python-format
#~ msgid "unknown CmdWidget style: %s"
#~ msgstr "style CmdWidget inconnu : %s"

#~ msgid "Select"
#~ msgstr "Sélection"

#~ msgid "Select Revision"
#~ msgstr "Sélectionner une révision"

#~ msgid "Invalid Revision"
#~ msgstr "Révision invalide"

#~ msgid "revision number, changeset ID, branch or tag"
#~ msgstr "numéro de révision"

#, python-format
#~ msgid "Lang \"%s\" can not be set.\n"
#~ msgstr "La langue \"%s\" ne peut être paramétrée.\n"

#~ msgid ""
#~ "Select language for spell checking.\n"
#~ "\n"
#~ "Empty is for the default language.\n"
#~ "When all text is highlited, the dictionary\n"
#~ "is probably not installed.\n"
#~ "\n"
#~ "examples: en, en_GB, en_US"
#~ msgstr ""
#~ "Sélectionner la langue de correction orthographique\n"
#~ "\n"
#~ "Blanc correspond à la langue par défaut.\n"
#~ "Si tout le texte est surligné, le dictionnaire\n"
#~ "est probablement non installé.\n"
#~ "\n"
#~ "exemples : en, en_GB, en_US"

#~ msgid "Spell Check Language"
#~ msgstr "Langue de Correction Orthographique"

#~ msgid "Command Log"
#~ msgstr "Journal des Commandes"

#~ msgid "Send"
#~ msgstr "Envoyer"

#~ msgid "Test"
#~ msgstr "Essai"

#~ msgid "Send emails"
#~ msgstr "Envoyer des emails"

#~ msgid "Show emails which would be sent"
#~ msgstr "Afficher les emails qui seraient envoyés"

#~ msgid "Stop current transaction"
#~ msgstr "Arrêter la transaction courrante"

#, python-format
#~ msgid "[command returned code %d "
#~ msgstr "[la commande a retourné le code %d "

#~ msgid "Flags:"
#~ msgstr "Fanions :"

#~ msgid "[command completed successfully "
#~ msgstr "[la commande s'est terminée avec succès "

#~ msgid "Apply to:"
#~ msgstr "Appliquer à :"

#~ msgid "Rename error"
#~ msgstr "Erreur de renommage"

#~ msgid "udpate all repos in current dir"
#~ msgstr "mettre à jour tous les référentiels dans le répertoire courrant"

#~ msgid "Move Up"
#~ msgstr "Déplacer vers le haut"

#~ msgid "Move Down"
#~ msgstr "Déplacer vers le bas"

#~ msgid "Columns"
#~ msgstr "Colonnes"

#~ msgid "Log Details"
#~ msgstr "Détails du Journal"

#~ msgid "Reset Marks"
#~ msgstr "Réinitialiser les Marqueurs"

#~ msgid "_Navigate"
#~ msgstr "_Naviguer"

#~ msgid "Revision..."
#~ msgstr "Révision..."

#~ msgid "_Synchronize"
#~ msgstr "_Synchroniser"

#~ msgid "Email..."
#~ msgstr "Courrier électronique..."

#~ msgid "Local Date"
#~ msgstr "Date Locale"

#~ msgid "Branch Name"
#~ msgstr "Nom de branche"

#~ msgid "Age"
#~ msgstr "Age"

#~ msgid "Revision Number"
#~ msgstr "Numéro de Révision"

#~ msgid "UTC Date"
#~ msgstr "Date UTC"

#~ msgid "Summary"
#~ msgstr "Récapitulatif"

#, python-format
#~ msgid "%s branch"
#~ msgstr "branche %s"

#~ msgid "merges"
#~ msgstr "fusions"

#~ msgid "Load all"
#~ msgstr "Tout charger"

#~ msgid "Fetch"
#~ msgstr "Récupérer"

#~ msgid "Email outgoing changesets"
#~ msgstr "Envoyer par courrier électronique les changements sortants"

#~ msgid "Push outgoing changesets"
#~ msgstr "Envoyer les changements sortants"

#~ msgid "load all revisions"
#~ msgstr "charger toutes les révisions"

#~ msgid "Keywords"
#~ msgstr "Mots-clés"

#~ msgid "Universal Date"
#~ msgstr "Date Universelle"

#~ msgid "Repository is empty"
#~ msgstr "Le répertoire est vide"

#~ msgid "ID"
#~ msgstr "ID"

#, python-format
#~ msgid "Merging in %s"
#~ msgstr "Fusion dans %s"

#~ msgid "missing"
#~ msgstr "manquant(es)"

#, python-format
#~ msgid "Rollback repository '%s' ?"
#~ msgstr "Retour à l'état antérieur du référentiel '%s' ?"

#~ msgid "Verify"
#~ msgstr "Vérifier"

#~ msgid "Rollback"
#~ msgstr "Retour à l'état antérieur"

#~ msgid "Validate repository consistency"
#~ msgstr "Valider la cohérence du référentiel"

#, python-format
#~ msgid "Clean repository '%s' ?"
#~ msgstr "Nettoyer le référentiel '%s' ?"

#, python-format
#~ msgid "Abort: %s\n"
#~ msgstr "Abandon : %s\n"

#~ msgid "Launch browser to view repository"
#~ msgstr "Voir le référentiel dans le navigateur"

#~ msgid "rename error"
#~ msgstr "erreur de renommage"

#~ msgid "[command interrupted]"
#~ msgstr "[commande interrompue]"

#~ msgid "Rename "
#~ msgstr "Renommer "

#, python-format
#~ msgid "Bookmark \"%s\" has been added"
#~ msgstr "Le marque-page \"%s\" a été ajouté"

#, python-format
#~ msgid "Bookmark \"%s\" has been moved"
#~ msgstr "Le marque-page \"%s\" a été déplacé"

#~ msgid "Bookmark name is empty"
#~ msgstr "Le nom du marque-page est vide"

#~ msgid "Please enter new bookmark name"
#~ msgstr "Veuillez entrer un nouveau nom de marque-page"

#, python-format
#~ msgid "Bookmark \"%s\" has been renamed to \"%s\""
#~ msgstr "Le marque-page \"%s\" a été renommé en \"%s\""

#, python-format
#~ msgid "a bookmark named \"%s\" already exists"
#~ msgstr "Un marque-page nommé \"%s\" existe déjà"

#, python-format
#~ msgid "No bookmark named \"%s\" exists"
#~ msgstr "Aucun marque-page nommé \"%s\" n'existe"

#~ msgid "browser"
#~ msgstr "navigateur"

#~ msgid "Copyright 2008-2010 Steve Borho and others"
#~ msgstr "Copyright 2008-2010 Steve Borho et d'autres"

#, python-format
#~ msgid "Backout changeset - %s"
#~ msgstr "Retour arrière sur le changement - %s"

#~ msgid "Message Line Length"
#~ msgstr "Longueur de ligne de message"

#~ msgid "Canceled archiving"
#~ msgstr "Archivage annulé"

#~ msgid "Archived successfully"
#~ msgstr "Archivé avec succès."

#~ msgid "Bookmark input is empty"
#~ msgstr "la saisie de marque-page est vide"

#, python-format
#~ msgid "unexpected response id: %s"
#~ msgstr "Id de réponse inattendue:%s"

#~ msgid "Error in bookmarking"
#~ msgstr "Erreur sur le marquage des pages"

#~ msgid "Bookmarking completed"
#~ msgstr "Marque-page fait"

#~ msgid "Please enter bookmark name"
#~ msgstr "Veuullez entrer le nom du marque-page"

#~ msgid "Bookmark new name input is empty"
#~ msgstr "Le nouveau nom du marque-page est vide"

#~ msgid "type"
#~ msgstr "type"

#~ msgid "_View at Revision"
#~ msgstr "_Voir à la Révision"

#~ msgid "_Visual Diff"
#~ msgstr "Diff _Visuel"

#~ msgid "Diff to _local"
#~ msgstr "Diff par rapport à la version _locale"

#~ msgid "_Revert File Contents"
#~ msgstr "_Revenir sur les contenus des fichiers"

#~ msgid "_File History"
#~ msgstr "Historique du _Fichier"

#~ msgid "_Annotate File"
#~ msgstr "_Annoter le fichier"

#~ msgid "Diff to second Parent"
#~ msgstr "Diff par rapport aux deuxième parent"

#~ msgid "Enable _Wordwrap"
#~ msgstr "Autoriser la _Césure"

#~ msgid "Cloned successfully"
#~ msgstr "Cloné avec succès"