Commits

trikitrok committed 8a5247b Draft

Added p_mul and p_div. Added final P2 c file

 • Participants
 • Parent commits 1f7e13c

Comments (0)

Files changed (2)

+/**
+// NOM:
+//
+// Els polinomis seran d'una sola incògnita (x) i estaran representats per dos vectors:
+//  v_coef: vector amb els coeficients de cada terme del polinomi
+//  v_exp : vector amb els exponents de cada terme del polinomi
+//  La posició i-essima de cada vector correspondrà a un mateix terme del polinomi,
+//  un terme del polinomi quedaria expressat d'aquesta forma: (v_coef[i]) · x^(v_exp[i])
+//
+// Els coeficients de cada terme del polinomi seran nombres enters (diferents de 0).
+// Els exponents de cada terme del polinomi seran nombres enters positius (inclòs el 0).
+// Només representarem els termes del polinomi amb un coeficient diferent de 0.
+// Les posicions dels vectors que no representen cap terme del polinomi tindran 
+// coeficient 0 i exponent -1. (v_coef[i]=0; v_exp[i]=-1). Cal tenir present que 
+// si un polinomi té 20 termes no tindrà cap posició del vector amb (v_coef[i]=0; v_exp[i]=-1).
+// Per operar amb els termes d'un polinomi considerarem que estan ordenats segons l'exponent, 
+// de més gran a més petit: v_exp[i] > v_exp[i+1]. A excepció de la subrutina on s'ordenen
+// els termes d'un polinomi.
+// Un polinomi no pot tenir mai dos termes amb el mateix exponent.
+// 
+// Exemple: polinomi p(x) = x^37 +3x^11 -2x^9 +5x^8 +x -1
+// 
+// (índex)   0    1    2    3    4    5    6   7   ...  19
+//      *****************************************************************  ********
+// v_coef = * +1  * +3  * -2  * +5  * +2  * -1  *  0 *  0  * ... * 0 *
+//      *****************************************************************  ********
+// v_exp = * +37 * +11 * +9  * +8  * +1  * +0  * -1 * -1  * ... * -1 *
+//      *****************************************************************  ********
+// p(x)  = (+x^37)+(+3x^11)+(-2x^9)+(+5x^8)+(+2x^1)+(-1x^0)
+*/
+
+#include <stdio.h>
+
+/**
+ * 
+ * Funcions de la P2
+ * 
+ */
+ 
+// Funciones en ensamblador
+extern int p_term_add_c(int coef_term, int exp_term, int* coefs, int* exps);
+extern int p_add_sub(int *r_coef, int * r_exp, int* s_coef, int* s_exp, int suma_resta);
+extern void p_term_mul(int coef, int exp, int* v_coef, int* v_exp);
+
+/**
+ * Esborrar el polinomi v, posa a 0 els coeficients i a -1 els exponents.
+ */
+void p_deleteC(int v_coef[], int v_exp[]) {
+  int i;
+  for (i=0; i<20; i++) 
+  {
+    v_coef[i]= +0;
+    v_exp[i] = -1;
+  }
+}
+
+/**
+ * Copiar el polinomi v1 sobre el polinomi v2, posició a posició.
+ */
+void p_copyC(int v1_coef[], int v1_exp[], int v2_coef[], int v2_exp[]) {
+  int i;
+  for (i=0; i<20; i++) 
+  {
+    v2_coef[i] = v1_coef[i];
+    v2_exp[i] = v1_exp[i];
+  }
+}
+
+/**
+ * Mostra el polinomi v.
+ * Amb el següent format: +x^37 +3x^11 -2x^9 +5x^8 +2x^1 -1x^0
+ * Si el polinomi no té cap terme indicar-ho amb el missatge 
+ * "Polinomi sense termes"
+ */
+void p_print(int v_coef[], int v_exp[])
+{ 
+  if (v_exp[0] == -1) 
+  {
+    printf ("el polinomi no te cap terme \n\n");
+  }
+  else 
+  {
+    int i = 0;
+    while (v_exp[i]!=-1 && i<20) 
+    {
+      if (v_coef[i]>=0) 
+        printf (" +"); 
+      else 
+        printf (" ");
+      
+      printf("%d*x^%d ",v_coef[i], v_exp[i]);
+      i++;
+    }
+    printf("\n\n");
+  }
+}
+
+/**
+ * Multiplicar el polinomi p(x) pel polinomi q(x).
+ * r(x)=p(x)*q(x).
+ * Utilitzar les subrutines d'assemblador: p_term_mul i p_add_sub.
+ */
+void p_mul(int p_coef[], int p_exp[], int q_coef[], int q_exp[], int r_coef[], int r_exp[])
+{
+  int i;
+  int res;
+  
+  //polinomi s(x). Polinomi per guardar resultats parcials i així no modificar els polinomis originals.
+  //Vector amb els coeficients dels termes del polinomi s(x).
+  int s_coef[20]={ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
+  //Vector amb els exponents dels termes del polinomi s(x). 
+  int s_exp [20]={-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}; 
+ 
+  p_deleteC(r_coef, r_exp); // Esborrar el polinomi on guardarem el resultat de la multiplicació
+
+  
+  for(i=0; i<20; i++)
+  {
+    if(q_exp[i] == -1)
+      break;
+      
+    p_copyC(p_coef, p_exp, s_coef, s_exp);
+    
+    p_term_mul(q_coef[i], q_exp[i], s_coef, s_exp);
+    
+    //printf("s \n");
+    //p_print(s_coef, s_exp);
+    //printf("\n");
+    
+    res = p_add_sub(r_coef, r_exp, s_coef, s_exp, 0);
+    
+    //printf("r \n");
+    //p_print(r_coef, r_exp);
+    //printf("\n");
+    
+    if(res == -1)
+    {
+      p_deleteC(r_coef, r_exp);
+    }    
+  }
+}
+
+/**
+ * Dividir el polinomi p(x) entre el polinomi d(x). p(x)/d(x)
+ * El coeficient del terme de major grau del polinomi d(x) ha de ser 1.
+ * Obtenim el polinomi quocient q(x) i el polinomi residu r(x).
+ * p(x)=d(x)*q(x)+r(x).
+ * Utilitzar les subrutines d'assemblador: p_term_add_C, p_term_mul i p_add_sub.
+ */
+void p_div(int p_coef[], int p_exp[], int d_coef[], int d_exp[], int q_coef[], int q_exp[], int r_coef[], int r_exp[])
+{
+  int res;
+  int coef;
+  int exp;
+
+  //polinomi s(x) 
+  int s_coef[20]={ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; 
+  int s_exp [20]={-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1};
+  
+  p_deleteC(q_coef, q_exp); //esborrar el polinomi on guardarem el quocient de la divisió
+  p_deleteC(r_coef, r_exp); //esborrar el polinomi on guardarem el residu de la divisió
+  
+  
+  p_copyC(p_coef, p_exp, r_coef, r_exp);
+  
+  do 
+  {
+    coef = r_coef[0]/d_coef[0];
+    exp = r_exp[0] - d_exp[0];
+    
+    p_term_add_c(coef, exp, q_coef, q_exp);
+    
+    //printf("q(x): ");
+    //p_print(q_coef, q_exp);
+    //printf("\n");
+    
+    p_copyC(d_coef, d_exp, s_coef, s_exp);
+    
+    p_term_mul(coef, exp, s_coef, s_exp);
+    
+    res = p_add_sub(r_coef, r_exp, s_coef, s_exp, -1);
+
+    //printf("r(x): ");
+    //p_print(r_coef, r_exp);
+    //printf("\n");
+    
+    if(res == -1)
+    {
+      p_deleteC(r_coef, r_exp);
+      p_deleteC(q_coef, q_exp);
+      p_deleteC(s_coef, s_exp);
+      break;
+    }
+    
+  } while( d_exp[0] < r_exp[0] );
+}
+
+
+int main() 
+{ 
+ 
+ //polinomi p(x) = -16x^15 +10x^9 +18x^5 +2x -1
+ int p_coef[20]={-16,+10,+18,+2,-1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; 
+ int p_exp [20]={+15,+ 9,+ 5,+1,+0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}; 
+ 
+ //polinomi q(x) = 11x^10 -12x^5 +4x^3 -8x
+ int q_coef[20]={+11,-12,+4,-2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; 
+ int q_exp [20]={+10, +5,+3,+1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}; 
+ 
+ //polinomi r(x) = x^10 -8x +5x^2 +12x^7 -3 +x^18 -5x^17
+ int r_coef[20]={ +1,-8,+5,+12,-3, +1, -5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; 
+ int r_exp [20]={+10,+1,+2, +7,+0,+18,+17,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}; 
+ 
+ //polinomi d(x)= +1x^7 -1x +1
+ int d_coef[20]={+1,-1,+1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; 
+ int d_exp [20]={+7,+1,+0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}; 
+
+/**
+ * Programa Principal de la P2
+*/
+  system("clear");
+
+  int op = 1;
+
+  while(op != 0)
+  {
+    printf("1 - Multiplicar dos polinomis\n");
+    printf("2 - Dividir dos polinomis\n");
+    printf("Opció: ");
+    scanf("%d",&op);
+
+    switch(op)
+    {
+      case 1: //Multiplica dos polinomis. r(x)=p(x)*q(x)
+        printf("Polinomi p(x)\n");
+        p_print(p_coef, p_exp);
+        printf("Polinomi q(x)\n");
+        p_print(q_coef, q_exp);
+
+        p_mul(p_coef, p_exp, q_coef, q_exp, r_coef, r_exp);
+
+        printf("Polinomi r(x)=p(x)*q(x): \n");
+        p_print(r_coef, r_exp);
+        break;	
+
+      case 2: //Divideix dos polinomis. p(x)/d(x). p(x)=d(x)*q(x)+r(x)
+        printf("Polinomi p(x)\n");
+        p_print(p_coef, p_exp);
+        printf("Polinomi d(x)\n");
+        p_print(d_coef, d_exp);
+
+        p_div(p_coef, p_exp, d_coef, d_exp, q_coef, q_exp, r_coef, r_exp);
+
+        printf("p(x)/d(x): p(x)=d(x)*q(x)+r(x)\n");
+        printf("Polinomi q(x)\n");
+        p_print(q_coef, q_exp);
+        printf("Polinomi r(x)\n");
+        p_print(r_coef, r_exp);
+        break;	
+    }
+  }
+}
+#include <stdio.h>
+#include <assert.h>
+
+// Funciones en ensamblador
+extern int p_term_add_c(int coef_term, int exp_term, int* coefs, int* exps);
+extern int p_add_sub(int *r_coef, int * r_exp, int* s_coef, int* s_exp, int suma_resta);
+extern void p_term_mul(int coef, int exp, int* v_coef, int* v_exp);
+
+void printTerm(int coef, int exp)
+{
+  if(coef > 0)
+    printf("+%dx^%d ", coef, exp); 
+  else
+    printf("%dx^%d ", coef, exp); 
+}
+
+void p_print(int v_coef[], int v_exp[])
+{ 
+  int i;
+  
+  for(i=0; i<20; i++)
+  {
+    printTerm(v_coef[i], v_exp[i]);
+  }
+  
+  printf("\n");  
+}
+
+int equalPolynomial(int *coef1, int * exp1, int *coef2, int *exp2)
+{
+  int i;
+  for(i=0; i<20; i++)
+  {
+    if(( coef1[i] != coef2[i] ) || ( exp1[i] != exp2[i] ))
+    {
+      //printf("%d - %d\n", coef1[i], coef2[i]);
+      //printf("%d - %d\n", exp1[i], exp2[i]);
+      return 0;
+    }
+  }
+  return 1;
+}
+
+/**
+ * Copiar el polinomi v1 sobre el polinomi v2, posició a posició.
+ */
+void p_copyC(int v1_coef[], int v1_exp[], int v2_coef[], int v2_exp[]) 
+{
+  int i;
+  for (i=0; i<20; i++) 
+  {
+    v2_coef[i] = v1_coef[i];
+    v2_exp[i] = v1_exp[i];
+  }
+}
+
+/**
+ * Esborrar el polinomi v, posa a 0 els coeficients i a -1 els exponents.
+ */
+void p_deleteC(int v_coef[], int v_exp[]) 
+{
+  int i;
+  for (i=0; i<20; i++) 
+  {
+    v_coef[i]= +0;
+    v_exp[i] = -1;
+  }
+}
+
+void p_div(int p_coef[], int p_exp[], int d_coef[], int d_exp[], int q_coef[], int q_exp[], int r_coef[], int r_exp[])
+{
+  int res;
+  int coef;
+  int exp;
+
+  //polinomi s(x) 
+  int s_coef[20]={ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; 
+  int s_exp [20]={-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1};
+  
+  p_deleteC(q_coef, q_exp); //esborrar el polinomi on guardarem el quocient de la divisió
+  p_deleteC(r_coef, r_exp); //esborrar el polinomi on guardarem el residu de la divisió
+  
+  
+  p_copyC(p_coef, p_exp, r_coef, r_exp);
+  
+  do 
+  {
+    coef = r_coef[0]/d_coef[0];
+    exp = r_exp[0] - d_exp[0];
+    
+    p_term_add_c(coef, exp, q_coef, q_exp);
+    
+    //printf("q(x): ");
+    //p_print(q_coef, q_exp);
+    //printf("\n");
+    
+    p_copyC(d_coef, d_exp, s_coef, s_exp);
+    
+    p_term_mul(coef, exp, s_coef, s_exp);
+    
+    res = p_add_sub(r_coef, r_exp, s_coef, s_exp, -1);
+
+    //printf("r(x): ");
+    //p_print(r_coef, r_exp);
+    //printf("\n");
+    
+    if(res == -1)
+    {
+      p_deleteC(r_coef, r_exp);
+      p_deleteC(q_coef, q_exp);
+      p_deleteC(s_coef, s_exp);
+      break;
+    }
+    
+  } while( d_exp[0] < r_exp[0] );
+}
+
+void p_mul(int p_coef[], int p_exp[], int q_coef[], int q_exp[], int r_coef[], int r_exp[])
+{
+  int i;
+  int res;
+  
+  //polinomi s(x). Polinomi per guardar resultats parcials i així no modificar els polinomis originals.
+  //Vector amb els coeficients dels termes del polinomi s(x).
+  int s_coef[20]={ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
+  //Vector amb els exponents dels termes del polinomi s(x). 
+  int s_exp [20]={-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}; 
+ 
+  p_deleteC(r_coef, r_exp); // Esborrar el polinomi on guardarem el resultat de la multiplicació
+
+  
+  for(i=0; i<20; i++)
+  {
+    if(q_exp[i] == -1)
+      break;
+      
+    p_copyC(p_coef, p_exp, s_coef, s_exp);
+    
+    p_term_mul(q_coef[i], q_exp[i], s_coef, s_exp);
+    
+    //printf("s \n");
+    //p_print(s_coef, s_exp);
+    //printf("\n");
+    
+    res = p_add_sub(r_coef, r_exp, s_coef, s_exp, 0);
+    
+    //printf("r \n");
+    //p_print(r_coef, r_exp);
+    //printf("\n");
+    
+    if(res == -1)
+    {
+      p_deleteC(r_coef, r_exp);
+    }    
+  }
+}
+
+int main(void) 
+{
+  printf("Testing p_mul...\n");
+  
+  //polinomi p(x) = -16x^15 +10x^9 +18x^5 +2x -1
+  int p_coef[20]={-16,+10,+18,+2,-1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; 
+  int p_exp [20]={+15,+ 9,+ 5,+1,+0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}; 
+
+  printf("p(x): ");  
+  p_print(p_coef, p_exp);
+
+  //polinomi q(x) = 11x^10 -12x^5 +4x^3 -8x
+  int q_coef[20]={+11,-12,+4,-8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; 
+  int q_exp [20]={+10, +5,+3,+1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}; 
+
+  printf("q(x): ");
+  p_print(q_coef, q_exp);
+  printf("\n");
+
+  //polinomi r(x) = x^10 -8x +5x^2 +12x^7 -3 +x^18 -5x^17
+  int r_coef[20]={ +1,-8,+5,+12,-3, +1, -5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
+  int r_exp [20]={+10,+1,+2, +7,+0,+18,+17,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}; 
+
+  p_mul(p_coef, p_exp, q_coef, q_exp, r_coef, r_exp);   
+
+  int exp_r_coef[20]={-176,192,110,-64,128, 198, -120, 40, 22, -307, 72, -168, 12, 8, -4, -16, 8, 0, 0, 0};
+  int exp_r_exp [20]={25,20,19,18,16,15,14,12,11,10,8,6,5,4,3,2,1,-1,-1,-1}; 
+  
+  assert(1 == equalPolynomial(exp_r_coef, exp_r_exp, r_coef, r_exp)); 
+  
+  printf("r(x) = p(x) * q(x) = ");
+  p_print(r_coef, r_exp);
+  printf("Ok\n");
+  printf("\n");
+  //----------------------------------------------------------------------------------
+ 
+   printf("Testing p_div...\n");
+  
+  printf("p(x): ");  
+  p_print(p_coef, p_exp);
+
+  //polinomi d(x)= +1x^7 -1x +1
+  int d_coef[20]={+1,-1,+1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
+  int d_exp [20]={+7,+1,+0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1};
+
+  printf("d(x): ");
+  p_print(d_coef, d_exp);
+  printf("\n");
+
+  p_div(p_coef, p_exp, d_coef, d_exp, q_coef, q_exp, r_coef, r_exp);
+  
+  int exp_r_div_coef[20]={18, -6, 22, -14, -1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
+  int exp_r_div_exp [20]={5,3,2,1,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}; 
+
+  printf("r(x): ");
+  p_print(r_coef, r_exp);
+  
+  assert(1 == equalPolynomial(exp_r_div_coef, exp_r_div_exp, r_coef, r_exp)); 
+
+  int exp_q_coef[20]={-16,-6,16,0,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
+  int exp_q_exp [20]={8,2,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1}; 
+  
+  assert(1 == equalPolynomial(exp_q_coef, exp_q_exp, q_coef, q_exp)); 
+
+  printf("q(x): ");
+  p_print(q_coef, q_exp);
+  printf("Ok\n");
+  //----------------------------------------------------------------------------------
+  
+  printf("\nAll tests passed!!\n");
+   
+  return 0; 
+}