1. tush
 2. yii-bootstrap

Source

yii-bootstrap / demo / yii / i18n / data / agq.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
<?php
/**
 * Locale data for 'agq'.
 *
 * This file is automatically generated by yiic cldr command.
 *
 * Copyright © 1991-2007 Unicode, Inc. All rights reserved.
 * Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.
 *
 * Copyright © 2008-2011 Yii Software LLC (http://www.yiiframework.com/license/)
 */
return array (
 'version' => '6546',
 'numberSymbols' => 
 array (
  'alias' => '',
  'decimal' => ',',
  'group' => ' ',
  'list' => ';',
  'percentSign' => '%',
  'plusSign' => '+',
  'minusSign' => '-',
  'exponential' => 'E',
  'perMille' => '‰',
  'infinity' => '∞',
  'nan' => 'NaN',
 ),
 'decimalFormat' => '#,##0.###',
 'scientificFormat' => '#E0',
 'percentFormat' => '#,##0%',
 'currencyFormat' => '#,##0.00¤',
 'currencySymbols' => 
 array (
  'AUD' => 'AU$',
  'BRL' => 'R$',
  'CAD' => 'CA$',
  'CNY' => 'CN¥',
  'EUR' => '€',
  'GBP' => '£',
  'HKD' => 'HK$',
  'ILS' => '₪',
  'INR' => '₹',
  'JPY' => 'JP¥',
  'KRW' => '₩',
  'MXN' => 'MX$',
  'NZD' => 'NZ$',
  'THB' => '฿',
  'TWD' => 'NT$',
  'USD' => 'US$',
  'VND' => '₫',
  'XAF' => 'FCFA',
  'XCD' => 'EC$',
  'XOF' => 'CFA',
  'XPF' => 'CFPF',
 ),
 'monthNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   1 => 'ndzɔ̀ŋɔ̀nùm',
   2 => 'ndzɔ̀ŋɔ̀kƗ̀zùʔ',
   3 => 'ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀dʉ̀ghà',
   4 => 'ndzɔ̀ŋɔ̀tǎafʉ̄ghā',
   5 => 'ndzɔ̀ŋèsèe',
   6 => 'ndzɔ̀ŋɔ̀nzùghò',
   7 => 'ndzɔ̀ŋɔ̀dùmlo',
   8 => 'ndzɔ̀ŋɔ̀kwîfɔ̀e',
   9 => 'ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀fʉ̀ghàdzughù',
   10 => 'ndzɔ̀ŋɔ̀ghǔuwelɔ̀m',
   11 => 'ndzɔ̀ŋɔ̀chwaʔàkaa wo',
   12 => 'ndzɔ̀ŋèfwòo',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   1 => 'nùm',
   2 => 'kɨz',
   3 => 'tɨd',
   4 => 'taa',
   5 => 'see',
   6 => 'nzu',
   7 => 'dum',
   8 => 'fɔe',
   9 => 'dzu',
   10 => 'lɔm',
   11 => 'kaa',
   12 => 'fwo',
  ),
 ),
 'monthNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   1 => 'n',
   2 => 'k',
   3 => 't',
   4 => 't',
   5 => 's',
   6 => 'z',
   7 => 'k',
   8 => 'f',
   9 => 'd',
   10 => 'l',
   11 => 'c',
   12 => 'f',
  ),
 ),
 'weekDayNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   0 => 'tsuʔntsɨ',
   1 => 'tsuʔukpà',
   2 => 'tsuʔughɔe',
   3 => 'tsuʔutɔ̀mlò',
   4 => 'tsuʔumè',
   5 => 'tsuʔughɨ̂m',
   6 => 'tsuʔndzɨkɔʔɔ',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'nts',
   1 => 'kpa',
   2 => 'ghɔ',
   3 => 'tɔm',
   4 => 'ume',
   5 => 'ghɨ',
   6 => 'dzk',
  ),
 ),
 'weekDayNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   0 => 'n',
   1 => 'k',
   2 => 'g',
   3 => 't',
   4 => 'u',
   5 => 'g',
   6 => 'd',
  ),
 ),
 'eraNames' => 
 array (
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'SK',
   1 => 'BK',
  ),
  'wide' => 
  array (
   0 => 'Sěe Kɨ̀lesto',
   1 => 'Bǎa Kɨ̀lesto',
  ),
  'narrow' => 
  array (
   0 => 'SK',
   1 => 'BK',
  ),
 ),
 'dateFormats' => 
 array (
  'full' => 'EEEE d MMMM y',
  'long' => 'd MMMM y',
  'medium' => 'd MMM, y',
  'short' => 'd/M/yyyy',
 ),
 'timeFormats' => 
 array (
  'full' => 'HH:mm:ss zzzz',
  'long' => 'HH:mm:ss z',
  'medium' => 'HH:mm:ss',
  'short' => 'HH:mm',
 ),
 'dateTimeFormat' => '{1} {0}',
 'amName' => 'a.g',
 'pmName' => 'a.k',
 'orientation' => 'ltr',
 'languages' => 
 array (
  'agq' => 'Aghem',
  'ak' => 'Akan',
  'am' => 'Àmalì',
  'ar' => 'Àlabì',
  'be' => 'Bɛ̀làlusàn',
  'bg' => 'Bùugɨlìa',
  'bn' => 'Bɨ̀ŋgalì',
  'cs' => 'Chɛ̂',
  'de' => 'Dzamɛ̀',
  'el' => 'Gɨ̀lêʔ',
  'en' => 'Kɨŋgele',
  'es' => 'Sɨ̀kpanìs',
  'fa' => 'Kpɛɛshìa',
  'fr' => 'Kɨ̀fàlàŋsi',
  'ha' => 'Kɨtsɔŋkaŋ',
  'hi' => 'Endì',
  'hu' => 'Hɔŋgalìa',
  'id' => 'Èndònɛshìa',
  'ig' => 'Egbò',
  'it' => 'Ètalìa',
  'ja' => 'Dzàkpànê',
  'jv' => 'Dzàbvànê',
  'km' => 'Kɨmɛ̀',
  'ko' => 'kùulîa',
  'ms' => 'Màlae',
  'my' => 'Bùumɛsɛ̀',
  'ne' => 'Nɛ̀kpalì',
  'nl' => 'Dɔ̂s',
  'pa' => 'Kpuwndzabì',
  'pl' => 'Kpɔlìs',
  'pt' => 'Kpotùwgîi',
  'ro' => 'Lùmanyìa',
  'ru' => 'Lushìa',
  'rw' => 'Lùwandà',
  'so' => 'Sòmalì',
  'sv' => 'Suedìs',
  'ta' => 'Tamì',
  'th' => 'Tàe',
  'tr' => 'Tʉʉkìs',
  'uk' => 'Ùkɛlɛnìa',
  'ur' => 'Uudùw',
  'vi' => 'Vìyɛtnàmê',
  'yo' => 'Yulùba',
  'zh' => 'Chàenê',
  'zu' => 'Zulù',
 ),
 'territories' => 
 array (
  'ad' => 'Àndolà',
  'ae' => 'Yùnaetɛ Alab ɛmelɛ̀',
  'af' => 'Àfɨ̀ganìsɨ̀tân',
  'ag' => 'Àntigwà à Bàbudà',
  'ai' => 'Àŋgwilà',
  'al' => 'Àabɛnìa',
  'am' => 'Àmɛnyìa',
  'an' => 'Nedàlân Antàe',
  'ao' => 'Àŋgolà',
  'ar' => 'Àdzɛ̀ntinà',
  'as' => 'Àmɛlekan Samwà',
  'at' => 'Usɨtɨ̀là',
  'au' => 'Ùsɨ̀tɛ̀lɛlìa',
  'aw' => 'Àlubà',
  'az' => 'Àzɨbɛ̀dzân',
  'ba' => 'Bosɨnyìa à Hɛ̀zɛ̀gòvinà',
  'bb' => 'Bàbadòs',
  'bd' => 'Baŋgɨ̀làdɛ̂',
  'be' => 'Bɛɛdzwùm',
  'bf' => 'Bùkinà Fasò',
  'bg' => 'Bùugɛlìa',
  'bh' => 'Bàlaen',
  'bi' => 'Bùlundì',
  'bj' => 'Bɛ̀nɨ̂ŋ',
  'bm' => 'Bɛ̀mudà',
  'bn' => 'Bɨ̀lunè',
  'bo' => 'Bòlevà',
  'br' => 'Bɨ̀làzîi',
  'bs' => 'Bàhamàs',
  'bt' => 'Mbutàn',
  'bw' => 'Bòtɨ̀swǎnà',
  'by' => 'Bɛlàlûs',
  'bz' => 'Bɛ̀lezɨ̀',
  'ca' => 'Kanadà',
  'cd' => 'Dɛ̀mùkàlatì Lèkpubèlè è Kuŋgù',
  'cf' => 'Sɛnta Afɨlekan Lèkpobèlè',
  'cg' => 'Kuŋgù',
  'ch' => 'Suezàlân',
  'ci' => 'Ku Dɨ̀vûa',
  'ck' => 'Chwɨla ŋ̀ Kûʔ',
  'cl' => 'Chilè',
  'cm' => 'Kàmàlûŋ',
  'cn' => 'Chaenà',
  'co' => 'Kòlombìa',
  'cr' => 'Kòsɨ̀tà Lekà',
  'cs' => 'Sɛɛbìa à Mùŋtànegùlù',
  'cu' => 'Kuuwbà',
  'cv' => 'Chwɨla ŋ̀ Kɛ̀b Vɛ̂ɛ',
  'cy' => 'Saekpùlù',
  'cz' => 'Chɛ̂ Lèkpubèlè',
  'de' => 'Dzamanè',
  'dj' => 'Dzìbuwtì',
  'dk' => 'Dɛnɨmà',
  'dm' => 'Dòmenekà',
  'do' => 'Dòmenekà Lèkpubèlè',
  'dz' => 'Àadzɛlìa',
  'ec' => 'Ekwadò',
  'ee' => 'Èsɨ̀tonyìa',
  'eg' => 'Edzì',
  'er' => 'Èletɨ̀là',
  'es' => 'Sɨ̀kpɛ̂n',
  'et' => 'Ètyǒpìa',
  'fi' => 'Fɨnlàn',
  'fj' => 'Fidzi',
  'fk' => 'Chwɨlà fɨ Fakɨlàn',
  'fm' => 'Maekòlòneshìa',
  'fr' => 'Fàlâŋnsì',
  'ga' => 'Gàbûn',
  'gb' => 'Yùnaetɛ Kiŋdɔ̀m',
  'gd' => 'Gɨ̀lɛnadà',
  'ge' => 'Dzɔɔdzìa',
  'gf' => 'Gàyanà è Fàlâŋnsì',
  'gh' => 'Gaanà',
  'gi' => 'Dzibɨ̀latà',
  'gl' => 'Gɨ̀lenlân',
  'gm' => 'Gambìa',
  'gn' => 'Ginè',
  'gp' => 'Gwadalukpɛ̀',
  'gq' => 'Èkwɛ̀tolia Ginè',
  'gr' => 'Gɨ̀lês',
  'gt' => 'Gwàtɨ̀malà',
  'gu' => 'Gwam',
  'gw' => 'Ginè Bìsawù',
  'gy' => 'Gùyanà',
  'hn' => 'Hɔndulàs',
  'hr' => 'Kòwɛshìa',
  'ht' => 'Hǎetì',
  'hu' => 'Hɔŋgàlè',
  'id' => 'Èndòneshìa',
  'ie' => 'Aelɨ̀lân',
  'il' => 'Ezɨ̀lɛ̂',
  'in' => 'Endìa',
  'io' => 'Dɨŋò kɨ dzughùnstòʔ kɨ Endìa kɨ Bɨ̀letì kò',
  'iq' => 'Èlâkɨ̀',
  'ir' => 'Èlân',
  'is' => 'Aesɨ̀lân',
  'it' => 'Etalè',
  'jm' => 'Dzàmɛkà',
  'jo' => 'Dzodàn',
  'jp' => 'Dzàkpân',
  'ke' => 'Kɨnyà',
  'kg' => 'Kìdzisɨ̀tân',
  'kh' => 'Kàmbodìa',
  'ki' => 'Kèlèbati',
  'km' => 'Komolòs',
  'kn' => 'Sɛ̀n Kî à Nevì',
  'kp' => 'Kùulîa, Ekùw',
  'kr' => 'Kùulîa, Emàm',
  'kw' => 'Kùwɛ̂',
  'ky' => 'Chwɨlà ŋ̀ Kaemàn',
  'kz' => 'Kàzasɨ̀tân',
  'la' => 'Làwos',
  'lb' => 'Lɛbanè',
  'lc' => 'Sɛ̀n Lushìa',
  'li' => 'Letɨnshɨ̀n',
  'lk' => 'Sɨ̀le Laŋkà',
  'lr' => 'Làebɛlìa',
  'ls' => 'Lɛ̀sotù',
  'lt' => 'Lètwǎnyìa',
  'lu' => 'Luzɨmbùʔ',
  'lv' => 'Làtɨva',
  'ly' => 'Lebìa',
  'ma' => 'Mòlokò',
  'mc' => 'Mùnaku',
  'md' => 'Mòodovà',
  'mg' => 'Màdàgasɨkà',
  'mh' => 'Chwɨlà fɨ Mashà',
  'mk' => 'Mɨ̀sɨ̀donyìa',
  'ml' => 'Malè',
  'mm' => 'Mǐanmà',
  'mn' => 'Mùŋgolìa',
  'mp' => 'Chwɨlà m̀ Màlǐanà mɨ̀ Ekùw mò',
  'mq' => 'Màtìnekì',
  'mr' => 'Mùlètanyìa',
  'ms' => 'Mùŋtselà',
  'mt' => 'Maatà',
  'mu' => 'Mùleshwɨ̀s',
  'mv' => 'Màdivè',
  'mw' => 'Màlawì',
  'mx' => 'Mɛkɨzikù',
  'my' => 'Màlɛshìa',
  'mz' => 'Mùzàmbî',
  'na' => 'Nàmibìa',
  'nc' => 'Kàlèdonyìa È fūghū',
  'ne' => 'Naedzà',
  'nf' => 'Chwɨlà fɨ Nufòʔ',
  'ng' => 'Gɨ̀anyɨ',
  'ni' => 'Nikàlagwà',
  'nl' => 'Nedàlân',
  'no' => 'Noowɛ̂ɛ',
  'np' => 'Nɛkpâa',
  'nr' => 'Nàwulù',
  'nu' => 'Niyu',
  'nz' => 'Zìlân È fūghū',
  'om' => 'Umàn',
  'pa' => 'Kpanàma',
  'pe' => 'Kpɛlû',
  'pf' => 'Kpoleneshìa è Fàlâŋnsì',
  'pg' => 'Kpakpua Ginè È fūghū',
  'ph' => 'Felèkpî',
  'pk' => 'Kpakìsɨ̀tân',
  'pl' => 'Kpulàn',
  'pm' => 'Sɛ̀n Kpiyɛ̀ à Mikelɔŋ',
  'pn' => 'Kpitɨ̀kalè',
  'pr' => 'Kpǒto Leko',
  'ps' => 'Adzɨmā kɨ ŋgùŋ kɨ Palɛsɨtɨnyia à kɨ Gazà kò',
  'pt' => 'Kputuwgà',
  'pw' => 'Kpàlawù',
  'py' => 'Kpalàgwɛ̂',
  'qa' => 'Katà',
  're' => 'Lèyunyɔ̀ŋ',
  'ro' => 'Lùmanyìa',
  'ru' => 'Loshìa',
  'rw' => 'Lùwandà',
  'sa' => 'Sawudi Alabi',
  'sb' => 'Chwɨlà fɨ Solomwɨ̀n',
  'sc' => 'Sɛchɛ̀lɛ̀s',
  'sd' => 'Sùdân',
  'se' => 'Suedɨ̀n',
  'sg' => 'Siŋgàkpôo',
  'sh' => 'Sɛ̀n Èlenà',
  'si' => 'Sɨ̀lòvɨnyìa',
  'sk' => 'Sɨ̀lòvɨkɨ̀a',
  'sl' => 'Silìa lûŋ',
  'sm' => 'Sàn Màlenù',
  'sn' => 'Sɛ̀nɛ̀gâa',
  'so' => 'Sòmalìa',
  'sr' => 'Sulènamè',
  'st' => 'Sawo Tɔ̀me à Kpèlènsikpɛ̀',
  'sv' => 'Esàvadò',
  'sy' => 'Silîa',
  'sz' => 'Shǔazìlân',
  'tc' => 'Chwɨla n Tɨtê à Kaekùs',
  'td' => 'Châ',
  'tg' => 'Tugù',
  'th' => 'Taelàn',
  'tj' => 'Tàdzikìsɨ̀tân',
  'tk' => 'Tuwkelawù',
  'tl' => 'Ês Taemò',
  'tm' => 'Tekɨmènèsɨ̀tân',
  'tn' => 'Tùneshìa',
  'to' => 'Tuŋgà',
  'tr' => 'Teekì',
  'tt' => 'Tèlenedà à Tòbagù',
  'tv' => 'Tuwvalùw',
  'tw' => 'Taewàn',
  'tz' => 'Tàanzanyìa',
  'ua' => 'Yùkɛ̀lɛ̂',
  'ug' => 'Yùgandà',
  'us' => 'USA',
  'uy' => 'Yulùgwɛ̂',
  'uz' => 'Yùzɨ̀bɛkìsɨ̀tân',
  'va' => 'Vatikàn Sɨ̀tɛ̂',
  'vc' => 'Sɛ̀n Vinsɨ̀n à Gɨlenadi Ù tē',
  've' => 'Vɛ̀nɛ̀zǔɛɛlà',
  'vg' => 'Chwɨlà m̀ Vidzinyìa m̀ Bɨ̀letì mò',
  'vi' => 'U. S. Chwɨlà fɨ Mbuʔmbu',
  'vn' => 'Vìyɛnàm',
  'vu' => 'Vànǔatùw',
  'wf' => 'Wales à Fùwtuwnà',
  'ws' => 'Sàmowà',
  'ye' => 'Yɛmɛ̀n',
  'yt' => 'Màyotì',
  'za' => 'Afɨlekà ghɨ Emàm ghò',
  'zm' => 'Zambìa',
  'zw' => 'Zìmbagbɛ̀',
 ),
);