1. tush
 2. yii-bootstrap

Source

yii-bootstrap / demo / yii / i18n / data / bas.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
<?php
/**
 * Locale data for 'bas'.
 *
 * This file is automatically generated by yiic cldr command.
 *
 * Copyright © 1991-2007 Unicode, Inc. All rights reserved.
 * Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.
 *
 * Copyright © 2008-2011 Yii Software LLC (http://www.yiiframework.com/license/)
 */
return array (
 'version' => '6546',
 'numberSymbols' => 
 array (
  'alias' => '',
  'decimal' => ',',
  'group' => ' ',
  'list' => ';',
  'percentSign' => '%',
  'plusSign' => '+',
  'minusSign' => '-',
  'exponential' => 'E',
  'perMille' => '‰',
  'infinity' => '∞',
  'nan' => 'NaN',
 ),
 'decimalFormat' => '#,##0.###',
 'scientificFormat' => '#E0',
 'percentFormat' => '#,##0 %',
 'currencyFormat' => '#,##0.00 ¤',
 'currencySymbols' => 
 array (
  'AUD' => 'AU$',
  'BRL' => 'R$',
  'CAD' => 'CA$',
  'CNY' => 'CN¥',
  'EUR' => '€',
  'GBP' => '£',
  'HKD' => 'HK$',
  'ILS' => '₪',
  'INR' => '₹',
  'JPY' => 'JP¥',
  'KRW' => '₩',
  'MXN' => 'MX$',
  'NZD' => 'NZ$',
  'THB' => '฿',
  'TWD' => 'NT$',
  'USD' => 'US$',
  'VND' => '₫',
  'XAF' => 'FCFA',
  'XCD' => 'EC$',
  'XOF' => 'CFA',
  'XPF' => 'CFPF',
 ),
 'monthNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   1 => 'Kɔndɔŋ',
   2 => 'Màcɛ̂l',
   3 => 'Màtùmb',
   4 => 'Màtop',
   5 => 'M̀puyɛ',
   6 => 'Hìlòndɛ̀',
   7 => 'Njèbà',
   8 => 'Hìkaŋ',
   9 => 'Dìpɔ̀s',
   10 => 'Bìòôm',
   11 => 'Màyɛsèp',
   12 => 'Lìbuy li ńyèe',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   1 => 'kɔn',
   2 => 'mac',
   3 => 'mat',
   4 => 'mto',
   5 => 'mpu',
   6 => 'hil',
   7 => 'nje',
   8 => 'hik',
   9 => 'dip',
   10 => 'bio',
   11 => 'may',
   12 => 'liɓ',
  ),
 ),
 'monthNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   1 => 'k',
   2 => 'm',
   3 => 'm',
   4 => 'm',
   5 => 'm',
   6 => 'h',
   7 => 'n',
   8 => 'h',
   9 => 'd',
   10 => 'b',
   11 => 'm',
   12 => 'l',
  ),
 ),
 'weekDayNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   0 => 'ŋgwà nɔ̂y',
   1 => 'ŋgwà njaŋgumba',
   2 => 'ŋgwà ûm',
   3 => 'ŋgwà ŋgê',
   4 => 'ŋgwà mbɔk',
   5 => 'ŋgwà kɔɔ',
   6 => 'ŋgwà jôn',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'nɔy',
   1 => 'nja',
   2 => 'uum',
   3 => 'ŋge',
   4 => 'mbɔ',
   5 => 'kɔɔ',
   6 => 'jon',
  ),
 ),
 'weekDayNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   0 => 'n',
   1 => 'n',
   2 => 'u',
   3 => 'ŋ',
   4 => 'm',
   5 => 'k',
   6 => 'j',
  ),
 ),
 'eraNames' => 
 array (
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'b.Y.K',
   1 => 'm.Y.K',
  ),
  'wide' => 
  array (
   0 => 'bisū bi Yesù Krǐstò',
   1 => 'i mbūs Yesù Krǐstò',
  ),
  'narrow' => 
  array (
   0 => 'b.Y.K',
   1 => 'm.Y.K',
  ),
 ),
 'dateFormats' => 
 array (
  'full' => 'EEEE d MMMM y',
  'long' => 'd MMMM y',
  'medium' => 'd MMM, y',
  'short' => 'd/M/yyyy',
 ),
 'timeFormats' => 
 array (
  'full' => 'HH:mm:ss zzzz',
  'long' => 'HH:mm:ss z',
  'medium' => 'HH:mm:ss',
  'short' => 'HH:mm',
 ),
 'dateTimeFormat' => '{1} {0}',
 'amName' => 'I bikɛ̂glà',
 'pmName' => 'I ɓugajɔp',
 'orientation' => 'ltr',
 'languages' => 
 array (
  'ak' => 'Hɔp u akan',
  'am' => 'Hɔp u amhārìk',
  'ar' => 'Hɔp u arâb',
  'bas' => 'Ɓàsàa',
  'be' => 'Hɔp u bièlòrûs',
  'bg' => 'Hɔp u bûlgâr',
  'bn' => 'Hɔp u bɛŋgàli',
  'cs' => 'Hɔp u cɛ̂k',
  'de' => 'Hɔp u jamân',
  'el' => 'Hɔp u gri ᷇kyà',
  'en' => 'Hɔp u ŋgisì',
  'es' => 'Hɔp u panyā',
  'fa' => 'Hɔp u pɛrsìà',
  'fr' => 'Hɔp u pulàsi',
  'ha' => 'Hɔp u ɓausa',
  'hi' => 'Hɔp u hindì',
  'hu' => 'Hɔp u hɔŋgrìi',
  'id' => 'Hɔp u indònesìà',
  'ig' => 'Hɔp u iɓò',
  'it' => 'Hɔp u italìà',
  'ja' => 'Hɔp u yapàn',
  'jv' => 'Hɔp u yavà',
  'km' => 'Hɔp u kmɛ̂r',
  'ko' => 'Hɔp u kɔrēà',
  'ms' => 'Hɔp u makɛ᷆',
  'my' => 'Hɔp u birmàn',
  'ne' => 'Hɔp u nepa᷆l',
  'nl' => 'Hɔp u nlɛ̀ndi',
  'pa' => 'Hɔp u pɛnjàbi',
  'pl' => 'Hɔp u pɔlɔ̄nà',
  'pt' => 'Hɔp u pɔtɔ̄kì',
  'ro' => 'Hɔp u rùmanìà',
  'ru' => 'Hɔp u ruslànd',
  'rw' => 'Hɔp u ruāndà',
  'so' => 'Hɔp u somàlî',
  'sv' => 'Hɔp u suɛ᷆d',
  'ta' => 'Hɔp u tamu᷆l',
  'th' => 'Hɔp u tây',
  'tr' => 'Hɔp u tûrk',
  'uk' => 'Hɔp u ukrǎnìà',
  'ur' => 'Hɔp u urdù',
  'vi' => 'Hɔp u vyɛ̄dnàm',
  'yo' => 'Hɔp u yorūbà',
  'zh' => 'Hɔp u kinà',
  'zu' => 'Hɔp u zulù',
 ),
 'territories' => 
 array (
  'ad' => 'Àŋdɔ̂r',
  'ae' => 'Àdnà i Bilɔ̀ŋ bi Arābìà',
  'af' => 'Àfgànìstâŋ',
  'ag' => 'Àŋtigà ɓɔ Bàrbudà',
  'ai' => 'Àŋgiyà',
  'al' => 'Àlbanìà',
  'am' => 'Àrmenìà',
  'an' => 'Àŋtîy ǹlɛ̀ndi',
  'ao' => 'Àŋgolà',
  'ar' => 'Àrgàŋtinà',
  'at' => 'Òstrǐk',
  'au' => 'Òstralìà',
  'aw' => 'Àrubà',
  'az' => 'Àzɛ̀rbajàŋ',
  'ba' => 'Bòhnià Ɛrzègòvinà',
  'bb' => 'Bàrbadò',
  'bd' => 'Bàŋglàdɛ̂s',
  'be' => 'Bɛlgyùm',
  'bf' => 'Bùrkìnà Fasò',
  'bg' => 'Bùlgarìà',
  'bh' => 'Bàraìn',
  'bi' => 'Bùrundì',
  'bj' => 'Bènɛ̂ŋ',
  'bm' => 'Bɛ̀rmudà',
  'bn' => 'Brunei',
  'bo' => 'Bòlivìà',
  'br' => 'Bràsîl',
  'bs' => 'Bàhamàs',
  'bt' => 'Bùtân',
  'bw' => 'Bòdsùanà',
  'by' => 'Bèlarùs',
  'bz' => 'Bèlîs',
  'ca' => 'Kànadà',
  'cd' => 'Kòŋgo ìkɛŋi',
  'cf' => 'Ŋ̀ɛm Afrīkà',
  'cg' => 'Kòŋgo',
  'ch' => 'Sùwîs',
  'ci' => 'Màŋ mi Njɔ̂k',
  'ck' => 'Bìòn bi Kook',
  'cl' => 'Kìlî',
  'cm' => 'Kàmɛ̀rûn',
  'cn' => 'Kinà',
  'co' => 'Kɔ̀lɔmbìà',
  'cr' => 'Kòstà Rikà',
  'cs' => 'Sɛ̀rbî nì Mɔ̀ntènegrò',
  'cu' => 'Kubà',
  'cv' => 'Kabwɛ᷆r',
  'cy' => 'Kiprò',
  'de' => 'Jamân',
  'dj' => 'Jìbutì',
  'dk' => 'Dànmârk',
  'dm' => 'Dòmnîk',
  'do' => 'Dòmnikà',
  'dz' => 'Àlgerìà',
  'ec' => 'Èkwàtorìà',
  'ee' => 'Èstonìà',
  'eg' => 'Ègîptò',
  'er' => 'Èrìtrěà',
  'es' => 'Pànya',
  'et' => 'Ètìopìà',
  'fi' => 'Fìnlând',
  'fj' => 'Fiji',
  'fk' => 'Bìòn bi Falkland',
  'fm' => 'Mìkrònesìà',
  'fr' => 'Pùlàsi / Fɛ̀lɛ̀nsi /',
  'ga' => 'Gàbɔ̂ŋ',
  'gb' => 'Àdnà i Lɔ̂ŋ',
  'gd' => 'Grènadà',
  'ge' => 'Gèɔrgìà',
  'gf' => 'Gùyanà Pùlàsi',
  'gh' => 'Ganà',
  'gi' => 'Gìlbràtâr',
  'gl' => 'Grǐnlànd',
  'gm' => 'Gàmbià',
  'gn' => 'Gìnê',
  'gp' => 'Gwàdèlûp',
  'gq' => 'Gìne Èkwàtorìà',
  'gr' => 'Grǐkyà',
  'gt' => 'Gwàtèmalà',
  'gu' => 'Gùâm',
  'gw' => 'Gìne Bìsàô',
  'gy' => 'Gùyanà',
  'hn' => 'Ɔ̀ŋduràs',
  'hr' => 'Kròasìà',
  'ht' => 'Àitì',
  'hu' => 'Ɔ̀ŋgriì',
  'id' => 'Indònèsià',
  'ie' => 'Ìrlând',
  'il' => 'Isràɛ̂l',
  'in' => 'Indìà',
  'io' => 'Bìtèk bi Ŋgisì i Tūyɛ Īndìà',
  'iq' => 'Ìrâk',
  'ir' => 'Ìrâŋ',
  'is' => 'Ìslandìà',
  'it' => 'Ìtalìà',
  'jm' => 'Jàmàikà',
  'jo' => 'Yɔ̀rdanià',
  'ke' => 'Kenìà',
  'kg' => 'Kìrgìzìstàŋ',
  'kh' => 'Kàmbodìà',
  'ki' => 'Kìrìbatì',
  'km' => 'Kɔ̀mɔ̂r',
  'kn' => 'Nûmpubi Kîts nì Nevìs',
  'kp' => 'Kɔ̀re ì Ŋ̀ɔmbɔk',
  'kr' => 'Kɔ̀re ì Ŋ̀wɛ̀lmbɔk',
  'kw' => 'Kòwêt',
  'ky' => 'Bìòn bi Kaymàn',
  'kz' => 'Kàzàkstâŋ',
  'la' => 'Làôs',
  'lb' => 'Lèbanòn',
  'lc' => 'Nûmpubi Lusì',
  'li' => 'Ligstɛntàn',
  'lk' => 'Srìlaŋkà',
  'lr' => 'Lìberìà',
  'ls' => 'Lesòtò',
  'lt' => 'Lìtùanìà',
  'lu' => 'Lùgsàmbûr',
  'lv' => 'Làdvià',
  'ly' => 'Libìà',
  'ma' => 'Màrokò',
  'mc' => 'Mònakò',
  'md' => 'Moldavìà',
  'mg' => 'Màdàgàskâr',
  'mh' => 'Bìòn bi Marcàl',
  'mk' => 'Màsèdonìà',
  'ml' => 'Màli',
  'mm' => 'Myànmâr',
  'mn' => 'Mòŋgolìà',
  'mp' => 'Bìòn bi Marìanà ŋ̀ɔmbɔk',
  'mq' => 'Màrtìnîk',
  'mr' => 'Mòrìtanìà',
  'ms' => 'Mɔ̀ŋseràt',
  'mt' => 'Maltà',
  'mu' => 'Mòrîs',
  'mv' => 'Màldîf',
  'mw' => 'Màlàwi',
  'mx' => 'Mɛ̀gsîk',
  'my' => 'Màlɛ̀sìà',
  'mz' => 'Mòsàmbîk',
  'na' => 'Nàmibìà',
  'nc' => 'Kàlèdonìà Yɔ̀ndɔ',
  'ne' => 'Nìjɛ̂r',
  'nf' => 'Òn i Nɔrfɔ̂k',
  'ng' => 'Nìgerìà',
  'ni' => 'Nìkàragwà',
  'nl' => 'Ǹlɛndi',
  'no' => 'Nɔ̀rvegìà',
  'np' => 'Nèpâl',
  'nr' => 'Nerù',
  'nu' => 'Nìuɛ̀',
  'nz' => 'Sìlând Yɔ̀ndɔ',
  'om' => 'Òmân',
  'pa' => 'Pànàma',
  'pe' => 'Pèrû',
  'pf' => 'Pòlìnesìà Pùlàsi',
  'pg' => 'Gìne ì Pàpu',
  'ph' => 'Fìlìpîn',
  'pk' => 'Pàkìstân',
  'pl' => 'Pòlànd',
  'pm' => 'Nûmpubi Petrò nì Mikèlôn',
  'pn' => 'Pìdkaìrn',
  'pr' => 'Pɔ̀rtò Rikò',
  'ps' => 'Pàlɛ̀htinà Hyɔ̀ŋg nì Gazà',
  'pt' => 'Pɔ̀tɔkì',
  'pw' => 'Pàlaù',
  'py' => 'Pàràgwê',
  'qa' => 'Kàtâr',
  're' => 'Rèunyɔ̂ŋ',
  'ro' => 'Rùmanìà',
  'ru' => 'Ruslànd',
  'rw' => 'Rùandà',
  'sa' => 'Sàudi Àrabìà',
  'sb' => 'Bìòn bi Salōmò',
  'sc' => 'Sèsɛ̂l',
  'sd' => 'Sùdâŋ',
  'se' => 'Swedɛ̀n',
  'sg' => 'Sìŋgàpûr',
  'sh' => 'Nûmpubi Ɛlēnà',
  'si' => 'Slòvanìà',
  'sk' => 'Slòvakìà',
  'sl' => 'Sièra Lèɔ̂n',
  'sm' => 'Nûmpubi Māatìn',
  'sn' => 'Sènègâl',
  'so' => 'Sòmalìà',
  'sr' => 'Sùrinâm',
  'st' => 'Sào Tòme ɓɔ Prɛ̀ŋcipè',
  'sv' => 'Sàlvàdɔ̂r',
  'sy' => 'Sirìà',
  'sz' => 'Swàzìlând',
  'tc' => 'Bìòn bi Tûrks nì Kalkòs',
  'td' => 'Câd',
  'tg' => 'Tògo',
  'th' => 'Taylànd',
  'tj' => 'Tàjìkìstaŋ',
  'tk' => 'Tòkèlaò',
  'tl' => 'Tìmɔ̂r lìkòl',
  'tm' => 'Tùrgmènìstân',
  'tn' => 'Tùnisìà',
  'to' => 'Tɔŋgà',
  'tr' => 'Tùrkây',
  'tt' => 'Trìnidàd ɓɔ Tòbagò',
  'tv' => 'Tùvàlù',
  'tw' => 'Tàywân',
  'tz' => 'Tànzànià',
  'ua' => 'Ùkrɛ̌n',
  'ug' => 'Ùgandà',
  'us' => 'Àdnà i Bilɔ̀ŋ bi Amerkà',
  'uy' => 'Ùrùgwêy',
  'uz' => 'Ùzbèkìstân',
  'va' => 'Vàtìkâŋ',
  'vc' => 'Nûmpubi Vɛ̂ŋsâŋ nì grènàdîn',
  've' => 'Vènèzùelà',
  'vg' => 'Bìòn bi kɔnji bi Ŋgisì',
  'vi' => 'Bìòn bi kɔnji bi U.S.',
  'vn' => 'Vìɛ̀dnâm',
  'vu' => 'Vànùatù',
  'wf' => 'Wàlîs nì Fùtunà',
  'ws' => 'Sàmoà',
  'ye' => 'Yèmɛ̂n',
  'yt' => 'Màyɔ̂t',
  'za' => 'Àfrǐkà Sɔ̀',
  'zm' => 'Zàmbià',
  'zw' => 'Zìmbàbwê',
 ),
);