Source

yii-bootstrap / demo / yii / i18n / data / ksf.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
<?php
/**
 * Locale data for 'ksf'.
 *
 * This file is automatically generated by yiic cldr command.
 *
 * Copyright © 1991-2007 Unicode, Inc. All rights reserved.
 * Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.
 *
 * Copyright © 2008-2011 Yii Software LLC (http://www.yiiframework.com/license/)
 */
return array (
 'version' => '6546',
 'numberSymbols' => 
 array (
  'alias' => '',
  'decimal' => ',',
  'group' => ' ',
  'list' => ';',
  'percentSign' => '%',
  'plusSign' => '+',
  'minusSign' => '-',
  'exponential' => 'E',
  'perMille' => '‰',
  'infinity' => '∞',
  'nan' => 'NaN',
 ),
 'decimalFormat' => '#,##0.###',
 'scientificFormat' => '#E0',
 'percentFormat' => '#,##0%',
 'currencyFormat' => '#,##0.00 ¤',
 'currencySymbols' => 
 array (
  'AUD' => 'AU$',
  'BRL' => 'R$',
  'CAD' => 'CA$',
  'CNY' => 'CN¥',
  'EUR' => '€',
  'GBP' => '£',
  'HKD' => 'HK$',
  'ILS' => '₪',
  'INR' => '₹',
  'JPY' => 'JP¥',
  'KRW' => '₩',
  'MXN' => 'MX$',
  'NZD' => 'NZ$',
  'THB' => '฿',
  'TWD' => 'NT$',
  'USD' => 'US$',
  'VND' => '₫',
  'XAF' => 'FCFA',
  'XCD' => 'EC$',
  'XOF' => 'CFA',
  'XPF' => 'CFPF',
 ),
 'monthNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   1 => 'ŋwíí a ntɔ́ntɔ',
   2 => 'ŋwíí akǝ bɛ́ɛ',
   3 => 'ŋwíí akǝ ráá',
   4 => 'ŋwíí akǝ nin',
   5 => 'ŋwíí akǝ táan',
   6 => 'ŋwíí akǝ táafɔk',
   7 => 'ŋwíí akǝ táabɛɛ',
   8 => 'ŋwíí akǝ táaraa',
   9 => 'ŋwíí akǝ táanin',
   10 => 'ŋwíí akǝ ntɛk',
   11 => 'ŋwíí akǝ ntɛk di bɔ́k',
   12 => 'ŋwíí akǝ ntɛk di bɛ́ɛ',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   1 => 'ŋ1',
   2 => 'ŋ2',
   3 => 'ŋ3',
   4 => 'ŋ4',
   5 => 'ŋ5',
   6 => 'ŋ6',
   7 => 'ŋ7',
   8 => 'ŋ8',
   9 => 'ŋ9',
   10 => 'ŋ10',
   11 => 'ŋ11',
   12 => 'ŋ12',
  ),
 ),
 'monthNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   1 => '1',
   2 => '2',
   3 => '3',
   4 => '4',
   5 => '5',
   6 => '6',
   7 => '7',
   8 => '8',
   9 => '9',
   10 => '10',
   11 => '11',
   12 => '12',
  ),
 ),
 'weekDayNames' => 
 array (
  'wide' => 
  array (
   0 => 'sɔ́ndǝ',
   1 => 'lǝndí',
   2 => 'maadí',
   3 => 'mɛkrɛdí',
   4 => 'jǝǝdí',
   5 => 'júmbá',
   6 => 'samdí',
  ),
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'sɔ́n',
   1 => 'lǝn',
   2 => 'maa',
   3 => 'mɛk',
   4 => 'jǝǝ',
   5 => 'júm',
   6 => 'sam',
  ),
 ),
 'weekDayNamesSA' => 
 array (
  'narrow' => 
  array (
   0 => 's',
   1 => 'l',
   2 => 'm',
   3 => 'm',
   4 => 'j',
   5 => 'j',
   6 => 's',
  ),
 ),
 'eraNames' => 
 array (
  'abbreviated' => 
  array (
   0 => 'd.Y.',
   1 => 'k.Y.',
  ),
  'wide' => 
  array (
   0 => 'di Yɛ́sus aká yálɛ',
   1 => 'cámɛɛn kǝ kǝbɔpka Y',
  ),
  'narrow' => 
  array (
   0 => 'd.Y.',
   1 => 'k.Y.',
  ),
 ),
 'dateFormats' => 
 array (
  'full' => 'EEEE d MMMM y',
  'long' => 'd MMMM y',
  'medium' => 'd MMM y',
  'short' => 'd/M/yyyy',
 ),
 'timeFormats' => 
 array (
  'full' => 'HH:mm:ss zzzz',
  'long' => 'HH:mm:ss z',
  'medium' => 'HH:mm:ss',
  'short' => 'HH:mm',
 ),
 'dateTimeFormat' => '{1} {0}',
 'amName' => 'sárúwá',
 'pmName' => 'cɛɛ́nko',
 'orientation' => 'ltr',
 'languages' => 
 array (
  'ak' => 'riakan',
  'am' => 'riamarik',
  'ar' => 'riarab',
  'be' => 'ribɛlɔrís',
  'bg' => 'ribulgarí',
  'bn' => 'ribɛngáli',
  'cs' => 'ricɛ́k',
  'de' => 'ridjɛrman',
  'el' => 'rigrɛ́k',
  'en' => 'riingɛrís',
  'es' => 'rikpanyá',
  'fa' => 'ripɛrsán',
  'fr' => 'ripɛrɛsǝ́',
  'ha' => 'rikaksa',
  'hi' => 'riíndí',
  'hu' => 'riɔngrɔá',
  'id' => 'riindonɛsí',
  'ig' => 'riigbo',
  'it' => 'riitalyɛ́n',
  'ja' => 'rijapɔ́ŋ',
  'jv' => 'rijawanɛ́',
  'km' => 'rikmɛr',
  'ko' => 'rikɔrɛɛ́',
  'ksf' => 'rikpa',
  'ms' => 'rimalaí',
  'my' => 'ribirmán',
  'ne' => 'rinepalɛ́',
  'nl' => 'riɔlándɛ́',
  'pa' => 'ripɛnjabí',
  'pl' => 'ripɔlɔ́n',
  'pt' => 'ripɔrtugɛ́',
  'ro' => 'rirɔmán',
  'ru' => 'rirís',
  'rw' => 'rirwanda',
  'so' => 'risomalí',
  'sv' => 'riswɛ́dǝ',
  'ta' => 'ritamúl',
  'th' => 'ritaí',
  'tr' => 'riturk',
  'uk' => 'riukrɛ́n',
  'ur' => 'riurdú',
  'vi' => 'riwyɛtnám',
  'yo' => 'riyúuba',
  'zh' => 'ricinɔá',
  'zu' => 'rizúlu',
 ),
 'territories' => 
 array (
  'ad' => 'andɔrǝ',
  'ae' => 'bǝlɔŋ bǝ kaksa bɛ táatáaŋzǝn',
  'af' => 'afganistáŋ',
  'ag' => 'antiga ri barbúda',
  'ai' => 'angiya',
  'al' => 'albaní',
  'am' => 'armɛní',
  'an' => 'antíyǝ nɛlandé',
  'ao' => 'angóla',
  'ar' => 'arjǝntín',
  'as' => 'samɔa a amɛrika',
  'at' => 'otric',
  'au' => 'ɔstralí',
  'aw' => 'aruba',
  'az' => 'azabecán',
  'ba' => 'bɔsnyɛ ri hɛrsǝgɔvín',
  'bb' => 'baabaadǝ',
  'bd' => 'baŋladɛ́c',
  'be' => 'bɛljík',
  'bf' => 'bukína fǝ́ asɔ',
  'bg' => 'bulgarí',
  'bh' => 'barǝ́n',
  'bi' => 'burundí',
  'bj' => 'bɛnǝ́n',
  'bm' => 'bɛɛmúdǝ',
  'bn' => 'brunǝ́',
  'bo' => 'bɔɔlíví',
  'br' => 'brɛsíl',
  'bs' => 'baamás',
  'bt' => 'bután',
  'bw' => 'botswana',
  'by' => 'bɛlaris',
  'bz' => 'bɛliz',
  'ca' => 'kanada',
  'cd' => 'kɔngó anyɔ́n',
  'cf' => 'santrafrík',
  'cg' => 'kɔngó',
  'ch' => 'swís',
  'ci' => 'kɔtiwuár',
  'ck' => 'zɛ i kúk',
  'cl' => 'cíli',
  'cm' => 'kamɛrún',
  'cn' => 'cín',
  'co' => 'kolɔmbí',
  'cr' => 'kɔstaríka',
  'cs' => 'sɛrbí ri mɔntǝnɛgro',
  'cu' => 'kuba',
  'cv' => 'kapvɛr',
  'cy' => 'cíprɛ',
  'cz' => 'cɛ́k',
  'de' => 'djɛrman',
  'dj' => 'dyibutí',
  'dk' => 'danmak',
  'dm' => 'dɔminik',
  'do' => 'dɔminik rɛpublík',
  'dz' => 'aljɛrí',
  'ec' => 'ɛkwatɛǝ́',
  'ee' => 'ɛstoní',
  'eg' => 'ɛjípt',
  'er' => 'ɛritrɛ́',
  'es' => 'kpanyá',
  'et' => 'ɛtyɔpí',
  'fi' => 'fínlan',
  'fj' => 'fíji',
  'fk' => 'zǝ maalwín',
  'fm' => 'mikronɛ́si',
  'fr' => 'pɛrɛsǝ́',
  'ga' => 'gabɔŋ',
  'gb' => 'kǝlɔŋ kǝ kǝtáatáaŋzǝn',
  'gd' => 'grɛnadǝ',
  'ge' => 'jɔrjí',
  'gf' => 'guyán i pɛrɛsǝ́',
  'gh' => 'gána',
  'gi' => 'jibraltá',
  'gl' => 'grínlan',
  'gm' => 'gambí',
  'gn' => 'ginɛ́',
  'gp' => 'gwadɛlúp',
  'gq' => 'ginɛ́ ɛkwatɔrial',
  'gr' => 'grɛ́k',
  'gt' => 'gwátǝmala',
  'gu' => 'gwám',
  'gw' => 'ginɛ́ bisɔ́',
  'gy' => 'guyán',
  'hn' => 'ɔnduras',
  'hr' => 'krwasí',
  'ht' => 'ayiti',
  'hu' => 'ɔngrí',
  'id' => 'indonɛsí',
  'ie' => 'ilán',
  'il' => 'israɛ́l',
  'in' => 'indí',
  'io' => 'zǝ ingɛrís ncɔ́m wa indi',
  'iq' => 'irák',
  'ir' => 'iráŋ',
  'is' => 'zǝ i glás',
  'it' => 'italí',
  'jm' => 'jamaík',
  'jo' => 'jɔrdán',
  'jp' => 'japɔ́ŋ',
  'ke' => 'kɛnya',
  'kg' => 'kigistáŋ',
  'kh' => 'kambodj',
  'ki' => 'kiribáti',
  'km' => 'komɔr',
  'kn' => 'sɛnkrǝstɔ́f ri nyɛ́vǝ',
  'kp' => 'korɛanɔ́r',
  'kr' => 'korɛasud',
  'kw' => 'kuwɛit',
  'ky' => 'zǝ i gan',
  'kz' => 'kazakstáŋ',
  'la' => 'laɔs',
  'lb' => 'libáŋ',
  'lc' => 'sɛntlísí',
  'li' => 'lictɛnstɛ́n',
  'lk' => 'srílaŋka',
  'lr' => 'libɛrya',
  'ls' => 'lǝsóto',
  'lt' => 'litwaní',
  'lu' => 'luksɛmbúr',
  'lv' => 'lɛtoní',
  'ly' => 'libí',
  'ma' => 'marɔk',
  'mc' => 'monako',
  'md' => 'mɔldaví',
  'mg' => 'madagaska',
  'mh' => 'zǝ i marcál',
  'mk' => 'másǝdwán',
  'ml' => 'mali',
  'mm' => 'myanmár',
  'mn' => 'mɔŋolí',
  'mp' => 'zǝ maryánnɔ́r',
  'mq' => 'matiník',
  'mr' => 'mwaritaní',
  'ms' => 'mɔnsɛrat',
  'mt' => 'maltǝ',
  'mu' => 'mwarís',
  'mv' => 'maldivǝ',
  'mw' => 'malawi',
  'mx' => 'mɛksík',
  'my' => 'malɛsí',
  'mz' => 'mosambík',
  'na' => 'namibí',
  'nc' => 'kalɛdoní anyɔ́n',
  'ne' => 'nijɛ́r',
  'nf' => 'zɛ nɔ́fɔlk',
  'ng' => 'nijɛ́rya',
  'ni' => 'níkarágwa',
  'nl' => 'kǝlɔŋ kǝ ázǝ',
  'no' => 'nɔrvɛjǝ',
  'np' => 'nɛpal',
  'nr' => 'nwarú',
  'nu' => 'niwɛ́',
  'nz' => 'zɛlan anyɔ́n',
  'om' => 'oman',
  'pa' => 'panama',
  'pe' => 'pɛrú',
  'pf' => 'pɔlinɛsí a pɛrɛsǝ́',
  'pg' => 'papwazí ginɛ́ anyɔ́n',
  'ph' => 'filipǝ́n',
  'pk' => 'pakistáŋ',
  'pl' => 'polɔ́n',
  'pm' => 'sɛnpyɛr ri mikɛlɔŋ',
  'pn' => 'pitkɛ́n',
  'pr' => 'pɔtoríko',
  'ps' => 'zǝ palɛstínǝ',
  'pt' => 'portugál',
  'pw' => 'palwa',
  'py' => 'paragwɛ́',
  'qa' => 'katá',
  're' => 'rɛunyɔŋ',
  'ro' => 'rɔmaní',
  'ru' => 'risí',
  'rw' => 'rwanda',
  'sa' => 'arabí saodí',
  'sb' => 'zǝ salomɔ́n',
  'sc' => 'sɛcɛl',
  'sd' => 'sudan',
  'se' => 'swɛdǝ',
  'sg' => 'siŋapó',
  'sh' => 'sɛntɛ́len',
  'si' => 'slovɛní',
  'sk' => 'slovakí',
  'sl' => 'syɛraleon',
  'sm' => 'sɛnmarǝn',
  'sn' => 'sɛnɛgal',
  'so' => 'somalí',
  'sr' => 'surinam',
  'st' => 'saotomɛ́ ri priŋsib',
  'sv' => 'salvadɔr',
  'sy' => 'sirí',
  'sz' => 'swazilan',
  'tc' => 'zǝ tirk ri kakɔs',
  'td' => 'caád',
  'tg' => 'togo',
  'th' => 'tɛlan',
  'tj' => 'tadjikistaŋ',
  'tk' => 'tokǝlao',
  'tl' => 'timor anǝ á ɛst',
  'tm' => 'tirkmɛnistaŋ',
  'tn' => 'tunɛsí',
  'to' => 'tɔŋa',
  'tr' => 'tirkí',
  'tt' => 'tɛrinitɛ ri tobago',
  'tv' => 'tuwalu',
  'tw' => 'tɛwán',
  'tz' => 'tanzaní',
  'ua' => 'ukrain',
  'ug' => 'uganda',
  'us' => 'amɛrika',
  'uy' => 'urugwɛ́',
  'uz' => 'usbɛkistaŋ',
  'va' => 'watikáŋ',
  'vc' => 'sɛnvǝnsǝŋ ri grɛnadín',
  've' => 'wɛnǝzwɛla',
  'vg' => 'zǝ bɛ gɔn inɛ a ingɛrís',
  'vi' => 'zǝ bɛ gɔn inɛ á amɛrika',
  'vn' => 'wyɛtnám',
  'vu' => 'wanwatu',
  'wf' => 'walis ri futuna',
  'ws' => 'samɔa',
  'ye' => 'yɛmɛn',
  'yt' => 'mayɔ́t',
  'za' => 'afrik anǝ a sud',
  'zm' => 'zambí',
  'zw' => 'zimbabwɛ́',
 ),
);