1. uniqx
  2. freieit

Source

freieit / testenv.json

1
2
3
4
5
6
7
{
 "directory": "/srv/freieit-test/dynamic", 
 "venvpath": "/srv/freieit-test/virtualenv",
 "pyexecutable": "python",
 "PYTHONPATH": "/srv/freieit-test/config",
 "django_settings": "settings_test"
}