Source

mongo-dart / readme.md

Diff from to

readme.md

 #Mongo-dart - MongoDB driver for Dart programming language.
 
-Mongo-dart repository moved to Git and [https://github.com/vadimtsushko/mongo-dart/](https://github.com/vadimtsushko/mongo-dart/)
+Mongo-dart repository moved to Git and [https://github.com/vadimtsushko/mongo_dart/](https://github.com/vadimtsushko/mongo_dart/)