1. vadimtsushko
 2. mongo-dart

Source

mongo-dart / tests / DbTest.dart

#library("dbtest");
#import("../lib/mongo.dart");
#import('dart:builtin');
#import('../third_party/testing/unittest/unittest_vm.dart');
testDatabaseName(){
 Db db = new Db('mongo-dart-test');
 String dbName;
 dbName = 'mongo-dart-test';
 db.validateDatabaseName(dbName);
 dbName = 'mongo-dart-test';
 db.validateDatabaseName(dbName); 
}
testCollectionInfoCursor(){
 Db db = new Db('mongo-dart-test');
 db.open().chain((c){
  DbCollection newColl = db.collection("new_collecion");
  newColl.drop();
  newColl.insertAll([{"a":1}]);
  bool found = false;
  return db.collectionsInfoCursor("new_collecion").toList();
 }).then((v){
  Expect.isTrue(v.length == 1);
  db.close();
  callbackDone();
 });
}
testRemove(){
 Db db = new Db('mongo-dart-test');
 DbCollection newColl;
 db.open().chain((c){ 
  db.removeFromCollection("new_collecion_to_remove");
  newColl = db.collection("new_collecion_to_remove"); 
  newColl.insertAll([{"a":1}]);
 return db.collectionsInfoCursor("new_collecion_to_remove").toList();
 }).then((v){  
  Expect.isTrue(v.length == 1);
  db.removeFromCollection("new_collecion_to_remove");
  //db.getLastError().then((v)=>print("remove result: $v"));
  newColl.find().toList().then((v1){
   Expect.isTrue(v1.isEmpty());
   newColl.drop();
   db.close();
   callbackDone();
  });
 });
}
testDropDatabase(){
 Db db = new Db('mongo-dart-test');
 db.open().chain((c){
  return db.drop();
 }).then((v){
   db.close();
   callbackDone();
 });
}
testGetNonce(){
 Db db = new Db('mongo-dart-test');
 db.open().chain((c){
  return db.getNonce();
 }).then((v){
   print(v);
   Expect.isTrue(v["ok"] == 1);
   db.close();
   callbackDone();
 }); 
}
testPwd(){
 Db db = new Db('mongo-dart-test');
 DbCollection coll;
 db.open().chain((c){
  coll = db.collection("system.users");
  return coll.find().each((user)=>print(user));
 }).then((v){
   db.close();
   callbackDone();
 }); 
}

main(){
 group("DBCommand:", (){
  asyncTest("testDropDatabase",1,testDropDatabase);
  test("testDatabaseName",testDatabaseName);
  asyncTest("testCollectionInfoCursor",1,testCollectionInfoCursor);
  asyncTest("testRemove",1,testRemove);
  asyncTest("testGetNonce",1,testGetNonce);  
  asyncTest("testPwd",1,testPwd);    
 }); 
 
}