HTTPS SSH
RM1 i RM2 materijali
====================

Ovaj repozitorij sadrži materijale za auditorne vježbe iz Računalnih mreža 1,
Računalnih mreža 2 na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci te Računalnih
mreža na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Materijali su pisani u LaTeX-u. Za prevođenje materijala u PDF preporuča se
korištenje recentne verzije TeX Live distribucije. Makefile podržava sljedeće
ciljeve:

* rm1
* rm2
* rm-riteh
* mmrm

Prva tri stvaraju RM1, RM2 i RM-RiTeh prezentacije, a posljednji skriptu.

Prijave pogrešaka i sugestije za poboljšanje materijala su dobrodošle, kao i
patchevi s dodatnim materijalima.