1. gao shuai
  2. phonelikeinputmethodonpc

Source

phonelikeinputmethodonpc / pinyin.py

pinYin=('a','ai','an','ang','ao','ba','bai','ban','bang','baobei','ben','beng','bi','bian','biao','bie','bin','bing','bo','bu','ca','cai','can','cang','cao','ce','ceng','cha','chai','chan','chang','chao','che','chen','cheng','chi','chong','chou','chu','chuai','chuan','chuang','chui','chun','chuo','ci','cong','cou','cu','cuan','cui','cun','cuo','da','dai','dan','dang','dao','de','deng','di','dian','diao','die','ding','diu','dong','dou','du','duan','dui','dun','duo','e','en','er','fa','fan','fang','fei','fen','feng','fo','fou','fu','ga','gai','gan','gang','gao','ge','gei','gen','geng','gong','gou','gu','gua','guai','guan','guang','gui','gun','guo','ha','hai','han','hang','hao','he','hei','hen','heng','hong','hou','hu','hua','huai','huan','huang','hui','hun','huo','ji','jia','jian','jiang','jiao','jie','jin','jing','jiong','jiu','ju','juan','jue','jun','ka','kai','kan','kang','kao','ke','ken','keng','kong','kou','ku','kua','kuai','kuan','kuang','kui','kun','kuo','la','lai','lan','lang','lao','le','lei','leng','li','lia','lian','liang','liao','lie','lin','ling','liu','long','lou','lu','lv','luan','lue','lun','luo','ma','mai','man','mang','mao','me','mei','men','meng','mi','mian','miao','mie','min','ming','miu','mo','mou','mu','na','nai','nan','nang','nao','ne','nei','nen','neng','ni','nian','niang','niao','nie','nin','ning','niu','nong','nu','nv','nuan','nue','nuo','o','ou','pa','pai','pan','pang','pao','pei','pen','peng','pi','pian','piao','pie','pin','ping','po','pu','qi','qia','qian','qiang','qiao','qie','qin','qing','qiong','qiu','qu','quan','que','qun','ran','rang','rao','re','ren','reng','ri','rong','rou','ru','ruan','rui','run','ruo','sa','sai','san','sang','sao','se','sen','seng','sha','shai','shan','shang','shao','she','shen','sheng','shi','shou','shu','shua','shuai','shuan','shuang','shui','shun','shuo','si','song','sou','su','suan','sui','sun','suo','ta','tai','tan','tang','tao','te','teng','ti','tian','tiao','tie','ting','tong','tou','tu','tuan','tui','tun','tuo','wa','wai','wan','wang','wei','wen','weng','wo','wu','xi','xia','xian','xiang','xiao','xie','xin','xing','xiong','xiu','xu','xuan','xue','xun','ya','yan','yang','yao','ye','yi','yin','ying','yo','yong','you','yu','yuan','yue','yun','za','zai','zan','zang','zao','ze','zei','zen','zeng','zha','zhai','zhan','zhang','zhao','zhe','zhen','zheng','zhi','zhong','zhou','zhu','zhua','zhuai','zhuan','zhuang','zhui','zhun','zhuo','zi','zong','zou','zu','zuan','zui','zun','zuo')