Commits

Show all
Author Commit Message Labels Comments Date
gao shuai
新系统
gao shuai
fix yui bug
gao shuai
api reference
gao shuai
fix quickADD
gao shuai
ADD quickPassword to add items quickly without signin.
gao shuai
fix uri location bug
gao shuai
GoodKookingURI to check kcbs in week date or day parameters
gao shuai
S6_db_creater
gao shuai
pys60 clients
gao shuai
api avaluebale! & a pys60 database demo.
gao shuai
可修改上课地点,上课地点可作为tips使用
gao shuai
删除时不再留下冗余量
gao shuai
hgdget分出来,想弄api但是太麻烦
gao shuai
HGDGET使用正则实现
gao shuai
时间长了,好像是后台学期管理方式更改吧
gao shuai
admin
gao shuai
title 位置更改
gao shuai
首页图片
gao shuai
pyc
gao shuai
isoweekday
gao shuai
后台改进
gao shuai
时区问题
gao shuai
新窗口分享
gao shuai
admin界面kcb顺序
gao shuai
按time升序
gao shuai
修复周日的明天课程周数不对的问题
gao shuai
分享到新良微博//、
gao shuai
增加社会化 分享到 首页 关于 丰富
gao shuai
start