Commits

Paweł Wieczorek  committed 312dd8f

* dalsza czesc dokumentacji

 • Participants
 • Parent commits 817b382

Comments (0)

Files changed (2)

File support/unix_ctx_setjmp.c

   curstack.ss_sp = sa;
   curstack.ss_size = sl;
   curstack.ss_flags = 0;
-
+  // zachowujemy obecną maskę sygnałów
   if (sigprocmask(SIG_SETMASK, &shortjump_waitmask, &oldmask) == -1) {
     int e = errno;
     pwuthread_perror(e, "setting new sigmask");
     return e;
   }
+  // ustawiamy alternatywny stos dla obsługi sygnału SIGUSR2
   if (sigaltstack(&curstack, &oldstack) == -1) {
     int e = errno;
     pwuthread_perror(e, "setting new sigaltstack");
     return e;
   }
 
+  // rejestrujemy uchwyt dla SIGUSR2
   shortjump_sa.sa_mask = oldmask;
   shortjump_sigmask = oldmask;
   if (sigaction(SIGUSR2, &shortjump_sa, &oldsa) == -1) {
   }
 
   t->context = PWUTHREAD_MALLOC(struct pwuthread_ctx);
+  /* wywołujemy sygnał
+   * -- być może lepiej użyć raise(SIGUSR2), który wg standardu POSIX
+   * powinien wrócić dopiero gdy nastąpi powrót z procedury obsługi sygnału
+   */
+  
   shortjump_raised = 0;
   shortjump_thread = t;
   kill(getpid(), SIGUSR2);
       return e;
     } 
   }
+  // przywracanie starego stosu alternatywnego, maski procesów itp
   if (sigaction(SIGUSR2, &oldsa, NULL) == -1) {
     int e = errno;
     pwuthread_perror(e, "setting old signal handler");
 int
 pwuthread_ctx_switch(pwuthread_ctx_t ctx0, pwuthread_ctx_t ctx1)
 {
+  // zapis obecny kontekst i wykonaj skok do innego
   if (sigsetjmp(ctx0->jb, 1) == 0) {
     siglongjmp(ctx1->jb, 1);
   } 
   return 0;
 }
 
+/**
+ * @brief procesura obsługi krótkiego skoku
+ *
+ * Uruchomiona jako obsługa sygnału SIGUSR2 zapamiętuje kontekst procesora
+ * i natychmiastowo powraca. Gdy nastąpi skok do tak zachowanego kontekstu
+ * procesora uruchamia program wątku.
+ */
 void
 shortjump_handler(int s)
 {

File support/unix_ctx_ucontext.c

 int
 pwuthread_ctx_detach(pwuthread_ctx_t ctx)
 {
-  return ENOTSUP;
+  free(ctx);
+  return 0;
 }