Commits

Paweł Wieczorek  committed 8844858

 • Participants
 • Parent commits a55ca93

Comments (0)

Files changed (2)

File doc/index.tex

 \usepackage{url}
 \usepackage{a4wide}
 \usepackage{bussproofs}
-
+\usepackage[color]{coqdoc}
 \author{Paweł Wieczorek}
 \title{Metalogika i Coq\\\small{sprawozdanie z projektu}}
 
 \newcommand{\Set}[1]{\left\{ #1 \right\}}
 \newcommand{\p}[1]{\mbox{\small{\texttt{#1}}}}
 \newcommand{\pp}[1]{\p{\footnotesize{#1}}}
-\newtheorem{Tw}{Twierdzenie~\\}
+\newtheorem{Tw}{Twierdzenie}
 \newtheorem{Lem}{Lemat}
 \newtheorem{TwLem}{Lemat}
 \newtheorem{Def}{Definicja}
 \hrule
 \section{Wstęp.}
 
-Niniejszy dokument opisuje prace nad~studenckim projetkem mającym na~celu
+Niniejszy dokument opisuje prace nad~studenckim projektem mającym na~celu
 próbę formalizacji twierdzeń logiki matematycznej dotyczących samej logiki.
 
 Prace nad~formalizacją rachunku zdań opierały się głównie o~książkę Rutkiewicza \cite{ARUT},
 Tworząc skrypty kierowałem się ideą, aby dowodzić dużo drobnych lematów i korzystać~w~dużej mierze
 z~automatyzacji przy dowodzeniu następnych oraz większych twierdzeń. W~ten sposób uzyskałem
 łatwiejszy w~modyfikacjach kod, co było bardzo pomocne gdy decydowałem się na~modyfikację
-fundamentalnych definicji, oraz umożliwiało tworzenie więzłych dowodów większości lematów i~twierdzeń.
+fundamentalnych definicji, oraz umożliwiało tworzenie zwięzłych dowodów większości lematów i~twierdzeń.
 
 Niestety niektóre fragmenty dowodów zostały przyjęte z góry (\T{admit}), również najbardziej
 \emph{doniosła} część projektu - twierdzenie o~istnieniu modelu (o~pełności)~dla logiki pierwszego rzędu - nie obeszła
-się bez tej taktyki. W niniejszej dokumentacji ustosunkowałem się do~większości przyjętych z góry
-fragmentów.
+się bez tej taktyki.
 
 Całość jest zawarta w~paczce \T{metalogic}, która wewnętrznie jest podzielona
 na~trzy mniejsze paczki \T{Pc}, \T{Fol}, \T{Util} oznaczające odpowiednio
-część dotyczacą rachunku zdań, logiki pierwszego rzędu oraz małą biblioteczkę
+część dotyczącą rachunku zdań, logiki pierwszego rzędu oraz małą biblioteczkę
 z~pomocniczymi lematami, dotyczącymi głównie zbiorów, niezwiązanymi tematycznie
 z~projektem.
 
 \section{Przyjęty system dowodzenia.}
 \renewcommand{\fCenter}{\;\vdash\;}
 
-Pracę nad formalizacją zacząłem od rachunku zdań. Używany przezemnie system
-jest wzięty z książki \cite{ARUT}, czyli są to poniższe aksjomaty i~reguły
-wnioskowania, a sam język zawiera tylko dwa spójniki: implikację i~negację\footnote{
+Pracę nad formalizacją zacząłem od~rachunku zdań. Używany przeze mnie system
+jest wzięty z~książki \cite{ARUT}, czyli są to poniższe aksjomaty i~reguły
+wnioskowania, a~sam język zawiera tylko implikację oraz~negację\footnote{
 Autor nie podał źródła aksjomatów z~jakich korzysta, ale w~książce Grzegorczyka
 oraz innych źródłach wspomina się o~systemie Łukasiewicza, który również jest
 nad~ubogim językiem i ma bardzo podobne aksjomaty.
-}
+}. Dla logiki pierwszego rzędu są dołożone jeszcze oba kwantyfikatory oraz symbol $\top$.
 
 \begin{eqnarray*}
 \mbox{A1} & & \varphi \to \phi \to \varphi\\
 
 
 Autor książki nie załączył wyżej wymienionych aksjomatów na~sztywno do~systemu wnioskowania. Posługiwał się
-zbiorem $A_0$ zawierającym wszystkie formuły o~takich schematach, a twierdzenia fomułował w następujący sposób:
+zbiorem $A_0$ zawierającym wszystkie formuły o~takich schematach, a twierdzenia formułował w następujący sposób:
 \emph{,,Jeżeli $A_0 \subseteq T$ to w~$T$ zachodzi twierdzenie o...''}. Pozwoliłem sobie na~nieistotną modyfikację
 i~dołączyłem zbiór $A_0$ na~sztywno do systemu, bo ułatwiło mi to pracę.
 
 aby zmienna $x$ nie występowała w~formule $\varphi$.
 
 We wspomnianej książce można znaleźć również definicję systemu bez reguł wnioskowania dotyczących kwantyfikatorów
-(system L - rozdział \emph{Redukcja reguł kwantyfikatorowych do~aksjomatów}). Pracę początkowo rozpoczęłem 
+(system L - rozdział \emph{Redukcja reguł kwantyfikatorowych do~aksjomatów}). Pracę początkowo rozpocząłem 
 z~tym systemem, ale doszedłem do~wniosku że nie rozumiem wszystkich szczegółów technicznych i się z~niego wycofałem.
 
-Dowody w~używanym systemie dowodzenia są bardzo nieintuicyjne, są po prostu ciągiem syntaktycznych operacji
-które bardziej przedstawiają spryt autora w~stosowaniu dostępnych operacji na formułach niż jakąś intuicję stojąca
+Dowody w~używanym systemie dowodzenia są bardzo nieintuicyjne, są po prostu ciągiem syntaktycznych operacji,
+które bardziej przedstawiają spryt autora w~stosowaniu dostępnych operacji na formułach, niż jakąś intuicję stojąca
 za~dowodzonym twierdzeniem. Z drugiej strony mała liczba reguł wnioskowania powoduje uproszczenie dowodów
-metatwierdzeń.
+meta twierdzeń.
 
-Ponieważ książka Grzegorczyka opierałą się o~podobny system~to mogłem przepisywać z niej dowody wewnątrz systemu,
+Ponieważ książka Grzegorczyka opierała się o~podobny system~to mogłem przepisywać z~niej dowody wewnątrz systemu,
 których brakowało mi w~książce Rutkowskiego. Ciekawym zagadnieniem jest to, że posługiwanie się ubogim
-językiem, co miało upraszczać dowody, sprawiło mi dużo problemu przy dowodzie twierdzenia o~deduckji.
+językiem, co miało upraszczać dowody, sprawiło mi dużo problemu przy dowodzie twierdzenia o~dedukcji.
 
+\subsection{Definicje.}
 
+Język jakim się posługiwałem przez większość czasu nie zawierał symbolu $\top$, dołożyłem go pod koniec
+moich prac ponieważ był mi potrzebny sposób aby łatwo konstruować zdanie w~dowolnym języku.
 
-\section{Modele.}
+Język (a właściwie jego sygnatura) został zdefiniowany jako rekord opisujący typ reprezentujący symbole funkcyjne; funkcje
+zwracające ich arność; sposób rozstrzygania równości na~symbolach; funkcje zwracająca
+symbol na~podstawie numeru oraz dowód, że każdy symbol ma swój numer (oraz takie same pola
+dotyczące symboli relacyjnych).
 
-Pomysł na~formalizację pojęcia dowodu wziąłem z~paczki \T{Goedel} dostępnej na~stronie domowej systemu Coq.
-Mianowicie jesst to rekord zawierający typ, którego wartości stanowią uniwersum; funkcje interpretujące
-symbole funkcyjne i~relacyjne; funkcje przypisujące arność symbolom; oraz wyszczególniony element uniwersum
-(dowód, że typ jest zamieszkany).
+Pola dotyczące numeracji mają zapewnić przeliczalność zbioru wszystkich formuł w~danym języku.
+Niestety ale funkcje numerujące formuły nie zostały wykonane - ~ich istnienie zostało założone.
+Powodem niedokończenia tej części projektu jest duża część pracy, którą planowałem wykonać na koniec,
+związaną~ z~dowodzeniem twierdzeń opierających się o~arytmetykę. Sam pomysł na~numerację formuł
+jest natomiast łatwy do~wykonania \emph{na papierze} opierając się o~funkcję pary Cantora.
+
+\begin{coqdoccode}
+\coqdocnoindent
+\coqdockw{Record} \coqdocvar{FolLang} := \coqdocvar{folLang}\coqdoceol
+\coqdocindent{1.00em}
+\{\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\coqdocvar{folFuncs} : \coqdockw{Set};\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\coqdocvar{folFuncEqDec}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{f1} \coqdocvar{f2} : \coqdocvar{folFuncs}, \{\coqdocvar{f1} = \coqdocvar{f2}\} + \{\coqdocvar{f1} \ensuremath{\not=} \coqdocvar{f2}\};\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\coqdocvar{folFuncAr}: \coqdocvar{folFuncs} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{nat};\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\coqdocvar{folRels} : \coqdockw{Set};\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\coqdocvar{folRelAr}: \coqdocvar{folRels} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{nat};\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\coqdocvar{folRelEqDec}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{r1} \coqdocvar{r2}: \coqdocvar{folRels}, \{\coqdocvar{r1} = \coqdocvar{r2}\} + \{\coqdocvar{r1} \ensuremath{\not=} \coqdocvar{r2}\};\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\coqdocvar{folSomeConst}: \{ \coqdocvar{c} : \coqdocvar{folFuncs} \ensuremath{|} \coqdocvar{folFuncAr} \coqdocvar{c} = 0 \};\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\coqdocvar{folFuncNum}: \coqdocvar{nat} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folFuncs};\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\coqdocvar{folFuncCnt}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{f}, \ensuremath{\exists} \coqdocvar{n}, \coqdocvar{folFuncNum} \coqdocvar{n} = \coqdocvar{f};\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\coqdocvar{folRelNum}: \coqdocvar{nat} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folRels};\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\coqdocvar{folRelCnt}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{r}, \ensuremath{\exists} \coqdocvar{n}, \coqdocvar{folRelNum} \coqdocvar{n} = \coqdocvar{r}\coqdoceol
+\coqdocindent{1.00em}
+\}.\coqdoceol
+\end{coqdoccode}
+\noindent Definicja termów oraz formul nad~danym językiem $L$ jest następująca:
+
+\begin{coqdoccode}
+\coqdocnoindent
+\coqdockw{Inductive} \coqdocvar{folTerm} : \coqdockw{Set} :=\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folVar} : \coqdocvar{string} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folTerm}\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folApp} : \ensuremath{\forall} \coqdocvar{f}:folFuncs \coqdocvar{L}, \coqdocvar{folTermList} (\coqdocvar{folFuncAr} \coqdocvar{L} \coqdocvar{f}) \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folTerm}\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdockw{with} \coqdocvar{folTermList} : \coqdocvar{nat} \ensuremath{\rightarrow} \coqdockw{Set} :=\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folTnil} : \coqdocvar{folTermList} 0\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folTcons} : \ensuremath{\forall} \coqdocvar{n}, \coqdocvar{folTerm} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folTermList} \coqdocvar{n} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folTermList} (\coqdocvar{S} \coqdocvar{n})\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+.\coqdoceol
+\coqdocemptyline
+\coqdocemptyline
+\coqdocnoindent
+\coqdockw{Inductive} \coqdocvar{folProp} :=\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folTrue} : \coqdocvar{folProp}\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folAtom} : \ensuremath{\forall} \coqdocvar{r}:folRels \coqdocvar{L}, \coqdocvar{folTermList} (\coqdocvar{folRelAr} \coqdocvar{L} \coqdocvar{r}) \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folProp}\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folImpl} : \coqdocvar{folProp} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folProp} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folProp}\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folNeg} : \coqdocvar{folProp} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folProp}\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folForall} : \coqdocvar{string} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folProp} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folProp}\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folExists} : \coqdocvar{string} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folProp} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folProp}\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+.\coqdoceol
+\end{coqdoccode}
+
+
+Dowód formuły w~dostępnych źródłach był zdefiniowany jako skończony ciąg formuł, gdzie ostatni element ciągu
+to~dowodzona formuła oraz każdy element jest aksjomatem albo wynika z~elementów poprzednich za~pomocą reguły
+wnioskowania. Posługiwanie się taką definicją dowodu było niewygodne i~nie mogłem daleko się posunąć w~pracach.
+Dopiero po~zmianie definicji na~drzewo, takie jak~systemie naturalnej dedukcji, pojawiły się większe postępy
+w~projekcie. Problem z~poprzednimi definicjami dotyczył indukcji strukturalnej, mianowicie robiąc indukcje
+po~dowodzie otrzymywałem nieprzydatne założenia indukcyjne.
+
+\begin{coqdoccode}
+\coqdocnoindent
+\coqdockw{Inductive} \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{L} (\coqdocvar{T}:FolPropSet \coqdocvar{L}) : \coqdocvar{folProp} \coqdocvar{L} \ensuremath{\rightarrow} \coqdockw{Type} :=\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folDerivAX1}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{a} \coqdocvar{b}, \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} (\coqdocvar{FolAx1} \coqdocvar{a} \coqdocvar{b})\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folDerivAX2}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{a} \coqdocvar{b} \coqdocvar{c}, \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} (\coqdocvar{FolAx2} \coqdocvar{a} \coqdocvar{b} \coqdocvar{c})\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folDerivAX3}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{a} \coqdocvar{b}, \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} (\coqdocvar{FolAx3} \coqdocvar{a} \coqdocvar{b})\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folDerivAX4}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{a}, \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} (\coqdocvar{FolAx4} \coqdocvar{a})\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folDerivAX5}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{a}, \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} (\coqdocvar{FolAx5} \coqdocvar{a})\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folDerivL1}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{x} \coqdocvar{a}, \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} (\coqdocvar{FolGxL1} \coqdocvar{x} \coqdocvar{a})\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folDerivL2}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{x} \coqdocvar{a}, \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} (\coqdocvar{FolGxL2} \coqdocvar{x} \coqdocvar{a})\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folDerivSubst}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{x} \coqdocvar{t} \coqdocvar{a}, \coqdocvar{FolSubstCorr} \coqdocvar{L} \coqdocvar{x} \coqdocvar{t} \coqdocvar{a} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} \coqdocvar{a} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} (\coqdocvar{a} [ \coqdocvar{x} $\rightsquigarrow$ \coqdocvar{t} ])\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folDerivT}: \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} (\coqdocvar{folTrue} \coqdocvar{L})\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folDerivAX}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{p}, \coqdocvar{In} \coqdocvar{T} \coqdocvar{p} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} \coqdocvar{p}\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folDerivMP}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{p} \coqdocvar{q}, \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} (\coqdocvar{q} $\longrightarrow$ \coqdocvar{p}) \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} \coqdocvar{q} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} \coqdocvar{p}\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{folDerivR1}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{x} \coqdocvar{p} \coqdocvar{q}, \coqdocvar{folProp\_noFV} \coqdocvar{L} \coqdocvar{q} \coqdocvar{x} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} (\coqdocvar{p} $\longrightarrow$ \coqdocvar{q}) \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} (([[\coqdocvar{E} \coqdocvar{x}]] \coqdocvar{p}) $\longrightarrow$ \coqdocvar{q})\coqdoceol
+\end{coqdoccode}
+
+Modele również zostały sformalizowane jako rekordy:
+
+ \begin{coqdoccode}
+ \coqdocnoindent
+ \coqdockw{Record} \coqdocvar{FolStruct} := \coqdocvar{folStruct} \{\coqdoceol
+ \coqdocindent{4.00em}
+ \coqdocvar{folStrUniv} : \coqdockw{Type};\coqdoceol
+ \coqdocindent{4.00em}
+ \coqdocvar{folStrNonEmpty}: \coqdocvar{inhabited} \coqdocvar{folStrUniv}; \coqdoceol
+ \coqdocindent{4.00em}
+ \coqdocvar{folStrFunc} : \ensuremath{\forall} (\coqdocvar{f} : \coqdocvar{folFuncs} \coqdocvar{L}), \coqdocvar{nAry} (\coqdocvar{folFuncAr} \coqdocvar{L} \coqdocvar{f}) \coqdocvar{folStrUniv};\coqdoceol
+ \coqdocindent{4.00em}
+ \coqdocvar{folStrRel} : \ensuremath{\forall} (\coqdocvar{r} : \coqdocvar{folRels} \coqdocvar{L}), \coqdocvar{nAryP} (\coqdocvar{folRelAr} \coqdocvar{L} \coqdocvar{r}) \coqdocvar{folStrUniv}\coqdoceol
+ \coqdocindent{2.50em}
+ \}\coqdoceol
+ \coqdocnoindent
+ .\coqdoceol
+ \end{coqdoccode}
+
+Jego pola zawierają typ reprezentujący uniwersum, dowód że typ jest zamieszkany oraz funkcje interpretujące
+symbole funkcyjne i relacyjne. Funkcje $nAry$ i $nAryP$ obliczają odpowiednio typ funkcji, najprościej
+je opisać poniższymi równaniami:
+\begin{eqnarray*}
+ nAry\; n\; U &=& nAryB\; n\; U\; U\\
+ nAryP\; n\; U &=& nAryB\; n\; Prop\; U\\
+ nAryB\; n\; B\;U &=& \underbrace{U \to \cdots \to U}_n \to B
+\end{eqnarray*}
+
+
 
 \section{Najciekawsze fragmenty.}
+
 \subsection{Dowodzenie twierdzeń wewnątrz systemu.}
 
-Dowód formuły w~dostępnych źródłach był zdefiniowany jako skończony ciąg formuł, gdzie ostatni element ciągu
-to~dowodzona formuła oraz każdy elemenet jest aksjomatem albo wynika z~elementów poprzednich za~pomocą reguły
-wnioskowania. Posługiwanie się taką definicją dowodu 
 
-Do budowania dowodów wewnątrz rozważanego systemu skonstruowałem pomocnicze taktyki.
+Do budowania dowodów wewnątrz rozważanego systemu zostały skonstruowane specjalne taktyki, dodatkowo
+dzięki notacji dla~taktyk są one widoczne jako jedna taktyka, pobierająca polecenie jako swój argument,
+dla ich użytkownika.
+
+Taktyki można opisać następującą skłądnią:
+\begin{verbatim}
+ fol_pose d a AX p [env T]
+ fol_pose d a MP p [env T] from D2 D1
+ fol_pose d a SB p [env T] from D
+ fol_pose d a R1 p [env T] from D
+ fol_pose d a R2 p [env T] from D
+ fol_pose d a TH p [env T] [eauto]
+ fol_pose d a REN [env T] from D
+ fol_pose QED
+\end{verbatim}
+
+Taktyki nie operują na~celu, lecz dodają zbudowane drzewa do~środowiska - stąd też \T{pose} w~nazwie.
+Pierwszy argument dla każdej taktyki to~identyfikator jaki ma być nadany skonstruowanemu drzewu;
+drugi to identyfikator formuły w~korzeniu tego drzewa.
+
+Trzeci argument identyfikuje konkretną taktykę, z punktu widzenia użytkownika to ~nazwa reguły
+wnioskowania jaka ma być użyta. Czwarty argument to formuła jaka ma być w korzeniu~drzewa. Opcjonalny
+argument \T{env T} to~podanie teorii w~jakiej konstruujemy dowód, musi być podany wtedy gdy
+taktyki nie mogą się same jego domyśleć na~podstawie celu.
+
+Taktyki \T{AX}, \T{MP}, \T{SB}, \T{R1}, \T{R2} oznaczają odpowiednio: podanie formuły będącej aksjomatem;
+użycie reguły wnioskowania, gdzie \T{D2} to~identyfikator drzewa zawierającego dowód implikacji, a \T{D1}
+to~identyfikator drzewa zawierającego dowód przesłanki; użycie reguły podstawiania oraz dwie reguły wprowadzające
+kwantyfikator,
+gdzie \T{D} oznacza jedyną przesłankę tych reguł.
+
+Taktyka \T{REN} służy do przemianowania istniejącego już drzewa. Taktyka \T{TH} służy do wykorzystania
+jakiegoś już twierdzenia znajdującego się w~bazie podpowiedzi, wewnętrznie wykorzystuje \T{auto}
+, lub~\T{eauto} w~przypadku podania opcjonalnego parametru. Można tą taktykę traktować jako
+wykorzystanie reguły wtórnej.
+
+Taktyka \T{QED} jest opakowaniem na~auto i~została dodana w~celach estetycznych, aby rozwiązywać
+cel do~którego było potrzeba było skonstruować drzewo w~rozważanym systemie.
+
+Przykładowy dowód obrazujący użycie taktyk. Warto zwrócić uwagę, że choć reprezentuję teraz dowód jako drzewo
+to dzięki notacją udało się zachować oryginalny styl dowodu jako ciąg formuł. Dzięki czemu większość
+dowodów wewnątrz dowodzonych twierdzeń zgadza się co do wiersza z~źródłem.
+
+\begin{coqdoccode}
+\coqdocnoindent
+\coqdockw{Theorem} \coqdocvar{folDeriv\_impl\_perm}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{L} \coqdocvar{T} (\coqdocvar{p} \coqdocvar{q} \coqdocvar{r}:folProp \coqdocvar{L}),\coqdoceol
+\coqdocindent{4.00em}
+\coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} (\coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{q} --$>$ \coqdocvar{r})\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{folDeriv} \coqdocvar{T} (\coqdocvar{q} --$>$ \coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{r}).\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdockw{Proof}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdoctac{intros} \coqdocvar{L} \coqdocvar{T} \coqdocvar{p} \coqdocvar{q} \coqdocvar{r} \coqdocvar{d1}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdocvar{fol\_pose} \coqdocvar{d2} \coqdocvar{a2} \coqdocvar{AX} ( (\coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{q} --$>$ \coqdocvar{r}) --$>$ (\coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{q}) --$>$ (\coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{r})).\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdocvar{fol\_pose} \coqdocvar{d3} \coqdocvar{a3} \coqdocvar{MP} ( (\coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{q}) --$>$ (\coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{r}) ) \coqdocvar{from} \coqdocvar{d2} \coqdocvar{d1}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdocvar{fol\_pose} \coqdocvar{d4} \coqdocvar{a4} \coqdocvar{TH} ( ((\coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{q}) --$>$ \coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{r}) --$>$ (\coqdocvar{q} --$>$ \coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{q}) --$>$ \coqdocvar{q} --$>$ \coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{r} ).\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdocvar{fol\_pose} \coqdocvar{d5} \coqdocvar{a5} \coqdocvar{MP} ((\coqdocvar{q} --$>$ (\coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{q})) --$>$ \coqdocvar{q} --$>$ \coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{r}) \coqdocvar{from} \coqdocvar{d4} \coqdocvar{d3}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdocvar{fol\_pose} \coqdocvar{d6} \coqdocvar{a6} \coqdocvar{AX} (\coqdocvar{q} --$>$ \coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{q}).\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdocvar{fol\_pose} \coqdocvar{d7} \coqdocvar{a7} \coqdocvar{MP} (\coqdocvar{q} --$>$ \coqdocvar{p} --$>$ \coqdocvar{r}) \coqdocvar{from} \coqdocvar{d5} \coqdocvar{d6}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdocvar{fol\_pose} \coqdocvar{QED}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdockw{Qed}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+
+\end{coqdoccode}
+
+
+ \subsection{Twierdzenie o zwartości.}
+ 
+\begin{Tw}[O zwartości]
+ Zbiór formuł jest niesprzeczny wtedy i~tylko gdy każdy jego skończony podzbiór jest niesprzeczny.
+\end{Tw}
+
+Twierdzenie wykorzystuje w~sobie, na pozór nietrywialne, pojęcie podzbioru skończonego. Obawiałem się,
+że takie twierdzenia wykorzystujące bezpośrednio pojęcia z~teorii mnogości będą bardzo trudne w~formalizacji.
+W~przypadku tego twierdzenia okazało się przeciwnie, to pierwsze \emph{większe} twierdzenie jakie udało
+mi się sformalizować, nawet gdy nie posługiwałem się dobrą definicją dowodu.
+
+W całym projekcie posługiwałem się typem \T{Ensemble} jako~odpowiednikiem pojęcia zbioru z~teorii mnogości,
+bardzo dobrze go oddaje moim zdaniem. Pojęcie zbioru skończonego dla~tego typu jest zdefiniowane 
+już w~bibliotece standardowej przez predykat \T{Finite}.
+
+Poniżej załączam skrypt pokazujący jak dzięki używaniu wielu drobnych lematów i~automatyzacji
+udało mi się utworzyć zwięzły skrypt dla~tego twierdzenia.
+
+\begin{coqdoccode}
+\coqdocnoindent
+\coqdockw{Theorem} \coqdocvar{FolCompactness}: \ensuremath{\forall} \coqdocvar{L} (\coqdocvar{T}:FolPropSet \coqdocvar{L}),\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\coqdocvar{FolConsistent} \coqdocvar{T} \ensuremath{\leftrightarrow} (\ensuremath{\forall} \coqdocvar{S}, \coqdocvar{Included} \coqdocvar{S} \coqdocvar{T} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{Finite} \coqdocvar{S} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{FolConsistent} \coqdocvar{S}).\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdockw{Proof}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdoctac{intros}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdoctac{split}.\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\coqdoctac{intros}; \coqdoctac{eauto} \coqdockw{using} \coqdocvar{FolConsistent\_subset}.\coqdoceol
+\coqdocemptyline
+\coqdocemptyline
+\coqdocnoindent
+\coqdoctac{intros}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdoctac{intro} \coqdocvar{IncT}.\coqdoceol
+\coqdocemptyline
+\coqdocnoindent
+\coqdoctac{destruct} \coqdocvar{IncT} \coqdockw{as} [\coqdocvar{p} \coqdocvar{incProof}].\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\coqdoctac{destruct} \coqdocvar{incProof} \coqdockw{as} [\coqdocvar{Tp} \coqdocvar{Tnp}].\coqdoceol
+\coqdocemptyline
+\coqdocemptyline
+\coqdocnoindent
+\coqdoctac{destruct} \coqdocvar{FolProof\_need\_finite\_axs2} \coqdockw{with} \coqdocvar{L} \coqdocvar{T} \coqdocvar{p} (!p) \coqdockw{as} [\coqdocvar{C} \coqdocvar{HC}]; \coqdoctac{auto}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdocvar{fol\_extracthyps}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdoctac{assert} (\coqdocvar{FolInconsistent} \coqdocvar{C}) \coqdockw{as} \coqdocvar{incC}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\ensuremath{\exists} \coqdocvar{p}; \coqdoctac{split}; \coqdoctac{auto} \coqdockw{with} \coqdocvar{metalogic\_db}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdoctac{destruct} \coqdocvar{H} \coqdockw{with} \coqdocvar{C}; \coqdoctac{auto}.\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+\coqdockw{Qed}.\coqdoceol
+\end{coqdoccode}
+
 
 \subsection{Twierdzenie o dedukcji.}
 
+Pracę nad~twierdzeniem o~dedukcji były z~początku głównym motorem moich prac nad~projektem. Dzięki trudnościami
+w~dowodzie tego twierdzenia dla~rachunku zdań podjąłem, wspomnianą już, decyzję o reprezentacji drzewnej
+oraz~skonstruowałem wspomniane taktyki do~tworzenia dowodów wewnątrz systemu. 
+
+Przy rachunku zdań zauważyłem duże korzyści z~korzystania ubogiego języka i małej liczby reguł wnioskowania. Sam
+dowód opiera się o~indukcję strukturalną na~drzewie dowodu, co dla używanego systemu oznaczało małą liczbę
+przypadków do~rozważenia, a dzięki ubogiemu językowi konstruowanie dowodów wewnątrz systemu na~potrzeby twierdzenia
+było proste.
+
+Sytuacja była o~wiele bardziej skomplikowana dla~logiki pierwszego rzędu. Nie dość że pojawiły się
+nowe reguły wnioskowania, co zwiększało rozmiar dowodu, to dodatkowo skonstruowanie dowodów wewnątrz
+systemu wymagało użycia większej ilości twierdzeń wewnątrz systemu, jak np praw De Morgana dla~kwantyfikatorów.
+
+Odczułem tutaj negatywny wpływ prostoty systemu jakim się posługuję, ponieważ nie byłem w~stanie skonstruować
+tych dowodów samodzielnie. Dowody większości twierdzeń znalazły się w~książce Grzegorczyka, jednak mimo tego
+udogodnienia odczułem kolejny negatywny skutek, tym razem wynikający bezpośrednio z~ubogiego języka.
+
+Przypatrzmy się poniższym regułom, reguły importacji i eksportacji są w~systemie jakim posługuje się
+Pan Grzegorczyk. 
+
+\begin{center}
+\Axiom$T \fCenter \varphi \to \phi$
+\RightLabel{R2}
+\UnaryInf$T \fCenter \varphi \to \forall x\; \phi$
+\DisplayProof 
+\end{center}
+
+
 \begin{center}
 \Axiom$T \fCenter \phi \to \varphi \to \gamma$
 \RightLabel{import}
 \DisplayProof
 \end{center}
 
+Załóżmy teraz, że $\varphi_1$ oraz $\varphi_2$ są zdaniami oraz, że skonstruowaliśmy dowód twierdzenia
+$\varphi_1 \to \varphi_2 \to \phi$. Problem jaki napotkałem to konstrukcja dowodu twierdzenia
+$\varphi_1 \to \varphi_2 \to \forall x\;\phi$. 
 
- \subsection{Twierdzenie o zwartości.}
- \subsection{Rozszerzanie do teorii zupełnej.}
- \subsection{Twierdzenie o pełności.}
+Reguła wnioskowania $R2$ pozwala skonstruować jedynie dowód $\varphi_1 \to \forall x\ (\varphi_2 \to \phi)$,
+dalej trzeba by skorzystać z~kolejnych twierdzeń których dowody wewnątrz system znałem jedynie przy wykorzystaniu
+właśnie dowodzonego twierdzenia. W~książce Grzegorczyka ten problem jest rozwiązany wykorzystując prawa
+importacji i~eksportacji:
 
-\section{}
+\begin{center}
+\Axiom$T \fCenter \varphi_1 \to \varphi_2 \to \phi$
+\RightLabel{import}
+\UnaryInf$T \fCenter \varphi_1 \wedge \varphi_2 \to \phi$
+\RightLabel{R2}
+\UnaryInf$T \fCenter \varphi_1 \wedge \varphi_2 \to \forall x\;\phi$
+\RightLabel{export}
+\UnaryInf$T \fCenter \varphi_1 \to \varphi_2 \to \forall x\; \phi$
+\DisplayProof
+\qquad
+\end{center}
 
-\section{Spis wszystkich twierdzeń.}
+Zakodowanie koniunkcji wewnątrz ubogiego języka i dowiedzenie tych reguł
+nie okazało się trywialne do wykonania, wręcz przeciwnie. Domniemawszy,
+że system którym się posługuje ma związek z~systemem Łukasiewicza udało mi się
+znaleźć dokument \cite{CODUN} zawierający dowody, które mogłem przepisać do~mojego projektu.
 
+Mimo pojawienia się wielu gotowych twierdzeń nadal nie byłem w~stanie dowieść potrzebnych
+praw. Dowód udało mi się skonstruować dopiero gdy, zakodowałem koniunkcję za pomocą zakodowanej
+alternatywy, tzn nie $\varphi \wedge \phi \equiv \neg(\varphi \to \neg\phi)$, lecz
+$\varphi \wedge \phi \equiv \neg(\neg\varphi \vee \neg\phi)$, co dało ostatecznie
+$\neg(\neg\neg \varphi \to \neg\phi)$. Sam dowód udało mi się skonstruować w~sposób przypadkowy.
 
-\newcommand{\ditem}[3]{
- \item[] \textsc{Lokalizacja:} #1
- \item[] \textsc{Dotyczy twierdzenia:} #2
- \item[] #3
-}
+Trudność w~dowodzeniu banalnych twierdzeń wewnątrz tak prymitywnego systemu sprawia, że
+jestem ciekawy czy korzyści z~tego płynące są rzeczywiście opłacalne.
 
+\subsection{Rozszerzanie do~teorii zupełnej.}
+
+\begin{Tw}
+ Jęzeli T jest niesprzecznym zbiorem formuł to istnieje jego nadbziór, który
+ jest niesprzeczny i~zupełny.
+\end{Tw}
+
+,,Papierowy'' dowód tego twierdzenia opiera się o następującą konstrukcję:
+Niech $\varphi_n$ oznacza formułę, której numerem jest $n$.
+
+\begin{eqnarray*}
+ T_0 &=& T\\
+ T_{n+1} &=&
+\begin{cases}
+ T_n & : T_n \vdash \varphi_n\\
+ T_n \cup \{\neg\varphi_n\} & : T_n \not \vdash \varphi_n
+\end{cases}\\
+ T^{*} & = & \bigcup_{n \in \mathbb{N}} T_n
+\end{eqnarray*}
+
+
+
+Wystarczy pokazać, że każda teoria $T_n$ jest niesprzeczna, oraz, że dla każdej formuły
+istnieje $T_k$, taka że dowodliwa jest formuła albo jej negacja. Wykorzystując te twierdzenia
+oraz fakt, że dowód wymaga tylko skończonej liczby aksjomatów, dowodzi się niesprzeczności
+i~zupełności nieskończonej sumy tych teorii. 
+
+Teorio mnogościowy charakter tego dowodu sprawił mi trochę trudności na~początku. Chociaż dowód
+można uznać za konstruktywny, bo został podany przepis jak otrzymać pożądany nadzbiór, to
+z~punktu widzenia formalizacji w~systemie Coq wymaga on użycia prawa wyłącznego środka.
+Problem z~nieskończoną sumą jest praktycznie rozwiązany przez definicję \T{Ensemble}\footnote{ 
+\T{Ensemble U: U -> Prop}.}.
+Definicja sumy rodziny zbiorów w~teorii mnogości jest następująca:
+\[
+ x \in \bigcup \mathcal{R} \Leftrightarrow \exists R. R \in \mathcal{R} \wedge x \in R
+\]
+
+Co można zinterpretować jako \emph{Aby pokazać, że dany element należy do sumy, muszę wskazać
+zbiór z~rodziny do którego on należy}. Podobnie interpretuję typ \T{Ensemble}, że term o takim typie
+reprezentuje jakiś zbiór na zasadzie, że jest funkcją, która mi mówi co muszę udowodnić aby pokazać
+że jej argument należy do reprezentowanego zbioru.
+
+Wykorzystując te laickie intuicje można prosto przepisać do~systemu Coq teoriomnogościową definicję
+sumy rodziny zbiorów:
+
+\begin{coqdoccode}
+\coqdocnoindent
+\coqdockw{Definition} \coqdocvar{BigUnionR} (\coqdocvar{R} : \coqdocvar{Ensemble} (\coqdocvar{Ensemble} \coqdocvar{A})) : \coqdocvar{Ensemble} \coqdocvar{A} :=\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\coqdockw{fun} \coqdocvar{p} \ensuremath{\Rightarrow} \ensuremath{\exists} \coqdocvar{a}, \coqdocvar{In} \coqdocvar{\_} \coqdocvar{R} \coqdocvar{a} \ensuremath{\land} \coqdocvar{In} \coqdocvar{\_} \coqdocvar{a} \coqdocvar{p}.\coqdoceol
+\coqdocemptyline
+\end{coqdoccode}
+
+Nieskończona suma zbiorów nie była jedynym zadaniem przy formalizacji tego dowodu, kolejnym i~trudniejszym
+był sposób konstruowania tych teorii. Moja pierwsza próba polegała na skonstruowaniu funkcji, która dla
+danego $T$ oraz $n$ skonstruuje po prostu zbiór $T_n$ dodając skończoną liczbę - $n$ - formuł do niego.
+Potrzeba użycia prawa wyłącznego środka nie pozwoliła mi skonstruować takiej funkcji, gdyż typy o typie
+\T{Prop} nie są obliczeniowe i~nie mogłem robić eliminacji na~termie \T{classic}.
+
+Problem udało mi się rozwiązać konstruując indukcyjnie predykat $P(T,X,n)$, mówiący że $X$ jest $n$-tym
+zbiorem z~konstrukcji dla $T_0=T$. Poniżej jego definicja w~systemie Coq dla~rachunku zdań. Wersja dla
+logiki pierwszego rzędu różni się jedynie tym, że rozważane są tylko formuły zamknięte oraz jest parametryzowana
+sygnaturą języka.
+
+\begin{coqdoccode}
+\coqdocnoindent
+\coqdockw{Inductive} \coqdocvar{ExtConstr} \coqdocvar{T} : \coqdocvar{PcPropSet} \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{nat} \ensuremath{\rightarrow} \coqdockw{Prop} :=\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{pcConstr0}  :\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\coqdocvar{ExtConstr} \coqdocvar{T} \coqdocvar{T} 0 \coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{pcConstrSnNP} : \ensuremath{\forall} \coqdocvar{T'} \coqdocvar{n}, \coqdockw{let} \coqdocvar{p} := \coqdocvar{pcPropNum} \coqdocvar{n} \coqdockw{in}\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\coqdocvar{ExtConstr} \coqdocvar{T} \coqdocvar{T'} \coqdocvar{n} \ensuremath{\rightarrow} $(T' \not\vdash $ \coqdocvar{p}) \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{ExtConstr} \coqdocvar{T} ($T' \cup \{!p\}$) (\coqdocvar{S} \coqdocvar{n})\coqdoceol
+\coqdocindent{0.50em}
+\ensuremath{|} \coqdocvar{pcConstrSnP} : \ensuremath{\forall} \coqdocvar{T'} \coqdocvar{n}, \coqdockw{let} \coqdocvar{p} := \coqdocvar{pcPropNum} \coqdocvar{n} \coqdockw{in}\coqdoceol
+\coqdocindent{2.50em}
+\coqdocvar{ExtConstr} \coqdocvar{T} \coqdocvar{T'} \coqdocvar{n} \ensuremath{\rightarrow} ($T' \vdash $ \coqdocvar{p}) \ensuremath{\rightarrow} \coqdocvar{ExtConstr} \coqdocvar{T} \coqdocvar{T'} (\coqdocvar{S} \coqdocvar{n})\coqdoceol
+\coqdocnoindent
+.\coqdoceol
+\coqdocemptyline
+\end{coqdoccode}
+
+Dowód jest wykonany w~całości, jedynie funkcje numerujące wszystkie formuły w~danym języku są założone.
+Dla logiki pierwszego rzędu formuła numerująca wszystkie zdania, w~oparciu o założoną funkcję dla~wszystkich
+formuł, jest zrobiona.
+
+\subsection{Twierdzenia o istnieniu modelu oraz o pełności.}
+
+Za najbardziej doniosłą część projektu uważam niedokońćzone twierdzenie o istnieniu modelu (Twierdzenie Henkina).
+Ponieważ nazwy mogą być niejednoznaczne przytoczę twierdzenia.
+
+\begin{Tw}[Twierdzenie o istnieniu modelu]
+ Teoria $T$ ma model wtedy i tylko wtedy gdy jest niesprzeczna.
+\end{Tw}
+
+\begin{Tw}[Twierdzenie o pełności]
+ Zdanie $\varphi$ jest dowodliwe w~teorii $T$ wtedy i tylko wtedy, gdy jest spełnione
+ w~każdym modelu tej teorii.
+\end{Tw}
+
+Dowód, że twierdzenie o pełności wynika z twierdzenia o istnieniu modelu jest skończony.
+Wykazałem też implikację w~drugą stronę.
+
+Dowód twierdzenia o istnieniu modelu nie jest kompletny.
+W ,,papierowym'' dowodzie twierdzenia dąży się do skonstruowania modelu dla teorii, model buduje się
+ze stałych (zamkniętych) termów. W tym celu należy rozszerzyć teorię do~teorii opisowo konstruktywnej
+oraz zupełnej. Opisowa konstruktywność oznacza, że każdy element jakiego istnienie możemy wywnioskować
+,,ma swoją nazwę'', w~postaci jakiegoś stałego termu.
+
+Rozszerzanie wykonuje się w~następujący sposób: Niech $\varphi_n(x_n)$ oznacza formułę z~tylko jedną zmienną
+wolną $x_n$. Następnie indukcyjnie tworzy się nieskończony ciąg formuł $\Phi_n$:
+\[ \Phi_n \equiv \exists x_n \varphi_n(x_n) \to \varphi_n(c) \]
+
+Gdzie $c$ to jedna ze stałych dodanych do języka, taka że nie występuje we wcześniej utworzonych
+formułach $\Phi$ oraz formule $\varphi_n$. Formuły $\Phi$ staną się potem aksjomatami rozszerzonej
+teorii, zapewniającymi że nowo dodane stałe są przydzielonymi ,,prywatnymi nazwami'' do~obiektów
+jakich istnienie możemy wywnioskować.
+
+
+Aksjomaty i rozszerzoną teorię (nad rozszerzonym językiem) tworzymy za pomocą znanej już konstrukcji teoriomnogościowej.
+
+\begin{eqnarray*}
+ T_0 &=& T\\
+ T_{n+1} &=& T_n \cup \{\Phi_n\} \\
+ T^{*} & = & \bigcup_{n \in \mathbb{N}} T_n
+\end{eqnarray*}
+
+Następnie rozszerzamy $T^*$ do teorii zupełnej $\mathcal{T}$.
+
+Następnie tworzony jest model, którego uniwersum to termy stałe rozszerzonego języka. Symbole funkcyjne
+oraz relacyjne są interpretowane w~następujący sposób:
+
+\begin{eqnarray*}
+ f^\mathfrak{A}(x_{1}^{\mathfrak{A}}, \cdots, x_{n}^{\mathfrak{A}} ) & = & f(x_1, \cdots, x_n) \\
+ r^\mathfrak{A}(x_{1}^{\mathfrak{A}}, \cdots, x_{n}^{\mathfrak{A}} ) & \mbox{wtw} & \mathcal{T} \vdash r(x_1, \cdots, x_n) 
+\end{eqnarray*}
+
+To znaczy, interpretacją symbolu funkcyjnego $f$ jest funkcja zwracająca term reprezentujący aplikację danego symbolu
+funkcyjnego do~termów reprezentujących jej argumenty. Natomiast relacja $r$ jest spełniona dla takich argumentów
+wtedy i tylko wtedy gdy w~rozszerzonej teorii jest dowodliwa odpowiednia formułą atomowa.
+
+Poprawność konstrukcji weryfikuje twierdzenie
+\begin{Tw}
+ Dla każdego zdania $\varphi$ zachodzi:
+\[
+ \mathfrak{A} \models \varphi \mbox{ wtw } \mathcal{T} \vdash \varphi
+\]
+\end{Tw}
+
+Wracając do tematu projektu, nie udało mi się sformalizować etapu rozszerzania teorii do teorii opisowo konstruktywnej.
+Z samym twierdzeniem pracowałem zaczynając od~końca, tzn zakładałem potrzebne pod-twierdzenia i pokazywałem
+twierdzenie, następnie powtarzałem tę metodę na pod twierdzeniach. 
+
+Udało mi się sformalizować nadawanie pożądanej interpretacji symbolom relacyjnym i~funkcyjnym oraz konstrukcję
+uniwersum. Dowód poprawności konstrukcji również udało mi się skończyć poza przypadkiem bazowym i przypadkiem
+formuły rozpoczętej kwantyfikatorem uniwersalnym. 
+
+Przypadek bazowy okazał się zbyt trudny technicznie, sprowadza się właściwie do~wykazania że nadałem interpretację
+symbolom taką jaką nadałem, ale wymaga to przejścia przez ogólną funkcję interpretującą aplikację.
+
+Przypadek kwantyfikatora ogólnego pominąłem ze względów czasowych, ale jego założenie nie może prowadzić
+do~sprzeczności gdyż skonstruowałem dowód dla~kwantyfikatora egzystencjalnego i~negacji.
+
+Z~ciekawych problemów związanych z~formalizacją tego twierdzenia jeszcze jest różnica między sygnaturami
+języka wejściowego i języka rozszerzonego w~trakcie dowodu, mianowicie na końcu otrzymujemy model
+nad~rozszerzonym językiem, a twierdzenie postuluje istnienie modelu dla~wejściowego języka. Jest to część
+dowodu zwykle pomijana, ze względu na intuicyjną oczywistość, w~znanych mi wariantach papierowych.
+
+Twierdzenie o modelu dla pod-języka jest wykonane w całości poza przypadkiem bazowym, gdzie trudne okazały
+się technikalia związane z~typami zależnymi.
+
+\section{Fragmenty założone z~góry oraz ograniczenia.}
+
+W kilkunastu miejscach pojawia się taktyka \T{admit}, znacznej większości twierdzeń gdzie się pojawiła jestem
+pewien że próba ich udowodnienia nie wykryłaby jakiejś usterki w~mojej formalizacji, tzn jestem pewien
+że założenie tych twierdzeń nie prowadzi do~sprzeczności. W większości ta taktyka dotyczy fragmentów dowódów,
+w których nie poradziłem sobie z~typami zależnymi. Jedynym miejscem, w którym spodziewam się problemów to
+pierwsza część twierdzenia o~istnieniu modelu. Z~twierdzenia o~rozszerzaniu do~teorii zupełnej
+jestem pewien że sama konstrukcja teoriomnogościowa z~etapu rozszerzania jest wykonalna. Obawiam się natomiast, że
+różne wymagane operacje na~języku czy twierdzenia jego dotyczące mogłyby wymagac ulepszenia niektórych definicji
+w~moim projekcie, a nawet mogłyby wykryć jakieś niedopatrzenie.
+
+Trudno mi ocenić, czy nie popełniłem nigdzie błędu i który nie został wykryty dzięki taktyce \T{admit}, w~szczególności,
+że projekt rozrósł się do ponad ośmiu tysięcy wierszy kodu.
+
+Twierdzenie o~istnieniu modelu, i co za~tym idzie twierdzenie o pełności, są ograniczone do~języków o przeliczalnym
+zbiorze wszystkich formuł. To ograniczenie nie pozwaliło mi na pracę nad~dolnym twierdzeniem Lowenheima-Skolema, na którym
+mi bardzo zależało bo zostawia duże pole do~nadinterpretacji. Sam dowód ,,papierowy''
+tego twierdzenia jest bardzo prosty i~opiera się drugą wersję twierdzenia o zwartości, gdzie właściwość
+bycia niesprzecznym jest zastąpiona właściwością bycia spełnialnym. Tę wersję twierdzenia można dowieść
+za~pomocą starego twierdzenia o zwartości oraz twierdzenia o~istnieniu modelu.
+
+\begin{Tw}[O zwartości (wersja modelowa)]
+ Zbiór formuł jest spełnialny wtedy i tylko wtedy gdy każdy jego skończony podzbiór jest spełnialny.
+\end{Tw}
+
+
+\begin{Tw}[Lowenheim-Skolem - luźne sformułowanie]
+ Jeżeli teoria $T$ ma model mocy nieskończonej to~również ma model każdej mocy nieskończonej.
+\end{Tw}
+
+W~dowodzie powyższego twierdzenia należy dodać zbiór nowych stałych do~języka, o takiej mocy
+jakiej chcemy osiągnąć model. Definicja sygnatury języka w~moim projekcie wymaga aby liczba
+symboli była przeliczalna.
+
+Nie umiem zaplanować prac nad zniesieniem przytoczonego ograniczenia, nie potrafię tego zrobić
+również dla wersji papierowych.
+
+W~projekcie planowałem również wykonać pracę nad twierdzeniem Herbranda, ale nie starczyło już na to czasu.
+Prawdopodobnie również napotkałbym wiele trudności w~dowodzie tego twierdzenia, gdyż zdaje się, że jest
+technicznie bardziej skomplikowane od~twierdzenia o~istnieniu modelu.
 
 \begin{thebibliography}{9}
 \bibitem{ARUT}

File doc/metalogic.kilepr

 
 [item:index.tex]
 archive=true
-column=49
+column=8
 encoding=UTF-8
 highlight=LaTeX
-line=136
+line=692
 mode=LaTeX
 open=true
 order=0
 CursorLine=0
 
 [view-settings,view=0,item:index.tex]
-CursorColumn=49
-CursorLine=136
+CursorColumn=8
+CursorLine=692