Show all
Author Commit Message Labels Comments Date
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
Branches
metalogic-folL
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* deceq
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* `folProp_dec`
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* zmiana ChangeLog
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* udowodniono rozstrzygalność folTerm
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
*
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* prace nad tym i tamtym
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* prace nad modelami
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* dodano opis nieskończonych zbiorów
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* + `Fol.Lang_facts`
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* dokończenie wniosków z twierdzenia o dedukcji
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* prace nad modelami
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* modyfikacja planu
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* Przeniesiono twierdzenie o zwartości do FOL
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* Zastąpiono trzeci zestaw pomocniczych lematów (*.Proof_facts3)
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* dodanie aksjomatów z książki Grzegorczyka poza dwoma dotyczącymi podstawienia
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* Prace nad FOL, przeniesienie 2/3 lematów i taktyki oprócz pc_pose
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* prace na ddokumentacją
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* prace na dokumentacją
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* postępy w twierdzeniu o pełności dla r.zdań
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* dokończenie dowodu o rozszerzaniu
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* drobne poprawki związane z czasem kompilacji `Pc.Proof_facts2`
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* rozbicie Theorems.v
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* podzielono `Pc.Proof_facts`
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* dodanie kilku prostych faktów na temat dowodów
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* lepsze uogólnienie wstępującej rodziny zbiorów
Paweł Wieczorek avatarPaweł Wieczorek
* dodano uogólnienie wstępującej rodziny zbiorów
  1. Prev
  2. Next
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.