HTTPS SSH

Python小脚本,用于自动创建一个Flask工作目录及常用的空文件。

简单使用:

创建一个名叫pjname的工程:

python createpj.py -p pjname

删除一个名叫pjname的工程:

python createpj.py -d pjname

帮助:

python createpj.py --help