1. Jimmy Yuen Ho Wong
  2. pythonhk

Source

pythonhk / tests / test.cfg.sample

1
2
3
4
[sqlalchemy_engine]
sqlalchemy.url = postgresql+psycopg2://tester:tester@localhost/test_xantana
sqlalchemy.pool_recycle = 3600
sqlalchemy.echo = False