1. xemacs
 2. eieio

Source

eieio / eieio.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
;;; eieio.el --- Enhanced Implementation of Emacs Interpreted Objects
;;        or maybe Eric's Implementation of Emacs Intrepreted Objects

;;;
;; Copyright (C) 95,96,98,99,2000,01,02,03,04,05,06,07 Eric M. Ludlam
;;
;; Author: <zappo@gnu.org>
;; RCS: $Id$
;; Keywords: OO, lisp
(defvar eieio-version "1.0"
 "Current version of EIEIO.")
;;
;; This program is free software; you can redistribute it and/or modify
;; it under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.
;;
;; This program is distributed in the hope that it will be useful,
;; but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.
;;
;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with GNU Emacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
;; Boston, MA 02110-1301, USA.
;;
;; Please send bug reports, etc. to zappo@gnu.org

;;; Commentary:
;;
;; EIEIO is a series of Lisp routines which implements a subset of
;; CLOS, the Common Lisp Object System. In addition, EIEIO also adds
;; a few new features which help it integrate more strongly with the
;; Emacs running environment.
;;
;; See eieio.texi for complete documentation on using this package.

;; There is funny stuff going on with typep and deftype. This
;; is the only way I seem to be able to make this stuff load properly.
(require 'cl)
(load "cl-macs" nil t) ; No provide in this file.

;;; Code:
(defun eieio-version ()
 "Display the current version of EIEIO."
 (interactive)
 (message eieio-version))

(require 'inversion)

;;;###autoload immediate
(autoload 'eieio-defclass "eieio")

(defun eieio-require-version (major minor &optional beta)
 "Non-nil if this version of EIEIO does not satisfy a specific version.
Arguments can be:

 (MAJOR MINOR &optional BETA)

 Values MAJOR and MINOR must be integers. BETA can be an integer, or
excluded if a released version is required.

It is assumed that if the current version is newer than that specified,
everything passes. Exceptions occur when known incompatibilities are
introduced."
 (inversion-test 'eieio
		 (format "%s.%s%s" major minor
			 (if beta (format "beta%s" beta) ""))))

(eval-and-compile
;; Abount the above. EIEIO must process it's own code when it compiles
;; itself, thus, by eval-and-compiling outselves, we solve the problem.

;; Compatibility
(if (fboundp 'compiled-function-arglist)

  ;; XEmacs can only access a compiled functions arglist like this:
  (defalias 'eieio-compiled-function-arglist 'compiled-function-arglist)

 ;; Emacs doesn't have this function, but since FUNC is a vector, we can just
 ;; grab the appropriate element.
 (defun eieio-compiled-function-arglist (func)
  "Return the argument list for the compiled function FUNC."
  (aref func 0))

 )


;;;
;; Variable declarations.
;;

(defvar eieio-hook nil
 "*This hook is executed, then cleared each time `defclass' is called.
The immediate effect is that I can safely keep track of common-lisp
`setf' definitions regardless of the order. Users can add hooks to
this variable without worrying about weather this package has been
loaded or not.")

(defvar eieio-error-unsupported-class-tags nil
 "*Non nil to throw an error if an encountered tag us unsupported.
This may prevent classes from CLOS applications from being used with EIEIO
since EIEIO does not support all CLOS tags.")

(defvar eieio-skip-typecheck nil
 "*If non-nil, skip all slot typechecking.
Set this to t permanently if a program is functioning well to get a
small speed increase. This variable is also used internally to handle
default setting for optimization purposes.")

;; State Variables
(defvar this nil
 "Inside a method, this variable is the object in question.
DO NOT SET THIS YOURSELF unless you are trying to simulate friendly fields.

Note: Embedded methods are no longer supported. The variable THIS is
still set for CLOS methods for the sake of routines like
`call-next-method'")

(defvar scoped-class nil
 "This is set to a class when a method is running.
This is so we know we are allowed to check private parts or how to
execute a `call-next-method'. DO NOT SET THIS YOURSELF!")

(defvar eieio-initializing-object nil
 "Set to non-nil while initializing an object.")

(defconst eieio-unbound (make-symbol "unbound")
 "Uninterned symbol representing an unbound slot in an object.")

;; This is a bootstrap for eieio-default-superclass so it has a value
;; while it is being built itself.
(defvar eieio-default-superclass nil)

(defconst class-symbol 1 "Class's symbol (self-referencing.).")
(defconst class-parent 2 "Class parent field.")
(defconst class-children 3 "Class children class field.")
(defconst class-symbol-obarray 4 "Obarray permitting fast access to variable position indexes.")
(defconst class-public-a 5 "Class public attribute index.")
(defconst class-public-d 6 "Class public attribute defaults index.")
(defconst class-public-doc 7 "Class public documentation strings for attributes.")
(defconst class-public-type 8 "Class public type for a slot.")
(defconst class-public-custom 9 "Class public custom type for a slot.")
(defconst class-public-custom-label 10 "Class public custom group for a slot.")
(defconst class-public-custom-group 11 "Class public custom group for a slot.")
(defconst class-protection 12 "Class protection for a slot.")
(defconst class-initarg-tuples 13 "Class initarg tuples list.")
(defconst class-class-allocation-a 14 "Class allocated attributes.")
(defconst class-class-allocation-doc 15 "Class allocated documentation.")
(defconst class-class-allocation-type 16 "Class allocated value type.")
(defconst class-class-allocation-custom 17 "Class allocated custom descriptor.")
(defconst class-class-allocation-custom-label 18 "Class allocated custom descriptor.")
(defconst class-class-allocation-custom-group 19 "Class allocated custom group.")
(defconst class-class-allocation-protection 20 "Class allocated protection list.")
(defconst class-class-allocation-values 21 "Class allocated value vector.")
(defconst class-default-object-cache 22
 "Cache index of what a newly created object would look like.
This will speed up instantiation time as only a `copy-sequence' will
be needed, instead of looping over all the values and setting them
from the default.")
(defconst class-options 23
 "Storage location of tagged class options.
Stored outright without modifications or stripping.")

(defconst class-num-fields 24
 "Number of fields in the class definition object.")

(defconst object-class 1 "Index in an object vector where the class is stored.")
(defconst object-name 2 "Index in an object where the name is stored.")

(defconst method-static 0 "Index into :STATIC tag on a method.")
(defconst method-before 1 "Index into :BEFORE tag on a method.")
(defconst method-primary 2 "Index into :PRIMARY tag on a method.")
(defconst method-after 3 "Index into :AFTER tag on a method.")
(defconst method-num-lists 4 "Number of indexes into methods vector in which groups of functions are kept.")
(defconst method-generic-before 4 "Index into generic :BEFORE tag on a method.")
(defconst method-generic-primary 5 "Index into generic :PRIMARY tag on a method.")
(defconst method-generic-after 6 "Index into generic :AFTER tag on a method.")
(defconst method-num-fields 7 "Number of indexes into a method's vector.")

;; How to specialty compile stuff.
(autoload 'byte-compile-file-form-defmethod "eieio-comp"
 "This function is used to byte compile methods in a nice way.")
(put 'defmethod 'byte-hunk-handler 'byte-compile-file-form-defmethod)

(eval-when-compile (require 'eieio-comp))


;;; Important macros used in eieio.
;;
(defmacro class-v (class) "Internal: Return the class vector from the CLASS symbol."
 ;; No check: If eieio gets this far, it's probably been checked already.
 `(get ,class `eieio-class-definition))

(defmacro class-p (class)
 "Return t if CLASS is a valid class vector.
CLASS is a symbol. Defclass will assign the class symbol to itself, so
the shortcut (class-p foo) will work. The form (class-p 'foo) is more
robust."
 ;; this new method is faster since it doesn't waste time checking lots of
 ;; things.
 `(condition-case nil
    (eq (aref (class-v ,class) 0) 'defclass)
   (error nil)))

(defmacro object-p (obj) "Return t if OBJ is an object vector."
 `(condition-case nil
    (let ((tobj ,obj))
	 (and (eq (aref tobj 0) 'object)
	   (class-p (aref tobj object-class))))
   (error nil)))

(defmacro class-constructor (class)
 "Return the symbol representing the constructor of CLASS."
 `(aref (class-v ,class) class-symbol))

(defmacro generic-p (method)
 "Return t if symbol METHOD is a generic function.
Only methods have the symbol `eieio-method-obarray' as a property (which
contains a list of all bindings to that method type.)"
 `(and (fboundp ,method) (get ,method 'eieio-method-obarray)))

(defmacro class-option-assoc (list option)
 "Return from LIST the found OPTION. Nil if it doesn't exist."
 `(car-safe (cdr (memq ,option ,list))))

(defmacro class-option (class option)
 "Return the value stored for CLASS' OPTION.
Return nil if that option doesn't exist."
 `(class-option-assoc (aref (class-v ,class) class-options) ',option))

(defmacro class-abstract-p (class)
 "Return non-nil if CLASS is abstract.
Abstract classes cannot be instantiated."
 `(class-option ,class :abstract))


;;; Defining a new class
;;
(defmacro defclass (name superclass fields &rest options-and-doc)
 "Define NAME as a new class derived from SUPERCLASS with FIELDS.
OPTIONS-AND-DOC is used as the class' options and base documentation.
SUPERCLASS is a list of superclasses to inherit from, with FIELDS
being the fields residing in that class definition. NOTE: Currently
only one field may exist in SUPERCLASS as multiple inheritance is not
yet supported. Supported tags are:

 :initform  - initializing form
 :initarg  - tag used during initialization
 :accessor  - tag used to create a function to access this field
 :allocation - specify where the value is stored.
        defaults to `:instance', but could also be `:class'
 :writer   - a function symbol which will `write' an object's slot
 :reader   - a function symbol which will `read' an object
 :type    - the type of data allowed in this slot (see `typep')
 :documentation
       - A string documenting use of this slot.

The following are extensions on CLOS:
 :protection - Specify protection for this slot.
        Defaults to `:public'. Also use `:protected', or `:private'
 :custom   - When customizing an object, the custom :type. Public only.
 :label   - A text string label used for a slot when customizing.
 :group   - Name of a customization group this slot belongs in.

A class can also have optional options. These options happen in place
of documentation, (including a :documentation tag) in addition to
documentation, or not at all. Supported options are:

 :documentation - The doc-string used for this class.

Options added to EIEIO:

 :allow-nil-initform - Non-nil to skip typechecking of initforms if nil.
 :custom-groups   - List of custom group names. Organizes slots into
            reasonable groups for customizations.
 :abstract      - Non-nil to prevent instances of this class.
            If a string, use as an error string if someone does
            try to make an instance.

Options in CLOS not supported in EIEIO:

 :metaclass - Class to use in place of `standard-class'
 :default-initargs - Initargs to use when initializing new objects of
           this class.

Due to the way class options are set up, you can add any tags in you
wish, and reference them using the function `class-option'."
 ;; We must `eval-and-compile' this so that when we byte compile
 ;; an eieio program, there is no need to load it ahead of time.
 ;; It also provides lots of nice debugging errors at compile time.
 `(eval-and-compile
   (eieio-defclass ',name ',superclass ',fields ',options-and-doc)))

(defun eieio-defclass (cname superclasses fields options-and-doc)
 "See `defclass' for more information.
Define CNAME as a new subclass of SUPERCLASSES, with FIELDS being the
fields residing in that class definition, and with options or documentation
OPTIONS-AND-DOC as the toplevel documentation for this class."
 ;; Run our eieio-hook each time, and clear it when we are done.
 ;; This way people can add hooks safely if they want to modify eieio
 ;; or add definitions when eieio is loaded or something like that.
 (run-hooks 'eieio-hook)
 (setq eieio-hook nil)

 (if (not (symbolp cname)) (signal 'wrong-type-argument '(symbolp cname)))
 (if (not (listp superclasses)) (signal 'wrong-type-argument '(listp superclasses)))

 (let* ((pname (if superclasses superclasses nil))
	 (newc (make-vector class-num-fields nil))
	 (oldc (when (class-p cname) (class-v cname)))
	 (groups nil) ;; list of groups id'd from slots
	 (options nil)
	 (clearparent nil))

  (aset newc 0 'defclass)
  (aset newc class-symbol cname)

  ;; If this class already existed, and we are updating it's structure,
  ;; make sure we keep the old child list. This can cause bugs, but
  ;; if no new slots are created, it also saves time, and prevents
  ;; method table breakage, particularly when the users is only
  ;; byte compiling an EIEIO file.
  (when oldc
   (aset newc class-children (aref oldc class-children)))

  (cond ((and (stringp (car options-and-doc))
		(/= 1 (% (length options-and-doc) 2)))
	  (error "Too many arguments to `defclass'"))
	 ((and (symbolp (car options-and-doc))
		(/= 0 (% (length options-and-doc) 2)))
	  (error "Too many arguments to `defclass'"))
	 )

  (setq options
	 (if (stringp (car options-and-doc))
	   (cons :documentation options-and-doc)
	  options-and-doc))

  (if pname
	(progn
	 (while pname
	  (if (and (car pname) (symbolp (car pname)))
		(if (not (class-p (car pname)))
		  ;; bad class
		  (error "Given parent class %s is not a class" (car pname))
		 ;; good parent class...
		 ;; save new child in parent
		 (if (not (member cname (aref (class-v (car pname)) class-children)))
		   (aset (class-v (car pname)) class-children
			  (cons cname (aref (class-v (car pname)) class-children))))
		 ;; Get custom groups, and store them into our local copy.
		 (mapcar (lambda (g) (add-to-list 'groups g))
			 (class-option (car pname) :custom-groups))
		 ;; save parent in child
		 (aset newc class-parent (cons (car pname) (aref newc class-parent))))
	   (error "Invalid parent class %s" pname))
	  (setq pname (cdr pname)))
	 ;; Reverse the list of our parents so that they are prioritized in
	 ;; the same order as specified in the code.
	 (aset newc class-parent (nreverse (aref newc class-parent))) )
   ;; If there is nothing to loop over, then inherit from the
   ;; default superclass.
   (unless (eq cname 'eieio-default-superclass)
	;; adopt the default parent here, but clear it later...
	(setq clearparent t)
	;; save new child in parent
	(if (not (member cname (aref (class-v 'eieio-default-superclass) class-children)))
	  (aset (class-v 'eieio-default-superclass) class-children
		 (cons cname (aref (class-v 'eieio-default-superclass) class-children))))
	;; save parent in child
	(aset newc class-parent (list eieio-default-superclass))))
  
  ;; turn this into a useable self-pointing symbol
  (set cname cname)

  ;; These two tests must be created right away so we can have self-
  ;; referencing classes. ei, a class whose slot can contain only
  ;; pointers to itself.

  ;; Create the test function
  (let ((csym (intern (concat (symbol-name cname) "-p"))))
   (fset csym
	  (list 'lambda (list 'obj)
		 (format "Test OBJ to see if it an object of type %s" cname)
		 (list 'and '(object-p obj)
			(list 'same-class-p 'obj cname)))))

  ;; Create a handy child test too
  (let ((csym (intern (concat (symbol-name cname) "-child-p"))))
   (fset csym
	  `(lambda (obj)
	    ,(format
		 "Test OBJ to see if it an object is a child of type %s"
		 cname)
	    (and (object-p obj)
		  (object-of-class-p obj ,cname))))
  
   ;; When using typep, (typep OBJ 'myclass) returns t for objects which
   ;; are subclasses of myclass. For our predicates, however, it is
   ;; important for EIEIO to be backwards compatible, where
   ;; myobject-p, and myobject-child-p are different.
   ;; "cl" uses this technique to specify symbols with specific typep
   ;; test, so we can let typep have the CLOS documented behavior
   ;; while keeping our above predicate clean.
   (eval `(deftype ,cname ()
	    '(satisfies
		 ,(intern (concat (symbol-name cname) "-child-p")))))

   )

  ;; before adding new fields, lets add all the methods and classes
  ;; in from the parent class
  (eieio-copy-parents-into-subclass newc superclasses)

  ;; Store the new class vector definition into the symbol. We need to
  ;; do this first so that we can call defmethod for the accessor.
  ;; The vector will be updated by the following while loop and will not
  ;; need to be stored a second time.
  (put cname 'eieio-class-definition newc)

  ;; Query each field in the declaration list and mangle into the
  ;; class structure I have defined.
  (while fields
   (let* ((field1 (car fields))
	   (name  (car field1))
	   (field  (cdr field1))
	   (acces  (plist-get field ':accessor))
	   (init  (or (plist-get field ':initform)
			 (if (member ':initform field) nil
			  eieio-unbound)))
	   (initarg (plist-get field ':initarg))
	   (docstr (plist-get field ':documentation))
	   (prot  (plist-get field ':protection))
	   (reader (plist-get field ':reader))
	   (writer (plist-get field ':writer))
	   (alloc  (plist-get field ':allocation))
	   (type  (plist-get field ':type))
	   (custom (plist-get field ':custom))
	   (label  (plist-get field ':label))
	   (customg (plist-get field ':group))
	   
	   (skip-nil (class-option-assoc options :allow-nil-initform))
	   )

	(if eieio-error-unsupported-class-tags
	  (let ((tmp field))
	   (while tmp
		(if (not (member (car tmp) '(:accessor
					   :initform
					   :initarg
					   :documentation
					   :protection
					   :reader
					   :writer
					   :allocation
					   :type
					   :custom
					   :label
					   :group
					   :allow-nil-initform
					   :custom-groups)))
		  (signal 'invalid-slot-type (list (car tmp))))
		(setq tmp (cdr (cdr tmp))))))

	;; Clean up the meaning of protection.
	(cond ((or (eq prot 'public) (eq prot :public)) (setq prot nil))
	   ((or (eq prot 'protected) (eq prot :protected)) (setq prot 'protected))
	   ((or (eq prot 'private) (eq prot :private)) (setq prot 'private))
	   ((eq prot nil) nil)
	   (t (signal 'invalid-slot-type (list ':protection prot))))

	;; Make sure the :allocation parameter has a valid value.
	(if (not (or (not alloc) (eq alloc :class) (eq alloc :instance)))
	  (signal 'invalid-slot-type (list ':allocation alloc)))

	;; The default type specifier is supposed to be t, meaning anything.
	(if (not type) (setq type t))

	;; Label is nil, or a string
	(if (not (or (null label) (stringp label)))
	  (signal 'invalid-slot-type (list ':label label)))
	
	;; Is there an initarg, but allocation of class?
	(if (and initarg (eq alloc :class))
	  (message "Class allocated slots do not need :initarg"))

	;; intern the symbol so we can use it blankly
	(if initarg (set initarg initarg))

	;; The customgroup should be a list of symbols
	(cond ((null customg)
	    (setq customg '(default)))
	   ((not (listp customg))
	    (setq customg (list customg))))
	;; The customgroup better be a symbol, or list o symbols.
	(mapcar (lambda (cg)
		 (if (not (symbolp cg))
		   (signal 'invalid-slot-type (list ':group cg))))
		customg)

	;; First up, add this field into our new class.
	(eieio-add-new-field newc name init docstr type custom label customg
			   prot initarg alloc 'defaultoverride skip-nil)

	;; We need to id the group, and store them in a group list attribute.
	(mapcar (lambda (cg) (add-to-list 'groups cg)) customg)

	;; anyone can have an accessor function. This creates a function
	;; of the specified name, and also performs a `defsetf' if applicable
	;; so that users can `setf' the space returned by this function
	(if acces
	  (progn
	   (eieio-defmethod acces
		(list (if (eq alloc :class) :STATIC :PRIMARY)
		   (list (list 'this cname))
		   (format
		    "Retrieves the slot `%s' from an object of class `%s'"
		    name cname)
		   (list 'eieio-oref 'this (list 'quote name))))
	   ;; Thanks Pascal Bourguignon <pjb@informatimago.com>
	   ;; For this complex macro.
	   (eval (macroexpand
		   (list 'defsetf acces '(widget) '(store)
			  (list 'list ''eieio-oset 'widget
				 (list 'quote (list 'quote name)) 'store))))
	   ;;`(defsetf ,acces (widget) (store) (eieio-oset widget ',cname store))
	   )
	 )
	;; If a writer is defined, then create a generic method of that
	;; name whose purpose is to set the value of the slot.
	(if writer
	  (progn
	   (eieio-defmethod writer
		(list (list (list 'this cname) 'value)
		   (format "Set the slot `%s' of an object of class `%s'"
			   name cname)
		   `(setf (slot-value this ',name) value)))
	   ))
	;; If a reader is defined, then create a generic method
	;; of that name whose purpose is to access this slot value.
	(if reader
	  (progn
	   (eieio-defmethod reader
		(list (list (list 'this cname))
		   (format "Access the slot `%s' from object of class `%s'"
			   name cname)
		   `(slot-value this ',name)))))
	)
   (setq fields (cdr fields)))

  ;; Now that everything has been loaded up, all our lists are backwards! Fix that up now.
  (aset newc class-public-a (nreverse (aref newc class-public-a)))
  (aset newc class-public-d (nreverse (aref newc class-public-d)))
  (aset newc class-public-doc (nreverse (aref newc class-public-doc)))
  (aset newc class-public-type
	 (apply 'vector (nreverse (aref newc class-public-type))))
  (aset newc class-public-custom (nreverse (aref newc class-public-custom)))
  (aset newc class-public-custom-label (nreverse (aref newc class-public-custom-label)))
  (aset newc class-public-custom-group (nreverse (aref newc class-public-custom-group)))
  (aset newc class-protection (nreverse (aref newc class-protection)))
  (aset newc class-initarg-tuples (nreverse (aref newc class-initarg-tuples)))

  ;; The storage for class-class-allocation-type needs to be turned into
  ;; a vector now.
  (aset newc class-class-allocation-type
	 (apply 'vector (aref newc class-class-allocation-type)))

  ;; Also, take class allocated values, and vectorize them for speed.
  (aset newc class-class-allocation-values
	 (apply 'vector (aref newc class-class-allocation-values)))

  ;; Attach field symbols into an obarray, and store the index of
  ;; this field as the variable slot in this new symbol. We need to
  ;; know about primes, because obarrays are best set in vectors of
  ;; prime number length, and we also need to make our vector small
  ;; to save space, and also optimal for the number of items we have.
  (let* ((cnt 0)
	  (pubsyms (aref newc class-public-a))
	  (prots (aref newc class-protection))
	  (l (length pubsyms))
	  (vl (let ((primes '( 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
				 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 )))
		 (while (and primes (< (car primes) l))
		  (setq primes (cdr primes)))
		 (car primes)))
	  (oa (make-vector vl 0))
	  (newsym))
   (while pubsyms
	(setq newsym (intern (symbol-name (car pubsyms)) oa))
	(set newsym cnt)
	(setq cnt (1+ cnt))
	(if (car prots) (put newsym 'protection (car prots)))
	(setq pubsyms (cdr pubsyms)
	   prots (cdr prots)))
   (aset newc class-symbol-obarray oa)
   )

  ;; Create the constructor function
  (if (class-option-assoc options :abstract)
	;; Abstract classes cannot be instantiated. Say so.
	(let ((abs (class-option-assoc options :abstract)))
	 (if (not (stringp abs))
	   (setq abs (format "Class %s is abstract" cname)))
	 (fset cname
		`(lambda (&rest stuff)
		  ,(format "You cannot create a new object of type %s" cname)
		  (error ,abs))))

   ;; Non-abstract classes need a constructor.
   (fset cname
	  `(lambda (newname &rest fields)
	    ,(format "Create a new object with name NAME of class type %s" cname)
	    (apply 'constructor ,cname newname fields)))
   )

  ;; Set up a specialized doc string.
  ;; Use stored value since it is calculated in a non-trivial way
  (put cname 'variable-documentation
	 (class-option-assoc options :documentation))

  ;; We have a list of custom groups. Store them into the options.
  (let ((g (class-option-assoc options :custom-groups)))
   (mapcar (lambda (cg) (add-to-list 'g cg)) groups)
   (if (memq :custom-groups options)
	 (setcar (cdr (memq :custom-groups options)) g)
	(setq options (cons :custom-groups (cons g options)))))

  ;; Set up the options we have collected.
  (aset newc class-options options)

  ;; if this is a superclass, clear out parent (which was set to the
  ;; default superclass eieio-default-superclass)
  (if clearparent (aset newc class-parent nil))

  ;; Create the cached default object.
  (let ((cache (make-vector (+ (length (aref newc class-public-a))
				 3) nil)))
   (aset cache 0 'object)
   (aset cache object-class cname)
   (aset cache object-name 'default-cache-object)
   (let ((eieio-skip-typecheck t))
	;; All type-checking has been done to our satisfaction
	;; before this call. Don't waste our time in this call..
	(eieio-set-defaults cache t))
   (aset newc class-default-object-cache cache))

  ;; Return our new class object
  newc
  ))

(defun eieio-perform-slot-validation-for-default (field spec value skipnil)
 "For FIELD, signal if SPEC does not match VALUE.
If SKIPNIL is non-nil, then if VALUE is nil, return t."
 (let ((val (eieio-default-eval-maybe value)))
  (if (and (not eieio-skip-typecheck)
	   (not (and skipnil (null val)))
	   (not (eieio-perform-slot-validation spec val)))
	(signal 'invalid-slot-type (list field spec val)))))

(defun eieio-add-new-field (newc a d doc type cust label custg prot init alloc
				 &optional defaultoverride skipnil)
 "Add into NEWC attribute A.
If A already exists in NEWC, then do nothing. If it doesn't exist,
then also add in D (defualt), DOC, TYPE, CUST, LABEL, CUSTG, PROT, and INIT arg.
Argument ALLOC specifies if the field is allocated per instance, or per class.
If optional DEFAULTOVERRIDE is non-nil, then if A exists in NEWC,
we must override it's value for a default.
Optional argument SKIPNIL indicates if type checking should be skipped
if default value is nil."
 ;; Make sure we duplicate those items that are sequences.
 (if (sequencep d) (setq d (copy-sequence d)))
 (if (sequencep type) (setq type (copy-sequence type)))
 (if (sequencep cust) (setq cust (copy-sequence cust)))
 (if (sequencep custg) (setq custg (copy-sequence custg)))

 ;; To prevent override information w/out specification of storage,
 ;; we need to do this little hack.
 (if (member a (aref newc class-class-allocation-a)) (setq alloc ':class))

 (if (or (not alloc) (and (symbolp alloc) (eq alloc ':instance)))
   ;; In this case, we modify the INSTANCE version of a given slot.
   ;; Only add this element if it is so-far unique
   (if (not (member a (aref newc class-public-a)))
	 (progn
	  (eieio-perform-slot-validation-for-default a type d skipnil)
	  (aset newc class-public-a (cons a (aref newc class-public-a)))
	  (aset newc class-public-d (cons d (aref newc class-public-d)))
	  (aset newc class-public-doc (cons doc (aref newc class-public-doc)))
	  (aset newc class-public-type (cons type (aref newc class-public-type)))
	  (aset newc class-public-custom (cons cust (aref newc class-public-custom)))
	  (aset newc class-public-custom-label (cons label (aref newc class-public-custom-label)))
	  (aset newc class-public-custom-group (cons custg (aref newc class-public-custom-group)))
	  (aset newc class-protection (cons prot (aref newc class-protection)))
	  (aset newc class-initarg-tuples (cons (cons init a) (aref newc class-initarg-tuples)))
	  )
	;; When defaultoverride is true, we are usually adding new local
	;; attributes which must override the default value of any field
	;; passed in by one of the parent classes.
	(if defaultoverride
	  (progn
	   ;; There is a match, and we must override the old value.
	   (let* ((ca (aref newc class-public-a))
		   (np (member a ca))
		   (num (- (length ca) (length np)))
		   (dp (if np (nthcdr num (aref newc class-public-d))
			  nil))
		   (tp (if np (nth num (aref newc class-public-type))))
		   )
		(if (not np)
		  (error "Eieio internal error overriding default value for %s"
			  a)
		 ;; If type is passed in, is it the same?
		 (if (not (eq type t))
		   (if (not (equal type tp))
			 (error
			  "Child slot type `%s' does not match inherited type `%s' for `%s'"
			  type tp a)))
		 ;; If we have a repeat, only update the initarg...
		 (eieio-perform-slot-validation-for-default a tp d skipnil)
		 (setcar dp d)
		 ;; If we have a new initarg, check for it.
		 (when init
		  (let* ((inits (aref newc class-initarg-tuples))
			  (inita (rassq a inits)))
		   ;; Replace the CAR of the associate INITA.
		   ;;(message "Initarg: %S replace %s" inita init)
		   (setcar inita init)
		   ))
		 ;; TODO:
		 ;; For other slots (protection, etc) we should get the
		 ;; original value, and make sure each is equal to the
		 ;; last value and throw an error, or accept it.
		 )))))
  (let ((value (eieio-default-eval-maybe d)))
   (if (not (member a (aref newc class-class-allocation-a)))
	 (progn
	  (eieio-perform-slot-validation-for-default a type value skipnil)
	  ;; Here we have found a :class version of a slot. This
	  ;; requires a very different aproach.
	  (aset newc class-class-allocation-a (cons a (aref newc class-class-allocation-a)))
	  (aset newc class-class-allocation-doc (cons doc (aref newc class-class-allocation-doc)))
	  (aset newc class-class-allocation-type (cons type (aref newc class-class-allocation-type)))
	  (aset newc class-class-allocation-custom (cons cust (aref newc class-class-allocation-custom)))
	  (aset newc class-class-allocation-custom-label (cons label (aref newc class-class-allocation-custom-label)))
	  (aset newc class-class-allocation-custom-group (cons custg (aref newc class-class-allocation-custom-group)))
	  (aset newc class-class-allocation-protection (cons prot (aref newc class-class-allocation-protection)))
 ;; Default value is stored in the 'values section, since new objects
	  ;; can't initialize from this element.
	  (aset newc class-class-allocation-values (cons value (aref newc class-class-allocation-values))))
	(if defaultoverride
	  (progn
	   ;; There is a match, and we must override the old value.
	   (let* ((ca (aref newc class-class-allocation-a))
		   (np (member a ca))
		   (num (- (length ca) (length np)))
		   (dp (if np
			   (nthcdr num
				   (aref newc class-class-allocation-values))
			  nil))
		   (tp (if np (nth num (aref newc class-class-allocation-type))
			  nil)))
		(if (not np)
		  (error "Eieio internal error overriding default value for %s"
			  a)
		 ;; If type is passed in, is it the same?
		 (if (not (eq type t))
		   (if (not (equal type tp))
			 (error
			  "Child slot type `%s' does not match inherited type `%s' for `%s'"
			  type tp a)))
		 ;; If we have a repeat, only update the vlaue...
		 (eieio-perform-slot-validation-for-default a tp value skipnil)
		 (setcar dp value))
		)))))
  ))

(defun eieio-copy-parents-into-subclass (newc parents)
 "Copy into NEWC the fields of PARENTS.
Follow the rules of not overwritting early parents when applying to
the new child class."
 (let ((ps (aref newc class-parent))
	(sn (class-option-assoc (aref newc class-options)
				':allow-nil-initform)))
  (while ps
   ;; First, duplicate all the fields of the parent.
   (let ((pcv (class-v (car ps))))
	(let ((pa (aref pcv class-public-a))
	   (pd (aref pcv class-public-d))
	   (pdoc (aref pcv class-public-doc))
	   (ptype (aref pcv class-public-type))
	   (pcust (aref pcv class-public-custom))
	   (plabel (aref pcv class-public-custom-label))
	   (pcustg (aref pcv class-public-custom-group))
	   (pprot (aref pcv class-protection))
	   (pinit (aref pcv class-initarg-tuples))
	   (i 0))
	 (while pa
	  (eieio-add-new-field newc
				 (car pa) (car pd) (car pdoc) (aref ptype i)
				 (car pcust) (car plabel) (car pcustg)
				 (car pprot) (car-safe (car pinit)) nil nil sn)
	  ;; Increment each value.
	  (setq pa (cdr pa)
		 pd (cdr pd)
		 pdoc (cdr pdoc)
		 i (1+ i)
		 pcust (cdr pcust)
		 plabel (cdr plabel)
		 pcustg (cdr pcustg)
		 pprot (cdr pprot)
		 pinit (cdr pinit))
	  )) ;; while/let
	;; Now duplicate all the class alloc fields.
	(let ((pa (aref pcv class-class-allocation-a))
	   (pdoc (aref pcv class-class-allocation-doc))
	   (ptype (aref pcv class-class-allocation-type))
	   (pcust (aref pcv class-class-allocation-custom))
	   (plabel (aref pcv class-class-allocation-custom-label))
	   (pcustg (aref pcv class-class-allocation-custom-group))
	   (pprot (aref pcv class-class-allocation-protection))
	   (pval (aref pcv class-class-allocation-values))
	   (i 0))
	 (while pa
	  (eieio-add-new-field newc
				 (car pa) (aref pval i) (car pdoc) (aref ptype i)
				 (car pcust) (car plabel) (car pcustg)
				 (car pprot) nil ':class sn)
	  ;; Increment each value.
	  (setq pa (cdr pa)
		 pdoc (cdr pdoc)
		 pcust (cdr pcust)
		 plabel (cdr plabel)
		 pcustg (cdr pcustg)
		 pprot (cdr pprot)
		 i (1+ i))
	  ))) ;; while/let
   ;; Loop over each parent class
   (setq ps (cdr ps)))
  ))

;;; CLOS style implementation of object creators.
;;
(defun make-instance (class &rest initargs)
 "Make a new instance of CLASS with NAME and initialization based on INITARGS.
The class' constructor requires a name for use when printing.
`make-instance' in CLOS doesn't use names the way Emacs does, so the
class is used as the name slot instead when INITARGS doesn't start with
a string. The rest of INITARGS are label/value pairs. The label's
are the symbols created with the :initarg tag from the `defclass' call.
The value is the value stored in that slot.
CLASS is a symbol. Defclass will assign the class symbol to itself, so
the shortcut (make-instance foo) will work. The form (make-instance 'foo)
is more robust."
 (if (and (car initargs) (stringp (car initargs)))
   (apply (class-constructor class) initargs)
  (apply (class-constructor class)
	  (cond ((symbolp class) (symbol-name class))
		 (t (format "%S" class)))
	  initargs)))


;;; CLOS methods and generics
;;
(defmacro defgeneric (method args &optional doc-string)
 "Create a generic function METHOD. ARGS is ignored.
DOC-STRING is the base documentation for this class. A generic
function has no body, as it's purpose is to decide which method body
is appropriate to use. Use `defmethod' to create methods, and it
calls defgeneric for you. With this implementation the arguments are
currently ignored. You can use `defgeneric' to apply specialized
top level documentation to a method."
 `(eieio-defgeneric (quote ,method) ,doc-string))

(defun eieio-defgeneric-form (method doc-string)
 "The lambda form that would be used as the function defined on METHOD.
All methods should call the same EIEIO function for dispatch.
DOC-STRING is the documentation attached to METHOD."
 `(lambda (&rest local-args)
   ,doc-string
   (eieio-generic-call (quote ,method) local-args)))

(defun eieio-defgeneric (method doc-string)
 "Engine part to `defgeneric' macro defining METHOD with DOC-STRING."
 (if (and (fboundp method) (not (generic-p method))
	  (or (byte-code-function-p (symbol-function method))
	    (not (eq 'autoload (car (symbol-function method)))))
	  )
   (error "You cannot create a generic/method over an existing symbol: %s"
	   method))
 ;; Don't do this over and over.
 (unless (fboundp 'method)
  ;; This defun tells emacs where the first definition of this
  ;; method is defined.
  `(defun ,method nil)
  ;; Apply the actual body of this function.
  (fset method (eieio-defgeneric-form method doc-string))
  ;; Make sure the method tables are installed.
  (eieiomt-install method)
  ;; Return the method
  'method))

(defun eieio-unbind-method-implementations (method)
 "Make the generic method METHOD have no implementations..
It will leave the original generic function in place, but remove
reference to all implementations of METHOD."
 (put method 'eieio-method-tree nil)
 (put method 'eieio-method-obarray nil))

(defmacro defmethod (method &rest args)
 "Create a new METHOD through `defgeneric' with ARGS.
ARGS lists any keys (such as :BEFORE, :PRIMARY, :AFTER, or :STATIC),
the arglst, and doc string, and eventually the body, such as:

 (defmethod mymethod [:BEFORE | :PRIMARY | :AFTER | :STATIC] (args)
  doc-string body)"
 `(eieio-defmethod (quote ,method) (quote ,args)))

(defun eieio-defmethod (method args)
 "Work part of the `defmethod' macro defining METHOD with ARGS."
 (let ((key nil) (body nil) (firstarg nil) (argfix nil) (argclass nil) loopa)
  ;; find optional keys
  (setq key
	 (cond ((eq ':BEFORE (car args))
		 (setq args (cdr args))
		 method-before)
		((eq ':AFTER (car args))
		 (setq args (cdr args))
		 method-after)
		((eq ':PRIMARY (car args))
		 (setq args (cdr args))
		 method-primary)
		((eq ':STATIC (car args))
		 (setq args (cdr args))
		 method-static)
		;; Primary key
		(t method-primary)))
  ;; get body, and fix contents of args to be the arguments of the fn.
  (setq body (cdr args)
	 args (car args))
  (setq loopa args)
  ;; Create a fixed version of the arguments
  (while loopa
   (setq argfix (cons (if (listp (car loopa)) (car (car loopa)) (car loopa))
			 argfix))
   (setq loopa (cdr loopa)))
  ;; make sure there is a generic
  (eieio-defgeneric
   method
   (if (stringp (car body))
	 (car body) (format "Generically created method `%s'" method)))
  ;; create symbol for property to bind to. If the first arg is of
  ;; the form (varname vartype) and `vartype' is a class, then
  ;; that class will be the type symbol. If not, then it will fall
  ;; under the type `primary' which is a non-specific calling of the
  ;; function.
  (setq firstarg (car args))
  (if (listp firstarg)
	(progn
	 (setq argclass (nth 1 firstarg))
	 (if (not (class-p argclass))
	   (error "Unknown class type %s in method parameters"
		   (nth 1 firstarg))))
   (if (= key -1)
	 (signal 'wrong-type-argument (list :STATIC 'non-class-arg)))
   ;; generics are higher
   (setq key (+ key 3)))
  ;; Put this lambda into the symbol so we can find it
  (if (byte-code-function-p (car-safe body))
	(eieiomt-add method (car-safe body) key argclass)
   (eieiomt-add method (append (list 'lambda (reverse argfix)) body)
		  key argclass))
  )
 method)

;;; Slot type validation
;;
(defun eieio-perform-slot-validation (spec value)
 "Return non-nil if SPEC does not match VALUE."
 ;; typep is in cl-macs
 (or (eq spec t)			; t always passes
   (eq value eieio-unbound)		; unbound always passes
   (typep value spec)))

(defun eieio-validate-slot-value (class field-idx value field)
 "Make sure that for CLASS referencing FIELD-IDX, that VALUE is valid.
Checks the :type specifier.
FIELD is the field that is being checked, and is only used when throwing
and error."
 (if eieio-skip-typecheck
   nil
  ;; Trim off object IDX junk added in for the object index.
  (setq field-idx (- field-idx 3))
  (let ((st (aref (aref (class-v class) class-public-type) field-idx)))
   (if (not (eieio-perform-slot-validation st value))
	 (signal 'invalid-slot-type (list class field st value))))))

(defun eieio-validate-class-slot-value (class field-idx value field)
 "Make sure that for CLASS referencing FIELD-IDX, that VALUE is valid.
Checks the :type specifier.
FIELD is the field that is being checked, and is only used when throwing
and error."
 (if eieio-skip-typecheck
   nil
  (let ((st (aref (aref (class-v class) class-class-allocation-type)
		  field-idx)))
   (if (not (eieio-perform-slot-validation st value))
	 (signal 'invalid-slot-type (list class field st value))))))

(defun eieio-barf-if-slot-unbound (value instance slotname fn)
 "Throw a signal if VALUE is a representation of an UNBOUND slot.
INSTANCE is the object being referenced. SLOTNAME is the offending
slot. If the slot is ok, return VALUE.
Argument FN is the function calling this verifier."
 (if (and (eq value eieio-unbound) (not eieio-skip-typecheck))
   (slot-unbound instance (object-class instance) slotname fn)
  value))

;;; Missing types that are useful to me.
;;
(defun boolean-p (bool)
 "Return non-nil if BOOL is nil or t."
 (or (null bool) (eq bool t)))

;;; Get/Set slots in an object.
;;
(defmacro oref (obj field)
 "Retrieve the value stored in OBJ in the slot named by FIELD.
Field is the name of the slot when created by `defclass' or the label
created by the :initarg tag."
 `(eieio-oref ,obj (quote ,field)))

(defun eieio-oref (obj field)
 "Return the value in OBJ at FIELD in the object vector."
 (if (not (or (object-p obj) (class-p obj)))
   (signal 'wrong-type-argument (list '(or object-p class-p) obj)))
 (if (not (symbolp field))
   (signal 'wrong-type-argument (list 'symbolp field)))
 (let* ((class (if (class-p obj) obj (aref obj object-class)))
	 (c (eieio-field-name-index class obj field)))
  (if (not c)
	;; It might be missing because it is a :class allocated field.
	;; Lets check that info out.
	(if (setq c (eieio-class-field-name-index class field))
	  ;; Oref that slot.
	  (aref (aref (class-v class) class-class-allocation-values) c)
	 ;; The slot-missing method is a cool way of allowing an object author
	 ;; to intercept missing slot definitions. Since it is also the LAST
	 ;; thing called in this fn, it's return value would be retrieved.
	 (slot-missing obj field 'oref)
	 ;;(signal 'invalid-slot-name (list (object-name obj) field))
	 )
   (if (not (object-p obj))
	 (signal 'wrong-type-argument (list 'object-p obj)))
   (eieio-barf-if-slot-unbound (aref obj c) obj field 'oref))))

(defalias 'slot-value 'eieio-oref)
(defalias 'set-slot-value 'eieio-oset)

;; This alias is needed so that functions can be written
;; for defaults, but still behave like lambdas.
(defmacro lambda-default (&rest cdr)
 "The same as `lambda' but is used as a default value in `defclass'.
As such, the form (lambda-default ARGS DOCSTRING INTERACTIVE BODY) is
self quoting. This macro is meant for the sole purpose of quoting
lambda expressions into class defaults. Any `lambda-default'
expression is automatically transformed into a `lambda' expression
when copied from the defaults into a new object. The use of
`oref-default', however, will return a `lambda-default' expression.
CDR is function definition and body."
 ;; This definition is copied directly from subr.el for lambda
 (list 'function (cons 'lambda-default cdr)))

(put 'lambda-default 'lisp-indent-function 'defun)
(put 'lambda-default 'byte-compile 'byte-compile-lambda-form)

(defmacro oref-default (obj field)
 "Gets the default value of OBJ (maybe a class) for FIELD.
The default value is the value installed in a class with the :initform
tag. FIELD can be the slot name, or the tag specified by the :initarg
tag in the `defclass' call."
 `(eieio-oref-default ,obj (quote ,field)))

(defun eieio-oref-default (obj field)
 "Does the work for the macro `oref-default' with similar parameters.
Fills in OBJ's FIELD with it's default value."
 (if (not (or (object-p obj) (class-p obj))) (signal 'wrong-type-argument (list 'object-p obj)))
 (if (not (symbolp field)) (signal 'wrong-type-argument (list 'symbolp field)))
 (let* ((cl (if (object-p obj) (aref obj object-class) obj))
	 (c (eieio-field-name-index cl obj field)))
  (if (not c)
	;; It might be missing because it is a :class allocated field.
	;; Lets check that info out.
	(if (setq c
		 (eieio-class-field-name-index cl field))
	  ;; Oref that slot.
	  (aref (aref (class-v cl) class-class-allocation-values)
		 c)
	 (slot-missing obj field 'oref-default)
	 ;;(signal 'invalid-slot-name (list (class-name cl) field))
	 )
   (eieio-barf-if-slot-unbound
    (let ((val (nth (- c 3) (aref (class-v cl) class-public-d))))
	 (eieio-default-eval-maybe val))
    obj cl 'oref-default))))

(defun eieio-default-eval-maybe (val)
 "Check VAL, and return what `oref-default' would provide."
 ;; check for functions to evaluate
 (if (and (listp val) (equal (car val) 'lambda))
   (funcall val)
  ;; check for quoted things, and unquote them
  (if (and (listp val) (eq (car val) 'quote))
	(car (cdr val))
   ;; return it verbatim
   (if (and (listp val) (eq (car val) 'lambda-default))
	 (let ((s (copy-sequence val)))
	  (setcar s 'lambda)
	  s)
	val))))

;;; Object Set macros
;;
(defmacro oset (obj field value)
 "Set the value in OBJ for slot FIELD to VALUE.
FIELD is the slot name as specified in `defclass' or the tag created
with in the :initarg slot. VALUE can be any Lisp object."
 `(eieio-oset ,obj (quote ,field) ,value))

(defun eieio-oset (obj field value)
 "Does the work for the macro `oset'.
Fills in OBJ's FIELD with VALUE."
 (if (not (object-p obj)) (signal 'wrong-type-argument (list 'object-p obj)))
 (if (not (symbolp field)) (signal 'wrong-type-argument (list 'symbolp field)))
 (let ((c (eieio-field-name-index (object-class-fast obj) obj field)))
  (if (not c)
	;; It might be missing because it is a :class allocated field.
	;; Lets check that info out.
	(if (setq c
		 (eieio-class-field-name-index (aref obj object-class) field))
	  ;; Oset that slot.
	  (progn
	   (eieio-validate-class-slot-value (object-class-fast obj) c value field)
	   (aset (aref (class-v (aref obj object-class))
			 class-class-allocation-values)
		  c value))
	 ;; See oref for comment on `slot-missing'
	 (slot-missing obj field 'oset value)
	 ;;(signal 'invalid-slot-name (list (object-name obj) field))
	 )
   (eieio-validate-slot-value (object-class-fast obj) c value field)
   (aset obj c value))))

(defmacro oset-default (class field value)
 "Set the default slot in CLASS for FIELD to VALUE.
The default value is usually set with the :initform tag during class
creation. This allows users to change the default behavior of classes
after they are created."
 `(eieio-oset-default ,class (quote ,field) ,value))

(defun eieio-oset-default (class field value)
 "Does the work for the macro `oset-default'.
Fills in the default value in CLASS' in FIELD with VALUE."
 (if (not (class-p class)) (signal 'wrong-type-argument (list 'class-p class)))
 (if (not (symbolp field)) (signal 'wrong-type-argument (list 'symbolp field)))
 (let* ((scoped-class class)
	 (c (eieio-field-name-index class nil field)))
  (if (not c)
	;; It might be missing because it is a :class allocated field.
	;; Lets check that info out.
	(if (setq c (eieio-class-field-name-index class field))
	  (progn
	   ;; Oref that slot.
	   (eieio-validate-class-slot-value class c value field)
	   (aset (aref (class-v class) class-class-allocation-values) c
		  value))
	 (signal 'invalid-slot-name (list (class-name class) field)))
   (eieio-validate-slot-value class c value field)
   ;; Set this into the storage for defaults.
   (setcar (nthcdr (- c 3) (aref (class-v class) class-public-d))
	   value)
   ;; Take the value, and put it into our cache object.
   (eieio-oset (aref (class-v class) class-default-object-cache)
		 field value)
   )))

;;; Handy CLOS macros
;;
(defmacro with-slots (spec-list object &rest body)
 "The macro with-slots establishes a lexical environment for
referring to the slots in the instance named by the given
slot-names as though they were variables. Within such a context
the value of the slot can be specified by using its slot name,
as if it were a lexically bound variable. Both setf and setq
can be used to set the value of the slot."
 ;; Transform the spec-list into a symbol-macrolet spec-list.
 (let ((mappings (mapcar (lambda (entry)
			  (let ((var (if (listp entry) (car entry) entry))
				 (slot (if (listp entry) (cadr entry) entry)))
			   (list var `(slot-value ,object ',slot))))
			 spec-list)))
  (append (list 'symbol-macrolet mappings)
	  body)))
(put 'with-slots 'lisp-indent-function 2)


;;; Simple generators, and query functions. None of these would do
;; well embedded into an object.
;;
(defmacro object-class-fast (obj) "Return the class struct defining OBJ with no check."
 `(aref ,obj object-class))
 
(defun class-name (class) "Return a Lisp like symbol name for CLASS."
 (if (not (class-p class)) (signal 'wrong-type-argument (list 'class-p class)))
 ;; I think this is supposed to return a symbol, but to me CLASS is a symbol,
 ;; and I wanted a string. Arg!
 (format "#<class %s>" (symbol-name class)))

(defun object-name (obj &optional extra)
 "Return a Lisp like symbol string for object OBJ.
If EXTRA, include that in the string returned to represent the symbol."
 (if (not (object-p obj)) (signal 'wrong-type-argument (list 'object-p obj)))
 (format "#<%s %s%s>" (symbol-name (object-class-fast obj))
	 (aref obj object-name) (or extra "")))

(defun object-name-string (obj) "Return a string which is OBJ's name."
 (if (not (object-p obj)) (signal 'wrong-type-argument (list 'object-p obj)))
 (aref obj object-name))

(defun object-set-name-string (obj name) "Set the string which is OBJ's NAME."
 (if (not (object-p obj)) (signal 'wrong-type-argument (list 'object-p obj)))
 (if (not (stringp name)) (signal 'wrong-type-argument (list 'stringp name)))
 (aset obj object-name name))

(defun object-class (obj) "Return the class struct defining OBJ."
 (if (not (object-p obj)) (signal 'wrong-type-argument (list 'object-p obj)))
 (object-class-fast obj))
(defalias 'class-of 'object-class)

(defun object-class-name (obj) "Return a Lisp like symbol name for OBJ's class."
 (if (not (object-p obj)) (signal 'wrong-type-argument (list 'object-p obj)))
 (class-name (object-class-fast obj)))

(defmacro class-parents-fast (class) "Return parent classes to CLASS with no check."
 `(aref (class-v ,class) class-parent))

(defun class-parents (class) "Return parent classes to CLASS. (overload of variable)."
 (if (not (class-p class)) (signal 'wrong-type-argument (list 'class-p class)))
 (class-parents-fast class))

(defmacro class-children-fast (class) "Return child classes to CLASS with no check."
 `(aref (class-v ,class) class-children))

(defun class-children (class) "Return child classses to CLASS."
 (if (not (class-p class)) (signal 'wrong-type-argument (list 'class-p class)))
 (class-children-fast class))

(defmacro class-parent-fast (class) "Return first parent class to CLASS with no check."
 `(car (class-parents-fast ,class)))

(defmacro class-parent (class) "Return first parent class to CLASS. (overload of variable)."
 `(car (class-parents ,class)))

(defmacro same-class-fast-p (obj class) "Return t if OBJ is of class-type CLASS with no error checking."
 `(eq (aref ,obj object-class) ,class))

(defun same-class-p (obj class) "Return t if OBJ is of class-type CLASS."
 (if (not (class-p class)) (signal 'wrong-type-argument (list 'class-p class)))
 (if (not (object-p obj)) (signal 'wrong-type-argument (list 'object-p obj)))
 (same-class-fast-p obj class))

(defun object-of-class-p (obj class)
 "Return non-nil if OBJ is an instance of CLASS or CLASS' subclasses."
 (if (not (object-p obj)) (signal 'wrong-type-argument (list 'object-p obj)))
 ;; class will be checked one layer down
 (child-of-class-p (aref obj object-class) class))
;; Backwards compatibility
(defalias 'obj-of-class-p 'object-of-class-p)

(defun child-of-class-p (child class)
 "If CHILD class is a subclass of CLASS."
 (if (not (class-p class)) (signal 'wrong-type-argument (list 'class-p class)))
 (if (not (class-p child)) (signal 'wrong-type-argument (list 'class-p child)))
 (let ((p nil))
  (while (and child (not (eq child class)))
   (setq p (append p (aref (class-v child) class-parent))
	  child (car p)
	  p (cdr p)))
  (if child t)))

(defun object-slots (obj) "List of slots available in OBJ."
 (if (not (object-p obj)) (signal 'wrong-type-argument (list 'object-p obj)))
 (aref (class-v (object-class-fast obj)) class-public-a))

(defun class-slot-initarg (class slot) "Fetch from CLASS, SLOT's :initarg."
 (if (not (class-p class)) (signal 'wrong-type-argument (list 'class-p class)))
 (let ((ia (aref (class-v class) class-initarg-tuples))
	(f nil))
  (while (and ia (not f))
   (if (eq (cdr (car ia)) slot)
	 (setq f (car (car ia))))
   (setq ia (cdr ia)))
  f))

;;; CLOS queries into classes and slots
;;
(defun slot-boundp (object slot)
 "Non-nil if OBJECT's SLOT is bound.
Setting a slot's value makes it bound. Calling `slot-makeunbound' will
make a slot unbound.
OBJECT can be an instance or a class."
 ;; Skip typechecking while retrieving this value.
 (let ((eieio-skip-typecheck t))
  ;; Return nil if the magic symbol is in there.
  (if (object-p object)
	(if (eq (eieio-oref object slot) eieio-unbound) nil t)
   (if (class-p object)
	 (if (eq (eieio-oref-default object slot) eieio-unbound) nil t)
	(signal 'wrong-type-argument (list 'object-p object))))))

(defun slot-makeunbound (object slot)
 "In OBJECT, make SLOT unbound."
 (eieio-oset object slot eieio-unbound))

(defun slot-exists-p (object-or-class slot)
 "Non-nil if OBJECT-OR-CLASS has SLOT."
 (let ((cv (class-v (cond ((object-p object-or-class)
			  (object-class object-or-class))
			  ((class-p object-or-class)
			  object-or-class))
		   )))
  (or (memq slot (aref cv class-public-a))
	(memq slot (aref cv class-class-allocation-a)))
  ))

(defun find-class (symbol &optional errorp)
 "Return the class that SYMBOL represents. (CLOS function)
If there is no class, nil is returned if ERRORP is nil."
 (if (not (class-p symbol))
   (if errorp (signal 'wrong-type-argument (list 'class-p symbol))
	nil)
  (class-v symbol)))

;;; Slightly more complex utility functions for objects
;;
(defun object-assoc (key field list)
 "Return non-nil if KEY is `equal' to the FIELD of the car of objects in LIST.
The value is actually the element of LIST whose field equals KEY."
 (if (not (listp list)) (signal 'wrong-type-argument (list 'listp list)))
 (while (and list (not (condition-case nil
			  ;; This prevents errors for missing slots.
			  (equal key (eieio-oref (car list) field))
			 (error nil))))
  (setq list (cdr list)))
 (car list))

(defun object-assoc-list (field list)
 "Return an association list with the contents of FIELD as the key element.
LIST must be a list of objects with FIELD in it.
This is useful when you need to do completing read on an object group."
 (if (not (listp list)) (signal 'wrong-type-argument (list 'listp list)))
 (let ((assoclist nil))
  (while list
   (setq assoclist (cons (cons (eieio-oref (car list) field)
				 (car list))
			  assoclist))
   (setq list (cdr list)))
  (nreverse assoclist)))

(defun object-assoc-list-safe (field list)
 "Return an association list with the contents of FIELD as the key element.
LIST must be a list of objects, but those objects do not need to have
FIELD in it. If it does not, then that element is left out of the association
list."
 (if (not (listp list)) (signal 'wrong-type-argument (list 'listp list)))
 (let ((assoclist nil))
  (while list
   (if (slot-exists-p (car list) field)
	 (setq assoclist (cons (cons (eieio-oref (car list) field)
				   (car list))
				assoclist)))
   (setq list (cdr list)))
  (nreverse assoclist)))

(defun object-add-to-list (object slot item &optional append)
 "In OBJECT's SLOT, add ITEM to the pre-existing list of elements.
Optional argument APPEND indicates we need to append to the list.
If ITEM already exists in the list in SLOT, then it is not added.
Comparison is done with `equal' through the `member' function call.
If SLOT is unbound, bind it to the list containing ITEM."
 (let (ov)
  ;; Find the originating list.
  (if (not (slot-boundp object slot))
	(setq ov (list item))
   (setq ov (eieio-oref object slot))
   ;; turn it into a list.
   (unless (listp ov)
	(setq ov (list ov)))
   ;; Do the combination
   (if (not (member item ov))
	 (setq ov
		(if append
		  (append ov (list item))
		 (cons item ov)))))
  ;; Set back into the slot.
  (eieio-oset object slot ov)))

(defun object-remove-from-list (object slot item)
 "In OBJECT's SLOT, remove occurrences ITEM.
If ITEM already exists in the list in SLOT, then it is not added.
Comparison is done with `equal' through the `delete' function call.
If SLOT is unbound, do nothing."
 (if (not (slot-boundp object slot))
   nil
  (eieio-oset object slot (delete item (eieio-oref object slot)))))

;;; EIEIO internal search functions
;;
(defun eieio-field-originating-class-p (start-class field)
 "Return Non-nil if START-CLASS is the first class to define FIELD.
This is for testing if `scoped-class' is the class that defines FIELD
so that we can protect private slots."
 (let ((par (class-parents start-class))
	(ret t))
  (if (not par)
	t
   (while (and par ret)
	(if (intern-soft (symbol-name field)
			 (aref (class-v (car par))
			    class-symbol-obarray))
	  (setq ret nil))
	(setq par (cdr par)))
   ret)))

(defun eieio-field-name-index (class obj field)
 "In CLASS for OBJ find the index of the named FIELD.
The field is a symbol which is installed in CLASS by the `defclass'
call. OBJ can be nil, but if it is an object, and the slot in question
is protected, access will be allowed if obj is a child of the currently
`scoped-class'.
If FIELD is the value created with :initarg instead,
reverse-lookup that name, and recurse with the associated slot value."
 ;; Removed checks to outside this call
 (let* ((fsym (intern-soft (symbol-name field)
			  (aref (class-v class)
				 class-symbol-obarray)))
	 (fsi (if (symbolp fsym) (symbol-value fsym) nil)))
  (if (integerp fsi)
	(cond
	 ((not (get fsym 'protection))
	 (+ 3 fsi))
	 ((and (eq (get fsym 'protection) 'protected)
	    scoped-class
	    (or (child-of-class-p class scoped-class)
		  (and (object-p obj)
			(child-of-class-p class (object-class obj)))))
	 (+ 3 fsi))
	 ((and (eq (get fsym 'protection) 'private)
	    (or (and scoped-class
			(eieio-field-originating-class-p scoped-class field))
		  eieio-initializing-object))
	 (+ 3 fsi))
	 (t nil))
   (let ((fn (eieio-initarg-to-attribute class field)))
	(if fn (eieio-field-name-index class obj fn) nil)))))

(defun eieio-class-field-name-index (class field)
 "In CLASS find the index of the named FIELD.
The field is a symbol which is installed in CLASS by the `defclass'
call. If FIELD is the value created with :initarg instead,
reverse-lookup that name, and recurse with the associated slot value."
 ;; This will happen less often, and with fewer slots. Do this the
 ;; storage cheap way.
 (let* ((a (aref (class-v class) class-class-allocation-a))
	 (l1 (length a))
	 (af (memq field a))
	 (l2 (length af)))
  ;; Slot # is length of the total list, minus the remaining list of
  ;; the found slot.
  (if af (- l1 l2))))

;;; CLOS generics internal function handling
;;
(defvar eieio-generic-call-methodname nil
 "When using `call-next-method', provides a context on how to do it.")
(defvar eieio-generic-call-arglst nil
 "When using `call-next-method', provides a context for parameters.")
(defvar eieio-generic-call-key nil
 "When using `call-next-method', provides a context for the current key.
Keys are a number representing :BEFORE, :PRIMARY, and :AFTER methods.")
(defvar eieio-generic-call-next-method-list nil
 "When executing a PRIMARY or STATIC method, track the 'next-method'.
During executions, the list is first generated, then as each next method
is called, the next method is popped off the stack.")

(defun eieio-generic-call (method args)
 "Call METHOD with ARGS.
ARGS provides the context on which implementation to use.
This should only be called from a generic function."
 ;; We must expand our arguments first as they are always
 ;; passed in as quoted symbols
 (let ((newargs nil) (mclass nil) (lambdas nil) (tlambdas nil) (keys nil)
	(eieio-generic-call-methodname method)
	(eieio-generic-call-arglst args)
	(firstarg nil)
	(primarymethodlist nil))
  ;; get a copy
  (setq newargs args
	 firstarg (car newargs))
  ;; Is the class passed in autoloaded?
  ;; Since class names are also constructors, they can be autoloaded
  ;; via the autoload command. Check for this, and load them in.
  ;; It's ok if it doesn't turn out to be a class. Probably want that
  ;; function loaded anyway.
  (if (and (symbolp firstarg)
	   (fboundp firstarg)
	   (listp (symbol-function firstarg))
	   (eq 'autoload (car (symbol-function firstarg))))
	(load (nth 1 (symbol-function firstarg))))
  ;; lookup the forms to use
  (cond ((object-p firstarg)
	  (setq mclass (object-class-fast firstarg)))
	 ((class-p firstarg)
	  (setq mclass firstarg
		 )))
  ;; Now create a list in reverse order of all the calls we have
  ;; make in order to successfully do this right. Rules:
  ;; 1) Only call generics if scoped-class is not defined
  ;;  This prevents multiple calls in the case of recursion
  ;; 2) Only call static if this is a static method.
  ;; 3) Only call specifics if the definition allows for them.
  ;; 4) Call in order based on :BEFORE, :PRIMARY, and :AFTER
  (when (object-p firstarg)
   ;; Non-static calls do all this stuff.

   ;; :AFTER methods
   (setq tlambdas
	  (if mclass
		(eieiomt-method-list method method-after mclass)
	   (list (eieio-generic-form method method-after nil)))
	  ;;(or (and mclass (eieio-generic-form method method-after mclass))
	  ;;	(eieio-generic-form method method-after nil))
	  )
   (setq lambdas (append tlambdas lambdas)
	  keys (append (make-list (length tlambdas) method-after) keys))
   
   ;; :PRIMARY methods
   (setq tlambdas
	  (or (and mclass (eieio-generic-form method method-primary mclass))
		(eieio-generic-form method method-primary nil)))
   (when tlambdas
	(setq lambdas (cons tlambdas lambdas)
	   keys (cons method-primary keys)
	   primarymethodlist
	   (eieiomt-method-list method method-primary mclass)))

   ;; :BEFORE methods
   (setq tlambdas
	  (if mclass
		(eieiomt-method-list method method-before mclass)
	   (list (eieio-generic-form method method-before nil)))
	  ;;(or (and mclass (eieio-generic-form method method-before mclass))
	  ;;	(eieio-generic-form method method-before nil))
	  )
   (setq lambdas (append tlambdas lambdas)
	  keys (append (make-list (length tlambdas) method-before) keys))
   )

  ;; If there were no methods found, then there could be :STATIC methods.
  (when (not lambdas)
   (setq tlambdas
	  (eieio-generic-form method method-static mclass))
   (setq lambdas (cons tlambdas lambdas)
	  keys (cons method-static keys)
	  primarymethodlist ;; Re-use even with bad name here
	  (eieiomt-method-list method method-static mclass)))

  ;; Now loop through all occurances forms which we must execute
  ;; (which are happily sorted now) and execute them all!
  (let ((rval nil) (lastval nil) (rvalever nil) (found nil))
   (while lambdas
	(if (car lambdas)
	  (let* ((scoped-class (cdr (car lambdas)))
		  (eieio-generic-call-key (car keys))
		  (has-return-val
		  (or (= eieio-generic-call-key method-primary)
			(= eieio-generic-call-key method-static)))
		  (eieio-generic-call-next-method-list
		  ;; Use the cdr, as the first element is the fcn
		  ;; we are calling right now.
		  (when has-return-val (cdr primarymethodlist)))
		  )
	   (setq found t)
	   ;;(setq rval (apply (car (car lambdas)) newargs))
	   (setq lastval (apply (car (car lambdas)) newargs))
	   (when has-return-val
	   	(setq rval lastval
	   	   rvalever t))
	   ))
	(setq lambdas (cdr lambdas)
	   keys (cdr keys)))
   (if (not found)
	 (if (object-p (car args))
	   (setq rval (no-applicable-method (car args) method)
		  rvalever t)
	  (signal
	   'no-method-definition
	   (list method args))))
   ;; Right Here... it could be that lastval is returned when
   ;; rvalever is nil. Is that right?
   rval)))

(defun eieiomt-method-list (method key class)
 "Return an alist list of methods lambdas.
METHOD is the method name.
KEY represents either :BEFORE, or :AFTER methods.
CLASS is the starting class to search from in the method tree."
 (let ((lambdas nil)
	(mclass (list class)))
  (while mclass
   (when (car mclass)
	;; lookup the form to use for the PRIMARY object for the next level
	(let ((tmpl (eieio-generic-form method key (car mclass))))
	 (when (or (not lambdas) 
		  ;; This prevents duplicates coming out of the
		  ;; class method optimizer. Perhaps we should
		  ;; just not optimize before/afters?
		  (not (eq (car tmpl) (car (car lambdas)))))
	  (setq lambdas (cons tmpl lambdas))
	  (if (null (car lambdas))
		(setq lambdas (cdr lambdas))))))
   ;; Add new classes to mclass
   (setq mclass (append (cdr mclass) (eieiomt-next (car mclass))))
   )
  (if (eq key method-after)
	lambdas
   (nreverse lambdas))))

(defun next-method-p ()
 "Return a list of lambdas which qualify as the `next-method'."
 eieio-generic-call-next-method-list)

(defun call-next-method (&rest replacement-args)
 "Call the next logical method from another method.
The next logical method is the method belong to the parent class of
the currently running method. If REPLACEMENT-ARGS is non-nil, then
use them instead of `eieio-generic-call-arglst'. The generic arg list
are the arguments passed in at the top level."
 (if (not scoped-class)
   (error "Call-next-method not called within a class specific method"))
 (if (and (/= eieio-generic-call-key method-primary)
	  (/= eieio-generic-call-key method-static))
   (error "Cannot `call-next-method' except in :PRIMARY or :STATIC methods")
  )
 (let ((newargs (or replacement-args eieio-generic-call-arglst))
	(next (car eieio-generic-call-next-method-list))
	(returnval nil)
	)
  (if (or (not next) (not (car next)))
	(no-next-method (car newargs))
   (let* ((eieio-generic-call-next-method-list
	   (cdr eieio-generic-call-next-method-list))
	   (scoped-class (cdr next))
	   (fcn (car next))
	   )
	(apply fcn newargs)
	))))

;;;
;; eieio-method-tree : eieiomt-
;;
;; Stored as eieio-method-tree in property list of a generic method
;;
;; (eieio-method-tree . [BEFORE PRIMARY AFTER
;;            genericBEFORE genericPRIMARY genericAFTER])
;; and
;; (eieio-method-obarray . [BEFORE PRIMARY AFTER
;;             genericBEFORE genericPRIMARY genericAFTER])
;;  where the association is a vector.
;;  (aref 0 -- all static methods.
;;  (aref 1 -- all methods classified as :BEFORE
;;  (aref 2 -- all methods classified as :PRIMARY
;;  (aref 3 -- all methods classified as :AFTER
;;  (aref 4 -- a generic classified as :BEFORE
;;  (aref 5 -- a generic classified as :PRIMARY
;;  (aref 6 -- a generic classified as :AFTER
;;
(defvar eieiomt-optimizing-obarray nil
 "While mapping atoms, this contain the obarray being optimized.")

(defun eieiomt-install (method-name)
 "Install the method tree, and obarray onto METHOD-NAME.
Do not do the work if they already exist."
 (let ((emtv (get method-name 'eieio-method-tree))
	(emto (get method-name 'eieio-method-obarray)))
  (if (or (not emtv) (not emto))
	(progn
	 (setq emtv (put method-name 'eieio-method-tree
			 (make-vector method-num-fields nil))
		emto (put method-name 'eieio-method-obarray
			 (make-vector method-num-fields nil)))
	 (aset emto 0 (make-vector 11 0))
	 (aset emto 1 (make-vector 11 0))
	 (aset emto 2 (make-vector 41 0))
	 (aset emto 3 (make-vector 11 0))
	 ))))

(defun eieiomt-add (method-name method key class)
 "Add to METHOD-NAME the forms METHOD in a call position KEY for CLASS.
METHOD-NAME is the name created by a call to `defgeneric'.
METHOD are the forms for a given implementation.
KEY is an integer (see comment in eieio.el near this function) which
is associated with the :STATIC :BEFORE :PRIMARY and :AFTER tags.
It also indicates if CLASS is defined or not.
CLASS is the class this method is associated with."
 (if (or (> key method-num-fields) (< key 0))
   (error "Eieiomt-add: method key error!"))
 (let ((emtv (get method-name 'eieio-method-tree))
	(emto (get method-name 'eieio-method-obarray)))
  ;; Make sure the method tables are available.
  (if (or (not emtv) (not emto))
	(error "Programmer error: eieiomt-add"))
  ;; only add new cells on if it doesn't already exist!
  (if (assq class (aref emtv key))
	(setcdr (assq class (aref emtv key)) method)
   (aset emtv key (cons (cons class method) (aref emtv key))))
  ;; Add function definition into newly created symbol, and store
  ;; said symbol in the correct obarray, otherwise use the
  ;; other array to keep this stuff
  (if (< key method-num-lists)
	(let ((nsym (intern (symbol-name class) (aref emto key))))
	 (fset nsym method)))
  ;; Now optimize the entire obarray
  (if (< key method-num-lists)
	(let ((eieiomt-optimizing-obarray (aref emto key)))
	 (mapatoms 'eieiomt-sym-optimize eieiomt-optimizing-obarray)))
  ))

(defun eieiomt-next (class)
 "Return the next parent class for CLASS.
If CLASS is a superclass, return variable `eieio-default-superclass'. If CLASS
is variable `eieio-default-superclass' then return nil. This is different from
function `class-parent' as class parent returns nil for superclasses. This
function performs no type checking!"
 ;; No type-checking because all calls are made from functions which
 ;; are safe and do checking for us.
 (or (class-parents-fast class)
   (if (eq class 'eieio-default-superclass)
	 nil
	'(eieio-default-superclass))))

(defun eieiomt-sym-optimize (s)
 "Find the next class above S which has a function body for the optimizer."
 ;; (message "Optimizing %S" s)
 (let ((es (intern-soft (symbol-name s))) ;external symbol of class
	(ov nil)
	(cont t))
  ;; This converts ES from a single symbol to a list of parent classes.
  (setq es (eieiomt-next es))
  ;; Loop over ES, then it's children individually.
  ;; We can have multiple hits only at one level of the parent tree.
  (while (and es cont)
   (setq ov (intern-soft (symbol-name (car es)) eieiomt-optimizing-obarray))
   (if (fboundp ov)
	 (progn
	  (set s ov)			;store ov as our next symbol
	  (setq cont nil))
	(setq es (append (cdr es) (eieiomt-next (car es))))))
  ;; If there is no nearest call, then set our value to nil
  (if (not es) (set s nil))
  ))

(defun eieio-generic-form (method key class)
 "Return the lambda form belonging to METHOD using KEY based upon CLASS.
If CLASS is not a class then use `generic' instead. If class has no
form, but has a parent class, then trace to that parent class. The
first time a form is requested from a symbol, an optimized path is
memoized for future faster use."
 (let ((emto (aref (get method 'eieio-method-obarray)
		  (if class key (+ key 3)))))
  (if (class-p class)
    ;; 1) find our symbol
    (let ((cs (intern-soft (symbol-name class) emto)))
	 (if (not cs)
	   ;; 2) If there isn't one, then make one.
	   ;;  This can be slow since it only occurs once
	   (progn
	    (setq cs (intern (symbol-name class) emto))
	    ;; 2.1) Cache it's nearest neighbor with a quick optimize
	    ;;   which should only occur once for this call ever
	    (let ((eieiomt-optimizing-obarray emto))
		 (eieiomt-sym-optimize cs))))
	 ;; 3) If it's bound return this one.
	 (if (fboundp cs)
	   (cons cs (aref (class-v class) class-symbol))
	  ;; 4) If it's not bound then this variable knows something
	  (if (symbol-value cs)
	    (progn
		 ;; 4.1) This symbol holds the next class in it's value
		 (setq class (symbol-value cs)
		    cs (intern-soft (symbol-name class) emto))
		 ;; 4.2) The optimizer should always have chosen a
		 ;;   function-symbol
		 ;;(if (fboundp cs)
		 (cons cs (aref (class-v (intern (symbol-name class)))
				class-symbol))
		  ;;(error "EIEIO optimizer: erratic data loss!"))
		 )
	    ;; There never will be a funcall...
	    nil)))
   ;; for a generic call, what is a list, is the function body we want.
   (let ((emtl (aref (get method 'eieio-method-tree)
		    (if class key (+ key 3)))))
    (if emtl
	  ;; The car of EMTL is supposed to be a class, which in this
	  ;; case is nil, so skip it.
	  (cons (cdr (car emtl)) nil)
	 nil)))))

;;;
;; Way to assign fields based on a list. Used for constructors, or
;; even resetting an object at run-time
;;
(defun eieio-set-defaults (obj &optional set-all)
 "Take object OBJ, and reset all fields to their defaults.
If SET-ALL is non-nil, then when a default is nil, that value is
reset. If SET-ALL is nil, the fields are only reset if the default is
not nil."
 (let ((scoped-class (aref obj object-class))
	(eieio-initializing-object t)
	(pub (aref (class-v (aref obj object-class)) class-public-a)))
  (while pub
   (let ((df (eieio-oref-default obj (car pub))))
	(if (and (listp df) (eq (car df) 'lambda-default))
	  (progn
	   (setq df (copy-sequence df))
	   (setcar df 'lambda)))
	(if (or df set-all)
	  (eieio-oset obj (car pub) df)))
   (setq pub (cdr pub)))))

(defun eieio-initarg-to-attribute (class initarg)
 "For CLASS, convert INITARG to the actual attribute name.
If there is no translation, pass it in directly (so we can cheat if
need be.. May remove that later...)"
 (let ((tuple (assoc initarg (aref (class-v class) class-initarg-tuples))))
  (if tuple
	(cdr tuple)
   nil)))

(defun eieio-attribute-to-initarg (class attribute)
 "In CLASS, convert the ATTRIBUTE into the corresponding init argument tag.
This is usually a symbol that starts with `:'."
 (let ((tuple (rassoc attribute (aref (class-v class) class-initarg-tuples))))
  (if tuple
	(car tuple)
   nil)))


;;; Here are some special types of errors
;;
(intern "no-method-definition")
(put 'no-method-definition 'error-conditions '(no-method-definition error))
(put 'no-method-definition 'error-message "No method definition")

(intern "no-next-method")
(put 'no-next-method 'error-conditions '(no-next-method error))
(put 'no-next-method 'error-message "No next method")

(intern "invalid-slot-name")
(put 'invalid-slot-name 'error-conditions '(invalid-slot-name error))
(put 'invalid-slot-name 'error-message "Invalid slot name")

(intern "invalid-slot-type")
(put 'invalid-slot-type 'error-conditions '(invalid-slot-type error nil))
(put 'invalid-slot-type 'error-message "Invalid slot type")

(intern "unbound-slot")
(put 'unbound-slot 'error-conditions '(unbound-slot error nil))
(put 'unbound-slot 'error-message "Unbound slot")

;;; Here are some CLOS items that need the CL package
;;

(defsetf slot-value (obj field) (store) (list 'eieio-oset obj field store))
(defsetf eieio-oref (obj field) (store) (list 'eieio-oset obj field store))

;; The below setf method was written by Arnd Kohrs <kohrs@acm.org>
(define-setf-method oref (obj field) 
 (let ((obj-temp (gensym)) 
	(field-temp (gensym)) 
	(store-temp (gensym))) 
  (list (list obj-temp field-temp) 
	 (list obj `(quote ,field)) 
	 (list store-temp) 
	 (list 'set-slot-value obj-temp field-temp
		store-temp)
	 (list 'slot-value obj-temp field-temp))))


;;;
;; We want all objects created by EIEIO to have some default set of
;; behaviours so we can create object utilities, and allow various
;; types of error checking. To do this, create the default EIEIO
;; class, and when no parent class is specified, use this as the
;; default. (But don't store it in the other classes as the default,
;; allowing for transparent support.)
;;

(defclass eieio-default-superclass nil
 nil
 "Default class used as parent class for superclasses.
Its fields are automatically adopted by such superclasses but not
stored in the `parent' field. When searching for attributes or
methods, when the last parent is found, the search will recurse to
this class."
 :abstract t)

(defalias 'standard-class 'eieio-default-superclass)

(defmethod constructor :STATIC
 ((class eieio-default-superclass) newname &rest fields)
 "Default constructor for CLASS `eieio-defualt-superclass'.
NEWNAME is the name to be given to the constructed object.
FIELDS are the initialization fields used by `shared-initialize'.
This static method is called when an object is constructed.
It allocates the vector used to represent an EIEIO object, and then
calls `shared-initialize' on that object."
 (let* ((new-object (copy-sequence (aref (class-v class)
					 class-default-object-cache))))
  ;; Update the name for the newly created object.
  (aset new-object object-name newname)
  ;; Call the initialize method on the new object with the fields
  ;; that were passed down to us.
  (initialize-instance new-object fields)
  ;; Return the created object.
  new-object))

(defmethod shared-initialize ((obj eieio-default-superclass) fields)
 "Set fields of OBJ with FIELDS which is a list of name/value pairs.
Called from the constructor routine."
 (let ((scoped-class (aref obj object-class)))
  (while fields
   (let ((rn (eieio-initarg-to-attribute (object-class-fast obj)
					  (car fields))))
	(if (not rn)
	  (slot-missing obj (car fields) 'oset (car (cdr fields))))
	(eieio-oset obj rn (car (cdr fields))))
   (setq fields (cdr (cdr fields))))))

(defmethod initialize-instance ((this eieio-default-superclass)
				&optional fields)
  "Constructs the new object THIS based on FIELDS.
FIELDS is a tagged list where odd numbered elements are tags, and
even numbered elements are the values to store in the tagged slot. If
you overload the `initialize-instance', there you will need to call
`shared-initialize' yourself, or you can call `call-next-method' to
have this constructor called automatically. If these steps are not
taken, then new objects of your class will not have their values
dynamically set from FIELDS."
  ;; First, see if any of our defaults are `lambda', and
  ;; re-evaluate them and apply the value to our slots.
  (let* ((scoped-class (class-v (aref this object-class)))
	  (slot (aref scoped-class class-public-a))
	  (defaults (aref scoped-class class-public-d)))
   (while slot
	(if (and (listp (car defaults))
		 (eq 'lambda (car (car defaults))))
	  (eieio-oset this (car slot) (funcall (car defaults))))
	(setq slot (cdr slot)
	   defaults (cdr defaults))))
  ;; Shared initialize will parse our fields for us.
  (shared-initialize this fields))

(defmethod slot-missing ((object eieio-default-superclass) slot-name
			 operation &optional new-value)
 "Slot missing is invoked when an attempt to access a slot in OBJECT fails.
SLOT-NAME is the name of the failed slot, OPERATION is the type of access
that was requested, and optional NEW-VALUE is the value that was desired
to be set."
 (signal 'invalid-slot-name (list (object-name object)
				  slot-name)))

(defmethod slot-unbound ((object eieio-default-superclass)
			 class slot-name fn)
 "Slot unbound is invoked during an attempt to reference an unbound slot.
OBJECT is the instance of the object being reference. CLASS is the
class of OBJECT, and SLOT-NAME is the offending slot. This function
throws the signal `unbound-slot'. You can overload this function and
return the value to use in place of the unbound value.
Argument FN is the function signaling this error.
Use `slot-boundp' to determine if a slot is bound or not."
 (signal 'unbound-slot (list (class-name class) (object-name object)
			   slot-name fn)))

(defmethod no-applicable-method ((object eieio-default-superclass)
				 method)
 "Called if there are no implementations for OBJECT in METHOD.
OBJECT is the object which has no method implementation."
 (signal 'no-method-definition (list method (object-name object)))
 )

(defmethod no-next-method ((object eieio-default-superclass)
			  &rest args)
 "Called from `call-next-method' when no additional methods are available.
OBJECT is othe object being called on `call-next-method'.
ARGS are the arguments it is called by.
This method throws `no-next-method' by default. Override this
method to not throw an error, and it's return value becomes the
return value of `call-next-method'."
 (signal 'no-next-method (list (object-name object) args))
)

(defmethod clone ((obj eieio-default-superclass) &rest params)
 "Make a deep copy of OBJ, and then apply PARAMS.
PARAMS is a parameter list of the same form as INITIALIZE-INSTANCE
which are applied to change the object. When overloading `clone', be
sure to call `call-next-method' first and modify the returned object."
 (let ((nobj (copy-sequence obj))
	(nm (aref obj object-name))
	(passname (and params (stringp (car params))))
	(num 1))
  (if params (shared-initialize nobj (if passname (cdr params) params)))
  (if (not passname)
	(save-match-data
	 (if (string-match "-\\([0-9]+\\)" nm)
	   (setq num (1+ (string-to-number (match-string 1 nm)))
		  nm (substring nm 0 (match-beginning 0))))
	 (aset nobj object-name (concat nm "-" (int-to-string num))))
   (aset nobj object-name (car params)))
  nobj))

(defmethod destructor ((this eieio-default-superclass) &rest params)
 "Destructor for cleaning up any dynamic links to our object.
Argument THIS is the object being destroyed. PARAMS are additional
ignored parameters."
 ;; No cleanup... yet.
 )

(defmethod object-print ((this eieio-default-superclass) &rest strings)
 "Pretty printer for object THIS. Call function `object-name' with STRINGS.
The default method for printing object THIS is to use the
function `object-name'. At times it could be useful to put a summary
of the object into the default #<notation> string. Overload this
function to allow summaries of your objects to be used by eieio
browsing tools. The optional parameter STRINGS is for additional
summary parts to put into the name string. When passing in extra
strings from child classes, always remember to prepend a space."
 (object-name this (apply 'concat strings)))

(defvar eieio-print-depth 0
 "When printing, keep track of the current indentation depth.")

(defmethod object-write ((this eieio-default-superclass) &optional comment)
 "Write object THIS out to the current stream.
This writes out the vector version of this object. Complex and recursive
object are discouraged from being written.
 If optional COMMENT is non-nil, include comments when outputting
this object."
 (when comment
  (princ ";; Object ")
  (princ (object-name-string this))
  (princ "\n")
  (princ comment)
  (princ "\n"))
 (let* ((cl (object-class this))
	 (cv (class-v cl)))
  ;; Now output readable lisp to recreate this object
  ;; It should look like this:
  ;; (<constructor> <name> <slot> <field> ... )
  ;; Each slot's field is writen using its :writer.
  (princ (make-string (* eieio-print-depth 2) ? ))
  (princ "(")
  (princ (symbol-name (class-constructor (object-class this))))
  (princ " \"")
  (princ (object-name-string this))
  (princ "\"\n")
  ;; Loop over all the public slots
  (let ((publa (aref cv class-public-a))
	 (publd (aref cv class-public-d))
	 (eieio-print-depth (1+ eieio-print-depth)))
   (while publa
	(when (slot-boundp this (car publa))
	 (let ((i (class-slot-initarg cl (car publa)))
		(v (eieio-oref this (car publa))))
	  (unless (or (not i) (equal v (car publd)))
	   (princ (make-string (* eieio-print-depth 2) ? ))
	   (princ (symbol-name i))
	   (princ " ")
	   (eieio-override-prin1 v)
	   (princ "\n"))))
	(setq publa (cdr publa) publd (cdr publd)))
   (princ (make-string (* eieio-print-depth 2) ? )))
  (princ ")\n")))

(defun eieio-override-prin1 (thing)
 "Perform a prin1 on THING taking advantage of object knowledge."
 (cond ((object-p thing)
	 (object-write thing))
	((listp thing)
	 (eieio-list-prin1 thing))
	((class-p thing)
	 (princ (class-name thing)))
	((symbolp thing)
	 (princ (concat "'" (symbol-name thing))))
	(t (prin1 thing))))

(defun eieio-list-prin1 (list)
 "Display LIST where list may contain objects."
 (if (not (object-p (car list)))
   (progn
	(princ "'")
	(prin1 list))
  (princ "(list ")
  (if (object-p (car list)) (princ "\n "))
  (while list
   (if (object-p (car list))
	 (object-write (car list))
	(princ "'")
	(prin1 (car list)))
   (princ " ")
   (setq list (cdr list)))
  (princ (make-string (* eieio-print-depth 2) ? ))
  (princ ")")))


;;; Unimplemented functions from CLOS
;;
(defun change-class (obj class)
 "Change the class of OBJ to type CLASS.
This may create or delete slots, but does not affect the return value
of `eq'."
 (error "Eieio: `change-class' is unimplemented"))

)


;;; Interfacing with edebug
;;
(defun eieio-edebug-prin1-to-string (object &optional noescape)
 "Display eieio OBJECT in fancy format. Overrides the edebug default.
Optional argument NOESCAPE is passed to `prin1-to-string' when appropriate."
 (cond ((class-p object) (class-name object))
	((object-p object) (object-print object))
	((and (listp object) (or (class-p (car object))
				 (object-p (car object))))
	 (concat "(" (mapconcat 'eieio-edebug-prin1-to-string object " ") ")"))
	(t (prin1-to-string object noescape))))

(add-hook 'edebug-setup-hook
	 (lambda ()
	  (def-edebug-spec defmethod
	   (&define			; this means we are defining something
	    [&or name ("setf" :name setf name)]
	    ;; ^^ This is the methods symbol
	    [ &optional symbolp ]  ; this is key :BEFORE etc
	    list       ; arguments
	    [ &optional stringp ]  ; documentation string
	    def-body	        ; part to be debugged
	    ))
	  ;; The rest of the macros
	  (def-edebug-spec oref (form quote))
	  (def-edebug-spec oref-default (form quote))
	  (def-edebug-spec oset (form quote form))
	  (def-edebug-spec oset-default (form quote form))
	  (def-edebug-spec class-v form)
	  (def-edebug-spec class-p form)
	  (def-edebug-spec object-p form)
	  (def-edebug-spec class-constructor form)
	  (def-edebug-spec generic-p form)
	  (def-edebug-spec with-slots (list list def-body))
	  ;; I suspect this isn't the best way to do this, but when
	  ;; cust-print was used on my system all my objects
	  ;; appeared as "#1 =" which was not useful. This allows
	  ;; edebug to print my objects in the nice way they were
	  ;; meant to with `object-print' and `class-name'
	  ;; (defalias 'edebug-prin1-to-string 'eieio-edebug-prin1-to-string)
	  )
	 )

(eval-after-load "cedet-edebug"
 '(progn
   (cedet-edebug-add-print-override '(class-p object) '(class-name object) )
   (cedet-edebug-add-print-override '(object-p object) '(object-print object) )
   (cedet-edebug-add-print-override '(and (listp object)
					  (or (class-p (car object)) (object-p (car object))))
				   '(cedet-edebug-prin1-recurse object) )
   ))

;;; Interfacing with imenu in emacs lisp mode
;;  (Only if the expression is defined)
;;
(if (eval-when-compile (boundp 'list-imenu-generic-expression))
(progn

(defun eieio-update-lisp-imenu-expression ()
 "Examine `lisp-imenu-generic-expression' and modify it to find `defmethod'."
 (let ((exp lisp-imenu-generic-expression))
  (while exp
   ;; it's of the form '( ( title expr indx ) ... )
   (let* ((subcar (cdr (car exp)))
	   (substr (car subcar)))
	(if (and (not (string-match "|method\\\\" substr))
		 (string-match "|advice\\\\" substr))
	  (setcar subcar
		  (replace-match "|advice\\|method\\" t t substr 0))))
   (setq exp (cdr exp)))))

(eieio-update-lisp-imenu-expression)

))

;;; Autoloading some external symbols, and hooking into the help system
;;

(autoload 'eieio-help-mode-augmentation-maybee "eieio-opt" "For buffers thrown into help mode, augment for eieio.")
(autoload 'eieio-browse "eieio-opt" "Create an object browser window" t)
(autoload 'eieio-describe-class "eieio-opt" "Describe CLASS defined by a string or symbol" t)
(autoload 'describe-class "eieio-opt" "Describe CLASS defined by a string or symbol" t)
(autoload 'eieio-describe-generic "eieio-opt" "Describe GENERIC defined by a string or symbol" t)
(autoload 'describe-generic "eieio-opt" "Describe GENERIC defined by a string or symbol" t)
(autoload 'eieiodoc-class "eieio-doc" "Create texinfo documentation about a class hierarchy." t)

(autoload 'customize-object "eieio-custom" "Create a custom buffer editing OBJ.")

;; make sure this shows up after the help mode hook.
(add-hook 'temp-buffer-show-hook 'eieio-help-mode-augmentation-maybee t)
(require 'advice)
(defadvice describe-variable (around eieio-describe activate)
 "Display the full documentation of FUNCTION (a symbol).
Returns the documentation as a string, also."
 (if (class-p (ad-get-arg 0))
   (eieio-describe-class (ad-get-arg 0))
  ad-do-it))

(defadvice describe-function (around eieio-describe activate)
 "Display the full documentation of VARIABLE (a symbol).
Returns the documentation as a string, also."
 (if (generic-p (ad-get-arg 0))
   (eieio-describe-generic (ad-get-arg 0))
  ad-do-it))

(provide 'eieio)
;;; eieio ends here