Source

frame-icon / etc / terminal.xbm

Full commit
Raw