Source

text-modes / xpm-mirror-horizontal-icon-48-48.xpm

Full commit
Raw