Source

text-modes / xpm-rotate-ccw-icon-48-48.xpm