1. xemacs
 2. tpu

Source

tpu / tpu-edt.el

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
;;; tpu-edt.el --- Emacs emulating TPU emulating EDT

;; Copyright (C) 1993, 1994, 1995 Free Software Foundation, Inc.

;; Author: Rob Riepel <riepel@networking.stanford.edu>
;; Maintainer: Rob Riepel <riepel@networking.stanford.edu>
;; Version: 4.2
;; Keywords: emulations

;; This file is part of XEmacs.
;; Modified for XEmacs by Kevin Oberman <oberman@es.net>

;; XEmacs is free software; you can redistribute it and/or modify it
;; under the terms of the GNU General Public License as published by
;; the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
;; any later version.

;; XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but
;; WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
;; MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
;; GNU General Public License for more details.

;; You should have received a copy of the GNU General Public License
;; along with XEmacs; see the file COPYING. If not, write to the
;; Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
;; Boston, MA 02111-1307, USA.

;;; Synced up with FSF 19.34 and XEmacs 21.0

;; TPU-edt is based on tpu.el by Jeff Kowalski and Bob Covey.

;;; Commentary:

;; %% TPU-edt -- Emacs emulating TPU emulating EDT

;; %% Contents

;; % Introduction
;; % Differences Between TPU-edt and DEC TPU/edt
;; % Starting TPU-edt
;; % Customizing TPU-edt using the Emacs Initialization File
;; % Regular Expressions in TPU-edt


;; %% Introduction

;;  TPU-edt emulates the popular DEC VMS editor EDT (actually, it emulates
;;  DEC TPU's EDT emulation, hence the name TPU-edt). TPU-edt features the
;;  following TPU/edt functionality:

;;   . EDT keypad
;;   . On-line help
;;   . Repeat counts
;;   . Scroll margins
;;   . Learn sequences
;;   . Free cursor mode
;;   . Rectangular cut and paste
;;   . Multiple windows and buffers
;;   . TPU line-mode REPLACE command
;;   . Wild card search and substitution
;;   . Configurable through an initialization file
;;   . History recall of search strings, file names, and commands

;;  Please note that TPU-edt does NOT emulate TPU. It emulates TPU's EDT
;;  emulation. Very few TPU line-mode commands are supported.

;;  TPU-edt, like its VMS cousin, works on VT-series terminals with DEC
;;  style keyboards. VT terminal emulators, including xterm with the
;;  appropriate key translations, work just fine too.

;;  TPU-edt works with X-windows. This is accomplished through a TPU-edt X
;;  key map. The TPU-edt module tpu-mapper creates this map and stores it
;;  in a file. Tpu-mapper will be run automatically the first time you
;;  invoke the X-windows version of emacs, or you can run it by hand. See
;;  the commentary in tpu-mapper.el for details.


;; %% Differences Between TPU-edt and DEC TPU/edt

;;  In some cases, Emacs doesn't support text highlighting, so selected
;;  regions are not shown in inverse video. Emacs uses the concept of "the
;;  mark". The mark is set at one end of a selected region; the cursor is
;;  at the other. The letter "M" appears in the mode line when the mark is
;;  set. The native emacs command ^X^X (Control-X twice) exchanges the
;;  cursor with the mark; this provides a handy way to find the location of
;;  the mark.

;;  In TPU the cursor can be either bound or free. Bound means the cursor
;;  cannot wander outside the text of the file being edited. Free means
;;  the arrow keys can move the cursor past the ends of lines. Free is the
;;  default mode in TPU; bound is the only mode in EDT. Bound is the only
;;  mode in the base version of TPU-edt; optional extensions add an
;;  approximation of free mode, see the commentary in tpu-extras.el for
;;  details.

;;  Like TPU, emacs uses multiple buffers. Some buffers are used to hold
;;  files you are editing; other "internal" buffers are used for emacs' own
;;  purposes (like showing you help). Here are some commands for dealing
;;  with buffers.

;;    Gold-B  moves to next buffer, including internal buffers
;;    Gold-N  moves to next buffer containing a file
;;    Gold-M  brings up a buffer menu (like TPU "show buffers")

;;  Emacs is very fond of throwing up new windows. Dealing with all these
;;  windows can be a little confusing at first, so here are a few commands
;;  to that may help:

;;    Gold-Next_Scr moves to the next window on the screen
;;    Gold-Prev_Scr moves to the previous window on the screen
;;    Gold-TAB    also moves to the next window on the screen

;;    Control-x 1  deletes all but the current window
;;    Control-x 0  deletes the current window

;;  Note that the buffers associated with deleted windows still exist!

;;  Like TPU, TPU-edt has a "command" function, invoked with Gold-KP7 or
;;  Do. Most of the commands available are emacs commands. Some TPU
;;  commands are available, they are: replace, exit, quit, include, and
;;  Get (unfortunately, "get" is an internal emacs function, so we are
;;  stuck with "Get" - to make life easier, Get is available as Gold-g).

;;  TPU-edt supports the recall of commands, file names, and search
;;  strings. The history of strings recalled differs slightly from
;;  TPU/edt, but it is still very convenient.

;;  Help is available! The traditional help keys (Help and PF2) display
;;  a small help file showing the default keypad layout, control key
;;  functions, and Gold key functions. Pressing any key inside of help
;;  splits the screen and prints a description of the function of the
;;  pressed key. Gold-PF2 invokes the native emacs help, with its
;;  zillions of options.

;;  Thanks to emacs, TPU-edt has some extensions that may make your life
;;  easier, or at least more interesting. For example, Gold-r toggles
;;  TPU-edt rectangular mode. In rectangular mode, Remove and Insert work
;;  on rectangles. Likewise, Gold-* toggles TPU-edt regular expression
;;  mode. In regular expression mode Find, Find Next, and the line-mode
;;  replace command work with regular expressions. [A regular expression
;;  is a pattern that denotes a set of strings; like VMS wildcards.]

;;  Emacs also gives TPU-edt the undo and occur functions. Undo does
;;  what it says; it undoes the last change. Multiple undos in a row
;;  undo multiple changes. For your convenience, undo is available on
;;  Gold-u. Occur shows all the lines containing a specific string in
;;  another window. Moving to that window, and typing ^C^C (Control-C
;;  twice) on a particular line moves you back to the original window
;;  at that line. Occur is on Gold-o.

;;  Finally, as you edit, remember that all the power of emacs is at
;;  your disposal. It really is a fantastic tool. You may even want to
;;  take some time and read the emacs tutorial; perhaps not to learn the
;;  native emacs key bindings, but to get a feel for all the things
;;  emacs can do for you. The emacs tutorial is available from the
;;  emacs help function: "Gold-PF2 t"


;; %% Starting TPU-edt

;;  All you have to do to start TPU-edt, is turn it on. This can be
;;  done from the command line when running emacs.

;;    prompt> emacs -f tpu-edt

;;  If you've already started emacs, turn on TPU-edt using the tpu-edt
;;  command. First press `M-x' (that's usually `ESC' followed by `x')
;;  and type `tpu-edt' followed by a carriage return.

;;  If you like TPU-edt and want to use it all the time, you can start
;;  TPU-edt using the emacs initialization file, .emacs. Simply create
;;  a .emacs file in your home directory containing the line:

;;    (tpu-edt)

;;  That's all you need to do to start TPU-edt.


;; %% Customizing TPU-edt using the Emacs Initialization File

;;  The following is a sample emacs initialization file. It shows how to
;;  invoke TPU-edt, and how to customize it.

;;  ; .emacs - a sample emacs initialization file

;;  ; Turn on TPU-edt
;;  (tpu-edt)

;;  ; Set scroll margins 10% (top) and 15% (bottom).
;;  (tpu-set-scroll-margins "10%" "15%")    

;;  ; Load the vtxxx terminal control functions.
;;  (load "vt-control" t)

;;  ; TPU-edt treats words like EDT; here's how to add word separators.
;;  ; Note that backslash (\) and double quote (") are quoted with '\'.
;;  (tpu-add-word-separators "]\\[-_,.\"=+()'/*#:!&;$")

;;  ; Emacs is happy to save files without a final newline; other Unix
;;  ; programs hate that! Here we make sure that files end with newlines.
;;  (setq require-final-newline t)

;;  ; Emacs uses Control-s and Control-q. Problems can occur when using
;;  ; emacs on terminals that use these codes for flow control (Xon/Xoff
;;  ; flow control). These lines disable emacs' use of these characters.
;;  (global-unset-key "\C-s")
;;  (global-unset-key "\C-q")

;;  ; The emacs universal-argument function is very useful.
;;  ; This line maps universal-argument to Gold-PF1.
;;  (define-key GOLD-SS3-map "P" 'universal-argument)     ; Gold-PF1

;;  ; Make KP7 move by paragraphs, instead of pages.
;;  (define-key SS3-map "w" 'tpu-paragraph)          ; KP7

;;  ; Repeat the preceding mappings for X-windows.
;;  (cond
;;   (window-system
;;   (global-set-key [kp_7] 'tpu-paragraph)          ; KP7
;;   (define-key GOLD-map [kp_f1] 'universal-argument)))   ; GOLD-PF1

;;  ; Display the TPU-edt version.
;;  (tpu-version)


;; %% Regular Expressions in TPU-edt

;;  Gold-* toggles TPU-edt regular expression mode. In regular expression
;;  mode, find, find next, replace, and substitute accept emacs regular
;;  expressions. A complete list of emacs regular expressions can be found
;;  using the emacs "info" command (it's somewhat like the VMS help
;;  command). Try the following sequence of commands:

;;    DO info       <enter info mode>
;;    m emacs       <select the "emacs" topic>
;;    m regexs      <select the "regular expression" topic>

;;  Type "q" to quit out of info mode.

;;  There is a problem in regular expression mode when searching for empty
;;  strings, like beginning-of-line (^) and end-of-line ($). When searching
;;  for these strings, find-next may find the current string, instead of the
;;  next one. This can cause global replace and substitute commands to loop
;;  forever in the same location. For this reason, commands like

;;    replace "^" "> "    <add "> " to beginning of line>
;;    replace "$" "00711"  <add "00711" to end of line>

;;  may not work properly.

;;  Commands like those above are very useful for adding text to the
;;  beginning or end of lines. They might work on a line-by-line basis, but
;;  go into an infinite loop if the "all" response is specified. If the
;;  goal is to add a string to the beginning or end of a particular set of
;;  lines TPU-edt provides functions to do this.

;;    Gold-^ Add a string at BOL in region or buffer
;;    Gold-$ Add a string at EOL in region or buffer

;;  There is also a TPU-edt interface to the native emacs string replacement
;;  commands. Gold-/ invokes this command. It accepts regular expressions
;;  if TPU-edt is in regular expression mode. Given a repeat count, it will
;;  perform the replacement without prompting for confirmation.

;;  This command replaces empty strings correctly, however, it has its
;;  drawbacks. As a native emacs command, it has a different interface
;;  than the emulated TPU commands. Also, it works only in the forward
;;  direction, regardless of the current TPU-edt direction.

;;; Code:

(defgroup tpu nil
 "Emacs emulating TPU emulating EDT."
 :prefix "tpu-"
 :group 'emulations)

;;;
;;; Version Information
;;;
(defconst tpu-version "4.2X" "TPU-edt version number.")


;;;
;;; User Configurable Variables
;;;
(defcustom tpu-have-ispell t
 "*If non-nil (default), TPU-edt uses ispell for spell checking."
 :type 'boolean
 :group 'tpu)

(defcustom tpu-kill-buffers-silently nil
 "*If non-nil, TPU-edt kills modified buffers without asking."
 :type 'boolean
 :group 'tpu)

(defcustom tpu-percent-scroll 75
 "*Percentage of the screen to scroll for next/previous screen commands."
 :type 'integer
 :group 'tpu)

(defcustom tpu-pan-columns 16
 "*Number of columns the tpu-pan functions scroll left or right."
 :type 'integer
 :group 'tpu)


;;;
;;; Emacs version identifiers - currently referenced by
;;;
;;;   o tpu-mark       o tpu-set-mark
;;;   o tpu-string-prompt   o tpu-regexp-prompt
;;;   o tpu-edt-on      o tpu-load-xkeys
;;;   o tpu-update-mode-line o mode line section
;;;
(defconst tpu-emacs19-p (not (string-lessp emacs-version "19"))
 "Non-nil if we are running XEmacs or version 19.")

(defconst tpu-xemacs19-p
 (and tpu-emacs19-p (string-match "XEmacs" emacs-version))
 "Non-nil if we are running XEmacs version 19.")


;;;
;;; Global Keymaps
;;;
(defvar CSI-map (make-sparse-keymap)
 "Maps the CSI function keys on the VT100 keyboard.
CSI is DEC's name for the sequence <ESC>[.")

(defvar SS3-map (make-sparse-keymap)
 "Maps the SS3 function keys on the VT100 keyboard.
SS3 is DEC's name for the sequence <ESC>O.")

(defvar GOLD-map (make-keymap)
 "Maps the function keys on the VT100 keyboard preceded by PF1.
GOLD is the ASCII 7-bit escape sequence <ESC>OP.")

(defvar GOLD-CSI-map (make-sparse-keymap)
 "Maps the function keys on the VT100 keyboard preceded by GOLD-CSI.")

(defvar GOLD-SS3-map (make-sparse-keymap)
 "Maps the function keys on the VT100 keyboard preceded by GOLD-SS3.")

(defvar tpu-global-map nil "TPU-edt global keymap.")
(defvar tpu-original-global-map (copy-keymap global-map)
 "Original global keymap.")

(and tpu-xemacs19-p
   (defvar minibuffer-local-ns-map (make-sparse-keymap)
    "Hack to give XEmacs the same maps as ordinary Emacs."))


;;;
;;; Global Variables
;;;
(defvar tpu-edt-mode nil
 "If non-nil, TPU-edt mode is active.")

(defvar tpu-last-replaced-text ""
 "Last text deleted by a TPU-edt replace command.")
(defvar tpu-last-deleted-region ""
 "Last text deleted by a TPU-edt remove command.")
(defvar tpu-last-deleted-lines ""
 "Last text deleted by a TPU-edt line-delete command.")
(defvar tpu-last-deleted-words ""
 "Last text deleted by a TPU-edt word-delete command.")
(defvar tpu-last-deleted-char ""
 "Last character deleted by a TPU-edt character-delete command.")

(defvar tpu-searching-forward t
 "If non-nil, TPU-edt is searching in the forward direction.")
(defvar tpu-search-last-string ""
 "Last text searched for by the TPU-edt search commands.")

(defvar tpu-regexp-p nil
 "If non-nil, TPU-edt uses regexp search and replace routines.")
(defvar tpu-rectangular-p nil
 "If non-nil, TPU-edt removes and inserts rectangles.")
(defvar tpu-advance t
 "True when TPU-edt is operating in the forward direction.")
(defvar tpu-reverse nil
 "True when TPU-edt is operating in the backward direction.")
(defvar tpu-control-keys nil
 "If non-nil, control keys are set to perform TPU functions.")
(defvar tpu-xkeys-file nil
 "File containing TPU-edt X key map.")

(defvar tpu-rectangle-string nil
 "Mode line string to identify rectangular mode.")
(defvar tpu-direction-string nil
 "Mode line string to identify current direction.")

(defvar tpu-add-at-bol-hist nil
 "History variable for tpu-edt-add-at-bol function.")
(defvar tpu-add-at-eol-hist nil
 "History variable for tpu-edt-add-at-eol function.")
(defvar tpu-regexp-prompt-hist nil
 "History variable for search and replace functions.")


;;;
;;; Buffer Local Variables
;;;
(defvar tpu-newline-and-indent-p nil
 "If non-nil, Return produces a newline and indents.")
(make-variable-buffer-local 'tpu-newline-and-indent-p)

(defvar tpu-newline-and-indent-string nil
 "Mode line string to identify AutoIndent mode.")
(make-variable-buffer-local 'tpu-newline-and-indent-string)

(defvar tpu-saved-delete-func nil
 "Saved value of the delete key.")
(make-variable-buffer-local 'tpu-saved-delete-func)

(defvar tpu-buffer-local-map nil
 "TPU-edt buffer local key map.")
(make-variable-buffer-local 'tpu-buffer-local-map)


;;;
;;; Mode Line - Modify the mode line to show the following
;;;
;;;   o If the mark is set.
;;;   o Direction of motion.
;;;   o Active rectangle mode.
;;;
(defvar tpu-original-mode-line mode-line-format)
(defvar tpu-original-mm-alist minor-mode-alist)

(defvar tpu-mark-flag " ")
(make-variable-buffer-local 'tpu-mark-flag)

(defun tpu-set-mode-line (for-tpu)
 "Set the mode for TPU-edt, or reset it to default Emacs."
 (cond ((not for-tpu)
	 (setq mode-line-format tpu-original-mode-line)
	 (setq minor-mode-alist tpu-original-mm-alist))
	(t
	 (setq-default mode-line-format
		    (list (purecopy "-")
			   'mode-line-mule-info
			   'mode-line-modified
			   'mode-line-frame-identification
			   'mode-line-buffer-identification
			   (purecopy " ")
			   'global-mode-string
			   (purecopy " ")
			   'tpu-mark-flag
			   (purecopy " %[(")
			   'mode-name 'mode-line-process 'minor-mode-alist
			   (purecopy "%n")
			   (purecopy ")%]--")
			   (purecopy '(line-number-mode "L%l--"))
			   (purecopy '(column-number-mode "C%c--"))
			   (purecopy '(-3 . "%p"))
			   (purecopy "-%-")))
	 (or (assq 'tpu-newline-and-indent-p minor-mode-alist)
	   (setq minor-mode-alist
		  (cons '(tpu-newline-and-indent-p
			  tpu-newline-and-indent-string)
			 minor-mode-alist)))
	 (or (assq 'tpu-rectangular-p minor-mode-alist)
	   (setq minor-mode-alist
		  (cons '(tpu-rectangular-p tpu-rectangle-string)
			 minor-mode-alist)))
	 (or (assq 'tpu-direction-string minor-mode-alist)
	   (setq minor-mode-alist
		  (cons '(tpu-direction-string tpu-direction-string)
			 minor-mode-alist))))))

(defun tpu-update-mode-line nil
 "Make sure mode-line in the current buffer reflects all changes."
 (setq tpu-mark-flag (if (tpu-mark) "M" " "))
 (cond (tpu-emacs19-p (force-mode-line-update))
	(t (set-buffer-modified-p (buffer-modified-p)) (sit-for 0))))

(cond (tpu-xemacs19-p
    (add-hook 'zmacs-deactivate-region-hook 'tpu-update-mode-line)
    (add-hook 'zmacs-activate-region-hook 'tpu-update-mode-line))
   (tpu-emacs19-p
    (add-hook 'activate-mark-hook 'tpu-update-mode-line)
    (add-hook 'deactivate-mark-hook 'tpu-update-mode-line)))


;;;
;;; Match Markers -
;;;
;;;   Set in: Search
;;;
;;;   Used in: Replace, Substitute, Store-Text, Cut/Remove,
;;;       Append, and Change-Case
;;;
(defvar tpu-match-beginning-mark (make-marker))
(defvar tpu-match-end-mark (make-marker))

(defun tpu-set-match nil
 "Set markers at match beginning and end."
 ;; Add one to beginning mark so it stays with the first character of
 ;;  the string even if characters are added just before the string.
 (setq tpu-match-beginning-mark (copy-marker (1+ (match-beginning 0))))
 (setq tpu-match-end-mark (copy-marker (match-end 0))))

(defun tpu-unset-match nil
 "Unset match beginning and end markers."
 (set-marker tpu-match-beginning-mark nil)
 (set-marker tpu-match-end-mark nil))

(defun tpu-match-beginning nil
 "Returns the location of the last match beginning."
 (1- (marker-position tpu-match-beginning-mark)))

(defun tpu-match-end nil
 "Returns the location of the last match end."
 (marker-position tpu-match-end-mark))

(defun tpu-check-match nil
 "Returns t if point is between tpu-match markers.
Otherwise sets the tpu-match markers to nil and returns nil."
 ;; make sure 1- marker is in this buffer
 ;;      2- point is at or after beginning marker
 ;;      3- point is before ending marker, or in the case of
 ;;       zero length regions (like bol, or eol) that the
 ;;       beginning, end, and point are equal.
 (cond ((and
	 (equal (marker-buffer tpu-match-beginning-mark) (current-buffer))
	 (>= (point) (1- (marker-position tpu-match-beginning-mark)))
	 (or
	  (< (point) (marker-position tpu-match-end-mark))
	  (and (= (1- (marker-position tpu-match-beginning-mark))
		  (marker-position tpu-match-end-mark))
		(= (marker-position tpu-match-end-mark) (point))))) t)
	(t
	 (tpu-unset-match) nil)))

(defun tpu-show-match-markers nil
 "Show the values of the match markers."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if (markerp tpu-match-beginning-mark)
   (let ((beg (marker-position tpu-match-beginning-mark)))
	(message "(%s, %s) in %s -- current %s in %s"
		 (if beg (1- beg) nil)
		 (marker-position tpu-match-end-mark)
		 (marker-buffer tpu-match-end-mark)
		 (point) (current-buffer)))))


;;;
;;; Utilities
;;;
(defun tpu-caar (thingy) (car (car thingy)))
(defun tpu-cadr (thingy) (car (cdr thingy)))

(defun tpu-mark nil
 "TPU-edt version of the mark function.
Return the appropriate value of the mark for the current
version of Emacs."
 (cond (tpu-xemacs19-p (mark (not zmacs-regions)))
	(tpu-emacs19-p (and mark-active (mark (not transient-mark-mode))))
	(t (mark))))

(defun tpu-set-mark (pos)
 "TPU-edt version of the `set-mark' function.
Sets the mark at POS and activates the region according to the
current version of Emacs."
 (set-mark pos)
 (and tpu-xemacs19-p pos (zmacs-activate-region)))

(defun tpu-string-prompt (prompt history-symbol)
 "Read a string with PROMPT."
 (if tpu-emacs19-p
   (read-from-minibuffer prompt nil nil nil history-symbol)
  (read-string prompt)))

(defvar tpu-last-answer nil "Most recent response to tpu-y-or-n-p.")

(defun tpu-y-or-n-p (prompt &optional not-yes)
 "Prompt for a y or n answer with positive default.
Optional second argument NOT-YES changes default to negative.
Like Emacs `y-or-n-p', but also accepts space as y and DEL as n."
 (message "%s[%s]" prompt (if not-yes "n" "y"))
 (let ((doit t))
  (while doit
   (setq doit nil)
   (let ((ans (read-char)))
	(cond ((or (= ans ?y) (= ans ?Y) (= ans ?\ ))
	    (setq tpu-last-answer t))
	   ((or (= ans ?n) (= ans ?N) (= ans ?\C-?))
	    (setq tpu-last-answer nil))
	   ((= ans ?\r) (setq tpu-last-answer (not not-yes)))
	   (t
	    (setq doit t) (beep)
	    (message "Please answer y or n. %s[%s]"
			prompt (if not-yes "n" "y")))))))
 tpu-last-answer)

(defun tpu-local-set-key (key func)
 "Replace a key in the TPU-edt local key map.
Create the key map if necessary."
 (cond ((not (keymapp tpu-buffer-local-map))
	 (setq tpu-buffer-local-map (if (current-local-map)
					(copy-keymap (current-local-map))
				   (make-sparse-keymap)))
	 (use-local-map tpu-buffer-local-map)))
 (local-set-key key func))

(defun tpu-current-line nil
 "Return the vertical position of point in the selected window.
Top line is 0. Counts each text line only once, even if it wraps."
 (+ (count-lines (window-start) (point)) (if (= (current-column) 0) 1 0) -1))


;;;
;;; Breadcrumbs
;;;
(defvar tpu-breadcrumb-plist nil
 "The set of user-defined markers (breadcrumbs), as a plist.")

(defun tpu-drop-breadcrumb (num)
 "Drops a breadcrumb that can be returned to later with goto-breadcrumb."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (put tpu-breadcrumb-plist num (list (current-buffer) (point)))
 (message "Mark %d set." num))

(defun tpu-goto-breadcrumb (num)
 "Returns to a breadcrumb set with drop-breadcrumb."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (cond ((get tpu-breadcrumb-plist num)
	 (switch-to-buffer (car (get tpu-breadcrumb-plist num)))
	 (goto-char (tpu-cadr (get tpu-breadcrumb-plist num)))
	 (message "mark %d found." num))
	(t
	 (message "mark %d not found." num))))


;;;
;;; Miscellaneous
;;;
(defun tpu-change-case (num)
 "Change the case of the character under the cursor or region.
Accepts a prefix argument of the number of characters to invert."
 (interactive "p")
 (cond ((tpu-mark)
	 (let ((beg (region-beginning)) (end (region-end)))
	  (while (> end beg)
	   (funcall (if (= (downcase (char-after beg)) (char-after beg))
			 'upcase-region 'downcase-region)
		   beg (1+ beg))
	   (setq beg (1+ beg)))
	  (tpu-unselect t)))
	((tpu-check-match)
	 (let ((beg (tpu-match-beginning)) (end (tpu-match-end)))
	  (while (> end beg)
	   (funcall (if (= (downcase (char-after beg)) (char-after beg))
			 'upcase-region 'downcase-region)
		   beg (1+ beg))
	   (setq beg (1+ beg)))
	  (tpu-unset-match)))
	(t
	 (while (> num 0)
	  (funcall (if (= (downcase (following-char)) (following-char))
			'upcase-region 'downcase-region)
		  (point) (1+ (point)))
	  (forward-char (if tpu-reverse -1 1))
	  (setq num (1- num))))))

(defun tpu-fill (num)
 "Fill paragraph or marked region.
With argument, fill and justify."
 (interactive "P")
 (cond ((tpu-mark)
	 (fill-region (point) (tpu-mark) num)
	 (tpu-unselect t))
	(t
	 (fill-paragraph num))))

(defun tpu-version nil
 "Print the TPU-edt version number."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (message
  "TPU-edt version %s by Rob Riepel (riepel@networking.stanford.edu)"
  tpu-version))

(defun tpu-reset-screen-size (height width)
 "Sets the screen size."
 (interactive "nnew screen height: \nnnew screen width: ")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (set-frame-height height)
 (set-frame-width width))

(defun tpu-toggle-newline-and-indent nil
 "Toggle between 'newline and indent' and 'simple newline'."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (cond (tpu-newline-and-indent-p
     (setq tpu-newline-and-indent-string "")
     (setq tpu-newline-and-indent-p nil)
     (tpu-local-set-key "\C-m" 'newline))
    (t
     (setq tpu-newline-and-indent-string " AutoIndent")
     (setq tpu-newline-and-indent-p t)
     (tpu-local-set-key "\C-m" 'newline-and-indent)))
 (tpu-update-mode-line)
 (and (interactive-p)
    (message "Carriage return inserts a newline%s"
		(if tpu-newline-and-indent-p " and indents." "."))))

(defun tpu-spell-check nil
 "Checks the spelling of the region, or of the entire buffer if no
 region is selected."
 (interactive)
 (cond (tpu-have-ispell
	 (if (tpu-mark) (ispell-region (tpu-mark) (point)) (ispell-buffer)))
	(t
	 (if (tpu-mark) (spell-region (tpu-mark) (point)) (spell-buffer))))
 (if (tpu-mark) (tpu-unselect t)))

(defun tpu-toggle-overwrite-mode nil
 "Switches in and out of overwrite mode"
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (cond (overwrite-mode
	 (tpu-local-set-key "\177" tpu-saved-delete-func)
	 (overwrite-mode 0))
	(t
	 (setq tpu-saved-delete-func (local-key-binding "\177"))
	 (tpu-local-set-key "\177" 'picture-backward-clear-column)
	 (overwrite-mode 1))))

(defun tpu-special-insert (num)
 "Insert a character or control code according to
its ASCII decimal value."
 (interactive "P")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if overwrite-mode (delete-char 1))
 (insert (if num num 0)))

(defun tpu-quoted-insert (num)
 "Read next input character and insert it.
This is useful for inserting control characters."
 (interactive "*p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (let ((char (read-char)) )
  (if overwrite-mode (delete-char num))
  (insert-char char num)))


;;;
;;; TPU line-mode commands
;;;
(defun tpu-include (file)
 "TPU-like include file"
 (interactive "fInclude file: ")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (save-excursion
  (insert-file file)
  (message "")))

(defun tpu-get (file)
 "TPU-like get file"
 (interactive "FFile to get: ")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (find-file file))

(defun tpu-what-line nil
 "Tells what line the point is on,
 and the total number of lines in the buffer."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if (eobp)
   (message "You are at the End of Buffer. The last line is %d."
	    (count-lines 1 (point-max)))
  (message "Line %d of %d"
	   (count-lines 1 (1+ (point)))
	   (count-lines 1 (point-max)))))

(defun tpu-exit nil
 "Exit the way TPU does, save current buffer and ask about others."
 (interactive)
 (if (not (eq (recursion-depth) 0))
   (exit-recursive-edit)
  (progn (save-buffer) (save-buffers-kill-emacs))))

(defun tpu-quit nil
 "Quit the way TPU does, ask to make sure changes should be abandoned."
 (interactive)
 (let ((list (buffer-list))
	(working t))
  (while (and list working)
   (let ((buffer (car list)))
	(if (and (buffer-file-name buffer) (buffer-modified-p buffer))
      (if (tpu-y-or-n-p
		 "Modifications will not be saved, continue quitting? ")
		(kill-emacs t) (setq working nil)))
	(setq list (cdr list))))
  (if working (kill-emacs t))))


;;;
;;; Command and Function Aliases
;;;
;;;###autoload
(fset 'tpu-edt-mode 'tpu-edt-on)
(fset 'TPU-EDT-MODE 'tpu-edt-on)

;;;###autoload
(fset 'tpu-edt 'tpu-edt-on)
(fset 'TPU-EDT 'tpu-edt-on)

(fset 'exit 'tpu-exit)
(fset 'EXIT 'tpu-exit)

(fset 'Get 'tpu-get)
(fset 'GET 'tpu-get)

(fset 'include 'tpu-include)
(fset 'INCLUDE 'tpu-include)

(fset 'quit 'tpu-quit)
(fset 'QUIT 'tpu-quit)

(fset 'spell 'tpu-spell-check)
(fset 'SPELL 'tpu-spell-check)

(fset 'what\ line 'tpu-what-line)
(fset 'WHAT\ LINE 'tpu-what-line)

(fset 'replace 'tpu-lm-replace)
(fset 'REPLACE 'tpu-lm-replace)

;; Apparently TPU users really expect to do M-x help RET to get help.
;; So it is really necessary to redefine this.
(fset 'help 'tpu-help)
(fset 'HELP 'tpu-help)

(fset 'set\ cursor\ free 'tpu-set-cursor-free)
(fset 'SET\ CURSOR\ FREE 'tpu-set-cursor-free)

(fset 'set\ cursor\ bound 'tpu-set-cursor-bound)
(fset 'SET\ CURSOR\ BOUND 'tpu-set-cursor-bound)

(fset 'set\ scroll\ margins 'tpu-set-scroll-margins)
(fset 'SET\ SCROLL\ MARGINS 'tpu-set-scroll-margins)


;; Around emacs version 18.57, function line-move was renamed to
;; next-line-internal. If we're running under an older emacs,
;; make next-line-internal equivalent to line-move.

(if (not (fboundp 'next-line-internal)) (fset 'next-line-internal 'line-move))


;;;
;;; Help
;;;
(defconst tpu-help-keypad-map "\f
     _______________________  _______________________________
     | HELP |   Do    | |    |    |    |    |
     |KeyDefs|        | |    |    |    |    |
     |_______|_______________| |_______|_______|_______|_______|
     _______________________  _______________________________
     | Find |Insert |Remove | | Gold | HELP |FndNxt | Del L |
     |    |    |Sto Tex| | key |E-Help | Find |Undel L|
     |_______|_______|_______| |_______|_______|_______|_______|
     |Select |Pre Scr|Nex Scr| | Page | Sect |Append | Del W |
     | Reset |Pre Win|Nex Win| | Do  | Fill |Replace|Undel W|
     |_______|_______|_______| |_______|_______|_______|_______|
         |Move up|     |Forward|Reverse|Remove | Del C |
         | Top |     |Bottom | Top |Insert |Undel C|
     _______|_______|_______  |_______|_______|_______|_______|
     |Mov Lef|Mov Dow|Mov Rig| | Word | EOL | Char |    |
     |StaOfLi|Bottom |EndOfLi| |ChngCas|Del EOL|SpecIns| Enter |
     |_______|_______|_______| |_______|_______|_______|    |
                  |   Line   |Select | Subs |
                  |  Open Line  | Reset |    |
                  |_______________|_______|_______|
")

(defconst tpu-help-text "
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\f

   Control Characters

   ^A toggle insert and overwrite
   ^B recall
   ^E end of line

   ^G Cancel current operation
   ^H beginning of line
   ^J delete previous word

   ^K learn
   ^L insert page break
   ^R remember (during learn), re-center

   ^U delete to beginning of line
   ^V quote
   ^W refresh

   ^Z exit
  ^X^X exchange point and mark - useful for checking region boundaries

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\f
    Gold-<key> Functions

    B   Next Buffer - display the next buffer (all buffers)
    C   Recall - edit and possibly repeat previous commands
    E   Exit - save current buffer and ask about others
    G   Get - load a file into a new edit buffer

    I   Include - include a file in this buffer
    K   Kill Buffer - abandon edits and delete buffer
    M   Buffer Menu - display a list of all buffers
    N   Next File Buffer - display next buffer containing a file

    O   Occur - show following lines containing REGEXP
    Q   Quit - exit without saving anything
    R   Toggle rectangular mode for remove and insert
    S   Search and substitute - line mode REPLACE command

   ^T   Toggle control key bindings between TPU and emacs
    U   Undo - undo the last edit
    W   Write - save current buffer
    X   Exit - save all modified buffers and exit

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\f

 More extensive documentation on TPU-edt can be found in the `Commentary'
 section of tpu-edt.el. This section can be accessed through the standard
 Emacs help facility using the `p' option. Once you exit TPU-edt Help, one
 of the following key sequences is sure to get you there.

  ^h p    if you're not yet using TPU-edt
  Gold-PF2 p if you're using TPU-edt

 Alternatively, fire up Emacs help from the command prompt, with

  M-x help-for-help <CR> p <CR>

 Where `M-x' might be any of `Gold-KP7', 'Do', or 'ESC-x'.

 When you successfully invoke this part of the Emacs help facility, you
 will see a buffer named `*Finder*' listing a number of topics. Look for
 tpu-edt under `emulations'.

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\f

  *** No more help, use P to view previous screen")

(defvar tpu-help-enter (format "%s" "\eOM"))  ; tpu-help enter key symbol
(defvar tpu-help-return (format "%s" "\r"))   ; tpu-help enter key symbol
(defvar tpu-help-N "N")             ; tpu-help "N" symbol
(defvar tpu-help-n "n")             ; tpu-help "n" symbol
(defvar tpu-help-P "P")             ; tpu-help "P" symbol
(defvar tpu-help-p "p")             ; tpu-help "p" symbol

(defun tpu-help nil
 "Display TPU-edt help."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 ;; Save current window configuration
 (save-window-excursion
  ;; Create and fill help buffer if necessary
  (if (not (get-buffer "*TPU-edt Help*"))
	(progn (generate-new-buffer "*TPU-edt Help*")
	    (switch-to-buffer "*TPU-edt Help*")
	    (insert tpu-help-keypad-map)
	    (insert tpu-help-text)
	    (setq buffer-read-only t)))

  ;; Display the help buffer
  (switch-to-buffer "*TPU-edt Help*")
  (delete-other-windows)
  (tpu-move-to-beginning)
  (forward-line 1)
  (tpu-line-to-top-of-window)

  ;; Prompt for keys to describe, based on screen state (split/not split)
  (let ((key nil) (fkey nil) (split nil))
   (while (not (equal tpu-help-return fkey))
	(if split
	  (setq key
		 (read-key-sequence
		  "Press the key you want help on (RET=exit, ENTER=redisplay, N=next, P=prev): "))
	 (setq key
		(read-key-sequence
		 "Press the key you want help on (RET to exit, N next screen, P prev screen): ")))

	;; Process the read key
	;;
	;;  ENTER  - Display just the help window
	;;  N or n - Next help or describe-key screen
	;;  P or p - Previous help or describe-key screen
	;;  RETURN - Exit from TPU-help
	;;  default - describe the key
	;;
	(setq fkey (format "%s" key))
	(cond ((equal tpu-help-enter fkey)
	    (setq split nil)
	    (delete-other-windows))
	   ((or (equal tpu-help-N fkey) (equal tpu-help-n fkey))
	    (cond (split
	       (condition-case nil
	    	 (scroll-other-window 8)
	    	(error nil)))
	       (t
	       (forward-page)
	       (forward-line 1)
	       (tpu-line-to-top-of-window))))
	   ((or (equal tpu-help-P fkey) (equal tpu-help-p fkey))
	    (cond (split
	       (condition-case nil
	    	 (scroll-other-window -8)
	    	(error nil)))
	       (t
	       (backward-page)
	       (forward-line 1)
	       (tpu-line-to-top-of-window))))
	   ((not (equal tpu-help-return fkey))
	    (setq split t)
	    (describe-key key)
	    ;; If the key is undefined, leave the
	    ;;  message in the mini-buffer for 3 seconds
	    (if (not (key-binding key)) (sit-for 3))))))))


;;;
;;; Auto-insert
;;;
(defun tpu-insert-escape nil
 "Inserts an escape character, and so becomes the escape-key alias."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (insert "\e"))

(defun tpu-insert-formfeed nil
 "Inserts a formfeed character."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (insert "\C-L"))


;;;
;;; Define key
;;;
(defvar tpu-saved-control-r nil "Saved value of Control-r.")

(defun tpu-end-define-macro-key (key)
 "Ends the current macro definition"
 (interactive "kPress the key you want to use to do what was just learned: ")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (end-kbd-macro nil)
 (global-set-key key last-kbd-macro)
 (global-set-key "\C-r" tpu-saved-control-r))

(defun tpu-define-macro-key nil
 "Bind a set of keystrokes to a single key, or key combination."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (setq tpu-saved-control-r (global-key-binding "\C-r"))
 (global-set-key "\C-r" 'tpu-end-define-macro-key)
 (start-kbd-macro nil))


;;;
;;; Buffers and Windows
;;;
(defun tpu-kill-buffer nil
 "Kills the current buffer. If tpu-kill-buffers-silently is non-nil,
kills modified buffers without asking."
 (interactive)
 (if tpu-kill-buffers-silently (set-buffer-modified-p nil))
 (kill-buffer (current-buffer)))

(defun tpu-save-all-buffers-kill-emacs nil
 "Save all buffers and exit emacs."
 (interactive)
 (let ((delete-old-versions t))
  (save-buffers-kill-emacs t)))

(defun tpu-write-current-buffers nil
 "Save all modified buffers without exiting."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (save-some-buffers t))

(defun tpu-next-buffer nil
 "Go to next buffer in ring."
 (interactive)
 (switch-to-buffer (car (reverse (buffer-list)))))

(defun tpu-next-file-buffer nil
 "Go to next buffer in ring that is visiting a file or directory."
 (interactive)
 (let ((list (tpu-make-file-buffer-list (buffer-list))))
  (setq list (delq (current-buffer) list))
  (if (not list) (error "No other buffers."))
  (switch-to-buffer (car (reverse list)))))

(defun tpu-make-file-buffer-list (buffer-list)
 "Returns names from BUFFER-LIST excluding those beginning with a space or star."
 (delq nil (mapcar '(lambda (b)
            (if (or (= (aref (buffer-name b) 0) ? )
                (= (aref (buffer-name b) 0) ?*)) nil b))
          buffer-list)))

(defun tpu-next-window nil
 "Move to the next window."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if (one-window-p) (message "There is only one window on screen.")
  (other-window 1)))

(defun tpu-previous-window nil
 "Move to the previous window."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if (one-window-p) (message "There is only one window on screen.")
  (select-window (previous-window))))


;;;
;;; Search
;;;
(defun tpu-toggle-regexp nil
 "Switches in and out of regular expression search and replace mode."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (setq tpu-regexp-p (not tpu-regexp-p))
 (tpu-set-search)
 (and (interactive-p)
    (message "Regular expression search and substitute %sabled."
		(if tpu-regexp-p "en" "dis"))))

(defun tpu-regexp-prompt (prompt)
 "Read a string, adding 'RE' to the prompt if tpu-regexp-p is set."
 (let ((re-prompt (concat (if tpu-regexp-p "RE ") prompt)))
  (if tpu-emacs19-p
	(read-from-minibuffer re-prompt nil nil nil 'tpu-regexp-prompt-hist)
   (read-string re-prompt))))

(defun tpu-search nil
 "Search for a string or regular expression.
The search is performed in the current direction."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (tpu-set-search)
 (tpu-search-internal ""))

(defun tpu-search-forward nil
 "Search for a string or regular expression.
The search is begins in the forward direction."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (setq tpu-searching-forward t)
 (tpu-set-search t)
 (tpu-search-internal ""))

(defun tpu-search-reverse nil
 "Search for a string or regular expression.
The search is begins in the reverse direction."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (setq tpu-searching-forward nil)
 (tpu-set-search t)
 (tpu-search-internal ""))

(defun tpu-search-again nil
 "Search for the same string or regular expression as last time.
The search is performed in the current direction."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (tpu-search-internal tpu-search-last-string))

;; tpu-set-search defines the search functions used by the TPU-edt internal
;; search function. It should be called whenever the direction changes, or
;; the regular expression mode is turned on or off. It can also be called
;; to ensure that the next search will be in the current direction. It is
;; called from:

;;    tpu-advance          tpu-backup
;;    tpu-toggle-regexp       tpu-toggle-search-direction (t)
;;    tpu-search          tpu-lm-replace
;;    tpu-search-forward (t)    tpu-search-reverse (t)
;;    tpu-search-forward-exit (t)  tpu-search-backward-exit (t)

(defun tpu-set-search (&optional arg)
 "Set the search functions and set the search direction to the current
direction. If an argument is specified, don't set the search direction."
 (if (not arg) (setq tpu-searching-forward (if tpu-advance t nil)))
 (cond (tpu-searching-forward
	 (cond (tpu-regexp-p
		(fset 'tpu-emacs-search 're-search-forward)
		(fset 'tpu-emacs-rev-search 're-search-backward))
	    (t
		(fset 'tpu-emacs-search 'search-forward)
		(fset 'tpu-emacs-rev-search 'search-backward))))
	(t
	 (cond (tpu-regexp-p
		(fset 'tpu-emacs-search 're-search-backward)
		(fset 'tpu-emacs-rev-search 're-search-forward))
	    (t
		(fset 'tpu-emacs-search 'search-backward)
		(fset 'tpu-emacs-rev-search 'search-forward))))))

(defun tpu-search-internal (pat &optional quiet)
 "Search for a string or regular expression."
 (setq tpu-search-last-string
	(if (not (string= "" pat)) pat (tpu-regexp-prompt "Search: ")))

 (tpu-unset-match)
 (tpu-adjust-search)
 (setq zmacs-region-stays t)

 (let ((case-fold-search
	 (and case-fold-search (tpu-check-search-case tpu-search-last-string))))

  (cond ((tpu-emacs-search tpu-search-last-string nil t)
	  (tpu-set-match) (goto-char (tpu-match-beginning)))

	 (t
	  (tpu-adjust-search t)
	  (let ((found nil) (pos nil))
	   (save-excursion
	    (let ((tpu-searching-forward (not tpu-searching-forward)))
		 (tpu-adjust-search)
		 (setq found (tpu-emacs-rev-search tpu-search-last-string nil t))
		 (setq pos (match-beginning 0))))

	   (cond
	   (found
	    (cond ((tpu-y-or-n-p
		    (format "Found in %s direction. Go there? "
			    (if tpu-searching-forward "reverse" "forward")))
		   (goto-char pos) (tpu-set-match)
		   (tpu-toggle-search-direction))))

	   (t
	    (if (not quiet)
		  (message
		  "%sSearch failed: \"%s\""
		  (if tpu-regexp-p "RE " "") tpu-search-last-string)))))))))

(fset 'tpu-search-internal-core (symbol-function 'tpu-search-internal))

(defun tpu-check-search-case (string)
 "Returns t if string contains upper case."
 ;; if using regexp, eliminate upper case forms (\B \W \S.)
 (if tpu-regexp-p
   (let ((pat (copy-sequence string)) (case-fold-search nil) (pos 0))
	(while (setq pos (string-match "\\\\\\\\" pat)) (aset pat (+ 1 pos) ?.))
	(while (setq pos (string-match "\\\\B" pat)) (aset pat (+ 1 pos) ?.))
	(while (setq pos (string-match "\\\\W" pat)) (aset pat (+ 1 pos) ?.))
	(while (setq pos (string-match "\\\\S." pat))
	 (aset pat (+ 1 pos) ?.) (aset pat (+ 2 pos) ?.))
	(string-equal pat (downcase pat)))
  (string-equal string (downcase string))))

(defun tpu-adjust-search (&optional arg)
 "For forward searches, move forward a character before searching,
and backward a character after a failed search. Arg means end of search."
 (if tpu-searching-forward
   (cond (arg (if (not (bobp)) (forward-char -1)))
	  (t (if (not (eobp)) (forward-char 1))))))

(defun tpu-toggle-search-direction nil
 "Toggle the TPU-edt search direction.
Used for reversing a search in progress."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (setq tpu-searching-forward (not tpu-searching-forward))
 (tpu-set-search t)
 (and (interactive-p)
    (message "Searching %sward."
		(if tpu-searching-forward "for" "back"))))

(defun tpu-search-forward-exit nil
 "Set search direction forward and exit minibuffer."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (setq tpu-searching-forward t)
 (tpu-set-search t)
 (exit-minibuffer))

(defun tpu-search-backward-exit nil
 "Set search direction backward and exit minibuffer."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (setq tpu-searching-forward nil)
 (tpu-set-search t)
 (exit-minibuffer))


;;;
;;; Select / Unselect
;;;
(defun tpu-select (&optional quiet)
 "Sets the mark to define one end of a region."
 (interactive "P")
 (cond ((tpu-mark)
	 (tpu-unselect quiet))
	(t
	 (tpu-set-mark (point))
	 (tpu-update-mode-line)
	 (if (not quiet) (message "Move the text cursor to select text.")))))

(defun tpu-unselect (&optional quiet)
 "Removes the mark to unselect the current region."
 (interactive "P")
 (setq mark-ring nil)
 (tpu-set-mark nil)
 (tpu-update-mode-line)
 (if (not quiet) (message "Selection canceled.")))


;;;
;;; Delete / Cut
;;;
(defun tpu-toggle-rectangle nil
 "Toggle rectangular mode for remove and insert."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (setq tpu-rectangular-p (not tpu-rectangular-p))
 (setq tpu-rectangle-string (if tpu-rectangular-p " Rect" ""))
 (tpu-update-mode-line)
 (and (interactive-p)
    (message "Rectangular cut and paste %sabled."
		(if tpu-rectangular-p "en" "dis"))))

(defun tpu-arrange-rectangle nil
 "Adjust point and mark to mark upper left and lower right
corners of a rectangle."
 (let ((mc (current-column))
	(pc (progn (exchange-point-and-mark) (current-column))))

  (cond ((> (point) (tpu-mark))         ; point on lower line
	  (cond ((> pc mc)            ; point @ lower-right
		 (exchange-point-and-mark))    ; point -> upper-left

		 (t	              ; point @ lower-left
		 (move-to-column mc t)      ; point -> lower-right
		 (exchange-point-and-mark)    ; point -> upper-right
		 (move-to-column pc t))))     ; point -> upper-left

	 (t                    ; point on upper line
	  (cond ((> pc mc)            ; point @ upper-right
		 (move-to-column mc t)      ; point -> upper-left
		 (exchange-point-and-mark)    ; point -> lower-left
		 (move-to-column pc t)      ; point -> lower-right
		 (exchange-point-and-mark))))))) ; point -> upper-left

(defun tpu-cut-text nil
 "Delete the selected region.
The text is saved for the tpu-paste command."
 (interactive)
 (cond ((tpu-mark)
	 (cond (tpu-rectangular-p
		(tpu-arrange-rectangle)
		(picture-clear-rectangle (point) (tpu-mark) (not overwrite-mode))
		(tpu-unselect t))
	    (t
		(setq tpu-last-deleted-region
		   (buffer-substring (tpu-mark) (point)))
		(delete-region (tpu-mark) (point))
		(tpu-unselect t))))
	((tpu-check-match)
	 (let ((beg (tpu-match-beginning)) (end (tpu-match-end)))
	  (setq tpu-last-deleted-region (buffer-substring beg end))
	  (delete-region beg end)
	  (tpu-unset-match)))
	(t
	 (error "No selection active."))))

(defun tpu-store-text nil
 "Copy the selected region to the cut buffer without deleting it.
The text is saved for the tpu-paste command."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (cond ((tpu-mark)
	 (cond (tpu-rectangular-p
		(save-excursion
		 (tpu-arrange-rectangle)
		 (setq picture-killed-rectangle
			(extract-rectangle (point) (tpu-mark))))
		(tpu-unselect t))
	    (t
		(setq tpu-last-deleted-region
		   (buffer-substring (tpu-mark) (point)))
		(tpu-unselect t))))
	((tpu-check-match)
	 (setq tpu-last-deleted-region
	    (buffer-substring (tpu-match-beginning) (tpu-match-end)))
	 (tpu-unset-match))
	(t
	 (error "No selection active."))))

(defun tpu-cut (arg)
 "Copy selected region to the cut buffer. In the absence of an
argument, delete the selected region too."
 (interactive "P")
 (if arg (tpu-store-text) (tpu-cut-text)))

(defun tpu-append-region (arg)
 "Append selected region to the tpu-cut buffer. In the absence of an
argument, delete the selected region too."
 (interactive "P")
 (cond ((tpu-mark)
	 (let ((beg (region-beginning)) (end (region-end)))
	  (setq tpu-last-deleted-region
		 (concat tpu-last-deleted-region
			 (buffer-substring beg end)))
	  (if (not arg) (delete-region beg end))
	  (tpu-unselect t)))
	((tpu-check-match)
	 (let ((beg (tpu-match-beginning)) (end (tpu-match-end)))
	  (setq tpu-last-deleted-region
		 (concat tpu-last-deleted-region
			 (buffer-substring beg end)))
	  (if (not arg) (delete-region beg end))
	  (tpu-unset-match)))
	(t
	 (error "No selection active."))))

(defun tpu-delete-current-line (num)
 "Delete one or specified number of lines after point.
This includes the newline character at the end of each line.
They are saved for the TPU-edt undelete-lines command."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (let ((beg (point)))
  (forward-line num)
  (if (not (eq (preceding-char) ?\n))
    (insert "\n"))
  (setq tpu-last-deleted-lines
     (buffer-substring beg (point)))
  (delete-region beg (point))))

(defun tpu-delete-to-eol (num)
 "Delete text up to end of line.
With argument, delete up to to Nth line-end past point.
They are saved for the TPU-edt undelete-lines command."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (let ((beg (point)))
  (forward-char 1)
  (end-of-line num)
  (setq tpu-last-deleted-lines
     (buffer-substring beg (point)))
  (delete-region beg (point))))

(defun tpu-delete-to-bol (num)
 "Delete text back to beginning of line.
With argument, delete up to to Nth line-end past point.
They are saved for the TPU-edt undelete-lines command."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (let ((beg (point)))
  (tpu-next-beginning-of-line num)
  (setq tpu-last-deleted-lines
     (buffer-substring (point) beg))
  (delete-region (point) beg)))

(defun tpu-delete-current-word (num)
 "Delete one or specified number of words after point.
They are saved for the TPU-edt undelete-words command."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (let ((beg (point)))
  (tpu-forward-to-word num)
  (setq tpu-last-deleted-words
     (buffer-substring beg (point)))
  (delete-region beg (point))))

(defun tpu-delete-previous-word (num)
 "Delete one or specified number of words before point.
They are saved for the TPU-edt undelete-words command."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (let ((beg (point)))
  (tpu-backward-to-word num)
  (setq tpu-last-deleted-words
     (buffer-substring (point) beg))
  (delete-region beg (point))))

(defun tpu-delete-current-char (num)
 "Delete one or specified number of characters after point. The last
character deleted is saved for the TPU-edt undelete-char command."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (while (and (> num 0) (not (eobp)))
  (setq tpu-last-deleted-char (char-after (point)))
  (cond (overwrite-mode
	  (picture-clear-column 1)
	  (forward-char 1))
	 (t
	  (delete-char 1)))
  (setq num (1- num))))


;;;
;;; Undelete / Paste
;;;
(defun tpu-paste (num)
 "Insert the last region or rectangle of killed text.
With argument reinserts the text that many times."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (while (> num 0)
  (cond (tpu-rectangular-p
	  (let ((beg (point)))
	   (save-excursion
	    (picture-yank-rectangle (not overwrite-mode))
	    (message ""))
	   (goto-char beg)))
	 (t
	  (insert tpu-last-deleted-region)))
  (setq num (1- num))))

(defun tpu-undelete-lines (num)
 "Insert lines deleted by last TPU-edt line-deletion command.
With argument reinserts lines that many times."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (let ((beg (point)))
  (while (> num 0)
   (insert tpu-last-deleted-lines)
   (setq num (1- num)))
  (goto-char beg)))

(defun tpu-undelete-words (num)
 "Insert words deleted by last TPU-edt word-deletion command.
With argument reinserts words that many times."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (let ((beg (point)))
  (while (> num 0)
   (insert tpu-last-deleted-words)
   (setq num (1- num)))
  (goto-char beg)))

(defun tpu-undelete-char (num)
 "Insert character deleted by last TPU-edt character-deletion command.
With argument reinserts the character that many times."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (while (> num 0)
  (if overwrite-mode (prog1 (forward-char -1) (delete-char 1)))
  (insert tpu-last-deleted-char)
  (forward-char -1)
  (setq num (1- num))))


;;;
;;; Replace and Substitute
;;;
(defun tpu-replace nil
 "Replace the selected region with the contents of the cut buffer."
 (interactive)
 (cond ((tpu-mark)
	 (let ((beg (region-beginning)) (end (region-end)))
	  (setq tpu-last-replaced-text (buffer-substring beg end))
	  (delete-region beg end)
	  (insert tpu-last-deleted-region)
	  (tpu-unselect t)))
	((tpu-check-match)
	 (let ((beg (tpu-match-beginning)) (end (tpu-match-end)))
	  (setq tpu-last-replaced-text (buffer-substring beg end))
	  (replace-match tpu-last-deleted-region
			 (not case-replace) (not tpu-regexp-p))
	  (tpu-unset-match)))
	(t
	 (error "No selection active."))))

(defun tpu-substitute (num)
 "Replace the selected region with the contents of the cut buffer, and
repeat most recent search. A numeric argument serves as a repeat count.
A negative argument means replace all occurrences of the search string."
 (interactive "p")
 (cond ((or (tpu-mark) (tpu-check-match))
	 (while (and (not (= num 0)) (or (tpu-mark) (tpu-check-match)))
	  (let ((beg (point)))
	   (tpu-replace)
	   (if tpu-searching-forward (forward-char -1) (goto-char beg))
	   (if (= num 1) (tpu-search-internal tpu-search-last-string)
	    (tpu-search-internal-core tpu-search-last-string)))
	  (setq num (1- num))))
	(t
	 (error "No selection active."))))

(defun tpu-lm-replace (from to)
 "Interactively search for OLD-string and substitute NEW-string."
 (interactive (list (tpu-regexp-prompt "Old String: ")
		   (tpu-regexp-prompt "New String: ")))

 (let ((doit t) (strings 0))

  ;; Can't replace null strings
  (if (string= "" from) (error "No string to replace."))

  ;; Find the first occurrence
  (tpu-set-search)
  (tpu-search-internal from t)

  ;; Loop on replace question - yes, no, all, last, or quit.
  (while doit
   (if (not (tpu-check-match)) (setq doit nil)
	(progn (message "Replace? Type Yes, No, All, Last, or Quit: ")
	    (let ((ans (read-char)))

		 (cond ((or (= ans ?y) (= ans ?Y) (= ans ?\r) (= ans ?\ ))
			(let ((beg (point)))
			 (replace-match to (not case-replace) (not tpu-regexp-p))
			 (setq strings (1+ strings))
			 (if tpu-searching-forward (forward-char -1) (goto-char beg)))
			(tpu-search-internal from t))

		    ((or (= ans ?n) (= ans ?N) (= ans ?\C-?))
			(tpu-search-internal from t))

		    ((or (= ans ?a) (= ans ?A))
			(save-excursion
			 (let ((beg (point)))
			  (replace-match to (not case-replace) (not tpu-regexp-p))
			  (setq strings (1+ strings))
			  (if tpu-searching-forward (forward-char -1) (goto-char beg)))
			 (tpu-search-internal-core from t)
			 (while (tpu-check-match)
			  (let ((beg (point)))
			   (replace-match to (not case-replace) (not tpu-regexp-p))
			   (setq strings (1+ strings))
			   (if tpu-searching-forward (forward-char -1) (goto-char beg)))
			  (tpu-search-internal-core from t)))
			(setq doit nil))

		    ((or (= ans ?l) (= ans ?L))
			(let ((beg (point)))
			 (replace-match to (not case-replace) (not tpu-regexp-p))
			 (setq strings (1+ strings))
			 (if tpu-searching-forward (forward-char -1) (goto-char beg)))
			(setq doit nil))

		    ((or (= ans ?q) (= ans ?Q))
			(setq doit nil)))))))

  (message "Replaced %s occurrence%s." strings
	   (if (not (= 1 strings)) "s" ""))))

(defun tpu-emacs-replace (&optional dont-ask)
 "A TPU-edt interface to the emacs replace functions. If TPU-edt is
currently in regular expression mode, the emacs regular expression
replace functions are used. If an argument is supplied, replacements
are performed without asking. Only works in forward direction."
 (interactive "P")
 (cond (dont-ask
	 (setq current-prefix-arg nil)
	 (call-interactively
	 (if tpu-regexp-p 'replace-regexp 'replace-string)))
	(t
	 (call-interactively
	 (if tpu-regexp-p 'query-replace-regexp 'query-replace)))))

(defun tpu-add-at-bol (text)
 "Add text to the beginning of each line in a region,
or each line in the entire buffer if no region is selected."
 (interactive
  (list (tpu-string-prompt "String to add: " 'tpu-add-at-bol-hist)))
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if (string= "" text) (error "No string specified."))
 (cond ((tpu-mark)
	 (save-excursion
	  (if (> (point) (tpu-mark)) (exchange-point-and-mark))
	  (while (and (< (point) (tpu-mark)) (re-search-forward "^" (tpu-mark) t))
	   (if (< (point) (tpu-mark)) (replace-match text))))
	 (tpu-unselect t))
	(t
	 (save-excursion
	  (goto-char (point-min))
	  (while (and (re-search-forward "^" nil t) (not (eobp)))
	   (replace-match text))))))

(defun tpu-add-at-eol (text)
 "Add text to the end of each line in a region,
or each line of the entire buffer if no region is selected."
 (interactive
  (list (tpu-string-prompt "String to add: " 'tpu-add-at-eol-hist)))
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if (string= "" text) (error "No string specified."))
 (cond ((tpu-mark)
	 (save-excursion
	  (if (> (point) (tpu-mark)) (exchange-point-and-mark))
	  (while (< (point) (tpu-mark))
	   (end-of-line)
	   (if (<= (point) (tpu-mark)) (insert text))
	   (forward-line)))
	 (tpu-unselect t))
	(t
	 (save-excursion
	  (goto-char (point-min))
	  (while (not (eobp))
	   (end-of-line) (insert text) (forward-line))))))

(defun tpu-trim-line-ends nil
 "Removes trailing whitespace from every line in the buffer."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (picture-clean))


;;;
;;; Movement by character
;;;
(defun tpu-char (num)
 "Move to the next character in the current direction.
A repeat count means move that many characters."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if tpu-advance (tpu-forward-char num) (tpu-backward-char num)))

(defun tpu-forward-char (num)
 "Move right ARG characters (left if ARG is negative)."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (forward-char num))

(defun tpu-backward-char (num)
 "Move left ARG characters (right if ARG is negative)."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (backward-char num))


;;;
;;; Movement by word
;;;
(defconst tpu-word-separator-list '()
 "List of additional word separators.")
(defconst tpu-skip-chars "^ \t"
 "Characters to skip when moving by word.
Additional word separators are added to this string.")

(defun tpu-word (num)
 "Move to the beginning of the next word in the current direction.
A repeat count means move that many words."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if tpu-advance (tpu-forward-to-word num) (tpu-backward-to-word num)))

(defun tpu-forward-to-word (num)
 "Move forward until encountering the beginning of a word.
With argument, do this that many times."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (while (and (> num 0) (not (eobp)))
  (let* ((beg (point))
	  (end (prog2 (end-of-line) (point) (goto-char beg))))
   (cond ((eolp)
	   (forward-char 1))
	  ((memq (char-after (point)) tpu-word-separator-list)
	   (forward-char 1)
	   (skip-chars-forward " \t" end))
	  (t
	   (skip-chars-forward tpu-skip-chars end)
	   (skip-chars-forward " \t" end))))
  (setq num (1- num))))

(defun tpu-backward-to-word (num)
 "Move backward until encountering the beginning of a word.
With argument, do this that many times."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (while (and (> num 0) (not (bobp)))
  (let* ((beg (point))
	  (end (prog2 (beginning-of-line) (point) (goto-char beg))))
   (cond ((bolp)
	   ( forward-char -1))
	  ((memq (char-after (1- (point))) tpu-word-separator-list)
	   (forward-char -1))
	  (t
	   (skip-chars-backward " \t" end)
	   (skip-chars-backward tpu-skip-chars end)
	   (if (and (not (bolp)) (= ? (char-syntax (char-after (point)))))
		 (forward-char -1)))))
  (setq num (1- num))))

(defun tpu-add-word-separators (separators)
 "Add new word separators for TPU-edt word commands."
 (interactive "sSeparators: ")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (let* ((n 0) (length (length separators)))
  (while (< n length)
   (let ((char (aref separators n))
	  (ss (substring separators n (1+ n))))
	(cond ((not (memq char tpu-word-separator-list))
	    (setq tpu-word-separator-list
		   (append ss tpu-word-separator-list))
	    (cond ((= char ?-)
		   (setq tpu-skip-chars (concat tpu-skip-chars "\\-")))
		   ((= char ?\\)
		   (setq tpu-skip-chars (concat tpu-skip-chars "\\\\")))
		   ((= char ?^)
		   (setq tpu-skip-chars (concat tpu-skip-chars "\\^")))
		   (t
		   (setq tpu-skip-chars (concat tpu-skip-chars ss))))))
	(setq n (1+ n))))))

(defun tpu-reset-word-separators nil
 "Reset word separators to default value."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (setq tpu-word-separator-list nil)
 (setq tpu-skip-chars "^ \t"))

(defun tpu-set-word-separators (separators)
 "Set new word separators for TPU-edt word commands."
 (interactive "sSeparators: ")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (tpu-reset-word-separators)
 (tpu-add-word-separators separators))


;;;
;;; Movement by line
;;;
(defun tpu-next-line (num)
 "Move to next line.
Prefix argument serves as a repeat count."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (line-move num)
 (setq this-command 'next-line))

(defun tpu-previous-line (num)
 "Move to previous line.
Prefix argument serves as a repeat count."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (line-move (- num))
 (setq this-command 'previous-line))

(defun tpu-next-beginning-of-line (num)
 "Move to beginning of line; if at beginning, move to beginning of next line.
Accepts a prefix argument for the number of lines to move."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (backward-char 1)
 (forward-line (- 1 num)))

(defun tpu-end-of-line (num)
 "Move to the next end of line in the current direction.
A repeat count means move that many lines."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if tpu-advance (tpu-next-end-of-line num) (tpu-previous-end-of-line num)))

(defun tpu-next-end-of-line (num)
 "Move to end of line; if at end, move to end of next line.
Accepts a prefix argument for the number of lines to move."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (forward-char 1)
 (end-of-line num))

(defun tpu-previous-end-of-line (num)
 "Move EOL upward.
Accepts a prefix argument for the number of lines to move."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (end-of-line (- 1 num)))

(defun tpu-current-end-of-line nil
 "Move point to end of current line."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (let ((beg (point)))
  (end-of-line)
  (if (= beg (point)) (message "You are already at the end of a line."))))

(defun tpu-line (num)
 "Move to the beginning of the next line in the current direction.
A repeat count means move that many lines."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if tpu-advance (tpu-forward-line num) (tpu-backward-line num)))

(defun tpu-forward-line (num)
 "Move to beginning of next line.
Prefix argument serves as a repeat count."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (forward-line num))

(defun tpu-backward-line (num)
 "Move to beginning of previous line.
Prefix argument serves as repeat count."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (or (bolp) (>= 0 num) (setq num (- num 1)))
 (forward-line (- num)))


;;;
;;; Movement by paragraph
;;;
(defun tpu-paragraph (num)
 "Move to the next paragraph in the current direction.
A repeat count means move that many paragraphs."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if tpu-advance
   (tpu-next-paragraph num) (tpu-previous-paragraph num)))

(defun tpu-next-paragraph (num)
 "Move to beginning of the next paragraph.
Accepts a prefix argument for the number of paragraphs."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (beginning-of-line)
 (while (and (not (eobp)) (> num 0))
  (if (re-search-forward "^[ \t]*$" nil t)
	(if (re-search-forward "[^ \t\n]" nil t)
	  (goto-char (match-beginning 0))
	 (goto-char (point-max))))
  (setq num (1- num)))
 (beginning-of-line))


(defun tpu-previous-paragraph (num)
 "Move to beginning of previous paragraph.
Accepts a prefix argument for the number of paragraphs."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (end-of-line)
 (while (and (not (bobp)) (> num 0))
  (if (not (and (re-search-backward "^[ \t]*$" nil t)
		 (re-search-backward "[^ \t\n]" nil t)
		 (re-search-backward "^[ \t]*$" nil t)
		 (progn (re-search-forward "[^ \t\n]" nil t)
			 (goto-char (match-beginning 0)))))
	(goto-char (point-min)))
  (setq num (1- num)))
 (beginning-of-line))


;;;
;;; Movement by page
;;;
(defun tpu-page (num)
 "Move to the next page in the current direction.
A repeat count means move that many pages."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if tpu-advance (forward-page num) (backward-page num))
 (if (eobp) (recenter -1)))


;;;
;;; Scrolling and movement within the buffer
;;;
(defun tpu-scroll-window (num)
 "Scroll the display to the next section in the current direction.
A repeat count means scroll that many sections."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if tpu-advance (tpu-scroll-window-up num) (tpu-scroll-window-down num)))

(defun tpu-scroll-window-down (num)
 "Scroll the display down to the next section.
A repeat count means scroll that many sections."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (let* (
	 (beg (tpu-current-line))
	 (height (1- (window-height)))
	 (lines (* num (/ (* height tpu-percent-scroll) 100))))
  (setq zmacs-region-stays t)
  (line-move (- lines))
  (if (> lines beg) (recenter 0))))

(defun tpu-scroll-window-up (num)
 "Scroll the display up to the next section.
A repeat count means scroll that many sections."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (let* (
	 (beg (tpu-current-line))
	 (height (1- (window-height)))
	 (lines (* num (/ (* height tpu-percent-scroll) 100))))
  (setq zmacs-region-stays t)
  (line-move lines)
  (if (>= (+ lines beg) height) (recenter -1))))

(defun tpu-pan-right (num)
 "Pan right tpu-pan-columns (16 by default).
Accepts a prefix argument for the number of tpu-pan-columns to scroll."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (scroll-left (* tpu-pan-columns num)))

(defun tpu-pan-left (num)
 "Pan left tpu-pan-columns (16 by default).
Accepts a prefix argument for the number of tpu-pan-columns to scroll."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (scroll-right (* tpu-pan-columns num)))

(defun tpu-move-to-beginning nil
 "Move cursor to the beginning of buffer, but don't set the mark."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (goto-char (point-min)))

(defun tpu-move-to-end nil
 "Move cursor to the end of buffer, but don't set the mark."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (goto-char (point-max))
 (recenter -1))

(defun tpu-goto-percent (perc)
 "Move point to ARG percentage of the buffer."
 (interactive "NGoto-percentage: ")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if (or (> perc 100) (< perc 0))
   (error "Percentage %d out of range 0 < percent < 100" perc)
  (goto-char (/ (* (point-max) perc) 100))))

(defun tpu-beginning-of-window nil
 "Move cursor to top of window."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (move-to-window-line 0))

(defun tpu-end-of-window nil
 "Move cursor to bottom of window."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (move-to-window-line -1))

(defun tpu-line-to-bottom-of-window nil
 "Move the current line to the bottom of the window."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (recenter -1))

(defun tpu-line-to-top-of-window nil
 "Move the current line to the top of the window."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (recenter 0))


;;;
;;; Direction
;;;
(defun tpu-advance-direction nil
 "Set TPU Advance mode so keypad commands move forward."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (setq tpu-direction-string " Advance")
 (setq tpu-advance t)
 (setq tpu-reverse nil)
 (tpu-set-search)
 (tpu-update-mode-line))

(defun tpu-backup-direction nil
 "Set TPU Backup mode so keypad commands move backward."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (setq tpu-direction-string " Reverse")
 (setq tpu-advance nil)
 (setq tpu-reverse t)
 (tpu-set-search)
 (tpu-update-mode-line))


;;;
;;; Define keymaps
;;;
(define-key global-map "\e[" CSI-map)             ; CSI map
(define-key global-map "\eO" SS3-map)             ; SS3 map
(define-key SS3-map "P" GOLD-map)               ; GOLD map
(define-key GOLD-map "\e[" GOLD-CSI-map)           ; GOLD-CSI map
(define-key GOLD-map "\eO" GOLD-SS3-map)           ; GOLD-SS3 map


;;;
;;; CSI-map key definitions
;;;
(define-key CSI-map "A" 'tpu-previous-line)          ; up
(define-key CSI-map "B" 'tpu-next-line)            ; down
(define-key CSI-map "D" 'tpu-backward-char)          ; left
(define-key CSI-map "C" 'tpu-forward-char)          ; right

(define-key CSI-map "1~" 'tpu-search)             ; Find
(define-key CSI-map "2~" 'tpu-paste)             ; Insert Here
(define-key CSI-map "3~" 'tpu-cut)              ; Remove
(define-key CSI-map "4~" 'tpu-select)             ; Select
(define-key CSI-map "5~" 'tpu-scroll-window-down)       ; Prev Screen
(define-key CSI-map "6~" 'tpu-scroll-window-up)        ; Next Screen

(define-key CSI-map "11~" 'nil)                ; F1
(define-key CSI-map "12~" 'nil)                ; F2
(define-key CSI-map "13~" 'nil)                ; F3
(define-key CSI-map "14~" 'nil)                ; F4
(define-key CSI-map "15~" 'nil)                ; F5
(define-key CSI-map "17~" 'nil)                ; F6
(define-key CSI-map "18~" 'nil)                ; F7
(define-key CSI-map "19~" 'nil)                ; F8
(define-key CSI-map "20~" 'nil)                ; F9
(define-key CSI-map "21~" 'tpu-exit)             ; F10
(define-key CSI-map "23~" 'tpu-insert-escape)         ; F11 (ESC)
(define-key CSI-map "24~" 'tpu-next-beginning-of-line)    ; F12 (BS)
(define-key CSI-map "25~" 'tpu-delete-previous-word)     ; F13 (LF)
(define-key CSI-map "26~" 'tpu-toggle-overwrite-mode)     ; F14
(define-key CSI-map "28~" 'tpu-help)             ; HELP
(define-key CSI-map "29~" 'execute-extended-command)     ; DO
(define-key CSI-map "31~" 'tpu-goto-breadcrumb)        ; F17
(define-key CSI-map "32~" 'nil)                ; F18
(define-key CSI-map "33~" 'nil)                ; F19
(define-key CSI-map "34~" 'nil)                ; F20


;;;
;;; SS3-map key definitions
;;;
(define-key SS3-map "A" 'tpu-previous-line)          ; up
(define-key SS3-map "B" 'tpu-next-line)            ; down
(define-key SS3-map "C" 'tpu-forward-char)          ; right
(define-key SS3-map "D" 'tpu-backward-char)          ; left

(define-key SS3-map "Q" 'tpu-help)              ; PF2
(define-key SS3-map "R" 'tpu-search-again)          ; PF3
(define-key SS3-map "S" 'tpu-delete-current-line)       ; PF4
(define-key SS3-map "p" 'tpu-line)              ; KP0
(define-key SS3-map "q" 'tpu-word)              ; KP1
(define-key SS3-map "r" 'tpu-end-of-line)           ; KP2
(define-key SS3-map "s" 'tpu-char)              ; KP3
(define-key SS3-map "t" 'tpu-advance-direction)        ; KP4
(define-key SS3-map "u" 'tpu-backup-direction)        ; KP5
(define-key SS3-map "v" 'tpu-cut)               ; KP6
(define-key SS3-map "w" 'tpu-page)              ; KP7
(define-key SS3-map "x" 'tpu-scroll-window)          ; KP8
(define-key SS3-map "y" 'tpu-append-region)          ; KP9
(define-key SS3-map "m" 'tpu-delete-current-word)       ; KP-
(define-key SS3-map "l" 'tpu-delete-current-char)       ; KP,
(define-key SS3-map "n" 'tpu-select)             ; KP.
(define-key SS3-map "M" 'newline)               ; KPenter


;;;
;;; GOLD-map key definitions
;;;
(define-key GOLD-map "\C-A" 'tpu-toggle-overwrite-mode)    ; ^A
(define-key GOLD-map "\C-B" 'nil)               ; ^B
(define-key GOLD-map "\C-C" 'nil)               ; ^C
(define-key GOLD-map "\C-D" 'nil)               ; ^D
(define-key GOLD-map "\C-E" 'nil)               ; ^E
(define-key GOLD-map "\C-F" 'set-visited-file-name)      ; ^F
(define-key GOLD-map "\C-g" 'keyboard-quit)          ; safety first
(define-key GOLD-map "\C-h" 'delete-other-windows)      ; BS
(define-key GOLD-map "\C-i" 'other-window)          ; TAB
(define-key GOLD-map "\C-J" 'nil)               ; ^J
(define-key GOLD-map "\C-K" 'tpu-define-macro-key)      ; ^K
(define-key GOLD-map "\C-l" 'downcase-region)         ; ^L
(define-key GOLD-map "\C-M" 'nil)               ; ^M
(define-key GOLD-map "\C-N" 'nil)               ; ^N
(define-key GOLD-map "\C-O" 'nil)               ; ^O
(define-key GOLD-map "\C-P" 'nil)               ; ^P
(define-key GOLD-map "\C-Q" 'nil)               ; ^Q
(define-key GOLD-map "\C-R" 'nil)               ; ^R
(define-key GOLD-map "\C-S" 'nil)               ; ^S
(define-key GOLD-map "\C-T" 'tpu-toggle-control-keys)     ; ^T
(define-key GOLD-map "\C-u" 'upcase-region)          ; ^U
(define-key GOLD-map "\C-V" 'nil)               ; ^V
(define-key GOLD-map "\C-w" 'tpu-write-current-buffers)    ; ^W
(define-key GOLD-map "\C-X" 'nil)               ; ^X
(define-key GOLD-map "\C-Y" 'nil)               ; ^Y
(define-key GOLD-map "\C-Z" 'nil)               ; ^Z
(define-key GOLD-map " " 'undo)                ; SPC
(define-key GOLD-map "!" 'nil)                ; !
(define-key GOLD-map "#" 'nil)                ; #
(define-key GOLD-map "$" 'tpu-add-at-eol)           ; $
(define-key GOLD-map "%" 'tpu-goto-percent)          ; %
(define-key GOLD-map "&" 'nil)                ; &
(define-key GOLD-map "(" 'nil)                ; (
(define-key GOLD-map ")" 'nil)                ; )
(define-key GOLD-map "*" 'tpu-toggle-regexp)         ; *
(define-key GOLD-map "+" 'nil)                ; +
(define-key GOLD-map "," 'tpu-goto-breadcrumb)        ; ,
(define-key GOLD-map "-" 'negative-argument)         ; -
(define-key GOLD-map "." 'tpu-drop-breadcrumb)        ; .
(define-key GOLD-map "/" 'tpu-emacs-replace)         ; /
(define-key GOLD-map "0" 'digit-argument)           ; 0
(define-key GOLD-map "1" 'digit-argument)           ; 1
(define-key GOLD-map "2" 'digit-argument)           ; 2
(define-key GOLD-map "3" 'digit-argument)           ; 3
(define-key GOLD-map "4" 'digit-argument)           ; 4
(define-key GOLD-map "5" 'digit-argument)           ; 5
(define-key GOLD-map "6" 'digit-argument)           ; 6
(define-key GOLD-map "7" 'digit-argument)           ; 7
(define-key GOLD-map "8" 'digit-argument)           ; 8
(define-key GOLD-map "9" 'digit-argument)           ; 9
(define-key GOLD-map ":" 'nil)                ; :
(define-key GOLD-map ";" 'tpu-trim-line-ends)         ; ;
(define-key GOLD-map "<" 'nil)                ; <
(define-key GOLD-map "=" 'nil)                ; =
(define-key GOLD-map ">" 'nil)                ; >
(define-key GOLD-map "?" 'tpu-spell-check)          ; ?
(define-key GOLD-map "A" 'tpu-toggle-newline-and-indent)   ; A
(define-key GOLD-map "B" 'tpu-next-buffer)          ; B
(define-key GOLD-map "C" 'repeat-complex-command)       ; C
(define-key GOLD-map "D" 'shell-command)           ; D
(define-key GOLD-map "E" 'tpu-exit)              ; E
(define-key GOLD-map "F" 'tpu-set-cursor-free)        ; F
(define-key GOLD-map "G" 'tpu-get)              ; G
(define-key GOLD-map "H" 'nil)                ; H
(define-key GOLD-map "I" 'tpu-include)            ; I
(define-key GOLD-map "K" 'tpu-kill-buffer)          ; K
(define-key GOLD-map "L" 'tpu-what-line)           ; L
(define-key GOLD-map "M" 'buffer-menu)            ; M
(define-key GOLD-map "N" 'tpu-next-file-buffer)        ; N
(define-key GOLD-map "O" 'occur)               ; O
(define-key GOLD-map "P" 'lpr-buffer)             ; P
(define-key GOLD-map "Q" 'tpu-quit)              ; Q
(define-key GOLD-map "R" 'tpu-toggle-rectangle)        ; R
(define-key GOLD-map "S" 'replace)              ; S
(define-key GOLD-map "T" 'tpu-line-to-top-of-window)     ; T
(define-key GOLD-map "U" 'undo)                ; U
(define-key GOLD-map "V" 'tpu-version)            ; V
(define-key GOLD-map "W" 'save-buffer)            ; W
(define-key GOLD-map "X" 'tpu-save-all-buffers-kill-emacs)  ; X
(define-key GOLD-map "Y" 'copy-region-as-kill)        ; Y
(define-key GOLD-map "Z" 'suspend-emacs)           ; Z
(define-key GOLD-map "[" 'blink-matching-open)        ; [
(define-key GOLD-map "\\" 'nil)                ; \
(define-key GOLD-map "]" 'blink-matching-open)        ; ]
(define-key GOLD-map "^" 'tpu-add-at-bol)           ; ^
(define-key GOLD-map "_" 'split-window-vertically)      ; -
(define-key GOLD-map "`" 'what-line)             ; `
(define-key GOLD-map "a" 'tpu-toggle-newline-and-indent)   ; a
(define-key GOLD-map "b" 'tpu-next-buffer)          ; b
(define-key GOLD-map "c" 'repeat-complex-command)       ; c
(define-key GOLD-map "d" 'shell-command)           ; d
(define-key GOLD-map "e" 'tpu-exit)              ; e
(define-key GOLD-map "f" 'tpu-set-cursor-free)        ; f
(define-key GOLD-map "g" 'tpu-get)              ; g
(define-key GOLD-map "h" 'nil)                ; h
(define-key GOLD-map "i" 'tpu-include)            ; i
(define-key GOLD-map "k" 'tpu-kill-buffer)          ; k
(define-key GOLD-map "l" 'goto-line)             ; l
(define-key GOLD-map "m" 'buffer-menu)            ; m
(define-key GOLD-map "n" 'tpu-next-file-buffer)        ; n
(define-key GOLD-map "o" 'occur)               ; o
(define-key GOLD-map "p" 'lpr-region)             ; p
(define-key GOLD-map "q" 'tpu-quit)              ; q
(define-key GOLD-map "r" 'tpu-toggle-rectangle)        ; r
(define-key GOLD-map "s" 'replace)              ; s
(define-key GOLD-map "t" 'tpu-line-to-top-of-window)     ; t
(define-key GOLD-map "u" 'undo)                ; u
(define-key GOLD-map "v" 'tpu-version)            ; v
(define-key GOLD-map "w" 'save-buffer)            ; w
(define-key GOLD-map "x" 'tpu-save-all-buffers-kill-emacs)  ; x
(define-key GOLD-map "y" 'copy-region-as-kill)        ; y
(define-key GOLD-map "z" 'suspend-emacs)           ; z
(define-key GOLD-map "{" 'nil)                ; {
(define-key GOLD-map "|" 'split-window-horizontally)     ; |
(define-key GOLD-map "}" 'nil)                ; }
(define-key GOLD-map "~" 'exchange-point-and-mark)      ; ~
(define-key GOLD-map "\177" 'delete-window)          ; <X]


;;;
;;; GOLD-CSI-map key definitions
;;;
(define-key GOLD-CSI-map "A" 'tpu-move-to-beginning)     ; up-arrow
(define-key GOLD-CSI-map "B" 'tpu-move-to-end)        ; down-arrow
(define-key GOLD-CSI-map "C" 'end-of-line)          ; right-arrow
(define-key GOLD-CSI-map "D" 'beginning-of-line)       ; left-arrow

(define-key GOLD-CSI-map "1~" 'nil)              ; Find
(define-key GOLD-CSI-map "2~" 'nil)              ; Insert Here
(define-key GOLD-CSI-map "3~" 'tpu-store-text)        ; Remove
(define-key GOLD-CSI-map "4~" 'tpu-unselect)         ; Select
(define-key GOLD-CSI-map "5~" 'tpu-previous-window)      ; Prev Screen
(define-key GOLD-CSI-map "6~" 'tpu-next-window)        ; Next Screen

(define-key GOLD-CSI-map "11~" 'nil)             ; F1
(define-key GOLD-CSI-map "12~" 'nil)             ; F2
(define-key GOLD-CSI-map "13~" 'nil)             ; F3
(define-key GOLD-CSI-map "14~" 'nil)             ; F4
(define-key GOLD-CSI-map "16~" 'nil)             ; F5
(define-key GOLD-CSI-map "17~" 'nil)             ; F6
(define-key GOLD-CSI-map "18~" 'nil)             ; F7
(define-key GOLD-CSI-map "19~" 'nil)             ; F8
(define-key GOLD-CSI-map "20~" 'nil)             ; F9
(define-key GOLD-CSI-map "21~" 'nil)             ; F10
(define-key GOLD-CSI-map "23~" 'nil)             ; F11
(define-key GOLD-CSI-map "24~" 'nil)             ; F12
(define-key GOLD-CSI-map "25~" 'nil)             ; F13
(define-key GOLD-CSI-map "26~" 'nil)             ; F14
(define-key GOLD-CSI-map "28~" 'describe-bindings)      ; HELP
(define-key GOLD-CSI-map "29~" 'nil)             ; DO
(define-key GOLD-CSI-map "31~" 'tpu-drop-breadcrumb)     ; F17
(define-key GOLD-CSI-map "32~" 'nil)             ; F18
(define-key GOLD-CSI-map "33~" 'nil)             ; F19
(define-key GOLD-CSI-map "34~" 'nil)             ; F20


;;;
;;; GOLD-SS3-map key definitions
;;;
(define-key GOLD-SS3-map "A" 'tpu-move-to-beginning)     ; up-arrow
(define-key GOLD-SS3-map "B" 'tpu-move-to-end)        ; down-arrow
(define-key GOLD-SS3-map "C" 'end-of-line)          ; right-arrow
(define-key GOLD-SS3-map "D" 'beginning-of-line)       ; left-arrow

(define-key GOLD-SS3-map "P" 'keyboard-quit)         ; PF1
(define-key GOLD-SS3-map "Q" 'help-for-help)         ; PF2
(define-key GOLD-SS3-map "R" 'tpu-search)           ; PF3
(define-key GOLD-SS3-map "S" 'tpu-undelete-lines)       ; PF4
(define-key GOLD-SS3-map "p" 'open-line)           ; KP0
(define-key GOLD-SS3-map "q" 'tpu-change-case)        ; KP1
(define-key GOLD-SS3-map "r" 'tpu-delete-to-eol)       ; KP2
(define-key GOLD-SS3-map "s" 'tpu-special-insert)       ; KP3
(define-key GOLD-SS3-map "t" 'tpu-move-to-end)        ; KP4
(define-key GOLD-SS3-map "u" 'tpu-move-to-beginning)     ; KP5
(define-key GOLD-SS3-map "v" 'tpu-paste)           ; KP6
(define-key GOLD-SS3-map "w" 'execute-extended-command)    ; KP7
(define-key GOLD-SS3-map "x" 'tpu-fill)            ; KP8
(define-key GOLD-SS3-map "y" 'tpu-replace)          ; KP9
(define-key GOLD-SS3-map "m" 'tpu-undelete-words)       ; KP-
(define-key GOLD-SS3-map "l" 'tpu-undelete-char)       ; KP,
(define-key GOLD-SS3-map "n" 'tpu-unselect)          ; KP.
(define-key GOLD-SS3-map "M" 'tpu-substitute)         ; KPenter


;;;
;;; Repeat complex command map additions to make arrows work
;;;
(cond ((boundp 'repeat-complex-command-map)
    (define-key repeat-complex-command-map "\e[A" 'previous-complex-command)
    (define-key repeat-complex-command-map "\e[B" 'next-complex-command)
    (define-key repeat-complex-command-map "\eOA" 'previous-complex-command)
    (define-key repeat-complex-command-map "\eOB" 'next-complex-command)))


;;;
;;; Minibuffer map additions to make KP_enter = RET
;;;
(define-key minibuffer-local-map "\eOM" 'exit-minibuffer)
(define-key minibuffer-local-ns-map "\eOM" 'exit-minibuffer)
(define-key minibuffer-local-completion-map "\eOM" 'exit-minibuffer)
(define-key minibuffer-local-must-match-map "\eOM" 'minibuffer-complete-and-exit)
(and (boundp 'repeat-complex-command-map)
   (define-key repeat-complex-command-map "\eOM" 'exit-minibuffer))


;;;
;;; Minibuffer map additions to set search direction
;;;
(define-key minibuffer-local-map "\eOt" 'tpu-search-forward-exit)
(define-key minibuffer-local-map "\eOu" 'tpu-search-backward-exit)


;;;
;;; Functions to set, reset, and toggle the control key bindings
;;;
(defun tpu-set-control-keys nil
 "Set control keys to TPU style functions."
 (define-key global-map "\C-\\" 'quoted-insert)        ; ^\
 (define-key global-map "\C-a" 'tpu-toggle-overwrite-mode)   ; ^A
 (define-key global-map "\C-b" 'repeat-complex-command)    ; ^B
 (define-key global-map "\C-e" 'tpu-current-end-of-line)    ; ^E
 (define-key global-map "\C-h" 'tpu-next-beginning-of-line)  ; ^H (BS)
 (define-key global-map "\C-j" 'tpu-delete-previous-word)   ; ^J (LF)
 (define-key global-map "\C-k" 'tpu-define-macro-key)     ; ^K
 (define-key global-map "\C-l" 'tpu-insert-formfeed)      ; ^L (FF)
 (define-key global-map "\C-r" 'recenter)           ; ^R
 (define-key global-map "\C-u" 'tpu-delete-to-bol)       ; ^U
 (define-key global-map "\C-v" 'tpu-quoted-insert)       ; ^V
 (define-key global-map "\C-w" 'redraw-display)        ; ^W
 (define-key global-map "\C-z" 'tpu-exit)           ; ^Z
 (setq tpu-control-keys t))

(defun tpu-reset-control-keys (tpu-style)
 "Set control keys to TPU or emacs style functions."
 (let* ((tpu  (and tpu-style (not tpu-control-keys)))
	 (emacs (and (not tpu-style) tpu-control-keys))
	 (doit (or tpu emacs)))
  (cond (doit
	  (if emacs (setq tpu-global-map (copy-keymap global-map)))
	  (let ((map (if tpu
			 (copy-keymap tpu-global-map)
			(copy-keymap tpu-original-global-map))))

 	   (define-key global-map "\C-\\" (lookup-key map "\C-\\"))  ; ^\
 	   (define-key global-map "\C-a" (lookup-key map "\C-a"))   ; ^A
 	   (define-key global-map "\C-b" (lookup-key map "\C-b"))   ; ^B
 	   (define-key global-map "\C-e" (lookup-key map "\C-e"))   ; ^E
	   (define-key global-map "\C-h" (lookup-key map "\C-h"))   ; ^H (BS)
	   (define-key global-map "\C-j" (lookup-key map "\C-j"))   ; ^J (LF)
	   (define-key global-map "\C-k" (lookup-key map "\C-k"))   ; ^K
	   (define-key global-map "\C-l" (lookup-key map "\C-l"))   ; ^L (FF)
	   (define-key global-map "\C-r" (lookup-key map "\C-r"))   ; ^R
	   (define-key global-map "\C-u" (lookup-key map "\C-u"))   ; ^U
	   (define-key global-map "\C-v" (lookup-key map "\C-v"))   ; ^V
	   (define-key global-map "\C-w" (lookup-key map "\C-w"))   ; ^W
	   (define-key global-map "\C-z" (lookup-key map "\C-z"))   ; ^Z
	   (setq tpu-control-keys tpu-style))))))

(defun tpu-toggle-control-keys nil
 "Toggles control key bindings between TPU-edt and Emacs."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (tpu-reset-control-keys (not tpu-control-keys))
 (and (interactive-p)
    (message "Control keys function with %s bindings."
		(if tpu-control-keys "TPU-edt" "Emacs"))))


;;;
;;; Emacs version 19 minibuffer history support
;;;
(defun tpu-next-history-element (n)
 "Insert the next element of the minibuffer history into the minibuffer."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (next-history-element n)
 (goto-char (point-max)))

(defun tpu-previous-history-element (n)
 "Insert the previous element of the minibuffer history into the minibuffer."
 (interactive "p")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (previous-history-element n)
 (goto-char (point-max)))

(defun tpu-arrow-history nil
 "Modify minibuffer maps to use arrows for history recall."
 (interactive)
 (setq zmacs-region-stays t)
 (let ((loc (where-is-internal 'tpu-previous-line)) (cur nil))
  (while (setq cur (car loc))
   (define-key read-expression-map cur 'tpu-previous-history-element)
   (define-key minibuffer-local-map cur 'tpu-previous-history-element)
   (define-key minibuffer-local-ns-map cur 'tpu-previous-history-element)
   (define-key minibuffer-local-completion-map cur 'tpu-previous-history-element)
   (define-key minibuffer-local-must-match-map cur 'tpu-previous-history-element)
   (setq loc (cdr loc)))

  (setq loc (where-is-internal 'tpu-next-line))
  (while (setq cur (car loc))
   (define-key read-expression-map cur 'tpu-next-history-element)
   (define-key minibuffer-local-map cur 'tpu-next-history-element)
   (define-key minibuffer-local-ns-map cur 'tpu-next-history-element)
   (define-key minibuffer-local-completion-map cur 'tpu-next-history-element)
   (define-key minibuffer-local-must-match-map cur 'tpu-next-history-element)
   (setq loc (cdr loc)))))


;;;
;;; Emacs version 19 X-windows key definition support
;;;
(defun tpu-load-xkeys (file)
 "Load the TPU-edt X-windows key definitions FILE.
If FILE is nil, try to load a default file. The default file names are
`~/.tpu-lucid-keys' for XEmacs, and `~/.tpu-keys' for Emacs."
 (interactive "fX key definition file: ")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (cond (file
	 (setq file (expand-file-name file)))
	(tpu-xkeys-file
	 (setq file (expand-file-name tpu-xkeys-file)))
	(tpu-xemacs19-p
	 (setq file (convert-standard-filename
		   (expand-file-name "~/.tpu-lucid-keys"))))
	(tpu-emacs19-p
	 (setq file (convert-standard-filename
		   (expand-file-name "~/.tpu-keys")))
	 (and (not (file-exists-p file))
	   (file-exists-p
	    (convert-standard-filename
		(expand-file-name "~/.tpu-gnu-keys")))
	   (tpu-copy-keyfile
	    (convert-standard-filename
		(expand-file-name "~/.tpu-gnu-keys")) file))))
 (cond ((file-readable-p file)
	 (load-file file))
	(t
	 (switch-to-buffer "*scratch*")
	 (erase-buffer)
	 (insert "

   Ack!! You're running TPU-edt under X-windows without loading an
   X key definition file.  To create a TPU-edt X key definition
   file, run the tpu-mapper.el program. It came with TPU-edt. It
   even includes directions on how to use it!  Perhaps it's lying
   around here someplace. ")
	 (let ((file "tpu-mapper.el")
	    (found nil)
	    (path nil)
	    (search-list (append (list (expand-file-name ".")) load-path)))
	  (while (and (not found) search-list)
	   (setq path (concat (car search-list)
				(if (string-match "/$" (car search-list)) "" "/")
				file))
	   (if (and (file-exists-p path) (not (file-directory-p path)))
		 (setq found t))
	   (setq search-list (cdr search-list)))
	  (cond (found
		 (insert (format
			  "Ah yes, there it is, in \n\n    %s \n\n" path))
		 (if (tpu-y-or-n-p "Do you want to run it now? ")
		   (load-file path)))
		 (t
		 (insert "Nope, I can't seem to find it. :-(\n\n")
		 (sit-for 120)))))))

(defun tpu-copy-keyfile (oldname newname)
 "Copy the TPU-edt X key definitions file to the new default name."
 (interactive "fOld name: \nFNew name: ")
 (setq zmacs-region-stays t)
 (if (not (get-buffer "*TPU-Notice*")) (generate-new-buffer "*TPU-Notice*"))
 (set-buffer "*TPU-Notice*")
 (erase-buffer)
 (insert "
 NOTICE --

 The default name of the TPU-edt key definition file has changed
 from `~/.tpu-gnu-keys' to `~/.tpu-keys'. With your permission,
 your key definitions will be copied to the new file. If you'll
 never use older versions of Emacs, you can remove the old file.
 If the copy fails, you'll be asked if you want to create a new
 key definitions file. Do you want to copy your key definition
 file now?
 ")
 (save-window-excursion
  (switch-to-buffer-other-window "*TPU-Notice*")
  (shrink-window-if-larger-than-buffer)
  (goto-char (point-min))
  (beep)
  (and (tpu-y-or-n-p "Copy key definitions to the new file now? ")
	 (condition-case conditions
       (copy-file oldname newname)
	  (error (message "Sorry, couldn't copy - %s" (cdr conditions)))))
  (kill-buffer "*TPU-Notice*")))


;;;
;;; Start and Stop TPU-edt
;;;
;;;###autoload
(defun tpu-edt-on nil
 "Turn on TPU/edt emulation."
 (interactive)
 (cond
  ((not tpu-edt-mode)
  ;; we use picture-mode functions
  (require 'picture)
  (tpu-set-control-keys)
  (cond (tpu-emacs19-p
	  (and window-system (tpu-load-xkeys nil))
	  (tpu-arrow-history))
	 (t
	  ;; define ispell functions
	  (autoload 'ispell-word "ispell" "Check spelling of word at or before point" t)
	  (autoload 'ispell-complete-word "ispell" "Complete word at or before point" t)
	  (autoload 'ispell-buffer "ispell" "Check spelling of entire buffer" t)
	  (autoload 'ispell-region "ispell" "Check spelling of region" t)))
  (tpu-set-mode-line t)
  (tpu-advance-direction)
  ;; set page delimiter, display line truncation, and scrolling like TPU
  (setq-default page-delimiter "\f")
  (setq-default truncate-lines t)
  (setq scroll-step 1)
  (setq tpu-edt-mode t))))

(defun tpu-edt-off nil
 "Turn off TPU/edt emulation. Note that the keypad is left on."
 (interactive)
 (cond
  (tpu-edt-mode
  (tpu-reset-control-keys nil)
  (tpu-set-mode-line nil)
  (setq-default page-delimiter "^\f")
  (setq-default truncate-lines nil)
  (setq scroll-step 0)
  (setq global-map (copy-keymap tpu-original-global-map))
  (use-global-map global-map)
  (setq tpu-edt-mode nil))))

(provide 'tpu-edt)

;;; tpu-edt.el ends here