1. xemacs
 2. xemacs-21.4

Source

xemacs-21.4 / man / w3.texi

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
\input texinfo
@setfilename w3.info
@settitle Emacs-W3 User's Manual
@iftex
@finalout
@end iftex
@c @setchapternewpage odd
@c @smallbook
@tex
\overfullrule=0pt
%\global\baselineskip 30pt   % for printing in double space
@end tex
@synindex cp fn
@synindex vr fn
@dircategory World Wide Web
@dircategory GNU Emacs Lisp
@direntry
* W3: (w3).            Emacs-W3 World Wide Web browser.
@end direntry
@ifinfo
This file documents the Emacs-W3 World Wide Web browser.

Copyright (C) 1993, 1994, 1995 William M. Perry
Copyright (C) 1996 Free Software Foundation

Permission is granted to make and distribute verbatim copies of
this manual provided the copyright notice and this permission notice
are preserved on all copies.

@ignore
Permission is granted to process this file through Tex and print the
results, provided the printed document carries copying permission
notice identical to this one except for the removal of this paragraph
(this paragraph not being relevant to the printed manual).

@end ignore
@end ifinfo
@c
@titlepage
@sp 6
@center @titlefont{Emacs-W3}
@center @titlefont{User's Manual}
@sp 4
@center Third Edition, Emacs-W3 Version 3.0
@sp 1
@center December 1996
@sp 5
@center William M. Perry
@center @i{wmperry@@cs.indiana.edu}
@page
@vskip 0pt plus 1filll
Copyright @copyright{} 1993, 1994, 1995 William M. Perry@*
Copyright @copyright{} 1996 Free Software Foundation

Permission is granted to make and distribute verbatim copies of@*
this manual provided the copyright notice and this permission notice@*
are preserved on all copies.

@end titlepage
@page
@ifinfo
@node Top, Introduction,, (DIR)
This manual documents the Emacs-W3 World Wide Web browser, a Lisp program
which runs as a subsystem under Emacs. The manual is divided into the
following chapters.

@menu
* Introduction::        Overview of Emacs-W3.
* Getting Started::       Getting up and running with Emacs-W3
* Basic Usage::         Basic movement and usage of Emacs-W3.
* Compatibility::        Explanation of compatibility with
                other web browsers.
* Controlling Formatting::	How to control HTML formatting
* MIME Support::        Support for MIME
* Security::          Various forms of security
* Non-Unix Operating Systems::	Special considerations necessary to get
                up and running correctly under non-unix
                OS's.
* Advanced Features::      Some of the more arcane features.
* More Help::          How to get more help---mailing lists,
                newsgroups, etc.
* Future Directions::      Plans for future revisions

Appendices:
* Reporting Bugs::       How to report a bug in Emacs-W3
* Installing SSL::       Turning on SSL support
* Using PGP/PEM::        Turning on PGP/PEM encryption support
* Mailcap Files::        An explanation of Mailcap files

Indices:
* General Index::        General Index
* Key Index::          Menus of command keys and their references
@end menu
@end ifinfo

@node Introduction, Getting Started, Top, Top
@chapter Introduction
@cindex World Wide Web

:: WORK :: Basic info on what Emacs-W3 is, including copyrights, etc.

@ifinfo
Here is some more specific information about what languages and
protocols Emacs-W3 supports.
@menu
* Markup Languages Supported::	Markup languages supported by Emacs-W3
* Stylesheets::         Stylesheet languages supported by Emacs-W3
* Supported Protocols::		Network protocols supported by Emacs-W3
@end menu
@end ifinfo
@node Markup Languages Supported, Stylesheets, Introduction, Introduction
@chapter Supported Markup Languages
Several different markup languages, and various extensions to those
languages, are supported by Emacs-W3.
@ifinfo
@center ----------
@center HTML 2.0
@center ----------
@end ifinfo
@iftex
@section HTML 2.0
@end iftex
@cindex HTML 2.0

:: WORK :: Reference to the HTML 2.0 RFC
:: WORK :: Basic explanation of HTML, tag structure, etc.

@ifinfo
@center ----------
@center HTML 3.2
@center ----------
@end ifinfo
@iftex
@section HTML 3.2
@end iftex
@cindex HTML 3.2
The HTML 3.2 language is an extension of HTML, with a large degree of
backward compatibility with HTML 2.0. This basically documents current
practice as of January, 1996.

@ifinfo
@center ----------
@center SGML Features
@center ----------
@end ifinfo
@iftex
@section SGML Features
@end iftex
@cindex SGML Features
@cindex Entity Definitions
@cindex Marked Sections

:: WORK :: Document marked sections, SGML features

@ifinfo
@center ----------
@center Extras
@center ----------
@end ifinfo
@iftex
@section Extra Markup
@end iftex
@cindex Easter Eggs
@cindex Fluff
@cindex Pomp & Circumstance
There are several different markup elements that are not officially part
of HTML or HTML 3.2 that Emacs-W3 supports. These are either items that
were dropped from HTML 3.@var{x} after I had implemented them, things I
find just completely hilarious, or experimental parts of HTML that
should not be counted as "official" or long lived.
@itemize @bullet
@item
FLAME support. For truly interesting dynamic documents. This is
replaced with a random quote from Mr. Angry (see @kbd{M-x flame} for a
sample).
@item
The top ten tags that did not make it into netscape. These tags were
posted to the newsgroup comp.infosystems.www.misc by Laura Lemay
(@i{lemay@@netcom.com}). Much thanks to her for the humor.
@table @b
@item <wired>...</wired>
Renders the enclosed text in a suitably ugly font/color combination. If
no default has been set up by the user, this is the default font, with
red text on a yellow background.
@item <roach>...</roach>
When selected, the enclosed text runs and hides under the nearest
window. OR, giggles a lot and demands nachos, depending on the
definition of "roach." (the formal definition, of course, to be
determined by the Official Honorary Internet Standards Committee For
Moving Really Slowly.)
@item <pinhead>
Inserts "zippyisms" into the enclosed text. Perfect for those professional
documents. This is sure to be a favorite of mine!
@item <secret>...</secret>
Must use secret spy decoder glasses (available direct from Netscape for
a reasonable fee) in order to read the enclosed text. Can also be read
by holding the computer in front of a full moon during the autumn
solstice.

In Emacs-W3, this displays the text using rot13 encoding.
@item <hype>
Causes Marc Andreesen to magically appear and grant an interview (wanted
or not). Please use this tag sparingly.
@item <peek>....</peek>
@item <poke>...</poke>
Need more control over screen layout in HTML? Well, here ya go.
n
Actually, <peek> could almost be considered useful. The VARIABLE
attribute can be used to insert the value of an emacs variable into the
current document. Things like 'Welcome to my page, <peek
variable=user-mail-address>' can be useful in spreading fear,
uncertainty, and doubt among users.
@item <yogsothoth>
@cindex Gates Bill
@cindex Yogsothoth
Summons the elder gods to suck away your immortal soul. Or Bill Gates,
if the elder gods are busy. Unpredictable (but amusing) results occur
when the <YOGSOTHOTH> and <HYPE> tags are used in close proximity.

@item <blink>...</blink>
Causes the enclosed text to .... ooops that one made it in.
@end table
@end itemize

@node Stylesheets, Supported Protocols, Markup Languages Supported,Introduction
@chapter Stylesheets
@cindex Stylesheets
@cindex Cascading Style Sheets
@cindex Aural Cascading Style Sheets
@cindex CSS
@cindex DSSSL
:: WORK :: Document CSS support
CSS Information at http://www.w3.org/pub/WWW/TR/REC-CSS1
Style guide at http://www.htmlhelp.com/reference/css/
:: WORK :: Document ACSS support
ACSS Information at http://www.w3.org/pub/WWW/Style/CSS/Speech/NOTE-ACSS
:: WORK :: Document DSSSL support

@node Supported Protocols, , Stylesheets, Introduction
@chapter Supported Protocols
@cindex Network Protocols
@cindex Protocols Supported
@cindex Supported Protocols
Emacs-W3 supports the following protocols
@table @b
@item Usenet News
Can either display an entire newsgroup or specific articles by
Message-ID: header. Instead of rewriting a newsreader, this integrates
with the Gnus newsreader. It requires at least Gnus 5.0, but it is
always safest to use the latest version. Gnus supports some very
advanced features, including virtual newsgroups, mail and news
integration, and reading news from multiple servers. @inforef{Gnus,
Top,gnus}, for more info.

To be more in line with the other URL schemes, the hostname and port of
an NNTP server can be specified. URLs of the form
news://hostname:port/messageID work, but might not work in some other
browsers.

@item HTTP
Supports the HTTP/0.9, HTTP/1.0, and parts of the HTTP/1.1 protocols.
@item Gopher
Support for all gopher types, including CSO queries.
@item Gopher+
Support for Gopher+ retrievals. Support for converting ASK blocks into
HTML 3.0 FORMS and submitting them back to the server.
@item FTP
FTP is handled by either ange-ftp or efs.
@inforef{Ange-FTP,Top,ange-ftp}, for more information on Ange-FTP, or
@inforef{EFS, Top,efs}, for information on EFS.
@item Local files
Local files are of course handled, and MIME content-types are derived
from the file extensions.
@item telnet, tn3270, rlogin
Telnet, tn3270, and rogin are handled by running the appropriate program
in an emacs buffer, or running an external process.
@item mailto
Causes a mail message to be started to a specific address. Supports the
Netscape @i{extensions} to specify arbitrary headers on the message.
@item data
A quick and easy way to `inline' small pieces of information that you do
not necessarily want to download over the net separately. Can speed up
display of small icons, stylesheet information, etc. See the internet
draft draft-masinter-url-data-02.txt for more information.
@item mailserver
A more powerful version of mailto, which allows the author to specify
the subject and body text of the mail message. This type of link is
never fully executed without user confirmation, because it is possible
to insert insulting or threatening (and possibly illegal) data into the
message. The mail message is displayed, and the user must confirm the
message before it is sent.
@item x-exec
A URL can cause a local executable to be run, and its output interpreted
as if it had come from an HTTP server. This is very useful, but is
still an experimental protocol, hence the X- prefix. This URL protocol
is deprecated, but might be useful in the future.
@item NFS
Retrieves information over NFS. This requires that your operating
system support auto-mounting of NFS volumes.
@item finger
Retrieves information about a user via the 'finger' protocol.
@item Info
Creates a link to an GNU-style info file. @inforef{Info,Top,info}, for more
information on the Info format.
@item SSL
SSL requires a set of patches to the Emacs C code and SSLRef 2.0, or an
external program to run in a subprocess (similar to the @file{tcp.el}
package that comes with GNUS. @xref{Installing SSL}
@end table

@node Getting Started, Getting Emacs, Introduction, Top
@chapter Getting Started
@cindex Clueless in Seattle
@cindex Getting Started
This section of the manual deals with getting, compiling, and
configuring @i{Emacs-W3}.
:: WORK :: Introduction to 'Getting Started'

@ifinfo
@menu
* Getting Emacs::        Where to get Emacs
* Getting Emacs-W3::      Where to get Emacs-W3
* Basic Setup::         Basic setup that most people want to do
* Firewalls::          Integrating Emacs-W3 with a firewall setup.
* Proxy Gateways::       Using a proxy server
@end menu
@end ifinfo

@node Getting Emacs, Getting Emacs-W3, Getting Started, Getting Started
@section Getting Emacs
@cindex Getting Emacs
@cindex Source code availability
:: WORK :: Explanation of Emacs, XEmacs, and where to get both

@node Getting Emacs-W3, Basic Setup, Getting Emacs, Getting Started
@section Getting Emacs-W3
@cindex FTP'in the distribution
@cindex Source code availability
:: WORK :: Explanation of Emacs, XEmacs, and where to get both

@node Basic Setup, Firewalls, Getting Emacs-W3, Getting Started
@section Basic Setup
For most people, Emacs-W3 will be ready to run straight out of the box.
Once the user is more familiar with the web and how it integrates with
Emacs, there are a few basic configuration variables that most people
will want to personalize.

@table @code
@item w3-default-homepage
@vindex w3-default-homepage
The URL to open at startup. This defaults to the environment variable
WWW_HOME if it is not set it in the users @file{.emacs} file. If
WWW_HOME is undefined, then it defaults to the hypertext documentation
for Emacs-W3.

@item w3-delay-image-loads
@vindex w3-delay-image-loads
Controls the loading of inlined images. If non-@code{nil}, images are
not loaded. If the correct image converters are not installed or the
network connection is very slow, it is best to set this to @code{t}.
Defaults to @code{nil}.
@item url-global-history-file
@vindex url-global-history-file
The global history file used by both Mosaic/X and Emacs-W3. This file
contains a list of all the URLs that have been visited. This file is parsed
at startup and used to provide URL completion. Emacs-W3 can read and
write Mosaic/X or Netscape 1.x style history files, or use its own
internal format (faster). The file type is determined automatically, or
prompted for if the file does not exist.
@item w3-hotlist-file
@vindex w3-hotlist-file
Hotlist filename. This should be the name of a file that is stored in
NCSA's Mosaic/X or Netscape's format. It is used to keep a listing of
commonly accessed URLs.
@item w3-personal-annotation-directory
@vindex w3-personal-annotation-directory
The directory where Emacs-W3 looks for personal annotations. This is a
directory that should hold the personal annotations stored in a
Mosaic/X-compatible format.
@item url-pgp/pem-entity
@findex user-real-login-name
@findex system-name
The name by which the user is known to PGP and/or PEM entities. If this
is not set when Emacs-W3 is loaded, it defaults to
@code{user-mail-address} if it is set, otherwise @code{(user-real-login-name)}@@@code{(system-name)}.
@item url-personal-mail-address
@vindex url-personal-mail-address
@vindex url-pgp/pem-entity
User's full email address. This is what is sent to HTTP/1.0 servers as
the FROM header. If this is not set when Emacs-W3 is loaded, then it
defaults to the value of @code{url-pgp/pem-entity}.

@item w3-right-border
@vindex w3-right-border
@findex window-width
Amount of space to leave on right margin of WWW buffers. This amount is
subtracted from the width of the window for each new WWW buffer and used
as the new @code{fill-column}.

@item w3-track-mouse
@vindex w3-track-mouse
Controls whether to track the mouse and message the url under the mouse.
If this is non-@code{nil}, then a description of the hypertext area
under the mouse is shown in the minibuffer. This shows what type of
link (inlined image, form entry area, delayed image, delayed MPEG, or
hypertext reference) is under the cursor, and the destination.
@item w3-echo-link
@vindex w3-echo-link
Controls how a URL is shown when a link is reached with @key{f},
@key{b}, or the mouse moves over it. Possible values are:
@table @b
@item url
Displays the URL (ie: @samp{http://www.cs.indiana.edu/}).
@item text
Displays the text of the link (ie: @samp{A link to Indiana University}).
@item title
Displays the title of the link, if any, otherwise behaves the same as @code{url}.
@item nil
Show nothing.
@end table
@item w3-use-forms-index
@vindex w3-use-forms-index
@cindex ISINDEX handling
@cindex Forms based searching
@cindex Searching with forms
Non-@code{nil} means translate <ISINDEX> tags into a hypertext form. A
single text entry box is shown where the ISINDEX tag appears.
@item url-use-hypertext-gopher
@vindex url-use-hypertext-gopher
@cindex Gopher+
Controls how gopher documents are retrieved. If non-@code{nil}, the
gopher pages are converted into HTML and parsed just like any other
page. If @code{nil}, the requests are passed off to the
@file{gopher.el} package by Scott Snyder. Using the @file{gopher.el}
package loses the gopher+ support, and inlined searching.
@item url-xterm-command
@vindex url-xterm-command
Command used to start a windowed shell, similar to an xterm. This
string is passed through @code{format}, and should expect four strings:
the title of the window, the program name to execute, and the server and
port number. The default is for xterm, which is very UNIX and
XWindows-centric.
@end table
@node Firewalls, Proxy Gateways, Basic Setup, Getting Started
@section Firewalls
@cindex Gateways
There are several different reasons why the gateway support might be
required.
@enumerate
@cindex Firewalls
@item
Stuck behind a firewall. This is usually the case at large corporations
with paranoid system-administrators.

@cindex TERM
@item
Using TERM @footnote{TERM is a user-level protocol for emulating IP over
a serial line. More information is available at
ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/apps/comm/term} for slip-like access to
the internet.

NOTE: XEmacs and Emacs 19.22 or later have patches to enable native TERM
networking. To enable it, #define TERM in the appropriate s/*.h file
for the operating system, then change the SYSTEM_LIBS define to include
the @file{termnet} library that comes with the latest versions of TERM.
 
@item
@cindex Faulty hostname resolvers
@cindex Broken SUN libc
@cindex Can't resolve hostnames
Emacs cannot resolve hostnames. This happens quite often on Sun
workstations and some ULTRIX machines. Some C libraries do not include
the hostname resolver routines in their static libraries. If Emacs was
linked statically, this means it won't be able to get to any machines
off the local network. This is characterized by being able to reach
someplace with a raw ip number, but not its hostname
(http://129.79.254.191/ works, but http://www.cs.indiana.edu/ doesn't).

If for some reason it is not feasible to recompile Emacs with the
@file{-lresolv} library or dynamic linking, it is just like being behind
a firewall. Another alternative is to set the variable
@code{url-broken-resolution} - this will use the support in ange-ftp or
EFS to use @file{nslookup} in a subprocess to do all hostname resolving.
See the variables @code{efs-nslookup-program},
@code{efs-nslookup-on-connect}, and @code{efs-nslookup-threshold} if are
using EFS, or @code{ange-ftp-nslookup-program} if using Ange-FTP.

@end enumerate

@vindex url-gateway-local-host-regexp
Emacs-W3 has support for using the gateway mechanism for certain
domains, and directly connecting to others. To use this, change the
value of @code{url-gateway-local-host-regexp}. This should be a regular
expression @footnote{Please see the full Emacs distribution for a
description of regular expressions} that matches local hosts that do not
require the use of a gateway. If @code{nil}, then all connections are
made through the gateway.


@vindex url-gateway-method
Emacs-W3 supports several methods of getting around gateways. The variable
@code{url-gateway-method} controls which of these methods is used. This
variable can have several values (use these as symbol names, not
strings):
@table @dfn
@item program
Run a program in a subprocess to connect to remote hosts (examples are
@i{itelnet}@footnote{Itelnet is a standard name for a telnet executable
that is capable of escaping the firewall. Check with system
administrators to see if anything similar is available}, an
@i{expect}@footnote{Expect is a scripting language that allows control
of interactive programs (like telnet) very easily. It is available from
gatekeeper.dec.com:/pub/GNU/expect-3.24.0.tar.gz} script, etc.).

@item tcp
Masanobu UMEDA (@i{umerin@@mse.kyutech.ac.jp}) has written a very nice
replacement for the standard networking in Emacs. This does basically
the same thing that a method of @code{program} does, but is slightly
more transparent to the user.
@item native
This means that Emacs-W3 should use the builtin networking code of Emacs.
This should be used only if there is no firewall, or the Emacs source
has already been hacked to get around the firewall.
@end table
One of these needs a bit more explanation than that:
@vindex url-gateway-telnet-ready-regexp
@vindex url-gateway-telnet-program
When running a program in a subprocess to emulate a network connection,
a few extra variables need to be set. The variable
@code{url-gateway-telnet-program} should point to an executable that
accepts a hostname and port # as its arguments, and passes standard
input to the remote host. This can be either the full path to the
executable or just the basename. The variable
@code{url-gateway-telnet-ready-regexp} controls how long Emacs-W3 should
wait after spawning the subprocess to start sending to its standard
input. This gets around a bug where telnet would miss the beginning of
requests becausse it did not buffer its input before opening a
connection. This should be a regular expression to watch for that
signifies the end of the setup of @code{url-gateway-telnet-program}.
The default should work fine for telnet.

Emacs-W3 should now be able to get outside the local network. If none
of this makes sense, its probably my fault. Please check with the
network administrators to see if they have a program that does most of
this already, since somebody somewhere at the company has probably been
through something similar to this before, and would be much more
helpful/knowledgeable about the local setup than I would be. But feel
free to mail me as a last resort.

@node Proxy Gateways, Basic Usage, Firewalls, Getting Started
@section Proxy Gateways
@vindex url-proxy-services
@cindex Proxy Servers
@cindex Proxies
@cindex Proxies, environment variables
@cindex HTTP Proxy
In late January 1993, Kevin Altis and Lou Montulli proposed and
implemented a new proxy service. This service requires the use of
environment variables to specify a gateway server/port # to send
protocol requests to. Each protocol (HTTP, WAIS, gopher, FTP, etc.@:)
can have a different gateway server. The environment variables are
@var{PROTOCOL}_proxy, where @var{PROTOCOL} is one of the supported
network protocols (gopher, file, HTTP, FTP, etc.)

@cindex No Proxy
@cindex Proxies, exclusion lists
@vindex NO_PROXY
For companies with internal intranets, it will usually be helpful to
define a list of hosts that should be contacted directly, @b{not} sent
through the proxy. The @var{NO_PROXY} environment variable controls
what hosts are able to be contacted directly. This should be a comma
separated list of hostnames, domain names, or a mixture of both.
Asterisks can be used as a wildcard. For example:

@example
NO_PROXY=*.aventail.com,home.com,*.seanet.com
@end example

tells Emacs-W3 to contact all machines in the @b{aventail.com} and
@b{seanet.com} domains directly, as well as the machine named
@b{home.com}.

@vindex url-proxy-services
@cindex Proxies, setting from lisp
For those adventurous souls who enjoy writing regular expressions, all
the proxy settings can be manipulated from Emacs-Lisp. The variable
@code{url-proxy-services} controls this. This is an assoc list, keyed
on the protocol type (http, gopher, etc) in all lowercase. The
@code{cdr} of each entry should be the fully-specified URL of the proxy
server to contact, or, in the case of the special "no_proxy" entry, a
regular expression that matches any hostnames that should be contacted
directly.

@example
(setq url-proxy-services '(("http"   . "http://proxy.aventail.com/")
              ("no_proxy" . "^.*\\(aventail\\|seanet\\)\.com")))
@end example

@node Basic Usage, , Proxy Gateways, Top
@chapter Basic Usage
Emacs-W3 is similar to the Info package all Emacs users hold near and dear to
their hearts (@xref{Top,,Info,info, The Info Manual}, for a description
of Info). Basically, @kbd{space} and @kbd{backspace} control scrolling,
and @kbd{return} or @kbd{mouse2} follows a hypertext link. The @kbd{f}
and @kbd{b} keys maneuver around the various links on the page.

@b{NOTE:} To enter data into a form entry area, select it using
@kbd{return} or the middle mouse button, just like a hypertext link.

By default, hypertext links are surrounded by '[[' and ']]' on
non-graphic terminals (VT100, DOS window, etc.). On a graphics
terminal, the links are in shown in different colors. @xref{Controlling
Formatting} for information on how to change this, or for help on
getting the highlighting to work on graphics terminals.

There are approximately 50 keys bound to special Emacs-W3 functions.
The basic rule of thumb regarding keybindings in Emacs-W3 is that a
lowercase key takes an action on the @b{current document}, and an
uppercase key takes an action on the document pointed to by the
hypertext link @b{under the cursor}.

There are several areas that the keybindings fall into: movement,
information, action, and miscellaneous.

@ifinfo
@menu
* Movement::		Moving around in a Emacs-W3 buffer
* Information::		Getting information about the Emacs-W3 document being
			viewed, and/or links within that document.
* Action::		Taking actions in a Emacs-W3 buffer (following links,
			printing, etc.)
* Miscellaneous::	Miscellaneous keybindings
@end menu
@end ifinfo
@node Movement, Information, Basic Usage, Basic Usage
@section Movement
:: WORK :: Document the 'h' and 'a' keymaps
@table @kbd
@findex scroll-up
@kindex SPC
@item SPC
Scroll downward in the buffer. With prefix arg, scroll down that many
screenfuls. 
@kindex DEL
@findex scroll-down
@item DEL
Scroll upward in the buffer. With prefix arg, scroll up that many
screenfuls. 
@kindex <
@findex w3-start-of-document
@item <
Goes to the start of document
@kindex >
@findex w3-end-of-document
@item >
Goes to the end of document
@kindex b
@kindex Shift-TAB
@findex w3-back-link
@item Shift-TAB, b
Attempts to move backward one link area in the current document.
Signals an error if no previous links are found.
@kindex hl
@findex w3-show-hotlist
@item hl
Displays a complete listing of the items in the hotlist.
@kindex hu
@findex w3-use-hotlist
@item hu
Go to a link in the hotlist.
@kindex m
@findex w3-complete-link
@item m
Choose a link from the current buffer and follow it. A completing-read
is done on all the links, so @kbd{space} and @kbd{TAB} can be used for
completion.
@kindex f
@kindex TAB
@kindex n
@findex w3-forward-link
@item TAB, f, n
Attempts to move forward one link area in the current document. Signals
an error if no more links are found.
@end table
@node Information, Action, Movement, Basic Usage
@section Information
These functions relate information about one or more links on the
current document.
@table @kbd
@kindex v
@findex url-view-url
@item v
This shows the URL of the current document in the minibuffer.
@kindex V
@findex w3-view-this-url
@item V
This shows the URL of the hypertext link under point in the minibuffer.
If there is not a hypertext link under point, then it shows the type of
form entry area under point. If there is no form entry area under
point, then it shows the inlined image's URL that is under point, if
any.
@kindex i
@findex w3-document-information
@item i
Shows miscellaneous information about the currently displayed document.
This includes the URL, the last modified date, MIME headers, the HTTP
response code, and any relationships to other documents. Any security
information is also displayed.
@kindex I
@findex w3-document-information-this-url
@item I
Shows information about the URL at point.
@kindex s
@findex w3-source-document
@item s
This shows the HTML source of the current document in a separate buffer.
The buffer's name is based on the document's URL.
@kindex S
@findex w3-source-document-at-point
@item S
Shows the HTML source of the hypertext link under point in a separate
buffer. The buffer's name is based on the document's URL.
@kindex k
@findex w3-save-url
@item k
This stores the current document's URL in the kill ring, and also in the
current window-system's clipboard, if possible.
@kindex K
@findex w3-save-this-url
@item K
Stores the URL of the document under point in the kill ring, and also in
the current window-system's clipboard, if possible.
@end table
@node Action, Miscellaneous, Information, Basic Usage
@section Action
First, here are the keys and functions that bring up a new hypertext
page, usually creating a new buffer.
@table @kbd
@kindex return
@findex w3-follow-link
@item return 
Pressing return when over a hyperlink attempts to follow the link
under the cursor. With a prefix argument (@kbd{C-u}), this forces the
file to be saved to disk instead of being passed off to other viewers
or being parsed as HTML.

Pressing return when over a form input field will prompt in the
minibuffer for the data to insert into the input field. Type checking
is done, and the data is only entered into the form when data of the
correct type is entered (ie: cannot enter 44 for 'date' field, etc).

@kindex Middle Mouse Button
@findex w3-follow-mouse
@item Middle Mouse Button
Attempt to follow a hypertext link under the mouse cursor. Clicking on
a form input field will prompt in the minibuffer for the data to insert
into the input field. Type checking is done, and the data is only
entered into the form when data of the correct type is entered (ie:
cannot enter 44 for 'date' field, etc).

@kindex Control Middle Mouse Button
@kindex Meta return
@findex w3-follow-inlined-image
@item Control Middle Mouse Button, Meta return
Tries to retrieve the inlined image that is under point. It ignores any
form entry areas or hyperlinks, and blindly follows any inlined image.
Useful for seeing images that are meant to be used as hyperlinks when
not on a terminal capable of displaying graphics.

@kindex p
@findex w3-print-this-url
@item p
Prints out the current buffer in a variety of formats, including
PostScript, HTML source, or formatted text.
@kindex P
@findex w3-print-url-under-point
@item P
Prints out the URL under point in a variety of formats, including
PostScript, HTML source, or formatted text.
@kindex m
@findex w3-complete-link
@item m
Selects a destination from a list of all the hyperlinks in the current
buffer. Use @kbd{space} and @kbd{tab} to complete on the links.

@kindex r
@kindex g
@findex w3-reload-document
@item r, g
Reloads the current document. The position within the buffer remains
the same (unless the document has changed since it was last retrieved,
in which case it should be relatively close). This causes an
unconditional reload from the remote server - the locally cached copy is
not consulted.
@kindex C-o
@findex w3-fetch
@item C-o
Prompts for a URL in the minibuffer, and attempts to fetch
it. If there are any errors, or Emacs-W3 cannot understand the type of link
requested, the errors are displayed in a hypertext buffer.
@kindex o
@findex w3-open-local
@vindex url-use-hypertext-dired
@item o
Opens a local file, interactively. This prompts for a local file name
to open. The file must exist, and may be a directory. If the requested
file is a directory and @code{url-use-hypertext-dired} is @code{nil},
then a dired-mode buffer is displayed. If non@code{nil}, then Emacs-W3
automatically generates a hypertext listing of the directory. The
hypertext mode is the default, so that all the keys and functions remain
the same.

@kindex M-s
@findex w3-search
@item M-s
Perform a search, if this is a searchable index. Searching requires a
server - Emacs-W3 can not do local file searching, as there are too many
possible types of searches people could want to do. Generally, the only
URL types that allow searching are HTTP, gopher, and X-EXEC.
@kindex Hv
@findex w3-show-history-list
@vindex w3-keep-history
@item Hv
If @code{url-keep-history} is non-@code{nil}, then Emacs-W3 keeps track
of all the URLs visited in an Emacs session. This function takes all
the links that are in that internal list, and formats them as hypertext
links in a list.
@end table

@cindex Buffer movement
And here are the commands to move around between Emacs-W3 buffers:

@table @kbd
@kindex l
@findex w3-goto-last-buffer
@item l
Goes to the last WWW buffer seen.
@kindex q
@findex w3-quit
@item q
Quits WWW mode. This kills the current buffer and goes to the most
recently visited buffer.
@kindex Q
@findex w3-leave-buffer
@item u
This is similar to w3-quit, but the buffer is not killed, it is moved to
the bottom of the buffer list (so it is the least likely to show up as
the default with switch-to-buffer). This is different from
@code{w3-goto-last-buffer} in that it does not return to the last WWW
page visited - it is the same as using @code{switch-to-buffer} - the
buffer left in the window is fairly random. 
@kindex HB
@kindex B
@findex w3-backward-in-history
@item HB, B
Takes one step back along the path in the current history. Has no
effect if at the beginning of the session history.
@kindex HF
@kindex F
@findex w3-forward-in-history
@item HF, F
Takes one step forward along the path in the current history. Has no
effect if at the end of the session history.
@end table

@node Miscellaneous, , Action, Basic Usage
@section Miscellaneous
@table @kbd
@kindex M-m
@findex w3-mail-current-document
@item M-m
Mails the current document to someone. Choose from several different
formats to mail: formatted text, HTML source, PostScript, or LaTeX source.
When the HTML source is mailed, then an appropriate <base> tag is inserted
at the beginning of the document so that relative links may be followed
correctly by whoever receives the mail.
@kindex M-M
@findex w3-mail-document-under-point
@item M-M
Mails the document pointed to by the hypertext link under point to someone.
Choose from several different formats to mail: formatted text, HTML source,
PostScript, or LaTeX source. When the HTML source is mailed, then an
appropriate <base> tag is inserted at the beginning of the document so that
relative links may be followed correctly by whoever receives the
mail.
@kindex p
@findex w3-print-this-url
@item p
Prints the current document. Choose from several different formats to
print: formatted text, HTML source, PostScript (with ps-print), or by using
LaTeX and dvips).

@findex lpr-buffer
@vindex lpr-command
@vindex lpr-switches
When the formatted text is printed, the normal @code{lpr-buffer} function
is called, and the variables @code{lpr-command} and @code{lpr-switches}
control how the document is printed.

When the HTML source is printed, then an appropriate <base> tag is
inserted at the beginning of the document.
@vindex w3-print-commnad
@vindex w3-latex-docstyle
When postscript is printed, then the HTML source of the document is
converted into LaTeX source. There are several variables controlling
what the final LaTeX document looks like.

:: WORK :: Document the new LaTeX backend

@table @code
@item w3-latex-use-latex2e
@vindex w3-latex-use-latex2e
If non-@code{nil}, configures the LaTeX engine to use the LaTeX2e
syntax. A @code{nil} value indicates that LaTeX 2.0.9 compabibility
will be used instead.
@item w3-latex-docstyle
@vindex w3-latex-docstyle
The document style to use when printing or mailing converted HTML files
in LaTeX. Good defaults are: @{article@}, [psfig,twocolumn]@{article@},
etc.
@item w3-latex-packages
@vindex w3-latex-packages
List of LaTeX packages to include. Currently this is only used if 
@code{w3-latex-use-latex2e} is non-@code{nil}.
@item w3-latex-use-maketitle
@vindex w3-latex-use-maketitle
If non-@code{nil}, the LaTeX engine will use real LaTeX title pages for
document titles.
@item w3-latex-print-links
@vindex w3-latex-print-links
If non-@code{nil}, prints the URLs of hypertext links as endnotes at the
end of the document. If set to @code{footnote}, prints the URL's as
footnotes on each page.
@end table

@kindex P
@findex w3-print-url-under-point
@item P
Prints the document pointed to by the hypertext link under point.
Please see the previous item for more information.
@kindex M-x w3-insert-formatted-url
@findex w3-insert-formatted-url
@item M-x w3-insert-formatted-url
Insert a fully formatted HTML link into another buffer. This gets the
name and URL of either the current buffer, or, with a prefix arg, of the
link under point, and construct the appropriate <a...>...</a> markup and
insert it into the desired buffer.
@kindex M-tab
@findex w3-insert-this-url
@item M-tab
Inserts the URL of the current document into another buffer. Buffer is
prompted for in the minibuffer. With prefix arg, uses the URL of the
link under point.
@kindex U
@findex w3-use-links
@item U
Selects one of the <LINK> tags from this document and fetch it. Links
are attributes of a specific document, and can tell such things as who
made the document, where a table of contents is located, etc.

Link tags specify relationships between documents in two ways. Normal
(forward) relationships (where the link has a REL="xxx" attribute), and
reverse relationships (where the link has a REV="xxx" attribute). This
first asks what type of link to follow (Normal or Reverse), then does
a @code{completing-read} on only the links that have that type of
relationship.
@end table

@node Compatibility, , , Top
@chapter Compatibility with other Browsers
Due to the popularity of several other browsers, Emacs-W3 offers an easy
transition to its much better way of life. This ranges from being able
to share the same preferences files and disk cache to actually emulating
the keybindings used in other browsers.

@ifinfo
@menu
* Emulation::			Emacs-W3 can emulate the keybindings and
				other behaviours of other browsers.
* Hotlist Handling::      A hotlist is an easy way to keep track of
				interesting Web pages without having to
				remember the exact path to get there.
* Session History::       Keeping a history of documents visited
				in one Emacs sessions allows the use of
				'forward' and 'back' buttons easily.
* Global History::		Keeping a history of all the places ever
				visited on the web.
* Annotations::         Annotations allow comments on other
				people's Web documents without needing
				to change the document.
@end menu
@end ifinfo
@node Emulation, Hotlist Handling, Compatibility, Compatibility
@section Emulation
@cindex Browser emulation
@cindex Emulation of other browsers
@cindex Netscape emulation
@cindex Lynx emulation
@findex turn-on-netscape-emulation
@findex turn-on-lynx-emulation
@findex w3-netscape-emulation-minor-mode
@findex w3-lynx-emulation-minor-mode
@vindex w3-mode-hook
:: WORK :: Document lynx emulation
:: WORK :: Document netscape emulation

@node Hotlist Handling, Session History, Emulation, Compatibility
@section Hotlist Handling
:: WORK :: Document that it supports different types of hotlist formats
:: WORK :: Make sure everything hotlist related can be accessed via 'h'
In order to avoid having to traverse many documents to get to the same
document over and over, Emacs-W3 supports a ``hotlist'' like Mosaic. This is
a file that contains URLs and aliases. Hotlists allow quick access to any
document in the Web, providing it has been visited and added to the hotlist.
The variable @code{w3-hotlist-file} determines where this information
is saved. The structure of the file is compatible with Mosaic's
hotlist file, so this defaults to @file{~/.mosaic-hotlist-default}.

Hotlist commands are:
@table @kbd
@kindex hi
@findex w3-hotlist-add-document
@vindex w3-hotlist-file
@item a
Adds the current document to the hotlist, with the buffer name as its
identifier. Modifies the file specified by @code{w3-hotlist-file}. If
this is given a @var{prefix-argument} (via @kbd{C-u}), the title is
prompted for instead of automatically defaulting to the
document title.

@findex w3-hotlist-refresh
@vindex w3-hotlist-file
@kindex hR
@item hR
This rereads the default hostlist file specified by
@code{w3-hotlist-file}.
@findex w3-hotlist-delete
@vindex w3-hotlist-file
@kindex hd
@item d
Prompts for the alias of the entry to kill. Pressing the spacebar or
tab will list out partial completions. The internal representation of
the hotlist and the file specified by @code{w3-hotlist-file} are
updated. 
@item hr
@kindex hr
@findex w3-hotlist-rename-entry
@vindex w3-hotlist-file
Some hotlist item names can be very unwieldy (`Mosaic for X level 2 fill
out form support'), or uninformative (`Index of /'). Prompts for the
item to rename in the minibuffer---use the spacebar or tab key for
completion. After having chosen an item to rename, prompts for a new
title until a unique title is entered. Modifies the file specified by
@code{w3-hotlist-file}.

@item hu
@kindex hu
@findex w3-use-hotlist
Prompts for the alias to jump to. Pressing the @key{spacebar} or
@key{tab} key shows partial completions.

@item hv
@kindex hv
@findex w3-show-hotlist
Converts the hotlist into HTML and displays it.
@item ha
@kindex ha
@findex w3-hotlist-apropos
Shows the hotlist entries matching a regular expression.
@item hA
@kindex hA
@findex w3-hotlist-append
Appends another hotlist file to the one currently in memory.
@end table
@node Session History, Global History, Hotlist Handling, Compatibility
@section History
@cindex History Lists
Almost all web browsers keep track of the URLs followed from a page, so
that it can provide @b{forward} and @b{back} buttons to keep a @i{path}
of URLs that can be traversed easily.
@vindex url-keep-history
If the variable @code{url-keep-history} is @code{t}, then Emacs-W3
keeps a list of all the URLs visited in a session.
@findex w3-show-history
To view a listing of the history for this session of Emacs-W3, use
@code{M-x w3-show-history} from any buffer, and Emacs-W3 generates an
HTML document showing every URL visited since Emacs started (or
cleared the history list), and then format it. Any of the links can
be chosen and followed to the original document. To clear the history
list, choose 'Clear History' from the 'Options' menu.

@findex w3-forward-in-history
@findex w3-backward-in-history
@findex w3-fetch
Another twist on the history list mechanism is the fact that all
Emacs-W3 buffers remember what URL, buffer, and buffer position of the
last document, and also keeps track of the next location jumped @b{to}
from that buffer. This means that the user can go forwards and
backwards very easily along the path taken to reach a particular
document. To go forward, use the function @code{w3-forward-in-history},
to go backward, use the function @code{w3-backward-in-history}.

@node Global History, Annotations, Session History, Compatibility
@section Global History
:: WORK :: Document that the global history can have diff. formats
Most web browsers also support the idea of a ``history'' of URLs the
user has visited, and it displays them in a different style than normal
URLs.

@vindex url-keep-history
@vindex url-global-history-file
If the variable @code{url-keep-history} is @code{t}, then Emacs-W3
keeps a list of all the URLs visited in a session. The file is
automatically written to disk when exiting emacs. The list is added to
those already in the file specified by @code{url-global-history-file},
which defaults to @file{~/.mosaic-global-history}.

If any URL in the list is found in the file, it is not saved, but new
ones are added at the end of the file.

The function that saves the global history list is smart enough to
notice what style of history list is being used (Netscape, Emacs-W3, or
XMosaic), and writes out the new additions appropriately.

@cindex Completion of URLs
@cindex Usefulness of global history
One of the nice things about keeping a global history files is that Emacs-W3
can use it as a completion table. When doing @kbd{M-x w3-fetch}, pressing
the @kbd{tab} or @kbd{space} key will show all completions for a
partial URL. This is very useful, especially for very long URLs that
are not in a hotlist, or for seeing all the pages from a particular web
site before choosing which to retrieve.

@node Annotations, Group Annotations, Global History, Compatibility
@section Annotations
@cindex Annotations
Mosaic can @i{annotate} documents. Annotations are comments about the
current document, and these annotations appear as a link to the comments
at the end of the document. The original file is not changed.
 
@ifinfo
@menu
* Group Annotations::       Annotations accessible by everyone
* Personal Annotations::     Private annotations only accessible
				 to the user who created them
@end menu
@end ifinfo
@node Group Annotations, Personal Annotations, Annotations, Annotations
@subsection Group Annotations
@cindex Group Annotations
@b{@i{NOTE}}: The group annotation experiment has been terminated. It
will be replaced with support on the server side for adding <LINK> tags
to documents.

@node Personal Annotations, , Group Annotations, Annotations
@subsection Personal Annotations
@cindex Personal Annotations
@vindex w3-personal-annotation-directory
Emacs-W3 looks in the directory specified by
@code{w3-personal-annotation-directory} (defaults to
@file{~/.mosaic-personal-annotations}). Any personal annotations for a
document are automatically appended when it is retrieved.

:: WORK :: Document the new 'a' prefix keymap
:: WORK :: Tell where the annotations are stored

@findex w3-add-personal-annotation
@vindex w3-annotation-mode
To add a new personal annotation, type @kbd{M-x
w3-add-personal-annotation}. This creates a new buffer, in the mode
specified by @code{w3-annotation-mode}. This defaults to
@code{html-mode}. If this variable is @code{nil}, or it points to an
undefined function, then @code{default-major-mode} is consulted.

A minor mode redefines @kbd{C-c C-c} to complete the annotation and
store it on the local disk.

@findex w3-delete-personal-annotation
To delete a personal annotation, it must be the current page. Once
reading the annotation, @kbd{M-x w3-delete-personal-annotation} will
remove it. This deletes the file containing the annotation, and any
references to it in the annotation log file.

Editing personal annotations is not yet supported.

@node Controlling Formatting, General Formatting, Top, Top
@chapter Controlling Formatting
@cindex Customizing formatting
@cindex Specifying Fonts
@cindex Fonts
@cindex Colors
How Emacs-W3 formats a document is very customizable. All control over
formatting is now controlled by a default stylesheet set by the user
with the @code{w3-default-sheet} variable.

The following sections describe in more detail how to change the
formatting of a document.

@ifinfo
@menu
* General Formatting::         Changing general things about a
                    document.
* Character based terminals::     Changing how a document is
                    displayed on a non-graphics
                    terminal (vt100, etc.@:) or if
                    @code{w3-delimit-emphasis} is @code{t}.
* Graphics workstations::       Changing how a document is
                    displayed on a graphics terminal
                    (Xwindows, Windows, NeXTstep,
                    OS/2, etc.)
* Inlined images::           How to specify how Emacs-W3
                    handles inlined images/mpegs.
@end menu
@end ifinfo
@node General Formatting, Character based terminals, Controlling Formatting, Controlling Formatting
@section General formatting conventions
@iftex
@heading Setting the fill column
@end iftex
@ifinfo
@center --------------------
@center Setting the right margin
@center --------------------
@end ifinfo
@cindex Margins
@vindex fill-column
@vindex w3-right-border
Each time a document is parsed, the right margin is recalculated
using the width of the current window and @code{w3-right-border}.
@code{w3-right-border} is an integer specifying how much room at the
right edge of the screen to leave blank. The @code{fill-column} is set
to @code{(- (window-width) @code{w3-right-border})}.
@iftex
@heading Formatting of directory listings
@end iftex
@ifinfo
@center --------------------
@center Formatting of directory listings
@center --------------------
@end ifinfo
@vindex url-use-hypertext-dired
When Emacs-W3 encounters a link to a directory (whether by local file access
or via FTP), it can either create an HTML document on the fly, or use
@code{dired-mode} to peruse the listing. The variable
@code{url-use-hypertext-dired} controls this behavior.

If the value is @code{t}, Emacs-W3 uses @code{directory-files} to list them
out and transform the directory into a hypertext document, then pass it
through the parser like any other document.

If the value is @code{nil}, just pass the directory off to dired using
@code{find-file}. Using this option loses all the hypertext abilities
of Emacs-W3, and the users is unable to load documents in the directory
directly into Emacs-W3 by clicking with the mouse, etc.

@iftex
@heading Formatting of gopher directories
@end iftex
@ifinfo
@center --------------------
@center Formatting of gopher directories
@center --------------------
@end ifinfo
@vindex w3-use-hypertext-gopher
@cindex Gopher+
@cindex ASK blocks
There are two different ways of viewing gopher links. The built-in
support that converts gopher directories into HTML, or the
@file{gopher.el} package by Scott Snyder (@i{snyder@@fnald0.fnal.gov}).
The variable that controls this is @code{w3-use-hypertext-gopher}. If
set to @code{nil}, then @file{gopher.el} is used. Any other value
causes Emacs-W3 to use its internal gopher support. If using
@file{gopher.el}, all the hypertext capabilities of Emacs-W3 are lost.
All the functionality of @file{gopher.el} is now available in the
hypertext version, and the hypertext version supports Gopher+ and ASK
blocks. 

@vindex w3-gopher-labels
The main way to control the display of gopher directories is by the
variable @code{w3-gopher-labels}. This variable controls the text that
is inserted at the front of each item. This is an assoc list of gopher
types (as one character strings), and a string to insert just after the
list item. All the normal gopher types are defined. Entries should be
similar to: @samp{("0" . "(TXT)")}. I have tried to keep all the tags
to three characters plus two parentheses. 
@iftex
@heading Creating a horizontal rule
@end iftex
@ifinfo
@center --------------------
@center Creating a horizontal rule
@center --------------------
@end ifinfo
@vindex w3-horizontal-rule-char
Horizontal rules (@b{<HR>} tags in HTML[+]) are used to separate chunks
of a document, and is meant to be rendered as a solid line across the
page. Some terminals display characters differently, so the variable
@code{w3-horizontal-rule-char} controls which character is used to draw
a horizontal bar. This variable must be the ASCII value of the
character, @b{not a string}. The variable is passed through
@code{make-string} whenever a horizontal rule of a certain width is
necessary.

@node Character based terminals, Graphics workstations, General Formatting, Controlling Formatting
@section On character based terminals
@vindex w3-delimit-emphasis
On character based terminals, there is no easy way to show that a
certain range of text is in bold or italics. If the variable
@code{w3-delimit-emphasis} is non-@code{nil}, then Emacs-W3 can insert
characters before and after character formatting commands in HTML
documents. The defaul value of @code{w3-delimit-emphasis} is
automatically set based on the type of window system and version of
Emacs being used. 

@vindex w3-header-chars-assoc
:: WORK ::

@findex w3-upcase-region
@code{w3-header-chars-assoc} is an assoc list of header tags and a list
of formatting instructions. The @code{car} of the list is the level of
the header (1--6). The rest of the list should contain three items.
The first item is text to insert before the header. The second item is
text to insert after the header. Both should have reserved characters
converted to their HTML[+] entity definitions. The third item is a
function to call on the area the header is in. This function is called
with arguments specifying the start and ending character positions of
the header. The starting point is always first. To convert a region to
upper case, please use @code{w3-upcase-region} instead of
@code{upcase-region}, so that entities are converted properly.

@node Graphics workstations, Inlined images, Character based terminals, Controlling Formatting
@section With graphics workstations
Starting with the first public release of version 2.3.0, all formatting
is controlled by the use of stylesheets.

:: WORK :: Graphic workstation stuff - redo for stylesheets

@node Inlined images, , Graphics workstations, Controlling Formatting
@cindex Inlined images
@cindex Images
@cindex Movies
@cindex Inlined MPEGs
@cindex MPEGs
When running in Lucid Emacs 19.10 or XEmacs 19.11 and higher, Emacs-W3 can
display inlined images and MPEG movies. There are several variables that
control how and when the images are displayed.

@cindex Netpbm
@cindex Pbmplus
@vindex w3-graphic-converter-alist
Since Lucid/XEmacs only natively understands XPixmaps and XBitmaps, GIFs
and other image types must first be converted to one of these formats.
To do this, the @b{netpbm utilities}@footnote{Available via anonymous
ftp from ftp.x.org:/R5contrib/netpbm-1mar1994.tar.gz, and most large ftp
sites.} programs are normally used. This is a suite of freeware image
conversion tools. The variable @code{w3-graphic-converter-alist}
controls how each image type is converted. This is an assoc list, keyed
on the MIME content-type. The @code{car} is the content-type, and the
@code{cdr} is a string suitable to pass to @code{format}. A %s in this
string will be replaced with a converter from the ppm image format to an
XPixmap (or XBitmap, if being run on a monochrome display). By default,
the Emacs-W3 browser has converters for:

@enumerate
@item
image/x-xbitmap
@item
image/xbitmap
@item
image/xbm
@item
image/gif
@item
image/jpeg
@item
image/x-fax
@item
image/x-raster
@item
image/windowdump
@item
image/x-icon
@item
image/portable-graymap
@item
image/portable-pixmap
@item
image/x-pixmap
@item
image/x-xpixmap
@item
image/pict
@item
image/x-macpaint
@item
image/x-targa
@item
image/tiff
@end enumerate

@vindex w3-color-max-blue
@vindex w3-color-max-green
@vindex w3-color-max-red
@vindex w3-color-use-reducing
@vindex w3-color-filter
Since most displays are (sadly) not 24-bit, Emacs-W3 can automatically
dither an image, so that it does not fill up the application' colormap too
quickly. If @code{w3-color-use-reducing} is non-@code{nil}, then the
images will use reduced colors. If @code{w3-color-filter} is @code{eq} to
@code{'ppmquant}, then the ppmquant program will be used. If @code{eq} to
@code{'ppmdither}, then the ppmdither program will be used. The ppmdither
program tends to give better results. The values of
@code{w3-color-max-red}, @code{w3-color-max-blue}, and
@code{w3-color-max-green} control how many colors the inlined images can
use. If using ppmquant, then the product of these three variables is used
as the maximum number of colors per image. If using ppmdither, then only
the set number of color cells can be allocated per image. See the man
pages for ppmdither and ppmquant for more information on how the dithering
is actually done. @code{w3-color-filter} may also be a string, specifying
exactly what external filter to use. An example is: @samp{ppmquant -fs
-map ~/pixmaps/colormap.ppm}.

@cindex MPEGs
@cindex Inlined animations
When running in XEmacs 19.11 or XEmacs 19.12, Emacs-W3 can insert an
MPEG movie in the middle of a buffer. 

:: WORK :: Need a pointer to the new EMBED Internet Draft ::

The basic syntax is:
@example
<embed href="somevideo.mpg" type="video/mpeg">
@end example

@vindex w3-mpeg-args
@vindex w3-mpeg-program
This requires a special version of the standard @file{mpeg_play} mpeg
player. Patches against the 2.0 version are available at
ftp://ftp.cs.indiana.edu/pub/elisp/w3/mpeg_patch. The variable
@code{w3-mpeg-program} should point to this executable, and
@code{w3-mpeg-args} should be a list of any additional arguments to be
passed to the player. By default, this includes @var{-loop}, so the
mpeg plays continuously.

@cindex Delaying inlined images
@cindex Delaying inlined animations
@vindex w3-delay-image-loads
@vindex w3-delay-mpeg-loads
Because images and movies can take up an incredible amount of bandwidth,
it is useful to be able to control whether they are loaded or not. By
default, images and movies are loaded automatically, but the variables
@code{w3-delay-image-loads} and @code{w3-delay-mpeg-loads} control this.
If set to non-@code{nil}, then the images or movies are not
loaded until explicitly requested by the user.

@cindex Loading delayed images
@cindex Loading delayed movies
@findex w3-load-delayed-images
@findex w3-load-delayed-mpegs
To load any delayed images, use the function
@code{w3-load-delayed-images}. Its counterpart for delayed movies is
@code{w3-load-delayed-mpegs}

@node MIME Support, Adding MIME types based on file extensions, , Top
@chapter MIME Support
MIME is an emerging standard for multimedia mail. It offers a very
flexible typing mechanism. The type of a file or message is specified
in two parts, separated by a '/'. The first part is the general
category of the data (text, application, image, etc.). The second part
is the specific type of data (postscript, gif, jpeg, etc.). So
@samp{text/html} specifies an HTML document, whereas
@samp{image/x-xwindowdump} specifies an image of an Xwindow taken with
the @file{xwd} program.


This typing allows much more flexibility in naming files. HTTP/1.0
servers can now send back content-type headers in response to a request,
and not have the client second-guess it based on file extensions. HTML
files can now be named @file{something.gif} (not a great idea, but
possible).

@ifinfo
@menu
* Adding MIME types based on file extensions:: How to map file
                        extensions onto MIME
                        types (e.g., @samp{.gif ->
                        image/gif)}.
* Specifying Viewers:: How to specify external and internal viewers
            for files that Emacs-W3 cannot handle natively.
@end menu
@end ifinfo

@node Adding MIME types based on file extensions, Specifying Viewers, MIME Support, MIME Support
@section Adding MIME types based on file extensions
@vindex mm-mime-extensions
For some protocols however, it is still necessary to guess the content
of a file based on the file extension. This type of guess-work should
only be needed when accessing files via FTP, local file access, or old
HTTP/0.9 servers.

Instead of specifying how to view things twice, once based on
content-type and once based on the file extension, it is easier to map
file extensions to MIME content-types. The variable that controls this
is @code{mm-mime-extensions}.

This variable is an assoc list of file extensions and the corresponding
MIME content-type. A sample entry looks like: @samp{(".movie"
. "video/x-sgi-movie")} This makes all files that end in @file{.movie}
(@file{foo.movie} and @file{bar.movie}) be interpreted as SGI animation
files. If a content-type is defined for the document, then this is
over-ridden. Regular expressions can @b{NOT} be used.

@cindex mime-types file
@findex mm-parse-mimetypes
Both Mosaic and the NCSA HTTP daemon rely on a separate file for mapping
file extensions to MIME types. Instead of having the users of Emacs-W3
duplicate this in lisp, this file can be parsed using the
@code{url-parse-mimetypes} function. This function is called each time
w3 is loaded. It tries to locate mimetype files in several places. If
the environment variable @code{MIMETYPES} is nonempty, then this is
assumed to specify a UNIX-like path of mimetype files (this is a colon
separated string of pathnames). If the @code{MIMETYPES} environment
variable is empty, then Emacs-W3 looks for these files:

@enumerate
@item
@file{~/.mime-types}
@item
@file{/etc/mime-types}
@item
@file{/usr/etc/mime-types}
@item
@file{/usr/local/etc/mime-types}
@item
@file{/usr/local/www/conf/mime-types}
@end enumerate

Each line contains information for one http type. These types resemble
MIME types. To add new ones, use subtypes beginning with x-, such as
application/x-myprogram. Lines beginning with # are comment lines, and
suitably ignored. Each line consists of:

type/subtype ext1 ext2 ... ext@var{n}

type/subtype is the MIME-like type of the document. ext* is any number
of space-separated filename extensions which correspond to the MIME
type.

@node Specifying Viewers, ,Adding MIME types based on file extensions, MIME Support
@section Specifying Viewers
Not all files look as they should when parsed as an HTML document
(whitespace is stripped, paragraphs are reformatted, and lots of little
changes that make the document look unrecognizable). Files may be
passed to external programs or Emacs Lisp functions to be viewed.

Not all files can be viewed accurately from within an Emacs session (GIF
files for example, or audio files). For this reason, the user can
specify file "viewers" based on MIME content-types. This is done with
a standard mailcap file. @xref{Mailcap Files}

@findex mm-add-mailcap-entry
As an alternative, the function @code{mm-add-mailcap-entry} can also be
used from an appropriate hook.@xref{Hooks} This functions takes three
arguments, the major type ("@i{image}"), the minor type ("@i{gif}"), and
an assoc list of information about the viewer. Please see the URL
documentation for more specific information on what this assoc list
should look like.

@node Security, Non-Unix Operating Systems, , Top
@chapter Security
@cindex Security
@cindex Paranoia
There are an increasing number of ways to authenticate a user to a web
service. Emacs-W3 tries to support as many as possible. Emacs-W3
currently supports:

@table @b
@item Basic Authentication
@cindex Security, Basic
@cindex HTTP/1.0 Authentication
@cindex Authentication, Basic
The weakest authentication available, not recommended if serious
security is necessary. This is simply a string that looks like
@samp{user:password} that has been Base64 encoded, as defined in RFC
1421.
@item Digest Authentication
@cindex Security, Digest
@cindex HTTP/1.0 Authentication
@cindex Authentication, Digest
Jeffery L. Hostetler, John Franks, Philip Hallam-Baker, Ari Luotonen,
Eric W. Sink, and Lawrence C. Stewart have an internet draft for a new
authentication mechanism. For the complete specification, please see
draft-ietf-http-digest-aa-01.txt in the nearest internet drafts
archive@footnote{One is ftp://ds.internic.net/internet-drafts}.
@item SSL Encryption
@cindex HTTP/1.0 Authentication
@cindex Secure Sockets Layer
@cindex SSL
@cindex Gag Puke Retch
@cindex Exportability
@cindex Export Restrictions
SSL is the @code{Secure Sockets Layer} interface developed by Netscape
Communications @footnote{http://www.netscape.com/}. Emacs-W3 supports
HTTP transfers over an SSL encrypted channel, if the appropriate files
have been installed.@xref{Installing SSL}
@item PGP/PEM
@cindex HTTP/1.0 Authentication
@cindex Public Key Cryptography
@cindex Authentication, PGP
@cindex Authentication, PEM
@cindex RIPEM
@cindex Public Key Cryptography
@cindex PGP
@cindex Pretty Good Privacy
@cindex Encryption
@cindex Security
@cindex ITAR must die
@cindex Stupid export restrictions
@cindex Support your local crypto-anarchist
@cindex NSA freaks
A few servers still support this method of authentication, but it has
been superseded by SSL and Secure-HTTP.@xref{Using PGP/PEM}
@end table

@node Non-Unix Operating Systems, VMS, Security, Top
@chapter Non-Unix Operating Systems
@cindex Non-Unix Operating Systems
@ifinfo
@menu
* VMS::         The wonderful world of VAX|AXP-VMS!
* OS/2::        The next-best thing to Unix.
* MS-DOS::       The wonderful world of MS-DOG!
* 32-Bit Windows::   Windows NT, Chicago/Windows 95.
* Amiga::        The Amiga, for those who still love them.
@end menu
@end ifinfo

@node VMS, OS/2, Non-Unix Operating Systems, Non-Unix Operating Systems
@section VMS
@cindex VAX-VMS
@cindex AXP-VMS
@cindex Digital VMS
@cindex VMS
:: WORK :: VMS Specific instriuctions

@node OS/2, MS-DOS, VMS, Non-Unix Operating Systems
@section OS/2
@cindex OS/2
@cindex Warp
:: WORK :: OS/2 Specific instructions

@node MS-DOS, 32-Bit Windows, OS/2, Non-Unix Operating Systems
@section MS-DOS
@cindex MS-DOS
@cindex Microsloth
@cindex DOS
@cindex MS-DOG
:: WORK :: DOS Specific instructions

@node 32-Bit Windows, Amiga, MS-DOS, Non-Unix Operating Systems
@section 32-Bit Windows
@cindex Windows (32-Bit)
@cindex 32-Bit Windows
@cindex Microsloth
@cindex Windows '95
:: WORK :: 32bit Windows Specific instructions

@node Amiga, Advanced Features, 32-Bit Windows, Non-Unix Operating Systems
@section Amiga
@cindex Amiga
@cindex Commodore
:: WORK :: Amiga specific instructions

@node Advanced Features, Style Sheets, Amiga, Top
@chapter Advanced Features

@ifinfo
@menu
* Style Sheets::    Formatting control, the right way
* Disk Caching::    Improving performance by using a local disk cache
* Interfacing to Mail/News::	How to make VM understand hypertext links
* Debugging HTML::   How to make Emacs-W3 display warnings about invalid
            HTML/HTML+ constructs.
* Native WAIS Support:: How to make Emacs-W3 understand WAIS links without
            using a gateway.
* Rating Links::    How to make Emacs-W3 put an 'interestingness' value
            next to each link.
* Gopher Plus Support:: How Emacs-W3 makes use of the Gopher+ protocol.
* Hooks::        Various hooks to use throughout Emacs-W3
* Other Variables::   Miscellaneous variables that control the real
            guts of Emacs-W3.
@end menu
@end ifinfo

@node Style Sheets, Disk Caching, Advanced Features, Advanced Features
@section Style Sheets
@cindex Formatting control
@cindex Style sheets
@cindex Look and Feel
@cindex Layout control
@cindex Experimental style sheet mechanism
Emacs-W3 currently supports the experimental style sheet mechanism
proposed by H&kon W. Lie of the W3 Consortium. This allows for the
author to specify what a document should look like, and yet allow the
end user to override any of the stylistic changes. This allows for
people with special needs (most notably the visually impaired) to
override style bindings that could make a document totally
unreadable.

@example
<style notation="css">
/* This is a comment
** These will be ignored, up to the terminating */

h1 @{ align: center,
   color: yellow,
   background: red,
   font-size: 24pt
  @}
h2 @{ align: right,
   font-family: palatino,
   font-size: 18pt
  @}
</style>
@end example

:: WORK :: Much more information on stylesheets

@cindex <style>
To include a stylesheet into a document, simply use the <style> tag.
Use the @b{notation} attribute to specify what language the stylesheet
is specified in. The default is @b{css}. The data between the <style>
and </style> tags is the stylsheet proper - no HTML parsing is done to
this data - it is treated similar to an <XMP> section of text. To
reference an external stylesheet, use the <link> tag.
@example
<link rel="stylesheet" href="/bill.style">
@end example
If these two mechanisms are mixed, then the URL is resolved first, and
the contents of the <style> tag take precedence if there are any
conflicting directives.

@cindex DSSSL
@cindex DSSSL-lite
In the future, DSSSL and DSSSL-lite will be supported as valid
stylesheet languages, but not in this release. For more information on
DSSSL-lite see http://www.falch.no/~pepper/DSSSL-Lite/ - for more
information on full DSSSL, see
ftp://ftp.jclark.com/pub/dsssl/dsssl.ps.gz

@node Disk Caching, Interfacing to Mail/News, Style Sheets, Advanced Features
@section Disk Caching
@cindex Caching
@cindex Persistent Cache
@cindex Disk Cache
A cache stores the information on a page on the local machine. When
requesting a page that is in the cache, Emacs-W3 can retrieve the page
from the cache more quickly than retrieving the page again from its
location out on the network. With a well-populated cache, browsing the
web is dramatically faster.

The first time a page is requested, Emacs-W3 retrieves the page from the
network. When requesting a page that is in the cache, Emacs-W3 checks
to see if the page has changed since it was last retrieved from the
remote machine. If it has not changed, the local copy is used, saving
the transmission of the file over the network.

@vindex url-automatic-caching
@cindex Turning on caching
@cindex Cleaning the cache
@cindex Clearing the cache
@cindex Cache cleaning
@cindex Limiting the size of the cache
To turn on disk caching, set the variable @code{url-automatic-caching}
to non-@code{nil}, or choose the 'Caching' menu item (under `Options').
That is all there is to it. Running the @code{clean-cache} shell script
fist is recommended, to allow for future cleaning of the cache. This
shell script will remove all files that have not been accessed since it
was last run. To keep the cache pared down, it is recommended that this
script be run from @i{at} or @i{cron} (see the manual pages for
crontab(5) or at(1) for more information)


@cindex Relying on cache
@cindex Cache only mode
@cindex Standalone mode
@cindex Browsing with no network connection
@cindex Netless browsing
@vindex url-standalone-mode
With a large cache of documents on the local disk, it can be very handy
when traveling, or any other time the network connection is not active
(a laptop with a dial-on-demand PPP connection, etc). Emacs-W3 can rely
solely on its cache, and avoid checking to see if the page has changed
on the remote server. In the case of a dial-on-demand PPP connection,
this will keep the phone line free as long as possible, only bringing up
the PPP connection when asking for a page that is not located in the
cache. This is very useful for demonstrations as well. To turn this
feature on, set the variable @code{url-standalone-mode} to
non-@code{nil}, or choose the `Use Cache Only' menu item (under
`Options')

@cindex Caching options
@cindex Alternate caching method
Emacs-W3 caches files under the temporary directory specified by
@code{url-temporary-directory}, in a user-specific subdirectory
(determined by the @code{user-real-login-name} function). The cache
files are stored under their original names, so a URL like:
http://www.aventail.com/foo/bar/baz.html would be stored in a cache file
named: /tmp/wmperry/com/aventail/www/foo/bar/baz.html. Sometimes,
espcially with gopher links, there will be name conflicts, and an error
will be signalled. This cannot be avoided, and still have reasonable
performance at startup time (reading in an index file of all the cached
pages can take a long time on slow machines, or even fast machines with
large caches). When running XEmacs 19.12 or later, a different naming
scheme can be used. This avoids name conflicts, but loses the human
readability of the cache file names. The cache files will look like:
/tmp/wmperry/acbd18db4cc2f85cedef654fccc4a4d8, which is certainly
unique, but not very user-friendly. To turn this on, add this to the
@file{.emacs} file:


@example
(add-hook 'w3-load-hooks '(lambda ()
               (fset 'url-create-cached-filename
                  'url-create-cached-filename-using-md5)))
@end example

If other versions of emacs will not be sharing the cache, I highly
recommend this method of creating the cache filename.
 

@node Interfacing to Mail/News, Debugging HTML, Disk Caching, Advanced Features
@section Interfacing to Mail/News
@cindex Interfacing to Mail/News
@cindex VM
@cindex Using Emacs-W3 with VM
@cindex GNUS
@cindex Using Emacs-W3 with Gnus
@cindex RMAIL
@cindex Using Emacs-W3 with RMAIL
More and more people are including URLs in their signatures, and within
the body of mail messages. It can get quite tedious to type these into
the minibuffer to follow one. 

@vindex browse-url-browser-function
With the latest versions of VM (the 5.9x series of betas) and Gnus
(5.x), URLs are automatically highlighted, and can be followed with the
mouse or the return key. How the URLs are viewed is determined by the
variable @code{browse-url-browser-function}, and it should be set to the
symbol @code{browse-url-w3}.

To access URLs from within RMAIL, the following hook should do the
trick.
@example
(add-hook 'rmail-mode-hook
	 (function
	  (lambda ()
	   (define-key rmail-mode-map [mouse-2] 'w3-maybe-follow-link-mouse)
	   (define-key rmail-mode-map "\r"   'w3-maybe-follow-link))))
@end example

@node Debugging HTML, Native WAIS Support, Interfacing to Mail/News, Advanced Features
@section Debugging HTML
@cindex Debugging
@cindex Invalid HTML
@cindex Bad HTML
@vindex w3-debug-buffer
@vindex w3-debug-html
For those people that are adventurous, or are just as anal as I am about
people writing valid HTML, set the variable @code{w3-debug-html} to
@code{t} and see what happens.


If a Emacs-W3 thinks it has encountered invalid HTML, then a debugging
message is displayed.

:: WORK :: Need to list the different values w3-debug-html can have, and
:: WORK :: what they do ::

@node Native WAIS Support, Rating Links, Debugging HTML, Advanced Features
@section Native WAIS Support
This version of Emacs-W3 supports native WAIS querying (earlier
versions required the use of a gateway program). In order to use the
native WAIS support, a working @dfn{waisq} binary is required. I
recommend the distribution from think.com -
ftp://think.com/wais/wais-8-b6.1.tar.Z is a good place to start.

@vindex url-waisq-prog
@vindex url-wais-gateway-server
@vindex url-wais-gateway-port
The variable @code{url-waisq-prog} must point to this executable, and
one of @code{url-wais-gateway-server} or @code{url-wais-gateway-port}
should be @code{nil}.

When a WAIS URL is encountered, a form will be automatically generated
and displayed. After typing in the search term, the query will be sent
to the server by running the @code{url-waisq-prog} in a subprocess. The
results will be converted into HTML and displayed.

@node Rating Links, Gopher Plus Support, Native WAIS Support, Advanced Features
@section Rating Links
The @code{w3-link-info-display-function} variable can be used to 'rate' a URL
when it shows up in an HTML page. If non-@code{nil}, then this should
be a list specifying (or a symbol specifying the name) of a function.
This function should expect one argument, a fully specified URL, and
should return a string. This string is inserted after the link
text.

If a user has decided that all links served from blort.com are too laden
with images, and wants to be warned that a link points at this host,
they could do something like this:

@example
(defun check-url (url)
 (if (string-match "://[^/]blort.com" url)
   "[SLOW!]" ""))

(setq w3-link-info-display-function 'check-url)
@end example

So that all links pointing to any site at blort.com shows up as "Some
link[SLOW!]" instead of just "Some link".

@node Gopher Plus Support, Hooks, Rating Links, Advanced Features
@section Gopher+ Support
@cindex Gopher+
The gopher+ support in Emacs-W3 is limited to the conversion of ASK
blocks into HTML 3.0 forms, and the usage of the content-length given by
the gopher+ server to give a nice status bar on the bottom of the
screen.

This will hopefully be extended to include the Gopher+ method of
content-type negotiation, but this may be a while.

@node Hooks, Other Variables, Gopher Plus Support, Advanced Features
@section Hooks
@cindex Hooks
These are the various hooks that can be used to customize some of
Emacs-W3's behavior. They are arranged in the order in which they would
happen when retrieving a document. All of these are functions (or lists
of functions) that are called consecutively.

@table @code
@vindex w3-load-hooks
@item w3-load-hooks
These hooks are run by @code{w3-do-setup} the first time a URL is
fetched. All the w3 variables are initialized before this hook is
run.
@item w3-file-done-hooks
These hooks are run by @code{w3-prepare-buffer} after all parsing on a
document has been done. All @code{url-current-}@var{*} and
@code{w3-current-}@var{*} variables are initialized when this hook is run.
This is run before the buffer is shown, and before any inlined images
are downloaded and converted.
@item w3-file-prepare-hooks
These hooks are run by @code{w3-prepare-buffer} before any parsing is
done on the HTML file. The HTTP/1.0 headers specified by
@code{w3-show-headers} have been inserted, the syntax table has been set
to @code{w3-parse-args-syntax-table}, and any personal annotations have
been inserted by the time this hook is run.
@item w3-mode-hooks
These hooks are run after a buffer has been parsed and displayed, but
before any inlined images are downloaded and converted.
@item w3-source-file-hooks
These hooks are run after displaying a document's source
@end table

@node Other Variables, , Hooks, Advanced Features
@section Miscellaneous variables
There are lots of variables that control the real nitty-gritty of Emacs-W3
that the beginning user probably shouldn't mess with. Here they are.

@table @code
@item url-bad-port-list
@vindex url-bad-port-list
List of ports to warn the user about connecting to. Defaults to just
the mail and NNTP ports so a malicious HTML author cannot spoof mail or
news to other people.
@item url-confirmation-func
@vindex url-confirmation-func
What function to use for asking yes or no functions. Possible values
are @code{'yes-or-no-p} or @code{'y-or-n-p}, or any function that takes
a single argument (the prompt), and returns @code{t} only if a positive
answer is gotten. Defaults to @code{'yes-or-no-p}.
@item w3-default-action
@vindex w3-default-action
A lisp symbol specifying what action to take for files with extensions
that are not in the @code{mm-mime-extensions} assoc list. This is
useful in case Emacs-W3 ever run across files with weird extensions
(.foo, .README, .READMEFIRST, etc.). In most circumstances, this should
not be required anymore.

Possible values: any lisp symbol. Should be a function that takes no
arguments. The return value does not matter, it is ignored. Some examples
are @code{'w3-prepare-buffer} or @code{'indented-text-mode}.
@ignore
@item w3-icon-directory-list
@vindex w3-icon-directory-list
A list of directorys to look in for the w3 standard icons... must end
in a /! If the directory @code{data-directory}/w3 exists, then this is
automatically added to the default value of
http://cs.indiana.edu/elisp/w3/icons/.
@end ignore
@item w3-keep-old-buffers
@vindex w3-keep-old-buffers
Whether to keep old buffers around when following links. To avoid lots
of buffers in one Emacs session, set this variable to @code{nil}. I
recommend setting it to @code{t}, so that backtracking from one link to
another is faster.

@item url-passwd-entry-func
@vindex url-passwd-entry-func
This is a symbol indicating which function to call to read in a
password. If this variable is @code{nil} at startup, it is initialized
depending on whether @dfn{EFS} or @dfn{ange-ftp} is being used. This
function should accept the prompt string as its first argument, and the
default value as its second argument.

@item w3-reuse-buffers
@vindex w3-reuse-buffers
Determines what happens when @code{w3-fetch} is called on a document
that has already been loaded into another buffer. Possible values are:
@code{nil}, @code{yes}, and @code{no}. @code{nil} will ask the user if
Emacs-W3 should reuse the buffer (this is the default value). A value of
@code{yes} means assume the user wants to always reuse the buffer. A
value of @code{no} means assume the user always wants to re-fetch the
document.
@item w3-show-headers
@vindex w3-show-headers
This is a list of HTTP/1.0 headers to show at the end of a buffer. All
the headers should be in lowercase. They are inserted at the end of the
buffer in a <UL> list. Alternatively, if this is simply @code{t}, then
all the HTTP/1.0 headers are shown. The default value is
@code{nil}.
@item w3-show-status, url-show-status
@vindex url-show-status
@vindex w3-show-status
Whether to show progress messages in the minibuffer.
@code{w3-show-status} controls if messages about the parsing are
displayed, and @code{url-show-status} controls if a running total of the
number of bytes transferred is displayed. These Can cause a large
performance hit if using a remote X display over a slow link, or a
terminal with a slow modem.
@item mm-content-transfer-encodings
@vindex mm-content-transfer-encodings
An assoc list of @var{Content-Transfer-Encodings} or
@var{Content-Encodings} and the appropriate decoding algorithms for each.
If the @code{cdr} of a node is a list, then this specifies the decoder is
an external program, with the program as the first item in the list, and
the rest of the list specifying arguments to be passed on the command line.
If using an external decoder, it must accept its input from @code{stdin}
and send its output to @code{stdout}.

If the @code{cdr} of a node is a symbol whose function definition is
non-@code{nil}, then that encoding can be handled internally. The function
is called with 2 arguments, buffer positions bounding the region to be
decoded. The function should completely replace that region with the
unencoded information.

Currently supported transfer encodings are: base64, x-gzip, 7bit, 8bit,
binary, x-compress, x-hqx, and quoted-printable.
@item url-uncompressor-alist
@vindex url-uncompressor-alist
An assoc list of file extensions and the appropriate uncompression
programs for each. This is used to build the Accept-encoding header for
HTTP/1.0 requests.
@item url-waisq-prog
@vindex url-waisq-prog
Name of the waisq executable on this system. This should be the
@file{waisq} program from think.com's wais8-b5.1 distribution.
@end table

@node More Help, Future Directions, , Top
@chapter More Help
@cindex Relevant Newsgroups
@cindex Newsgroups
@cindex Support
For more help on Emacs-W3, please send me mail
(@i{wmperry@@cs.indiana.edu}). Several discussion lists have also been
created for Emacs-W3. To subscribe, send mail to
@i{majordomo@@indiana.edu}, with the body of the message 'subscribe
@var{listname} @var{<email addres>}'. All other mail should go to
@i{<listname>@@indiana.edu}.


@itemize @bullet
@item
w3-announce -- this list is for anyone interested in Emacs-W3, and
should in general only be used by me. The gnu.emacs.sources newsgroup
and a few other mailing lists are included on this. Please only use
this list for major package releases related to Emacs-W3.
(@i{www-announce@@w3.org} is included on this list).
@item
w3-beta -- this list is for beta testers of Emacs-W3. These brave souls test
out not-quite stable code.
@item
w3-dev -- a list consisting of myself and a few other people who are
interested in the internals of Emacs-W3, and doing active development work.
Pretty dead right now, but I hope it will grow.
@end itemize

For more help on the World Wide Web in general, please refer to the
comp.infosystems.www.* newsgroups. There are also several discussion
lists concerning the Web. Send mail to @i{<listname>-request@@w3.org}
with a subject line of 'subscribe <listname>'. All mail should go to
@i{<listname>@@w3.org}. Administrative mail should go to
@i{www-admin@@w3.org}. The lists are:


@itemize @bullet
@item
www-talk -- for general discussion of the World Wide Web, where its
going, new features, etc. All the major developers are subscribed to
this list.
@item
www-announce -- for announcements concerning the World Wide Web. Server
changes, new servers, new software, etc.
@end itemize

As a last resort, mail me. I'll try to answer as quickly as I can.

@node Future Directions, Reporting Bugs, More Help, Top
@chapter Future Directions
Changes are constantly being made to the Emacs browser (hopefully all
for the better). This is a list of the things that are being worked on
right now.

:: WORK :: Revamp the todo list

@node Reporting Bugs, Installing SSL, Future Directions, Top
@appendix Reporting Bugs
@cindex Reporting Bugs
@cindex Bugs
@cindex Contacting the author

:: WORK :: Reporting bugs needs work.

@node Installing SSL, Using PGP/PEM, Reporting Bugs, Top 
@appendix Installing SSL
@cindex HTTP/1.0 Authentication
@cindex Secure Sockets Layer
@cindex SSL
@cindex Gag Puke Retch
@cindex Exportability
@cindex Export Restrictions
In order to use SSL in Emacs-W3, an implementation of SSL is necessary.
These are the implementations that I am aware of:

@table @code
@item SSLRef 2.0
Available from Netscape Communications @footnote{http://www.netscape.com/newsref/std/sslref.html}. This requires the
RSARef library, which is not exportable. The RSARef library is
available from ftp://ftp.rsa.com/rsaref/
@item SSLeay 0.4
An implementation by Eric Young (eay@@mincom.oz.au) that is free for
commerial or noncommercial use, and was developed completely outside the
US by a non-US citizen. More information can be found at
ftp://ftp.psy.uq.oz.au/pub/Crypto/SSL/
@end table

@vindex ssl-program-name
Whichever reference implementation is used (I recommend the SSLeay
distribution, just to thumb a nose at the NSA :), there is a program
that can be run in a subprocess that takes a hostname and port number on
the command line, and reads/writes to standard input/output (the
Netscape implementation comes with one of these by default). Set the
variable @code{ssl-program-name} to point to this program.


This should be all the configuration necessary. In the future, I will
be distributing a set of patches to Emacs 19.xx and XEmacs 19.xx to
SSL-enable them, for the sake of speed.

@node Using PGP/PEM, Mailcap Files, Installing SSL, Top
@appendix Using PGP/PEM
@cindex HTTP/1.0 Authentication
@cindex Public Key Cryptography
@cindex Authentication, PGP
@cindex Authentication, PEM
@cindex RIPEM
@cindex Public Key Cryptography
@cindex PGP
@cindex Pretty Good Privacy
@cindex Encryption
@cindex Security
@cindex ITAR must die
@cindex Stupid export restrictions
@cindex Support your local crypto-anarchist
@cindex NSA freaks
Most of this chapter has been reproduced from the original documentation
written by Rob McCool (@i{robm@@netscape.com})@footnote{See
http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/docs/PEMPGP.html for the original}.

RIPEM is 'Riordan's Internet Privacy Enhanced Mail', and is currently on
version 1.2b3. US citizens can ftp it from
ftp://ripem.msu.edu/pub/crypt/ripem.

PGP is 'Pretty Good Privacy', and is currently on version 2.6. The
legal controversies that plagued earlier versions have been resolved, so
this is a competely legal program now. There is also a legal version
for european users, called 2.6ui (the Unofficial International
version).

PGP and PEM are programs that allow two parties to communicate in a way
which does not allow third parties to read them, and which certify that
the person who sent the message is really who they claim they are.


PGP and PEM both use RSA encryption. The U.S. government has strict
export controls over foreign use of this technology, so people outside
the U.S. may have a difficult time finding programs which perform the
encryption.

A working copy of either Pretty Good Privacy or RIPEM is required. You
should be familiar with the program and have generated a public/private
key pair.


Currently, the protocol has been implemented with PEM and PGP using
local key files on the server side, and on the client side with PEM
using finger to retrieve the server's public key.

Parties who wish to use Emacs-W3 with PEM or PGP encryption will need to
communicate beforehand and find a tamper-proof way to exchange their
public keys.

Pioneers get shot full of arrows. This work is currently in the
experimental stages and thus may have some problems that I have
overlooked. The only known problem that I know about is that the
messages are currently not timestamped. This means that a malicious
user could record the encrypted message with a packet sniffer and repeat
it back to the server ad nauseum. Although they would not be able to
read the reply, if the request was for something being charged for, this
could be very inconvenient.

This protocol is almost word-for-word a copy of Tony Sander's RIPEM
based scheme, generalized a little. Below, wherever PEM is used,
replace it with PGP, and the behaviour should remain the same.

@example
*Client:*

GET /docs/protected.html HTTP/1.0
UserAgent: Emacs-W3/2.1.x

*Server:* 

HTTP/1.0 401 Unauthorized
WWW-Authenticate: PEM entity="webmaster@@hoohoo.ncsa.uiuc.edu"
Server: NCSA/1.1

*Client:* 

GET / HTTP/1.0
Authorization: PEM entity="robm@@ncsa.uiuc.edu"
Content-type: application/x-www-pem-request

--- BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE ---
this is the real request, encrypted
--- END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE ---

*Server:* 

HTTP/1.0 200 OK
Content-type: application/x-www-pem-reply

--- BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE ---
this is the real reply, encrypted
--- END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE ---
That's it. 
@end example

@cindex Mailcrypt
Emacs-W3 uses the excellent @i{mailcrypt}@footnote{Available from
http://www.cs.indiana.edu/LCD/cover.html?mailcrypt} package written by
Jin S Choi (@i{jsc@@mit.edu}). This package takes care of calling ripem
and/or pgp with the correct arguments. Please see the documentation at
the top of mailcrypt.el for instructions on using mailcrypt. All bug
reports about mailcrypt should go to Jin S Choi, but bugs about how I
use it in Emacs-W3 should of course be directed to me.

@node Mailcap Files, General Index, Using PGP/PEM, Top
@appendix Mailcap Files
NCSA Mosaic and almost all other WWW browsers rely on a separate file
for mapping MIME types to external viewing programs. This takes some of
the burden off of browser developers, so each browser does not have to
support all image formats, or postscript, etc. Instead of having the
users of Emacs-W3 duplicate this in lisp, this file can be parsed using
the @code{mm-parse-mailcaps} function. This function is called each
time Emacs-W3 is loaded. It tries to locate mimetype files in several
places. If the environment variable @code{MAILCAPS} is nonempty, then
this is assumed to specify a UNIX-like path of mimetype files (this is a
colon separated string of pathnames). If the @code{MAILCAPS}
environment variable is empty, then Emacs-W3 looks for these
files:

@enumerate
@item
@file{~/.mailcap}
@item
@file{/etc/mailcap}
@item
@file{/usr/etc/mailcap}
@item
@file{/usr/local/etc/mailcap}
@end enumerate

This format of this file is specified in RFC 1343, but a brief synopsis
follows (this is taken verbatim from sections of RFC 1343).

Each mailcap file consists of a set of entries that describe the proper
handling of one media type at the local site. For example, one line
might tell how to display a message in Group III fax format. A mailcap
file consists of a sequence of such individual entries, separated by
newlines (according to the operating system's newline
conventions). Blank lines and lines that start with the "#" character
(ASCII 35) are considered comments, and are ignored. Long entries may
be continued on multiple lines if each non-terminal line ends with a
backslash character ('\', ASCII 92), in which case the multiple lines
are to be treated as a single mailcap entry. Note that for such
"continued" lines, the backslash must be the last character on the line
to be continued.

Each mailcap entry consists of a number of fields, separated by
semi-colons. The first two fields are required, and must occur in the
specified order. The remaining fields are optional, and may appear in
any order.

The first field is the content-type, which indicates the type of data
this mailcap entry describes how to handle. It is to be matched against
the type/subtype specification in the "Content-Type" header field of an
Internet mail message. If the subtype is specified as "*", it is
intended to match all subtypes of the named content-type.

The second field, view-command, is a specification of how the message or
body part can be viewed at the local site. Although the syntax of this
field is fully specified, the semantics of program execution are
necessarily somewhat operating system dependent.

The optional fields, which may be given in any order, are as follows:
@itemize @bullet
@item
The "compose" field may be used to specify a program that can be used to
compose a new body or body part in the given format. Its intended use
is to support mail composing agents that support the composition of
multiple types of mail using external composing agents. As with the
view- command, the semantics of program execution are operating system
dependent. The result of the composing program may be data that is not
yet suitable for mail transport---that is, a Content-Transfer-Encoding
may need to be applied to the data.
@item
The "composetyped" field is similar to the "compose" field, but is to be
used when the composing program needs to specify the Content-type header
field to be applied to the composed data. The "compose" field is
simpler, and is preferred for use with existing (non-mail-oriented)
programs for composing data in a given format. The "composetyped" field
is necessary when the Content-type information must include auxilliary
parameters, and the composition program must then know enough about mail
formats to produce output that includes the mail type
information.
@item
The "edit" field may be used to specify a program that can be used to
edit a body or body part in the given format. In many cases, it may be
identical in content to the "compose" field, and shares the
operating-system dependent semantics for program execution.
@item
The "print" field may be used to specify a program that can be used to
print a message or body part in the given format. As with the
view-command, the semantics of program execution are operating system
dependent.
@item
The "test" field may be used to test some external condition (e.g. the
machine architecture, or the window system in use) to determine whether
or not the mailcap line applies. It specifies a program to be run to
test some condition. The semantics of execution and of the value
returned by the test program are operating system dependent. If the
test fails, a subsequent mailcap entry should be sought. Multiple test
fields are not permitted---since a test can call a program, it can
already be arbitrarily complex.
@item
The "needsterminal" field indicates that the view-command must be run on
an interactive terminal. This is needed to inform window-oriented user
agents that an interactive terminal is needed. (The decision is not
left exclusively to the view-command because in some circumstances it
may not be possible for such programs to tell whether or not they are on
interactive terminals.) The needsterminal command should be assumed to
apply to the compose and edit commands, too, if they exist. Note that
this is NOT a test---it is a requirement for the environment in which
the program will be executed, and should typically cause the creation of
a terminal window when not executed on either a real terminal or a
terminal window.
@item
The "copiousoutput" field indicates that the output from the
view-command will be an extended stream of output, and is to be
interpreted as advice to the UA (User Agent mail- reading program) that
the output should be either paged or made scrollable. Note that it is
probably a mistake if needsterminal and copiousoutput are both
specified.
@item
The "description" field simply provides a textual description,
optionally quoted, that describes the type of data, to be used
optionally by mail readers that wish to describe the data before
offering to display it.
@item
The "x11-bitmap" field names a file, in X11 bitmap (xbm) format, which
points to an appropriate icon to be used to visually denote the presence
of this kind of data.
@item
Any other fields beginning with "x-" may be included for local or
mailer-specific extensions of this format. Implementations should
simply ignore all such unrecognized fields to permit such extensions,
some of which might be standardized in a future version of this
document.
@end itemize

@node General Index, Key Index, Mailcap Files, Top
@appendix General Index
@printindex fn
@node Key Index, , General Index, Top
@appendix Key Index
@printindex ky
@contents
@bye