1. xemacs
 2. xemacs-21.4

Source

xemacs-21.4 / src / buffer.c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
/* Buffer manipulation primitives for XEmacs.
  Copyright (C) 1985-1989, 1992-1995 Free Software Foundation, Inc.
  Copyright (C) 1995 Sun Microsystems, Inc.
  Copyright (C) 1995, 1996 Ben Wing.

This file is part of XEmacs.

XEmacs is free software; you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
later version.

XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with XEmacs; see the file COPYING. If not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA. */

/* Synched up with: Mule 2.0, FSF 19.30. */

/* Authorship:

  FSF: long ago.
  JWZ: some changes for Lemacs, long ago. (e.g. separate buffer
    list per frame.)
  Mly: a few changes for buffer-local vars, 19.8 or 19.9.
  Ben Wing: some changes and cleanups for Mule, 19.12.
 */

/* This file contains functions that work with buffer objects.
  Functions that manipulate a buffer's text, however, are not
  in this file:

  1) The low-level functions that actually know about the
   implementation of a buffer's text are located in insdel.c.
  2) The higher-level (mostly Lisp) functions that manipulate a
   buffer's text are in editfns.c.
  3) The highest-level Lisp commands are in cmds.c.

  However:

  -- Functions that know about syntax tables (forward-word,
   scan-sexps, etc.) are in syntax.c, as are functions
   that manipulate syntax tables.
  -- Functions that know about case tables (upcase, downcase,
   etc.) are in casefiddle.c. Functions that manipulate
   case tables (case-table-p, set-case-table, etc.) are
   in casetab.c.
  -- Functions that do searching and replacing are in
   search.c. The low-level functions that implement
   regular expressions are in regex.c.

  Also:

  -- Some file and process functions (in fileio.c and process.c)
   copy text from or insert text into a buffer; they call
   low-level functions in insdel.c to do this.
  -- insdel.c calls low-level functions in undo.c and extents.c
   to record buffer modifications for undoing and to handle
   extent adjustment and extent-data creation and insertion.

*/

#include <config.h>
#include "lisp.h"

#include "buffer.h"
#include "chartab.h"
#include "commands.h"
#include "elhash.h"
#include "extents.h"
#include "faces.h"
#ifdef FILE_CODING
#include "file-coding.h"
#endif
#include "frame.h"
#include "insdel.h"
#include "lstream.h"
#include "process.h"      /* for kill_buffer_processes */
#ifdef REGION_CACHE_NEEDS_WORK
#include "region-cache.h"
#endif
#include "specifier.h"
#include "syntax.h"
#include "sysdep.h"	/* for getwd */
#include "window.h"

#include "sysfile.h"

struct buffer *current_buffer;	/* the current buffer */

/* This structure holds the default values of the buffer-local variables
  defined with DEFVAR_BUFFER_LOCAL, that have special slots in each buffer.
  The default value occupies the same slot in this structure
  as an individual buffer's value occupies in that buffer.
  Setting the default value also goes through the alist of buffers
  and stores into each buffer that does not say it has a local value. */
Lisp_Object Vbuffer_defaults;
static void *buffer_defaults_saved_slots;

/* This structure marks which slots in a buffer have corresponding
  default values in Vbuffer_defaults.
  Each such slot has a nonzero value in this structure.
  The value has only one nonzero bit.

  When a buffer has its own local value for a slot,
  the bit for that slot (found in the same slot in this structure)
  is turned on in the buffer's local_var_flags slot.

  If a slot in this structure is 0, then there is a DEFVAR_BUFFER_LOCAL
  for the slot, but there is no default value for it; the corresponding
  slot in Vbuffer_defaults is not used except to initialize newly-created
  buffers.

  If a slot is -1, then there is a DEFVAR_BUFFER_LOCAL for it
  as well as a default value which is used to initialize newly-created
  buffers and as a reset-value when local-vars are killed.

  If a slot is -2, there is no DEFVAR_BUFFER_LOCAL for it.
  (The slot is always local, but there's no lisp variable for it.)
  The default value is only used to initialize newly-creation buffers.

  If a slot is -3, then there is no DEFVAR_BUFFER_LOCAL for it but
  there is a default which is used to initialize newly-creation
  buffers and as a reset-value when local-vars are killed. */
struct buffer buffer_local_flags;

/* This is the initial (startup) directory, as used for the *scratch* buffer.
  We're making this a global to make others aware of the startup directory.
  `initial_directory' is stored in external format.
 */
char initial_directory[MAXPATHLEN+1];

/* This structure holds the names of symbols whose values may be
  buffer-local. It is indexed and accessed in the same way as the above. */
static Lisp_Object Vbuffer_local_symbols;
static void *buffer_local_symbols_saved_slots;

/* Alist of all buffer names vs the buffers. */
/* This used to be a variable, but is no longer,
  to prevent lossage due to user rplac'ing this alist or its elements.
  Note that there is a per-frame copy of this as well; the frame slot
  and the global variable contain the same data, but possibly in different
  orders, so that the buffer ordering can be per-frame.
 */
Lisp_Object Vbuffer_alist;

/* Functions to call before and after each text change. */
Lisp_Object Qbefore_change_functions;
Lisp_Object Qafter_change_functions;
Lisp_Object Vbefore_change_functions;
Lisp_Object Vafter_change_functions;

/* #### Obsolete, for compatibility */
Lisp_Object Qbefore_change_function;
Lisp_Object Qafter_change_function;
Lisp_Object Vbefore_change_function;
Lisp_Object Vafter_change_function;

#if 0 /* FSFmacs */
Lisp_Object Vtransient_mark_mode;
#endif

/* t means ignore all read-only text properties.
  A list means ignore such a property if its value is a member of the list.
  Any non-nil value means ignore buffer-read-only. */
Lisp_Object Vinhibit_read_only;

/* List of functions to call that can query about killing a buffer.
  If any of these functions returns nil, we don't kill it. */
Lisp_Object Vkill_buffer_query_functions;

/* Non-nil means delete a buffer's auto-save file when the buffer is saved. */
int delete_auto_save_files;

Lisp_Object Qbuffer_live_p;
Lisp_Object Qbuffer_or_string_p;

/* List of functions to call before changing an unmodified buffer. */
Lisp_Object Vfirst_change_hook;
Lisp_Object Qfirst_change_hook;

Lisp_Object Qfundamental_mode;
Lisp_Object Qmode_class;
Lisp_Object Qpermanent_local;

Lisp_Object Qprotected_field;

Lisp_Object QSFundamental;	/* A string "Fundamental" */
Lisp_Object QSscratch;     /* "*scratch*" */
Lisp_Object Qdefault_directory;

Lisp_Object Qkill_buffer_hook;

Lisp_Object Qrename_auto_save_file;

Lisp_Object Qget_file_buffer;
Lisp_Object Qchange_major_mode_hook, Vchange_major_mode_hook;

Lisp_Object Qfind_file_compare_truenames;

Lisp_Object Qswitch_to_buffer;

/* Two thresholds controlling how much undo information to keep. */
int undo_threshold;
int undo_high_threshold;

int find_file_compare_truenames;
int find_file_use_truenames;


static void reset_buffer_local_variables (struct buffer *, int first_time);
static void nuke_all_buffer_slots (struct buffer *b, Lisp_Object zap);

Lisp_Object
make_buffer (struct buffer *buf)
{
 Lisp_Object obj;
 XSETBUFFER (obj, buf);
 return obj;
}

static Lisp_Object
mark_buffer (Lisp_Object obj)
{
 struct buffer *buf = XBUFFER (obj);

 /* Truncate undo information. */
 buf->undo_list = truncate_undo_list (buf->undo_list,
                    undo_threshold,
                    undo_high_threshold);

#define MARKED_SLOT(x) mark_object (buf->x)
#include "bufslots.h"
#undef MARKED_SLOT

 mark_object (buf->extent_info);
 if (buf->text)
  mark_object (buf->text->line_number_cache);

 /* Don't mark normally through the children slot.
   (Actually, in this case, it doesn't matter.) */
 if (! EQ (buf->indirect_children, Qnull_pointer))
  mark_conses_in_list (buf->indirect_children);

 return buf->base_buffer ? make_buffer (buf->base_buffer) : Qnil;
}

static void
print_buffer (Lisp_Object obj, Lisp_Object printcharfun, int escapeflag)
{
 struct buffer *b = XBUFFER (obj);

 if (print_readably)
  {
   if (!BUFFER_LIVE_P (b))
	error ("printing unreadable object #<killed buffer>");
   else
	error ("printing unreadable object #<buffer %s>",
	    XSTRING_DATA (b->name));
  }
 else if (!BUFFER_LIVE_P (b))
  write_c_string ("#<killed buffer>", printcharfun);
 else if (escapeflag)
  {
   write_c_string ("#<buffer ", printcharfun);
   print_internal (b->name, printcharfun, 1);
   write_c_string (">", printcharfun);
  }
 else
  {
   print_internal (b->name, printcharfun, 0);
  }
}

/* We do not need a finalize method to handle a buffer's children list
  because all buffers have `kill-buffer' applied to them before
  they disappear, and the children removal happens then. */
DEFINE_LRECORD_IMPLEMENTATION ("buffer", buffer,
                mark_buffer, print_buffer, 0, 0, 0, 0,
			    struct buffer);

DEFUN ("bufferp", Fbufferp, 1, 1, 0, /*
Return t if OBJECT is an editor buffer.
*/
    (object))
{
 return BUFFERP (object) ? Qt : Qnil;
}

DEFUN ("buffer-live-p", Fbuffer_live_p, 1, 1, 0, /*
Return t if OBJECT is an editor buffer that has not been deleted.
*/
    (object))
{
 return BUFFERP (object) && BUFFER_LIVE_P (XBUFFER (object)) ? Qt : Qnil;
}

static void
nsberror (Lisp_Object spec)
{
 if (STRINGP (spec))
  error ("No buffer named %s", XSTRING_DATA (spec));
 signal_simple_error ("Invalid buffer argument", spec);
}

DEFUN ("buffer-list", Fbuffer_list, 0, 1, 0, /*
Return a list of all existing live buffers.
The order is specific to the selected frame; if the optional FRAME
argument is provided, the ordering for that frame is returned instead.
If the FRAME argument is t, then the global (non-frame) ordering is
returned instead.
*/
    (frame))
{
 return Fmapcar (Qcdr,
		 EQ (frame, Qt) ? Vbuffer_alist :
		 decode_frame (frame)->buffer_alist);
}

Lisp_Object
get_buffer (Lisp_Object name, int error_if_deleted_or_does_not_exist)
{
 if (BUFFERP (name))
  {
   if (!BUFFER_LIVE_P (XBUFFER (name)))
    {
     if (error_if_deleted_or_does_not_exist)
      nsberror (name);
     return Qnil;
    }
   return name;
  }
 else
  {
   Lisp_Object buf;
   struct gcpro gcpro1;

   CHECK_STRING (name);
   name = LISP_GETTEXT (name); /* I18N3 */
   GCPRO1 (name);
   buf = Fcdr (Fassoc (name, Vbuffer_alist));
   UNGCPRO;
   if (NILP (buf) && error_if_deleted_or_does_not_exist)
	nsberror (name);
   return buf;
  }
}

struct buffer *
decode_buffer (Lisp_Object buffer, int allow_string)
{
 if (NILP (buffer))
  return current_buffer;

 if (allow_string && STRINGP (buffer))
  return XBUFFER (get_buffer (buffer, 1));

 CHECK_LIVE_BUFFER (buffer);
 return XBUFFER (buffer);
}

DEFUN ("decode-buffer", Fdecode_buffer, 1, 1, 0, /*
Validate BUFFER or if BUFFER is nil, return the current buffer.
If BUFFER is a valid buffer or a string representing a valid buffer,
the corresponding buffer object will be returned. Otherwise an error
will be signaled.
*/
    (buffer))
{
 struct buffer *b = decode_buffer (buffer, 1);
 XSETBUFFER (buffer, b);
 return buffer;
}

#if 0 /* FSFmacs */
/* bleagh!!! */
/* Like Fassoc, but use Fstring_equal to compare
  (which ignores text properties),
  and don't ever QUIT. */

static Lisp_Object
assoc_ignore_text_properties (REGISTER Lisp_Object key, Lisp_Object list)
{
 REGISTER Lisp_Object tail;
 for (tail = list; !NILP (tail); tail = Fcdr (tail))
  {
   REGISTER Lisp_Object elt, tem;
   elt = Fcar (tail);
   tem = Fstring_equal (Fcar (elt), key);
   if (!NILP (tem))
	return elt;
  }
 return Qnil;
}

#endif /* FSFmacs */

DEFUN ("get-buffer", Fget_buffer, 1, 1, 0, /*
Return the buffer named NAME (a string).
If there is no live buffer named NAME, return nil.
NAME may also be a buffer; if so, the value is that buffer.
*/
    (name))
{
#ifdef I18N3
 /* #### Doc string should indicate that the buffer name will get
   translated. */
#endif

 /* #### This might return a dead buffer. This is gross. This is
   called FSF compatibility. */
 if (BUFFERP (name))
  return name;
 return get_buffer (name, 0);
 /* FSFmacs 19.29 calls assoc_ignore_text_properties() here.
   Bleagh!! */
}


DEFUN ("get-file-buffer", Fget_file_buffer, 1, 1, 0, /*
Return the buffer visiting file FILENAME (a string).
The buffer's `buffer-file-name' must match exactly the expansion of FILENAME.
If there is no such live buffer, return nil.

Normally, the comparison is done by canonicalizing FILENAME (using
`expand-file-name') and comparing that to the value of `buffer-file-name'
for each existing buffer. However, If `find-file-compare-truenames' is
non-nil, FILENAME will be converted to its truename and the search will be
done on each buffer's value of `buffer-file-truename' instead of
`buffer-file-name'. Otherwise, if `find-file-use-truenames' is non-nil,
FILENAME will be converted to its truename and used for searching, but
the search will still be done on `buffer-file-name'.
*/
    (filename))
{
 /* This function can GC. GC checked 1997.04.06. */
 REGISTER Lisp_Object buf;
 struct gcpro gcpro1;

#ifdef I18N3
 /* DO NOT translate the filename. */
#endif
 GCPRO1 (filename);
 CHECK_STRING (filename);
 filename = Fexpand_file_name (filename, Qnil);
 {
  /* If the file name has special constructs in it,
    call the corresponding file handler. */
  Lisp_Object handler = Ffind_file_name_handler (filename, Qget_file_buffer);
  if (!NILP (handler))
   {
	UNGCPRO;
	return call2 (handler, Qget_file_buffer, filename);
   }
 }
 UNGCPRO;

 if (find_file_compare_truenames || find_file_use_truenames)
  {
   struct gcpro ngcpro1, ngcpro2, ngcpro3;
   Lisp_Object fn = Qnil;
   Lisp_Object dn = Qnil;

   NGCPRO3 (fn, dn, filename);
   fn = Ffile_truename (filename, Qnil);
   if (NILP (fn))
	{
	 dn = Ffile_name_directory (filename);
	 fn = Ffile_truename (dn, Qnil);
	 if (! NILP (fn)) dn = fn;
	 fn = Fexpand_file_name (Ffile_name_nondirectory (filename),
				 dn);
	}
   filename = fn;
   NUNGCPRO;
  }

 {
  Lisp_Object elt;
  LIST_LOOP_2 (elt, Vbuffer_alist)
   {
	buf = Fcdr (elt);
	if (!BUFFERP (buf)) continue;
	if (!STRINGP (XBUFFER (buf)->filename)) continue;
	if (!NILP (Fstring_equal (filename,
				 (find_file_compare_truenames
				  ? XBUFFER (buf)->file_truename
				  : XBUFFER (buf)->filename))))
	 return buf;
   }
 }
 return Qnil;
}


static void
push_buffer_alist (Lisp_Object name, Lisp_Object buf)
{
 Lisp_Object cons = Fcons (name, buf);
 Lisp_Object frmcons, devcons, concons;

 Vbuffer_alist = nconc2 (Vbuffer_alist, Fcons (cons, Qnil));
 FRAME_LOOP_NO_BREAK (frmcons, devcons, concons)
  {
   struct frame *f;
   f = XFRAME (XCAR (frmcons));
   f->buffer_alist = nconc2 (f->buffer_alist, Fcons (cons, Qnil));
  }
}

static void
delete_from_buffer_alist (Lisp_Object buf)
{
 Lisp_Object cons = Frassq (buf, Vbuffer_alist);
 Lisp_Object frmcons, devcons, concons;
 if (NILP (cons))
  return; /* abort() ? */
 Vbuffer_alist = delq_no_quit (cons, Vbuffer_alist);

 FRAME_LOOP_NO_BREAK (frmcons, devcons, concons)
  {
   struct frame *f;
   f = XFRAME (XCAR (frmcons));
   f->buffer_alist = delq_no_quit (cons, f->buffer_alist);
  }
}

Lisp_Object
get_truename_buffer (REGISTER Lisp_Object filename)
{
 /* FSFmacs has its own code here and doesn't call get-file-buffer.
   That's because their equivalent of find-file-compare-truenames
   (find-file-existing-other-name) isn't looked at in get-file-buffer.
   This way is more correct. */
 int count = specpdl_depth ();

 specbind (Qfind_file_compare_truenames, Qt);
 return unbind_to (count, Fget_file_buffer (filename));
}

static struct buffer *
allocate_buffer (void)
{
 struct buffer *b = alloc_lcrecord_type (struct buffer, &lrecord_buffer);

 copy_lcrecord (b, XBUFFER (Vbuffer_defaults));

 return b;
}

static Lisp_Object
finish_init_buffer (struct buffer *b, Lisp_Object name)
{
 Lisp_Object buf;

 XSETBUFFER (buf, b);

 name = Fcopy_sequence (name);
 /* #### This really does not need to be called. We already
   initialized the buffer-local variables in allocate_buffer().
   local_var_alist is set to Qnil at the same point, in
   nuke_all_buffer_slots(). */
 reset_buffer_local_variables (b, 1);
 b->directory = current_buffer ? current_buffer->directory : Qnil;

 b->last_window_start = 1;

 b->name = name;
 if (string_byte (XSTRING (name), 0) != ' ')
  b->undo_list = Qnil;
 else
  b->undo_list = Qt;

 /* initialize the extent list */
 init_buffer_extents (b);

 /* Put this in the alist of all live buffers. */
 push_buffer_alist (name, buf);

 init_buffer_markers (b);

 b->generated_modeline_string = Fmake_string (make_int (84), make_int (' '));
 b->modeline_extent_table = make_lisp_hash_table (20, HASH_TABLE_KEY_WEAK,
						  HASH_TABLE_EQ);

 return buf;
}

DEFUN ("get-buffer-create", Fget_buffer_create, 1, 1, 0, /*
Return the buffer named NAME, or create such a buffer and return it.
A new buffer is created if there is no live buffer named NAME.
If NAME starts with a space, the new buffer does not keep undo information.
If NAME is a buffer instead of a string, then it is the value returned.
The value is never nil.
*/
    (name))
{
 /* This function can GC */
 Lisp_Object buf;
 REGISTER struct buffer *b;

#ifdef I18N3
 /* #### Doc string should indicate that the buffer name will get
   translated. */
#endif

 name = LISP_GETTEXT (name);
 buf = Fget_buffer (name);
 if (!NILP (buf))
  return buf;

 if (XSTRING_LENGTH (name) == 0)
  error ("Empty string for buffer name is not allowed");

 b = allocate_buffer ();

 b->text = &b->own_text;
 b->base_buffer = 0;
 b->indirect_children = Qnil;
 init_buffer_text (b);

 return finish_init_buffer (b, name);
}

DEFUN ("make-indirect-buffer", Fmake_indirect_buffer, 2, 2,
    "bMake indirect buffer (to buffer): \nBName of indirect buffer: ", /*
Create and return an indirect buffer for buffer BASE, named NAME.
BASE should be an existing buffer (or buffer name).
NAME should be a string which is not the name of an existing buffer.
If BASE is an indirect buffer itself, the base buffer for that buffer
 is made the base buffer for the newly created buffer. (Thus, there will
 never be indirect buffers whose base buffers are themselves indirect.)
*/
    (base_buffer, name))
{
 /* This function can GC */

 /* #### The above interactive specification is totally bogus,
   because it offers an existing buffer as default answer to the
   second question. However, the second argument may not BE an
   existing buffer! */
 struct buffer *b;

 base_buffer = get_buffer (base_buffer, 1);

#ifdef I18N3
 /* #### Doc string should indicate that the buffer name will get
   translated. */
#endif
 CHECK_STRING (name);
 name = LISP_GETTEXT (name);
 if (!NILP (Fget_buffer (name)))
  signal_simple_error ("Buffer name already in use", name);
 if (XSTRING_LENGTH (name) == 0)
  error ("Empty string for buffer name is not allowed");

 b = allocate_buffer ();

 b->base_buffer = BUFFER_BASE_BUFFER (XBUFFER (base_buffer));

 /* Use the base buffer's text object. */
 b->text = b->base_buffer->text;
 b->indirect_children = Qnil;
 b->base_buffer->indirect_children =
  Fcons (make_buffer (b), b->base_buffer->indirect_children);
 init_buffer_text (b);

 return finish_init_buffer (b, name);
}



static void
reset_buffer_local_variables (struct buffer *b, int first_time)
{
 struct buffer *def = XBUFFER (Vbuffer_defaults);

 b->local_var_flags = 0;
 /* For each slot that has a default value,
   copy that into the slot. */
#define MARKED_SLOT(slot)						\
 { int mask = XINT (buffer_local_flags.slot);				\
  if ((mask > 0 || mask == -1 || mask == -3)				\
	&& (first_time							\
	  || NILP (Fget (XBUFFER (Vbuffer_local_symbols)->slot,	\
			  Qpermanent_local, Qnil))))			\
   b->slot = def->slot;						\
 }
#include "bufslots.h"
#undef MARKED_SLOT
#if 0
#define STRING256_P(obj) \
 (STRINGP (obj) && XSTRING_CHAR_LENGTH (obj) == 256)
 /* If the standard case table has been altered and invalidated,
   fix up its insides first. */
 if (!(STRING256_P(Vascii_upcase_table) &&
	STRING256_P(Vascii_canon_table) &&
	STRING256_P(Vascii_eqv_table)))
  {
   Fset_standard_case_table (Vascii_downcase_table);
  }
 b->downcase_table = Vascii_downcase_table;
 b->upcase_table = Vascii_upcase_table;
 b->case_canon_table = Vascii_canon_table;
 b->case_eqv_table = Vascii_eqv_table;
#ifdef MULE
 b->mirror_downcase_table = Vmirror_ascii_downcase_table;
 b->mirror_upcase_table = Vmirror_ascii_upcase_table;
 b->mirror_case_canon_table = Vmirror_ascii_canon_table;
 b->mirror_case_eqv_table = Vmirror_ascii_eqv_table;
#endif
#endif
}


/* We split this away from generate-new-buffer, because rename-buffer
  and set-visited-file-name ought to be able to use this to really
  rename the buffer properly. */

DEFUN ("generate-new-buffer-name", Fgenerate_new_buffer_name, 1, 2, 0, /*
Return a string that is the name of no existing buffer based on NAME.
If there is no live buffer named NAME, then return NAME.
Otherwise modify name by appending `<NUMBER>', incrementing NUMBER
until an unused name is found, and then return that name.
Optional second argument IGNORE specifies a name that is okay to use
\(if it is in the sequence to be tried)
even if a buffer with that name exists.
*/
    (name, ignore))
{
 REGISTER Lisp_Object gentemp, tem;
 int count;
 char number[10];

 CHECK_STRING (name);

 name = LISP_GETTEXT (name);
#ifdef I18N3
 /* #### Doc string should indicate that the buffer name will get
   translated. */
#endif

 tem = Fget_buffer (name);
 if (NILP (tem))
  return name;

 count = 1;
 while (1)
  {
   sprintf (number, "<%d>", ++count);
   gentemp = concat2 (name, build_string (number));
   if (!NILP (ignore))
    {
     tem = Fstring_equal (gentemp, ignore);
     if (!NILP (tem))
      return gentemp;
    }
   tem = Fget_buffer (gentemp);
   if (NILP (tem))
	return gentemp;
  }
}


DEFUN ("buffer-name", Fbuffer_name, 0, 1, 0, /*
Return the name of BUFFER, as a string.
With no argument or nil as argument, return the name of the current buffer.
*/
    (buffer))
{
 /* For compatibility, we allow a dead buffer here.
   Earlier versions of Emacs didn't provide buffer-live-p. */
 if (NILP (buffer))
  return current_buffer->name;
 CHECK_BUFFER (buffer);
 return XBUFFER (buffer)->name;
}

DEFUN ("buffer-file-name", Fbuffer_file_name, 0, 1, 0, /*
Return name of file BUFFER is visiting, or nil if none.
No argument or nil as argument means use the current buffer.
*/
    (buffer))
{
 /* For compatibility, we allow a dead buffer here. Yuck! */
 if (NILP (buffer))
  return current_buffer->filename;
 CHECK_BUFFER (buffer);
 return XBUFFER (buffer)->filename;
}

DEFUN ("buffer-base-buffer", Fbuffer_base_buffer, 0, 1, 0, /*
Return the base buffer of indirect buffer BUFFER.
If BUFFER is not indirect, return nil.
*/
    (buffer))
{
 struct buffer *buf = decode_buffer (buffer, 0);

 return buf->base_buffer ? make_buffer (buf->base_buffer) : Qnil;
}

DEFUN ("buffer-indirect-children", Fbuffer_indirect_children, 0, 1, 0, /*
Return a list of all indirect buffers whose base buffer is BUFFER.
If BUFFER is indirect, the return value will always be nil; see
`make-indirect-buffer'.
*/
    (buffer))
{
 struct buffer *buf = decode_buffer (buffer, 0);

 return Fcopy_sequence (buf->indirect_children);
}

DEFUN ("buffer-local-variables", Fbuffer_local_variables, 0, 1, 0, /*
Return an alist of variables that are buffer-local in BUFFER.
Most elements look like (SYMBOL . VALUE), describing one variable.
For a symbol that is locally unbound, just the symbol appears in the value.
Note that storing new VALUEs in these elements doesn't change the variables.
No argument or nil as argument means use current buffer as BUFFER.
*/
    (buffer))
{
 struct buffer *buf = decode_buffer (buffer, 0);
 Lisp_Object result = Qnil;

 {
  Lisp_Object tail;
  for (tail = buf->local_var_alist; CONSP (tail); tail = XCDR (tail))
   {
    Lisp_Object elt = XCAR (tail);
	/* Reference each variable in the alist in buf.
	  If inquiring about the current buffer, this gets the current values,
	  so store them into the alist so the alist is up to date.
	  If inquiring about some other buffer, this swaps out any values
	  for that buffer, making the alist up to date automatically. */
    Lisp_Object val = find_symbol_value (XCAR (elt));
	/* Use the current buffer value only if buf is the current buffer. */
	if (buf != current_buffer)
	 val = XCDR (elt);

	/* If symbol is unbound, put just the symbol in the list. */
	if (UNBOUNDP (val))
	 result = Fcons (XCAR (elt), result);
	/* Otherwise, put (symbol . value) in the list. */
	else
	 result = Fcons (Fcons (XCAR (elt), val), result);
   }
 }

 /* Add on all the variables stored in special slots. */
 {
  struct buffer *syms = XBUFFER (Vbuffer_local_symbols);
#define MARKED_SLOT(slot)					\
  { int mask = XINT (buffer_local_flags.slot);		\
   if (mask == 0 || mask == -1				\
	 || ((mask > 0) && (buf->local_var_flags & mask)))	\
    result = Fcons (Fcons (syms->slot, buf->slot), result);	\
  }
#include "bufslots.h"
#undef MARKED_SLOT
 }
 return result;
}

DEFUN ("buffer-dedicated-frame", Fbuffer_dedicated_frame, 0, 1, 0, /*
Return the frame dedicated to this BUFFER, or nil if there is none.
No argument or nil as argument means use current buffer as BUFFER.
*/
    (buffer))
{
 struct buffer *buf = decode_buffer (buffer, 0);

 /* XEmacs addition: if the frame is dead, silently make it go away. */
 if (!NILP (buf->dedicated_frame) &&
   !FRAME_LIVE_P (XFRAME (buf->dedicated_frame)))
  buf->dedicated_frame = Qnil;

 return buf->dedicated_frame;
}

DEFUN ("set-buffer-dedicated-frame", Fset_buffer_dedicated_frame, 2, 2, 0, /*
For this BUFFER, set the FRAME dedicated to it.
FRAME must be a frame or nil.
*/
    (buffer, frame))
{
 struct buffer *buf = decode_buffer (buffer, 0);

 if (!NILP (frame))
  CHECK_LIVE_FRAME (frame); /* XEmacs change */

 return buf->dedicated_frame = frame;
}



DEFUN ("buffer-modified-p", Fbuffer_modified_p, 0, 1, 0, /*
Return t if BUFFER was modified since its file was last read or saved.
No argument or nil as argument means use current buffer as BUFFER.
*/
    (buffer))
{
 struct buffer *buf = decode_buffer (buffer, 0);

 return BUF_SAVE_MODIFF (buf) < BUF_MODIFF (buf) ? Qt : Qnil;
}

DEFUN ("set-buffer-modified-p", Fset_buffer_modified_p, 1, 2, 0, /*
Mark BUFFER as modified or unmodified according to FLAG.
A non-nil FLAG means mark the buffer modified. No argument or nil
as BUFFER means use current buffer.
*/
    (flag, buffer))
{
 /* This function can GC */
 struct buffer *buf = decode_buffer (buffer, 0);

#ifdef CLASH_DETECTION
 /* If buffer becoming modified, lock the file.
   If buffer becoming unmodified, unlock the file. */

 Lisp_Object fn = buf->file_truename;
 if (!NILP (fn))
  {
   int already = BUF_SAVE_MODIFF (buf) < BUF_MODIFF (buf);
   if (already == NILP (flag))
	{
	 int count = specpdl_depth ();
	 /* lock_file() and unlock_file() currently use current_buffer */
	 /* #### - dmoore, what if lock_file or unlock_file kill
	   the current buffer? */
	 record_unwind_protect (Fset_buffer, Fcurrent_buffer ());
	 set_buffer_internal (buf);
	 if (!already && !NILP (flag))
	  lock_file (fn);
	 else if (already && NILP (flag))
	  unlock_file (fn);
	 unbind_to (count, Qnil);
	}
  }
#endif /* CLASH_DETECTION */

 /* This is often called when the buffer contents are altered but we
   don't want to treat the changes that way (e.g. selective
   display). We still need to make sure redisplay realizes that the
   contents have potentially altered and it needs to do some
   work. */
 buf = decode_buffer(buffer, 0);
 BUF_MODIFF (buf)++;
 BUF_SAVE_MODIFF (buf) = NILP (flag) ? BUF_MODIFF (buf) : 0;
 MARK_MODELINE_CHANGED;

 return flag;
}

DEFUN ("buffer-modified-tick", Fbuffer_modified_tick, 0, 1, 0, /*
Return BUFFER's tick counter, incremented for each change in text.
Each buffer has a tick counter which is incremented each time the text in
that buffer is changed. It wraps around occasionally.
No argument or nil as argument means use current buffer as BUFFER.
*/
    (buffer))
{
 struct buffer *buf = decode_buffer (buffer, 0);

 return make_int (BUF_MODIFF (buf));
}

DEFUN ("rename-buffer", Frename_buffer, 1, 2,
    "sRename buffer (to new name): \nP", /*
Change current buffer's name to NEWNAME (a string).
If second arg UNIQUE is nil or omitted, it is an error if a
buffer named NEWNAME already exists.
If UNIQUE is non-nil, come up with a new name using
`generate-new-buffer-name'.
Interactively, one can set UNIQUE with a prefix argument.
Returns the name we actually gave the buffer.
This does not change the name of the visited file (if any).
*/
    (newname, unique))
{
 /* This function can GC */
 Lisp_Object tem, buf;

#ifdef I18N3
 /* #### Doc string should indicate that the buffer name will get
   translated. */
#endif
 CHECK_STRING (newname);
 newname = LISP_GETTEXT (newname);

 if (XSTRING_LENGTH (newname) == 0)
  error ("Empty string is invalid as a buffer name");

 tem = Fget_buffer (newname);
 /* Don't short-circuit if UNIQUE is t. That is a useful way to rename
   the buffer automatically so you can create another with the original name.
   It makes UNIQUE equivalent to
   (rename-buffer (generate-new-buffer-name NEWNAME)). */
 /* XEmacs change: added check for nil */
 if (NILP (unique) && !NILP (tem) && XBUFFER (tem) == current_buffer)
  return current_buffer->name;
 if (!NILP (tem))
  {
   if (!NILP (unique))
	newname = Fgenerate_new_buffer_name (newname, current_buffer->name);
   else
	error ("Buffer name \"%s\" is in use",
	    XSTRING_DATA (newname));
  }

 current_buffer->name = newname;

 /* Catch redisplay's attention. Unless we do this, the modelines for
   any windows displaying current_buffer will stay unchanged. */
 MARK_MODELINE_CHANGED;

 buf = Fcurrent_buffer ();

 /* The aconses in the Vbuffer_alist are shared with frame->buffer_alist,
   so this will change it in the per-frame ordering as well. */
 Fsetcar (Frassq (buf, Vbuffer_alist), newname);

 if (NILP (current_buffer->filename)
   && !NILP (current_buffer->auto_save_file_name))
  call0 (Qrename_auto_save_file);
 /* refetch since that last call may have done GC */
 /* (hypothetical relocating GC) */
 return current_buffer->name;
}

DEFUN ("other-buffer", Fother_buffer, 0, 3, 0, /*
Return most recently selected buffer other than BUFFER.
Buffers not visible in windows are preferred to visible buffers,
unless optional third argument VISIBLE-OK is non-nil.
If no other buffer exists, the buffer `*scratch*' is returned.
If BUFFER is omitted or nil, some interesting buffer is returned.

The ordering is for this frame; If second optional argument FRAME
is provided, then the ordering is for that frame. If the second arg
is t, then the global ordering is returned.

Note: In FSF Emacs, this function takes two arguments: BUFFER and
VISIBLE-OK.
*/
    (buffer, frame, visible_ok))
{
 /* This function can GC */
 Lisp_Object tail, buf, notsogood, tem;
 Lisp_Object alist;

 notsogood = Qnil;

 if (EQ (frame, Qt))
  alist = Vbuffer_alist;
 else
  {
   struct frame *f = decode_frame (frame);

   XSETFRAME (frame, f);
   alist = f->buffer_alist;
  }

 for (tail = alist; !NILP (tail); tail = Fcdr (tail))
  {
   buf = Fcdr (Fcar (tail));
   if (EQ (buf, buffer))
	continue;
   if (string_byte (XSTRING (XBUFFER (buf)->name), 0) == ' ')
	continue;
   /* If FRAME has a buffer_predicate,
	 disregard buffers that don't fit the predicate. */
   if (FRAMEP (frame))
	{
	 tem = XFRAME (frame)->buffer_predicate;
	 if (!NILP (tem))
	  {
	   tem = call1 (tem, buf);
	   if (NILP (tem))
		continue;
	  }
	}

   if (NILP (visible_ok))
	{
	 /* get-buffer-window will handle nil or t frame */
	 tem = Fget_buffer_window (buf, frame, Qnil);
	}
   else
	tem = Qnil;
   if (NILP (tem))
	return buf;
   if (NILP (notsogood))
	notsogood = buf;
  }
 if (!NILP (notsogood))
  return notsogood;
 return Fget_buffer_create (QSscratch);
}

DEFUN ("buffer-disable-undo", Fbuffer_disable_undo, 0, 1, "", /*
Make BUFFER stop keeping undo information.
Any undo records it already has are discarded.
No argument or nil as argument means do this for the current buffer.
*/
    (buffer))
{
 /* Allowing nil is an RMSism */
 struct buffer *real_buf = decode_buffer (buffer, 1);
 real_buf->undo_list = Qt;
 return Qnil;
}

DEFUN ("buffer-enable-undo", Fbuffer_enable_undo, 0, 1, "", /*
Start keeping undo information for buffer BUFFER.
No argument or nil as argument means do this for the current buffer.
*/
    (buffer))
{
 /* Allowing nil is an RMSism */
 struct buffer *real_buf = decode_buffer (buffer, 1);
 if (EQ (real_buf->undo_list, Qt))
  real_buf->undo_list = Qnil;

 return Qnil;
}

DEFUN ("kill-buffer", Fkill_buffer, 1, 1, "bKill buffer: ", /*
Kill the buffer BUFFER.
The argument may be a buffer or may be the name of a buffer.
An argument of nil means kill the current buffer.

Value is t if the buffer is actually killed, nil if user says no.

The value of `kill-buffer-hook' (which may be local to that buffer),
if not void, is a list of functions to be called, with no arguments,
before the buffer is actually killed. The buffer to be killed is current
when the hook functions are called.

Any processes that have this buffer as the `process-buffer' are killed
with `delete-process'.
*/
    (buffer))
{
 /* This function can call lisp */
 Lisp_Object buf;
 REGISTER struct buffer *b;
 struct gcpro gcpro1, gcpro2;

 if (NILP (buffer))
  buf = Fcurrent_buffer ();
 else if (BUFFERP (buffer))
  buf = buffer;
 else
  {
   buf = get_buffer (buffer, 0);
   if (NILP (buf)) nsberror (buffer);
  }

 b = XBUFFER (buf);

 /* OK to delete an already-deleted buffer. */
 if (!BUFFER_LIVE_P (b))
  return Qnil;

 /* Don't kill the minibuffer now current. */
 if (EQ (buf, Vminibuffer_zero))
  return Qnil;

 /* Or the echo area. */
 if (EQ (buf, Vecho_area_buffer))
  return Qnil;

 /* Query if the buffer is still modified. */
 if (INTERACTIVE && !NILP (b->filename)
   && BUF_MODIFF (b) > BUF_SAVE_MODIFF (b))
  {
   Lisp_Object killp;
   GCPRO1 (buf);
   killp = call1
	(Qyes_or_no_p,
	 (emacs_doprnt_string_c
	 ((const Bufbyte *) GETTEXT ("Buffer %s modified; kill anyway? "),
	  Qnil, -1, XSTRING_DATA (b->name))));
   UNGCPRO;
   if (NILP (killp))
	return Qnil;
   b = XBUFFER (buf);    /* Hypothetical relocating GC. */
  }

 /* Run hooks with the buffer to be killed temporarily selected,
   unless the buffer is already dead (could have been deleted
   in the question above).
  */
 if (BUFFER_LIVE_P (b))
  {
   int speccount = specpdl_depth ();
   Lisp_Object tail = Qnil;

   GCPRO2 (buf, tail);
   record_unwind_protect (save_excursion_restore, save_excursion_save ());
   Fset_buffer (buf);

   /* First run the query functions; if any query is answered no,
     don't kill the buffer. */
   EXTERNAL_LIST_LOOP (tail, Vkill_buffer_query_functions)
	{
	 if (NILP (call0 (Fcar (tail))))
	  {
	   UNGCPRO;
	   return unbind_to (speccount, Qnil);
	  }
	}

   /* Then run the hooks. */
   run_hook (Qkill_buffer_hook);
#ifdef HAVE_X_WINDOWS
   /* If an X selection was in this buffer, disown it.
	 We could have done this by simply adding this function to the
	 kill-buffer-hook, but the user might mess that up.
	 */
   if (EQ (Vwindow_system, Qx))
	call0 (intern ("xselect-kill-buffer-hook"));
   /* #### generalize me! */
#endif /* HAVE_X_WINDOWS */
   unbind_to (speccount, Qnil);
   UNGCPRO;
   b = XBUFFER (buf);    /* Hypothetical relocating GC. */
 }

 /* We have no more questions to ask. Verify that it is valid
   to kill the buffer. This must be done after the questions
   since anything can happen within yes-or-no-p. */

 /* Might have been deleted during the last question above */
 if (!BUFFER_LIVE_P (b))
  return Qnil;

 /* Don't kill the minibuffer now current. */
 if (EQ (buf, XWINDOW (minibuf_window)->buffer))
  return Qnil;

 /* When we kill a base buffer, kill all its indirect buffers.
   We do it at this stage so nothing terrible happens if they
   ask questions or their hooks get errors. */
 if (! b->base_buffer)
  {
   Lisp_Object rest;

   GCPRO1 (buf);

   LIST_LOOP (rest, b->indirect_children)
	{
	 Fkill_buffer (XCAR (rest));
	 /* Keep indirect_children updated in case a
       query-function/hook throws. */
	 b->indirect_children = XCDR (rest);
	}

   UNGCPRO;
  }

 /* Make this buffer not be current.
   In the process, notice if this is the sole visible buffer
   and give up if so. */
 if (b == current_buffer)
  {
   Fset_buffer (Fother_buffer (buf, Qnil, Qnil));
   if (b == current_buffer)
	return Qnil;
  }

 /* Now there is no question: we can kill the buffer. */

#ifdef CLASH_DETECTION
 /* Unlock this buffer's file, if it is locked. unlock_buffer
   can both GC and kill the current buffer, and wreak general
   havok by running lisp code. */
 GCPRO1 (buf);
 unlock_buffer (b);
 UNGCPRO;
 b = XBUFFER (buf);

 if (!BUFFER_LIVE_P (b))
  return Qnil;

 if (b == current_buffer)
  {
   Fset_buffer (Fother_buffer (buf, Qnil, Qnil));
   if (b == current_buffer)
	return Qnil;
  }
#endif /* CLASH_DETECTION */

 {
  int speccount = specpdl_depth ();
  specbind (Qinhibit_quit, Qt);

  kill_buffer_processes (buf);

  delete_from_buffer_alist (buf);

  /* #### This is a problem if this buffer is in a dedicated window.
    Need to undedicate any windows of this buffer first (and delete them?)
    */
  Freplace_buffer_in_windows (buf);

  font_lock_buffer_was_killed (b);

  /* Delete any auto-save file, if we saved it in this session. */
  if (STRINGP (b->auto_save_file_name)
	&& b->auto_save_modified != 0
	&& BUF_SAVE_MODIFF (b) < b->auto_save_modified)
   {
	if (delete_auto_save_files != 0)
	 {
	  /* deleting the auto save file might kill b! */
	  /* #### dmoore - fix this crap, we do this same gcpro and
	    buffer liveness check multiple times. Let's get a
	    macro or something for it. */
	  GCPRO1 (buf);
	  internal_delete_file (b->auto_save_file_name);
	  UNGCPRO;
	  b = XBUFFER (buf);

	  if (!BUFFER_LIVE_P (b))
	   return Qnil;

	  if (b == current_buffer)
	   {
		Fset_buffer (Fother_buffer (buf, Qnil, Qnil));
		if (b == current_buffer)
		 return Qnil;
	   }
	 }
   }

  uninit_buffer_markers (b);

  kill_buffer_local_variables (b);

  b->name = Qnil;
  uninit_buffer_text (b);
  b->undo_list = Qnil;
  uninit_buffer_extents (b);
  if (b->base_buffer)
   {
#ifdef ERROR_CHECK_BUFPOS
	assert (!NILP (memq_no_quit (buf, b->base_buffer->indirect_children)));
#endif
	b->base_buffer->indirect_children =
	 delq_no_quit (buf, b->base_buffer->indirect_children);
   }

 /* Clear away all Lisp objects, so that they
   won't be protected from GC. */
  nuke_all_buffer_slots (b, Qnil);

  unbind_to (speccount, Qnil);
 }
 return Qt;
}

DEFUN ("record-buffer", Frecord_buffer, 1, 1, 0, /*
Place buffer BUFFER first in the buffer order.
Call this function when a buffer is selected "visibly".

This function changes the global buffer order and the per-frame buffer
order for the selected frame. The buffer order keeps track of recency
of selection so that `other-buffer' will return a recently selected
buffer. See `other-buffer' for more information.
*/
    (buffer))
{
 REGISTER Lisp_Object lynk, prev;
 struct frame *f = selected_frame ();

 prev = Qnil;
 for (lynk = Vbuffer_alist; CONSP (lynk); lynk = XCDR (lynk))
  {
   if (EQ (XCDR (XCAR (lynk)), buffer))
	break;
   prev = lynk;
  }
 /* Effectively do Vbuffer_alist = delq_no_quit (lynk, Vbuffer_alist) */
 if (NILP (prev))
  Vbuffer_alist = XCDR (Vbuffer_alist);
 else
  XCDR (prev) = XCDR (XCDR (prev));
 XCDR (lynk) = Vbuffer_alist;
 Vbuffer_alist = lynk;

 /* That was the global one. Now do the same thing for the
   per-frame buffer-alist. */
 prev = Qnil;
 for (lynk = f->buffer_alist; CONSP (lynk); lynk = XCDR (lynk))
  {
   if (EQ (XCDR (XCAR (lynk)), buffer))
	break;
   prev = lynk;
  }
 /* Effectively do f->buffer_alist = delq_no_quit (lynk, f->buffer_alist) */
 if (NILP (prev))
  f->buffer_alist = XCDR (f->buffer_alist);
 else
  XCDR (prev) = XCDR (XCDR (prev));
 XCDR (lynk) = f->buffer_alist;
 f->buffer_alist = lynk;

 return Qnil;
}

DEFUN ("set-buffer-major-mode", Fset_buffer_major_mode, 1, 1, 0, /*
Set an appropriate major mode for BUFFER, according to `default-major-mode'.
Use this function before selecting the buffer, since it may need to inspect
the current buffer's major mode.
*/
    (buffer))
{
 int speccount = specpdl_depth ();
 Lisp_Object function = XBUFFER (Vbuffer_defaults)->major_mode;

 if (NILP (function))
  {
   Lisp_Object tem = Fget (current_buffer->major_mode, Qmode_class, Qnil);
   if (NILP (tem))
	function = current_buffer->major_mode;
  }

 if (NILP (function) || EQ (function, Qfundamental_mode))
  return Qnil;

 /* To select a nonfundamental mode,
   select the buffer temporarily and then call the mode function. */

 record_unwind_protect (Fset_buffer, Fcurrent_buffer ());

 Fset_buffer (buffer);
 call0 (function);

 return unbind_to (speccount, Qnil);
}

void
switch_to_buffer (Lisp_Object bufname, Lisp_Object norecord)
{
 call2 (Qswitch_to_buffer, bufname, norecord);
}


DEFUN ("current-buffer", Fcurrent_buffer, 0, 0, 0, /*
Return the current buffer as a Lisp object.
*/
    ())
{
 Lisp_Object buffer;
 XSETBUFFER (buffer, current_buffer);
 return buffer;
}

/* Set the current buffer to B. */

void
set_buffer_internal (struct buffer *b)
{
 REGISTER struct buffer *old_buf;
 REGISTER Lisp_Object tail;

 if (current_buffer == b)
  return;

 INVALIDATE_PIXEL_TO_GLYPH_CACHE;

 old_buf = current_buffer;
 current_buffer = b;
 invalidate_current_column ();  /* invalidate indentation cache */

#ifdef HAVE_FEP
 if (!noninteractive && initialized)
  {
   extern Lisp_Object Ffep_force_on (), Ffep_force_off (), Ffep_get_mode ();

   old_buf->fep_mode = Ffep_get_mode ();

   if (!NILP (current_buffer->fep_mode))
	Ffep_force_on ();
   else
	Ffep_force_off ();
 }
#endif /* HAVE_FEP */

 if (old_buf)
  {
   /* Put the undo list back in the base buffer, so that it appears
	 that an indirect buffer shares the undo list of its base. */
   if (old_buf->base_buffer)
	old_buf->base_buffer->undo_list = old_buf->undo_list;
  }

 /* Get the undo list from the base buffer, so that it appears
   that an indirect buffer shares the undo list of its base. */
 if (b->base_buffer)
  b->undo_list = b->base_buffer->undo_list;

 /* Look down buffer's list of local Lisp variables
   to find and update any that forward into C variables. */

 LIST_LOOP (tail, b->local_var_alist)
  {
   Lisp_Object sym = XCAR (XCAR (tail));
   Lisp_Object valcontents = XSYMBOL (sym)->value;
   if (SYMBOL_VALUE_MAGIC_P (valcontents))
	{
	 /* Just reference the variable
	   to cause it to become set for this buffer. */
	 /* Use find_symbol_value_quickly to avoid an unnecessary O(n)
	   lookup. */
	 (void) find_symbol_value_quickly (XCAR (tail), 1);
	}
  }

 /* Do the same with any others that were local to the previous buffer */

 if (old_buf)
  {
   LIST_LOOP (tail, old_buf->local_var_alist)
	{
	 Lisp_Object sym = XCAR (XCAR (tail));
	 Lisp_Object valcontents = XSYMBOL (sym)->value;

	 if (SYMBOL_VALUE_MAGIC_P (valcontents))
	  {
	   /* Just reference the variable
		 to cause it to become set for this buffer. */
	   /* Use find_symbol_value_quickly with find_it_p as 0 to avoid an
		 unnecessary O(n) lookup which is guaranteed to be worst case.
		 Any symbols which are local are guaranteed to have been
		 handled in the previous loop, above. */
	   (void) find_symbol_value_quickly (sym, 0);
	  }
	}
  }
}

DEFUN ("set-buffer", Fset_buffer, 1, 1, 0, /*
Make the buffer BUFFER current for editing operations.
BUFFER may be a buffer or the name of an existing buffer.
See also `save-excursion' when you want to make a buffer current temporarily.
This function does not display the buffer, so its effect ends
when the current command terminates.
Use `switch-to-buffer' or `pop-to-buffer' to switch buffers permanently.
*/
    (buffer))
{
 buffer = get_buffer (buffer, 0);
 if (NILP (buffer))
  error ("Selecting deleted or non-existent buffer");
 set_buffer_internal (XBUFFER (buffer));
 return buffer;
}


DEFUN ("barf-if-buffer-read-only", Fbarf_if_buffer_read_only, 0, 3, 0, /*
Signal a `buffer-read-only' error if the buffer is read-only.
Optional argument BUFFER defaults to the current buffer.

If optional argument START is non-nil, all extents in the buffer
which overlap that part of the buffer are checked to ensure none has a
`read-only' property. (Extents that lie completely within the range,
however, are not checked.) END defaults to the value of START.

If START and END are equal, the range checked is [START, END] (i.e.
closed on both ends); otherwise, the range checked is (START, END)
\(open on both ends), except that extents that lie completely within
[START, END] are not checked. See `extent-in-region-p' for a fuller
discussion.
*/
    (buffer, start, end))
{
 struct buffer *b = decode_buffer (buffer, 0);
 Bufpos s, e;

 if (NILP (start))
  s = e = -1;
 else
  {
   if (NILP (end))
	end = start;
   get_buffer_range_char (b, start, end, &s, &e, 0);
  }
 barf_if_buffer_read_only (b, s, e);

 return Qnil;
}

static void
bury_buffer_1 (Lisp_Object buffer, Lisp_Object before,
	    Lisp_Object *buffer_alist)
{
 Lisp_Object aelt = rassq_no_quit (buffer, *buffer_alist);
 Lisp_Object lynk = memq_no_quit (aelt, *buffer_alist);
 Lisp_Object iter, before_before;

 *buffer_alist = delq_no_quit (aelt, *buffer_alist);
 for (before_before = Qnil, iter = *buffer_alist;
    !NILP (iter) && !EQ (XCDR (XCAR (iter)), before);
    before_before = iter, iter = XCDR (iter))
  ;
 XCDR (lynk) = iter;
 if (!NILP (before_before))
  XCDR (before_before) = lynk;
 else
  *buffer_alist = lynk;
}

DEFUN ("bury-buffer", Fbury_buffer, 0, 2, "", /*
Put BUFFER at the end of the list of all buffers.
There it is the least likely candidate for `other-buffer' to return;
thus, the least likely buffer for \\[switch-to-buffer] to select by default.
If BUFFER is nil or omitted, bury the current buffer.
Also, if BUFFER is nil or omitted, remove the current buffer from the
selected window if it is displayed there.
Because of this, you may need to specify (current-buffer) as
BUFFER when calling from minibuffer.
If BEFORE is non-nil, it specifies a buffer before which BUFFER
will be placed, instead of being placed at the end.
*/
    (buffer, before))
{
 /* This function can GC */
 struct buffer *buf = decode_buffer (buffer, 1);
 /* If we're burying the current buffer, unshow it. */
 /* Note that the behavior of (bury-buffer nil) and
   (bury-buffer (current-buffer)) is not the same.
   This is illogical but is historical. Changing it
   breaks mh-e and TeX and such packages. */
 if (NILP (buffer))
  switch_to_buffer (Fother_buffer (Fcurrent_buffer (), Qnil, Qnil), Qnil);
 XSETBUFFER (buffer, buf);

 if (!NILP (before))
  before = get_buffer (before, 1);

 if (EQ (before, buffer))
  error ("Cannot place a buffer before itself");

 bury_buffer_1 (buffer, before, &Vbuffer_alist);
 bury_buffer_1 (buffer, before, &selected_frame ()->buffer_alist);

 return Qnil;
}


DEFUN ("erase-buffer", Ferase_buffer, 0, 1, "*", /*
Delete the entire contents of the BUFFER.
Any clipping restriction in effect (see `narrow-to-region') is removed,
so the buffer is truly empty after this.
BUFFER defaults to the current buffer if omitted.
*/
    (buffer))
{
 /* This function can GC */
 struct buffer *b = decode_buffer (buffer, 1);
 /* #### yuck yuck yuck. This is gross. The old echo-area code,
   however, was the only place that called erase_buffer() with a
   non-zero NO_CLIP argument.

   Someone needs to fix up the redisplay code so it is smarter
   about this, so that the NO_CLIP junk isn't necessary. */
 int no_clip = (b == XBUFFER (Vecho_area_buffer));

 INVALIDATE_PIXEL_TO_GLYPH_CACHE;

 widen_buffer (b, no_clip);
 buffer_delete_range (b, BUF_BEG (b), BUF_Z (b), 0);
 b->last_window_start = 1;

 /* Prevent warnings, or suspension of auto saving, that would happen
   if future size is less than past size. Use of erase-buffer
   implies that the future text is not really related to the past text. */
 b->saved_size = Qzero;

 zmacs_region_stays = 0;
 return Qnil;
}



DEFUN ("kill-all-local-variables", Fkill_all_local_variables, 0, 0, 0, /*
Switch to Fundamental mode by killing current buffer's local variables.
Most local variable bindings are eliminated so that the default values
become effective once more. Also, the syntax table is set from
`standard-syntax-table', the category table is set from
`standard-category-table' (if support for Mule exists), local keymap is set
to nil, the abbrev table is set from `fundamental-mode-abbrev-table',
and all specifier specifications whose locale is the current buffer
are removed. This function also forces redisplay of the modeline.

Every function to select a new major mode starts by
calling this function.

As a special exception, local variables whose names have
a non-nil `permanent-local' property are not eliminated by this function.

The first thing this function does is run
the normal hook `change-major-mode-hook'.
*/
    ())
{
 /* This function can GC */
 run_hook (Qchange_major_mode_hook);

 reset_buffer_local_variables (current_buffer, 0);

 kill_buffer_local_variables (current_buffer);

 kill_specifier_buffer_locals (Fcurrent_buffer ());

 /* Force modeline redisplay. Useful here because all major mode
   commands call this function. */
 MARK_MODELINE_CHANGED;

 return Qnil;
}

#ifdef MEMORY_USAGE_STATS

struct buffer_stats
{
 int text;
 int markers;
 int extents;
 int other;
};

static size_t
compute_buffer_text_usage (struct buffer *b, struct overhead_stats *ovstats)
{
 int was_requested = b->text->z - 1;
 size_t gap = b->text->gap_size + b->text->end_gap_size;
 size_t malloc_use = malloced_storage_size (b->text->beg, was_requested + gap, 0);

 ovstats->gap_overhead  += gap;
 ovstats->was_requested  += was_requested;
 ovstats->malloc_overhead += malloc_use - (was_requested + gap);
 return malloc_use;
}

static void
compute_buffer_usage (struct buffer *b, struct buffer_stats *stats,
		   struct overhead_stats *ovstats)
{
 xzero (*stats);
 stats->other  += malloced_storage_size (b, sizeof (*b), ovstats);
 stats->text  += compute_buffer_text_usage  (b, ovstats);
 stats->markers += compute_buffer_marker_usage (b, ovstats);
 stats->extents += compute_buffer_extent_usage (b, ovstats);
}

DEFUN ("buffer-memory-usage", Fbuffer_memory_usage, 1, 1, 0, /*
Return stats about the memory usage of buffer BUFFER.
The values returned are in the form of an alist of usage types and byte
counts. The byte counts attempt to encompass all the memory used
by the buffer (separate from the memory logically associated with a
buffer or frame), including internal structures and any malloc()
overhead associated with them. In practice, the byte counts are
underestimated because certain memory usage is very hard to determine
\(e.g. the amount of memory used inside the Xt library or inside the
X server) and because there is other stuff that might logically
be associated with a window, buffer, or frame (e.g. window configurations,
glyphs) but should not obviously be included in the usage counts.

Multiple slices of the total memory usage may be returned, separated
by a nil. Each slice represents a particular view of the memory, a
particular way of partitioning it into groups. Within a slice, there
is no overlap between the groups of memory, and each slice collectively
represents all the memory concerned.
*/
    (buffer))
{
 struct buffer_stats stats;
 struct overhead_stats ovstats;
 Lisp_Object val = Qnil;

 CHECK_BUFFER (buffer); /* dead buffers should be allowed, no? */
 xzero (ovstats);
 compute_buffer_usage (XBUFFER (buffer), &stats, &ovstats);

 val = acons (Qtext,  make_int (stats.text),  val);
 val = acons (Qmarkers, make_int (stats.markers), val);
 val = acons (Qextents, make_int (stats.extents), val);
 val = acons (Qother,  make_int (stats.other),  val);
 val = Fcons (Qnil, val);
 val = acons (Qactually_requested, make_int (ovstats.was_requested),  val);
 val = acons (Qmalloc_overhead,  make_int (ovstats.malloc_overhead), val);
 val = acons (Qgap_overhead,    make_int (ovstats.gap_overhead),  val);
 val = acons (Qdynarr_overhead,  make_int (ovstats.dynarr_overhead), val);

 return Fnreverse (val);
}

#endif /* MEMORY_USAGE_STATS */


/************************************************************************/
/*      Implement TO_EXTERNAL_FORMAT, TO_INTERNAL_FORMAT      */
/************************************************************************/

/* This implementation should probably be elsewhere, but it can't be
  in file-coding.c since that file is only available if FILE_CODING
  is defined. */
#ifdef FILE_CODING
static int
coding_system_is_binary (Lisp_Object coding_system)
{
 Lisp_Coding_System *cs = XCODING_SYSTEM (coding_system);
 return
  (CODING_SYSTEM_TYPE (cs) == CODESYS_NO_CONVERSION &&
   CODING_SYSTEM_EOL_TYPE (cs) == EOL_LF &&
   EQ (CODING_SYSTEM_POST_READ_CONVERSION (cs), Qnil) &&
   EQ (CODING_SYSTEM_PRE_WRITE_CONVERSION (cs), Qnil));
}
#else
#define coding_system_is_binary(coding_system) 1
#endif

typedef struct
{
 Dynarr_declare (Bufbyte_dynarr *);
} Bufbyte_dynarr_dynarr;

typedef struct
{
 Dynarr_declare (Extbyte_dynarr *);
} Extbyte_dynarr_dynarr;

static Extbyte_dynarr_dynarr *conversion_out_dynarr_list;
static Bufbyte_dynarr_dynarr *conversion_in_dynarr_list;

static int dfc_convert_to_external_format_in_use;
static int dfc_convert_to_internal_format_in_use;

static Lisp_Object
dfc_convert_to_external_format_reset_in_use (Lisp_Object value)
{
 dfc_convert_to_external_format_in_use = XINT (value);
 return Qnil;
}

static Lisp_Object
dfc_convert_to_internal_format_reset_in_use (Lisp_Object value)
{
 dfc_convert_to_internal_format_in_use = XINT (value);
 return Qnil;
}

void
dfc_convert_to_external_format (dfc_conversion_type source_type,
				dfc_conversion_data *source,
#ifdef FILE_CODING
				Lisp_Object coding_system,
#endif
				dfc_conversion_type sink_type,
				dfc_conversion_data *sink)
{
 int count = specpdl_depth ();
 Extbyte_dynarr *conversion_out_dynarr;

 type_checking_assert
  (((source_type == DFC_TYPE_DATA) ||
   (source_type == DFC_TYPE_LISP_LSTREAM && LSTREAMP (source->lisp_object)) ||
   (source_type == DFC_TYPE_LISP_STRING && STRINGP (source->lisp_object)))
   &&
   ((sink_type == DFC_TYPE_DATA) ||
   (sink_type == DFC_TYPE_LISP_LSTREAM && LSTREAMP (source->lisp_object))));

 record_unwind_protect (dfc_convert_to_external_format_reset_in_use,
			 make_int (dfc_convert_to_external_format_in_use));
 if (Dynarr_length (conversion_out_dynarr_list) <=
   dfc_convert_to_external_format_in_use)
  Dynarr_add (conversion_out_dynarr_list, Dynarr_new (Extbyte));
 conversion_out_dynarr = Dynarr_at (conversion_out_dynarr_list,
				   dfc_convert_to_external_format_in_use);
 dfc_convert_to_external_format_in_use++;
 Dynarr_reset (conversion_out_dynarr);

#ifdef FILE_CODING
 coding_system = Fget_coding_system (coding_system);
#endif

 /* Here we optimize in the case where the coding system does no
   conversion. However, we don't want to optimize in case the source
   or sink is an lstream, since writing to an lstream can cause a
   garbage collection, and this could be problematic if the source
   is a lisp string. */
 if (source_type != DFC_TYPE_LISP_LSTREAM &&
   sink_type  != DFC_TYPE_LISP_LSTREAM &&
   coding_system_is_binary (coding_system))
  {
   const Bufbyte *ptr;
   Bytecount len;

   if (source_type == DFC_TYPE_LISP_STRING)
	{
	 ptr = XSTRING_DATA  (source->lisp_object);
	 len = XSTRING_LENGTH (source->lisp_object);
	}
   else
	{
	 ptr = (Bufbyte *) source->data.ptr;
	 len = source->data.len;
	}

#ifdef MULE
   {
	const Bufbyte *end;
	for (end = ptr + len; ptr < end;)
	 {
	  Bufbyte c =
	   (BYTE_ASCII_P (*ptr))		  ? *ptr :
	   (*ptr == LEADING_BYTE_CONTROL_1)	  ? (*(ptr+1) - 0x20) :
	   (*ptr == LEADING_BYTE_LATIN_ISO8859_1) ? (*(ptr+1)) :
	   '~';

	  Dynarr_add (conversion_out_dynarr, (Extbyte) c);
	  INC_CHARPTR (ptr);
	 }
	bufpos_checking_assert (ptr == end);
   }
#else
   Dynarr_add_many (conversion_out_dynarr, ptr, len);
#endif

  }
 else
  {
   Lisp_Object streams_to_delete[3];
   int delete_count = 0;
   Lisp_Object instream, outstream;
   Lstream *reader, *writer;
   struct gcpro gcpro1, gcpro2;

   if (source_type == DFC_TYPE_LISP_LSTREAM)
	instream = source->lisp_object;
   else if (source_type == DFC_TYPE_DATA)
	streams_to_delete[delete_count++] = instream =
	 make_fixed_buffer_input_stream (source->data.ptr, source->data.len);
   else
	{
	 type_checking_assert (source_type == DFC_TYPE_LISP_STRING);
	 streams_to_delete[delete_count++] = instream =
	  make_lisp_string_input_stream (source->lisp_object, 0, -1);
	}

   if (sink_type == DFC_TYPE_LISP_LSTREAM)
	outstream = sink->lisp_object;
   else
	{
	 type_checking_assert (sink_type == DFC_TYPE_DATA);
	 streams_to_delete[delete_count++] = outstream =
	  make_dynarr_output_stream
	  ((unsigned_char_dynarr *) conversion_out_dynarr);
	}

#ifdef FILE_CODING
   streams_to_delete[delete_count++] = outstream =
	make_encoding_output_stream (XLSTREAM (outstream), coding_system);
#endif

   reader = XLSTREAM (instream);
   writer = XLSTREAM (outstream);
   /* decoding_stream will gc-protect outstream */
   GCPRO2 (instream, outstream);

   while (1)
    {
     ssize_t size_in_bytes;
	 char tempbuf[1024]; /* some random amount */

	 size_in_bytes = Lstream_read (reader, tempbuf, sizeof (tempbuf));

     if (size_in_bytes == 0)
      break;
	 else if (size_in_bytes < 0)
	  error ("Error converting to external format");

	 size_in_bytes = Lstream_write (writer, tempbuf, size_in_bytes);

	 if (size_in_bytes <= 0)
	  error ("Error converting to external format");
    }

   /* Closing writer will close any stream at the other end of writer. */
   Lstream_close (writer);
   Lstream_close (reader);
   UNGCPRO;

   /* The idea is that this function will create no garbage. */
   while (delete_count)
	Lstream_delete (XLSTREAM (streams_to_delete [--delete_count]));
  }

 unbind_to (count, Qnil);

 if (sink_type != DFC_TYPE_LISP_LSTREAM)
  {
   sink->data.len = Dynarr_length (conversion_out_dynarr);
   Dynarr_add (conversion_out_dynarr, 0);
   sink->data.ptr = Dynarr_atp (conversion_out_dynarr, 0);
  }
}

void
dfc_convert_to_internal_format (dfc_conversion_type source_type,
				dfc_conversion_data *source,
#ifdef FILE_CODING
				Lisp_Object coding_system,
#endif
				dfc_conversion_type sink_type,
				dfc_conversion_data *sink)
{
 int count = specpdl_depth ();
 Bufbyte_dynarr *conversion_in_dynarr;

 type_checking_assert
  ((source_type == DFC_TYPE_DATA ||
   source_type == DFC_TYPE_LISP_LSTREAM)
  &&
  (sink_type  == DFC_TYPE_DATA ||
   sink_type  == DFC_TYPE_LISP_LSTREAM));

 record_unwind_protect (dfc_convert_to_internal_format_reset_in_use,
			 make_int (dfc_convert_to_internal_format_in_use));
 if (Dynarr_length (conversion_in_dynarr_list) <=
   dfc_convert_to_internal_format_in_use)
  Dynarr_add (conversion_in_dynarr_list, Dynarr_new (Bufbyte));
 conversion_in_dynarr = Dynarr_at (conversion_in_dynarr_list,
				  dfc_convert_to_internal_format_in_use);
 dfc_convert_to_internal_format_in_use++;
 Dynarr_reset (conversion_in_dynarr);

#ifdef FILE_CODING
 coding_system = Fget_coding_system (coding_system);
#endif

 if (source_type != DFC_TYPE_LISP_LSTREAM &&
   sink_type  != DFC_TYPE_LISP_LSTREAM &&
   coding_system_is_binary (coding_system))
  {
#ifdef MULE
   const Bufbyte *ptr = (const Bufbyte *) source->data.ptr;
   Bytecount len = source->data.len;
   const Bufbyte *end = ptr + len;

   for (; ptr < end; ptr++)
    {
     Extbyte c = *ptr;

	 if (BYTE_ASCII_P (c))
	  Dynarr_add (conversion_in_dynarr, c);
	 else if (BYTE_C1_P (c))
	  {
	   Dynarr_add (conversion_in_dynarr, LEADING_BYTE_CONTROL_1);
	   Dynarr_add (conversion_in_dynarr, c + 0x20);
	  }
	 else
	  {
	   Dynarr_add (conversion_in_dynarr, LEADING_BYTE_LATIN_ISO8859_1);
	   Dynarr_add (conversion_in_dynarr, c);
	  }
    }
#else
   Dynarr_add_many (conversion_in_dynarr, source->data.ptr, source->data.len);
#endif
  }
 else
  {
   Lisp_Object streams_to_delete[3];
   int delete_count = 0;
   Lisp_Object instream, outstream;
   Lstream *reader, *writer;
   struct gcpro gcpro1, gcpro2;

   if (source_type == DFC_TYPE_LISP_LSTREAM)
	instream = source->lisp_object;
   else
	{
	 type_checking_assert (source_type == DFC_TYPE_DATA);
	 streams_to_delete[delete_count++] = instream =
	  make_fixed_buffer_input_stream (source->data.ptr, source->data.len);
	}

   if (sink_type == DFC_TYPE_LISP_LSTREAM)
	outstream = sink->lisp_object;
   else
	{
	 type_checking_assert (sink_type == DFC_TYPE_DATA);
	 streams_to_delete[delete_count++] = outstream =
	  make_dynarr_output_stream
	  ((unsigned_char_dynarr *) conversion_in_dynarr);
	}

#ifdef FILE_CODING
   streams_to_delete[delete_count++] = outstream =
	make_decoding_output_stream (XLSTREAM (outstream), coding_system);
#endif

   reader = XLSTREAM (instream);
   writer = XLSTREAM (outstream);
   /* outstream will gc-protect its sink stream, if necessary */
   GCPRO2 (instream, outstream);

   while (1)
    {
     ssize_t size_in_bytes;
	 char tempbuf[1024]; /* some random amount */

	 size_in_bytes = Lstream_read (reader, tempbuf, sizeof (tempbuf));

     if (size_in_bytes == 0)
      break;
	 else if (size_in_bytes < 0)
	  error ("Error converting to internal format");

	 size_in_bytes = Lstream_write (writer, tempbuf, size_in_bytes);

	 if (size_in_bytes <= 0)
	  error ("Error converting to internal format");
    }

   /* Closing writer will close any stream at the other end of writer. */
   Lstream_close (writer);
   Lstream_close (reader);
   UNGCPRO;

   /* The idea is that this function will create no garbage. */
   while (delete_count)
	Lstream_delete (XLSTREAM (streams_to_delete [--delete_count]));
  }

 unbind_to (count, Qnil);

 if (sink_type != DFC_TYPE_LISP_LSTREAM)
  {
   sink->data.len = Dynarr_length (conversion_in_dynarr);
   Dynarr_add (conversion_in_dynarr, 0); /* remember to zero-terminate! */
   sink->data.ptr = Dynarr_atp (conversion_in_dynarr, 0);
  }
}


void
syms_of_buffer (void)
{
 INIT_LRECORD_IMPLEMENTATION (buffer);

 defsymbol (&Qbuffer_live_p, "buffer-live-p");
 defsymbol (&Qbuffer_or_string_p, "buffer-or-string-p");
 defsymbol (&Qmode_class, "mode-class");
 defsymbol (&Qrename_auto_save_file, "rename-auto-save-file");
 defsymbol (&Qkill_buffer_hook, "kill-buffer-hook");
 defsymbol (&Qpermanent_local, "permanent-local");

 defsymbol (&Qfirst_change_hook, "first-change-hook");
 defsymbol (&Qbefore_change_functions, "before-change-functions");
 defsymbol (&Qafter_change_functions, "after-change-functions");

 /* #### Obsolete, for compatibility */
 defsymbol (&Qbefore_change_function, "before-change-function");
 defsymbol (&Qafter_change_function, "after-change-function");

 defsymbol (&Qdefault_directory, "default-directory");

 defsymbol (&Qget_file_buffer, "get-file-buffer");
 defsymbol (&Qchange_major_mode_hook, "change-major-mode-hook");

 defsymbol (&Qfundamental_mode, "fundamental-mode");

 defsymbol (&Qfind_file_compare_truenames, "find-file-compare-truenames");

 defsymbol (&Qswitch_to_buffer, "switch-to-buffer");

 DEFSUBR (Fbufferp);
 DEFSUBR (Fbuffer_live_p);
 DEFSUBR (Fbuffer_list);
 DEFSUBR (Fdecode_buffer);
 DEFSUBR (Fget_buffer);
 DEFSUBR (Fget_file_buffer);
 DEFSUBR (Fget_buffer_create);
 DEFSUBR (Fmake_indirect_buffer);

 DEFSUBR (Fgenerate_new_buffer_name);
 DEFSUBR (Fbuffer_name);
 DEFSUBR (Fbuffer_file_name);
 DEFSUBR (Fbuffer_base_buffer);
 DEFSUBR (Fbuffer_indirect_children);
 DEFSUBR (Fbuffer_local_variables);
 DEFSUBR (Fbuffer_dedicated_frame);
 DEFSUBR (Fset_buffer_dedicated_frame);
 DEFSUBR (Fbuffer_modified_p);
 DEFSUBR (Fset_buffer_modified_p);
 DEFSUBR (Fbuffer_modified_tick);
 DEFSUBR (Frename_buffer);
 DEFSUBR (Fother_buffer);
 DEFSUBR (Fbuffer_disable_undo);
 DEFSUBR (Fbuffer_enable_undo);
 DEFSUBR (Fkill_buffer);
 DEFSUBR (Ferase_buffer);
 DEFSUBR (Frecord_buffer);
 DEFSUBR (Fset_buffer_major_mode);
 DEFSUBR (Fcurrent_buffer);
 DEFSUBR (Fset_buffer);
 DEFSUBR (Fbarf_if_buffer_read_only);
 DEFSUBR (Fbury_buffer);
 DEFSUBR (Fkill_all_local_variables);
#ifdef MEMORY_USAGE_STATS
 DEFSUBR (Fbuffer_memory_usage);
#endif

 deferror (&Qprotected_field, "protected-field",
	  "Attempt to modify a protected field", Qerror);
}

void
reinit_vars_of_buffer (void)
{
 conversion_in_dynarr_list = Dynarr_new2 (Bufbyte_dynarr_dynarr,
					  Bufbyte_dynarr *);
 conversion_out_dynarr_list = Dynarr_new2 (Extbyte_dynarr_dynarr,
					  Extbyte_dynarr *);

 staticpro_nodump (&Vbuffer_alist);
 Vbuffer_alist = Qnil;
 current_buffer = 0;
}

/* initialize the buffer routines */
void
vars_of_buffer (void)
{
 /* This function can GC */
 reinit_vars_of_buffer ();

 staticpro (&QSFundamental);
 staticpro (&QSscratch);

 QSFundamental = build_string ("Fundamental");
 QSscratch = build_string (DEFER_GETTEXT ("*scratch*"));

 DEFVAR_LISP ("change-major-mode-hook", &Vchange_major_mode_hook /*
List of hooks to be run before killing local variables in a buffer.
This should be used by any mode that temporarily alters the contents or
the read-only state of the buffer. See also `kill-all-local-variables'.
*/ );
 Vchange_major_mode_hook = Qnil;

 DEFVAR_BOOL ("find-file-compare-truenames", &find_file_compare_truenames /*
If this is true, then the find-file command will check the truenames
of all visited files when deciding whether a given file is already in
a buffer, instead of just the buffer-file-name. This means that if you
attempt to visit another file which is a symbolic-link to a file which is
already in a buffer, the existing buffer will be found instead of a newly-
created one. This works if any component of the pathname (including a non-
terminal component) is a symbolic link as well, but doesn't work with hard
links (nothing does).

See also the variable find-file-use-truenames.
*/ );
 find_file_compare_truenames = 0;

 DEFVAR_BOOL ("find-file-use-truenames", &find_file_use_truenames /*
If this is true, then a buffer's visited file-name will always be
chased back to the real file; it will never be a symbolic link, and there
will never be a symbolic link anywhere in its directory path.
That is, the buffer-file-name and buffer-file-truename will be equal.
This doesn't work with hard links.

See also the variable find-file-compare-truenames.
*/ );
 find_file_use_truenames = 0;

 DEFVAR_LISP ("before-change-functions", &Vbefore_change_functions /*
List of functions to call before each text change.
Two arguments are passed to each function: the positions of
the beginning and end of the range of old text to be changed.
\(For an insertion, the beginning and end are at the same place.)
No information is given about the length of the text after the change.

Buffer changes made while executing the `before-change-functions'
don't call any before-change or after-change functions.
*/ );
 Vbefore_change_functions = Qnil;

 /* FSF Emacs has the following additional doc at the end of
   before-change-functions and after-change-functions:

That's because these variables are temporarily set to nil.
As a result, a hook function cannot straightforwardly alter the value of
these variables. See the Emacs Lisp manual for a way of
accomplishing an equivalent result by using other variables.

   But this doesn't apply under XEmacs because things are
   handled better. */

 DEFVAR_LISP ("after-change-functions", &Vafter_change_functions /*
List of functions to call after each text change.
Three arguments are passed to each function: the positions of
the beginning and end of the range of changed text,
and the length of the pre-change text replaced by that range.
\(For an insertion, the pre-change length is zero;
for a deletion, that length is the number of characters deleted,
and the post-change beginning and end are at the same place.)

Buffer changes made while executing `after-change-functions'
don't call any before-change or after-change functions.
*/ );
 Vafter_change_functions = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("before-change-function", &Vbefore_change_function /*

*/ ); /* obsoleteness will be documented */
 Vbefore_change_function = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("after-change-function", &Vafter_change_function /*

*/ ); /* obsoleteness will be documented */
 Vafter_change_function = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("first-change-hook", &Vfirst_change_hook /*
A list of functions to call before changing a buffer which is unmodified.
The functions are run using the `run-hooks' function.
*/ );
 Vfirst_change_hook = Qnil;

#if 0 /* FSFmacs */
 xxDEFVAR_LISP ("transient-mark-mode", &Vtransient_mark_mode /*
*Non-nil means deactivate the mark when the buffer contents change.
*/ );
 Vtransient_mark_mode = Qnil;
#endif /* FSFmacs */

 DEFVAR_INT ("undo-threshold", &undo_threshold /*
Keep no more undo information once it exceeds this size.
This threshold is applied when garbage collection happens.
The size is counted as the number of bytes occupied,
which includes both saved text and other data.
*/ );
 undo_threshold = 20000;

 DEFVAR_INT ("undo-high-threshold", &undo_high_threshold /*
Don't keep more than this much size of undo information.
A command which pushes past this size is itself forgotten.
This threshold is applied when garbage collection happens.
The size is counted as the number of bytes occupied,
which includes both saved text and other data.
*/ );
 undo_high_threshold = 30000;

 DEFVAR_LISP ("inhibit-read-only", &Vinhibit_read_only /*
*Non-nil means disregard read-only status of buffers or characters.
If the value is t, disregard `buffer-read-only' and all `read-only'
text properties. If the value is a list, disregard `buffer-read-only'
and disregard a `read-only' extent property or text property if the
property value is a member of the list.
*/ );
 Vinhibit_read_only = Qnil;

 DEFVAR_LISP ("kill-buffer-query-functions", &Vkill_buffer_query_functions /*
List of functions called with no args to query before killing a buffer.
*/ );
 Vkill_buffer_query_functions = Qnil;

 DEFVAR_BOOL ("delete-auto-save-files", &delete_auto_save_files /*
*Non-nil means delete auto-save file when a buffer is saved or killed.
*/ );
 delete_auto_save_files = 1;
}

/* The docstrings for DEFVAR_* are recorded externally by make-docfile. */

/* Renamed from DEFVAR_PER_BUFFER because FSFmacs D_P_B takes
  a bogus extra arg, which confuses an otherwise identical make-docfile.c */
#define DEFVAR_BUFFER_LOCAL_1(lname, field_name, forward_type, magicfun) do {	\
 static const struct symbol_value_forward I_hate_C =				\
 { /* struct symbol_value_forward */						\
  { /* struct symbol_value_magic */						\
   { /* struct lcrecord_header */						\
	{ /* struct lrecord_header */						\
	 lrecord_type_symbol_value_forward, /* lrecord_type_index */		\
	 1, /* mark bit */							\
	 1, /* c_readonly bit */						\
	 1 /* lisp_readonly bit */						\
	},									\
	0, /* next */								\
	0, /* uid */								\
	0 /* free */								\
   },									\
   &(buffer_local_flags.field_name),						\
   forward_type								\
  },										\
  magicfun									\
 };										\
										\
 {										\
  int offset = ((char *)symbol_value_forward_forward (&I_hate_C) -		\
		 (char *)&buffer_local_flags);					\
  defvar_magic (lname, &I_hate_C);						\
										\
  *((Lisp_Object *)(offset + (char *)XBUFFER (Vbuffer_local_symbols)))	\
   = intern (lname);								\
 }										\
} while (0)

#define DEFVAR_BUFFER_LOCAL_MAGIC(lname, field_name, magicfun)		\
	DEFVAR_BUFFER_LOCAL_1 (lname, field_name,			\
			    SYMVAL_CURRENT_BUFFER_FORWARD, magicfun)
#define DEFVAR_BUFFER_LOCAL(lname, field_name)				\
	DEFVAR_BUFFER_LOCAL_MAGIC (lname, field_name, 0)
#define DEFVAR_CONST_BUFFER_LOCAL_MAGIC(lname, field_name, magicfun)	\
	DEFVAR_BUFFER_LOCAL_1 (lname, field_name,			\
			    SYMVAL_CONST_CURRENT_BUFFER_FORWARD, magicfun)
#define DEFVAR_CONST_BUFFER_LOCAL(lname, field_name)			\
	DEFVAR_CONST_BUFFER_LOCAL_MAGIC (lname, field_name, 0)

#define DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS_MAGIC(lname, field_name, magicfun)	\
	DEFVAR_SYMVAL_FWD (lname, &(buffer_local_flags.field_name),	\
			  SYMVAL_DEFAULT_BUFFER_FORWARD, magicfun)
#define DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS(lname, field_name)			\
	DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS_MAGIC (lname, field_name, 0)

static void
nuke_all_buffer_slots (struct buffer *b, Lisp_Object zap)
{
 zero_lcrecord (b);

 b->extent_info = Qnil;
 b->indirect_children = Qnil;
 b->own_text.line_number_cache = Qnil;

#define MARKED_SLOT(x)	b->x = zap
#include "bufslots.h"
#undef MARKED_SLOT
}

static void
common_init_complex_vars_of_buffer (void)
{
 /* Make sure all markable slots in buffer_defaults
   are initialized reasonably, so mark_buffer won't choke. */
 struct buffer *defs = alloc_lcrecord_type (struct buffer, &lrecord_buffer);
 struct buffer *syms = alloc_lcrecord_type (struct buffer, &lrecord_buffer);

 staticpro_nodump (&Vbuffer_defaults);
 staticpro_nodump (&Vbuffer_local_symbols);
 XSETBUFFER (Vbuffer_defaults, defs);
 XSETBUFFER (Vbuffer_local_symbols, syms);

 nuke_all_buffer_slots (syms, Qnil);
 nuke_all_buffer_slots (defs, Qnil);
 defs->text = &defs->own_text;
 syms->text = &syms->own_text;

 /* Set up the non-nil default values of various buffer slots.
   Must do these before making the first buffer. */
 defs->major_mode = Qfundamental_mode;
 defs->mode_name = QSFundamental;
 defs->abbrev_table = Qnil;  /* real default setup by Lisp code */

 defs->downcase_table	 = Vascii_downcase_table;
 defs->upcase_table	 = Vascii_upcase_table;
 defs->case_canon_table = Vascii_canon_table;
 defs->case_eqv_table	 = Vascii_eqv_table;
#ifdef MULE
 defs->mirror_downcase_table	= Vmirror_ascii_downcase_table;
 defs->mirror_upcase_table	= Vmirror_ascii_upcase_table;
 defs->mirror_case_canon_table = Vmirror_ascii_canon_table;
 defs->mirror_case_eqv_table	= Vmirror_ascii_eqv_table;

 defs->category_table = Vstandard_category_table;
#endif /* MULE */
 defs->syntax_table = Vstandard_syntax_table;
 defs->mirror_syntax_table =
  XCHAR_TABLE (Vstandard_syntax_table)->mirror_table;
 defs->modeline_format = build_string ("%-"); /* reset in loaddefs.el */
 defs->case_fold_search = Qt;
 defs->selective_display_ellipses = Qt;
 defs->tab_width = make_int (8);
 defs->ctl_arrow = Qt;
 defs->fill_column = make_int (70);
 defs->left_margin = Qzero;
 defs->saved_size = Qzero;	/* lisp code wants int-or-nil */
 defs->modtime = 0;
 defs->auto_save_modified = 0;
 defs->auto_save_failure_time = -1;
 defs->invisibility_spec = Qt;

 defs->indirect_children = Qnil;
 syms->indirect_children = Qnil;

 {
  /* 0 means var is always local. Default used only at creation.
   * -1 means var is always local. Default used only at reset and
   *  creation.
   * -2 means there's no lisp variable corresponding to this slot
   *  and the default is only used at creation.
   * -3 means no Lisp variable. Default used only at reset and creation.
   * >0 is mask. Var is local if ((buffer->local_var_flags & mask) != 0)
   *       Otherwise default is used.
   */
  Lisp_Object always_local_no_default = make_int (0);
  Lisp_Object always_local_resettable = make_int (-1);
  Lisp_Object resettable		= make_int (-3);

  /* Assign the local-flags to the slots that have default values.
    The local flag is a bit that is used in the buffer
    to say that it has its own local value for the slot.
    The local flag bits are in the local_var_flags slot of the
    buffer. */

  nuke_all_buffer_slots (&buffer_local_flags, make_int (-2));
  buffer_local_flags.filename		  = always_local_no_default;
  buffer_local_flags.directory	  = always_local_no_default;
  buffer_local_flags.backed_up	  = always_local_no_default;
  buffer_local_flags.saved_size	  = always_local_no_default;
  buffer_local_flags.auto_save_file_name = always_local_no_default;
  buffer_local_flags.read_only	  = always_local_no_default;

  buffer_local_flags.major_mode	  = always_local_resettable;
  buffer_local_flags.mode_name	  = always_local_resettable;
  buffer_local_flags.undo_list	  = always_local_no_default;
#if 0 /* FSFmacs */
  buffer_local_flags.mark_active	  = always_local_resettable;
#endif
  buffer_local_flags.point_before_scroll = always_local_resettable;
  buffer_local_flags.file_truename	  = always_local_no_default;
  buffer_local_flags.invisibility_spec  = always_local_resettable;
  buffer_local_flags.file_format	  = always_local_resettable;
  buffer_local_flags.generated_modeline_string = always_local_no_default;

  buffer_local_flags.keymap		= resettable;
  buffer_local_flags.downcase_table	= resettable;
  buffer_local_flags.upcase_table	= resettable;
  buffer_local_flags.case_canon_table = resettable;
  buffer_local_flags.case_eqv_table	= resettable;
  buffer_local_flags.syntax_table	= resettable;
#ifdef MULE
  buffer_local_flags.category_table	= resettable;
#endif

  buffer_local_flags.modeline_format		 = make_int (1<<0);
  buffer_local_flags.abbrev_mode		 = make_int (1<<1);
  buffer_local_flags.overwrite_mode		 = make_int (1<<2);
  buffer_local_flags.case_fold_search		 = make_int (1<<3);
  buffer_local_flags.auto_fill_function	 = make_int (1<<4);
  buffer_local_flags.selective_display	 = make_int (1<<5);
  buffer_local_flags.selective_display_ellipses = make_int (1<<6);
  buffer_local_flags.tab_width		 = make_int (1<<7);
  buffer_local_flags.truncate_lines		 = make_int (1<<8);
  buffer_local_flags.ctl_arrow		 = make_int (1<<9);
  buffer_local_flags.fill_column		 = make_int (1<<10);
  buffer_local_flags.left_margin		 = make_int (1<<11);
  buffer_local_flags.abbrev_table		 = make_int (1<<12);
#ifdef REGION_CACHE_NEEDS_WORK
  buffer_local_flags.cache_long_line_scans	 = make_int (1<<13);
#endif
#ifdef FILE_CODING
  buffer_local_flags.buffer_file_coding_system = make_int (1<<14);
#endif

  /* #### Warning: 1<<31 is the largest number currently allowable
    due to the XINT() handling of this value. With some
    rearrangement you can get 3 more bits. */
 }
}

#define BUFFER_SLOTS_SIZE (offsetof (struct buffer, BUFFER_SLOTS_LAST_NAME) - offsetof (struct buffer, BUFFER_SLOTS_FIRST_NAME) + sizeof (Lisp_Object))
#define BUFFER_SLOTS_COUNT (BUFFER_SLOTS_SIZE / sizeof (Lisp_Object))

void
reinit_complex_vars_of_buffer (void)
{
 struct buffer *defs, *syms;

 common_init_complex_vars_of_buffer ();

 defs = XBUFFER (Vbuffer_defaults);
 syms = XBUFFER (Vbuffer_local_symbols);
 memcpy (&defs->BUFFER_SLOTS_FIRST_NAME,
	 buffer_defaults_saved_slots,
	 BUFFER_SLOTS_SIZE);
 memcpy (&syms->BUFFER_SLOTS_FIRST_NAME,
	 buffer_local_symbols_saved_slots,
	 BUFFER_SLOTS_SIZE);
}


static const struct lrecord_description buffer_slots_description_1[] = {
 { XD_LISP_OBJECT_ARRAY, 0, BUFFER_SLOTS_COUNT },
 { XD_END }
};

static const struct struct_description buffer_slots_description = {
 BUFFER_SLOTS_SIZE,
 buffer_slots_description_1
};

void
complex_vars_of_buffer (void)
{
 struct buffer *defs, *syms;

 common_init_complex_vars_of_buffer ();

 defs = XBUFFER (Vbuffer_defaults);
 syms = XBUFFER (Vbuffer_local_symbols);
 buffer_defaults_saved_slots   = &defs->BUFFER_SLOTS_FIRST_NAME;
 buffer_local_symbols_saved_slots = &syms->BUFFER_SLOTS_FIRST_NAME;
 dumpstruct (&buffer_defaults_saved_slots,   &buffer_slots_description);
 dumpstruct (&buffer_local_symbols_saved_slots, &buffer_slots_description);

 DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS ("default-modeline-format", modeline_format /*
Default value of `modeline-format' for buffers that don't override it.
This is the same as (default-value 'modeline-format).
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS ("default-abbrev-mode", abbrev_mode /*
Default value of `abbrev-mode' for buffers that do not override it.
This is the same as (default-value 'abbrev-mode).
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS ("default-ctl-arrow", ctl_arrow /*
Default value of `ctl-arrow' for buffers that do not override it.
This is the same as (default-value 'ctl-arrow).
*/ );

#if 0 /* #### make this a specifier! */
 DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS ("default-display-direction", display_direction /*
Default display-direction for buffers that do not override it.
This is the same as (default-value 'display-direction).
Note: This is not yet implemented.
*/ );
#endif

 DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS ("default-truncate-lines", truncate_lines /*
Default value of `truncate-lines' for buffers that do not override it.
This is the same as (default-value 'truncate-lines).
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS ("default-fill-column", fill_column /*
Default value of `fill-column' for buffers that do not override it.
This is the same as (default-value 'fill-column).
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS ("default-left-margin", left_margin /*
Default value of `left-margin' for buffers that do not override it.
This is the same as (default-value 'left-margin).
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS ("default-tab-width", tab_width /*
Default value of `tab-width' for buffers that do not override it.
This is the same as (default-value 'tab-width).
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS ("default-case-fold-search", case_fold_search /*
Default value of `case-fold-search' for buffers that don't override it.
This is the same as (default-value 'case-fold-search).
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("modeline-format", modeline_format /*
Template for displaying modeline for current buffer.
Each buffer has its own value of this variable.
Value may be a string, symbol, glyph, generic specifier, list or cons cell.
For a symbol, its value is processed (but it is ignored if t or nil).
 A string appearing directly as the value of a symbol is processed verbatim
 in that the %-constructs below are not recognized.
For a glyph, it is inserted as is.
For a generic specifier (i.e. a specifier of type `generic'), its instance
 is computed in the current window using the equivalent of `specifier-instance'
 and the value is processed.
For a list whose car is a symbol, the symbol's value is taken,
 and if that is non-nil, the cadr of the list is processed recursively.
 Otherwise, the caddr of the list (if there is one) is processed.
For a list whose car is a string or list, each element is processed
 recursively and the results are effectively concatenated.
For a list whose car is an integer, the cdr of the list is processed
 and padded (if the number is positive) or truncated (if negative)
 to the width specified by that number.
For a list whose car is an extent, the cdr of the list is processed
 normally but the results are displayed using the face of the
 extent, and mouse clicks over this section are processed using the
 keymap of the extent. (In addition, if the extent has a help-echo
 property, that string will be echoed when the mouse moves over this
 section.) If extents are nested, all keymaps are properly consulted
 when processing mouse clicks, but multiple faces are not correctly
 merged (only the first face is used), and lists of faces are not
 correctly handled. See `generated-modeline-string' for more information.
A string is printed verbatim in the modeline except for %-constructs:
 (%-constructs are processed when the string is the entire modeline-format
  or when it is found in a cons-cell or a list)
 %b -- print buffer name.   %c -- print the current column number.
 %f -- print visited file name.
 %* -- print %, * or hyphen.  %+ -- print *, % or hyphen.
	% means buffer is read-only and * means it is modified.
	For a modified read-only buffer, %* gives % and %+ gives *.
 %s -- print process status.  %l -- print the current line number.
 %S -- print name of selected frame (only meaningful under X Windows).
 %p -- print percent of buffer above top of window, or Top, Bot or All.
 %P -- print percent of buffer above bottom of window, perhaps plus Top,
    or print Bottom or All.
 %n -- print Narrow if appropriate.
 %C -- under XEmacs/mule, print the mnemonic for `buffer-file-coding-system'.
 %[ -- print one [ for each recursive editing level. %] similar.
 %% -- print %.        %- -- print infinitely many dashes.
Decimal digits after the % specify field width to which to pad.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS ("default-major-mode", major_mode /*
*Major mode for new buffers. Defaults to `fundamental-mode'.
nil here means use current buffer's major mode.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS ("fundamental-mode-abbrev-table", abbrev_table /*
The abbrev table of mode-specific abbrevs for Fundamental Mode.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("major-mode", major_mode /*
Symbol for current buffer's major mode.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("mode-name", mode_name /*
Pretty name of current buffer's major mode (a string).
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("abbrev-mode", abbrev_mode /*
Non-nil turns on automatic expansion of abbrevs as they are inserted.
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("case-fold-search", case_fold_search /*
*Non-nil if searches should ignore case.
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.

BUG: Under XEmacs/Mule, translations to or from non-ASCII characters
 (this includes chars in the range 128 - 255) are ignored by
 the string/buffer-searching routines. Thus, `case-fold-search'
 will not correctly conflate a-umlaut and A-umlaut even if the
 case tables call for this.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("fill-column", fill_column /*
*Column beyond which automatic line-wrapping should happen.
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("left-margin", left_margin /*
*Column for the default indent-line-function to indent to.
Linefeed indents to this column in Fundamental mode.
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.
Do not confuse this with the specifier `left-margin-width';
that controls the size of a margin that is displayed outside
of the text area.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL_MAGIC ("tab-width", tab_width /*
*Distance between tab stops (for display of tab characters), in columns.
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.
*/ , redisplay_variable_changed);

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL_MAGIC ("ctl-arrow", ctl_arrow /*
*Non-nil means display control chars with uparrow.
Nil means use backslash and octal digits.
An integer means characters >= ctl-arrow are assumed to be printable, and
will be displayed as a single glyph.
Any other value is the same as 160 - the code SPC with the high bit on.

The interpretation of this variable is likely to change in the future.

Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.
This variable does not apply to characters whose display is specified
in the current display table (if there is one).
*/ , redisplay_variable_changed);

#if 0 /* #### Make this a specifier! */
 xxDEFVAR_BUFFER_LOCAL ("display-direction", display_direction /*
*Non-nil means lines in the buffer are displayed right to left.
Nil means left to right. (Not yet implemented.)
*/ );
#endif /* Not yet implemented */

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL_MAGIC ("truncate-lines", truncate_lines /*
*Non-nil means do not display continuation lines;
give each line of text one frame line.
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.

Note that this is overridden by the variable
`truncate-partial-width-windows' if that variable is non-nil
and this buffer is not full-frame width.
*/ , redisplay_variable_changed);

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("default-directory", directory /*
Name of default directory of current buffer. Should end with slash.
Each buffer has its own value of this variable.
*/ );

#ifdef FILE_CODING
 DEFVAR_BUFFER_DEFAULTS ("default-buffer-file-coding-system", buffer_file_coding_system /*
Default value of `buffer-file-coding-system' for buffers that do not override it.
This is the same as (default-value 'buffer-file-coding-system).
This value is used both for buffers without associated files and
for buffers whose files do not have any apparent coding system.
See `buffer-file-coding-system'.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("buffer-file-coding-system", buffer_file_coding_system /*
*Current coding system for the current buffer.
When the buffer is written out into a file, this coding system will be
used for the encoding. Automatically buffer-local when set in any
fashion. This is normally set automatically when a file is loaded in
based on the determined coding system of the file (assuming that
`buffer-file-coding-system-for-read' is set to `undecided', which
calls for automatic determination of the file's coding system).
Normally the modeline indicates the current file coding system using
its mnemonic abbreviation.

The default value for this variable (which is normally used for
buffers without associated files) is also used when automatic
detection of a file's encoding is called for and there was no
discernible encoding in the file (i.e. it was entirely or almost
entirely ASCII). The default value should generally *not* be set to
nil (equivalent to `no-conversion'), because if extended characters
are ever inserted into the buffer, they will be lost when the file is
written out. A good choice is `iso-2022-8' (the simple ISO 2022 8-bit
encoding), which will write out ASCII and Latin-1 characters in the
standard (and highly portable) fashion and use standard escape
sequences for other charsets. Another reasonable choice is
`escape-quoted', which is equivalent to `iso-2022-8' but prefixes
certain control characters with ESC to make sure they are not
interpreted as escape sequences when read in. This latter coding
system results in more "correct" output in the presence of control
characters in the buffer, in the sense that when read in again using
the same coding system, the result will virtually always match the
original contents of the buffer, which is not the case with
`iso-2022-8'; but the output is less portable when dealing with binary
data -- there may be stray ESC characters when the file is read by
another program.

`buffer-file-coding-system' does *not* control the coding system used when
a file is read in. Use the variables `buffer-file-coding-system-for-read'
and `buffer-file-coding-system-alist' for that. From a Lisp program, if
you wish to unilaterally specify the coding system used for one
particular operation, you should bind the variable
`coding-system-for-read' rather than changing the other two
variables just mentioned, which are intended to be used for
global environment specification.
*/ );
#endif /* FILE_CODING */

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("auto-fill-function", auto_fill_function /*
Function called (if non-nil) to perform auto-fill.
It is called after self-inserting a space at a column beyond `fill-column'.
Each buffer has its own value of this variable.
NOTE: This variable is not an ordinary hook;
It may not be a list of functions.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("buffer-file-name", filename /*
Name of file visited in current buffer, or nil if not visiting a file.
Each buffer has its own value of this variable.
*/ );

#if 0 /* FSFmacs */
/*
Abbreviated truename of file visited in current buffer, or nil if none.
The truename of a file is calculated by `file-truename'
and then abbreviated with `abbreviate-file-name'.
Each buffer has its own value of this variable.
*/
#endif /* FSFmacs */

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("buffer-file-truename", file_truename /*
The real name of the file visited in the current buffer,
or nil if not visiting a file. This is the result of passing
buffer-file-name to the `file-truename' function. Every buffer has
its own value of this variable. This variable is automatically
maintained by the functions that change the file name associated
with a buffer.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("buffer-auto-save-file-name", auto_save_file_name /*
Name of file for auto-saving current buffer,
or nil if buffer should not be auto-saved.
Each buffer has its own value of this variable.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("buffer-read-only", read_only /*
Non-nil if this buffer is read-only.
Each buffer has its own value of this variable.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("buffer-backed-up", backed_up /*
Non-nil if this buffer's file has been backed up.
Backing up is done before the first time the file is saved.
Each buffer has its own value of this variable.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("buffer-saved-size", saved_size /*
Length of current buffer when last read in, saved or auto-saved.
0 initially.
Each buffer has its own value of this variable.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL_MAGIC ("selective-display", selective_display /*
Non-nil enables selective display:
Integer N as value means display only lines
 that start with less than n columns of space.
A value of t means, after a ^M, all the rest of the line is invisible.
 Then ^M's in the file are written into files as newlines.

Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.
*/, redisplay_variable_changed);

#ifndef old
 DEFVAR_BUFFER_LOCAL_MAGIC ("selective-display-ellipses",
			   selective_display_ellipses /*
t means display ... on previous line when a line is invisible.
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.
*/, redisplay_variable_changed);
#endif

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("local-abbrev-table", abbrev_table /*
Local (mode-specific) abbrev table of current buffer.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("overwrite-mode", overwrite_mode /*
Non-nil if self-insertion should replace existing text.
The value should be one of `overwrite-mode-textual',
`overwrite-mode-binary', or nil.
If it is `overwrite-mode-textual', self-insertion still
inserts at the end of a line, and inserts when point is before a tab,
until the tab is filled in.
If `overwrite-mode-binary', self-insertion replaces newlines and tabs too.
Automatically becomes buffer-local when set in any fashion.

Normally, you shouldn't modify this variable by hand, but use the functions
`overwrite-mode' and `binary-overwrite-mode' instead. However, you can
customize the default value from the options menu.
*/ );

#if 0 /* FSFmacs */
 /* Adds the following to the doc string for buffer-undo-list:

An entry (nil PROPERTY VALUE BEG . END) indicates that a text property
was modified between BEG and END. PROPERTY is the property name,
and VALUE is the old value.
*/
#endif /* FSFmacs */

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("buffer-undo-list", undo_list /*
List of undo entries in current buffer.
Recent changes come first; older changes follow newer.

An entry (BEG . END) represents an insertion which begins at
position BEG and ends at position END.

An entry (TEXT . POSITION) represents the deletion of the string TEXT
from (abs POSITION). If POSITION is positive, point was at the front
of the text being deleted; if negative, point was at the end.

An entry (t HIGH . LOW) indicates that the buffer previously had
"unmodified" status. HIGH and LOW are the high and low 16-bit portions
of the visited file's modification time, as of that time. If the
modification time of the most recent save is different, this entry is
obsolete.

An entry of the form EXTENT indicates that EXTENT was attached in
the buffer. Undoing an entry of this form detaches EXTENT.

An entry of the form (EXTENT START END) indicates that EXTENT was
detached from the buffer. Undoing an entry of this form attaches
EXTENT from START to END.

An entry of the form POSITION indicates that point was at the buffer
location given by the integer. Undoing an entry of this form places
point at POSITION.

nil marks undo boundaries. The undo command treats the changes
between two undo boundaries as a single step to be undone.

If the value of the variable is t, undo information is not recorded.
*/ );

#if 0 /* FSFmacs */
 xxDEFVAR_BUFFER_LOCAL ("mark-active", mark_active /*
Non-nil means the mark and region are currently active in this buffer.
Automatically local in all buffers.
*/ );
#endif /* FSFmacs */

#ifdef REGION_CACHE_NEEDS_WORK
 xxDEFVAR_BUFFER_LOCAL ("cache-long-line-scans", cache_long_line_scans /*
Non-nil means that Emacs should use caches to handle long lines more quickly.
This variable is buffer-local, in all buffers.

Normally, the line-motion functions work by scanning the buffer for
newlines. Columnar operations (like move-to-column and
compute-motion) also work by scanning the buffer, summing character
widths as they go. This works well for ordinary text, but if the
buffer's lines are very long (say, more than 500 characters), these
motion functions will take longer to execute. Emacs may also take
longer to update the display.

If cache-long-line-scans is non-nil, these motion functions cache the
results of their scans, and consult the cache to avoid rescanning
regions of the buffer until the text is modified. The caches are most
beneficial when they prevent the most searching---that is, when the
buffer contains long lines and large regions of characters with the
same, fixed screen width.

When cache-long-line-scans is non-nil, processing short lines will
become slightly slower (because of the overhead of consulting the
cache), and the caches will use memory roughly proportional to the
number of newlines and characters whose screen width varies.

The caches require no explicit maintenance; their accuracy is
maintained internally by the Emacs primitives. Enabling or disabling
the cache should not affect the behavior of any of the motion
functions; it should only affect their performance.
*/ );
#endif /* REGION_CACHE_NEEDS_WORK */

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("point-before-scroll", point_before_scroll /*
Value of point before the last series of scroll operations, or nil.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL ("buffer-file-format", file_format /*
List of formats to use when saving this buffer.
Formats are defined by `format-alist'. This variable is
set when a file is visited. Automatically local in all buffers.
*/ );

 DEFVAR_BUFFER_LOCAL_MAGIC ("buffer-invisibility-spec", invisibility_spec /*
Invisibility spec of this buffer.
The default is t, which means that text is invisible
if it has (or is covered by an extent with) a non-nil `invisible' property.
If the value is a list, a text character is invisible if its `invisible'
property is an element in that list.
If an element is a cons cell of the form (PROP . ELLIPSIS),
then characters with property value PROP are invisible,
and they have an ellipsis as well if ELLIPSIS is non-nil.
Note that the actual characters used for the ellipsis are controllable
using `invisible-text-glyph', and default to "...".
*/, redisplay_variable_changed);

 DEFVAR_CONST_BUFFER_LOCAL ("generated-modeline-string",
			   generated_modeline_string /*
String of characters in this buffer's modeline as of the last redisplay.
Each time the modeline is recomputed, the resulting characters are
stored in this string, which is resized as necessary. You may not
set this variable, and modifying this string will not change the
modeline; you have to change `modeline-format' if you want that.

For each extent in `modeline-format' that is encountered when
processing the modeline, a corresponding extent is placed in
`generated-modeline-string' and covers the text over which the
extent in `modeline-format' applies. The extent in
`generated-modeline-string' is made a child of the extent in
`modeline-format', which means that it inherits all properties from
that extent. Note that the extents in `generated-modeline-string'
are managed automatically. You should not explicitly put any extents
in `generated-modeline-string'; if you do, they will disappear the
next time the modeline is processed.

For extents in `modeline-format', the following properties are currently
handled:

`face'
	Affects the face of the modeline text. Currently, faces do
	not merge properly; only the most recently encountered face
	is used. This is a bug.

`keymap'
	Affects the disposition of button events over the modeline
	text. Multiple applicable keymaps *are* handled properly,
	and `modeline-map' still applies to any events that don't
	have bindings in extent-specific keymaps.

`help-echo'
	If a string, causes the string to be displayed when the mouse
	moves over the text.
*/ );

 /* Check for DEFVAR_BUFFER_LOCAL without initializing the corresponding
   slot of buffer_local_flags and vice-versa. Must be done after all
   DEFVAR_BUFFER_LOCAL() calls. */
#define MARKED_SLOT(slot)					\
 if ((XINT (buffer_local_flags.slot) != -2 &&			\
    XINT (buffer_local_flags.slot) != -3)			\
   != !(NILP (XBUFFER (Vbuffer_local_symbols)->slot)))	\
 abort ()
#include "bufslots.h"
#undef MARKED_SLOT

 {
  Lisp_Object scratch = Fget_buffer_create (QSscratch);
  Fset_buffer (scratch);
  /* Want no undo records for *scratch* until after Emacs is dumped */
  Fbuffer_disable_undo (scratch);
 }
}

/* Is PWD another name for `.' ? */
static int
directory_is_current_directory (Extbyte *pwd)
{
 Bufbyte *pwd_internal;
 Bytecount pwd_internal_len;
 struct stat dotstat, pwdstat;

 TO_INTERNAL_FORMAT (DATA, (pwd, strlen ((char *)pwd) + 1),
		   ALLOCA, (pwd_internal, pwd_internal_len),
		   Qfile_name);

 return (IS_DIRECTORY_SEP (*pwd_internal)
	 && stat ((char *) pwd_internal, &pwdstat) == 0
	 && stat (".", &dotstat) == 0
	 && dotstat.st_ino == pwdstat.st_ino
	 && dotstat.st_dev == pwdstat.st_dev
	 && pwd_internal_len < MAXPATHLEN);
}

void
init_initial_directory (void)
{
 /* This function can GC */

 Extbyte *pwd;

 initial_directory[0] = 0;

 /* If PWD is accurate, use it instead of calling getcwd. This is faster
   when PWD is right, and may avoid a fatal error. */
 if ((pwd = (Extbyte *) getenv ("PWD")) != NULL
   && directory_is_current_directory (pwd))
  strcpy (initial_directory, (char *) pwd);
 else if (getcwd (initial_directory, MAXPATHLEN) == NULL)
  fatal ("`getcwd' failed: %s\n", strerror (errno));

 /* Make sure pwd is DIRECTORY_SEP-terminated.
   Maybe this should really use some standard subroutine
   whose definition is filename syntax dependent. */
 {
  int len = strlen (initial_directory);

  if (! IS_DIRECTORY_SEP (initial_directory[len - 1]))
   {
	initial_directory[len] = DIRECTORY_SEP;
	initial_directory[len + 1] = '\0';
   }
 }

 /* XEmacs change: store buffer's default directory
   using preferred (i.e. as defined at compile-time)
   directory separator. --marcpa */
#ifdef DOS_NT
#define CORRECT_DIR_SEPS(s) \
 do { if ('/' == DIRECTORY_SEP) dostounix_filename (s); \
    else unixtodos_filename (s); \
 } while (0)

 CORRECT_DIR_SEPS(initial_directory);
#endif
}

void
init_buffer (void)
{
 /* This function can GC */

 Fset_buffer (Fget_buffer_create (QSscratch));

 current_buffer->directory =
  build_ext_string (initial_directory, Qfile_name);

#if 0 /* FSFmacs */
 /* #### is this correct? */
 temp = get_minibuffer (0);
 XBUFFER (temp)->directory = current_buffer->directory;
#endif /* FSFmacs */
}