Source

xemacs-beta / version.sh.in

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#!/bin/sh
emacs_is_beta=t
emacs_major_version=21
emacs_minor_version=5
emacs_beta_version=29
xemacs_codename="garbanzo"
emacs_kit_version=
xemacs_release_date="2009-05-18"
xemacs_extra_name=