1. xemacs
 2. XEmacs

Source

XEmacs / ChangeLog

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
2012-12-27 Robert D. Royar	<xemacs@royar.org>

	Minor additions by Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>.

	* INSTALL: correct typographical errors; update 
	version numbers provided in Running Make section;
	change default datadir reference to /usr/local/share
	to match all other references to datadir's subdirectories;
	change "can not" to "cannot".

2012-11-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* INSTALL: Reorganize and update.
	Thanks to Steven Mitchell for the suggestion.

2012-08-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (Package Search): New Installation section.
	Warn about missing system package hierarchies.

	* configure: Regenerate.

2012-08-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.32 "habanero" is released.

2012-07-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	Thanks to Robert Delius Royar <xemacs@frinabulax.org>.

	* configure.ac (ASLR): Disable it on Mountain Lion, too.
	* configure: Regenerate.

2011-11-27 Marcus Crestani <crestani@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.ac: 
	Add "-Wl,-no_pie" to linker flags on Mac OS X Lion to disable ASLR
	that breaks pdump.
	* configure: Regenerate.

2011-11-21 Marcus Crestani <crestani@informatik.uni-tuebingen.de>

	* .hgignore:
	* configure.ac: 
	Reflect move of etc/dbxrc.in to src/.dbxrc.in.
	* configure: Regenerate.

2011-11-21 Marcus Crestani <crestani@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure: Regenerate with Autoconf 2.68. Default Autoconf 2.61
	that comes with Mac OS X Lion breaks configure's ability to create
	Makefiles.
	
2011-11-21 Marcus Crestani <crestani@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.ac: Fix creation of etc/dbxrc and src/.dbxrc; only try
	to create Makefile when Makefile.in is there.
	* configure: Regenerate.
	
2011-10-14 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (with_athena): Refactor check for Xaw3d.

2011-09-05 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* configure.ac: $machine is intel386, reflecting the file name
	under src/m/, on i[3-9]86. Respect this when deciding on VDB_POSIX
	over VDB_MACH with the new GC.
	* configure:
	Regenerate.

2011-08-24 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* configure.ac:
	On OS X, if dlopen() is available in dlfcn.h, use it in preference
	to dyld; the latter API is deprecated.
	Move DLSYM_NEEDS_UNDERSCORE together with HAVE_DLYD, it's not
	needed if the dlsym() and dlopen() APIs are being used.
	Define REALPATH_CORRECTS_CASE, DEFAULT_FILE_SYSTEM_IGNORE_CASE in
	this file, don't define them in terms of HAVE_DYLD in
	src/config.h.in.
	* configure: Regenerate.

2011-05-20 Jerry James <james@xemacs.org>

	* Makefile.in.in: Default DESTDIR to the empty string, and use it in
	install targets.

2011-05-02 Jeff Sparkes <jsparkes@gmail.com>

	* configure.ac (HAVE_MS_WINDOWS): On cygwin, use the w32api package
	libraries in /usr/lib/w32api. Fix for tracker issue745.

2011-04-29 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.31 "ginger" is released.

2011-04-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.30 "garlic" is released.

2011-03-24 Jerry James <james@xemacs.org>

	* INSTALL: "youself" -> "yourself".
	* aclocal.m4: "dependancy" -> "dependency".
	* configure.ac: "priveleges" -> "privileges".
	* configure: Regenerate.

2010-11-02 Mats Lidell <matsl@xemacs.org>

	* netinstall: removed 

2010-06-14 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* aclocal.m4: Add standard permission boilerplate.

2010-06-02 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* version.sh.in: 
	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG, XE_EXPAND_VARIABLE):
	Remove conditionals and information for InfoDock.

2010-04-09 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* CHANGES-beta:
	Update with my changes to the trunk since the release of 21.5.29
	in 2009 up through April 9, 2010.

2010-04-02 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* CHANGES-beta:
	Update with my changes to the trunk since 2009-09-20.

2010-03-18 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* CHANGES-beta:
	Partially updated with last couple of months worth of changes.

2010-03-18 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* INSTALL: Reflect change from `lib' to `share'; also, document
	how to invoke configure to get the old setting.

	* configure.ac: Set LATE_PACKAGE_DIRECTORIES_USER_DEFINED if
	`datadir' was changed; set `with_late_packages' to something
	sensible for this case.

2010-02-20 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG):
	Correct doc of --quick-build: It also doesn't check for Lisp shadows.

2010-02-20 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure:
	* configure.ac (XE_EXPAND_VARIABLE):
	* configure.ac (TAB):
	irix6-0.h renamed to irix6-5.h; sco7.h deleted.
	bsd4-3.h renamed to bsd-common.h.

	Simplify setting machine= for intel386, mips.

	Put back linux.h.

	Incorporate some stuff about debug/optimization flags in irix6-5.h
	into configure.ac.

	Add a comment about LCC stuff with optimization flags that should be
	fixed up.

2010-02-08 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure:
	* configure.ac (TAB):
	Various warnings that used to be present had mistakenly gotten
	turned off. Turn them back on.

2010-02-06 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure:
	* configure.ac (AC_LANG):
	* configure.ac (TAB):
	Add AC_LANG(C++) defs in a way very similar to AC_LANG(C), inserting
	our own flags, compiler, etc.

	When using g++, if we found ndbm, check whether we can compile a
	file using g++ and ndbm.h, calling some DBM routines. Currently, this
	fails because the prototypes in ndbm.h are incomplete, omitting the
	arguments, which doesn't work with g++. When ndbm.h is bad, we don't
	include it and instead provide our own prototypes; otherwise, we
	define TRUST_NDBM_H_PROTOTYPES, which signals to use the ones in
	ndbm.h.

2010-01-31 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.ac (TAB):
	Say "This Xft feature" rather than just "This feature" to make it
	possible to more safely filter out the warning in my `runcc'
	script without the possibility of filtering out genuinely
	important warnings.
	* configure: Regenerate.

2010-01-23 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure:
	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG):
	Expand the help for --with-debug to describe more specifically what
	exactly gets turned on. Expand the help for --with-error-checking
	to describe all the possible arguments, including `all', `none',
	`noFOO', multiple arguments, etc.

	Change so that `--with-error-checking' is the same as
	`--with-error-checking=all'. Currently, `--with-error-checking' has
	no effect at all! It just means "leave all error-checking for
	specific classes to their default values", which are "maybe", and
	get converted to "yes" or "no" depending on whether we are running
	a beta XEmacs.

2010-01-24 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure: Rebuild.

2010-01-24 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* aclocal.m4 (XE_SHLIB_STUFF):
	Use -export-all-symbols instead of -export-dynamic on PE targets
	(Cygwin and MinGW).
	
	* configure.ac (XE_EXPAND_VARIABLE):
	* configure.ac (TAB):
	Create variable XEMACS_CC_GPP to check whether we're running g++.
	Don't just check for an executable called `g++' -- it might be
	called g++-4 or whatever. Instead, check for either named `g++*'
	or claiming to be g++ when called with --version. Rewrite code do
	use the variable.

	Add -fno-strict-aliasing to optimization flags when GCC and
	optimized, and in all cases with g++, since under these circumstances
	strict aliasing is otherwise assumed, and XEmacs can't easily be
	made to respect its restrictions.

	* configure: Regenerate.
	
	

2010-02-01 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure:
	* configure.ac (TAB):
	USE_XFT* -> HAVE_XFT*.

2010-01-14 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* PROBLEMS:
	Add description of crash on recent Cygwin 1.7 when using C++, NEWGC
    and optimization.

2010-01-16 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* configure: Regenerate, now we no longer look for rint().

2010-01-20 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile.in.in:
	* Makefile.in.in (GENERATED_HEADERS):
	* Makefile.in.in (.PHONY):
	* Makefile.in.in (src/.gdbinit):
	* configure:
	* configure.ac (TAB):
	etc/gdbinit.in has been moved to src/.gdbinit.in.in. Reflect
	this -- generate src/.gdbinit.in from src/.gdbinit.in.in, and
	use the normal mechanism for doing so instead of copying it
	specially.

	Add target for `config-changed' and pass down to `src'.
	Move some PHONY declarations to just before the actual targets.

2010-01-16 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* configure: Regenerate, now we no longer look for rint().

2010-01-13 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.ac: Update comment about Cygwin and pdump.

2010-01-13 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (fix-perms):
	Add target for fix-perms. Run it to correct permissions.

	* INSTALL:
	* PROBLEMS:
	* configure:
	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG):
	* configure.ac (XE_EXPAND_VARIABLE):
	* configure.ac (TAB):
	Rename all instances of enable-FOO to with-FOO. enable-FOO has long
	been aliased to with-FOO and we still preserve this, but formerly
	we randomly used enable-FOO but with-BAR.

2010-01-11 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure:
	* configure.ac (TAB):
	Add check for cygwin_conv_path().

2010-01-11 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure:
	* configure.ac (TAB):
	Define USE_GPLUSPLUS when compiling with g++.

2010-01-06 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.ac: Add --with-valgrind option.
	* configure: Regenerate.

2009-12-21 Jerry James <james@xemacs.org>

	* INSTALL: Remove references to OffiX.
	* configure.ac: Remove support for OffiX drag-and-drop.
	* configure: Regenerate.

2009-12-21 Jerry James <james@xemacs.org>

	* INSTALL: Replace reference to yow.

2009-12-18 Jerry James <james@xemacs.org>

	* INSTALL: Remove reference to rcs-checkin.

2009-12-18 Jerry James <james@xemacs.org>

	* build-msw-release.sh: Add copyright and GPL v2 or later header
	with permission of Andy Piper.

2009-12-09 Jerry James <james@xemacs.org>

	* INSTALL: Remove description of --without-xmu option.
	* configure.ac: Remove --with[out]-xmu option. Issue informative
	error message if libXmu cannot be found. Change all Xmu-related
	tests to assume Xmu is present.
	* configure: Regenerate.

2009-12-01 Mike Alexander <mta@umich.edu>

	* configure.ac: Make --with-database={dbm|gdbm} work again, it's
	testing $ndbm_h_found which is never set.
	* configure: ditto

2009-11-10 Jerry James <james@xemacs.org>

	* Makefile.in.in: Remove dynodump support. Delete out-of-date comment
	about Xenix.
	* aclocal.m4: Remove support for old operating systems.
	* configure.ac: Remove support for old machines and operating systems.
	Remove support for dynodump.
	(COFF_ENCAPSULATE) Remove, unused.
	* configure: Regenerate.
	* dynodump: Remove.

2009-11-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS: Describe duplicate symbol warnings on Mac OS X.

2009-11-11 Stephen Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (SYSTEM_MALLOC): Use system malloc on darwin.
	(USE_PARAM_H): #include <sys/param.h> to do needed #defines.

2009-11-09 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.ac: Don't define GNU_MALLOC, as there is no longer an
	"old" GNU malloc.

2009-10-05 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.ac: Check for external giflib instead of using builtin
	gif support. Remove "(builtin)" from relevant strings.

2009-07-31 Stephen Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (HAVE_DBM): Use gdbm/ndbm.h if needed.
	Thanks to Karl Kleinpaste for the report.

2009-07-28 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* Makefile.in.in: Don't install silly symlinks when $(prefix) !=
	$(exec_prefix).

2009-07-28 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* configure.ac: Expand @PREFIX@ in paths.h.

2009-07-28 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* configure.ac: More accurate tests if paths have been set
	explicitly on the configure command line.

2009-07-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (XE_MERGED_ARG): Use correct separator when
	registering options to _AC_USER_OPTS.

2009-05-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.29 "garbanzo" is released.

2009-02-11 Jerry James <james@xemacs.org>

	* config.guess:
	* config.sub: Update to 2009-02-03 versions.

2009-01-31 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac: Adopt Martin's suggestion of declaring argv as
	char ** (from <18643.15864.667930.542671@gargle.gargle.HOWL>).

2008-12-29 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (xemacs_cc_cc_mismatch): Fix my syntax errors.

2008-12-29 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* .hgignore: Add terminating newline to .hgignore.

2008-12-27 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* configure.ac: Vladimir Ivanovic's change of 2008-09-17 was
	effective, but not correct. The original issue was that m4
	stripped [], so "char *v[]" in configure.ac became "char *v" in
	configure. His change to configure.ac rendered the declaration
	"char **v[]", which is effective but confusing; this change
	renders it "char **v".
	* configure: Regenerate.

2008-10-25 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* INSTALL: Give better pointers to package documentation.

2008-10-25 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (xemacs_cc_cc_mismatch): Improve g++ detection.

2008-09-17 Vladimir G. Ivanovic <vladimir@acm.org>

	* configure:  Fixed two typos in args of main: char *v -> char **v
	* configure.ac: Fixed two typos in args of main: char *v -> char **v

2008-08-03 Mats Lidell <matsl@xemacs.org>

	* configure.ac: Fix typo xft_gauge to xft_gauges

	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG): Use different defaults for
	with-xft and without-xft.

2008-07-06 Ville Skytt� <scop@xemacs.org>

	* configure.ac (xe_fst):
	New, to replace m4_fst which disappeared in autoconf 2.62 (#370).
	(XE_EXPAND_COMPLEX_OPTIONS): Use xe_fst.

2008-05-12 Michael Sperber <mike@xemacs.org>

	* configure.ac: 
	A number of the checks that tried to determine whether an explicit
	path was specified were wrong.
	Also, add an AC_SUBST for INFOPATH.

2008-05-07 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* configure.ac (XE_EXPAND_VARIABLE): Call AC_SUBST on
	SHEBANG_PATHNAME, as suggested by Michael Sperber in
	y9ly7aj1wfc.fsf@deinprogramm.de.
	* Makefile.in.in: Regenerate.
	* configure: Ditto.

2008-01-20 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* Makefile.in.in (SHEBANG_PROGNAME): 
	New variable; a symbol link to the XEmacs binary to tell it it
	should read a script from stdin. 
	* configure.ac (XE_EXPAND_VARIABLE): 
	Set SHEBANG_PROGNAME. 
	* configure: 
	Regenerate.

2008-04-01 Andreas Schwab <schwab@suse.de>

	Thanks to Mike Fabian for posting a patch to the mainline, to Martin
	Buchholz for writing the ChangeLog, and to Aidan Kehoe for finding
	the 2003-01-27 ChangeLog. Tested against Xaw3d. -- stephen

	* configure.ac (athena_3d):
	AC_CHECK_LIB must always take a function as
	argument, never a global variable. Some linkers can tell the
	difference. So change:
	threeDClassRec ==> XawSme3dComputeTopShadowRGB

2008-02-15 Marcus Crestani <crestani@xemacs.org>

	* configure.ac: Look for all x86 machines to determine which write
	barrier to use on MacOSX.
	* configure : Rebuild.

2008-02-12 Jerry James <james@xemacs.org>

	* install.sh: Rename to install-sh and update to latest FSF version.

2008-01-25 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (--with-database): 'gnudbm' -> 'gdbm' in docstrings.

2008-01-25 Michael Sperber <mike@xemacs.org>

	* Makefile.in.in:
	* configure.ac:
	* version.sh.in: Use Mercurial tip hash to identify version
	instead of old CVS method.

2008-01-17 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* configure.ac:
	If using a version of the gdbm library that sticks dbm_open in
	libgdbm_compat.so, also link to that library. 
	Correct a thinko with DBM version 4 checks. Both from Hans de
	Graaff, in 
	http://mid.gmane.org/20050812092756.6850.qmail@graaff.xs4all.nl
	and
	http://mid.gmane.org/pan.2007.06.24.10.10.57@gentoo.org; thank you
	Hans!
	* configure:
	Regenerate.

2008-01-01 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (mkpkgdir): Fix incorrect comment convention.

2007-12-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (mkpkgdir): Ensure only one late package directory.

2007-12-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (check-available-packages): Say where to install.
	(mkpkgdir): 

2007-12-23 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (mkpkgdir):
	(check-available-packages):
	(install-bootstrap-packages):
	(install-nonmule-packages):
	(install-all-packages):
	New targets supporting bundled packages.

	* .hgignore: Ignore tarballs in etc/bundled-packages/.

2007-12-08 Jerry James <james@xemacs.org>

	* config.guess:
	* config.sub: Sync with the latest upstream versions.

2007-12-12 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* configure.ac :
	Check for FcConfigGetRescanInterval, FcConfigSetRescanInterval.
	* configure :
	Rebuild.

2007-08-27 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* configure.ac: Try to use pkg-config for finding Xft includes and
	libraries. If that fails, search also in /usr/local.

2007-08-12 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (datarootdir): Add.
	* configure.ac (infodir): Now in terms of $(datarootdir).
	(mandir): Ditto, making it usually point to $(prefix)/share/man,
	conformant with the GNU Coding Standards.

2007-07-31 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* configure.ac: Don't divert `share' to `lib' for datadir.
	Also, define AC_DATAROOTDIR_CHECKED to shut up autoconf.

2007-05-21 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.28 "fuki" is released.

2007-05-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (error-checking): Move comma misplaced by sorting.
	* configure: Regenerate.

2007-05-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (error-checking): Reorder arguments and sync doctring.

2007-03-14 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS: describe crash when inserting or displaying a TAB.
	Thanks to Aidan Kehoe for the diagnosis.

2006-12-24 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (ar): Sun has it but hides it; check for it.
	(ssize_t): Use the modern check and document todo.

2007-02-16 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (canna):
	Move #define of CANNA_NEW_WCHAR_AWARE to config.h.
	Use -DCANNA_NEW_WCHAR_AWARE since check for RK.h fails otherwise.
	Refactor into loops over orthogonal tweaks (prefix and define).
	Use have_canna to track detection success, not with_canna.
	Add AC_MSG_WARNs documenting autoconf's bogosity (ours, too).

2007-01-01 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* aclocal.m4 (XE_SHLIB_STUFF): Use $EGREP instead of egrep.

2006-12-28 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.ac: Ensure ac_configure_args contains a leading space
	to work around problems with 'config.status --recheck' under
	autoconf 2.60 and 2.61.

2006-12-27 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.ac (XE_MERGED_ARG): Register --enable and --with forms
	with the option checking list.

2006-12-19 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (${srcdir}/configure): Generated from configure.ac.

2006-12-06 Dr. Volker Zell <Dr.Volker.Zell@oracle.com>

	* configure.ac: Check for u_int*_t typedefs.

2006-12-06 Dr. Volker Zell <Dr.Volker.Zell@oracle.com>

	* configure.ac: Avoid using Motif for cygwin.

2006-11-23 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* configure.ac (XE_EXPAND_VARIABLE): Fully expand the various
	directories before comparing them for figuring out which of them
	are user-defined. Use XE_EPXAND_VARIABLE macro created for this
	purpose where applicable.

2006-12-07 Rick Rankin <rick.rankin@yahoo.com>

	* configure.ac: Add new library name for cygwin's xpm.

2006-12-07 Rick Rankin <rick.rankin@yahoo.com>

	* configure.ac: Add new library name for cygwin's xpm.

2006-10-30 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>
	* configure.ac (XE_CDR): m4_cdr differs in autoconf 2.59 and 2.60.
	(XE_EXPAND_COMPLEX_OPTIONS): Use XE_CDR, not m4_cdr.

2006-07-18 Marcus Crestani <crestani@xemacs.org>

	* configure.ac: Intel-based Macs can use POSIX-style write
	barrier. Use $machine to determine this.

2006-07-20 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (system-packages,legacy-packages): Fix help strings.

	* configure.in: cvs remove.
	* configure.usage: cvs remove.

2006-06-20 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.ac: When gcc is used, capture the values of __GNUC__
	and __GNUC_MINOR__. Use them to conditionally add warning flags
	that are not supported by all versions of gcc.

2006-06-23 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (Build Makefile.in's from Makefile.in.in's):
	Create $srcdir/src/depend if it's missing.

2006-06-05 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.ac: Change "if -z" to "if test -z".

2006-05-23 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac: Look for debugger init file templates in etc/, not
	src/. Debugger init files depend on config.h; recreate on every
	configure. Support XCOMM convention. Update FSF copyright.

2006-05-17 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* PROBLEMS: Add entry concerning X errors when using ssh.

2006-05-17 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS: X11R7 loses x11/bitmaps/gray.

2006-05-16 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.27 "fiddleheads" is released.

2006-04-06 Jerry James <james@xemacs.org>

	* COPYING: Update to latest upstream version.

2006-04-15 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac: Add stubs for fontconfig configuration.

2006-03-31 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.26 "endive" is released.

2006-03-31 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	Miscellaneous doc cleanup, parts 2-4: move CHANGES-msw,
	TODO.ben-mule-21-5, README.ben-mule-21-5, and
	README.ben-separate-stderr to Internals Manual.

	* CHANGES-msw: Removed.
	* TODO.ben-mule-21-5: Removed.
	* README.ben-mule-21-5: Removed.
	* README.ben-separate-stderr: Removed.

2006-03-29 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	Miscellaneous doc cleanup, part 1: move CHANGES-ben-mule to
	Internals Manual.

	* CHANGES-ben-mule: Removed.

	* ChangeLog:
	* lib-src/ChangeLog:
	* lisp/ChangeLog:
	* lwlib/ChangeLog:
	* man/ChangeLog:
	* man/internals/internals.texi:
	* modules/ChangeLog:
	* netinstall/ChangeLog:
	* nt/ChangeLog:
	* nt/installer/Wise/ChangeLog:
	* src/ChangeLog:
	* tests/ChangeLog:
	Update the Great Mule Merge placeholders to point to Internals
	Manual node "The Great Mule Merge of March 2002".
	N.B. Self-referencing log entries were *not* added to other logs.

2006-03-30 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.ac: Fix for -Kalloca detection, also broken by the
	recent autoconf updates. Thanks to Ilya Golubev.

2006-03-30 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.ac: Fix FOR_MSW XPM test, broken by previous update.

2006-03-27 Jerry James <james@xemacs.org>

	* aclocal.m4: Updates for autoconf 2.59.
	* configure.ac: Ditto. Also, don't bother checking for inttypes.h
	and unistd.h explicitly, since AC_HEADER_STDC does that.

2006-03-27 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.ac: Repair ALSA detection.

2006-03-24 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.ac: Autodetect ALSA support and report it if detected.

2006-02-22 Marcus Crestani <crestani@xemacs.org>

	* configure.ac: Remove mc-alloc, replace it with newgc, adjust
	output and comments.

2006-02-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.25 "eggplant" is released.

2006-02-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (Mule): Mark broken test with ####.

2006-02-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (Mule): Remove obsolete comment on XIM.

2006-01-30 Vin Shelton <acs@xemacs.org>

	* configure.ac: Simplify cygwin include and no-X Xpm handling.
	As of cygwin-1.5.19 (if you're using /bin/gcc),
	'gcc -print-file-name=libc.a' (effectively) returns '/lib'
	instead of '/usr/lib', so we'll use 'gcc -print-search-dirs'
	instead.

2005-12-29 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (top-distclean-noconfig): Don't delete
	site-packages xemacs-packages mule-packages site-lisp---those are
	supposed to stick around.

2005-11-25 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* CHANGES-beta:
	* configure.ac: Zap --with-package-prefix; instead, add
	--with-user-packages/--with-early-packages,
	--with-system-packages/--with-late-packages, and
	--with-legacy-packages/--with-last-packages.

2005-12-13 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* configure.ac: Move the checks for the Xft-associated library out
	of a conditional.

2005-12-23 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (Xft): Fix typo preventing report of Xft buffers.
	Remove now-irrelevant comments.

2005-12-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac: Three typos fixed.

2005-12-13 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* configure.ac: Move the checks for the Xft-associated
	library out of a conditional.

2005-12-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.24 "dandelion" is released.

2005-12-19 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG): Substitute '_' for '-' in default
	variable names.

2005-12-09 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.ac (XE_EXPAND_COMPLEX_OPTION):
	* configure.ac (XE_INIT_COMPLEX_OPTION):
	* configure.ac (XE_PARSE_COMPLEX_OPTION):
	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG):
	With the help of Stephen Turnbull rewrote the option processing to
	give more consistent under the various combinations of all, none,
	no, yes, --without, --with, etc that can occur.

2005-11-27 Marcus Crestani <crestani@xemacs.org>

	* configure.ac: Remove vdb-fake warning, die if POSIX checks fail.

2005-11-27 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG[xft]): Default everything off;
	change doc.

2005-11-27 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG[xft]): Remove merge detritus and
	regenerate configure to fix syntax error.

2005-11-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	Merge Xft.

  2005-03-05 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.ac: Correct the filename of the old copy of configure.

  2005-03-05 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* config.guess:
	* config.sub: Sync with the latest upstream versions.
	* configure.ac: Use --verbose for --extra-verbose.  Better
	quoting of arguments. Internal shell vars statr with '_' to avoid
	name clashes. Pick up the latest changes to configure.in.
	Improve the testing of Athena 3d widgets.

  2005-02-20 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (athena): Spells as 3d, not xaw3d, in declaration.
	(sound): quickfix: AC_DEFINE, not AC_DEFINE_UNQUOTED, at top level.

  2005-02-19 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (XE_EXPAND_COMPLEX_OPTION): Use same name in comment.
	(XEmacs keyword option support):
	(XEmacs complex option support):
	Move long header comments to internals.texi(The configure Script).

  2005-02-03 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac: Trap --with-style flags, now --enable.

  2005-02-03 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (Autodetect native sound):
	Handle NetBSD per Aidan's patch.

  2005-02-11 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.ac: Added keyword option support. Converted database,
	sound, athena, xim, bignum, error-checking, menubars, scrollbars,
	dialogs and widgets command line arguments to use keyword option
	and complex option macros.

  2005-02-09 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.ac (XE_COMPLEX_OPTION):
	* configure.ac (XE_COMPLEX_OPTION_HELP_STRING):
	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG_WITH):
	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG_ENABLE):
	Rewritten complex option support with a simpler API and support
	for --enable as well a --with.

  2005-02-02 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.ac Align with the current mainline version of
	configure.in.

  2005-02-01 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (Xrender, fontconfig, and Xft):
	Check /usr/include/freetype2.

  2005-01-30 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (AC_COPYRIGHT): Update.
	(progname): Restore and improve documentation.

	(XE_INIT_COMPLEX_OPTION):
	(XE_APPEND_COMPLEX_OPTION_DEFAULT):
	(XE_PARSE_COMPLEX_OPTION):
	(XE_CLEANUP_COMPLEX_OPTION):
	(XE_COMPLEX_OPTION_HELP_STRING): Support complex options.
	(--with-xft): Add Xft support using the complex option support.

	(--with-xface):
	(--with-zlib):
	(--with-xmu):
	(--with-purify):
	(--with-quantify):
	(--with-toolbars):
	(--with-tty):
	(--with-xfs):
	(--with-canna):
	(--with-wnn):
	(--with-wnn6):
	(--with-ldap):
	(--with-postgresql):
	(--with-infodock):
	(--with-native-sound-lib):
	(--with-netinstall):
	(--with-site-includes):
	(--with-site-libraries):
	(--with-site-prefixes):
	(--with-package-prefix):
	(--with-package-path):
	(--enable-external-widget):
	(--enable-kkcc):
	(--enable-union-type):
	(--enable-pdump):
	(--enable-debug):
	(--enable-memory-usage-stats):
	(--enable-error-checking):
	(--with-rel-alloc):
	(--with-dlmalloc):
	(--with-debug-malloc):
	(--with-system-malloc):
	Improve (including add) help strings.

	(--with-athena):
	(--with-xim):
	(--with-mail-locking):
	(--enable-bignum):
	(--enable-menubars):
	(--enable-scrollbars):
	(--enable-dialogs):
	(--enable-widgets):
	Fix `eval "$FEATURE=\"$val\"" bug.

  2005-01-29 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* INSTALL (CONFIGURATION OPTIONS):
	Insert Malcolm's notes on autoconf 2.59 support.

  2005-01-04 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* aclocal.m4: Changes to support autoconf 2.59
	* config.guess:
	* config.sub: Upgraded to the version in from automake 1.9
	* configure.ac: Rewritten for autoconf 2.59 support.

  2004-12-10 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.usage: Various minor improvements.

  2004-12-09 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in: Update FSF's copyright. Support --with-xft=LIST
	syntax. Try to find a directory containing freetype/ftheader.h.

	* configure.usage (--with-xft): Update.

  2004-11-20 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	Xft branch based on "Xft reloaded #3" patch by Eric Knauel and
	Mathias Neuebaur, and other contributors.

	* configure.in:
	* configure.usage:
	Implement and document switches for configuring Xft.

2005-11-21 Marcus Crestani <crestani@xemacs.org>

	Incremental Garbage Collector

	* configure.ac: Add newgc option; if newgc, turn on kkcc and
	mc-alloc. Add checks for write barrier, determine which write
	barrier to use. Add vdb option to override write barrier
	auto-detection. Generate .gdbinit and .dbxrc.

2005-11-22 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* dynodump/Makefile.in.in (mostlyclean):
	Ignore errors from rm during clean.

2005-11-22 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (top-mostlyclean):
	* Makefile.in.in (top-clean):
	* Makefile.in.in (top-distclean-noconfig):
	* Makefile.in.in (top-distclean):
	* Makefile.in.in (top-realclean-noconfig):
	* Makefile.in.in (top-extraclean-noconfig):
	* Makefile.in.in (TAGS tags):
	Ignore errors from rm during clean, to prevent problems trying to
	remove lock/CVS.

2005-11-08 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* Makefile.in.in: Install PROBLEMS into .../etc
	* PROBLEMS: Update description of MacOS X stack size limit.

2005-11-08 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.ac : Reorganised the option list so that the help
	output looks like configure.usage from 21.4

2005-11-16 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (checks for typedefs): TODO comment.

2005-11-13 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* dynodump/Makefile.in.in:
	* dynodump/Makefile.in.in (.PHONY):
	Add targets distclean-noconfig, realclean-noconfig, extraclean-noconfig.
	Do some refactoring for cleanliness.

2005-11-13 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile.in.in:
	* Makefile.in.in (beta):
	* Makefile.in.in (FRC.mostlyclean FRC.clean FRC.distclean FRC.realclean FRC.extraclean FRC.tags):
	* Makefile.in.in (.PHONY):
	* Makefile.in.in (top-mostlyclean):
	* Makefile.in.in (mostlyclean):
	* Makefile.in.in (top-clean):
	* Makefile.in.in (clean):
	* Makefile.in.in (distclean):
	* Makefile.in.in (realclean):
	Add targets distclean-noconfig, realclean-noconfig, extraclean-noconfig.
	*-noconfig targets are like the base targets they're based off of, but
	don't delete Makefiles and certain other files needed to rebuild the
	Makefiles as necessary. Refactor things to be more consistent.
	Top-level `elcclean' is an alias for `realclean-noconfig' and is used
	by target `beta'. `realclean-noconfig' (and, by extension, `realclean'
	and `extraclean') remove the .elc files.

2005-11-13 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.ac (win32 native sound):
	Dependent on operating system, not on window system.

2005-11-07 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (AC_INIT): Use it correctly.

2005-11-07 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (PostgreSQL): Check for link against SSL+crypto.

2005-11-07 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* INSTALL: Add map from old options as appendix.

2005-11-07 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* INSTALL: Various minor improvements.

2005-10-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.23 "daikon" is released.

2005-10-25 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.ac: Prefer Xaw to Motif on Linux, Mac and BSD. From
	21.4.
	* configure.ac (XE_PARSE_COMPLEX_OPTION): Remove debugging.
	Fix broken --with-<complex>=no.

2005-10-20 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* INSTALL: Reflect changes in the configure options. Update MacOS
	X X11 installation instructions to reflect the changes in recent
	OS releases.

2005-10-15 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.ac: Added XE_MERGED_ARG to alias all local --enable
	and --with options. Configure can only be built with autoconf
	2.59. Prevent many unwanted blank lines from appearing in
	configure.

2005-10-13 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG_ENABLE):
	Break lines.
	* configure.ac (TAB):
	Rewrite optimization help to be accurate. Setting
	`--with-cflags-optimization=""' will now unilaterally turn off
	optimization; setting it to something non-null unilaterally turns it
	on.

2005-09-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (Canna): Configure as module if appropriate.

	* Makefile.in.in (modules/canna): Add dependency on lib-src (ellcc).

2005-09-18 Mike Alexander <mta@arbortext.com>

	* configure.ac: Fix the cygwin, non-X build by adding XPM header
	and library files to XE_CFLAGS. Patch from Rick Rankin.

2005-09-17 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.in: Replace with warning to use autoconf 2.59.
	* configure.ac: Removed warning about the use of autoconf 2.59.

2005-09-14 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.22 "cucumber" is released.

2005-07-20 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* CHANGES-beta: Remove the face aliasing feature announcement.

2005-07-19 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* CHANGES-beta: Announce the face aliasing feature.

2005-05-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.21 "corn" is released.

2005-05-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac: Explain how to turn off KKCC, too.

2005-05-19 Marcus Crestani <crestani@xemacs.org>

	* configure:
	* configure.ac: Enable new allocator and KKCC by default.

2005-05-27 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* CHANGES-beta: Update for release.

2005-04-22 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.ac: Make srcdir absolute before calling
	AC_CONFIG_AUX_DIR_DEFAULT, include X headers for shape.h,
	terminate checking lines when testing for dynamic libraries.
	* configure: Regenerated.

2005-04-01 Marcus Crestani <crestani@xemacs.org>

	The new allocator.

	New configure flag: `MC_ALLOC':

	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG_ENABLE): Add `--enable-mc-alloc' as
	a new configure flag.
	* configure.in (AC_INIT_PARSE_ARGS): Add `--mc-alloc' as a new
	configure flag.
	* configure.usage: Add description for `mc-alloc'.

	DUMP_IN_EXEC:

	* Makefile.in.in: Condition the installation of a separate dump
	file on !DUMP_ON_EXEC.
	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG_ENABLE): Add
	`--enable-dump-in-exec' as a new configure flag.
	* configure.ac: DUMP_IN_EXEC is define as default for PDUMP but
	not default for MC_ALLOC.
	* configure.in (AC_INIT_PARSE_ARGS): Add `--dump-in-exec' as a
    new configure flag.
	* configure.in: DUMP_IN_EXEC is define as default for PDUMP but
	not default for MC_ALLOC.
	* configure.usage: Add description for `dump-in-exec'.

2005-03-31 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.ac: Aidan's 2005-03-30 patch, but against
	configure.ac.

2005-03-30 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* configure: #include <X11/Intrinsic.h.> -> #include
	<X11/Intrinsic.h>, thank you Robert Delius Royar.

2005-03-15 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.ac: Include <X11/Intrinsic.h> when checking for
	<Xaw/XawInit.h> usability.

2005-03-23 Vin Shelton <acs@xemacs.org>

	* configure.in: Remove -fno-gnu-linker option from Solaris
	dynodump builds; it doesn't do anything.

	Don't use 'head -1' - it's deprecated by coreutils-5.3.0 on some
	platforms.

2005-03-24 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* configure: Regenerate.
	* configure.ac (XE_COMPLEX_ARG_ENABLE): --OPTION -> --with-OPTION
	in various docstrings and error messages.

2005-03-15 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.ac (--with-cflags-optimization):
	 (--with-cflags-debugging):
	If the user specifies them, use them, and don't make her beg.
	* configure.ac (Autodetect PNG): PNG & TIFF need -lz in AC_CHECK_LIB.

2005-03-15 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.ac: Fix problems with OpenBSD /bin/sh.

2005-03-13 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* configure.ac (TAB): Check $ac_cv_build, not $canonical, when
	working out whether to link against libossaudio.so on NetBSD.

2005-03-11 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.20 "cilantro" is released.

2005-03-07 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* .cvsignore: Added autom4te.cache.
	* aclocal.m4: Changes to support autoconf 2.59
	* config.guess:
	* config.sub: Upgraded to the latest upstream version
	* configure.ac: Rewritten for autoconf 2.59 support.

2005-03-06 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* INSTALL:
	* PROBLEMS: Change configure arguments to the new autoconf 2.5
	style configure.

2005-03-01 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* configure: Regenerated.
	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH): Check for the availability of
	XtRegisterDrawable.

2005-02-22 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* info/dir: Update to content generated by Info-rebuild-dir.

2005-02-21 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* version.sh (XEMACS_RELEASE_DATE): New version info variable.

	* configure.in (XEMACS_RELEASE_DATE):
	* configure.ac (XEMACS_RELEASE_DATE):
	Use it.

	* configure.ac (sound):
	AC_DEFINE_UNQUOTED seems OK, if it's not m4-quoted.

2005-02-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.19 "chives" is released.

2005-02-17 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* CHANGES-beta: Update.

2005-02-03 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* BUGS, README.packages: Delete, incorporate into FAQ.
	* README: Incorporate into FAQ. Delete everything but text
	pointing to FAQ.

2005-02-03 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in: g++ 3.4.2 doesn't like -Wmissing-prototypes or
	-Wstrict-prototypes.

2005-01-31 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* GETTING.GNU.SOFTWARE: Delete.
	* Makefile.in.in (SOURCES):
	Delete GETTING.GNU.SOFTWARE from SOURCES.
	* PROBLEMS:
	Delete reference to check_cygwin_setup.sh.

2005-01-26 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.in (AC_INIT_PARSE_ARGS):
	* configure.in (CANONICALIZE_PATH):
	* configure.in (TAB):
	* configure.usage:
	Add --with-optimization, cflags-optimization,
    cflags-debugging. Separate out optimization and debugging arguments.
	Document.

2005-01-21 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* configure:
	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH):
	NetBSD can use Linux's sound API, but it needs an extra library at
	link time to do so.

2004-12-07 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* INSTALL: A POSIX compatible Make is no longer required for builds.
	* Makefile.in.in (RECURSIVE_MAKE): Removed.
	* Makefile.in.in (RECURSIVE_MAKE_ARGS): New.
	* configure.in (RECURSIVE_MAKE): Removed.
	* configure.in (RECURSIVE_MAKE_ARGS): New.
	Always refer to make as $(MAKE) and use $(RECURSIVE_MAKE_ARGS) for
	other parameters. This allows -j to work in GNU Make while
	removing need for POSIX compatible make on all systems.

2004-12-05 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* README.packages:
	Fix error in specifying standard package location.
	Document --package-prefix.

2004-12-05 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.usage:
	* configure.in (AC_INIT_PARSE_ARGS):
	* configure.in (TAB):
	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH):
	* configure:
	Support --package-prefix and mmdf and pop arguments to --mail-locking.
	Document in configure.usage.

2004-11-12 Marcus Crestani <crestani@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure:
	* configure.in: Make pdump default for Cygwin.

2004-11-12 Marcus Crestani <crestani@informatik.uni-tuebingen.de>

	* Makefile.in.in (install-arch-dep): Fix installation for Cygwin.

2004-10-26 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.in (AC_INIT_NOTICE):
	* configure.in (TAB):
	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH):
	Turn off -Winline and -Wchar-subscripts.
	Use the right set of cflags when compiling modules.
	Rewrite ldap configuration to separate the inclusion of lber
	(needed in recent Cygwin) from the basic checks for the
	needed libraries.
	add a function for MAKE_JUNK_C; initially code was added to
	generate xemacs.def using this, but it will need to be rewritten.
	add an rm -f for junk.c to avoid weird Cygwin bug with cp -f onto
	an existing file.
	Sort list of auto-detected functions and eliminate unused checks for
	stpcpy,	setlocale and getwd.
	Add autodetection of Cygwin scanf problems

2004-10-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.18 "chestnut" is released.

2004-10-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* CHANGES-beta: Update for release.

2004-09-29 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in: Don't use -Wunused-parameter with g++.

2004-09-21 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.in: Unused parameter and variables warnings are GCC 3
	or greater.

2004-09-14 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in (TAB): Add unused parameter and variables warnings
	to gcc CFLAGS.

2004-09-20 Jerry James <james@xemacs.org>

	* INSTALL: Update Canna description to reflect recent changes.

2004-09-11 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure.in Check for sys/resource.h, sys/vlimit.h, getrlimit()
	and vlimit().

2004-09-10 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* INSTALL: A POSIX compatible Make is required for builds.
	* Makefile.in.in: Enable support for parallel builds.

2004-08-12 "Johann 'Myrkraverk' Oskarsson" <myrkraverk@users.sourceforge.net>

	* config.guess: Identify PlayStation2.

2004-06-16 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in: Character classes in globs don't work, die when
	GTK is mixed with other toolkits, protect comma in quoted message.

2004-06-14 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in (Autodetection of Gdk libraries and includes):
	Don't allow mixing of GTK with other toolkits.

2004-06-12 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in: Improve style of WARNINGs.

2004-05-20 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in (HAVE_GPM): Die if GPM requested but not found.

2004-05-10 Jerry James <james@xemacs.org>

	* aclocal.m4: Typo fix.
	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH): Add checks for shl_load and
	LTDL; unify the OS-specific checks into a case statement.

2004-04-30 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in: Turn ICC warning 147 into an error to get a good
	XRegisterIMInstantiateCallback prototype.

2004-04-28 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in: Get version information for both icc and icpc.

2004-04-08 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in (GTK setup): Warn if other toolkits requested.

2004-03-31 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in (Compiler feature macros): Kaarthik Sivakumar says
	_POSIX_C_SOURCE should be defined for FreeBSD 4.5 to 4.9 at least.

2004-03-31 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (install-arch-indep): make gzip-el now saves ~4MB.

2003-12-07 Olivier Galibert <galibert@pobox.com>

	* Makefile.in.in: Don't install the dmp file when it's in the
	executable.

2004-04-12 Kaarthik Sivakumar <kaarthik@comcast.net>

	* configure.in: Check for libmp dependencies before checking for
	the existence of the move function.

2004-03-04 Malcolm Purvis <malcolmpurvis@optushome.com.au>

	* configure.in (src/Makefile): No longer include a special linker
	script for PowerPC Linux. Thanks to Stefan Bruda for reporting
	this bug.

2004-04-08 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in (Compiler-specific hacks): Restore warning flags
	for XEMACS_CC if gcc. Report warning flags at compute time.

2004-04-07 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in: FreeBSD MP needs -lcrypto.

2004-04-06 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in: Change test -e to test -r for portability.

2004-04-06 Stephen J. Turnbull <turnbull@sk.tsukuba.ac.jp>

	* configure.in (use_number_lib): Accepts no to disable bignums.
	* configure.usage: Document the "no" value.

2004-04-05 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in (use_number_lib): New. Values are "gmp" or "mp".
	* configure.in: Use it. Report it. Check for size of a double.
	* configure.usage: Tell how to use use-number-lib.

2004-03-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.17 "chayote" is released.

2004-03-18 Stephen J. Turnbull <turnbull@sk.tsukuba.ac.jp>

	* configure.in (Compiler feature macros): Define _POSIX_C_SOURCE
	for FreeBSD 4.9 to shut up viteno's compiler, and _XOPEN_SOURCE to
	500 since apparently we'll use it if available.

2004-03-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in (libc detection): Fix progress message.

2004-02-21 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in (CFLAGS): Do XE_CFLAGS before adding warning flags to
	CFLAGS. Thanks to Jerry James for reporting the bug.

2004-02-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in (AC_INIT_PARSE_ARGS): Use Solaris-compatible `for'.
	Thanks to Vin Shelton for noticing the bug, and Hrvoje Niksic for
	the more elegant fix.

2004-01-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in: Use XE_CFLAGS for XEMACS_CC.
	Kludge: warn about CC and XEMACS_CC not from same vendor (gcc only).
	Various comment fixups.
	Delete dead code for finding srcdir.

	* Makefile.in.in (clean): Force deletion of generated Lisp load files.

2003-11-06 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in: Report cc and libc version info. Detection code
	by Valdis Kletnieks <Valdis.Kletnieks@vt.edu>. Tweaked for Debian.

2004-01-20 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in: The icc compiler pretends to be gcc. It isn't.

2003-11-18 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in: Check for the typeof extension.

2003-10-15 Jerry James <james@xemacs.org>

	* aclocal.m4: Add icc (Intel compiler) support.
	* configure.in: Ditto.

2003-10-11 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in: installexe.sh is under srcdir, not blddir.

2003-09-26 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.16 "celeriac" is released.

2003-09-21 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in: Remove detection of GNU DLD.
	* configure: Regenerate.

2003-09-20 Rodney Sparapani <rsparapa@mcw.edu>

	* PROBLEMS: Propose bash as an alternative to buggy Solaris
	/bin/sh.

2003-09-20 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* configure: Re-generate after Martin's configure.in patch.

2003-09-20 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: XEmacs failed to build on Solaris9.
	Solaris9 comes with /usr/demo/SOUND, but no headers or libraries
	therein.

2003-09-18 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* configure: Re-generate after Martin's configure.in patch.

2003-09-13 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in (OS_RELEASE): Add support for SunOS 5.10.
	On current OSes produced by Sun, `uname -r' prints "5.9".
	It seems likely that on future OSes, `uname -r' will print "5.10".
	We need to accept multi-digit release numbers.

2003-05-10 Andrew Begel <abegel@CS.Berkeley.EDU>

	* aclocal.m4 (XE_SHLIB_STUFF): Use -bundle when testing the
	ability to build shared libraries, but use -bundle_loader in
	ellcc. Properly handle other flags for MacOS X.

2003-09-03 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.15 "celery" is released.

2003-08-28 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in: Link modules with -lstdc++ if g++ is used.

2003-08-28 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* README.packages: Update.

2003-08-18 Jerry James <james@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (GENERATED_HEADERS): Add xemacs.def.
	* Makefile.in.in: Regenerate if xemacs.def.in.in is touched.
	* aclocal.m4 (XE_SHLIB_STUFF): Allow modules with Cygwin.
	* aclocal.m4 (cygwin_warn): Removed.
	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH): Process xemacs.def.in.in.

2003-08-12 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.usage (Window System): `lucid' option often means `Motif'.

2003-06-13 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.usage (--cflags-warning): Change underscore to hyphen.

2003-06-01 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.14 "cassava" is released.

2003-05-20 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in: Add src to MAKE_SUBDIR early for module builds for
	MacOSX and Windows; thanks to Andrew Begel. Set module makefile
	variables appropriately if --with-modules=no is specified.

	* configure: Regenerate.

2003-05-10 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.13 "cauliflower" is released.

2003-05-10 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* Revert this patch:
	2003-05-01 Andrew Begel <abegel@CS.Berkeley.EDU>

	    * configure.in: Move module detection to after src/ is added to
	    MAKE_SUBDIR. On MacOS X, building modules requires xemacs to
	    already be built.
	    * aclocal.m4 (XE_SHLIB_STUFF): Properly define ellcc flags for
	    MacOS X.
	It was stopping certain libs from making their way into the
	Makefiles.

	* configure: Regenerate.

2003-05-09 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in: Revert Steve Youngs's patch, and set default for
	ESD in the Defaults section. Improve comments.

	* configure: Regenerate.

2003-05-07 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* configure.in: Default ESD sound to off.

	* configure.usage (--with-sound): Document ESD defaulting to off.

	* configure: Regenerate.

2003-05-05 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* CHANGES.beta: Update.

2003-05-04 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* configure: Regenerate.

2003-05-04 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Don't look for Motif if it's already present in
	$x_includes and $x_libraries.

2003-05-01 Andrew Begel <abegel@CS.Berkeley.EDU>

	* configure.in: Move module detection to after src/ is added to
	MAKE_SUBDIR. On MacOS X, building modules requires xemacs to
	already be built.
	* aclocal.m4 (XE_SHLIB_STUFF): Properly define ellcc flags for
	MacOS X.

2003-05-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in (darwin): Collect random kludges in one place.
	(cygwin): Check for intptr_t in <sys/types.h>.
	(Berkeley db): Handle 4.1 functions decorated with version info.

2003-04-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS (Windows): New: auxiliary programs for Windows.

2003-03-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (TAGS tags): Make DEFUNed functions be tags.
	Patch by Martin Buchholz <martin@xemacs.org>.
	<15410.44105.753590.169241@gargle.gargle.HOWL>

2003-04-24 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.12 "carrot" is released.

2003-04-24 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* configure.in: Fix for building on openbsd.
	From Gregory Steuck <greg@nest.cx>

	* configure: Regenerate

2003-03-27 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS: Global substitution of .Xresources for .Xdefaults.

2003-03-25 Jerry James <james@eecs.ku.edu>

	* configure.in: Add Andrew Begel's shared library support for
	MacOS X.

2003-03-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* INSTALL: Give location of Darwin X11 downloads.

2003-02-09 Ville Skytt� <scop@xemacs.org>

	* configure: Remove pkgdir and all references to it (unused).
	* configure.in: Ditto.
	* Makefile.in.in: Ditto.

2003-03-03 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* INSTALL: Reorganize, synch to configure.usage.

2003-03-01 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* PROBLEMS:
	* PROBLEMS (Note):
	* PROBLEMS (http):
	* PROBLEMS (IMPORTANT):
	Include nt/PROBLEMS and update. Add note about incremental
	linking badness.

2003-02-28 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (mostlyclean):
	* Makefile.in.in (clean):
	* Makefile.in.in (top_distclean):
	* Makefile.in.in (distclean):
	Move src deletions to src/Makefile.in.in.

2003-02-20 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* PROBLEMS:
	* PROBLEMS (event-stream.c): Removed.
	* PROBLEMS (ABSTRACT):
	* PROBLEMS (patch.):
	* PROBLEMS (Note):
	Add comment about Cygwin, unexec and sysmalloc.
	Move some non-general stuff out of general.
	Make a section for x86.

	* configure.in (AC_INIT_NOTICE):
	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH):
	Add check for broken alloca in funcalls.

2003-02-19 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile.in.in:
	* Makefile.in.in (GENERATED_HEADERS):
	* Makefile.in.in (GENERATED_LISP): Removed.
	* Makefile.in.in (.NO_PARALLEL):
	* Makefile.in.in (beta):
	* Makefile.in.in (dist):
	* Makefile.in.in (batch): Removed.
	* Makefile.in.in (batch_packages): Removed.
	* Makefile.in.in (check): New.
	* Makefile.in.in (finder): Removed.
	* Makefile.in.in (check-features): New.
	* Makefile.in.in (.PHONY):
	* Makefile.in.in (install-only):
	* Makefile.in.in (tagslisp):
	* Makefile.in.in (info):
	Major surgery. Move all stuff related to building anything in the
	src/ directory into src/. Simplify the dependencies -- everything
	in src/ is dependent on the single entry `src' in MAKE_SUBDIRS.
	Remove weirdo targets like `all-elc[s]', dump-elc[s], etc.

2003-02-16 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.11 "cabbage" is released.

2003-02-15 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (batch_packages): Run update-elc-2 with -no-autoloads
	to avoid multiple autoload-loading problem.
	* configure.usage (--error-checking): Document quick-build better.

2003-01-28 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in (opsys): (AIX specific)
	Use opsys=aix4-2 for AIX 5 and all future versions.

2003-02-10 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* INSTALL: Recommend Mule, deprecate stripped binaries.

2003-02-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in (DLSYM_NEEDS_UNDERSCORE): Define on darwin.

	* configure.in: Fix --srcdir processing.

2003-01-31 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS: Collect Motif information in one place.

2002-10-19 Stephen Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (clean): Delete auto-autoloads.e* and custom-load.*
	in lisp, lisp/mule, and modules.

2003-01-14 Jerry James <james@xemacs.org>

	* PROBLEMS: Describe Steve Youngs' problem with the PostgreSQL
	module and --error-checking=all.

2003-01-13 Ilya Golubev <golubev@xemacs.org>

	* etc/photos/golubev.png, etc/photos/golubevm.png: New.

2003-01-12 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* configure.in: Check for strupr and strlwr.

2002-12-16 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* INSTALL (Rationale):
	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH):
	* configure.usage (Usage):
	* configure.usage (--xemacs-compiler):
	* configure.usage (--srcdir):
	* configure.usage (--with-prefix):
	* configure.usage (--bindir): New.
	* configure.usage (--datadir): New.
	* configure.usage (--statedir): New.
	* configure.usage (--libdir): New.
	* configure.usage (--infodir): New.
	* configure.usage (--mandir): New.
	* configure.usage (--lispdir): New.
	* configure.usage (--sitelispdir): New.
	* configure.usage (--etcdir): New.
	* configure.usage (--lockdir): New.
	* configure.usage (--archlibdir): New.
	* configure.usage (--docdir): New.
	* configure.usage (--moduledir): New.
	* configure.usage (--with-site-lisp): New.
	* configure.usage (--with-site-modules): New.
	* configure.usage (--package-path): New.
	* configure.usage (--infopath): New.
	* configure.usage (--with-xmu):
	* configure.usage (--with-tty):
	* configure.usage (--with-gif):
	* configure.usage (--native-sound-lib):
	* configure.usage (--with-xim): New.
	* configure.usage (--with-clash-detection): New.
	* configure.usage (--with-database):
	* configure.usage (--mail-locking):
	* configure.usage (--with-ipv6-cname): Removed.
	* configure.usage (--error-checking):
	Redo usage message more logically, fix some problems. In configure,
	when outputting the compilation options, put in a big ugly warning
	about using union-type, since it's been known to trigger so many
	compiler bugs, invariably leading to weird crashes.

2003-01-04 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.10 "burdock" is released.

2002-07-08 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (src/sheap-adjust.h): reset back to zero. Making
	this anything other than zero was misguided.

2002-12-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in: Make --pdump default per opsys; move Darwin's
	setting and change Linux's default to yes.

2002-11-27 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.in (CANONICALIZE_PATH):
	* configure.in (TAB):
	Check for GCC version and only use -Wpacked in v3.

2002-10-14 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.in: Remove LISP_FLOAT_TYPE definition.

2002-11-17 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* aclocal.m4 (cygwin_warn): New.
	Disable shared library modules under Cygwin for the moment,
	since we need some more tricky coding done and I don't have the
	time right now.

	* configure.in:
	* configure.in (need_modules_common): New.
	* configure.in (quoted_arguments):
	* configure.in (stack_trace_eye_catcher):
	* configure.in (CPP):
	* configure.in (CFLAGS): New.
	* configure.in (bitmapdir):
	* configure.in (ldap_libs):
	* configure.in (postgresql_libs):
	* configure.in (all_widgets):
	* configure.in (SUBDIR_MAKEFILES):
	* configure.in (RECURSIVE_MAKE):
	* configure.in (null_string):
	* configure.in (Mail):
	* configure.usage (--cflags):
	* configure.usage (--cflags_warning): New.

	Make sure we use the compiler in --xemacs-compiler to compile
	the modules, too, or we will get link errors when trying to do
	a C++ build.

	Create a directory modules/common, in which is code common to all
	the module Makefiles and configure.ac's. We create a separate
	directory because we may be building in a separate source tree,
	and need a way of accessing the common code (at least in the case
	of the Makefile). Either we create symlinks for all necessary
	files or one just for the directory -- the latter is more robust.

	Add code to create the symlink for modules/common as necessary.
	When creating the modules Makefiles, append the common code.

	Check for wcslen/wcscmp; apparently missing sometimes in Cygwin and
	G++ v3.

	Output correct compiler name in messages.

	Separate warning flags from other C flags so that user-specified
	--cflags doesn't disable warnings.

2002-11-12 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS (Running/Linux): Lesstif 0.93.36 info, from F. McIngvale.

2002-11-12 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS: Typo fix.

2002-10-31 John Paul Wallington <jpw@shootybangbang.com>

	* info/dir (File): button1 on a highlighted word doesn't
	follow that cross-reference.

2002-10-31 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS (Running/IRIX): Irix 6.5 coredumps. Thanks, Valdis.

2002-10-19 Stephen Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (clean): Delete auto-autoloads.e* and custom-load.*
	in lisp, lisp/mule, and modules.
	ChangeLog: Fix my bogus email addresses.

2002-10-25 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in (Check for POSIX functions): New section head.
	getaddrinfo is detected on HP-UX 11.XX, but appears to be
	non-functional. Disable it. Based on work by Darryl Okahata.

2002-10-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS (Running/Cygwin): "No cygXpm-noX" fatal error.

2002-10-17 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS (Missing charsets): Remove ambiguity.

2002-10-10 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* INSTALL (PREREQUISITES): Recommend Texinfo 4.2.

2002-09-27 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS (Running, General): Missing charset in FontSet warnings.

2002-10-08 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS (MacOS/X): Describe stack limitation.
	(Digital Unix): Generalize to all regexp-using applications.
	* INSTALL (PREQUISITES): Mention MacOS/X stack limitation.
	(PROBLEMS): Point to PROBLEMS file for build notes.
	Thanks to Skip Montanaro for the report.

2002-09-20 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (TAGS tags): Descend into the modules directory
	as well.

2002-09-20 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS: AIX memcpy MACRO/#ifdef USE_KKCC lossage. Thx, Valdis!

2002-08-08 Jerry James <james@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (install-arch-dep): Install internal modules and
	the corresponding autoload file.
	* configure: Regenerate.
	* configure.in: Detect module support early.
	Define variables to be substituted in internal Makefiles.
	Use ldap_libs instead of LIBS for LDAP libraries.
	Use postgresql_libs instead of LIBS for PostgreSQL libraries.
	Introduce ld_libs_module for seamless module/no-module support.

2002-08-30 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.9 "brussels sprouts" is released.

2002-08-16 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* version.sh (xemacs_extra_name): New var to identify XEmacs
	version > release < next release. ie, release+cvs.

	* configure.in: Test for xemacs_extra_name.

	* configure: Re-generate.

2002-08-22 Ville Skytt� <ville.skytta@xemacs.org>

	* configure.usage: Reorder usage message to clarify what widgets
	are supported and what aren't.

2002-08-10 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS (General advice): Define runtime and build problems.

2002-07-24 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS (Running, Linux): Rewrite "Hannibal Lecter" ld stuff.

2002-07-27 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.8 "broccoli" is released.

2002-07-09 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* configure.usage:
	* configure.in: Add --use-kkcc option for new GC algorithms.

2002-06-04 Jerry James <james@xemacs.org>

	* configure.usage: Identify --with-modules as autodetecting.

2002-07-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS: Add two basic configuration questions.

2002-07-08 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* configure.in: Test for wchar.h.

2002-07-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.7 "broccoflower" is released.

2002-07-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS (Running XEmacs; General): Xref FAQ Q3.10.6.

2002-05-22 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* build-msw-release.sh (TMPINSTALL): install to a tmpdir so that
	xemacs can be running while we build a dist.

2002-05-07 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: undo autoconf 2.5x change.

2002-04-26 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: make sure that a combined X and windows build gets
	widgets.

2002-04-26 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: update to support autoconf 2.5x from Andreas
	Schwab <schwab@suse.de> and/or Werner Fink <werner@suse.de>.

2002-05-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* etc/sample.init.el: Fix comment typo about resize-minibuffer.

	* etc/sample.init.el: Add description of initialization process,
	the custom.el file, and code to load custom.el early instead of
	late.

2002-04-22 Hrvoje Niksic <hniksic@xemacs.org>

	* etc/photos/hniksic.png, etc/photos/hniksic.png: Update.

2002-04-25 Mike Fabian <mfabian@suse.de>

	* configure.in: add option moduledir as mentioned in ./configure
	--help

2001-04-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Detect MacOS/X "Darwin".
	Thanks to Greg Parker <gparker@cs.stanford.edu>.

2002-03-30 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* etc/package-index.LATEST.pgp: Update to current reality.

2002-02-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* etc/TUTORIAL.se: New from Mats Lidell.

2002-01-07 Jan Vroonhof <jan@xemacs.org>

	* configure.in: Make explicit "--with-widgets" mean "=yes".
	If "--with-widgets=yes" autodetect athena.

2001-12-29 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* etc/package-index.LATEST.pgp: Update.

2001-12-13 William M. Perry <wmperry@gnu.org>

	* configure.in (GTK): add -Wno-shadow.

2002-01-23 Jarl Friis <jarl@diku.dk>

	* etc/BETA (http): Informing of xemacs-patches mailing list. Added
	note on patch etiquette.

2001-03-26 Paul Stodghill <stodghil@cs.cornell.edu>

	* configure.in: Don't #define __STDC__ in confdefs.h

2002-02-28 Malcolm Purvis <malcolmpurvis@optushome.com.au>

	* configure.in: Protect nocomboreloc linker arguments to avoid
	problem on the ppc.

2002-05-17 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS: Describe "Hannibal Lecter" crash on Linux. Reorder
	Linux runtime issues section.
	* INSTALL: Improve description of mail locking.

2002-05-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS (General): Decribe failed AUTH with EFS.

2002-04-23 Olivier Galibert <galibert@pobox.com>

	* configure.in: Fix the "error checking" warning.

2002-05-05 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* README.packages: Update info about --package-path.

2002-04-14 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* TODO.ben-mule-21-5:
	* TODO.ben-mule-21-5 (Priority): New.
	Update.

2002-04-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.6 "bok choi" is released.

2002-04-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* CHANGES-beta: Update for release.

2002-03-31 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (all):
	* Makefile.in.in (finder):
	* Makefile.in.in (Makefile):
	* Makefile.in.in (SOURCES):
	Try to make the Makefile notice if its source Makefile.in.in is
	changed, and regenerate and run itself.

	Use a bigger default SHEAP_ADJUSTMENT on Cygwin; otherwise you
	can't compile under Mule if a Lisp file has changed. (can't run
	temacs)

	* TODO.ben-mule-21-5 (bugs): update.

2002-03-31 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* TODO.ben-mule-21-5 (bugs): Update.

	* configure.in (USAGE_ERROR):
	* configure.in (CANONICALIZE_PATH):
	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH):
	Fix for new error-checking types.

2002-03-28 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* etc/ChangeLog: New file.

	Separated out all entries for etc/ into their own ChangeLog.
	Includes entries for the following files:

	etc/BABYL, etc/BETA, etc/CHARSETS, etc/DISTRIB, etc/Emacs.ad,
	etc/FTP, etc/GNUS-NEWS, etc/GOATS, etc/HELLO, etc/INSTALL,
	etc/MACHINES, etc/MAILINGLISTS, etc/MSDOS, etc/MYTHOLOGY, etc/NEWS,
	etc/OXYMORONS, etc/PACKAGES, etc/README, etc/TUTORIAL,
	etc/TUTORIAL.de, etc/TUTORIAL.ja, etc/TUTORIAL.ko, etc/TUTORIAL.se,
	etc/aliases.ksh, etc/altrasoft-logo.xpm, etc/check_cygwin_setup.sh,
	etc/custom/example-themes/europe-theme.el,
	etc/custom/example-themes/ex-custom-file,
	etc/custom/example-themes/example-theme.el, etc/e/eterm.ti,
	etc/edt-user.doc, etc/enriched.doc, etc/etags.1, etc/gnuserv.1,
	etc/gnuserv.README, etc/package-index.LATEST.gpg,
	etc/package-index.LATEST.pgp, etc/photos/jan.png, etc/recycle.xpm,
	etc/refcard.tex, etc/sample.Xdefaults, etc/sample.emacs,
	etc/sgml/CATALOG, etc/sgml/HTML32.dtd, etc/skk/SKK.tut.E,
	etc/smilies/Face_ase.xbm, etc/smilies/Face_ase2.xbm,
	etc/smilies/Face_ase3.xbm, etc/smilies/Face_smile.xbm,
	etc/smilies/Face_weep.xbm, etc/sounds, etc/toolbar,
	etc/toolbar/workshop-cap-up.xpm, etc/xemacs-ja.1, etc/xemacs.1,
	etc/yow.lines, etc\BETA, etc\NEWS, etc\README, etc\TUTORIAL,
	etc\TUTORIAL.de, etc\check_cygwin_setup.sh, etc\sample.init.el,
	etc\unicode\README, etc\unicode\mule-ucs\*, etc\unicode\other\*

2002-03-24 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* TODO.ben-mule-21-5 (bugs):
	* TODO.ben-mule-21-5 (Signaling): New.
	Add stuff from Frank Schmitt.

2002-03-20 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* TODO.ben-mule-21-5:
	* TODO.ben-mule-21-5 (bugs):
	Create bug list for latest problems.

2002-03-18 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* README (http):
	Include a long, long description of the suggested directory layout
	for developing XEmacs. This should probably go as part of a
	larger document, a "Getting Started with Developing XEmacs". ####
	Does such a document exist?

2002-03-18 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Some ChangeLog entries from stuff that got applied long ago
	never got checked in, due to the nasty SCCS "oops, i forgot again
	..." bug.

2001-05-04 Ben Wing <ben@xemacs.org>

    * PROBLEMS:
    * PROBLEMS (Note):
    Correct general info about init file.
    Fix up Cygwin, Windows sections.

2002-03-15 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH):
	check for sys/times.h.

2002-03-15 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (batch):
	* Makefile.in.in (batch_packages):
	* Makefile.in.in (finder):
	* Makefile.in.in (check-features):
	* Makefile.in.in (install):
	Use -no-packages to avoid problems with package files shadowing
	core files (e.g. unicode.el in mule-ucs).

2002-03-12 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* The Great Mule Merge of March 2002:
	see node by that name in the Internals Manual.

2002-03-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.5 "beets" is released.

2002-03-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* CHANGES-beta: Prune pre-21.5 information.

2002-01-07 Jan Vroonhof <jan@xemacs.org>

	* configure.in: Make explicit "--with-widgets" mean "=yes".
	If "--with-widgets=yes" autodetect athena.

2002-01-08 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.4 "bamboo" is released.

2001-05-17 Andrew Begel <abegel@eecs.berkeley.edu>

	* aclocal.m4 (LTLD): Don't use "gcc", use the ld reported by gcc.

2001-08-19 Charles Wilson <cwilson@ece.gatech.edu>

	* configure.in (for graphics libraries): Detect Cygwin xpm-nox.

2001-04-14 Gordon Sadler <gbsadler1@lcisp.com>

	* configure.in: Add GTK_CFLAGS to CPPFLAGS for glade.h check.

2001-07-01 Alexey Mahotkin <alexm@hsys.msk.ru>

	* configure.in (option processing): with_widgets=m is ambiguous;
	don't allow it.
	(AC_CHECKING for the Athena widgets): Don't check for Athena when
	with_widgets=no.

2001-07-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.usage: Various documentation improvements.

	* configure.in (--with-ipv6-cname): New Boolean option. Defaults on.
	* configure.usage:
	* PROBLEMS (IPv6 CNAME lookup):
	Document it.

2002-01-02 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* info/dir (File): Reword entry for Emodules according to
	../man/emodules.texi.

2001-12-18 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* info\.cvsignore: Correct pattern to match all info files.

2001-12-16 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* info\.cvsignore: Info files are generated, so let's ignore them
	all.

2001-12-15 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* info\dir (File): Update version to 21.5.

2001-08-29 Jered Floyd <jered@MIT.EDU>

	* configure.in (moduledir,sitemoduledir,archlibdir):
    Place arch-specific files under ${libdir}, not under ${datadir}.

2001-09-25 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* configure.ac: new. Autoconf 2.5x guard.

2001-11-21 Robert Pluim <rpluim@bigfoot.com>

	* PROBLEMS (Sun/Solaris): Document fix for Motif related crashes

2001-12-15 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in (Miscellaneous Flags): test for -z nocombreloc,
	instead of -z combreloc, to avoid confusing Solaris.

2001-11-24 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.usage: Makefile.in -> Makefile.in.in.

2001-11-21 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* Makefile.in.in: HP-UX needs LDFLAGS. From Lutz Jaenicke
	<Lutz.Jaenicke@aet.TU-Cottbus.DE>.

2001-11-17 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in: Fix typos in comments.
	* (Miscellaneous flags): Use -z nocombreloc if supported and !pdump.
	* (Installation): Suggest pdump instead of -z nocomboreloc.
	* configure.usage: Document --quick-build.

2001-10-30 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in: Typo in reference to with_ipv6_cname.

2001-10-30 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in: Initialize with_ipv6_cname=no.
	* configure.usage: Document it.

2001-10-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.in: Document that autoconf 2.5x is unsupported.

2001-09-17 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.in (TAB):
	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH):
	Don't use -Wshadow when compiling with g++ or you get buried in
	silly warnings. This patch was already applied but somehow got
	unapplied. Stephen?

2001-06-24 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.in (TAB): Don't use -Wshadow when compiling with
	g++ or you get buried in silly warnings.
	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH): Fix compile problems when
	compiling --with-msw, --with-x=no, --with-tty=no.

2001-09-07 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.3 "asparagus" is released.

2001-08-02 Peter Brown <rendhalver@users.sourceforge.net>

	* configure.usage (--with-dialogs): added lucid to list of options
	* configure.usage (--with-widgets): added lucid to list of options
	* configure.usage (--with-dragndrop): added GTK to list of protocols
	* configure.usage (--mail-locking): added `locking' or `mmdf' to
	list of options syncing options documentation with those in
	configure.in

2001-07-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.2 "artichoke" is released.

2001-06-21 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* README:
	* README (http):
	* README (ftp):
	Rewrite.

2001-05-29 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* Makefile.in.in: `make distclean' would fail if srcdir != blddir.
	Remove SUBDIR_DISTCLEAN until such a time as the module subdir is
	properly integrated into the build system.
	Only create ${moduledir} and ${sitemoduledir} if HAVE_SHLIB.

2001-05-30 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.in (AC_INIT_PARSE_ARGS):
	* configure.in (USAGE_ERROR):
	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH):
	Fix problems detecting both native and Linux sound on Cygwin
	when compiled with --with-msw=no.

	Rearrange file-coding handling a bit to avoid warning when
	compiling with Mule.

2001-05-28 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in (--xemacs-compiler): New.
	* configure.usage:
	* INSTALL:
	Document XEMACS_CC and corresponding compiler option --xemacs-compiler.
	Explain how to build xemacs using a C++ compiler.

2001-05-29 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Remove stray backslash.

2001-05-26 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH):
	rewrite warning output so that it doesn't happen by default --
	you should only get warnings when something is actively wrong,
	not just because a feature is not present.

2001-05-06 Karl M. Hegbloom <karlheg@hegbloom.net>

	* configure.in: See if mkstemp is available for movemail.c

2001-05-23 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.in (AC_INIT_PARSE_ARGS):
	* configure.in (TAB):
	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH):
	add some support for eventually turning on file coding by
	default. Fix numerous places where AC_MSG_WARN had quotes
	around its arg, which is bad. Replace with []. Same for
	AC_MSG_ERROR.

2001-05-15 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>
	* configure.in:
	If no native dumper (UNEXEC) is defined, simply use pdump.
	If no SYSTEM_TYPE is defined, choose an appopriate default.

2001-05-10 Paul Stodghill <stodghil@cs.cornell.edu>

	* configure.in: Reverse the order of Windows and Linux sound tests
	so that	Cygwin will find Windows first.

2001-05-14 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in (XE_REALLOC_NULLPTR_BUG): New.

2001-05-11 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	Check for sys/ptyio.h on HPUX, else for pty.h or perhaps sys/pty.h

2001-05-10 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (all):
	* Makefile.in.in (configure):
	* Makefile.in.in (finder):
	remove autoload targets.

2001-04-26 Malcolm Purvis <malcolmpurvis@optushome.com.au>

	* configure.in: Check gtk version validity only when gtk-config
	exists.

2001-05-09 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.1 "anise" is released.

2001-05-04 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in (opsys):
	Use lower-case `uname -s` as the default value for opsys.
	The previous code effectively did the non-sensical
	opsys=$canonical because [] magically disappear in configure.in.

2001-04-18 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.0 "alfalfa" is released.

2001-03-26 Paul Stodghill <stodghil@cs.cornell.edu>

	* configure.in: Don't #define __STDC__ in confdefs.h

2001-03-30 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* configure.usage: Document --with-file-coding.

	* configure.in:
	* configure:
	Fix typo, add -Wsign-compare if GCC, run autoconf.

2001-03-23 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS (Problems with running XEmacs):
	Document TMPDIR lossage in gnuserv/gnuclient.

2001-03-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.46 "Urania" is released.

2001-03-19 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: default rel-alloc to off under cygwin

2001-03-15 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* ChangeLog: Fix CVS commit breakage from GTK merge, log GTK merge.

	* CHANGES-beta:
	* configure.in:
	Fix gratuitous whitespace changes from GTK merge.

	* configure.usage: Untabify --with-{gtk,gnome}.

2001-03-12 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: only pick up mingw directory.

2001-03-02 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* info\dir: Update to 21.4; clean up descriptions of manuals;
	replace misnomer "Local Packages" with more correct "Other
	Documentation".

2001-03-09 William M. Perry <wmperry@aventail.com>

	* CHANGES-beta:
	* configure.in:
	* configure.usage:
	The Great GTK Merge.

2001-02-23 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.usage (--with-netinstall): add docs.

	* configure.in: with_netinstall is a new option. Default to off.

2001-02-23 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.45 "Thelxepeia" is released.

2001-02-13 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* aclocal.m4: Fix module support for AIX cc.
	Support possible future OSes irix7, aix5, osf[56].

2001-02-12 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: No need for NON_GNU_CPP on SCO.

2001-02-09 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Prefer utime to utimes - it's more standard.
	Remove explicit checking for struct utimbuf.
	Remove explicit checking for <utime.h>.
	Combined into one simpler test for utime.
	Add explicit check for utimes, if utime not found.

2001-02-08 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.44 "Thalia" is released.

2001-01-16 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* configure.in: Remove bogus path variable definitions.
	Reflect the fact that specifying --datadir also affects docdir and
	archlibdir.

2001-02-06 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Only use -Wpointer-arith on non-glibc systems.

2001-02-02 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in (wnn): Make sure wnn/commonhd.h can be #included,
	for the sake of gcc 2.97 fixincludes, which breaks it.

2001-01-27 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Check for util.h for NetBSD's openpty.

2001-01-28 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* config.sub: Upgrade to offical version 2001-01-12.
	* config.guess: Upgrade to offical version 2001-01-17.

2001-01-26 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.43 "Terspichore" is released.

2001-01-21 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* README.packages: Doc fix.

2001-01-17 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* README.packages: Update.

2001-01-20 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.42 "Poseidon" is released.

2001-01-18 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* PROBLEMS (Sun/Solaris): Yet another microimprovement.

2001-01-17 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* PROBLEMS (Sun/Solaris): Replace --with-gnu-ld=no with
	--with-ld=/usr/ccs/bin/ld

2001-01-16 Robert Pluim <rpluim@bigfoot.com>

	* PROBLEMS (SunOS/Solaris): Document workaround for GNU ld bug on
	Solaris. Half mine, half Raymond Toy, half Martin Buchholz.

2001-01-16 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* NEWS: document the modeline horizontal scrolling feature.

2001-01-17 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.41 "Polyhymnia" is released.

2001-01-16 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* PROBLEMS: Document MIPSpro ICE problem workaround.

2001-01-06 Golubev I. N. <gin@mo.msk.ru>

	* configure.in: check for dlopen by linking program with
 	<dlfcn.h>.

2001-01-08 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: add extra_includes and populate appropriately for
	cygwin and mingw.

2000-12-28 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: allow --with-widgets=msw

2001-01-08 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.40 is released.

2000-12-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS (Running/Linux): Rehabilitate Mandrake; tip for color-gcc.

2000-12-20 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PROBLEMS (Linux): document Mandrake policy, how to get Meta on
	Alt, and getaddrinfo() blocking trying to get localhost's CNAME.

2000-07-20 Kazuyuki IENAGA <ienaga@xemacs.org>

	* configure.in: use input-method-xlib.o for USE_XFONTSET instead
	of input-method-xfs.o.

	* configure: ditto

2000-12-31 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.39 is released.

2000-02-02 Daiki Ueno <ueno@ueda.info.waseda.ac.jp>

	* configure.in: Added check if the berkdb has db_create or not.

2000-10-11 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* configure.in: Fix broken gcc detection for 2.7.2.

2000-12-11 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in (XE_COMPUTE_RUNPATH): add netinstall as a subdirectory.

	* netinstall: new net installer for MS-Windows.

2000-12-05 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.38 is released.

2000-11-26 Bjrn Torkelsson <torkel@hpc2n.umu.se>

	* configure.in: Only show message about DnD API if compiling with DnD

2000-11-09 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Autodetect elf.h.

2000-11-14 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.37 is released.

2000-10-19 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* README.packages: Add "uninstalled package" FAQ.

2000-11-01 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Handle alloca with Compaq C on Alpha Linux.

2000-10-27 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Oops, _getpt ==> _getpty

2000-10-23 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* Makefile.in.in: Remove lockdir related things.

2000-10-11 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	Remove checking for XFree86. Use feature tests instead!
	Add check for XRegisterIMInstantiateCallback.
	Add check for XRegisterIMInstantiateCallback's prototype.

2000-10-08 Karl M. Hegbloom <karlheg@debian.org>

	* configure.in: Typo - missing paren.

2000-10-10 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	Use stropts.h, not sys/stropts.h.
	Use strtio.h, not sys/strtio.h.

2000-10-06 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Pretend that DEC OSF >= 5 is really DEC OSF 4.

2000-10-04 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.36 is released.

2000-09-27 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Big signal/process handling overhaul.
	Autoconfiscate lots of functions and headers:
	getpt _getpt grantpt unlockpt ptsname killpg tcgetpgrp
	openpty pty.h libutil.h sys/stropts.h sys/strtio.h isastream

2000-09-19 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* *: Spelling mega-patch

2000-09-16 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Remove strcasecmp.

2000-09-16 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Add -Kalloca to $c_switch_system when using
	Unixware native compiler (if necessary).

2000-09-15 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Prevent spurious "No" in configure output when not
	using gcc. Oh, and it's "no", not "No". Oh, and it's "yes", not "Yes".

2000-09-14 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Save 2 sed process invocations per Makefile.

2000-08-22 SL Baur <steve@turbolinux.co.jp>

	* configure.in (after_morecore_hook_exists): Don't add /usr/shlib
	to link path if compiling on Alpha/Linux.

2000-09-01 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (depend): cd to the correct directory.

2000-08-31 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: with_widgets is incompatible with X11 R4.

	* configure.in: Make Balloon Help conditional on finding shape.h

2000-08-09 Vin Shelton <acs@xemacs.org>

	* configure.in: Check for UNIX98 PTYs. Patch from Florian Weimer
	<Florian.Weimer@RUS.Uni-Stuttgart.DE>.

2000-07-31 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* configure.usage: Remove lockdir document.

2000-07-31 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	Make knowledge of machine and opsys optional.
	Make existence of s&m files optional.
	Rely on configure alone if s&m files not found.

	* configure.in:
	Use only configure-time tests to detect getloadavg().
	Don't check for kstat.h if we have getloadavg().
	Check for sys/loadavg.h if we have getloadavg().

2000-07-15 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (configure):
	all-elcs target now uses update-elc-2.el not update-elc.sh

2000-07-19 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.35 is released.

2000-07-13 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: --with-menubars=yes should not be an error.

	* configure.in: "compiling in support for Athena" message was
	sometimes lying.

2000-07-12 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Rewrite xmkmf symbol detection to avoid
	redefinition of symbols we've already defined.
	Also, handle xmkmf symbols with values other than 1.

2000-07-12 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	Make sure Unix98 socklen_t is defined.
	Use ANSI C mode `-std1' with DEC C instead of `-std'.

2000-07-09 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	Replace SMART_INCLUDE with a dumber, but more reliable method.
2000-07-10 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* modules/zlib/Makefile:
	* modules/sample/Makefile:
	* modules/ldap/Makefile:
	* modules/base64/Makefile:
	* Makefile.in.in:
	rm -f ==> $(RM)
	define SHELL=/bin/sh

2000-07-09 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: PostgreSQL rewrite.
	- Don't look for postgreSQL in /usr/local.
	- Simplify detection code.
	- Don't use SMART_INCLUDE.
	- Don't autodetect if --with-postgresql=no.

2000-07-08 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.usage: addl doc for graphics libs, with-msw.

2000-07-09 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: sh builtin `test' uses `=', not `=='.

2000-07-08 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.in: add -lcomdlg32 for cygwin.

2000-07-05 Craig Lanning <lanning@scra.org>

	* aclocal.m4 (can_build_shared):
	First pass at module support for cygwin and mingw.

	* configure:
	* configure (xe_check_libs):
	* configure (acfindx):
	* configure (ac_x_includes):
	* configure (ac_x_libraries):
	* configure (ac_cv_lib_dnet_dnet_ntoa):
	* configure (xe_msg_checking):
	* configure (xe_runpath_dir):
	* configure (xetest):
	* configure (ac_err):
	* configure (ac_safe):
	* configure (with_xmu):
	* configure (bitmapdir):
	* configure (with_xauth):
	* configure (libs_xauth):
	* configure (with_cde):
	* configure (with_ldap):
	* configure (with_ldap_krbdes):
	* configure (save_c_switch_site):
	* configure (with_postgresql):
	* configure (with_xface):
	* configure (with_jpeg):
	* configure (with_png):
	* configure (with_tiff):
	* configure (athena_lib):
	* configure (have_motif):
	* configure (all_widgets):
	* configure (with_xim):
	* configure (with_xfs):
	* configure (with_wnn):
	* configure (with_canna):
	* configure (extra_objs):
	* configure (ac_cv_c_inline):
	* configure (have_esd_config):
	* configure (c_switch_site):
	* configure (with_ncurses):
	* configure (with_gpm):
	* configure (xealias):
	* configure (xehost_os):
	* configure (can_build_shared):
	* configure (xcldf):
	* configure (LTLD):
	* configure (ld_dynamic_link_flags):
	* configure (Mail):
	* configure.in:
	* configure.in (after_morecore_hook_exists):
	* configure.in (xetest):
	* configure.in (emacs_cv_localtime_cache):
	* configure.in (Mail):
    * configure.in:
	Clean up configure support for cygwin and mingw.

2000-06-27 Darryl Okahata <darrylo@soco.agilent.com>

	* PROBLEMS: Document broken native audio for recent patches and
	 releases of HP-UX.

2000-06-10 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (install-arch-dep):
	WINDOWSNT -> WIN32_NATIVE.
	__CYGWIN32__ -> CYGWIN.

2000-06-01 Andreas Jaeger <aj@suse.de>

	* configure.in: Recognize s390.

	* config.guess: New version from GNU config archive.
	* config.sub: Likewise.

2000-05-28 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.34 is released.

2000-05-15 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* configure.in:
	Do not define DOUG_LEA_MALLOC when using other malloc scheme.
	Remove unused variable use_minimal_tagbits.

2000-05-02 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* configure.in: Remove lockdir.

2000-05-01 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.33 is released.

2000-04-27 Katsumi Yamaoka <yamaoka@jpl.org>

	* configure.in: Use ORDINARY_LD instead of "\$(ORDINARY_LD)" for
	the value of LD.

2000-04-26 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* configure.in: add support for --quick-build. Remove --no-doc-file,
	subsumed.

2000-04-19 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	* src/config.h.in:
	Rewrite SMART_INCLUDE implementation to actually work.
	Be paranoid - Avoid use of spaces in these macro definitions.
	Leave alloca() definition at start of compilation unit,
	as AIX requests.
	Rename SMART_INCLUDE_MACRO to SMART_INCLUDE_INDIRECTIONS.

2000-04-13 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* configure.in: Enable clash-detection by default.
	* configure.usage: Update documentation.

2000-04-06 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: fix typo.

2000-04-03 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* configure.in : Fix printing error check warning even if
	it is not compiled in.

2000-02-19 Jan Vroonhof <vroonhof@math.ethz.ch>

	* xemacs/configure.in: Do a normal link when compiling with
	--pdump. Don't try compiling an unexec object file.

2000-03-27 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* configure.in: reorganize the output by topic.
	New configure test to define the proper SMART_INCLUDE macro.

	* configure.usage: slightly rearanged some options.

2000-03-25 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* configure.in: rename `foo_h_path' to `foo_h_file' for variables
	representing real headers and not directories. This applies to
	`db_h_path', `curses_h_path', `term_h_path', `tt_c_h_path' and
	`soundcard_h_path'.

2000-03-21 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* configure.in: try to find postgresql headers at different places
	and define POSTGRES_H_PATH as appropriate.

2000-03-22 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* config.h.in: add ERROR_CHECK_GLYPHS.

	* configure.in: add error_check_glyphs.

2000-03-20 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.32 is released.

2000-03-15 Olivier Galibert <galibert@pobox.com>

	* configure.in: Add dumper.o object when pdumping.

2000-02-20 Olivier Galibert <galibert@pobox.com>

	* Makefile.in.in: Add pdump install support

	* configure.in: Add EMACS_PROGNAME config.h variable.

2000-03-10 SL Baur <steve@musashimaru.m17n.org>

	* configure.usage: document --with-postgresql flag.

2000-03-06 SL Baur <steve@musashimaru.m17n.org>

	* configure.in: add autodetection of PostgreSQL runtime libraries

2000-03-09 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* aclocal.m4 (XE_SHLIB_STUFF): Define ld_shlibs to yes
	when C compiler can produce shared libraries.

2000-02-26 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Unconditionally define SHELL, to allow working
	with (unreleased) autoconf 2.14.1, found on Mandrake 7.0 systems.

2000-02-23 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.31 is released.

2000-02-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.30 is released.

2000-02-20 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Enforce use of autoconf version >= 2.13.

	* configure.in: Fix OS release test on Solaris.

2000-02-19 Marcus Thiessel <marcus@xemacs.org>

	* PROBLEMS: Update email address. Describe more HP Motif errors.

2000-02-19 Jan Vroonhof <vroonhof@math.ethz.ch>

	* configure.in: Split Solaris version test in two parts. In the
	Bourne shell the "-a" operator does NOT short-circuit.

1999-12-15 Jan Vroonhof <jan@xemacs.org>

	* (configure.in): Autodetect broken gcc versions. Patch from WM
	Perry with tiny tweaks by Yoshiki Hayashi and yours truly.

2000-02-17 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Autodetect sys/param.h. Reorganize
	AC_CHECK_HEADERS call.
	* src/config.h.in: Add HAVE_SYS_PARAM_H.

2000-02-16 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Test for arm simply using arm* instead of arm-*

2000-02-16 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.29 is released.

2000-02-16 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Don't use rel_alloc if malloc() calls mmap().
	Discover this by looking for M_MMAP_THRESHOLD.

	* configure.in: Don't define POSIX_C_SOURCE on Solaris, due to
	bugs in (at least) Solaris 2.5 headers.

2000-01-29 Craig Lanning <CraigL@DyCon.com>

	* configure.in: Fix detection of XPM on systems without X11.

2000-02-11 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	* src/config.h.in:
	Define _POSIX_C_SOURCE, _XOPEN_SOURCE, _XOPEN_SOURCE_EXTENDED,
	but only on tested Operating systems - Linux && SunOS >= 5.5.

2000-02-09 Valdis Kletnieks <Valdis.Kletnieks@vt.edu>

	* aclocal.m4: Support dlls on aix[34].

2000-02-09 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* .cvsignore: Ignore gmon.out

2000-02-08 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Sync Berkeley db autodetection with src/database.c

2000-02-07 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: check for XConvertCase.

2000-02-07 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.28 is released.

2000-01-27 URA Hiroshi <ura@hiru.aoba.yokohama.jp>

	* configure.in: added getaddrinfo and getnameinfo to AC_FUNC.

2000-01-26 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Backout the /etc/ld.so.conf patch of 2000-01-18.

2000-01-24 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Always use our own realpath(), not the system one.

2000-01-25 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Default Drag-N-Drop to "no"

1999-12-28 Max Matveev <max@melbourne.sgi.com>

	* configure.in: add new machine type for IRIX 6.[2-5] to
	switch from using unexelf.o to unexelfsgi.o for just those
	versions of IRIX.
	In the ideal world it would be handled by the s/irix6-0.h but
	since machine config is included AFTER OS config, I had to add a
	new machine type.

2000-01-22 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: add winspool to windows libraries.

2000-01-22 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Add more warnings to default gcc flags.

2000-01-20 Daniel Pittman <daniel@danann.net>

	* configure.in: Find Athena headers hidden in even more obscure
	places. That is, search Xaw3D/ as well as X11/Xaw3D/.

2000-01-19 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Add support for NetWinders.
	Patch by Sean MacLennan <seanm@netwinder.org>

2000-01-18 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Use /etc/ld.so.conf at link-time, if available.

2000-01-18 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.27 is released.

2000-01-14 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Create a .dbxrc in the src directory, like .gdbinit.

	* configure.in: Add `tests' symlink to make it easier to find
	automated tests directory.

2000-01-14 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: for cygwin 1.0 we must pick up the mingw32 headers
	before the cygwin headers.

2000-01-08 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	- Allow find-tag to work in the build directory.
	- rename src/gdbinit to src/.gdbinit, so that gdb can find it.
	- Less verbose messages when creating .sbinit, .gdbinit, TAGS.

2000-01-07 Marcus Thiessel <marcus@xemacs.org>

	* config.sub: Upgrade to 1.169, imported from autoconf's CVS
	* config.guess: Upgrade to 1.158, imported from autoconf's CVS

2000-01-03 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.usage (--mail-locking):
	* configure.in: Handle --mail-locking option correctly in
	preparation for the movemail locking overhaul.

2000-01-05 Daniel Pittman <daniel@danann.net>

	* configure.in (Installation): Report which Athena header/library
	combo is being used.

1999-12-31 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.26 is released.

1999-12-24 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.25 is released.

1999-12-17 Yoshiki Hayashi <t90553@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp>

	* README: Remove msdos part.

1999-12-17 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Oops. xpm doesn't actually depend on X11.
	I got confused by the name (like others get confused by `xemacs'?)

1999-12-14 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.24 is released.

1999-12-13 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	* configure.usage:
	- Autodetect NAS. Change Docs accordingly.

	* configure.in: Warn if configure --with-xpm --without-x11.

1999-12-09 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Clean up sound support.
	- variable `old_nas' was used but never set.
	- change `with_esd' to `with_esd_sound' for consistency.
	- Don't trust the output of `esd-config --libs`; test it.
	- Add `esd-config --cflags` to c_switch_site.
	- Die if ESD sound requested, but not available.
	- ESD is not dependent on X, therefore use LIBS, not libs_x.

1999-12-07 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in (--with-sound): Variable with_esd was mispelled.

1999-12-07 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.23 is released.

1999-11-30 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Fix module support.
	--with-modules=yes was completely broken.
	AC_DEFINE(HAVE_DLFCN_H) was invoked twice.
	Remove linking test for _dlopen - seems totally bogus.
	Die if --with-modules=yes but no module support found.
	Do nothing, not even msg, if --with-modules=no.

1999-11-17 Isaac Hollander <ysh@mindspring.com>

    * Makefile.in.in: add and use TAR macro. Sometimes tar only copies
    symlinks instead of the actual files

1999-11-30 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* aclocal.m4: Shared library support for hpux >= version 11

1999-11-29 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (beta): `make beta' should rebuild info.

1999-11-29 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.22 is released

1999-11-28 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.21 is released.

1999-11-26 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	Add configure support for Unix 98 type ssize_t.

1999-11-27 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* Makefile.in.in:
	Make sure config.values.sh is up to date.
	Use $(SHELL) instead of sh or /bin/sh consistently.
	Delegate `depend' target to src/Makefile.in.in.

1999-10-27 Yoshiki Hayashi <t90553@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp>

	* INSTALL: Update configure option.

1999-10-12 Alexandre Oliva <oliva@lsd.ic.unicamp.br>

	* configure.in (native_sound_lib, *-sgi-*): Check for audio.h.
	(LIBS): Check for libCsup.

1999-10-24 Jan Vroonhof <vroonhof@math.ethz.ch>

	* config.h.in: define HAVE_ESD_SOUND

	* configure.in: Add support for esd sound. --with-sound
	now accepts a list of options.
	* configure.usage (--native-sound-lib): ditto.

1999-11-17 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (install-arch-dep):
	Fix `make install' if prefix != exec_prefix.

1999-11-15 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	- Accept --with-database=gdbm as an alias for
	--with-database=gnudbm.
	- rename with_database_gnudbm to with_database_gdbm.

	* aclocal.m4 (ld_dynamic_link_flags): Just use empty value for
	ld_dynamic_link_flags on Solaris. Else CC gives us:
	CC: Warning: Option -Wl,-Bdynamic passed to ld, if ld is invoked, ignored otherwise
	/usr/ccs/bin/ld: illegal option -- W


1999-11-10 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.20 is released

1999-09-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>
	* configure.in: Autodetect Unix98 PTY

1999-08-30 Robert Pluim <rpluim@bigfoot.com>

	* README.packages: Add description of package-get-provider

1999-10-22 Vin Shelton <acs@xemacs.org>

	* INSTALL: Added more information about README.packages, and
	re-numbered some bullets.

1999-10-24 Jan Vroonhof <vroonhof@math.ethz.ch>

	* INSTALL: Update disk requirements. Refer to README.packages

1999-10-21 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in (all_widgets): Only use xaw3d if we really have it.

1999-10-06 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* Makefile.in.in: use WINDOWSNT for mingw install.

1999-09-25 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: check for Xaw3d and use in preference to Xaw

1999-09-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* Makefile.in.in: All Makefiles should #include config.h

1999-09-19 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in (EMACS_CONFIGURATION): Use $configuration, not
	$canonical, so that installation paths and dynamic path setup will
	stay in synch.

1999-09-20 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* Makefile.in.in: use __CYGWIN32__ and __MINGW32__ to predicate
 	installation linkage.

1999-08-29 Andreas Jaeger <aj@arthur.rhein-neckar.de>

	* configure.in (machine): Recognize MIPS/Linux.

1999-08-27 Jan Vroonhof <vroonhof@math.ethz.ch>

	* modules/zlib/Makefile (distclean):
	* modules/ldap/Makefile (distclean):
	* modules/sample/Makefile (distclean):
	* modules/base64/Makefile (distclean): new target

	* Makefile.in.in (top_distclean): Add package directories
	(SUBDIR_DISTCLEAN): New variable, add module directories

1999-09-01 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Warn, but otherwise ignore, obsolete arguments.

1999-08-20 Olivier Galibert <galibert@pobox.com>

	* configure.in: Add --pdump option.
	* configure.usage: Ditto.

1999-08-04 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: report widget usage correctly. beef up setting.

	* Makefile.in.in: fix install-arch-dep for mingw32.

1999-07-28 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* config.h.in: add new LWLIB defines.

	* configure.in: fix definitions of widget defines with various
 	toolkit options.

1999-07-30 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.19 is released

1999-07-28 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: Removed superfluous call to AC_FUNC_MMAP.

1999-03-07 Gregory Neil Shapiro <gshapiro@sendmail.org>

	* configure.in: Check for Kerberos and the need for the DES
	library before checking for LDAP in case LDAP requires these
	libraries.

1999-07-26 SL Baur <steve@xemacs.org>

	* configure.in: Rename --with-shlib to --with-modules for
	consistency with the other two options that use that name.

	* configure.usage (--with-modules): Document it.

1999-07-22 SL Baur <steve@xemacs.org>

	* configure.in: add sco7 support
	From Bob Weiner <weiner@beopen.com>

1999-07-22 SL Baur <steve@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (install-arch-dep): Install config.values into
	docdir.
	From Karl M. Hegbloom <karlheg@cathcart.sysc.pdx.edu>

1999-07-21 SL Baur <steve@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (inststaticdir): New variable.
	(instvardir): Ditto.
	(install-arch-dep): Use them.

	* configure.in (sitelispdir): Need to use ${PROGNAME}.
	(sitemoduledir): Ditto.
	(inststaticdir): New variable.
	(instvardir): Ditto.
	(infodir): Use them.
	(lispdir): Ditto.
	(moduledir): Ditto.
	(pkgdir): Ditto.
	(etcdir): Ditto.
	(lockdir): Ditto.
	(archlibdir): Ditto.

1999-07-14 SL Baur <steve@xemacs.org>

	* InfoDock 4.0.8 is released

1999-07-13 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.18 is released

1999-07-06 SL Baur <steve@xemacs.org>

	* config.guess (main): Synch with newer config.guess for HP
	support.
	From Marcus Thiessel <marcus@xemacs.org>

1999-06-25 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in (with_prefix): Added --with-prefix, defaults to
	yes, to control whether the value of --prefix is compiled into the
	binary.

1999-07-03 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.usage (--with-widgets): add.

1999-07-02 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: Make sure we get motif in lwlib if we have widgets
 	and motif.

1999-06-25 SL Baur <steve@xemacs.org>

	* configure.in (version): Fix --with-infodock test.

1999-06-15 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: --prefix and --exec-prefix are now only compiled
	into the binary if user-defined.

1999-03-23 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: Made docdir configurable.

	* Makefile.in (docdir): Added variable for custom DOC directory.

1999-06-22 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.17 is released

1999-06-13 Oscar Figueiredo <oscar@xemacs.org>

	* configure.in (with_ldap): Check libldap independently of liblber
	Do not test alternate library names such as libldap10
	Test the presence of a variety of LDAP API functions which were
	formerly assumed to be present according to dubious heuristics

1999-06-11 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.16 is released

1999-06-04 SL Baur <steve@steve1.m17n.org>

	* configure.in (CPP): Correct test for locating $site_prefix
	include directories.

1999-06-04 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.15 is released

1999-06-01 Gunnar Evermann <ge204@eng.cam.ac.uk>

	* README.packages: fix typos: user pacakge hierarchy is ~/.xemacs
	From: Eric Veldhuyzen <eric@terra.nu>

1999-05-25 Jan Vroonhof <jan@xemacs.org>

	* configure.in: For non-beta's use x.y.z format for version strings.

1999-06-03 SL Baur <steve@xemacs.org>

	* version.sh: add emacs_is_beta initialization

	* configure.in: Implement patch levels in version number
	From Jan Vroonhof <vroonhof@math.ethz.ch>

	* configure.in:
	* configure.usage:
	* config.h.in: Rename session option to wmcommand.
	From Oliver Graf <ograf@rhein-zeitung.de>

1999-05-16 Mike McEwan <mike@lotusland.demon.co.uk>

	* info/dir: Add `emodules.info' entry to the top info dir.

1999-05-31 SL Baur <steve@steve1.m17n.org>

	* configure.in (CPP): Don't check for include subdirectories in
	site-prefix directories. This check loses in valid configurations
	like /usr/jp in TurboLinux. Conditionally add include directory to
	site switches.

1999-05-14 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* configure.in (quoted_arguments): Support
 	--error-checking=byte-code.

1999-05-14 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.14 is released

1999-05-11 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* version.sh (infodock_build_version): Synch InfoDock version.

1999-05-06 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* aclocal.m4 (ld_dynamic_link_flags): Change -Bexport to -Bdynamic
	for Solaris.

1999-05-03 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* configure.in (xemacs_betaname): Don't generate Installation.el.

	* Makefile.in.in (top_distclean): Don't remove Installation.el.

1999-04-29 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: add mingw32 as a target platform. add nt process
 	support options.

1998-09-04 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* configure.in: Delete mule-coding.o.

1999-04-22 Gunnar Evermann <ge204@eng.cam.ac.uk>

	* lwlib/xlwmenu.c (string_width_u): Initialise chars before
 	calling XmStringGetLtoR
	(string_draw_u): ditto and check return value of XmStringGetLtoR()

1999-04-05 Olivier Galibert <galibert@pobox.com>

	* Makefile.in.in (GENERATED_HEADERS): Don't generate
 	puresize-adjust.h anymore

	* configure.usage: Remove everything gung-ho or purespace related

	* configure.in: Ditto

1999-04-17 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* configure.in: Check for getloadavg().

1999-03-12 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.13 is released

1999-03-09 SL Baur <steve@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (LC_ALL): Try very, very hard to build in C locale.

1999-03-05 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.12 is released

1999-03-04 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (top_distclean): Remove confdefs.h as well.

1999-03-03 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	`uname -v` -> "`uname -v`":
	backquoted expressions need additional double
	quotes to be a single token.
	Use separate if's to avoid extra process invocations.

1999-01-05 Gunnar Evermann <ge204@eng.cam.ac.uk>

	* PROBLEMS: Document crashes on SPARC with gcc 2.8.1.

1999-03-01 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.11 is released

1999-02-16 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* PROBLEMS: add entries for building under Cygwin.

1999-02-14 Jan Vroonhof <vroonhof@math.ethz.ch>

	* README.packages: Clear up that mule-sumo packages is used _in
	addition_ to the normal sumo.

1999-02-16 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.usage: Move quantify/purify into debug flags section

1999-02-10 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	- Fixup xfs comments and redundant option checking

	* configure.in:
	* INSTALL:
	* lisp/paths.el:
	- improved automounter tmp directory support.
	- support 4 (!) empirically discovered automounter conventions

1999-02-10 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* lwlib/lwlib.h:
	- redo CONST hacking to deal with X11 R4, which was
	broken in a previous patch.

1999-02-10 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	- irix uses -rpath

1999-02-10 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	- Check for XOpenIM before using xim=xlib
	- only use XmIm if $have_motif = yes

1999-02-10 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in. Port to BSDI BSD/OS 4.0.

1999-01-07 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: Warn if using Motif dialog boxes on AIX 4.3.

1999-02-05 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.10 is released

1999-02-02 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.9 is released

1999-01-21 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: make xface detection specifc to a window system in
 	general rather than just X.

1999-18-10 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in: remove -O3 prevention on cygwin - current versions
 	cope ok now. remove dll prevention on cygwin - the new module
 	code checks correctly.

1999-01-10 J. Kean Johnston <jkj@sco.com>

	* configure.in: Added moduledir as the path where loadable modules
	are stored. Added --with-site-modules and --moduledir options.
	- Ensure the SCO OpenServer compiles with --dynamic by default
	- Check for dlfcn.h for dynamic loader
	- Renamed dll.o to emodules.o and changed dynamic loader tests
	- Renabled code that deals with site-lisp so that it is handled
	correctly when a user specifies --with-site-lisp.

	* aclocal.m4: Replaced entire file with more complete DLL tests
	by way of libtool.

	* config.usage: Removed TAB characters which caused it to be
	displayed incorrectly on terminals where TAB != 8.
	- Added help text to describe --with-site-modules and --moduledir.

	* INSTALL: Updated documentation to describe module directories

	* Makefile.in.in: Added moduledir, sitemoduledir macros.
	- Make those directories at install time.

1998-12-28 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.8 is released.

1998-12-28 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* PROBLEMS: Document Linux GNU Libc 2.0 I18N crashes.

1998-12-24 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.7 is released.

1998-12-20 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Redo DBM support
	- die if dbm support requested, but not provided.
	- properly check for libgdbm, then libc, then libdbm
	- properly check for ndbm.h
	- comments improved
	- XE_DIE should always prefix messages with Error: for clarity

1998-12-07 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* xemacs.mak (TEMACS_OBJS):
	(DOC_SRC4):
	- Remove pure.c, pure.obj

1998-12-06 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* Makefile.in.in (distclean):
	* dynodump/Makefile.in.in (distclean):
	* src/Makefile.in.in (distclean):
	* lib-src/Makefile.in.in (distclean):
	* lwlib/Makefile.in.in (distclean):
	- Make sure GNUmakefile is deleted.

1998-12-17 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* configure.in (all_widgets): remove gui.o addition - its always
 	in the makefile now.

	* configure.in: add gui-msw.o to msw objects.

1998-12-16 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.6 is released

1998-12-05 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.5 is released

1998-11-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2-beta4 is released.

1998-11-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Linux/Arm Support.
	From James LewisMoss <dres@ioa.com>

1998-11-27 Takeshi Hagiwara <hagiwara@ie.niigata-u.ac.jp>

	* configure.in:
	Fix the realpath() problem of UnixWare2.1.3.
	Patches for NEC's sysv4.2 machine.

1998-11-09 Kazuyuki IENAGA <ienaga@jsys.co.jp>

	* configure.in: Check if there's wnn4.2 or wnn6 specific library
	installed. The Wnn library will be checked if the --with-wnn
	and/or --with-wnn6 was specified compulsory.

1998-07-28 Jan Vroonhof <vroonhof@math.ethz.ch>

	* configure.in (CPP): Too many spaces im run-patch flag detection.

1998-10-15 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2-beta3 is released.

1998-10-13 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: enable drag and drop support by default if mswindows is
	detected.

1998-10-09 Kevin Oberman <oberman@es.net>

	* config.sub: Fix for Alpha architecture

1998-10-05 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: don't enable shared lib support for cygwin unless
	explititly told to.

1998-09-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2-beta2 is released.

1998-09-09 Gunnar Evermann <Gunnar.Evermann@nats.informatik.uni-hamburg.de>

	* lwlib/xlwmenu.c:
	* lwlib/xlwscrollbar: fix for Motif >=2.0
	Patch provided by Glenn Barry <gtb@eng.sun.com>

	* PROBLEMS: XEmacs 21.0 now works on HP-UX 11.0

1998-09-02 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: check for cygwin32/version.h.

1998-08-31 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* PROBLEMS: Added AIX 4.3 note.

	* configure.in: Better detection of AIX 4.3.
	AIX xlc can do -g and -Ox at the same time.

1998-08-17 P. E. Jareth Hein <jareth@camelot.co.jp>

	* configure.in: Alter configure so that it checks for mismatched PNG
	header/libs, screams a little louder on old/mismatched library
	conditions for both PNG and XPM, stop screaming if png is not found and
	no window-system is selected, and fixed a bug in the XPM checking.

1998-08-07 P. E. Jareth Hein <jareth@camelot.co.jp>

	* configure.usage (--without-gif): Modify text to reflect status
	of GIF support

1998-08-04 P. E. Jareth Hein <jareth@camelot.co.jp>

	* configure.in: add back in the support for the in-core GIF
	code, change the required PNG library version to 1.0.2, and add
	a warning if PNG not found, since PNG images are now distributed
	as part of the core. Also minor wording changes in things reported
	to the user.

1998-07-28 Kai Haberzettl <khaberz@synnet.de>

	* BETA: Update mailing-list address for build-reports

1998-08-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (TAGS tags): Add variable `tagslisp' so a TAGS file
	can built that includes package lisp.

1998-07-23 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	- support multiple flavors of alpha, (XEmacs treats them identically)
	- Fix AC_TRY_RUN so that actions have access to $?
	- Identify DEC C compilers. Add default optimization CFLAGS and
	 always use -std.
	- Use an extensible method for adding support for future compilers.
	- Have SunPro C use that same extensible method.
	- Make sol2 always use `-R', Linux and DEC OSF always use `-rpath'

1998-07-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2-beta1 is released.

1998-07-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* config.guess: Synched with latest FSF version.

1998-07-12 Bjrn Torkelsson <torkel@hpc2n.umu.se>

	* Makefile.in: added LDFLAGS.

1998-07-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* README: Bump version numbers.
	* info/dir: Ditto.
	* version.sh: Ditto.

 	* XEmacs 21.0-pre5 is released.

1998-07-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (with_offix): Default --with-offix to off.

1998-07-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Handle multiple database libraries.
	From Gregory Neil Shapiro <gshapiro@sendmail.org>

	* XEmacs 21.0-pre4 is released.

	* configure.in: Fix test for InfoDock sources.

1998-07-09 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* configure.usage: added warning to --with-offix

1998-06-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Berkeley DB autodetection fixes
	From Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

1998-06-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-pre3 is released.

1998-06-20 Kazuyuki IENAGA <ienaga@jsys.co.jp>

	* configure.in: Added check if the berkdb has db_open or not.
	(With fixes from Martin Buchholz)

1998-06-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-pre2 is released.

1998-06-18 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: Added -lC for static linking under AIX 4.2.

1998-06-14 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-pre1 is released.

1998-06-11 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta43 is released.

1998-06-04 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* tests/Dnd/README: a step-by-step test run
	* tests/Dnd/droptest.el: some clarifications
	* tests/Dnd/droptest.sh: created, creates test files

1998-06-01 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* configure.in (summary): added experimental to dragndrop option
	* configure.usage: added experimental note to --with-dragndrop
	* tests/Dnd/droptest.el: extra start-drag-region function
	changed the experimental- stuff

1998-06-07 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/xlwmenu.c: Add room for the 0 byte sentinel.

1998-06-05 Colin Rafferty  <colin@xemacs.org>

	* lwlib/xlwmenu.c: Made newchars be as large as it needs to be.

1998-06-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta42 is released.

1998-05-29 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: don't use -O3 for cygwin.

1998-05-28 P. E. Jareth Hein <jareth@camelot-soft.com>

	* configure.in: Switch from giflib to gifreader for
	our GIF image support (no other mods needed)

1998-05-28 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* configure.in: only one DnD protocol, CDE has priority over OffiX

	* tests/Dnd/README: some changes reflecting recent modifications
	* tests/Dnd/dragtest.el: removed
	* tests/Dnd/droptest.el: cosmetics and comments

1998-05-26 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* tests/Dnd/droptest.el: adapted to CDE extensions

1998-05-25 Hans Guenter Weigand <hgweigand@wiesbaden.netsurf.de>

	* configure.in:
	* config.sub: add initial OpenBSD support

1998-05-21 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: check for msw dialogs.

1998-05-23 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta41 is released.

1998-05-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (CPP): Change -O2 to -O3.
	Suggested by Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

1998-05-15 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta40 is released.

1998-05-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (ZSH_VERSION): zsh-3.1.2 (and zsh-3.0.4) drops core
	on the `unset CDPATH' if running as sh.

1998-05-12 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* tests/Dnd/droptest.el: some CDE adaptions (untested)

1998-05-11 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	Add some more comments.
	If using bash, use Posix mode and unset CDPATH.
	Be more careful checking feature dependencies.
	Introduce XE_CHECK_FEATURE_DEPENDENCY.
	Undo the gross hack of multiple `echo >> $tempcname'
	by using here documents instead. (Might break mswindows, tho...)
	Be more careful autodetecting tooltalk.

	* PROBLEMS:
	Document problems with Solaris 2.6 + XSUNTRANSPORT

	* Makefile.in:
	* lwlib/Makefile.in.in:
	* modules/Makefile.in:
	- Adjust for luser's CDPATH being set to something weird.
	- Take into account bash 2.02's tendency to print the cwd when
	 using CDPATH. Always use `cd ./foo' instead of `cd foo'.
	- fix the run-temacs target to use $(DUMPENV)
	- fix the run-puremacs target to use $(DUMPENV)
	- fix the `depend' target to properly $(RM) the right files
	- Generate a better TAGS file for XEmacs' lisp code using
	 hand-crafted regexps.
	- Use standard coding conventions for modules/Makefile.in

1998-05-12 Kazuyuki IENAGA <ienaga@jsys.co.jp>

	* configure.in: some people claimed that they can't stop
	linking wnn6 library if they set --with-wnn6=no.

1998-05-11 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* tests/Dnd/droptest.el: adapted to new calling conventions
	also showing the new possibilities
	* tests/Dnd/README: changed to new protocol

1998-05-11 SAKIYAMA Nobuo <nobuo@db3.so-net.or.jp>

	* Fix for HAVE_MULTICAST check.

1998-05-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta39 is released.

1998-05-06 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* configure.in: added autodetection for the Drag'n'Drop API
	if some DnD protocol is found, HAVE_DRAGNDROP will be defined
	and dragdrop.o is added to extra_objs
	* configure.usage: added with-dragndrop, added (*) to with-offix
	* tests/Dnd/droptest.el: complete overhaul, no it's a real test

1998-05-04 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* tests/Dnd/droptest.el: changed to test new protocol
	* tests/Dnd/README.OffiX: removed
	* tests/Dnd/README: created, info about new protocol
	* tests/Dnd/dragtest.el: comment change

1998-05-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta38 is released.

1998-04-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Use `PROGNAME' for all generated paths.

	* Makefile.in: Change `progname' to `PROGNAME' for consistency.

1998-04-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (progname): Parameterize program name on `progname'
	and add --with-infodock.

1998-04-26 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in: Religiously use ${progname} instead of hardcoded
	`xemacs'.
	CPPFLAGS was being set correctly in ${subdir}/Makefiles and
	overridden by the empty one set in the toplevel Makefile.

1998-04-25 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-21.0-beta37 is released.

1998-04-25 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: Sychronized ..._USER_DEFINED variables with
	datadir setting.

	* Makefile.in (mkdir): No longer create sitelispdir.

Sat Apr 24 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: make graphic libraries tests be dependant on a
	window system not X11 only.

Fri Apr 24 19:38:19 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: check for our special select in msw.

1998-04-22 Marcus Thiessel <marcus_thiessel@hp.com>

	* PROBLEMS: add answers to some FAQ concerning hpux.

Wed Apr 22 12:59:35 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: enable checking for special mswindows select()

1998-04-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Isolate incomprehensible cma_open/pthreads checking
	to decosf*

1998-04-21 Marcus Thiessel <marcus_thiessel@hp.com>

	* configure.in: /usr/{include,lib}/Motif2.1 added to search path for X11
 	libs and includes.

1998-04-22 Itay Ben-Yaacov <pezz@www-mail.huji.ac.il>

	* configure.in: check for xpm does not depend anymore on having X.
	if libXpm exists, and is of the FOR_MSW flavor, define FOR_MSW.

1998-04-19 Oscar Figueiredo <Oscar.Figueiredo@di.epfl.ch>

	* info/dir: Fixed the explanatory notes for
	`Info-default-directory-list' removal and the new automatic dir
	rebuilding facility. Reindented the menu. Added an entry for
	term.info

1998-04-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (LISPDIR): Removed configuration option for
	site-lisp.

1998-04-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (version): snarf InfoDock version number.

1998-04-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-21.0-beta36 is released.

Fri Apr 17 12:59:35 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: enable install pre-processing for mswindows

Fri Apr 17 12:59:35 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* Makefile.in.in: add install_pp to install incantation.

	* installexe.sh: new file. Add .exe to install targets if the
	result is executable.

Fri Apr 17 12:59:35 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* Makefile.in: add install_pp to install incantation.

1998-04-14 Itay Ben-Yaacov <pezz@www-mail.huji.ac.il>

	* configure.in: Large echo split into a few smaller ones,
	so the cygnus sh.exe does not crash.

Thu Apr 16 12:59:35 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: enable toolbar checking for mswindows build

1998-04-06 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* config.h.in: Add _SVID_SOURCE to list of xmkmf #defines.
	Used (at least) by RedHat 4.2.

1998-04-11 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: Re-instated src/paths.h generation from
	src/paths.h.in.

	* Makefile.in (top_distclean): Remove site-lisp on `make
	distclean'.

1998-04-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta35 is released.

1998-04-10 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.usage: Clarified --package-path documentation.

1998-04-07 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: Now generates src/paths.h from src/paths.h.in.in.
	Removed defaults for infopath and package-path.

	* Makefile.in (src/paths.h): ... is now generated from
	src/paths.h.in.in. Moved generation of paths.h to configure.

	* paths.h.in: Removed.

	* paths.h.in.in: Created.

1998-04-06 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: png was still being used if png_version < 0.96

	* configure.in: Fixed magic to handle AIX, X11R6, and gcc.

1998-04-05 Amir J. Katz <amir@ndsoft.com>

	* INSTALL (Rationale): Offix support comment is wrong. To disable,
	one must use --with-offix=no and not --without-offix

1998-04-05 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (CPP): ppc.ldscript sits in $srcdir/src not $srcdir.

1998-04-04 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta34 is released.

1998-04-03 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	checking whether gettimeofday accepts one or two arguments... two

1998-04-03 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: Fixed magic to handle AIX and MIT X11R6.

1998-04-02 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Add magic -T $srcdir/ppc.ldscript on Linux powerpc

1998-04-01 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* tests/database.el (test-database): Temporary files (the databases
	that were created) should be deleted.

	* Makefile.in (testdir): Remove gnumake-specific syntax.
	(src/Makefile): src/Makefile depends on src/depend.

1998-03-29 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Check for -lz, -lgz unconditionally. Too many
	system linkers don't properly die when there are cascaded link
	dependencies, so we can't rely on the linker for that. The only
	downside is that we might link with an extra unneeded library. If
	you really really care about this, you can go fix it.

	* configure.in: Enhance PANIC msg to make it clear that
	--with-FEATURE is going to die if FEATURE is not installed.

1998-03-27 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: $debug was not properly dependent on $beta

	* configure.in: Move offix configuration out of src/Makefile.in.in
	into configure.in.

	* configure.in: Reorganize xpm detection code.

	* configure.in: XIM default to ON if Motif which is not Lesstif is
	found.

	* configure.in: Keep auto-generated makefile dependencies out of
	src/Makefile.in.in by using AC_OUTPUT file concatenation support.

1998-03-26 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Fix up cflags handling. Specifically, configure
	--cflags='' would fail to be recognized.

	* configure.in: Fix up png detection. Link with png_read_image to
	make sure -lz is required. Test for png >- 0.96 via header file.

1998-03-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in (XE_GCC_WRAP_LDFLAGS)
	Rename to XE_PROTECT_LINKER_FLAGS. Rewrite.

	* configure.in: Make sure BSD always links in libz.a
	BSD's stupid linker can't detect cascaded lib dependencies

	* configure.in: Autodetect lesstif. define have_lesstif.
	Don't use motif-xim with lesstif, at least by default.

1998-03-30 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* version.sh: Add InfoDock version number variables.

1998-03-30 Amir J. Katz <amir@ndsoft.com>

	* info/dir: Replaced string '20.5' with '21.0'

1998-03-24 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta33 is released.

1998-03-26 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* configure.in, Makefile.in: Removed infopath_user_defined---we
	always want to propagate it.

	* configure.usage: Synched with configure.in.

1998-03-25 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.usage, INSTALL: Synched with the new path layout.

	* Makefile.in (src/paths.h): Replaced packagepath with
	package_path to make configure happy.

	* configure.in: Made default setting for packagepath conform to
	what packages.el builds at run-time: XEmacs-version-specific paths
	before site-specific ones.
	Added default setting for pkgdir.
	Changed --packagepath back to --package-path.

1998-03-24 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta32 is released.

1998-03-23 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: Extended package path by version-specific
	hierarchies. Changed allow-site-lisp to inhibit-site-lisp.

1998-03-22 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (distclean): Remove packages and mule-packages if they
	have been linked into place.

1998-03-22 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* <Today>: The Big Path Searching Overhaul.

	* Makefile.in, configure.in: Now pass all configure-specified paths
	into the binary in a uniform way.

1998-03-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (have_libmcheck): Add test for glibc's malloc
	checker.
	- Fix HP/UX dynamic linking flag.

1998-03-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (quoted_arguments): Fix unquoted variable in
	error-checking test.
	- fix bogus substitution.

1998-03-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: In -lpng test, look for png_set_strip_alpha.
	Suggested by William M. Perry <wmperry@aventail.com>

1998-03-16 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0 beta31 is released.

1998-03-16 P. E. Jareth Hein <jareth@camelot-soft.com>

	* configure.usage (Usage): Correct information about gif, tiff
	and WNN entries

1998-03-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: typo fix in sed command.
	From P. E. Jareth Hein <jareth@camelot-soft.com>

	* configure.in (all_widgets): Check for snprintf().

1998-03-11 P. E. Jareth Hein <jareth@camelot-soft.com>

	* configure.in: New gif support

1998-03-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (have_glibc): Don't define _GNU_SOURCE for glibc.

Mon Mar 09 13:00:55 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: don't add libc to link list for dlopen ordinary
	link takes care of this. check for dlfcn.h

1998-03-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Examine each directory of X11 include path for
	inclusion into BITMAPDIR.

1998-03-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* aclocal.m4: Add legalese.

Mon Mar 09 13:00:55 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: make sure we have ndbm.h as well as libgdbm.a for
	database support.

	* configure.in: move msw checking after x checking so that
	auto-detection works.

1998-03-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: New DLL support.
	* aclocal.m4: New file.
	From William M. Perry <wmperry@aventail.com>

1998-03-08 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (xemacs_betaname): Align messages for minimal
	tagbits and indexed lrecords.
	Suggested by Andreas Jaeger <aj@arthur.rhein-neckar.de>

1998-03-07 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta30 is released.

1998-03-05 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* PROBLEMS: Update wording of x86 GCC 2.7 problems.

Wed Mar 04 08:55:12 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: add a --with-msw option. Make X and msw work
	together if the user asks.

1998-03-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* PROBLEMS: Update documentation of gcc bugs that impact XEmacs.

1998-03-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Add substitutable variable ld_dynamic_link_flags
	for special required linker flags for building DLL capable
	binaries.

1998-02-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (top_distclean): Remove Installation.el.
	(xemacs): New target. Formerly it was `all:'.
	(all): New default, dist: is now superfluous.

1998-02-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (GNU_MALLOC): add --with-dlmalloc to allow
	selective use of Doug Lea malloc in Linux C Library and GNU C Library.
	(Installation): Add XEmacs version and generate `Installation.el'.

1998-02-26 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (with_ldap: Fix -lldap autodection.
	Suggested by Oscar Figueiredo <Oscar.Figueiredo@di.epfl.ch>
	(Installation): Only keep the last configuration.

1998-02-25 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta28 is released.

	* configure.in (with_session): Fix reporting of the setting.
	(with_database_gnudbm): Correctly report setting.

1998-02-24 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.usage: Restore documentation of graphics library
	flags.
	From Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

1998-02-19 Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

	* PROBLEMS: Tell of the `gpm' SIGTSTP bug and `C-z' on the Linux
	console.

1998-02-23 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.4 is released to the beta testers.

1998-02-21 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (after_morecore_hook_exists): Modify dlmalloc tests
	to also test for Linux libc5.

1998-02-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta27 is released.
	* XEmacs-20.4-pre4 is released.

	* configure.in (doug_lea_malloc): Requires USE_MINIMAL_TAGBITS.
	(--with-gung): Implement it.

	* configure.usage (--with-gung): Document. Turns on
	USE_MINIMAL_TAGBITS and USE_INDEXED_LRECORD_IMPLEMENTATION.
	(--with-term): Remove.

	* XEmacs-20.5-beta26 is released.

1998-02-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.4-pre3 is released.

	* Makefile.in: use better feedback while rebuilding finder database.
	Suggested by Stephen J. Turnbull <turnbull@sk.tsukuba.ac.jp>

1998-02-15 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (doug_lea_malloc): Add checking for Doug Lea
	Malloc.

1998-02-14 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (OFFIX_O): Don't use OffiX if no real Xmu support.
	Suggested by Pekka Marjola <pema@iki.fi>

	* XEmacs-20.4-pre2 is released.
	* XEmacs-20.5-beta25 is released.

1998-02-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* INSTALL: Update for Cygwin and Microsoft Windows.

	* README: Update for Microsoft Windows.

1998-02-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.4-pre1 is released.
	* XEmacs 20.5-beta24 is released.

Wed Jan 28 13:41:22 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: add mule-coding target which defines MULE_CODING,
	nothing uses it as yet. add gif objects to msw support. define
	const_is_losing=no for msw. make msw not selected if tty selected.
 	add -lshell32 for dnd support. check for a.out.h rather than
	coff.h

	* lib-src/make-docfile.c: add cygwin support and generalise the
	remaining open calls. IMHO this should really include sysfile.h.

1998-02-03 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta23 is released.

1998-01-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta22 is released.

1998-01-25 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta21 is released.

Wed Jan 21 10:49:47 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: check for coff.h

1998-01-21 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* configure.in: Added support for `--with-shlib'.

1998-01-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta20 is released.

1998-01-13 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.usage:
	Remove doc for configure-time INFOPATH, no longer used.

	* configure.in:
	* src/config.h.in:
	Define HAVE_INVERSE_HYPERBOLIC using 1 configure test, not 3.

	* lwlib/lwlib.h:
	* lwlib/lwlib.c:
	* lwlib/lwlib-config.c:
	* lwlib/lwlib-Xm.c:
	* lwlib/lwlib-Xaw.c:
	* lwlib/lwlib-Xlw.c:
	* lwlib/config.h.in:
	* src/menubar-x.c:
	Prepend LWLIB_ to (SCROLLBARS|MENUBARS|DIALOGS)_(MOTIF|LUCID|ATHENA).
	Maintain only one set of variables.

	* Makefile.in (install-arch-dep): Simplify.
	Replace construct `test -d $dir && foo' with
	`if test -d $dir; then foo; fi'

	* lwlib/xlwmenu.c:
	* lwlib/xlwscrollbar.c:
	* lwlib/lwlib-Xlw.c:
	* lwlib/lwlib-Xm.c:
	Always assume presence of limits.h (ANSI).

1998-01-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* INSTALL: Updated for recent Mule/package changes.

	* XEmacs 20.5-beta19 is released.

1998-01-12 Damon Lipparelli <lipp@primus.com>

	* Makefile.in: Yow! Fixed paths to install dirs when --prefix !=
	--exec-prefix.

1998-01-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta18 is released.

1998-01-08 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* configure.in: Get rid of INFOPATH for configure time.
	* configure.usage (Usage): Ditto.

1998-01-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefine.in: Correct reported amount of disk savings from
	compression.
	From Markus Linnala <maage@cs.tut.fi>

Thu Jan 08 09:42:36 1998  <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: detect and set scrollbars and menubars with
 	MS-Windows more appropriately. Check for sys/un.h to use in
	gnuserv.

1998-01-07 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (progname): Cleanly parameterize XEmacs-specific
	naming.

1998-01-05 Glynn Clements <glynn@sensei.co.uk>

	* lwlib/xlwmenu.c (push_button_draw): use inactive_gc instead of
	inactive_button_gc for menu entries.
	(remap_menubar): ignore the enabled status

1998-01-04 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta17 is released.

	* Makefile.in (finder): Use -vanilla.
	(lisp/finder-inf.el): Ditto.
	(check-features): New target. Do a sanity check prior to
	installation.

1997-01-03 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta16 is released.

1997-12-30 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta15 is released.

1997-12-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (${SUBDIR}): Remove bogus .RECURSIVE dependency.

1997-12-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta14 is released.

1997-12-23 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: support for *-pc-cygwin32 config

1997-12-25 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta13 is released.

1997-12-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta 12 is released.

1997-12-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (bitmapdir): Reenable --with-session by default for
	testing.

1997-12-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* info/dir (File): Skk and Gnats are packaged.

	* PROBLEMS (Note): Update version numbers.

	* info/dir (File): Update version number.

1997-12-16 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta11 is released.

1997-12-14 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Don't bypass graphics library detection
	if the `--with-imagick' option is given to configure.
	: Print autodetected graphics libraries to be linked with Imagick.

	* Makefile.in (lisp/finder-inf.el): Reverse previous change.

1997-12-14 Olivier Galibert <olivier.galibert@mines.u-nancy.fr>

	* Makefile.in (install-arch-indep): Build info files if needed.

1997-12-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (lisp/finder-inf.el): Add dependency on src/.

	* XEmacs 20.5-beta10 is released.

1997-12-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (CPP): Don't add special CFLAGS for ix86/Linux.

1997-12-10 Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

	* configure.in (autodetect ImageMagick): also look for
 	"X11/magick/magick.h", and if present, define
 	MAGICK_HEADERS_ARE_UNDER_X11

1997-12-11 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (imagick_libs): Add autodetection for freetype
	-lttf library.

1997-12-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta9 is released.

1997-12-06 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta8 is released.

	* info/dir: update for further packaging.
	* configure.in: remove `tree-x' from XEmacs build.

1997-11-29 Jeff Miller <jmiller@smart.net>

	* configure.in: motif menubars need xlwmenu.o

	* updated files in src/ to allow an XEmacs configured for
	 motif menubars to at least compile. Motif menubars are still
	 very broken.

1997-12-02 P E Jareth Hein <jareth@camelot-soft.com>

	* lwlib/xlwscrollbar.c: fixed colormap/visual handling to work
	properly with the information in the core.

	* lwlib/xlwmenu.c: fixed colormap/visual handling to work properly with
	the information in the core, and fixed a potental problem with
	parentage.

1997-12-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (with_session): Properly display flag in configure
	status report.

1997-11-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.usage: Remove documentation of obsolete option
	--with-gif.

1997-11-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta7 is released.

	* configure.in: When testing for -ltiff, fall back on the extra
	libraries -ljpeg, and -lz since some -ltiff's need them.

1997-11-26 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/xlwmenu.c (display_menu): Defer incremental menus properly.
	From Glynn Clements <glynn@sensei.co.uk>

1997-11-25 Kazuyuki IENAGA <ienaga@jsys.co.jp>

	* configure.in: Improve auto detect of libraries ImageMagick rely
	on.

1997-11-23 Jeff Miller <jmiller@smart.net>

	* Energize is dead. Removed ENERGIZE ifdef's from code in lwlib
	 and src. Configure.in modified. --with-energize is no longer a
	 valid configure option.

	* lwlib/Makefile.in.in removed energize support
	* lwlib/lwlib-Xm.c   removed energize support
	* lwlib/lwlib-config.c removed energize support

	* lwlib/energize/*   removed

1997-11-23 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in: Change references of lisp/utils/finder-inf.el to
	lisp/finder-inf.el.

1997-11-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta6 is released.

1997-11-21 Stephen Turnbull <turnbull@sk.tsukuba.ac.jp>

	* configure.usage: Use `--' convention in "usage:" line.

1997-11-20 Stephen Turnbull <turnbull@sk.tsukuba.ac.jp>

	* configure.in: added `with_xfs' to list of boolean features.

1997-11-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3 is released for binary kit building.

1997-11-19 Tor Arntsen <tor@spacetec.no>

	* PROBLEMS: Removed IRIX entry about xemacs core dumps when using
	xemacs dumped on one machine on another. Problem was fixed by 20.3.

1997-11-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.usage: New file.

	* configure.in: Use it instead of monster 10k shell variable.

1997-11-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-pre4 is released.

1997-11-17 Jens-Ulrik Holger Petersen <petersen@kurims.kyoto-u.ac.jp>

	* configure.in (infopath): List "/usr/local/" dirs before "/usr/"
	dirs.

1997-11-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Initialize infodir off of datadir.

	* Makefile.in: Force LANG = C for building.

1997-11-15 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-pre3 is released.
	* XEmacs 20.5-beta5 is released.

1997-11-13 Marc Paquette <marcpa@cam.org>

	* nt/Todo: added a task for support of lisp packages through
	the registry.

1997-11-13 Jonathan Harris <jhar@tardis.ed.ac.uk>

	* Renamed files *w32* to *msw*

	* Changed 'w32' and 'win32' to 'mswindows', and HAVE_W32GUI to
	 HAVE_MS_WINDOWS. Changed files:
	 cus-edit.el, device.el, faces.el, frame.el, msw-faces.el,
	 msw.init.el, igrep.el, dumped-lisp.el, font.el, hippie-exp.el,
	 sysdep.el, console-msw.c, console-msw.h, console.c,
	 device-msw.c, emacs.c, event-msw.c, event-msw.h, event-stream.c,
	 events.c, events.h, faces.c, frame-msw.c, frame.c, general.c,
	 msw-proc.c, objects-msw.c, objects-msw.h, redisplay-msw.c,
	 redisplay.c, symsinit.h,

	* Didn't change 'win32' in nt.c, nt.h, ntproc.c

	* Deleted w32 build directory since nt build directory now handles
	 X and native mswindows builds.

1997-11-11 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta4 is released.

1997-11-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* info/dir: remove packaged entries.
	From Glynn Clements <glynn@sensei.co.uk>

	* configure.in: Puke and die if NAS sound is selected without X.

1997-11-08 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta3 is released.
	* XEmacs 20.3-pre2 is released.

Wed November 05 23:40:00 1997 <jhar@tardis.ed.ac.uk>

	* w32/xemacs.mak: moved building the DOC file to after the .elcs.

Sun November 01 12:00:00 1997 <jhar@tardis.ed.ac.uk>

	* Files split from nt to new w32 directory:
	 ChangeLog, README, Todo, paths.h, config.h, inc/*, runemacs.c,
	 xemacs.mak.

1997-11-05 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* configure.in: Added the --site-prefixes options for the configure
	script. You give a colon or space separated list of prefixes, and
	subdirectories include/ and lib/ will be added with -I and -L.

1997-11-05 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: AIX + gcc fixes.
	 - Don't wrap -B. aixflags changed to start_flags.

1997-11-04 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/lwlib-Xm.c(update_one_menu_entry): Add missing variable.
	From Skip Montanaro <skip@calendar.com>

1997-11-03 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* Delete etc/TUTORIAL.th because Thai is not supported yet.

1997-11-02 Kyle Jones <kyle_jones@wonderworks.com>

	* lwlib/lwlib-Xaw.c (xaw_pop_instance): Don't use parent
	 window's coordinates and dimensions to center the
	 dialog box unless its mapped_when_managed property is
	 true. This should avoid the top level widget that the
	 HAVE_SESSION code creates, which is unmapped and
	 useless for this purpose.

1997-11-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-pre1 is released.

1997-10-31 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16 is released.

1997-10-31 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta2 is released.

1997-10-30 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (xetest): Eliminate tests for PNG, JPEG,
	TIFF(broken) and replace with test for ImageMagick.

1997-10-30 Kyle Jones <kyle_jones@wonderworks.com>

	* lwlib/xlwmenu.h: Added string macro declarations for
	 titleForeground and highlightForeground properties.

	* lwlib/xlwmenuP.h: Added struct fields for title and
	 highlight colors.

	* lwlib/xlwmenu.c: Added initialization and usage code
	 for the new titleForeground and highlightForeground
	 properties.

1997-10-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta94 is released.

1997-10-28 Andreas Jaeger <aj@arthur.rhein-neckar.de>

	* configure.in: Correct last patch for berkdb.

1997-10-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta93 is released.

1997-10-27 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lib-src/make-path.c:
	* lib-src/digest-doc.c:
	* lib-src/gnuslib.c: Always include config.h before system headers
	* configure.in: Improve AIX configure support
	 - NON_GNU_CC defaults to `xlc'
	 - CFLAGS defaults to "-O3 -qstrict -qlibansi -qinfo -qro
	  -qmaxmem=20000"
	 - check for sin instead of sqrt in -lm to avoid xlc internal error
	 - Detect -li18n for use with Motif
	 - Move weird AIX static linking flags from s&m files to configure.in
	 - use #pragma instead of -ma flag to avoid compiler warnings

1997-10-25 Kyle Jones <kyle_jones@wonderworks.com>

	* lwlib/xlwmenu.c: Use XtRDimension in place of
	 XmRHorizontalDimension in shadowThickness resource
	 declaration.

	* lwlib/xlwmenu.c (label_button_draw): Use the button_gc
	 color as the foreground for selected entries.

	* lwlib/xlwmenu.c (push_button_draw): Use the button_gc
	 color as the foreground for selected entries.

	* lwlib/xlwmenu.c (toggle_decoration_height): Force
	 height to be minimum of 2x the shadow thickness.

1997-10-24 Andreas Jaeger <aj@arthur.rhein-neckar.de>

	* configure.in: Don't choke on Berkeley DB 2.x.

1997-10-24 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta92 is released.

1997-10-21 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (lisp/utils/finder-inf.el): Don't force rebuild if
	it already exists (use `make finder' to force rebuild).

1997-10-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta91 is released.

1997-10-15 Olivier Galibert <olivier.galibert@mines.u-nancy.fr>

	* configure.in: Removed -Olimit=2000 from cc for IRIX.

1997-10-12 Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

	* configure.in (null_string): Added AC_SUBST(infodir_user_defined)
 	and removed backquoted echo statement from the infopath report line.

1997-10-15 Olivier Galibert <olivier.galibert@mines.u-nancy.fr>

	* configure.in: Added detection of the declaration of the timezone
 	variable in system files. Defines HAVE_TIMEZONE_DECL if yes.


1997-10-15 Olivier Galibert <olivier.galibert@mines.u-nancy.fr>

	* config.h.in: Add HAVE_TIMEZONE_DECL for detection of declaration
 	of the timezone variable in system headers.

	* systime.h: Use HAVE_TIMEZONE_DECL.

1997-10-14 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (all_widgets): Don't allow configuration of
	--with-mule if Mule lisp hasn't been installed.

1997-10-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Remove `site-lisp' from list of directories to
	make symbolic links for.

	* XEmacs 20.3-beta90 is released.

1997-10-12 Glynn Clements <glynn@sensei.co.uk>

	* info/dir: Cosmetic changes to info/dir

1997-10-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta1 is released.

	* XEmacs 19.16-pre9 is released.

	* XEmacs 19.16-pre8 is released.

1997-10-11 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta28 is released.

	* Makefile.in (src/paths.h): Update PATH_INFOPATH
	(infopath): New shell variable.
	(infopath_user_defined): Ditto.

	* configure.in (infodir_user_defined): Spelling fixes.

1997-10-10 Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

	* configure.in: added options and option help docs for infopath
 	and lockdir
	* '' added a line to the report for infopath and lockdir

1997-10-10 Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

	* Makefile.in.in (INFOPATH): Added variable and put it into
 	DUMPENV.

1997-10-11 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* packages/info/localdir: New directory and file.

	* packages/README: New directory & file.

1997-10-10 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* Makefile.in: Add `make configure' target

1997-10-07 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-pre7 is released.

1997-10-05 Damon Lipparelli <lipp@aa.net>

	* Makefile.in (install-arch-dep, install-arch-indep): Move the
	commands for symlink'ing the system-independent bits into the
	system-dependent directory structure from "install-arch-indep" to
	"install-arch-dep".

1997-10-06 Jens-Ulrik Holger Petersen <petersen@kurims.kyoto-u.ac.jp>

	* Makefile.in (blddir): variable from "configure".
	(finder): use it.

1997-10-05 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (GENERATED_LISP): New variable.
	(all): Force dependency on finder-inf.el.
	(lisp/utils/finder-inf.el): new rule.

1997-10-04 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-pre6 is released.

1997-10-04 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta27 is released.

1997-10-03 Damon Lipparelli <lipp@primus.com>

	* Makefile.in (install-arch-indep): When --prefix !=
	--exec-prefix, symlink the system-independent bits into the
	system-dependent directory structure (rather than the other way
	around).

1997-10-03 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lib-src/etags.c: etags 12.28 + prototypization
	* INSTALL: Better document --site-runtime-libraries
	* src/scrollbar-x.c (x_update_scrollbar_instance_status):
	 FIX: M-x scroll-left; horizontal scrollbar appears; drag it
	 left; scrollbar disappears; keyboard inoperative.
	* configure.in: Remove left-over references to *_switch_x_*
	 - NAS libaudio is part of $libs_x, not $LIBS

1997-10-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta26 is released.

1997-09-30 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta25 is released.

	* Makefile.in (install-arch-dep): Install the `Installation' for
	future reference.

	* Makefile.in (top_distclean): Remove finder-inf.el*.

	* configure.in (use_union_type): Default to "yes".

1997-09-29 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Add tiff autodetection

1997-09-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/xlwmenu.c: Add bounds checking.
	Check error return on XmStringGetLtoR.

1997-09-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta24 is released.

1997-09-27 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* Makefile.in (custom-loads): New target.

1997-09-23 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/xlwmenu.c: Fix compilation problem with USE_XFONTSET.
	From Kazuyuki IENAGA <ienaga@jsys.co.jp>

1997-09-22 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-pre4 is released.

1997-09-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta23 is released.

1997-09-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-pre3 is released.

1997-09-19 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* src/redisplay-tty.c: Fix crashes with non-7bit tty escape
	sequences (needs more testing).
	* */Makefile*:
	- Cleanup man/*/Makefile for consistency.
	- use $(MAKEFINFO), $(TEXI2DVI), etc...
	- Make combination --with-srcdir + Sun make work properly.
	- Change construct: test -d $${dir} || mkdir $${dir}
	  --> if test ! -d $${dir}; then mkdir $${dir}; fi
	* lisp/x11/x-win-sun.el: Fix remaining glitches with
	re-mappings of Sun function keys.
	* configure.in: Detect libXaw AFTER libXpm to support libXawXpm.
	* man/internals/internals.texi: Fix makeinfo compilation error.

1997-09-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta22 is released.

1997-09-16 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta21 is released.

	* XEmacs 19.16-pre2 is released.

1997-09-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta20 is released.

1997-09-11 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Use `PATH' for options that take multiple dirs.
	- Fix test for $PWD == `pwd`
	- Prefer autodetected X11R6 to X11 so that broken HP and Linux
	systems can work. (untested)

	* lisp/cl/cl.el: Fix `loop' indentation to be same as `defun'.
	* lisp/prim/dumped-lisp.el: cl-extra and cl-seq always end up
	being autoloaded - let's make them part of the core.

	* lisp/x11/x-compose.el:
	* lisp/x11/x-init.el:
	* lisp/x11/x-win-sun.el:
	* lisp/x11/x-winxfree86.el:
	* src/device-x.c:
	* src/event-Xt.c:
	- Yet another rewrite of key handling (not the last, though)
	- x-keysym-on-keyboard-p is much faster.
	- x-keysym-on-keyboard-sans-modifiers-p introduced.
	- x-keysym-hashtable introduced.
	- allow X11R4 libs to guess keysyms on X11R5 servers.
	- A better workaround for the bug that some Xlibs generate
	 Multi_key a adiaeresis when pressing Multi_key a "

	* src/dgif_lib.c: Make sure size_t is defined before using it.

1997-09-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	XEmacs 19.16-pre1 "Queens" is released.

1997-09-08 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Reverse package-path.
	From Colin Rafferty <craffert@ml.com>

1997-09-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta19 is released.

	* Makefile.in (finder): New target.

1997-08-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-beta91 is released.

1997-08-25 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/apel/emu-x20.el (mime-charset-coding-system-alist):
	iso-2022-jp-2 is defined as coding-system.

	* lisp/mule/mule-coding.el: Rename `iso-2022-ss2-{7|8}' ->
	`iso-2022-{7|8}bit-ss2' to sync with Emacs 20.0.96.

	(iso-2022-jp-2): New coding system.

1997-08-23 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/prim/about.el (about-maintainer-glyph): Fix problem with
	jka-compr.el.

1997-08-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-beta90 is released.

1997-08-16 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta18 is released.

1997-08-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta17 is released.

1997-08-09 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in:
	- use-system-malloc renamed to with-system-malloc.
	- config.el reimplemented for improved accuracy.
	- new variable `blddir' introduced for informational purposes.
	* lib-src/config.values.in: new config.el implementation
	* lib-src/config.values.sh: new config.el implementation
	* lisp/modes/pascal.el: Sync with GNU Emacs, fix infloop problem
	(thanks to Espen Skoglund, pascal.el maintainer)
	* src/chartab.c: maintainability improvements.
	* src/mule-coding.c: FIX for: editing DOS files with ISO2022*
	coding systems results in extra CR's inserted into file on saving.

1997-08-06 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Crash & burn if db-2 is detected.
	From Soren Dayton <csdayton@cs.uchicago.edu>

1997-07-31 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta16 is released.

1997-07-31 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: --with-x11=no --> --with-xface=no
	* lisp/efs/dired-xemacs.el: Rationalize mouse file functions
	* src/input-method-xlib.c: Allow xemacs to connect to kinput2
	* event-Xt.c: Fix crashes when no input context available.
	* src/mule-coding.c: Use enum eol_type instead of int consistently
	* regex.c: Use (void *) 0 instead of NULL in varargs function calls
	* src/s/freebsd.h: Wrap #include X11/Xlocale.h inside #ifndef
	NOT_C_CODE

1997-07-26 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta15 is released.

1997-07-25 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/xlwscrollbar.c: Add debug malloc support.
	* lwlib/xlwmenu.c: Ditto.
	* lwlib/lwlib-utils.h: Ditto.

	* configure.in (null_string): Add --use-debug-malloc option.

1997-07-21 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* info/dir (Packages): Remove AUCTeX, Gnus and Message manuals.

1997-07-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (install-arch-indep): Create required links when
	prefixdir != execdir.

1997-07-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta14 is released.

1997-07-19 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* src/fns.c (require): Print messages when loading a file as a
	result of require.

	* configure.in:
	* lisp/utils/config.el:
	* lib-src/config.values:
	- new file created and installed by building.
	- Allow configuration time values to be queried by the lisp code.

	* configure.in:
	- check for alloca in libPW on hpux.
	- Redo --with-clash-detection
	- need to check for termios and friends even if with-tty=no.
	- Always define SIGNALS_VIA_CHARACTERS if HAVE_TERMIOS
	- better quoting for AIX_SMT_EXP (untested)
	- gcc flags now default to "-g -O2 -Wall -Wno-switch"

	* *.[ch]: more warning elimination

	* src/input-method*.c:
	* src/s/freebsd.h:
	- remove freebsd ifdefs from C code.

	* src/specifier.c:
	- fix Fdisplay-table-specifier-p

1997-07-13 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta13 is released.

	* info/dir (Packages): Integrate texinfo manual for PH.

1997-07-10 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

 	* extents.c (print_extent): Print correctly.

1997-07-13 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (CPP): Add -Wall to default gcc CFLAGS.

1997-07-11 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* *Makefile*: More cleanup.
	- MAKE CFLAGS=-foo now works with recursive invocations on old makes
	- Nuke ld_call_shared from s&m files
	- Nuke src/s/*-static.h
	- Nuke Solaris and DEC OSF static build support.
	- Nuke SHORTNAMES
	- Nuke libmld
	- CLASH_DETECTION configurable, off by default.

	* *.[ch]: Warning elimination, code cleanup, some 64-bit
	safeguarding.

	* sol2.h: More bullet-proofing for Sun bugs in header files.

	* lib-src/etags.c: etags version 12.19.

	* lisp/x11/x-select.el:
	* src/xselect.c: Try STRING if selection owner couldn't convert
	COMPOUND_TEXT.

	* src/*.c: Change defalt to default_, and in general allow
	doc-snarfing functions to recognize and ignore trailing `_'

	* src/*.[ch]: Introduce XVECTOR_DATA and XVECTOR_LENGTH macros and
	convert source code to use them consistently.

1997-07-08 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta12 is released.

1997-07-08 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Set options differently, depending on beta-ness of
	build tree.
	* *Makefile*: Clean up *clean: targets, esp. Steven's beloved
	distclean.

1997-07-08 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* pkg-src/tree-x/Makefile.in.in (xoobr): Pass CFLAGS to the
	linker.
	From Olivier Galibert <Olivier.Galibert@mines.u-nancy.fr>

1997-07-07 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* pkg-src/tree-x/Makefile.in.in (distclean): Add target.

1997-07-06 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/lwlib-Xm.c (xm_update_one_value): Hand application of mrb
	fix. Restoration of lossage from beta10->beta11 upgrade.

	* XEmacs 20.3-beta11 is released.

1997-07-08 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/language/english.el: Add quail-british for British.

	* lisp/language/european.el: Register input-method for various non
	quail-latin-1 methods.

1997-07-05 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lib-src/getopt*.c: Don't redefine const - let configure do that.

	* configure.in: Better behavior for `configure --with-gcc=no'
	- Autodetect ulimit.h
	- Remove broken SunOS4 kludge for libXmu
	- Autodetect usleep

	* src/s/sol2.h: Support gcc on various Solaris releases.

	* lib-src/*.c: Ansify prototypes.

	* lisp/prim/files.el: Optimize auto-mode-alist.

	* pkg-src/tree-x/Makefile.in.in: `make distclean' now works
	- `make install' now works.
	- dependencies updated.

	* pkg-src/tree-x/*.[ch]: Fix compile warnings.
	- Replace uses of XtVa* with non-varargs variants.

1997-07-01 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/modes/image-mode.el: Add `image-maybe-restore' to
	`change-major-mode-hook'.

	* lisp/modes/image-mode.el (image-maybe-restore): New function.

	* src/glyphs.c (make_string_from_file): must protect from
	`format-alist'.

1997-06-30 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* pkg-src/tree-x/Makefile.in.in (INSTALL): Add configure written
	variable.

1997-06-29 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (CPP): Correct typo `print-lib-gcc-file-name'
	should be `print-libgcc-file-name'
	From Katsumi Yamaoka <yamaoka@ga.sony.co.jp>

	* XEmacs 20.3-beta10 is released.

1997-06-29 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/language/chinese.el: Add chinese-isoir165 (CCITT Extended
	GB).

	* lisp/language/chinese.el: Modify charset DOC-strings for CNS
	11643 to be more detailed.

	* lisp/language/arabic.el: Rename `arabic-0', `arabic-1' and
	`arabic-2' to `arabic-digit', `arabic-1-column' and
	`arabic-2-column' to sync with Emacs/mule-19.34.94-zeta.

	* src/mule-charset.c: Modify charset DOC-strings to be more
	detailed.

	Use BOX DRAWINGS characters of JIS X0208.

1997-06-28 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/apel/richtext.el: Add autoload comments for
	`richtext-encode' and `richtext-decode'.

	* lisp/prim/format.el (format-alist): Add `text/richtext'.

	* lisp/tl/chartblxmas.el: New file.

	* lisp/x11/x-menubar.el (default-menubar): Add "Show character
	table" for MULE menu.

	* lisp/apel/emu.el: Check richtext.el is bundled.

	* lisp/tl/char-table.el (view-charset): New command.

	* lisp/tl/char-table.el: Rename some functions.

	* lisp/packages/hexl.el (hexl-mode-exit): Run
	`hexl-mode-exit-hook'.

	* lisp/x11/x-menubar.el (default-menubar): Fix "Describe language
	support" and "Set language environment" of mule menu.

	* lisp/apel/file-detect.el: Add autoload comments for function
	`add-path', `add-latest-path', `get-latest-path',
	`file-installed-p', `exec-installed-p', `module-installed-p' and
	variable `exec-suffix-list'.

	* lisp/prim/format.el (format-alist): Add image/jpeg, image/gif,
	image/png and image/x-xpm.

	* lisp/modes/image-mode.el: New file.

1997-06-27 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/tm/tm-ew-e.el (tm-eword::encode-string-1): avoid infinite
	loop caused by long non-encoded-word element. (cf. [tm-en:1356])

	(mime/field-encoding-method-alist): Add "Message-ID" as ignored.

1997-06-25 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta9 is released.

	* Makefile.in (dist): Make `make dist' work for me.

1997-06-25 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in:
	- Change "t" to tabs in sed commands
	- Add /g to sed substitition commands when appropriate
	- Change XtVa[SG]etValue to Xt[SG]etValue
	- Make version variables into Lisp_Objects.

1997-06-19 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* src/config.h.in:
	* configure.in:
	- Autodetect X defines using xmkmf.
	- Compute rpath on *bsd* systems as well.
	- rewrite PRINT_VAR m4 macro.
	- detect sizes of void* and long long for future use by unex*.c
	* regex.c: _GNU_SOURCE may be defined by config.h; don't redefine.

1997-06-24 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/language/arabic.el: moved from lisp/mule/arabic-hooks.el.

	* lisp/mh-e/mh-e.el (mh-get-new-mail): Decode output as
	`mh-folder-coding-system'.

1997-06-24 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/language/ethio-util.el: imported from
	Emacs/mule-19.34.94-zeta.

	* lisp/language/arabic-util.el: moved from lisp/mule/arabic.el;
	repair Arabic characters.

1997-06-24 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lib-src/update-autoloads.sh: Search lisp/mule/.

	* lisp/x11/x-menubar.el: Fix "Describe language support" and "Set
	language environment" of Mule menu.

	* lisp/language/visual-mode.el: moved from mule/.

	* lisp/language/ethiopic.el: Modify for XEmacs.

	* lisp/language/cyrillic.el: Modify DOC-string of koi8-r; Fixed
	problem of setting for `language-info-alist' about koi8-r.

	* lisp/mule/auto-autoloads.el: Enable auto-autoloads.el for mule/.

	* lisp/mule/mule-util.el: New file (imported from
	Emacs/mule-19.34.94-zeta).

	* lisp/mule/mule-misc.el: Function `truncate-string-to-width' was
	moved to mule-util.el.

	* lisp/prim/dumped-lisp.el, lisp/mule/mule-load.el:
	lisp/mule/arabic-hooks.el was moved to lisp/language/arabic.el;
	lisp/mule/arabic.el was moved to lisp/language/arabic-util.el; Use
	lisp/language/ethiopic.el instead of lisp/mule/ethiopic-hooks.el;
	Use lisp/language/ethio-util.el instead of lisp/mule/ethiopic.el.

	* lisp/mule/mule-coding.el (coding-system-docstring): New alias to
	emulate Emacs/mule-19.34.94-zeta function.

	* lisp/mule/mule-cmds.el: modified to sync with
	Emacs/mule-19.34.94-zeta (mule-prefix was changed to "C-x C-m")

	(set-language-info): Add to "Describe Language Support" and "Set
	Language Environment" menu.

	* lisp/mule/mule-charset.el: Function `compose-region' and
	`decompose-region' were moved to mule-util.el.

	* lisp/leim/quail.el: modify to sync with latest quail.el of
	Emacs/mule in ETL.

	(quail-toggle-mode-temporarily): check `quail-conv-overlay'.

	(quail-map-p): Use `characterp' instead of `integerp'.

1997-06-21 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in: Missing FRC.info.
	(install-arch-dep): Add missing backslash.
	From Glynn Clements <glynn@sensei.co.uk>

	* XEmacs 20.3-beta8 is released.

1997-06-20 Olivier Galibert <Olivier.Galibert@mines.u-nancy.fr>

	* lwlib/lwlib-Xaw.c, lwlib/lwlib-Xlw.c, lwlib/lwlib-Xm.c,
	lwlib/lwlib.c: Make 64 bit clean.

1997-06-19 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in:
	- Autodetect X defines using xmkmf.
	- Compute rpath on *bsd* systems as well.
	- rewrite PRINT_VAR m4 macro.
	- detect sizes of void* and long long for future use by unex*.c

1997-06-18 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* */Makefile.in.in: Another rewrite
	Make makefiles immune from being mangled by various cpp
	implementations by quoting non-preprocessor directive lines.
	- random cleanup
	- Use $(RM) and $(pwd) macros consistently
	- Add dependencies for balloon-help source files
	- Use getcwd by default instead of getwd.
	* lwlib/config.h: Now includes src/config.h
	* lwlib/*.c: Use config.h, but DON'T use Xos.h
	* lib-src/*.c: Fix compiler warnings
	* lisp/version.el:
	- Put version information in version.sh instead of version.el

Wed Jun 18 16:41:43 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (CPP): Remove hardcoding of -L/usr/local/lib
	-I/usr/local/include.

1997-06-14 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta7 is released.

1997-06-13 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/gnus/smiley.el (smiley-deformed-regexp-alist): Modify
	regexp for horizontal smiley faces.
	(smiley-nosey-regexp-alist): Add horizontal smiley faces.

	* lisp/leim/quail.el (quail-get-translation): Don't use
	`string-to-vector' for XEmacs.

1997-06-13 Gary D. Foster <Gary.Foster@corp.Sun.COM>

	* lisp/modes/*.el: Removed all "\177" bindings that were
	 previously commented out and normalized everything vis a vis
	 'backspace and 'delete keysyms.
	* lisp/packages/*.el: Normalized all the "\177" bindings
	* lisp/modes/cperl-mode.el: Created cperl-electric-delete function
	 which is a "smart" version of the cperl-electric-backspace
	 function (it honors the desired delete direction). Bound it to
	 'delete and the electric-backspace to 'backspace.
	* lisp/packages/pending-del.el: Added cperl-electric-backspace and
	 cperl-electric-delete to the 'supersede list.

1997-06-11 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-b6 is released.

	* configure.in (GNU_MALLOC): Check for (-l)PW instead of (-l)-lPW.
	Suggested by Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

1997-06-11 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* src/Makefile.in:
	* lwlib/Makefile.in:
	* lib-src/Makefile.in:
	* Makefile.in: More Makefile cleanup
	- add .PHONY targets where necessary
	- remove most builtin rules using .SUFFIXES
	- -lXau only gets used for linking gnuserv binaries
	- No VPATH for root Makefile
	- remove gcc v1 support
	* configure.in:
	- A new test to autodetect need to define NARROWPROTO,
	 needed by XFree86
	- Consistently use idiom foo=`echo '' $foo | sed -s 's:^ ::' -e ...`
	- Immediately exit if SIZEOF_* tests fail.
	- Check for libPW
	- Use more sophisticated Xpm test that confirms xpm.h and libXpm
	 are in sync.
	* src/s/linux.h:
	* src/m/intel386.h: Yet another attempt to clean up linux defines.

1997-06-10 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lib-src/pop.c: Correct incantation for pop.h.
	From Martin Buchholz <mrb@Eng.Sun.COM>

Tue Jun 10 15:11:16 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (beta): Correct test looking for Beta number.

1997-06-11 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* src/Makefile.in.in, mule/language/misc-lang.el,
	mule/mule-load.el, mule/ipa-hooks.el: Use
	lisp/mule/language/misc-lang.el instead of lisp/mule/ipa-hooks.el;
	mule/ipa-hooks.el was deleted.

1997-06-10 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* Use lisp/mule/language/thai-util.el instead of
	lisp/mule/thai.el.

	* lisp/custom/wid-edit.el: Add widget `coding-system' for mule.

	* lisp/mule/thai-hooks.el, lisp/mule/mule-load.el: Use
	lisp/mule/language/thai.el instead of lisp/mule/thai-hooks.el.

	* lisp/mule/language/thai.el: modified for XEmacs.

1997-06-09 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/mule/mule-load.el, src/Makefile.in.in: Use
	lisp/mule/language/chinese.el, lisp/mule/language/cyrillic.el,
	lisp/mule/language/european.el, lisp/mule/language/greek.el,
	lisp/mule/language/japanese.el and lisp/mule/language/korean.el
	instead of lisp/mule/chinese-hooks.el,
	lisp/mule/cyrillic-hooks.el, lisp/mule/european-hooks.el,
	lisp/mule/greek-hooks.el, lisp/mule/japanese-hooks.el and
	lisp/mule/korean-hooks.el.

	* lisp/mule/language/*.el was imported from
	Emacs/mule-19.34.94-zeta.

	* Use lisp/mule/language/china-util.el instead of
	lisp/mule/chinese.el.

1997-06-08 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/apel/emu-x20.el (mime-charset-coding-system-alist):
	iso-8859-1, hz-gb-2312, cn-gb-2312, gb2312, cn-big5 and koi8-r
	were defined as coding-system.

1997-06-07 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/gnus/smiley.el (smiley-deformed-regexp-alist): Add Japanese
	smiley faces.

1997-06-10 Gary D. Foster <Gary.Foster@corp.sun.com>

	* lisp/modes/view-less.el: Changed \177 bindings to 'delete
	* lisp/modes/help.el: Changed \177 bindings to 'delete

1997-06-10 Gary D. Foster <Gary.Foster@corp.sun.com>

	* lisp/prim/keydefs.el: Changed all 'delete key bindings to point to
	 the `backward-or-forward-foo' functions.
	* lisp/prim/simple.el:
	- Renamed `delete-erases-forward' to `delete-key-deletes-forward'.
	- Removed `backspace-or-delete-hook'
	- Renamed `backspace-or-delete' to `backward-or-forward-delete-char'
	- Added functions: `backward-or-forward-kill-word'
	 `backward-or-forward-kill-sentence'
	 `backward-or-forward-kill-sexp'
	- Removed the zmacs hacks from all the `b-or-f-foo' functions and
	 began playing nicely with pending-del.
	* lisp/modes/cc-mode.el:
	* lisp/modes/cperl-mode.el: Fixed references to delete functions
	 to use the new names.

1997-06-09 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-b5 is released.

1997-06-05 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-b4 is released.

1997-06-04 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* src/*/*.h: Remove definitions of HAVE_UNION_WAIT, in accordance
	with new Autoconf 2 mechanisms.
	* src/syswait.h:
	* src/sysdep.c:
	* src/process.c: Use only Posix.1 sys/wait.h-defined symbols

	* src/s/netbsd.h: complete rewrite, use ORDINARY_LINK, #ifdef out
	old cruft that can be obtained from system header files.
	* lib-src/getopt*: Synch with FSF, remove compiler warnings.

	* lib-src/b2m.c:
	* src/gifalloc.c:
	* lib-src/gnuslib.c:
	* lib-src/profile.c:
	* lib-src/movemail.c: Fix compiler warnings

	* lib-src/Makefile.in.in: Remove unused -DCONFIG_BROKETS flag
	- Fix up compile flags for new etags version

	* man/xemacs/programs.texi:
	* lib-src/etags.c: Upgraded to etags 12.11

	* src/config.h.in: Fix inline keyword support

	* configure.in: Use a different mechanism for removing extra white
	space. Avoid using foo=`echo $bar`, which loses with various echos.
	- new M4 macro XE_SPACE(var, words...)
	- Use autoconf 2's AC_HEADER_SYS_WAIT
	- Check for Xpm-XpmFree instead of Xpm-XpmReadFileToData to avoid
	linking with losing Xpm implementations
	- Check for correct wnn4 lib symbols
	- Only link with inline.o when using gcc
	- Support inline keywords inline, __inline, __inline__
	- Ultrix now implies have_mmap=no
	- Sun sound in non-standard dirs now works
	- --native-sound-lib no longer ignored on HP & SGI
	- gpm configure tests moved after curses configure tests

1997-06-04 Gary D. Foster <Gary.Foster@corp.sun.com>

	* lisp/modes/cc-mode.el: Modified `c-electric-delete' to honor the
	 desired delete direction in both normal and "hungry" modes.
	* lisp/modes/cperl-mode.el: Modified `cperl-electric-backspace' to
	 honor the desired delete direction.

1997-05-30 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Automagically compute -R path for gcc

1997-05-30 Gary D. Foster <Gary.Foster@corp.sun.com>

	* lisp/vm/vm-vars.el: Fixed delete key binding to call
	 `vm-scroll-down'

Thu May 29 15:35:07 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Add support for Solaris2.6 -z ignore linker flags

1997-05-29 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Replace standard Autoconf MMAP test with Neal
	Becker's replacement, hacked somewhat.

1997-05-16 Gary D. Foster <Gary.Foster@corp.sun.com>

	* lisp/prim/simple.el: Created `backspace-or-delete' function and
	 `backspace-or-delete-hook'
	* lisp/prim/keydefs.el: Changed \177 bindings to point to new
	 delete function.
	* lisp/modes/*.el: Removed conflicting \177 bindings.
	* lisp/modes/cc-mode.el: Modified `c-electric-delete' to use new
	 delete bindings.
	* lisp/modes/cperl-mode.el: Modified `cperl-electric-backspace' to
	 use new delete bindings.

1997-06-03 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/x11/x-menubar.el (default-menubar): Add menu for Mule.

	* lisp/mule/mule-cmds.el: Menu for XEmacs were moved to
 	x11/x-menubar.el.

1997-06-03 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/leim/quail.el: to avoid compiling warnings about
 	overlay.el.

1997-06-03 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/leim/quail.el: to sync with quail.el of
 	Emacs-19.34.94-zeta.

	* lisp/leim/quail/ziranma.el, lisp/leim/quail/tonepy.el,
 	lisp/leim/quail/py.el, lisp/leim/quail/qj.el,
 	lisp/leim/quail/sw.el, lisp/leim/quail/ccdospy.el,
 	lisp/leim/quail/punct.el, lisp/leim/quail/4corner.el,
 	lisp/leim/quail/symbol-ksc.el, lisp/leim/quail/ethiopic.el,
 	lisp/leim/quail/hanja.el, lisp/leim/quail/quick-cns.el,
 	lisp/leim/quail/tsangchi-cns.el, lisp/leim/quail/lrt.el,
 	lisp/leim/quail/tsangchi-b5.el, lisp/leim/quail/devanagari.el,
 	lisp/leim/quail/japanese.el, lisp/leim/quail/quick-b5.el,
 	lisp/leim/quail/punct-b5.el, lisp/leim/quail/qj-b5.el,
 	lisp/leim/quail/py-b5.el, lisp/leim/quail/ctlau.el,
 	lisp/leim/quail/ctlaub.el, lisp/leim/quail/ecdict.el,
 	lisp/leim/quail/array30.el, lisp/leim/quail/hangul3.el,
 	lisp/leim/quail/hanja-jis.el, lisp/leim/quail/cyrillic.el,
 	lisp/leim/quail/etzy.el, lisp/leim/quail/greek.el,
 	lisp/leim/quail/ipa.el, lisp/leim/quail/lao.el,
 	lisp/leim/quail/zozy.el, lisp/leim/quail/viqr.el,
 	lisp/leim/quail/latin.el, lisp/leim/quail/thai.el,
 	lisp/leim/quail/hangul.el: quail of LEIM for Emacs-19.34.94-zeta.

1997-06-02 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* mule/korean.el was abolished because it seems not to be used.

	* mule/japanese.el was abolished because it seems not to be used.

1997-06-01 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/tm/gnus-mime-old.el was abolished because XEmacs 20.3 has
 	Gnus 5.4.

	* lisp/tm/tm-edit.el: updated to 7.108.

	* lisp/tm/tm-view.el: updated to 7.83.

	* lisp/leim/quail.el: modified for XEmacs.

	* lisp/mule/mule-load.el, lisp/mule/mule-process.el: delete
 	mule-process.el because it is not used.

	* lisp/mule/european.el was abolished because it seems not to be
 	used.

	* lisp/mule/mule-load.el: must load mule-cmds before setting for
 	language-environment.

	* lisp/mule/european-hooks.el: Modified for LEIM.

	* lisp/mule/mule-cmds.el: Uncomment key definition for
 	`toggle-input-method'.

	* lisp/mule/mule-init.el: Comment out about `mule-keymap' (moved
 	to mule-cmds.el).

	* lisp/mule/mule-cmds.el: Uncomment about `mule-keymap' (moved
 	from mule-init.el).

	* lisp/tl/tl-atype.el: Don't require tl-str.

	* lisp/tl/tl-atype.el: Use atype.el of APEL.

	* lisp/tl/tl-list.el: Use alist.el of APEL.

1997-05-31 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/tl/richtext.el, lisp/tl/emu-x20.el, lisp/tl/emu-xemacs.el,
 	lisp/tl/emu.el, lisp/tl/emu-e19.el: moved to apel/.

	* lisp/tl/file-detect.el, lisp/tl/filename.el: replaced by APEL's.

	* lisp/mu/std11-parse.el, lisp/mu/std11.el: moved to apel/.

	* lisp/leim/quail.el: Add new quail.el (imported from Emacs
 	19.34.94-epsilon).

	* lisp/leim/skk/skkdic.el: delete skkdic.el temporary because
 	XEmacs can not compile it.

	* lisp/leim/skk/skkdic.el, lisp/leim/quail/zozy.el,
 	lisp/leim/quail/ziranma.el, lisp/leim/quail/viqr.el,
 	lisp/leim/quail/tsangchi-cns.el, lisp/leim/quail/tsangchi-b5.el,
 	lisp/leim/quail/symbol-ksc.el, lisp/leim/quail/thai.el,
 	lisp/leim/quail/tonepy.el, lisp/leim/quail/quick-cns.el,
 	lisp/leim/quail/sw.el, lisp/leim/quail/qj-b5.el,
 	lisp/leim/quail/qj.el, lisp/leim/quail/quick-b5.el,
 	lisp/leim/quail/py-b5.el, lisp/leim/quail/py.el,
 	lisp/leim/quail/lao.el, lisp/leim/quail/latin.el,
 	lisp/leim/quail/lrt.el, lisp/leim/quail/punct-b5.el,
 	lisp/leim/quail/punct.el, lisp/leim/quail/hanja-jis.el,
 	lisp/leim/quail/hanja.el, lisp/leim/quail/ipa.el,
 	lisp/leim/quail/japanese.el, lisp/leim/quail/hangul3.el,
 	lisp/leim/quail/etzy.el, lisp/leim/quail/greek.el,
 	lisp/leim/quail/hangul.el, lisp/leim/quail/ethiopic.el,
 	lisp/leim/quail/devanagari.el, lisp/leim/quail/ecdict.el,
 	lisp/leim/quail/ctlau.el, lisp/leim/quail/ctlaub.el,
 	lisp/leim/quail/cyrillic.el, lisp/leim/quail/array30.el,
 	lisp/leim/quail/ccdospy.el, lisp/leim/quail/4corner.el: Add LEIM
 	elisp files; old lisp/quail was abolished.

	* src/Makefile.in.in: Add mule-cmds.elc.

	* lisp/mule/mule-load.el, lisp/mule/mule-cmds.el: Add mule-cmds.el
 	(imported from Emacs-19.34.94-epsilon and comment out a lot to
 	avoid conflict with mule-init.el or other XEmacs/mule files).

	* lisp/prim/simple.el (assoc-ignore-case): New function; imported
 	from Emacs-19.34.94-epsilon.

1997-05-29 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta3 is released.

	* INSTALL: Delete documentation of mocklisp support.

	* configure.in: Delete mocklisp support.

1997-05-29 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Replace standard Autoconf MMAP test with Neal
	Becker's replacement, hacked somewhat.

1997-05-28 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lisp/prim/files.el (auto-mode-alist): Reorg auto-mode-alist again.

	* lib-src/etags.c: Version 12.7 from Francesco.

	* configure.in: Juggle link order of X libraries.
	Add support for using zsh to run configure.
	Document --with-tty=no.
	Fix -no-recursion option.
	Recognize and ignore --cache-file option.
	Recognize null values for preprocessor symbols converted to shell
	variables. This maybe fixes the "-ltermcap" problem.
	Remove spurious blanks from various SUBST-ituted variables.
	Fix conditional creation of gdbinit.
	Conditionally create .sbinit for Sunpro C.

1997-05-22 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta2 is released.

Thu May 22 04:19:09 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Try to fix all reported bugs with 20.3-b1.
	Change HAVE_WNN6 to WNN6. WNN6 correctly autodetected.
	extra-verbose now default on beta builds.
	extra-verbose now much more verbose.
	Don't set libs_termcap to " ".
	Detect -lXm AFTER detecting -lXpm.
	Use runtime paths before running tests, since AC_TRY_RUN may
	depend on it.
	with-xim=motif only default on Solaris.
	realpath moved from s&m to configure.in.
	xemacs-version.h removed. main_1 now contains $canonical as well,
	for even more useful backtraces.
	termcap handling rewritten.
	Create .sbinit for Sun's source browser.
	Warn user if no XPM support present.
	Warn user if compiling in error checking.

	* Makefile.in: use MAKE_SUBDIR consistently. Remove references to
	dynodump. Remove core when cleaning. Remove config.log.
	make distclean now functional.

Sun May 18 13:03:20 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/Makefile.in.in (distclean): Clean up config.h.

	* Makefile.in (distclean): Remve config.log.
	remove broken dynodump stuffs.

Sat May 17 20:30:54 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-b1 is released.

Fri May 16 20:38:19 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* info/dir (Packages): Update minor version number.

	* README: Update minor version number.

Tue May 13 20:35:52 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.2 is released.

Sat May 10 16:14:30 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b6 is released.

Thu May 8 20:22:34 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b5 is released.

Fri May 2 16:50:02 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b4 is released.

Thu May 1 18:13:38 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (--with-xim): Don't default it to Motif since it
	causes crashes at startup on some systems.

Sun Apr 27 12:25:55 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b3 is released.

Wed Apr 23 10:33:58 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b2 is released.

	* configure.in (beta): OPENWINHOME misspelled.

Sat Apr 19 16:13:16 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b1 is released.

Thu Apr 17 21:33:59 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (beta): SONY NEWS-OS has /etc/osversion and not
	uname.

Wed Apr 16 17:44:05 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1 is re-released.

Tue Apr 15 21:03:22 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1 is released.

Sat Apr 12 20:11:08 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b15 is released.

Sat Apr 12 09:01:32 1997 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>
	* PROBLEMS: I have cleaned up a bit the PROBLEMS file, by:
	1) changing it into sections -- there is now a section for building,
	  running and compatibility problems

	2) removing some obviously obsolete entries -- e.g. those pertaining
	  to Emacs 18, etc. --> size is off by 20K

	3) Rearranging the entries by relevance. I have tried to put the most
	  relevant entries in front.

Thu Apr 10 19:07:26 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b14 is released. (Beta 13 was skipped).

Wed Apr 9 22:52:06 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b12 is released.

Sun Apr 6 22:31:00 1997 Tatsuya Ichikawa <ichikawa@hv.epson.co.jp>

	* configure.in: Cosmetic change to summary print of POP/Kerberos/
	Hesiod options.

Sat Apr 5 09:11:36 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b11 is released.

Wed Apr 2 15:27:35 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (install-only): New target. Functionality suggested
	by Larry Schwimmer, correct way of doing it suggested by Chuck
	Thompson.

	* configure.in: Default to "-Olimit 2000" as suggested by Jamie
	Zawinski for SGI cc and Irix 6.

Tue Apr 1 12:23:13 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Add configuration parameters for Emacs 19.34
	movemail.c (--with-pop, --with-kerberos, --with-hesiod).

Fri Mar 28 19:58:41 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Remove garbage if [ ... ] constructs and a
	mispatch.

Thu Mar 27 18:24:19 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b10 is released.

Wed Mar 26 22:31:10 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Remove vms top-level directory.

	* XEmacs 19.15 final released to beta testers.

Tue Mar 25 19:13:27 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.15 prefinal released to beta testers.

Mon Mar 24 12:28:17 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (--debug): Correct documentation.

Sun Mar 23 17:24:38 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.15-b104 is released.

Sat Mar 22 17:55:15 1997 Darrell Kindred <dkindred@cmu.edu>

	* configure.in (beta): Add configure support for the -rpath flag
	for IRIX analogous to the Solaris "-R".

Sat Mar 22 16:47:08 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* info/dir (Packages): Add HM-HTML-Mode to menu.

Sat Mar 22 21:27:41 1997 Tomasz J. Cholewo <t.cholewo@ieee.org>

	* configure.in: Echo only current configuration using 'tee -a'.

Fri Mar 21 21:26:01 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-19.15-b103 is released.
	* XEmacs-20.0-b9 is released.

	* Makefile.in (top_distclean): Add `Installation' to distclean
	rule.

Fri Mar 21 20:05:29 1997 Darrell Kindred <dkindred@cmu.edu>

	* Makefile.in (autoloads): Pass $(MAKE) to update-elc.sh and
	update-autoloads.sh.

Thu Mar 20 20:14:16 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-19.15-b102 is released.

Tue Mar 18 21:52:36 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-19.15-b101 is released.

Mon Mar 17 19:09:29 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.1-b8 is released.
	* XEmacs-19.15-b100 is released.

Sat Mar 15 17:15:18 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.1-b7 is released.
	* XEmacs-19.15-b99 is released.

Thu Mar 13 10:40:11 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Add sunos4-1-4 header files.

Wed Mar 12 18:53:08 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Use new file bsdos3.h with BSDI 3.0.

Sat Mar 8 15:19:33 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.1-b6 is released.
	* XEmacs-19.15-b98 is released.

Wed Mar 5 18:55:36 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (install-arch-indep): Offer to compress lisp sources.
	(gzip-el): New targe for compressed installed lisp sources.

Tue Mar 4 23:28:37 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lib-src/update-elc.sh: VM is compiled after the byte-compiler,
	but before anything else. More flexible about finding an xemacs
	to use for byte-compilation (default src/xemacs). Other minor fixes.

Mon Mar 3 23:57:56 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b5 is released.

Mon Mar 3 18:09:17 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b4 is released.

Sat Mar 1 15:38:30 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (distclean): Correct typos.

	* XEmacs 19.15-b96 is released.

	* configure.in: Symlink site-lisp when using --srcdir.
	Add special handling of lisp directory to allow for multiple
	site-packages files.

Fri Feb 28 20:38:46 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (distclean): Create lock and site-lisp directories
	when they don't exist (after being pruned by CVS).

Wed Feb 26 22:12:12 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (top_distclean): Reset src/PURESIZE.h for
	distribution.

	* XEmacs 20.1-b3 is released.

Sun Feb 23 17:10:09 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b2 is released.

Sat Feb 22 14:29:44 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19-15-b'95 is released.

Fri Feb 21 22:29:51 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lwlib/xlwscrollbar.c : Fix many scrollbar bugs:
	- "knob" renamed to "slider"
	- leftmost pixel wasn't sensitive to button clicks, while righmost
	 pixel was.
	- many glitches fixed if Emacs*XlwScrollBar.ArrowPosition:same:
	 - goobers on top of up-arrow removed.
	 - up-arrow would not always be redrawn when necessary
	 - slider drag would be `off' by size of up-arrow
	- horizontal and vertical scrollbars didn't use exactly the same
	 dimensions.
	- slider was never drawn if XlwScrollBar.shadowThickness was 0.
	- Now up- and down-arrows actually work near beginning/end of buffer!

Thu Feb 20 12:40:57 1997 Jan Vroonhof <vroonhof@math.ethz.ch>

	* configure.in (with_xauth): Attempted correction of test for
	libXmu on SunOS.

Sat Feb 15 14:11:03 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b1 is released.
	* XEmacs 19.15-b94 is released.

Fri Feb 14 23:23:03 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* README: ``This directory tree holds version 19.13 ...'' ???

Sun Feb 9 16:15:55 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.15-b93 is released.
	XEmacs 20.0 is released to the 'net.

Fri Feb 7 19:21:34 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.0try3 is released.

Wed Feb 5 18:03:06 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.0try2 is released.

Mon Feb 3 19:39:08 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.15-b92 is released.

Sat Feb 1 18:17:38 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.0try1 is released.
	* XEmacs 19.15-b91 AKA XEmacs '97 NOT! is released.

Sat Feb 1 00:00:48 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* PROBLEMS: Updated from beta test bug reports.
	Put in outline-mode/outl-mouse-minor-mode by default.

Wed Jan 29 19:59:41 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* CHANGES-beta: XEmacs 20.0-b93 is released.

Sat Jan 25 15:43:59 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* CHANGES-beta: XEmacs 20.0-b92 is released.

Fri Jan 24 09:54:01 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/xlwmenu.c (massage_resource_name): Changed comparison of
	char and pointer.

Thu Jan 23 10:39:34 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lib-src/update-elc.sh (ignore_dirs): Quoting portability.

Wed Jan 22 21:07:17 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>
	* XEmacs 20.0-b91 (prerelease 2) is released.

	* configure.in (--with-scrollbars): Add Athena3d as a toolkit
	type.

	* lwlib/lwlib-Xaw.c (xaw_update_one_widget): Let Athena 3d have 0
	borderwidth.
	(xaw_scrollbar_scroll): Use SCROLLBAR_LINE_UP and
	SCROLLBAR_LINE_DOWN since that's current the only to get to the
	bottom of the buffer. :-(

Tue Jan 21 20:01:19 1997 Steven L. Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (beta): Add LWLIB_USES_ATHENA for odd
	configurations that use both Motif and Athena.

Wed Jan 15 12:55:19 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* info/dir (Gnus): Updated spelling and info.

Mon Jan 13 13:37:27 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Remove assignment of NON_GNU_CPP for irix-6.0.

Mon Jan 13 00:36:01 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lib-src/make-docfile.c (scan_lisp_file): eliminate doc-string
	warnings for ccl-read-*

Sat Jan 11 12:05:31 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.0 beta90 (prerelease 1) is released.
	* XEmacs 19.15 beta90 (prerelease 1) is released.

Tue Jan 7 08:45:16 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (LIBS): Revise test for XFree86 (look for XF86Config).

Sat Jan 4 14:52:57 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>
	* XEmacs 20.0 beta 34 is released.
	* XEmacs 19.15 beta 7 is released.

Fri Jan 3 15:18:59 1997 Jeff Miller <jmiller@smart.net>

	* lwlib/Makefile.in.in: lwlib is required if X11 is used.

Wed Jan 1 08:30:48 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* src/emacs.c: Make sure
	`./temacs -batch -l loadup.el run-temacs <emacs-args>'
	works properly

	* src/Makefile.in.in (rtcmacs): Add support for RTC, Sun's
	 competitor to Purify.

	* man/lispref/symbols.texi: Fix up bit vector documentation
	* man/lispref/sequences.texi: Fix up bit vector documentation

	* lisp/sunpro/sunpro-load.el: Only preload mime-setup for Sun.

	* lisp/prim/update-elc.el: Don't rely on autoloads.

Tue Dec 31 09:46:13 1996 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lisp/prim/auto-autoloads.el: New, completely program-generated, file
	* lib-src/update-autoloads.sh: Rewritten to use auto-autoloads.el.
	* lisp/utils/autoload.el: Reorganization of autoload mechanism:
	Errors during autoload generation are just that - errors.

	Generated autoloads are now in a separate file of their own.

	Reliability of autoload generation greatly increased.

	Distribution smaller by about 100k.

	`make autoloads' is still the preferred mechanism for update.

	Autoloads are always regenerated completely from scratch. This
 	avoids errors with obsolete or corrupted autoload entries.

	Caching of autoload entries using timestamps has been eliminated.

	Files that have no autoloads no longer have a comment placed into
 	the generated autoloads file.

	There was a bug where autoload entries would sometimes end up
	being inserted into the *middle* of other autoload entries,
	thereby corrupting them.

	* src/event-Xt.c: Remove SUNOS_GCC_L0_BUG kludge.

Sun Dec 29 05:37:43 1996 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lib-src/update-autoloads.sh: Make sure that `make autoloads'
	 doesn't use the autoload facility to load `autoload';
	 load it explicity instead.

	* lib-src/update-elc.sh (ignore_dirs): ignore SCCS, CVS, RCS dirs

	* man/Makefile: Reinstate hyperbole & oo-browser manuals

	* lisp/modes/mail-abbrevs.el: Apply patch originated from Noah Friedman

	* src/mule-charset.c: Use lower case for charset registry, to
	 match XLFD.

	* Makefile.in: replace list of info files with *.info* - one less
	 maintenance headache

	* man/oo-browser.texi: Fix TeXability

	* man/hyperbole.texi: Fix TeXability

	* man/vhdl-mode.texi: Fix TeXability

	* lisp/prim/loaddefs.el: Wholesale housecleaning
	 `make autoloads' should finally work.

	* lib-src/emacsclient.c (main): ANSIfication, compiler warning removal

	* lisp/mule/mule-files.el: Add support for multi-lingual info files.

	* lib-src/update-elc.sh: `make all-elc' was updating files in
	 `special' directories without using the Makefiles
	 designed for that purpose.
	 - make sure ilisp isn't remade every time through `make all-elc'.

	* info/dir (Packages): Add Japanese TM info files

	* src/inline.c: Allow compilation with `gcc -g'

	* src/syntax.c (word_constituent_p): Allow compilation with `gcc -g'

	* src/lread.c: Don't put `...' immediately after a filename, so
	 that various tools can recognize the filename as such.

	* src/event-Xt.c (x_to_emacs_keysym): Fix crash when
	 --with-xim=xlib and key event on window frame.
	 Change return foo to return (foo) when return is a macro.

	* src/editfns.c (Ffollowing_char): docstring fixes.

	* man/tm/Makefile: Add support for Japanese TM info (but not dvi) files.
	 This Makefile is no longer officially broken.

	* info/dir: Add Japanese tm documents.

	* man/tm/tm-vm-en.texi: Make document TeX-friendly.

	* lib-src/update-autoloads.sh (EMACS): Don't rely on non-portable
	 xargs -i flag.

	* lisp/mule/mule-files.el (file-coding-system-alist): Make sure
	 the `binary' coding system is used for .gz and .Z extensions.

	* man/viper.texi: Viper version 2.90

	* man/ediff.texi: Ediff Version 2.62

	* lisp/packages/ispell.el (ispell-word): Avoid using strings with
	 define-key, for compatibility with loaddefs.el

	* lisp/modes/eiffel3.el: Make compatible with update-autoloads.

	* lisp/ilisp/Makefile (elc): Add target to avoid re-compilation.

	* lib-src/update-elc.sh: XEmacs sometimes re-byte-compiled elisp
	 files in dirs that have their own Makefiles.

Sun Dec 29 17:02:49 1996 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (install-arch-indep): Force compression with `gzip -f'.

	* lib-src/update-elc.sh (NUMTOCOMPILE): Ignore CVS directories.

	* Makefile.in (install-arch-indep): Catch .info-[0-9]* files for
	installation.

Sat Dec 28 15:33:27 1996 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.0 beta 33 is released.
	* XEmacs 19.15 beta 6 is released.

Fri Dec 27 01:02:41 1996 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* Makefile.in (install-arch-indep): Simplify installation of info
	pages.

Sat Dec 21 15:20:20 1996 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>
	* XEmacs 20.0-b32 released.

	* XEmacs 19.15-b5 released.

Wed Dec 18 20:22:08 1996 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Reformat. Fix shared include file rename
	problem.

	* configure: Reformat. Fix shared include file rename problem.

	* dynodump/dynodump.c (__EXTENSIONS__): Define it.

Thu Dec 12 13:19:00 1996 Joseph J Nuspl <nuspl@nvwls.cc.purdue.edu>

	* Makefile.in (install-arch-indep): Install infofiles gzipped by
	default.

Tue Dec 10 19:25:25 1996 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* CHANGES-beta: XEmacs 20.0-b31 is released.

Tue Dec 10 18:33:19 1996 Rod Whitby <rwhitby@asc.sps.mot.com>

	* info/vhdl-mode.info: New file.

	* info/dir (Packages): Add vhdl-mode documentation.

Tue Dec 10 18:27:02 1996 Martin Buchholz <mrb@Eng.Sun.COM>

	* configure: Make shared/dynamic flags work much more logically.

Tue Dec 10 09:17:22 1996 David Worenklein <dcw@gcm.com>

	* configure.in (machine): Patch to make newly renamed shared
	link include files work.

Sat Dec 7 16:28:10 1996 Martin Buchholz <mrb@Eng.Sun.COM>

	* configure.in: Configure for POSIX getcwd if available.

Thu Dec 5 11:56:05 1996 Joseph J Nuspl <nuspl@nvwls.cc.purdue.edu>

	* configure.in (LIBS): Fix typo in dialog box test.


ChangeLog entries synched from GNU Emacs are the property of the FSF.
Other ChangeLog entries are usually the property of the author of the
change.

This file is part of XEmacs.

XEmacs is free software: you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your
option) any later version.

XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with XEmacs. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.