1. xemacs
  2. XEmacs

Source

XEmacs / version.sh.in

#!/bin/sh
emacs_is_beta=t
emacs_major_version=21
emacs_minor_version=5
emacs_beta_version=32
xemacs_codename="habanero"
emacs_kit_version=
infodock_major_version=
infodock_minor_version=
infodock_build_version=
xemacs_release_date="2012-08-03"
xemacs_extra_name=