1. xemacs
 2. XEmacs

Source

XEmacs / man / ChangeLog

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462
4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697
5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887
5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982
5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172
6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267
6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742
6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819
6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872
6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935
6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6982
6983
6984
6985
6986
6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009
7010
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
2012-08-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.32 "habanero" is released.

2012-05-06 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/macros.texi (Expansion):
	Cross-reference to documentation of #'cl-prettyexpand, #'defmacro*
	when talking about #'macroexpand.

2012-05-04 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/searching.texi (Regular Expressions):
	* lispref/searching.texi (Syntax of Regexps):
	* lispref/searching.texi (Char Classes):
	* lispref/searching.texi (Regexp Example):
	Document the predefined character classes in this file.

2011-12-30 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* cl.texi (Top):
	* cl.texi (Usage):
	* cl.texi (Organization):
	* cl.texi (Efficiency Concerns):
	* cl.texi (Common Lisp Compatibility):
	Remove documentation of cl-compat, now it's deleted.

2011-12-04 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* internals/internals.texi (Basic Lisp Modules):
	Document sequence.c here too.

2011-10-09 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/lists.texi (Association Lists):
	Don't document #'remassoc, #'remassq and friends in detail;
	they're XEmacs-specific and (delete* ... :key #'car) is
	preferable.

2011-10-09 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* internals/internals.texi (Top):
	* internals/internals.texi (Authorship of XEmacs):
	* internals/internals.texi (Modules for Other Aspects of the Lisp Interpreter and Object System):
	* internals/internals.texi (Introduction to Writing C Code):
	* internals/internals.texi (Working with Lisp Objects):
	* internals/internals.texi (Adding Global Lisp Variables):
	* internals/internals.texi (The XEmacs Object System (Abstractly Speaking)):
	* internals/internals.texi (How Lisp Objects Are Represented in C):
	* internals/internals.texi (Allocation of Objects in XEmacs Lisp):
	* internals/internals.texi (Introduction to Allocation):
	* internals/internals.texi (GCPROing):
	* internals/internals.texi (mark_object):
	* internals/internals.texi (sweep_bit_vectors_1):
	* internals/internals.texi (Fixnums and Characters):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Unicode):
	Say fixnum rather than integer when specifically talking about
	fixed-width Lisp integers.

2011-10-09 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* internals/internals.texi (How Lisp Objects Are Represented in C):
	* internals/internals.texi (Integers and Characters):
	Mechanically change INT to FIXNUM, where the usage describes non-bignum
	Lisp integers.

2011-09-07 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* cl.texi (Function Bindings):
	Move #'labels first, describe it in more detail, explaining that
	it is to be preferred over #'flet, and explaining why.
	Explain that dynamic bindings with #'flet will also not work when
	functions are accessed through their bytecodes.

2011-08-14 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi:
	* xemacs/packages.texi: Reflect change of location of packages
	from lib/ to share/.

2011-08-09 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* cl.texi (Argument Lists):
	* cl.texi (Time of Evaluation):
	* cl.texi (Type Predicates):
	* cl.texi (Assignment):
	* cl.texi (Basic Setf):
	* cl.texi (Modify Macros):
	* cl.texi (Customizing Setf):
	* cl.texi (Dynamic Bindings):
	* cl.texi (Lexical Bindings):
	* cl.texi (Function Bindings):
	* cl.texi (Macro Bindings):
	* cl.texi (Conditionals):
	* cl.texi (Blocks and Exits):
	* cl.texi (Iteration):
	* cl.texi (Loop Basics):
	* cl.texi (Macros):
	* cl.texi (Declarations):
	* cl.texi (Property Lists):
	* cl.texi (Structures):
	* cl.texi (Assertions):
	* cl.texi (Efficiency Concerns):
	* lispref/compile.texi (Eval During Compile):
	* lispref/compile.texi (Compiled-Function Objects):
	* lispref/eval.texi (Multiple values):
	* lispref/frames.texi (Input Focus):
	* lispref/internationalization.texi (Level 3 Primitives):
	* lispref/positions.texi (Excursions):
	* lispref/positions.texi (Narrowing):
	* lispref/searching.texi (Saving Match Data):
	* lispref/specifiers.texi (Adding Specifications):
	* lispref/windows.texi:
	Correct the manuals to avoid using the term "special operator" when
	#'special-operator-p would give nil.

2011-08-08 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Mercurial Techniques): New.
	(Mercurial Basics): New.
	(Preserving Existing Changes with Mercurial Queues): New.
	(Top): Update menus.
	(Regression Testing XEmacs): Update node pointers.
	(CVS Techniques): Update node pointers. Note obsolescence of CVS.
	Add @ref to Mercurial Techniques.

2011-06-25 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/os.texi (Translating Input):
	Document the just-added function-key-map-parent.

2011-05-20 Jerry James <james@xemacs.org>

	* Makefile (DESTDIR): New variable for all Makefiles, unused in	this
	one.

2011-04-29 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.31 "ginger" is released.

2011-04-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.30 "garlic" is released.

2011-04-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q2.5.7):
	New node on troubleshooting duplicate auto-autoloads.
	(Top):
	(Installation):
	(Q2.5.6):
	Update menus and node links for Q2.5.7.

2011-03-24 Jerry James <james@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Creating a Window-System Type):
	"desireable" -> "desirable", "neglible" -> "negligible".
	(The Non-Client Area): "negotation" -> "negotiation".
	(Better Rendering Support -- Modern Font Support): "anomolies" ->
	"anomalies".
	(Discussion -- Switching to C++): "reliablity" -> "reliability".
	* lispref/mule.texi (Theory of Operation): "noticable" -> "noticeable".
	* lispref/strings.texi (Creating Strings): "occurances" ->
	"occurrences".
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.3: How do you pronounce XEmacs?):
	"pronounciation" -> "pronunciation".
	(Q1.7.2: Which external packages are there?): "withing" -> "within".
	(Q2.4.3: XEmacs crashes and I compiled it myself.): "ealier" ->
	"earlier".
	(hg diff gives bizarre output.): "occured" -> "occurred", "relevent"
	-> "relevant".
	(How do I recover from a bad commit? (I already pushed.)):
	"inadvertantly" -> "inadvertently".

2011-03-19 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/customize.texi (Face Definitions): New node.
	(Customization): Add entry to menu.
	(Variable Definitions): Add cross-ref for `defface'.
	(Customization Types): Fixup Previous link.

	* lispref/faces.texi (Faces):
	Clarify that built-in properties of faces are computed at runtime.

2011-03-15 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/objects.texi (Character Type):
	* lispref/objects.texi (Equality Predicates):
	No longer document `old-eq', `old-equal', they haven't been used
	in years.

2011-03-14 Jeff Sparkes <jsparkes@gmail.com>

	* lispref/faces.texi (Faces): Mention `min-colors' as a
	face specifier.

2011-03-01 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/commands.texi (Using Interactive):
	* lispref/compile.texi (Eval During Compile):
	* lispref/compile.texi (Compiled-Function Objects):
	* lispref/control.texi (Sequencing):
	* lispref/control.texi (Conditionals):
	* lispref/control.texi (Combining Conditions):
	* lispref/control.texi (Iteration):
	* lispref/control.texi (Catch and Throw):
	* lispref/control.texi (Handling Errors):
	* lispref/control.texi (Cleanups):
	* lispref/display.texi (Temporary Displays):
	* lispref/eval.texi (Quoting):
	* lispref/eval.texi (Multiple values):
	* lispref/frames.texi (Input Focus):
	* lispref/functions.texi (Argument List):
	* lispref/functions.texi (Defining Functions):
	* lispref/functions.texi (Anonymous Functions):
	* lispref/internationalization.texi (Level 3 Primitives):
	* lispref/internationalization.texi (Domain Specification):
	* lispref/intro.texi (A Sample Function Description):
	* lispref/intro.texi (A Sample Variable Description):
	* lispref/lists.texi (Sets And Lists):
	* lispref/macros.texi (Defining Macros):
	* lispref/macros.texi (Backquote):
	* lispref/positions.texi (Excursions):
	* lispref/positions.texi (Narrowing):
	* lispref/searching.texi (Saving Match Data):
	* lispref/sequences.texi (Sequence Functions):
	* lispref/sequences.texi (Array Functions):
	* lispref/specifiers.texi (Adding Specifications):
	* lispref/variables.texi (Local Variables):
	* lispref/variables.texi (Defining Variables):
	* lispref/variables.texi (Setting Variables):
	* lispref/variables.texi (Default Value):
	* lispref/windows.texi (Selecting Windows):
	* lispref/windows.texi (Window Configurations):
	No longer use @defspec, since we no longer use the term "special
	form"; instead use @deffn {Special Operator}. Unfortunately
	there's no way in texinfo to redefine @defspec in one place.

2011-03-01 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* cl.texi (Argument Lists):
	* cl.texi (Time of Evaluation):
	* cl.texi (Type Predicates):
	* cl.texi (Assignment):
	* cl.texi (Basic Setf):
	* cl.texi (Modify Macros):
	* cl.texi (Customizing Setf):
	* cl.texi (Dynamic Bindings):
	* cl.texi (Lexical Bindings):
	* cl.texi (Function Bindings):
	* cl.texi (Macro Bindings):
	* cl.texi (Conditionals):
	* cl.texi (Blocks and Exits):
	* cl.texi (Iteration):
	* cl.texi (Loop Basics):
	* cl.texi (Macros):
	* cl.texi (Declarations):
	* cl.texi (Property Lists):
	* cl.texi (Structures):
	* cl.texi (Assertions):
	* cl.texi (Efficiency Concerns):

2011-02-19 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/lists.texi (Sets And Lists):
	Document #'member*, #'remove*, #'delete* in this file. Document
	#'memq, #'member, #'remq, #'remove, #'delq, #'delete in terms of
	the former functions.
	Document #'subsetp, #'union, #'intersection, #'set-difference,
	#'set-exclusive-or and their destructive analogues in this file.
	* lispref/lists.texi (Association Lists):
	Document #'assoc*, #'rassoc* in this file. Document #'assq,
	#'assoc, #'rassq, #'rassoc in terms of the first two functions.
	* lispref/objects.texi (Equality Predicates):
	Document #'eql here, don't leave it to cl.texi.

2010-11-06 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/lists.texi (Rearrangement, Building Lists):
	Document that #'nreverse and #'reverse now accept sequences, not
	just lists, in this file.

2010-09-02 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/os.texi (Time Conversion):
	Document the new #'format-time-string flags for Roman month
	numbers.

2010-08-30 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/eval.texi (Evaluation, Multiple values):
	Document our implementation of multiple values; point the reader
	to the CLTL or the Hyperspec for details of exactly when values
	are discarded.

	* lispref/numbers.texi (Numeric Conversions): Document the
	optional DIVISOR arguments to the rounding functions, and
	document that they all return multiple values.
	(Rounding Operations): Ditto.

	* cl.texi (Multiple Values):
	Document that we've moved the multiple values implementation to
	core code, and cross-reference to the Lispref.
	(Numerical Functions): The various rounding functions are now
	identical to the built-in rounding functions, with the exception
	that they return lists, not multiple values; document this.

2010-08-21 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/objects.texi (Character Type):
	Go into more detail here on the specific type of error provoked on
	overlong hex character escapes and non-Latin-1 octal character
	escapes; give details of why the latter may be encountered, and
	what to do with such code.

2010-06-13 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* external-widget.texi: Correct FSF address in permission notice.

2010-05-28 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/windows.texi (Buffers and Windows):
	Reword the documentation of `buffer-display-count';
	`buffer-display-time's documentation was taken from a version of
	the GNU elisp manuwal with a compatible licence,
	`buffer-display-count' was not.

2010-05-17 Jeff Sparkes <jsparkes@gmail.com>

	* lispref/windows.texi (Buffers and Windows):
	Document buffer-display-count and buffer-display-time with
	descriptions from GNU emacs lispref.

	* lispref/locals.texi (Standard Buffer-Local Variables):
	Add buffer-display-count and buffer-display-time.

2010-04-03 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/hash-tables.texi (Introduction to Hash Tables):
	Document that we now support #'equalp as a hash table test by
	default, and mention #'define-hash-table-test.
	(Working With Hash Tables): Document #'define-hash-table-test.

2010-04-01 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/lists.texi (Rearrangement):
	Update the documentation of #'sort here, now that it accepts any
	type of sequence and the KEY keyword argument. (Though this is
	probably now the wrong place for this function, given that.)

2010-02-22 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (A Summary of the Various XEmacs Modules):
	* internals/internals.texi (Modules for other Display-Related Lisp Objects):
	objects*.[ch] -> fontcolor*.[ch].

2010-03-18 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* xemacs/startup.texi (Startup Paths): Reflect the (long-ago)
	change from `lib' to `share' for the architecture-independent
	directories.

2010-03-13 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Working with Lisp Objects):
	* internals/internals.texi (Writing Macros):
	* internals/internals.texi (lrecords):
	More rewriting to correspond with changes from
	*LRECORD* to *LISP_OBJECT*.

2010-03-05 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Introduction to Allocation):
	* internals/internals.texi (Integers and Characters):
	* internals/internals.texi (Allocation from Frob Blocks):
	* internals/internals.texi (lrecords):
	* internals/internals.texi (Low-level allocation):
	Rewrite section on allocation of Lisp objects to reflect the new
	reality. Remove references to nonexistent XSETINT and XSETCHAR.

2010-03-04 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Top):
	* internals/internals.texi (list-to-texinfo): Removed.
	* internals/internals.texi (convert-list-to-texinfo): New.
	* internals/internals.texi (table-to-texinfo): Removed.
	* internals/internals.texi (convert-table-to-texinfo): New.
	Update Lisp functions at top to newest versions.
	
	* internals/internals.texi (A History of Emacs):
	* internals/internals.texi (Through Version 18):
	* internals/internals.texi (Lucid Emacs):
	* internals/internals.texi (XEmacs):
	* internals/internals.texi (The XEmacs Split):
	* internals/internals.texi (Modules for Other Aspects of the Lisp Interpreter and Object System):
	* internals/internals.texi (Introduction to Writing C Code):
	* internals/internals.texi (Writing Good Comments):
	* internals/internals.texi (Writing Macros):
	* internals/internals.texi (Major Textual Changes):
	* internals/internals.texi (Great Integral Type Renaming):
	* internals/internals.texi (How to Regression-Test):
	* internals/internals.texi (Creating a Branch):
	* internals/internals.texi (Dynamic Arrays):
	* internals/internals.texi (Allocation by Blocks):
	* internals/internals.texi (mark_object):
	* internals/internals.texi (gc_sweep):
	* internals/internals.texi (Byte-Char Position Conversion):
	* internals/internals.texi (Searching and Matching):
	* internals/internals.texi (Introduction to Multilingual Issues #3):
	* internals/internals.texi (Byte Types):
	* internals/internals.texi (Different Ways of Seeing Internal Text):
	* internals/internals.texi (Buffer Positions):
	* internals/internals.texi (Basic internal-format APIs):
	* internals/internals.texi (The DFC API):
	* internals/internals.texi (General Guidelines for Writing Mule-Aware Code):
	* internals/internals.texi (Mule-izing Code):
	* internals/internals.texi (Locales):
	* internals/internals.texi (More about code pages):
	* internals/internals.texi (More about locales):
	* internals/internals.texi (Unicode support under Windows):
	* internals/internals.texi (The Frame):
	* internals/internals.texi (The Non-Client Area):
	* internals/internals.texi (The Client Area):
	* internals/internals.texi (The Paned Area):
	* internals/internals.texi (Text Areas):
	* internals/internals.texi (The Displayable Area):
	* internals/internals.texi (Event Queues):
	* internals/internals.texi (Event Stream Callback Routines):
	* internals/internals.texi (Focus Handling):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Autodetection):
	Replace " with ``, '' (not complete, maybe about halfway through).

2010-03-03 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Intro to Window and Frame Geometry):
	* internals/internals.texi (The Paned Area):
	* internals/internals.texi (The Displayable Area):
	Update to make note of e.g. the fact that the bottom gutter is
	actually above the minibuffer.

2010-03-02 Jerry James <james@xemacs.org>

	* custom.texi: Delete, redundant with xemacs/custom.texi and
	lispref/customize.texi.
	* Makefile: Remove all rules relating to custom.texi.

2010-03-03 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/tips.texi (Comment Tips):
	* lispref/text.texi (Text Properties):
	* lispref/strings.texi (Creating Strings):
	* lispref/processes.texi (Input to Processes):
	* lispref/functions.texi (Argument List):
	* lispref/extents.texi (Duplicable Extents):
	Move examples that used substring to using subseq; in
	strings.texi, do not change the examples, but document that in
	this XEmacs, it is an alias for subseq, and that there may be some
	incompatibilities if you depend on that.

2010-02-25 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	The background-placement face property.
	* xemacs/custom.texi (Faces): Document it.

2010-02-20 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Intro to Window and Frame Geometry):
	Shrink diagram to fit when offset by five spaces as a result of
	quoting.

2010-02-16 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Top):
	* internals/internals.texi (Modules for the Basic Displayable Lisp Objects):
	* internals/internals.texi (Creating a Window-System Type):
	* internals/internals.texi (Window and Frame Geometry):
	* internals/internals.texi (Intro to Window and Frame Geometry):
	* internals/internals.texi (The Frame):
	* internals/internals.texi (The Non-Client Area):
	* internals/internals.texi (The Client Area):
	* internals/internals.texi (The Paned Area):
	* internals/internals.texi (Text Areas):
	* internals/internals.texi (The Displayable Area):
	* internals/internals.texi (Which Functions Use Which?):
	* internals/internals.texi (The Redisplay Mechanism):
	Integrate the long comment in frame.c into the internals manual.

2010-02-17 Jerry James <james@xemacs.org>

	* term.texi: Move to the eterm package.
	* Makefile: Remove all rules relating to term.texi.

2010-02-19 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* widget.texi:
	* widget.texi (Top):
	* widget.texi (Introduction):
	* widget.texi (User Interface):
	* widget.texi (Programming Example):
	* widget.texi (Setting Up the Buffer):
	* widget.texi (Basic Types):
	* widget.texi (link):
	* widget.texi (url-link):
	* widget.texi (info-link):
	* widget.texi (push-button):
	* widget.texi (editable-field):
	* widget.texi (text):
	* widget.texi (menu-choice):
	* widget.texi (radio-button-choice):
	* widget.texi (item):
	* widget.texi (choice-item):
	* widget.texi (toggle):
	* widget.texi (checkbox):
	* widget.texi (checklist):
	* widget.texi (editable-list):
	* widget.texi (group):
	* widget.texi (Sexp Types):
	* widget.texi (constants):
	* widget.texi (generic):
	* widget.texi (atoms):
	* widget.texi (composite):
	* widget.texi (Widget Properties):
	* widget.texi (Defining New Widgets):
	* widget.texi (Widget Browser):
	* widget.texi (Widget Minor Mode):
	* widget.texi (Utilities):
	* widget.texi (Widget Wishlist):
	* widget.texi (Widget Internals):
	* widget.texi (GNU Free Documentation License):
	* widget.texi (Index):
	Sync with FSF 23.1.92.

2010-02-19 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* texinfo/fdl.texi: New file.
	* texinfo/texinfo.texi:
	* texinfo/texinfo.texi (Top):
	* texinfo/texinfo.texi (Copying Conditions):
	* texinfo/texinfo.texi (Overview):
	* texinfo/texinfo.texi (Reporting Bugs):
	* texinfo/texinfo.texi (Using Texinfo):
	* texinfo/texinfo.texi (Output Formats):
	* texinfo/texinfo.texi (Info Files):
	* texinfo/texinfo.texi (Printed Books):
	* texinfo/texinfo.texi (Formatting Commands):
	* texinfo/texinfo.texi (Conventions):
	* texinfo/texinfo.texi (Comments):
	* texinfo/texinfo.texi (Minimum):
	* texinfo/texinfo.texi (Six Parts):
	* texinfo/texinfo.texi (Short Sample):
	* texinfo/texinfo.texi (History):
	* texinfo/texinfo.texi (Texinfo Mode):
	* texinfo/texinfo.texi (Texinfo Mode Overview):
	* texinfo/texinfo.texi (XEmacs Editing):
	* texinfo/texinfo.texi (Inserting):
	* texinfo/texinfo.texi (Showing the Structure):
	* texinfo/texinfo.texi (Updating Nodes and Menus):
	* texinfo/texinfo.texi (Updating Commands):
	* texinfo/texinfo.texi (Updating Requirements):
	* texinfo/texinfo.texi (Other Updating Commands):
	* texinfo/texinfo.texi (Info Formatting):
	* texinfo/texinfo.texi (Printing):
	* texinfo/texinfo.texi (Texinfo Mode Summary):
	* texinfo/texinfo.texi (Beginning a File):
	* texinfo/texinfo.texi (Sample Beginning):
	* texinfo/texinfo.texi (Texinfo File Header):
	* texinfo/texinfo.texi (First Line):
	* texinfo/texinfo.texi (Start of Header):
	* texinfo/texinfo.texi (setfilename):
	* texinfo/texinfo.texi (settitle):
	* texinfo/texinfo.texi (End of Header):
	* texinfo/texinfo.texi (Document Permissions):
	* texinfo/texinfo.texi (copying):
	* texinfo/texinfo.texi (insertcopying):
	* texinfo/texinfo.texi (Titlepage & Copyright Page):
	* texinfo/texinfo.texi (titlepage):
	* texinfo/texinfo.texi (titlefont center sp):
	* texinfo/texinfo.texi (title subtitle author):
	* texinfo/texinfo.texi (Copyright):
	* texinfo/texinfo.texi (end titlepage):
	* texinfo/texinfo.texi (headings on off):
	* texinfo/texinfo.texi (Contents):
	* texinfo/texinfo.texi (The Top Node):
	* texinfo/texinfo.texi (Top Node Example):
	* texinfo/texinfo.texi (Master Menu Parts):
	* texinfo/texinfo.texi (Global Document Commands):
	* texinfo/texinfo.texi (documentdescription):
	* texinfo/texinfo.texi (setchapternewpage):
	* texinfo/texinfo.texi (paragraphindent):
	* texinfo/texinfo.texi (firstparagraphindent):
	* texinfo/texinfo.texi (exampleindent):
	* texinfo/texinfo.texi (Software Copying Permissions):
	* texinfo/texinfo.texi (Ending a File):
	* texinfo/texinfo.texi (Printing Indices & Menus):
	* texinfo/texinfo.texi (File End):
	* texinfo/texinfo.texi (Structuring):
	* texinfo/texinfo.texi (Tree Structuring):
	* texinfo/texinfo.texi (Structuring Command Types):
	* texinfo/texinfo.texi (makeinfo top):
	* texinfo/texinfo.texi (chapter):
	* texinfo/texinfo.texi (unnumbered & appendix):
	* texinfo/texinfo.texi (majorheading & chapheading):
	* texinfo/texinfo.texi (section):
	* texinfo/texinfo.texi (unnumberedsec appendixsec heading):
	* texinfo/texinfo.texi (subsection):
	* texinfo/texinfo.texi (unnumberedsubsec appendixsubsec subheading):
	* texinfo/texinfo.texi (subsubsection):
	* texinfo/texinfo.texi (Raise/lower sections):
	* texinfo/texinfo.texi (Nodes):
	* texinfo/texinfo.texi (Two Paths):
	* texinfo/texinfo.texi (Node Menu Illustration):
	* texinfo/texinfo.texi (node):
	* texinfo/texinfo.texi (Node Names):
	* texinfo/texinfo.texi (Writing a Node):
	* texinfo/texinfo.texi (Node Line Tips):
	* texinfo/texinfo.texi (Node Line Requirements):
	* texinfo/texinfo.texi (First Node):
	* texinfo/texinfo.texi (makeinfo top command):
	* texinfo/texinfo.texi (makeinfo Pointer Creation):
	* texinfo/texinfo.texi (anchor):
	* texinfo/texinfo.texi (Menus):
	* texinfo/texinfo.texi (Menu Location):
	* texinfo/texinfo.texi (Writing a Menu):
	* texinfo/texinfo.texi (Menu Parts):
	* texinfo/texinfo.texi (Less Cluttered Menu Entry):
	* texinfo/texinfo.texi (Menu Example):
	* texinfo/texinfo.texi (Other Info Files):
	* texinfo/texinfo.texi (Cross References):
	* texinfo/texinfo.texi (References):
	* texinfo/texinfo.texi (Cross Reference Commands):
	* texinfo/texinfo.texi (Cross Reference Parts):
	* texinfo/texinfo.texi (xref):
	* texinfo/texinfo.texi (Reference Syntax):
	* texinfo/texinfo.texi (One Argument):
	* texinfo/texinfo.texi (Two Arguments):
	* texinfo/texinfo.texi (Three Arguments):
	* texinfo/texinfo.texi (Four and Five Arguments):
	* texinfo/texinfo.texi (Top Node Naming):
	* texinfo/texinfo.texi (ref):
	* texinfo/texinfo.texi (pxref):
	* texinfo/texinfo.texi (inforef):
	* texinfo/texinfo.texi (uref):
	* texinfo/texinfo.texi (cite):
	* texinfo/texinfo.texi (Marking Text):
	* texinfo/texinfo.texi (Indicating):
	* texinfo/texinfo.texi (Useful Highlighting):
	* texinfo/texinfo.texi (code):
	* texinfo/texinfo.texi (kbd):
	* texinfo/texinfo.texi (key):
	* texinfo/texinfo.texi (samp):
	* texinfo/texinfo.texi (verb):
	* texinfo/texinfo.texi (var):
	* texinfo/texinfo.texi (env):
	* texinfo/texinfo.texi (file):
	* texinfo/texinfo.texi (command):
	* texinfo/texinfo.texi (option):
	* texinfo/texinfo.texi (dfn):
	* texinfo/texinfo.texi (abbr):
	* texinfo/texinfo.texi (acronym):
	* texinfo/texinfo.texi (indicateurl):
	* texinfo/texinfo.texi (email):
	* texinfo/texinfo.texi (Emphasis):
	* texinfo/texinfo.texi (emph & strong):
	* texinfo/texinfo.texi (Smallcaps):
	* texinfo/texinfo.texi (Fonts):
	* texinfo/texinfo.texi (Quotations and Examples):
	* texinfo/texinfo.texi (Block Enclosing Commands):
	* texinfo/texinfo.texi (quotation):
	* texinfo/texinfo.texi (example):
	* texinfo/texinfo.texi (verbatim):
	* texinfo/texinfo.texi (verbatiminclude):
	* texinfo/texinfo.texi (lisp):
	* texinfo/texinfo.texi (small):
	* texinfo/texinfo.texi (display):
	* texinfo/texinfo.texi (format):
	* texinfo/texinfo.texi (exdent):
	* texinfo/texinfo.texi (flushleft & flushright):
	* texinfo/texinfo.texi (noindent):
	* texinfo/texinfo.texi (indent):
	* texinfo/texinfo.texi (cartouche):
	* texinfo/texinfo.texi (Lists and Tables):
	* texinfo/texinfo.texi (Introducing Lists):
	* texinfo/texinfo.texi (itemize):
	* texinfo/texinfo.texi (enumerate):
	* texinfo/texinfo.texi (Two-column Tables):
	* texinfo/texinfo.texi (table):
	* texinfo/texinfo.texi (ftable vtable):
	* texinfo/texinfo.texi (itemx):
	* texinfo/texinfo.texi (Multi-column Tables):
	* texinfo/texinfo.texi (Multitable Column Widths):
	* texinfo/texinfo.texi (Multitable Rows):
	* texinfo/texinfo.texi (Special Displays):
	* texinfo/texinfo.texi (Floats):
	* texinfo/texinfo.texi (float):
	* texinfo/texinfo.texi (caption shortcaption):
	* texinfo/texinfo.texi (listoffloats):
	* texinfo/texinfo.texi (Images):
	* texinfo/texinfo.texi (Image Syntax):
	* texinfo/texinfo.texi (Image Scaling):
	* texinfo/texinfo.texi (Footnotes):
	* texinfo/texinfo.texi (Footnote Commands):
	* texinfo/texinfo.texi (Footnote Styles):
	* texinfo/texinfo.texi (Indices):
	* texinfo/texinfo.texi (Index Entries):
	* texinfo/texinfo.texi (Predefined Indices):
	* texinfo/texinfo.texi (Indexing Commands):
	* texinfo/texinfo.texi (Combining Indices):
	* texinfo/texinfo.texi (syncodeindex):
	* texinfo/texinfo.texi (synindex):
	* texinfo/texinfo.texi (New Indices):
	* texinfo/texinfo.texi (Insertions):
	* texinfo/texinfo.texi (Atsign Braces Comma):
	* texinfo/texinfo.texi (Inserting an Atsign):
	* texinfo/texinfo.texi (Inserting Braces):
	* texinfo/texinfo.texi (Inserting a Comma):
	* texinfo/texinfo.texi (Inserting Quote Characters):
	* texinfo/texinfo.texi (Inserting Space):
	* texinfo/texinfo.texi (Not Ending a Sentence):
	* texinfo/texinfo.texi (Ending a Sentence):
	* texinfo/texinfo.texi (Multiple Spaces):
	* texinfo/texinfo.texi (frenchspacing):
	* texinfo/texinfo.texi (dmn):
	* texinfo/texinfo.texi (Inserting Accents):
	* texinfo/texinfo.texi (Inserting Quotation Marks):
	* texinfo/texinfo.texi (Dots Bullets):
	* texinfo/texinfo.texi (dots):
	* texinfo/texinfo.texi (bullet):
	* texinfo/texinfo.texi (TeX and copyright):
	* texinfo/texinfo.texi (tex):
	* texinfo/texinfo.texi (copyright symbol):
	* texinfo/texinfo.texi (registered symbol):
	* texinfo/texinfo.texi (euro):
	* texinfo/texinfo.texi (pounds):
	* texinfo/texinfo.texi (textdegree):
	* texinfo/texinfo.texi (minus):
	* texinfo/texinfo.texi (geq leq):
	* texinfo/texinfo.texi (math):
	* texinfo/texinfo.texi (Click Sequences):
	* texinfo/texinfo.texi (Glyphs):
	* texinfo/texinfo.texi (Glyphs Summary):
	* texinfo/texinfo.texi (result):
	* texinfo/texinfo.texi (expansion):
	* texinfo/texinfo.texi (Print Glyph):
	* texinfo/texinfo.texi (Error Glyph):
	* texinfo/texinfo.texi (Equivalence):
	* texinfo/texinfo.texi (Point Glyph):
	* texinfo/texinfo.texi (Breaks):
	* texinfo/texinfo.texi (Break Commands):
	* texinfo/texinfo.texi (Line Breaks):
	* texinfo/texinfo.texi (- and hyphenation):
	* texinfo/texinfo.texi (allowcodebreaks):
	* texinfo/texinfo.texi (w):
	* texinfo/texinfo.texi (tie):
	* texinfo/texinfo.texi (sp):
	* texinfo/texinfo.texi (page):
	* texinfo/texinfo.texi (group):
	* texinfo/texinfo.texi (need):
	* texinfo/texinfo.texi (Definition Commands):
	* texinfo/texinfo.texi (Def Cmd Template):
	* texinfo/texinfo.texi (Def Cmd Continuation Lines):
	* texinfo/texinfo.texi (Optional Arguments):
	* texinfo/texinfo.texi (deffnx):
	* texinfo/texinfo.texi (Def Cmds in Detail):
	* texinfo/texinfo.texi (Functions Commands):
	* texinfo/texinfo.texi (Variables Commands):
	* texinfo/texinfo.texi (Typed Functions):
	* texinfo/texinfo.texi (Typed Variables):
	* texinfo/texinfo.texi (Data Types):
	* texinfo/texinfo.texi (Abstract Objects):
	* texinfo/texinfo.texi (Object-Oriented Variables):
	* texinfo/texinfo.texi (Object-Oriented Methods):
	* texinfo/texinfo.texi (Defining Macros):
	* texinfo/texinfo.texi (Invoking Macros):
	* texinfo/texinfo.texi (Macro Details):
	* texinfo/texinfo.texi (alias):
	* texinfo/texinfo.texi (definfoenclose):
	* texinfo/texinfo.texi (Hardcopy):
	* texinfo/texinfo.texi (Use TeX):
	* texinfo/texinfo.texi (Format with tex/texindex):
	* texinfo/texinfo.texi (Format with texi2dvi):
	* texinfo/texinfo.texi (Print with lpr):
	* texinfo/texinfo.texi (Within XEmacs):
	* texinfo/texinfo.texi (Texinfo Mode Printing):
	* texinfo/texinfo.texi (Compile-Command):
	* texinfo/texinfo.texi (Requirements Summary):
	* texinfo/texinfo.texi (Preparing for TeX):
	* texinfo/texinfo.texi (Overfull hboxes):
	* texinfo/texinfo.texi (smallbook):
	* texinfo/texinfo.texi (A4 Paper):
	* texinfo/texinfo.texi (pagesizes):
	* texinfo/texinfo.texi (Cropmarks and Magnification):
	* texinfo/texinfo.texi (PDF Output):
	* texinfo/texinfo.texi (Obtaining TeX):
	* texinfo/texinfo.texi (Creating and Installing Info Files):
	* texinfo/texinfo.texi (Creating an Info File):
	* texinfo/texinfo.texi (makeinfo advantages):
	* texinfo/texinfo.texi (Invoking makeinfo):
	* texinfo/texinfo.texi (makeinfo options):
	* texinfo/texinfo.texi (Pointer Validation):
	* texinfo/texinfo.texi (makeinfo in XEmacs):
	* texinfo/texinfo.texi (texinfo-format commands):
	* texinfo/texinfo.texi (Batch Formatting):
	* texinfo/texinfo.texi (Tag and Split Files):
	* texinfo/texinfo.texi (Installing an Info File):
	* texinfo/texinfo.texi (Directory File):
	* texinfo/texinfo.texi (New Info File):
	* texinfo/texinfo.texi (Other Info Directories):
	* texinfo/texinfo.texi (Installing Dir Entries):
	* texinfo/texinfo.texi (Invoking install-info):
	* texinfo/texinfo.texi (Generating HTML):
	* texinfo/texinfo.texi (HTML Translation):
	* texinfo/texinfo.texi (HTML Splitting):
	* texinfo/texinfo.texi (HTML CSS):
	* texinfo/texinfo.texi (HTML Xref):
	* texinfo/texinfo.texi (HTML Xref Link Basics):
	* texinfo/texinfo.texi (HTML Xref Node Name Expansion):
	* texinfo/texinfo.texi (HTML Xref Command Expansion):
	* texinfo/texinfo.texi (HTML Xref 8-bit Character Expansion):
	* texinfo/texinfo.texi (HTML Xref Mismatch):
	* texinfo/texinfo.texi (Command List):
	* texinfo/texinfo.texi (Command Syntax):
	* texinfo/texinfo.texi (Tips):
	* texinfo/texinfo.texi (Sample Texinfo Files):
	* texinfo/texinfo.texi (Short Sample Texinfo File):
	* texinfo/texinfo.texi (GNU Sample Texts):
	* texinfo/texinfo.texi (Invoking sample):
	* texinfo/texinfo.texi (GNU Free Documentation License):
	* texinfo/texinfo.texi (Index):
	* texinfo/texinfo.texi (Verbatim Copying License):
	* texinfo/texinfo.texi (All-permissive Copying License):
	* texinfo/texinfo.texi (Include Files):
	* texinfo/texinfo.texi (Using Include Files):
	* texinfo/texinfo.texi (texinfo-multiple-files-update):
	* texinfo/texinfo.texi (Include Files Requirements):
	* texinfo/texinfo.texi (Sample Include File):
	* texinfo/texinfo.texi (Include Files Evolution):
	* texinfo/texinfo.texi (Headings):
	* texinfo/texinfo.texi (Headings Introduced):
	* texinfo/texinfo.texi (Heading Format):
	* texinfo/texinfo.texi (Heading Choice):
	* texinfo/texinfo.texi (Custom Headings):
	* texinfo/texinfo.texi (Catching Mistakes):
	* texinfo/texinfo.texi (makeinfo Preferred):
	* texinfo/texinfo.texi (Debugging with Info):
	* texinfo/texinfo.texi (Debugging with TeX):
	* texinfo/texinfo.texi (Using texinfo-show-structure):
	* texinfo/texinfo.texi (Using occur):
	* texinfo/texinfo.texi (Running Info-Validate):
	* texinfo/texinfo.texi (Using Info-validate):
	* texinfo/texinfo.texi (Unsplit):
	* texinfo/texinfo.texi (Tagifying):
	* texinfo/texinfo.texi (Splitting):
	* texinfo/texinfo.texi (Refilling Paragraphs):
	* texinfo/texinfo.texi (Command and Variable Index):
	* texinfo/texinfo.texi (General Index):
	* texinfo/version.texi: New file.
	Sync with FSF 23.1.92. Make new directory to hold the files needed
	to generate texinfo.info, since there are three such files now.

2010-02-19 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile:
	* Makefile (src_files1):
	* Makefile (DIR):
	* Makefile (texinfo-srcs):
	* Makefile ($(INFODIR)/widget.info):
	* Makefile ($(INFODIR)/texinfo.info):
	* Makefile (.PHONY):
	* Makefile (texinfo.dvi):
	* Makefile (texinfo.pdf):
	* Makefile ($(HTMLDIR)/widget.html):
	* Makefile ($(HTMLDIR)/texinfo.html):
	Incorporate texinfo.texi moving to a subdirectory texinfo/.
	Do some tricks to reduce the amount of duplication while still
	maintaining compatible with non-GNU make (at least, with
	Solaris make).
		
	* doclicense.texi: New file.
	* info.texi:
	* info.texi (Top):
	* info.texi (Getting Started):
	* info.texi (Help-Small-Screen):
	* info.texi (Help):
	* info.texi (Help-P):
	* info.texi (Help-^L):
	* info.texi (Help-Inv):
	* info.texi (Help-]):
	* info.texi (Help-M):
	* info.texi (Help-FOO):
	* info.texi (Help-Xref):
	* info.texi (Help-Int):
	* info.texi (Help-Q):
	* info.texi (Advanced):
	* info.texi (Search Text):
	* info.texi (Search Index):
	* info.texi (Go to node):
	* info.texi (Choose menu subtopic):
	* info.texi (Create Info buffer):
	* info.texi (XEmacs Info Variables):
	* info.texi (Expert Info):
	* info.texi (Add):
	* info.texi (Menus):
	* info.texi (Cross-refs):
	* info.texi (Help-Cross):
	* info.texi (Tags):
	* info.texi (Checking):
	* info.texi (Index):
	* texinfo.tex:
	* texinfo.tex (paragraphindent{%):
	* texinfo.tex (sectionheading will have):
	* texinfo.tex (chapterzzz{#3}%):
	* texinfo.tex (subsubsection = \numberedsubsubsec):
	* texinfo.tex (subsubsection = \appendixsubsubsec):
	* texinfo.tex (subsubsection = \unnumberedsubsubsec):
	* texinfo.tex (sectionheading{#1}{sec}{Ynumbered}{\the\chapno.\the\secno}%):
	* texinfo.tex (sectionheading{#1}{sec}{Yappendix}{\appendixletter.\the\secno}%):
	* texinfo.tex (sectionheading{#1}{sec}{Ynothing}{\the\unnumberedno.\the\secno}%):
	* texinfo.tex (sectionheading{#1}{subsec}{Ynumbered}{\the\chapno.\the\secno.\the\subsecno}%):
	* texinfo.tex (sectionheading{#1}{subsec}{Yappendix}%):
	* texinfo.tex (sectionheading{#1}{subsec}{Ynothing}%):
	* texinfo.tex (sectionheading{#1}{subsubsec}{Ynumbered}%):
	* texinfo.tex (sectionheading{#1}{subsubsec}{Yappendix}%):
	* texinfo.tex (sectionheading{#1}{subsubsec}{Ynothing}%):
	* texinfo.tex (sectionheading{#1}{subsubsec}{Yomitfromtoc}{}):
	* texinfo.tex (sectionheading to do the printing.):
	* texinfo.tex (sectionlevel}{#1}{#4}%):
	* texinfo.tex (sectionheading, q.v.):
	Sync with FSF 23.1.92.

2010-02-10 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Top): Update menu.
	(Legacy Versions): Update next pointer.
	(Bleeding Edge):
	(Q11.0.1):
	(Q11.0.2):
	(Q11.0.3):
	(Q11.0.4):
	(Q11.0.5):
	(Q11.1.1):
	(Q11.2.1):
	(Q11.2.2):
	(Q11.2.3):
	(Q11.2.4):
	(Q11.2.5):
	(Q11.2.6):
	(Q11.2.7):
	New nodes, describing repositories and VCS usage.

2010-02-08 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (How Lisp Objects Are Represented in C):
	* internals/internals.texi (Allocation of Objects in XEmacs Lisp):
	DEC Alpha is hardly the only 64-bit processor any more.
	Also, ERROR_CHECK_TYPECHECK is now ERROR_CHECK_TYPES.

2010-02-08 Jerry James <james@xemacs.org>

	* emodules.texi: Relicense as GPL v2 or later, using J. Kean
	Johnston's blanket permission for such relicensing of his works.

2010-02-05 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (A Summary of the Various XEmacs Modules):
	* internals/internals.texi (Conversion to and from External Data):
	* internals/internals.texi (General Guidelines for Writing Mule-Aware Code):
	Correct names of files renamed common -> xlike.
	Fix up outdated explanation of old-style DFC conversion macros.
	Add a section on the different types of character and their uses,
	taken from a long comment in lisp.h.

2010-01-27 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (lrecords):
	* internals/internals.texi (The DFC API):
	* internals/internals.texi (Conversion to and from External Data):
	* internals/internals.texi (Mule-izing Code):
	* internals/internals.texi (Pervasive changes throughout XEmacs sources):
	* internals/internals.texi (Ben's README):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Localized Text/Messages):
	* emodules.texi (Defining Variables):
	Rename:

	write_c_string -> write_cistring
	build_intstring -> build_istring
	build_string -> build_cistring
	build_ext_string -> build_extstring
	make_ext_string -> make_extstring
	buffer_insert_c_string -> buffer_insert_ascstring
	intern_int -> intern_istring

	See comment in src/ChangeLog about this.

2010-02-03 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Top):
	* internals/internals.texi (Evaluation; Stack Frames; Bindings):
	* internals/internals.texi (Ben's README):
	* internals/internals.texi (Consoles; Devices; Frames; Windows):
	* internals/internals.texi (Window Hierarchy):
	* internals/internals.texi (The Window Object):
	* internals/internals.texi (Modules for the Basic Displayable Lisp Objects):
	* internals/internals.texi (Window-System Support):
	* internals/internals.texi (Creating a Window-System Type):
	* internals/internals.texi (Discussion -- Garbage Collection):
	Update the part at the top about how to maintain the file with
	more tips.

	Add a chapter on "window-system support" describing in a general
	way how the support for different window systems/device types
	works, including the separation between device-independent and
	device-dependent parts, device methods, the specific device types
	and the "xlike" pseudo-type.

2010-01-31 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* xemacs/programs.texi (Defuns): 
	* lispref/variables.texi (Local Variables, Defining Variables)
	(Setting Variables, Default Value):
	* lispref/symbols.texi (Definitions): 
	* lispref/searching.texi (Saving Match Data): 
	* lispref/positions.texi (Excursions, Narrowing):
	* lispref/objects.texi (Primitive Function Type): 
	* lispref/macros.texi (Defining Macros, Backquote): 
	* lispref/lispref.texi (Top): 
	* lispref/intro.texi (A Sample Function Description):
	* lispref/help.texi (Help Functions):
	* lispref/functions.texi (What Is a Function, Simple Lambda)
	(Defining Functions, Calling Functions, Anonymous Functions):
	* lispref/frames.texi (Input Focus):
	* lispref/eval.texi (Forms, Function Indirection)
	(Special Operators, Quoting):
	* lispref/edebug-inc.texi (Instrumenting)
	(Specification Examples):
	* lispref/debugging.texi (Internals of Debugger):
	* lispref/control.texi (Control Structures, Sequencing):
	(Conditionals, Combining Conditions, Iteration):
	(Catch and Throw, Handling Errors):
	* lispref/commands.texi (Defining Commands, Using Interactive):
	Terminology change; special operator -> special form. 

	Don't attempt to change this in texinfo.texi or cl.texi, which use
	macros I don't understand.

	* lispref/macros.texi (Defining Macros): Give an anonymous macro
	example here. 
	* lispref/positions.texi (Excursions):
	Correct some documentation that called a couple of macros special
	forms.
	* lispref/searching.texi (Saving Match Data):
	Drop some documentation of how to write code that works with Emacs
	18.
	* lispref/specifiers.texi (Adding Specifications):
	Correct this; #'let-specifier is a macro, not a special operator.
	* lispref/windows.texi (Window Configurations)
	(Selecting Windows): 
	Correct this, #'save-selected-window and #'save-window-excursion
	are macros, not special operators.

2010-01-28 Jerry James <loganjerry@gmail.com>

	* external-widget.texi: Add copyright and license boilerplate text
	based on Ben's recollections.
	* lispref/internationalization.texi (Documentation String Extraction):
	Removed, as it refers to the obsolete make-po program.

2010-01-23 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	Generally: be careful to say fixnum, not integer, when talking
	about fixed-precision integral types. I'm sure I've missed
	instances, both here and in the docstrings, but this is a decent
	start.

	* lispref/text.texi (Columns): 
	Document where only fixnums, not integers generally, are accepted.
	(Registers):
	Remove some ancient char-int confoundance here.
	* lispref/strings.texi (Creating Strings, Creating Strings):
	Be more exact in describing where fixnums but not integers in
	general are accepted.
	(Creating Strings): Use a more contemporary example to illustrate
	how concat deals with lists including integers about #xFF. Delete
	some obsolete documentation on same.
	(Char Table Types): Document that only fixnums are accepted as
	values in syntax tables.
	* lispref/searching.texi (String Search, Search and Replace):
	Be exact in describing where fixnums but not integers in general
	are accepted.
	* lispref/range-tables.texi (Range Tables): Be exact in describing
	them; only fixnums are accepted to describe ranges.
	* lispref/os.texi (Killing XEmacs, User Identification)
	(Time of Day, Time Conversion):
	Be more exact about using fixnum where only fixed-precision
	integers are accepted.
	* lispref/objects.texi (Integer Type): Be more exact (and
	up-to-date) about the possible values for
	integers. Cross-reference to documentation of the bignum extension.
	(Equality Predicates):
	(Range Table Type):
	(Array Type): Use fixnum, not integer, to describe a
	fixed-precision integer.
	(Syntax Table Type): Correct some English syntax here.
	* lispref/numbers.texi (Numbers): Change the phrasing here to use
	fixnum to mean the fixed-precision integers normal in emacs.
	Document that our terminology deviates from that of Common Lisp,
	and that we're working on it.
	(Compatibility Issues): Reiterate the Common Lisp versus Emacs
	Lisp compatibility issues.
	(Comparison of Numbers, Arithmetic Operations):
	* lispref/commands.texi (Command Loop Info, Working With Events): 
	* lispref/buffers.texi (Modification Time): 
	Be more exact in describing where fixnums but not integers in
	general are accepted.

2010-01-06 Jerry James <james@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Debugging and Testing): Document
	valgrind configuration and use.

2009-12-21 Jerry James <james@xemacs.rg>

	* internals/internals.texi (A Summary of the Various XEmacs Modules):
	Remove references to OffiX support files.
	* lispref/dragndrop.texi (Drag and Drop): Remove reference to OffiX.
	(Supported Protocols): Ditto.
	(OffiX DND): Remove.

2009-12-10 Jerry James <james@xemacs.org>

	* lispref/processes.texi (Functions that Create Subprocesses): Refer
	to etags instead of the obsolete wakeup program.

2009-12-09 Jerry James <james@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (A Summary of the Various XEmacs Modules):
	Remove references to xmu.c and xmu.h.
	(Modules for Interfacing with X Windows): Ditto.

2010-01-09 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/objects.texi (Hash Table Type):
	* lispref/hash-tables.texi (Introduction to Hash Tables):
	Use keywords, not ordinary symbols, in the hash table read syntax;
	document that we do accept the ordinary symbols for the sake of
	backward-compatiblity.

2009-11-10 Jerry James <james@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (XEmacs from the Perspective of Building):
	Remove reference to dynodump.
	(A Summary of the Various XEmacs Modules): Remove references to
	deleted files.
	(Low-Level Modules): Ditto.
	(Modules for the Basic Displayable Lisp Objects): Remove reference to
	NeXTstep.
	* lispref/os.texi (Operating System Environment): Remove references to
	old unsupported systems.
	* make-stds.texi (Variables for Installation Directories): Likely
	insufficient update to list of current operating systems.
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.2: What versions of Unix does XEmacs run on?):
	Ditto.

2009-11-08 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/objects.texi (Equality Predicates): 
	Document #'equalp here, as well as #'equal and #'eq. 

2009-10-05 Jerry James <james@xemacs.org>

	* beta.texi (Building XEmacs from a full distribution): Remove
	"(builtin)" from GIF line in example Installation.
	(Reporting Problems): Recommend taking screenshots as a PNG
	instead of a GIF.
	* internals/internals.texi (A Summary of the Various XEmacs Modules):
	Remove GIF-related files.
	* lispref/glyphs.texi (Image Instantiator Formats): Remove remark
	about builtin GIF support.

2009-08-11 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/numbers.texi (Bigfloat Basics): 
	Correct this documentation (ignoring for the moment that it breaks
	off in mid-sentence).

2009-08-11 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* cl.texi (Organization): 
	Remove references to the obsolete multiple-value emulating code.

2009-07-28 Stephen Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Redisplay Piece by Piece):
	Small improvements.

2009-07-08 Stephen Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/custom.texi (Xft Font Customization): Change references
	from XftFont (now deprecated) to FcFontName.
	Thanks, Raymond Toy <raymond.toy@stericsson.com>.

2009-05-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.29 "garbanzo" is released.

2009-04-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi: s/@urlref/@uref/g.
	(Lstreams): Add urefs to David Beasley tutorials.

2009-04-20 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q2.5.3): 
	Add information about resolver configuration to Q2.5.3.
	Thanks to Guillaume MULLER <gm.work.lists@gmail.com>.

	* xemacs-faq.texi (Top): Update menu.
	* xemacs-faq.texi (Installation): Update menu.

2009-02-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q3.0.12): New node for Meta key on Mac.
	(Top):
	(Editing):
	(Q3.0.11):
	(Q3.1.1):
	Fix up Next/Prev/Menu references.

2009-02-04 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* xemacs/xemacs.texi (Top): 
	* xemacs/misc.texi (Emulation): 
	* xemacs/building.texi (Lisp Libraries): 
	(Compiling Libraries): 
	Remove any reference to mocklisp as an active technology.
	Also remove documentation of the related #'set-gosmacs-bindings,
	which is no longer available.

2008-10-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q5.0.7): Fix broken instructions on use of
	antialiased fonts.

2008-08-31 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* xemacs-faq.texi (Q5.0.7): Add a section on how one can use
	antialiased fonts under X11; thank you Giacomo Boffi. 
	(Q1.0.3): Clarify pronunciation using a serious phonetic
	alphabet. 

2008-07-26 Ville Skytt� <scop@xemacs.org>

	* xemacs/custom.texi, xemacs/frame.texi, xemacs/mule.texi,
	xemacs/packages.texi, xemacs/programs.texi, xemacs/trouble.texi:
	Spelling fixes.

2008-07-26 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/objects.texi (Character Type):
	Document the error provoked when the reader sees an over-long
	hexadecimal constant.

2008-07-26 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/variables.texi (Extent): 
	Correct a misspelling of macros, add a needed space. Thank you
	John Paul Wallington, thank you Stephen Turnbull. 

2008-05-29 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/objects.texi (Equality Predicates): 
	Expand on bignum equality; correct an omitted word in the last
	commit. 

2008-05-27 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/objects.texi (Equality Predicates): 
	Cross reference to the section on comparison of numbers when
	talking about using #'eq with integers; also mention that
	#'eq gives t when passed identical integers, and that #'char= is
	also available there.

2008-05-21 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* internals/internals.texi (Ben's README): 
	Add a couple of @itemize / @end itemize pairs, to prevent
	#'batch-texinfo-format choking on the input. 

2008-01-20 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* xemacs/cmdargs.texi (Command Switches): 
	Describe --script, -script. 

2008-02-27 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Discussion -- KKCC):
	(Discussion -- Incremental Collector):
	New nodes.
	(Top):
	(Discussion -- Garbage Collection):
	(Discussion -- Pure Space):
	Adjust pointers and menus for new nodes.

	(lrecords): Remark that lcrecords are obsolete.

2007-12-17 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/strings.texi (Formatting Strings):
	Document %b for binary output.

2007-12-10 Ville Skytt� <scop@xemacs.org>

	* internals/internals.texi: Spelling fixes.

2007-12-07 Ville Skytt� <scop@xemacs.org>

	* beta.texi, emodules.texi, term.texi, termcap.texi, texinfo.texi,
	widget.texi, xemacs-faq.texi: Spelling fixes.

2007-11-28 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* internals/internals.texi (Ibytes and Ichars):
	Cross reference to the Mule docs describing these typedefs,
	instead of saying Not yet documented. 

2007-11-14 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/objects.texi (String Type):
	Describe how one can include a trailing backslash in a raw string,
	by means of the Unicode escape syntax. 

2007-11-14 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* xemacs/keystrokes.texi (Character Representation):
	Clarify the description of which characters are displayed as
	themselves and which as octal escapes bzw. "control" characters
	with an initial caret. 

2007-10-15 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* Makefile (info_files): Sync nt/xemacs.mak and man/Makefile.
	Sort enries to easy future syncs.

2007-09-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/searching.texi (Replacing Match): Document the escapes
	for changing case in `replace-match'. Document the change to
	STRBUFFER to permit subexpressions in string replacement.

2007-09-30 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* Makefile (TEXI2HTML_NOSPLIT): New.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/beta.html): Use TEXI2HTML_NOSPLIT.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/xemacs-faq.html): Ditto.

2007-09-30 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* Makefile (TEXI2HTML): Refactor TEXI2HTML for use by
	xemacsweb/Documentation/Makefile.

2007-08-25 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Through Version 18): Fix error in
	Emacs Timeline URL.
	* internals/internals.texi (Better Rendering Support -- Configuration with the Interim Patches):

2007-06-27 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/variables.texi (Extent):
	Mention that lexical scope is available using lexical-let and
	lexical-let* in cl-macs, instead of ignoring them entirely. 

2007-05-21 Ville Skytt� <scop@xemacs.org>

	* internals/internals.texi: Fix corrupted/oddly encoded chars.
	* lispref/ldap.texi: Ditto.

2007-05-21 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.28 "fuki" is released.

2007-05-15 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* internals/internals.texi:
	Replace an inaccurate description of the read syntax of a Kanji
	character with one using the recently-added Unicode escapes. Also
	update the size of an Ichar; they're now 21-bit integers, not
	19-bit integers. 

2007-04-30 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Creating a New Console/Device/Frame Type):
	Typo fix.

2007-01-01 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Ben's README): Use 'grep -F' instead
	of fgrep.

2006-11-07 Robert Pluim <rpluim@gmail.com>

	* lispref/os.texi (User Identification): The code uses HOMEPATH,
	not HOMEDIR.

2006-11-29 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* xemacs/custom.texi (Face Resources):
	Mention that the user should use full XLFD forms for specifying
	fonts, and that Mule builds reject the short forms by
	default. Also mention the work-around to the latter design choice
	that was implemented for Ilya. 

2006-11-16 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi
	(Better Rendering Support -- Configuration with the Interim Patches):
	Fix examples of configuration via X resources.
	(Better Rendering Support -- Implementation): Fix description of
	xftFont resources, introduce fcFontName resource.

2006-11-11 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/faces.texi (Face Convenience Functions):
	Add information on how to specify a face's font for a given Mule
	charset. 
	
	* lispref/specifiers.texi (Specifiers):
	* lispref/specifiers.texi (Simple Specifier Usage):
	* lispref/specifiers.texi (Specifiers In-Depth):
	* lispref/specifiers.texi (Specifier Tag Functions):
	* lispref/specifiers.texi (Specifier Instantiation Functions):
	Update the documentation of specifiers to reflect the new support
	for Mule character sets and associating tags with them. 

2006-08-05 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/objects.texi (String Type):
	Give details of the raw string syntax, taken from SXEmacs and
	Python. 

2006-07-19 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* new-users-guide/edit.texi (Insert): Document bogosity in
	vendor labeling of DEL key.
	(Numeric Argument): Remove spurious RETs from keystroke examples.
	Thanks to Michael C. Wescott <wescott@sc.rr.com>.

2006-07-16 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* xemacs/custom.texi (File Variables):
	Make it clearer that file variables are buffer-local. 
	* xemacs/custom.texi (Faces):
	"must be encoding" -> "must be encoded". 
	
2006-07-16 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/variables.texi (Creating Buffer-Local):
	Mention that buffer-local variables are created when file local
	variables are set. 
	
2006-07-08 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* internals/internals.texi (Internal String Encoding):
	Mention that UTF-8 would be a reasonable alternative encoding. 
	* internals/internals.texi (Internal Character Encoding):
	Re-arrange the description of characters to deal with 21-bit
	characters. 

2006-06-03 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/mule.texi (CCL Syntax):
	* lispref/mule.texi (CCL Statements):
	Describe the mule-to-unicode and unicode-to-mule statements;
	rename the section they are described in.
	
2006-05-17 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q2.2.3): New node.
	(Q2.2.2, Q2.3.1): Fix navigation references.
	(Top, Installation): Add to menus.

2006-05-16 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.27 "fiddleheads" is released.

2006-05-09 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* beta.texi (Building Beta XEmacs): Rename 'Compiling' -> 'Building'.
	(Reporting Problems): Improve it, make it a top-level node, add
	some vertical spacing to make node breaks more visible.
	(Getting the Source): Flesh it out a bit and move it to the
	Building Beta XEmacs node.

2006-05-09 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/custom.texi (Xft Font Customization): New node.
	(Faces): Create menu, add new node.
	* xemacs/xemacs.texi (Top): add new node to detail menu.

2006-04-29 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/objects.texi (Character Type):
	Document the Unicode syntax for characters in characters and
	strings. 

2006-04-23 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi: Run texinfo-master-menu.
	(Creating a New Console/Device/Frame Type): New node.

2006-03-31 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.26 "endive" is released.

2006-03-31 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	Miscellaneous doc cleanup, parts 2-4: move CHANGES-msw,
	TODO.ben-mule-21-5, README.ben-mule-21-5, and
	README.ben-separate-stderr to Internals Manual.

	* internals/internals.texi (Ben's TODO list): 
	(CHANGES from 21.4-windows branch):
	(Ben's README):
	(Ben's separate stderr notes):
	New nodes.

	(Subprocesses): Add "Ben's separate stderr notes" to menu.
	(The Great Mule Merge of March 2002): Add "Ben's TODO list" and
	"Ben's README" to menu.
	(Interface to MS Windows): Add "CHANGES from 21.4-windows branch"
	to menu.

	(Top): Update detailmenu.

2006-03-30 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	Miscellaneous doc cleanup, part 1: move CHANGES-ben-mule to
	Internals Manual.

	* internals/internals.texi (The Great Mule Merge of March 2002):
	Insert CHANGES-ben-mule here, and reformat for Texinfo.

2006-02-26 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* xemacs/building.texi (External Lisp): Document that `run-lisp'
	needs the os-utils package.

2006-02-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.25 "eggplant" is released.

2005-11-25 Mike Sperber <mike@xemacs.org>

	* lispref/packaging.texi (The User View): 
	* xemacs/startup.texi (Startup Paths): 
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.6): Document new configure options and
	environment variables for
	package locations.

2005-12-24 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* xemacs/keystrokes.texi (Keystrokes): 
	Add new node on keyboards with which one can't type Latin. 
	* xemacs/keystrokes.texi (Non-Latin keyboards): 
	Describe the support for falling back to a US key layout on 
 	keyboards where typing the Roman alphabet is difficult. 

2005-12-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.24 "dandelion" is released.

2005-12-09 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (The configure Script): Documented
	more fully the behaviour of complex options. Provided examples.

2005-12-03 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* custom.texi (Declaring Variables): Typo fixes.

2005-11-29 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/custom.texi (Faces): Describe some of the more important
	font naming syntaxes under `set-face-font'. Fix a typo.

2005-11-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Working with Lisp Objects): Explain
	better why DEFSYMBOL is usually preferable to intern.

2005-11-08 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (The configure Script): Added the
	definition of the new macro XE_HELP_SUBSECTION.

2005-11-13 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile:
	Add targets distclean-noconfig, realclean-noconfig, extraclean-noconfig.
	Do some refactoring for cleanliness.

2005-11-13 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Top):
	* internals/internals.texi (CVS Techniques):
	* internals/internals.texi (Creating a Branch):
	* internals/internals.texi (Merging a Branch into the Trunk):
	Add node on Creating a Branch. Update info concerning problems
	with rtag on symlinks. (#### Is this still valid?)

2005-10-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.23 "daikon" is released.

2005-10-20 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.6):
	* xemacs-faq.texi (Q2.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.6):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.3):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.4):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.7):
	* xemacs-faq.texi (Q5.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.8):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.1):
	Add 21.5 specific examples of configure options in addition to the
	existing 21.4 ones.

2005-10-15 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* internals/internals.texi: "API's" -> "APIs". This fixes
	problems generating dvi and pdf versions.
	* internals/internals.texi (The configure Script):
	Describe the use of XE_MERGED_ARG.

2005-10-13 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Top):
	* xemacs-faq.texi (External Subsystems):
	* xemacs-faq.texi (Q5.4.4):
	* xemacs-faq.texi (Q5.4.5):
	* xemacs-faq.texi (Q5.4.6):
	Add question about need to run `rebaseall' under Cygwin.

2005-10-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* emodules.texi (Distribution with XEmacs): New node describing
	organization of module-related code in top-level configure.ac and
	src/Makefile.in.in.

2005-09-27 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* lispref/compile.texi (Compilation Options): Lowercase SYMBOL
	argument in `byte-compile-print-gensym' documentation, as
	suggested by Stephen.

2005-09-27 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* lispref/packaging.texi: Get file to compile with teinfmt.el.
	* lispref/packaging.texi (Packaging): Ditto.
	* lispref/packaging.texi (Package Overview): Ditto.
	* lispref/packaging.texi (The User View): Ditto.
	* lispref/packaging.texi (The Library Maintainer View): Ditto.
	* lispref/packaging.texi (Infrastructure): Ditto.
	* lispref/packaging.texi (Obtaining): Ditto.
	* lispref/packaging.texi (Local.rules File): Ditto.
	* lispref/packaging.texi (package-info.in): Ditto.
	* lispref/packaging.texi (Makefile): Ditto.
	* lispref/packaging.texi (Documenting Packages): Ditto.

2005-09-27 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (A Summary of the Various XEmacs
	Modules): Get file to compile with texinfmt.el.
	* internals/internals.texi (Windows Build Flags): Ditto.

2005-09-26 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* lispref/glyphs.texi (Images):
	* lispref/glyphs.texi (Image Instantiators):
	* lispref/glyphs.texi (Image Instantiator Formats):
	* lispref/glyphs.texi (Image Instances):
	* lispref/glyphs.texi (Image Instance Functions):
	* lispref/glyphs.texi (Creating Glyphs):
	* lispref/glyphs.texi (Lisp API to Native Widgets):
	* lispref/glyphs.texi (Glyph Properties):
	* lispref/glyphs.texi (Glyph Examples):
	* lispref/lispref.texi (Top):
	* lispref/specifiers.texi (Specifiers):
	* lispref/specifiers.texi (Introduction to Specifiers):
	* lispref/specifiers.texi (Simple Specifier Usage):
	* lispref/specifiers.texi (Specifiers In-Depth):
	* lispref/specifiers.texi (Specifier Instantiation):
	* lispref/specifiers.texi (Retrieving Specifications):
	* lispref/specifiers.texi (Specifier Tag Functions):
	* lispref/specifiers.texi (Specifier Validation Functions):
	Use "instantiation" not "instancing". Fix some places where
	"specifier" is used to mean "instantiator".

2005-09-25 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* lispref/compile.texi (Compilation Options): Supply missing
	argument to @var{}, using same SYMBOL as in variable docstring of
	`byte-compile-print-gensym'.

2005-09-14 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.22 "cucumber" is released.

2005-07-20 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* lispref/faces.texi (Basic Face Functions): Rephrase the face
	aliasing paragraph following a suggestion from Stephen J.
	Turnbull.

2005-07-19 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* lispref/faces.texi (Basic Face Functions): Document the face
	aliasing feature.

2005-07-17 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/commands.texi (Converting Events):
	Give details on the deprecated ALLOW-NON-ASCII argument to
	event-to-character, and why you shouldn't use it.

2005-06-26 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/commands.texi (Converting Events):
	* lispref/keymaps.texi (Key Sequences):
	Stop pretending ASCII is an eight-bit character set, and remove
	documentation of event-to-character's vanished fourth argument.

	* internals/internals.texi (Old Future Work -- Improvements in
	support for non-ASCII (European) keysyms under X):
	Rename the ascii-character property.

2005-06-19 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/building.texi (Building XEmacs and Object Allocation):
	Pure storage has been gone for half a decade or more.
	* lispref/mule.texi (Internationalization Terminology):
	Phrase stuff a little more clearly, compare Mule with Unicode.
	* lispref/lispref.texi (Top):
	Take out info on pure storage.

2005-05-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.21 "corn" is released.

2005-05-10 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* xemacs-faq.texi (Q3.2.5): (setq text-mode-hook
	'turn-on-auto-fill) is not a good idea.

2005-05-10 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* xemacs/sending.texi (Sending Mail):Document that sendmail.el is
    underfeatured and not getting better anytime soon; suggest using
    another mailer.

2005-05-05 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* xemacs/building.texi (Lisp Modes):
	* xemacs/building.texi (Lisp Interaction):
	* xemacs/entering.texi (Entering Emacs):
	* xemacs/menus.texi (File Menu):
	* xemacs/text.texi (Auto Fill):
	None of the keymaps I have access to have linefeed keys; they all
	use Return. As such, for new users, C-j is really the only option
	for evaluation in Lisp interaction mode, and should be documented
	as such.

2005-04-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi
	(Better Rendering Support -- Modern Font Support):
	(Modern Font Support -- Font Concepts):
	(Modern Font Support -- fontconfig):
	(Modern Font Support -- Xft):
	New nodes describing the Lisp API.
	(Future Work -- Better Rendering Support):
	Add Better Rendering Support -- Modern Font Support to menu.

2005-04-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/custom.texi (X Resources): Improve wording.

2005-03-13 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/custom.texi (Minor Modes): Improve general description.
	Add description of Pending Delete and Filladapt modes.
	(File Variables): Improve caution against invoking minor modes.
	(Syntax Entry): Strengthen caution against "\s ".

	* xemacs/major.texi (Major Modes): Improve accuracy of wording.
	(Mode Hooks): Describe use of hooks to invoke minor modes.

2005-04-06 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Authorship of XEmacs): Copy authorship
	section from FAQ and comment out old info, which is quite out of
	date and full of typos.

2005-03-26 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/mule.texi (CCL Example):
	char-int -> char-to-int, and hex 41 is decimal 65, both problems
	with my previous patch pointed out by Stephen.
	* lispref/mule.texi (The actual coding system):
	Give information on the make-coding-system call, and where the
	actual package can be found.

2005-03-24 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* xemacs/custom.texi (X Resources):
	"Emacs" as the application class -> "XEmacs" as the application
	class, mention the old resource class determination behaviour, and
	how one can temporarily re-instate it.

2005-03-15 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (The XEmacs Split):
	* standards.texi (Option Table):
	Shut up makeinfo and hack-local-variables.

2005-03-14 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (How Lisp Objects Are Represented in C):
	Document compiler warnings when assert expands to empty statement.

2005-03-11 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.20 "cilantro" is released.

2005-03-05 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* beta.texi : Change configure arguments to the new autoconf 2.5
	style configure.
	* internals/internals.texi (The Build Configuration System): Fill
	out the details.

2005-01-19 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/mule.texi (CCL Example): Detail an implementation of the
	web's URL encoding as a CCL coding system example.

2005-02-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (The version.sh Script): New node.
	(XEmacs from the Perspective of	Building):
	(Low-Level Modules):
	(The Build Configuration System):
	(Adding Configurable Features):
	Add or update references to the version.sh node and/or file.

	(XEmacs from the Perspective of	Building): Improve text.


2005-01-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (XEmacs): Add XEmacs 21.4.16 to list.
	(The XEmacs Split): Add comments on untrue legal factoids.
	(The XEmacs Split): Add some @urefs for Jamie's commentary.

2005-02-23 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* lispref/searching.texi (Syntax of Regexps):
	Mention the \c and \C regular expression constructs; cross
	reference to the Category Table documentation.

2005-02-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (The version.sh Script): New node.
	(XEmacs from the Perspective of Building):
	(Low-Level Modules):
	(The Build Configuration System):
	(Adding Configurable Features):
	Add or update references to the version.sh node and/or file.

	(XEmacs from the Perspective of Building): Improve text.

2005-02-19 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Introduction to Writing C Code):
	Change "mostly warning-free" to "warning-free" to encourage
	reporting warnings as bugs.
	(The configure Script):
	Incorporate Malcolm Purvis's notes from configure.ac. Document
	his implementations of keyword and complex options, and remove
	descriptions of my obsolete code.

2005-01-16 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Better Rendering Support --
	Configuration with the Interim Patches):
	Improve notes on configuration.

2004-12-15 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Better Rendering Support --
	Configuration with the Interim Patches): Menubar uses xftFont
	resource, too.

2005-02-03 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (XEmacs from the Perspective of
	Building): Mention autoconf.
	(The Modules of XEmacs): Point Next the The Build Configuration
	System and add Modules for Building XEmacs to the menu.
	(A Summary of the Various XEmacs Modules): Add Modules for
	Building XEmacs to menu, and Modules for Build Configuration,
	Modules for Compiling XEmacs, and Modules for Preloading Lisp to
	the table of sections.
	(Low-Level Modules): Point Previous to Modules for Building XEmacs.
	(Modules for Building XEmacs):
	(Modules for Build Configuration):
	(Modules for Compiling XEmacs):
	(Modules for Preloading Lisp):
	(The Build Configuration System):
	(Adding Configurable Features):
	(The configure Script):
	(The Makefile Precursors):
	New nodes.
	(Rules When Writing New C Code):
	Point Previous to The Build Configuration System.

2005-02-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.19 "chives" is released.

2005-02-03 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi:
	* xemacs-faq.texi (Top):
	* xemacs-faq.texi (Introduction):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.5):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.9):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.10):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.11):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.12):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.4):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.5):
	* xemacs-faq.texi (Q1.6.6):
	* xemacs-faq.texi (Q1.7.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.7.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.7.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.7.4):
	* xemacs-faq.texi (Installation):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.3):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.4):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.5):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.6):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.7):
	* xemacs-faq.texi (Q2.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.4):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.5):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.6):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.7):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.8):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.3):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.4):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.5):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.6):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.7):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.8):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.9):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.10):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.11):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.12):
	* xemacs-faq.texi (Q2.5.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.5.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.5.3):
	* xemacs-faq.texi (Q2.5.4):
	* xemacs-faq.texi (Q2.5.5):
	* xemacs-faq.texi (Legacy Versions):
	* xemacs-faq.texi (Q10.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q10.0.2):
	Flesh out intro section on packages and section on installing
	packages. Incorporate README, README.packages, BUGS, etc/PACKAGES.
	Various other changes.

2005-02-03 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* beta.texi: Update Copyright. Add pointer comment.

	(New packages): Remove personal names, point at jobs.html
	instead.

	(Syncing with GNU Emacs): Change "don't assume Mule" to
	"conditionalize Mule dependencies correctly". RMS stroking: use
	"GNU", not "FSF", in sync notices.

2005-02-02 Robert Delius Royar <xemacs@frinabulax.org>

	* beta.texi (Top):
	Add reference to Index in catalog to prevent
	errors compiling with GNU makeinfo 4.5.

	* beta.texi (Syncing with GNU Emacs):
	Add forward reference to Index in next node to prevent
	errors compiling with GNU makeinfo 4.5.

	* beta.texi (Index):
	Add backward reference to Syncing with GNU Emacs to
	replace obsolete reference to Defining Variables to
	prevent errors compiling with GNU makeinfo 4.5.

2005-01-31 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs/help.texi (Misc Help):
	Delete references to DISTRIB. Point to FAQ.

	* xemacs/new.texi:
	Update sample code for version checking.

	* xemacs/xemacs.texi (Distrib):
	* xemacs/xemacs.texi (Intro):
	Delete references to DISTRIB. Point directly to web site.
	Update stuff referring to GNU Emacs. Delete references to Win-Emacs.

2005-01-31 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile:
	* Makefile (info_files):
	* Makefile (html_files):
	* Makefile (dvi_files):
	* Makefile (pdf_files):
	* Makefile ($(INFODIR)/beta.info):
	Add beta.texi and built files.

	* xemacs-faq.texi (Top):
	* xemacs-faq.texi (Introduction):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.6):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.4):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.4):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.5):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.6):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.7):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.8):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.9):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.10):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.11):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.12):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.13):
	* xemacs-faq.texi (Q1.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.3.4):
	* xemacs-faq.texi (Q1.3.5):
	* xemacs-faq.texi (Q1.3.6):
	* xemacs-faq.texi (Q1.3.7):
	* xemacs-faq.texi (Q1.3.8):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.2):
	* xemacs-faq.texi (double-word): New.
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.4):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.5):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.6.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.6.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.6.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.6.4):
	* xemacs-faq.texi (Q1.6.5):
	* xemacs-faq.texi (Q1.6.6):
	* xemacs-faq.texi (Q1.7.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.8.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.8.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.8.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.8.4):
	* xemacs-faq.texi (Q1.8.5):
	* xemacs-faq.texi (Q1.8.6):
	* xemacs-faq.texi (Q1.8.7):
	* xemacs-faq.texi (Q1.8.8):
	* xemacs-faq.texi (Q1.8.9):
	* xemacs-faq.texi (Q2.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Advanced):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.6):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.3):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.4):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.5):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.6):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.7):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.8):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.9):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.10):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.11):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Other Packages):
	* xemacs-faq.texi (Current Events):
	* xemacs-faq.texi (Legacy Versions):
	Major overhaul of section 1. Add mailing list info, update
	downloading info, add info on CVS, etc.

2004-10-17 Shyamal Prasad <shyamal@member.fsf.org>

	* xemacs/programs.texi (Program Modes): Updated it to reflect
	current status of programming modes.
	* xemacs/programs.texi (CC Mode): New section introduces CC
	Mode. Introduces customization with reference to CC Mode
	manual. Also introduce C/AWK modes in prog-modes package
	* xemacs/programs.texi (C Ident): Removed - it was
	obsolete. prog-modes package documentation now contains
	indentation description for old C mode
	* xemacs/major.texi (Mode Hooks): Add description of major mode
	hooks. Cleaned up and updated programming mode descriptions.
	* xemacs/xemacs.texi (Top): Updated Detailed Node listing for new
	CC Mode section in programs.texi


2005-01-26 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi:
	* internals/internals.texi (Through Version 18):
	* internals/internals.texi (GNU Emacs 19):
	* internals/internals.texi (GNU Emacs 20):
	Update History.

	* internals/internals.texi (Unicode support under Windows):
	Redo section on Windows 95 support for Unicode.

2005-01-19 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* man/lispref/functions.texi (Functions): Rename to "Functions and
	 Commands"
	* man/lispref/functions.texi (What Is a Function): Move the definition
	of a command further up the list, give information on a trivial
	(interactive) declaration, and cross-reference to the key binding
	detail. Cf. 87vf9wgd08.fsf@tleepslib.sk.tsukuba.ac.jp
	(comp.emacs.xemacs, 2005-01-18).
	* man/lispref/eval.texi man/lispref/lispref.texi
	 man/lispref/macros.texi man/lispref/symbols.texi
	man/lispref/variables.texi: Fix cross references.

2004-12-28 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Top):
	* xemacs-faq.texi (Introduction):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.10):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.4):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.5):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.8):
	* xemacs-faq.texi (Installation):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.2.7):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.6):
	* xemacs-faq.texi (Editing):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.6):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.7):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.8):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.9):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.10):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.11):
	* xemacs-faq.texi (Q3.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.1.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.1.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.1.5):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.5):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.5):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.6):
	* xemacs-faq.texi (Q3.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Display):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.4):
	* xemacs-faq.texi (my-toggle-toolbar): Removed.
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.6):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.7):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.8):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.9):
	* xemacs-faq.texi (Q4.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.2.4):
	* xemacs-faq.texi (Q4.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.4.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.4.4):
	* xemacs-faq.texi (Q4.4.5):
	* xemacs-faq.texi (Q4.5.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.5.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.5.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.5.4):
	* xemacs-faq.texi (Q4.6.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.6.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.6.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.6.4):
	* xemacs-faq.texi (scroll-up): Removed.
	* xemacs-faq.texi (Q4.6.5):
	* xemacs-faq.texi (scroll-down): Removed.
	* xemacs-faq.texi (Q4.6.6):
	* xemacs-faq.texi (Q4.6.7):
	* xemacs-faq.texi (Q4.7.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.7.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.7.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.7.4):
	* xemacs-faq.texi (External Subsystems):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.6):
	* xemacs-faq.texi (Q5.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q5.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q5.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q5.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q5.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Q5.2.4):
	* xemacs-faq.texi (Q5.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q5.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q5.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q5.3.4):
	* xemacs-faq.texi (Q5.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q5.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Q5.4.3):
	* xemacs-faq.texi (Q5.4.4):
	* xemacs-faq.texi (Q5.4.5):
	* xemacs-faq.texi (Q5.5.1):
	* xemacs-faq.texi (Q5.5.2):
	* xemacs-faq.texi (Q5.5.3):
	* xemacs-faq.texi (Q5.5.4):
	* xemacs-faq.texi (Q5.5.5):
	* xemacs-faq.texi (Internet):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.6):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.7):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.8):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.9):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.10):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.11):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.3):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.4):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.5):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.6):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.4.3):
	* xemacs-faq.texi (Advanced):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.3):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.4):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.5):
	* xemacs-faq.texi (Q7.1.6):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.4):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.5):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.6):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.7):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.8):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.9):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.10):
	* xemacs-faq.texi (Q7.2.11):
	* xemacs-faq.texi (Q7.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q7.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q7.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q7.3.4):
	* xemacs-faq.texi (Other Packages):
	* xemacs-faq.texi (Q8.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q8.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q8.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q8.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q8.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q8.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q8.1.3):
	* xemacs-faq.texi (Q8.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q8.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q8.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Q8.2.4):
	* xemacs-faq.texi (Current Events):
	* xemacs-faq.texi (Q9.0.1):
	* xemacs-faq.texi (my-function): Removed.
	* xemacs-faq.texi (Q9.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q9.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q9.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q9.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Legacy Versions):
	Major rearrangement. Expand to 10 sections. Add various questions,
	mostly stubs currently. Remove some obsolete stuff. Update a bunch
	of the links.

2004-12-15 Ville Skytt� <scop@xemacs.org>

	* lispref/help.texi: Document 3rd arg to `make-obsolete'.

2004-12-15 Robert Delius Royar <xemacs@frinabulax.org>

	* internals/internals.texi (Modules for the Basic Displayable Lisp
	Objects): Remove Mote in Make's eye, fix build.

2004-12-12 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Modules for the Basic Displayable Lisp
	Objects): Comment on problems, and extensions needed to handle
	native widgets properly.

2004-12-10 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Better Rendering Support --
	Implementation): Document reasons for Label Widget crash.

2004-12-07 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* Makefile (RECURSIVE_MAKE): Removed.
	* Makefile (RECURSIVE_MAKE_ARGS): New. The new method for
	handling parallel builds.

2004-12-05 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs/packages.texi (Packages):
	* xemacs/packages.texi (Manually):
	* xemacs/packages.texi (Building Packages):
	* xemacs/packages.texi (Local.rules File):
	* xemacs/packages.texi (Available Packages):
	Add long form of Lisp Reference Manual to links.
	Add links pointing to Lisp Reference Manual for more detailed
	package discussion.

	* xemacs/xemacs-faq.texi:
	As per Adrian's suggestion, mention that Pitts Jarvis is deceased.

2004-12-05 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* lispref/range-tables.texi (Range Tables):
	* lispref/range-tables.texi (Introduction to Range Tables):
	* lispref/range-tables.texi (Working With Range Tables):
	Document range-table changes.

2004-12-05 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (A History of Emacs):
	Update history section.

2004-12-05 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi:
	* xemacs-faq.texi (fix-main-menu): New.
	* xemacs-faq.texi (fix-omitted-menu-lines): New.
	* xemacs-faq.texi (Top):
	* xemacs-faq.texi (Introduction):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.6):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.7):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.8):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.9):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.10):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.11):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.12):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.13):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.14):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.4):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.5):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.6):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.7):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.8):
	* xemacs-faq.texi (Q1.1.9):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.4):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.5):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.6):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.7):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.8):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.9):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.2):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.3):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.4):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.5):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.6):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.7):
	* xemacs-faq.texi (Q1.5.8):
	* xemacs-faq.texi (Installation):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.6):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.7):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.3):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.4):
	* xemacs-faq.texi (Q2.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Q2.2.4):
	* xemacs-faq.texi (Q2.2.5):
	* xemacs-faq.texi (Q2.2.6):
	* xemacs-faq.texi (Q2.2.7):
	* xemacs-faq.texi (Q2.2.8):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.4):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.5):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.6):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.7):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.8):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.9):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.10):
	* xemacs-faq.texi (Q2.3.11):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.3):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.4):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.5):
	* xemacs-faq.texi (Q2.4.6):
	* xemacs-faq.texi (Display Subsystems):
	* xemacs-faq.texi (running-xemacs): Removed.
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.6):
	* xemacs-faq.texi (foo-old-losing-code-p): Removed.
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.7):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.8):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.9):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.10):
	* xemacs-faq.texi (Q3.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.1.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.1.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.1.5):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.5):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.6):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.7):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.8):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.9):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.5):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.6):
	* xemacs-faq.texi (Q3.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.4.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.4.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.4.5):
	* xemacs-faq.texi (Q3.4.6):
	* xemacs-faq.texi (Q3.5.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.5.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.5.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.5.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.6.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.6.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.6.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.7.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.7.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.7.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.7.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.7.5):
	* xemacs-faq.texi (Q3.7.6):
	* xemacs-faq.texi (Q3.7.7):
	* xemacs-faq.texi (Q3.7.8):
	* xemacs-faq.texi (Q3.8.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.8.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.8.3):
	* xemacs-faq.texi (my-toggle-toolbar): New.
	* xemacs-faq.texi (Q3.8.4):
	* xemacs-faq.texi (scroll-one-line-up): Removed.
	* xemacs-faq.texi (scroll-one-line-down): Removed.
	* xemacs-faq.texi (Q3.8.5):
	* xemacs-faq.texi (Q3.9.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.9.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.9.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.9.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.9.5):
	* xemacs-faq.texi (External Subsystems):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.6):
	* xemacs-faq.texi (global-map): Removed.
	* xemacs-faq.texi (Q4.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.2.4):
	* xemacs-faq.texi (Q4.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.3.4):
	* xemacs-faq.texi (Q4.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.4.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.4.4):
	* xemacs-faq.texi (Q4.4.5):
	* xemacs-faq.texi (Q4.5.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.5.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.5.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.5.4):
	* xemacs-faq.texi (Q4.5.5):
	* xemacs-faq.texi (Q4.6.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.6.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.6.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.6.4):
	* xemacs-faq.texi (Q4.7.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.7.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.7.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.8.1):
	* xemacs-faq.texi (Q4.8.2):
	* xemacs-faq.texi (Q4.8.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.8.4):
	* xemacs-faq.texi (Internet):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.6):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.7):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.8):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.9):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.10):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.11):
	* xemacs-faq.texi (Q5.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q5.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q5.1.3):
	* xemacs-faq.texi (Q5.1.4):
	* xemacs-faq.texi (Q5.1.5):
	* xemacs-faq.texi (Q5.1.6):
	* xemacs-faq.texi (Q5.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q5.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q5.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q5.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q5.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q5.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Q5.4.3):
	* xemacs-faq.texi (Advanced):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.3):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.4):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.5):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.6):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.4):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.5):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.6):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.7):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.8):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.9):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.10):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.11):
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.4):
	* xemacs-faq.texi (Current Events):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.6):
	* xemacs-faq.texi (Legacy Versions):
	* xemacs-faq.texi (my-function): Removed.
	* xemacs-faq.texi (Q8.0.1):

	The section on Troubleshooting (now 2.3) has been completely
	written and includes a lot of stuff that is not properly
	documented anywhere else. A fair amount of obsolete info has been
	deleted and I've incorporated the comments that people (mostly
	Stephen T) made. Former chapter 3 has been split up in two, one
	pertaining to basic I/O and the other to external I/O. What were
	formerly chapters 5 and 6 no longer exist as such; the info in
	them has been distributed across various other chapters. Old
	chapter 4 got split up, part going to the new chapter 4 on
	external I/O and part going to the new chapter 5 on the Internet.
	In this new chapter, stuff not pertaining to a specific package
	(e.g. VM or GNUS) was taken out of package-specific sections and a
	general mail section was constituted. Part of old chapter 5
	remains in a new chapter 6 devoted to Emacs Lisp and other
	advanced stuff, and a section from old chapter 3 on basic
	init-file Lisp and some stuff from old chapter 5 on Info. The
	rest of chapter 5 was just "misc" and has gotten scattered to the
	winds (mostly in chapters 3 and 4). Old chapter 6 has also gotten
	quite scattered; there is no longer any section specifically
	devoted to Windows except one of the Installation sections (along
	with a section specfically devoted to Unix), and the rest has
	moved to join the appropriate non-Windows-specific section
	elsewhere. A lot of chapters had their sections rearranged and
	likewise for sections having entries rearranged, with the
	intention that the new arrangement should be more natural. In
	general I hope that stuff should be much easier to locate. I also
	rewrote the entries on the relation between XEmacs and GNU Emacs
	on the authors of XEmacs, including lots of info on who wrote
	specific subsections.

2004-12-05 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* Makefile (TEXI2HTML): Changed to produce unsplit output.
	* Makefile (TEXI2HTML_SPLIT): New.
	* Makefile (CP): New.
	* Makefile (PHOTODIR): New.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/cl.html): Use TEXI2HTML_SPLIT.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/custom.html): Ditto.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/emodules.html): Ditto.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/external-widget.html): Ditto.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/info.html): Ditto.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/standards.html): Ditto.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/term.html): Ditto.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/termcap.html): Ditto.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/texinfo.html): Ditto.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/widget.html): Ditto.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/xemacs-faq.html): Ditto.
	Produce unsplit output for website also, copy photos to HTMLDIR.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/xemacs.html): Ditto.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/lispref.html): Ditto.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/internals.html): Ditto.
	* Makefile ($(HTMLDIR)/new-users-guide.html): Ditto.
	* xemacs-faq.texi (Q1.3.1): Fix broken image links in HTML output.

2004-11-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Better Rendering Support --
	Configuration with the Interim Patches):
	Add documentation of X resources, especially for GUI elements.
	(Better Rendering Support -- Implementation):
	More comments about specification and design issues.
	(Better Rendering Support -- Current Status):
	New subsubsection "Bugs Reported in sjt-xft".

2004-11-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Future Work -- Better Rendering Support):
	New node.
	(Top):
	(Future Work):
	(Future Work -- Lisp Engine Replacement):
	Add pointers to new node.

2004-11-16 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Top):
	* internals/internals.texi (Introduction):
	* internals/internals.texi (Authorship of XEmacs):
	* internals/internals.texi (A History of Emacs):
	* internals/internals.texi (Through Version 18):
	* internals/internals.texi (Epoch):
	* internals/internals.texi (Lucid Emacs):
	* internals/internals.texi (GNU Emacs 19):
	* internals/internals.texi (GNU Emacs 20):
	* internals/internals.texi (XEmacs):
	* internals/internals.texi (The XEmacs Split):
	* internals/internals.texi (Build-Time Dependencies):
	* internals/internals.texi (Low-Level Modules):
	* internals/internals.texi (Modules for Interfacing with the Operating System):
	* internals/internals.texi (Rules When Writing New C Code):
	* internals/internals.texi (Introduction to Writing C Code):
	* internals/internals.texi (Writing New Modules):
	* internals/internals.texi (Working with Lisp Objects):
	* internals/internals.texi (Writing Lisp Primitives):
	* internals/internals.texi (Adding Global Lisp Variables):
	* internals/internals.texi (Writing Macros):
	* internals/internals.texi (Proper Use of Unsigned Types):
	* internals/internals.texi (Major Textual Changes):
	* internals/internals.texi (Great Integral Type Renaming):
	* internals/internals.texi (Text/Char Type Renaming):
	* internals/internals.texi (Debugging and Testing):
	* internals/internals.texi (Modules for Regression Testing):
	* internals/internals.texi (Merging a Branch into the Trunk):
	* internals/internals.texi (XEmacs from the Inside):
	* internals/internals.texi (Basic Types):
	* internals/internals.texi (Low-Level Allocation):
	* internals/internals.texi (Basic Heap Allocation):
	* internals/internals.texi (Stack Allocation):
	* internals/internals.texi (Dynamic Arrays):
	* internals/internals.texi (Allocation by Blocks):
	* internals/internals.texi (Modules for Allocation):
	* internals/internals.texi (Critical Redisplay Sections):
	* internals/internals.texi (Control-G (Quit) Checking):
	* internals/internals.texi (Future Work Discussion):
	* internals/internals.texi (Discussion -- Garbage Collection):
	* internals/internals.texi (Discussion -- Pure Space):
	* internals/internals.texi (Discussion -- Hashtable-Based Marking and Cleanup):
	* internals/internals.texi (Discussion -- The Anti-Cons):
	* internals/internals.texi (Discussion -- Glyphs):
	* internals/internals.texi (Discussion -- Dialog Boxes):
	* internals/internals.texi (Discussion -- Multilingual Issues):
	* internals/internals.texi (Discussion -- Instantiators and Generic Property Accessors):
	* internals/internals.texi (image-instance-property): New.
	* internals/internals.texi (set-image-instance-property): New.
	* internals/internals.texi (Discussion -- Switching to C++):
	* internals/internals.texi (Discussion -- Windows External Widget):

	Add sections on Basic Types and Low-Level Allocation. Move module
	docs here. Incorporate dynamic array and blocktype docs from
	source.

	Add info on beta releases up to present.

	Redo chapter on "Rules When Writing New C Code", grouping stuff
	together properly. Put "Major Textual Changes" under this
	chapter. Incorporate etc/CODING-STANDARDS.

	Add discussion sections on "Instantiators and Generic Property
	Accessors" and "Switching to C++". Fill out discussion on garbage
	collection.

	Incorporate backtraces showing crashes due to problems with
	redisplay-critical-section protection.

2004-11-04 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* lispref/mule.texi (CCL Syntax):
	* lispref/mule.texi (INT-OR-CHAR): New.
	* lispref/mule.texi (CCL Statements):
	Update CCL docs.

2004-11-04 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Top):
	* internals/internals.texi (NOTE): New.
	* internals/internals.texi (list-to-texinfo): New.
	* internals/internals.texi (remove-spacing): New.
	* internals/internals.texi (table-to-texinfo): New.
	* internals/internals.texi (convert-text-to-texinfo): New.
	* internals/internals.texi ('make-future): New.
	* internals/internals.texi ('make-discussion): New.
	* internals/internals.texi ('make-old-future): New.
	* internals/internals.texi ('make-section): New.
	* internals/internals.texi ('make-subsection): New.
	* internals/internals.texi (Introduction):
	* internals/internals.texi (divisions): New.
	* internals/internals.texi (Authorship of XEmacs):
	* internals/internals.texi (XEmacs):
	* internals/internals.texi (The XEmacs Split):
	* internals/internals.texi (Author): New.
	* internals/internals.texi (XEmacs from the Outside):
	* internals/internals.texi (The Lisp Language):
	* internals/internals.texi (XEmacs from the Perspective of Building):
	* internals/internals.texi (Build-Time Dependencies):
	* internals/internals.texi (The Modules of XEmacs):
	* internals/internals.texi (A Summary of the Various XEmacs Modules):
	* internals/internals.texi (ways): Removed.
	* internals/internals.texi (Low-Level Modules):
	* internals/internals.texi (Basic Lisp Modules):
	* internals/internals.texi (Modules for Standard Editing Operations):
	* internals/internals.texi (files): Removed.
	* internals/internals.texi (Modules for Interfacing with the File System):
	* internals/internals.texi (some_variable): Removed.
	* internals/internals.texi (Modules for Other Aspects of the Lisp Interpreter and Object System):
	* internals/internals.texi (Modules for Interfacing with the Operating System):
	* internals/internals.texi (character): Removed.
	* internals/internals.texi (Major Textual Changes):
	* internals/internals.texi (Great Integral Type Renaming):
	* internals/internals.texi (commands): Removed.
	* internals/internals.texi (Text/Char Type Renaming):
	* internals/internals.texi (pattern): Removed.
	* internals/internals.texi (Rules When Writing New C Code):
	* internals/internals.texi (A Reader's Guide to XEmacs Coding Conventions):
	* internals/internals.texi (General Coding Rules):
	* internals/internals.texi (examples): Removed.
	* internals/internals.texi (Object-Oriented Techniques for C):
	* internals/internals.texi (Writing Lisp Primitives):
	* internals/internals.texi (Writing Good Comments):
	* internals/internals.texi (Adding Global Lisp Variables):
	* internals/internals.texi (Writing Macros):
	* internals/internals.texi (Proper Use of Unsigned Types):
	* internals/internals.texi (Techniques for XEmacs Developers):
	* internals/internals.texi (Regression Testing XEmacs):
	* internals/internals.texi (How to Regression-Test):
	* internals/internals.texi (Modules for Regression Testing):
	* internals/internals.texi (CVS Techniques):
	* internals/internals.texi (Merging a Branch into the Trunk):
	* internals/internals.texi (XEmacs from the Inside):
	* internals/internals.texi (The XEmacs Object System (Abstractly Speaking)):
	* internals/internals.texi (How Lisp Objects Are Represented in C):
	* internals/internals.texi (Allocation of Objects in XEmacs Lisp):
	* internals/internals.texi (Introduction to Allocation):
	* internals/internals.texi (Garbage Collection):
	* internals/internals.texi (GCPROing):
	* internals/internals.texi (Garbage Collection - Step by Step):
	* internals/internals.texi (Invocation):
	* internals/internals.texi (garbage_collect_1):
	* internals/internals.texi (mark_object):
	* internals/internals.texi (gc_sweep):
	* internals/internals.texi (sweep_lcrecords_1):
	* internals/internals.texi (compact_string_chars):
	* internals/internals.texi (sweep_strings):
	* internals/internals.texi (sweep_bit_vectors_1):
	* internals/internals.texi (Integers and Characters):
	* internals/internals.texi (Allocation from Frob Blocks):
	* internals/internals.texi (lrecords):
	* internals/internals.texi (Low-level allocation):
	* internals/internals.texi (Cons):
	* internals/internals.texi (Vector):
	* internals/internals.texi (Bit Vector):
	* internals/internals.texi (Symbol):
	* internals/internals.texi (Marker):
	* internals/internals.texi (String):
	* internals/internals.texi (Compiled Function):
	* internals/internals.texi (The Lisp Reader and Compiler):
	* internals/internals.texi (Evaluation; Stack Frames; Bindings):
	* internals/internals.texi (Evaluation):
	* internals/internals.texi (Dynamic Binding; The specbinding Stack; Unwind-Protects):
	* internals/internals.texi (Simple Special Forms):
	* internals/internals.texi (Catch and Throw):
	* internals/internals.texi (Error Trapping):
	* internals/internals.texi (Symbols and Variables):
	* internals/internals.texi (Introduction to Symbols):
	* internals/internals.texi (Obarrays):
	* internals/internals.texi (Symbol Values):
	* internals/internals.texi (Buffers):
	* internals/internals.texi (Introduction to Buffers):
	* internals/internals.texi (Buffer Lists):
	* internals/internals.texi (Markers and Extents):
	* internals/internals.texi (The Buffer Object):
	* internals/internals.texi (Text):
	* internals/internals.texi (The Text in a Buffer):
	* internals/internals.texi (Ibytes and Ichars):
	* internals/internals.texi (Byte-Char Position Conversion):
	* internals/internals.texi (Searching and Matching):
	* internals/internals.texi (Multilingual Support):
	* internals/internals.texi (Introduction to Multilingual Issues #1):
	* internals/internals.texi (Introduction to Multilingual Issues #2):
	* internals/internals.texi (Introduction to Multilingual Issues #3):
	* internals/internals.texi (Introduction to Multilingual Issues #4):
	* internals/internals.texi (Character Sets):
	* internals/internals.texi (Encodings):
	* internals/internals.texi (Japanese EUC (Extended Unix Code)):
	* internals/internals.texi (JIS7):
	* internals/internals.texi (Internal Mule Encodings):
	* internals/internals.texi (Internal String Encoding):
	* internals/internals.texi (Internal Character Encoding):
	* internals/internals.texi (Byte/Character Types; Buffer Positions; Other Typedefs):
	* internals/internals.texi (Byte Types):
	* internals/internals.texi (Different Ways of Seeing Internal Text):
	* internals/internals.texi (Buffer Positions):
	* internals/internals.texi (Other Typedefs):
	* internals/internals.texi (Usage of the Various Representations):
	* internals/internals.texi (Working With the Various Representations):
	* internals/internals.texi (Internal Text API's):
	* internals/internals.texi (Basic internal-format API's):
	* internals/internals.texi (The DFC API):
	* internals/internals.texi (The Eistring API):
	* internals/internals.texi (Coding for Mule):
	* internals/internals.texi (Character-Related Data Types):
	* internals/internals.texi (Working With Character and Byte Positions):
	* internals/internals.texi (Conversion to and from External Data):
	* internals/internals.texi (General Guidelines for Writing Mule-Aware Code):
	* internals/internals.texi (An Example of Mule-Aware Code):
	* internals/internals.texi (Mule-izing Code):
	* internals/internals.texi (CCL):
	* internals/internals.texi (Microsoft Windows-Related Multilingual Issues):
	* internals/internals.texi (Microsoft Documentation):
	* internals/internals.texi (Locales):
	* internals/internals.texi (More about code pages):
	* internals/internals.texi (More about locales):
	* internals/internals.texi (Unicode support under Windows):
	* internals/internals.texi (The golden rules of writing Unicode-safe code):
	* internals/internals.texi (The format of the locale in setlocale()):
	* internals/internals.texi (Random other Windows I18N docs):
	* internals/internals.texi (Modules for Internationalization):
	* internals/internals.texi (Consoles; Devices; Frames; Windows):
	* internals/internals.texi (Introduction to Consoles; Devices; Frames; Windows):
	* internals/internals.texi (Point):
	* internals/internals.texi (Window Hierarchy):
	* internals/internals.texi (The Window Object):
	* internals/internals.texi (Modules for the Basic Displayable Lisp Objects):
	* internals/internals.texi (The Redisplay Mechanism):
	* internals/internals.texi (Critical Redisplay Sections):
	* internals/internals.texi (Line Start Cache):
	* internals/internals.texi (Redisplay Piece by Piece):
	* internals/internals.texi (Modules for the Redisplay Mechanism):
	* internals/internals.texi (Modules for other Display-Related Lisp Objects):
	* internals/internals.texi (Extents):
	* internals/internals.texi (Introduction to Extents):
	* internals/internals.texi (Extent Ordering):
	* internals/internals.texi (Format of the Extent Info):
	* internals/internals.texi (Zero-Length Extents):
	* internals/internals.texi (Mathematics of Extent Ordering):
	* internals/internals.texi (Extent Fragments):
	* internals/internals.texi (Faces):
	* internals/internals.texi (Glyphs):
	* internals/internals.texi (Specifiers):
	* internals/internals.texi (Menus):
	* internals/internals.texi (Events and the Event Loop):
	* internals/internals.texi (Introduction to Events):
	* internals/internals.texi (Main Loop):
	* internals/internals.texi (Specifics of the Event Gathering Mechanism):
	* internals/internals.texi (Specifics About the Emacs Event):
	* internals/internals.texi (Event Queues):
	* internals/internals.texi (Event Stream Callback Routines):
	* internals/internals.texi (Other Event Loop Functions):
	* internals/internals.texi (Stream Pairs):
	* internals/internals.texi (Converting Events):
	* internals/internals.texi (Dispatching Events; The Command Builder):
	* internals/internals.texi (Focus Handling):
	* internals/internals.texi (Editor-Level Control Flow Modules):
	* internals/internals.texi (Asynchronous Events; Quit Checking):
	* internals/internals.texi (Signal Handling):
	* internals/internals.texi (Control-G (Quit) Checking):
	* internals/internals.texi (Profiling):
	* internals/internals.texi (Asynchronous Timeouts):
	* internals/internals.texi (Exiting):
	* internals/internals.texi (Lstreams):
	* internals/internals.texi (Creating an Lstream):
	* internals/internals.texi (Lstream Types):
	* internals/internals.texi (Lstream Functions):
	* internals/internals.texi (Lstream Methods):
	* internals/internals.texi (Subprocesses):
	* internals/internals.texi (Interface to MS Windows):
	* internals/internals.texi (Different kinds of Windows environments):
	* internals/internals.texi (Windows Build Flags):
	* internals/internals.texi (Windows I18N Introduction):
	* internals/internals.texi (Modules for Interfacing with MS Windows):
	* internals/internals.texi (Interface to the X Window System):
	* internals/internals.texi (Lucid Widget Library):
	* internals/internals.texi (Generic Widget Interface):
	* internals/internals.texi (dependencies): New.
	* internals/internals.texi (routines): New.
	* internals/internals.texi (Summary): New.
	* internals/internals.texi (Scrollbars):
	* internals/internals.texi (Menubars):
	* internals/internals.texi (Checkboxes and Radio Buttons):
	* internals/internals.texi (Progress Bars):
	* internals/internals.texi (Tab Controls):
	* internals/internals.texi (Modules for Interfacing with X Windows):
	* internals/internals.texi (Dumping):
	* internals/internals.texi (Dumping Justification):
	* internals/internals.texi (Overview):
	* internals/internals.texi (Data descriptions):
	* internals/internals.texi (Dumping phase):
	* internals/internals.texi (Object inventory):
	* internals/internals.texi (Address allocation):
	* internals/internals.texi (The header):
	* internals/internals.texi (Data dumping):
	* internals/internals.texi (Pointers dumping):
	* internals/internals.texi (Reloading phase):
	* internals/internals.texi (Abstract): New.
	* internals/internals.texi (Remaining issues):
	* internals/internals.texi (Future Work):
	* internals/internals.texi (Future Work -- General Suggestions):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Elisp Compatibility Package):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Drag-n-Drop):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Standard Interface for Enabling Extensions):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Better Initialization File Scheme):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Keyword Parameters):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Property Interface Changes):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Toolbars):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Easier Toolbar Customization):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Toolbar Interface Changes):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Menu API Changes):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Removal of Misc-User Event Type):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Mouse Pointer):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Abstracted Mouse Pointer Interface):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Busy Pointer):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Extents):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Everything should obey duplicable extents):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Version Number and Development Tree Organization):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Improvements to the @code{xemacs.org} Website):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Keybindings):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Keybinding Schemes):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Better Support for Windows Style Key Bindings):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Misc Key Binding Ideas):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Byte Code Snippets):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Autodetection):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Conversion Error Detection):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Unicode):
	* internals/internals.texi (Future Work -- BIDI Support):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Localized Text/Messages):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Lisp Stream API):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Multiple Values):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Macros):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Specifiers):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Display Tables):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Making Elisp Function Calls Faster):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Lisp Engine Replacement):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Lisp Engine Discussion):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Lisp Engine Replacement -- Implementation):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Startup File Modification by Packages):
	* internals/internals.texi (Future Work Discussion):
	* internals/internals.texi (Discussion -- garbage collection):
	* internals/internals.texi (Discussion -- glyphs):
	* internals/internals.texi (Discussion -- Dialog Boxes):
	* internals/internals.texi (Discussion -- Multilingual Issues):
	* internals/internals.texi (Discussion -- Windows External Widget):
	* internals/internals.texi (Discussion -- Packages):
	* internals/internals.texi (Discussion -- Distribution Layout):
	* internals/internals.texi (Old Future Work):
	* internals/internals.texi (Old Future Work -- A Portable Unexec Replacement):
	* internals/internals.texi (backtrace): New.
	* internals/internals.texi (Old Future Work -- Indirect Buffers):
	* internals/internals.texi (emacs-lisp): New.
	* internals/internals.texi (Old Future Work -- Improvements in support for non-ASCII (European) keysyms under X):
	* internals/internals.texi (Newsgroups): New.
	* internals/internals.texi (Old Future Work -- RTF Clipboard Support):
	* internals/internals.texi (own-selection): New.
	* internals/internals.texi (Old Future Work -- xemacs.org Mailing Address Changes):
	* internals/internals.texi (COMMENT): New.
	* internals/internals.texi (Old Future Work -- Lisp callbacks from critical areas of the C code):
	* internals/internals.texi (Now): Removed.
	* internals/internals.texi (Proof): Removed.
	* internals/internals.texi (Note): Removed.
	* internals/internals.texi (Date): New.
	* internals/internals.texi (ben): Removed.
	* internals/internals.texi (importance): New.
	* internals/internals.texi (From): New.
	Major work on internals manual. Rearranged many chapters so as to
	lie in coherent divisions.
	Add tons of stuff to Future Work, Old Future Work, Discussions.
	Add lots of stuff to Mule section (Multilingual ...).
	Remove index.texi, incorporate into internals.texi.
	Section on early history and an introduction.
	Section on XEmacs split. Lots of new MS Windows docs
	Mostly recently: Windows-I18N docs. Lots if new I18N docs.
	Loads of other stuff.

2004-11-02 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/index.texi:
	Deleted. Incorporated into internals.texi. Having a separate
	index file messes up texinfo-master-menu.

	* internals/internals.texi:
	* internals/internals.texi (Top):
	* internals/internals.texi (Introduction):
	* internals/internals.texi (Authorship of XEmacs):
	* internals/internals.texi (A History of Emacs):
	* internals/internals.texi (Through Version 18):
	* internals/internals.texi (Lucid Emacs):
	* internals/internals.texi (GNU Emacs 19):
	* internals/internals.texi (GNU Emacs 20):
	* internals/internals.texi (XEmacs):
	* internals/internals.texi (XEmacs From the Outside):
	* internals/internals.texi (The Lisp Language):
	* internals/internals.texi (XEmacs From the Perspective of Building):
	* internals/internals.texi (The XEmacs Object System (Abstractly Speaking)):
	* internals/internals.texi (How Lisp Objects Are Represented in C):
	* internals/internals.texi (Major Textual Changes):
	* internals/internals.texi (Great Integral Type Renaming):
	* internals/internals.texi (Text/Char Type Renaming):
	* internals/internals.texi (Rules When Writing New C Code):
	* internals/internals.texi (A Reader's Guide to XEmacs Coding Conventions):
	* internals/internals.texi (General Coding Rules):
	* internals/internals.texi (Object-Oriented Techniques for C):
	* internals/internals.texi (Writing Lisp Primitives):
	* internals/internals.texi (Writing Good Comments):
	* internals/internals.texi (Adding Global Lisp Variables):
	* internals/internals.texi (Writing Macros):
	* internals/internals.texi (Proper Use of Unsigned Types):
	* internals/internals.texi (Techniques for XEmacs Developers):
	* internals/internals.texi (Regression Testing XEmacs):
	* internals/internals.texi (How to Regression-Test):
	* internals/internals.texi (Modules for Regression Testing):
	* internals/internals.texi (CVS Techniques):
	* internals/internals.texi (Merging a Branch into the Trunk):
	* internals/internals.texi (The Modules of XEmacs):
	* internals/internals.texi (A Summary of the Various XEmacs Modules):
	* internals/internals.texi (Low-Level Modules):
	* internals/internals.texi (Basic Lisp Modules):
	* internals/internals.texi (Modules for Standard Editing Operations):
	* internals/internals.texi (Modules for Interfacing with the File System):
	* internals/internals.texi (Modules for Other Aspects of the Lisp Interpreter and Object System):
	* internals/internals.texi (Modules for Interfacing with the Operating System):
	* internals/internals.texi (Allocation of Objects in XEmacs Lisp):
	* internals/internals.texi (Introduction to Allocation):
	* internals/internals.texi (Garbage Collection):
	* internals/internals.texi (GCPROing):
	* internals/internals.texi (Garbage Collection - Step by Step):
	* internals/internals.texi (Invocation):
	* internals/internals.texi (garbage_collect_1):
	* internals/internals.texi (mark_object):
	* internals/internals.texi (gc_sweep):
	* internals/internals.texi (sweep_lcrecords_1):
	* internals/internals.texi (compact_string_chars):
	* internals/internals.texi (Integers and Characters):
	* internals/internals.texi (Allocation from Frob Blocks):
	* internals/internals.texi (lrecords):
	* internals/internals.texi (Low-level allocation):
	* internals/internals.texi (Cons):
	* internals/internals.texi (Vector):
	* internals/internals.texi (Symbol):
	* internals/internals.texi (Marker):
	* internals/internals.texi (String):
	* internals/internals.texi (Dumping):
	* internals/internals.texi (Dumping Justification):
	* internals/internals.texi (Overview):
	* internals/internals.texi (Data descriptions):
	* internals/internals.texi (Dumping phase):
	* internals/internals.texi (Object inventory):
	* internals/internals.texi (Address allocation):
	* internals/internals.texi (The header):
	* internals/internals.texi (Data dumping):
	* internals/internals.texi (Pointers dumping):
	* internals/internals.texi (Reloading phase):
	* internals/internals.texi (Remaining issues):
	* internals/internals.texi (Events and the Event Loop):
	* internals/internals.texi (Introduction to Events):
	* internals/internals.texi (Main Loop):
	* internals/internals.texi (Specifics of the Event Gathering Mechanism):
	* internals/internals.texi (Specifics About the Emacs Event):
	* internals/internals.texi (Event Queues):
	* internals/internals.texi (Event Stream Callback Routines):
	* internals/internals.texi (IMPORTANT): New.
	* internals/internals.texi (Other Event Loop Functions):
	* internals/internals.texi (Stream Pairs):
	* internals/internals.texi (Converting Events):
	* internals/internals.texi (Dispatching Events; The Command Builder):
	* internals/internals.texi (Focus Handling):
	* internals/internals.texi (Editor-Level Control Flow Modules):
	* internals/internals.texi (Asynchronous Events; Quit Checking):
	* internals/internals.texi (Control-G (Quit) Checking):
	* internals/internals.texi (completely): New.
	* internals/internals.texi (Profiling):
	* internals/internals.texi (Exiting):
	* internals/internals.texi (BEWARE): New.
	* internals/internals.texi (Evaluation; Stack Frames; Bindings):
	* internals/internals.texi (Evaluation):
	* internals/internals.texi (Dynamic Binding; The specbinding Stack; Unwind-Protects):
	* internals/internals.texi (Simple Special Forms):
	* internals/internals.texi (Catch and Throw):
	* internals/internals.texi (Introduction to Symbols):
	* internals/internals.texi (Obarrays):
	* internals/internals.texi (Symbol Values):
	* internals/internals.texi (Buffers):
	* internals/internals.texi (Introduction to Buffers):
	* internals/internals.texi (Buffer Lists):
	* internals/internals.texi (Markers and Extents):
	* internals/internals.texi (The Buffer Object):
	* internals/internals.texi (Text):
	* internals/internals.texi (The Text in a Buffer):
	* internals/internals.texi (Ibytes and Ichars):
	* internals/internals.texi (Byte-Char Position Conversion):
	* internals/internals.texi (Searching and Matching):
	* internals/internals.texi (Multilingual Support):
	* internals/internals.texi (Introduction to Multilingual Issues #1):
	* internals/internals.texi (Introduction to Multilingual Issues #2):
	* internals/internals.texi (Introduction to Multilingual Issues #3):
	* internals/internals.texi (Introduction to Multilingual Issues #4):
	* internals/internals.texi (Character Sets):
	* internals/internals.texi (Encodings):
	* internals/internals.texi (Japanese EUC (Extended Unix Code)):
	* internals/internals.texi (JIS7):
	* internals/internals.texi (Internal Mule Encodings):
	* internals/internals.texi (Internal String Encoding):
	* internals/internals.texi (Internal Character Encoding):
	* internals/internals.texi (Byte/Character Types; Buffer Positions; Other Typedefs):
	* internals/internals.texi (Byte Types):
	* internals/internals.texi (Different Ways of Seeing Internal Text):
	* internals/internals.texi (prefixes): New.
	* internals/internals.texi (C): New.
	* internals/internals.texi (U): New.
	* internals/internals.texi (S): New.
	* internals/internals.texi (Specifically): New.
	* internals/internals.texi (Buffer Positions):
	* internals/internals.texi (Other Typedefs):
	* internals/internals.texi (Usage of the Various Representations):
	* internals/internals.texi (Working With the Various Representations):
	* internals/internals.texi (Internal Text API's):
	* internals/internals.texi (Basic internal-format API's):
	* internals/internals.texi (The DFC API):
	* internals/internals.texi (The Eistring API):
	* internals/internals.texi (Coding for Mule):
	* internals/internals.texi (Character-Related Data Types):
	* internals/internals.texi (Working With Character and Byte Positions):
	* internals/internals.texi (Conversion to and from External Data):
	* internals/internals.texi (General Guidelines for Writing Mule-Aware Code):
	* internals/internals.texi (An Example of Mule-Aware Code):
	* internals/internals.texi (Mule-izing Code):
	* internals/internals.texi (CCL):
	* internals/internals.texi (Modules for Internationalization):
	* internals/internals.texi (The Lisp Reader and Compiler):
	* internals/internals.texi (Lstreams):
	* internals/internals.texi (Creating an Lstream):
	* internals/internals.texi (Lstream Types):
	* internals/internals.texi (Lstream Functions):
	* internals/internals.texi (Lstream Methods):
	* internals/internals.texi (Introduction to Consoles; Devices; Frames; Windows):
	* internals/internals.texi (Point):
	* internals/internals.texi (Window Hierarchy):
	* internals/internals.texi (The Window Object):
	* internals/internals.texi (Modules for the Basic Displayable Lisp Objects):
	* internals/internals.texi (The Redisplay Mechanism):
	* internals/internals.texi (Critical Redisplay Sections):
	* internals/internals.texi (Line Start Cache):
	* internals/internals.texi (Redisplay Piece by Piece):
	* internals/internals.texi (Modules for the Redisplay Mechanism):
	* internals/internals.texi (Modules for other Display-Related Lisp Objects):
	* internals/internals.texi (Introduction to Extents):
	* internals/internals.texi (Extent Ordering):
	* internals/internals.texi (Format of the Extent Info):
	* internals/internals.texi (Zero-Length Extents):
	* internals/internals.texi (Mathematics of Extent Ordering):
	* internals/internals.texi (Extent Fragments):
	* internals/internals.texi (Faces):
	* internals/internals.texi (Glyphs):
	* internals/internals.texi (Specifiers):
	* internals/internals.texi (Menus):
	* internals/internals.texi (Subprocesses):
	* internals/internals.texi (Interface to MS Windows):
	* internals/internals.texi (Different kinds of Windows environments):
	* internals/internals.texi (Windows Build Flags):
	* internals/internals.texi (Windows I18N Introduction):
	* internals/internals.texi (Modules for Interfacing with MS Windows):
	* internals/internals.texi (Interface to the X Window System):
	* internals/internals.texi (Generic Widget Interface):
	* internals/internals.texi (Scrollbars):
	* internals/internals.texi (Menubars):
	* internals/internals.texi (Checkboxes and Radio Buttons):
	* internals/internals.texi (Modules for Interfacing with X Windows):
	* internals/internals.texi (Future Work):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Elisp Compatibility Package):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Drag-n-Drop):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Standard Interface for Enabling Extensions):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Better Initialization File Scheme):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Keyword Parameters):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Property Interface Changes):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Easier Toolbar Customization):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Toolbar Interface Changes):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Menu API Changes):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Removal of Misc-User Event Type):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Mouse Pointer):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Abstracted Mouse Pointer Interface):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Busy Pointer):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Extents):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Everything should obey duplicable extents):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Version Number and Development Tree Organization):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Improvements to the @code{xemacs.org} Website):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Keybinding Schemes):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Better Support for Windows Style Key Bindings):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Misc Key Binding Ideas):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Byte Code Snippets):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Autodetection):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Conversion Error Detection):
	* internals/internals.texi (Future Work -- BIDI Support):
	* internals/internals.texi (Future Work -- Localized Text/Messages):
	* internals/internals.texi (freeze): New.
	* internals/internals.texi (fail-safe): New.
	* internals/internals.texi (like): New.
	* internals/internals.texi (user): New.
	* internals/internals.texi (ben): New.
	* internals/internals.texi ('type): New.
	* internals/internals.texi (NOTE): New.
	* internals/internals.texi (ILLEGIBLE): New.
	* internals/internals.texi (language): New.
	* internals/internals.texi (preprocessing): New.
	* internals/internals.texi (Subject): New.
	* internals/internals.texi (http): New.
	* internals/internals.texi (Now): Removed.
	* internals/internals.texi (wrong): New.
	* internals/internals.texi (Proof): Removed.

	Add bunches and bunches and bunches and bunches of stuff, taken
	from documentation floating around in various places -- text.c,
	file-coding.c, other .c and .h files, stuff that I wrote up for an
	old XEmacs contract, proposals written up in the process of an
	e-mail discussion, etc. Fix up some mistakes, esp. in CCL. Extra
	crap from CCL, duplicated with Lispref, removed. Sections on Old
	Future Work and Future Work Discussion added.

	Bunches of other work. Add bunches of documentation taken from the
	source code. Fixup various places to use @strong{}, @code{},
	@file{}. Create new Text chapter, split off from Buffers and
	Textual Representation. Create new chapter for MS Windows, mostly
	written from scratch. Consolidate all Mule info under
	"Multilingual Support". Break up chapter on modules and move some
	parts to the sections discussing the modules, for consolidation
	purposes. Add a big cross-reference table for all the modules to
	where they're discussed (or not). New chapter Asynchronous
	Events; Quit Checking. (Taken from various parts of the code.) New
	Introduction. New section on Focus Handling (from the code).

	NOTE that in the process, I discovered that we essentially have
	FOUR redundant introductions to Mule issues! Someone really needs
	to go through and clean them up and integrate them (sjt?).

2003-07-18 Alexey Mahotkin <alexm@hsys.msk.ru>

	* lispref/windows.texi (Basic Windows): Fix typo.

2004-10-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.18 "chestnut" is released.

2003-11-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/control.texi (Examples of Catch): Mention use of a cons
	as a catch tag.

2004-07-20 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/glyphs.texi (Image Instantiator Formats): Add a few
	words about the tab control widget.

2004-05-14 Darryl Okahata <darrylo@xemacs.org>

	* lispref/windows.texi. Added documentation for the functions,
	``current-pixel-row'' and ``current-pixel-column''.

2004-09-13 Jerry James <james@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Modules for Interfacing with the
	Operating System): The code formerly in callproc.c is now
	implemented in Lisp in process.el.

2004-08-30 Jerry James <james@xemacs.org>

	* lispref/text.texi: Document text fields.

2004-09-08 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/searching.texi (Syntax of Regexps): Add example of use
	of shy groups in variable subexpression, correct rumor that there
	may be substantial performance gain. Document double-digit back-
	references.

2004-08-13 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/help.texi (Misc Help): Info-goto-emacs-key-command-node
	to function index. Document Info-goto-emacs-command-node.

	* lispref/positions.texi (Text Lines): makeinfo doesn't like Note:.

2004-07-19 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/glyphs.texi: Complete reorganization, some content updated.
	* lispref/lispref.texi (Top): Update menu to match.
	* lispref/extents.texi (Extent Properties): Update xref.

2004-06-29 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Modules for Other Aspects of the Lisp
	Interpreter and Object System): Add description of Sextword syntax
	class (now obsolete).

2004-06-20 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Techniques for XEmacs Developers): Be
	specific when discussing optimization.
	(Techniques for XEmacs Developers): Fragments that are meaningless
	by themselves or contain placeholders should be @samp, not @code.
	(Modules for Internationalization): Add description of mule-coding.c
	and further deprecate mule.c.
	(Modules for Regression Testing): Add {tag,weak}-tests.el to list.

2004-07-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q3.10.2): Mention that `pending-delete' is in
	the "pc" package.

2004-06-15 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/specifiers.texi (Specifier Instancing): Add "neon
	modeline" hack as an example. Thanks to Giacomo Boffi.

2004-06-07 Jerry James <james@xemacs.org>

	* lispref/modes.texi (Major Modes): Document -mode functions, and
	the use of a nil argument to defined-derived mode.
	* lispref/modes.texi (Major Mode Conventions): Describe the use of
	delay-mode-hooks and define-derived-mode.
	* lispref/modes.texi (Derived Modes): Warn against the use of
	interactive specs in derived mode definitions.
	* lispref/modes.texi (Hooks): Document run-mode-hooks,
	delay-mode-hooks, run-hook-with-args,
	run-hook-with-args-until-failure, and0
	run-hook-with-args-until-success.

2004-06-14 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/glyphs.texi (Creating Glyphs): Improve discussion, fix a
	couple of typos.

	* lispref/faces.texi (Face Properties): Background pixmaps
	can be used on GTK and MS Windows.
	(Face Convenience Functions): Cross-reference glyph interface.
	Background pixmap is an image specifier, not a glyph.

2004-05-21 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/numbers.texi (Comparison of Numbers): Clarify bigfloat eql.
	(Predicates on Numbers): Fix thinko in description of `bigfloatp'.

2004-05-10 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/numbers.texi (Numbers): Remove reference to "fixed-
	precision rationals," and fix description of floating-point
	contagion.
	(Integer Basics, Float Basics): Fix typos.
	(Canonicalization and Contagion): Complete rewrite.
	(Predicates on Numbers): Add fixnump, bignump, ratiop, rationalp,
	bigfloatp, floatingp, realp, oddp and evenp.
	(Rational Basics): Add numerator and denominator.
	(Random Numbers): Fix description of range, and add paranoid
	comment about how unpredictable `(random t)' is.
	(Canonicalization and Contagion): Renamed from Contagion and
	Canonicalization.
	(The Bignum Extension): Fix it in menu.

2004-05-10 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Object-Oriented Techniques for C):
	Remove reference to "encouraging port to C++".

2004-04-19 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/numbers.texi (The Bignum Extension): Mention the feature
	symbols provided.

2004-04-19 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/numbers.texi (Rational Basics): There's a reason why
	this node is named "Rational" and not "Ratio" in the menu....

2004-04-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Object-Oriented Techniques in XEmacs):
	New node.
	(The XEmacs Object System (Abstractly Speaking)):
	Reorder the list of objects somewhat.
	Add brief descriptions of the arbitrary-precision number types.
	(Writing Good Comments): Slight revision, recommend @xemacs alias.
	(Character-Related Data Types): Add a few comments re Unicode.
	(Working With Character and Byte Positions): Ditto.
	(General Guidelines for Writing Mule-Aware Code): Query.
	(Conversion to and from External Data): Ditto.
	(Techniques for XEmacs Developers): Typo.
	(Modules for Regression Testing): Add an xref.
	(Overview): Note that dump file is now inside the executable.
	(Remaining issues): Mention ExecShield vs. pdumper.
	(Searching and Matching): Mention UTF-8 wrt Mule.

2004-02-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* widget.texi (Introduction): Update historical references a bit.
	Fix many typos and grammatical problems.
	(User Interface): Fix typo.

2004-04-09 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/numbers.texi (Numbers): Describe bignums, ratios, and
	bigfloats briefly.
	(Integer Basics): We've had 31-bit integers for a while. Fix the
	statement of minimum available precision and the examples.
	Document most-positive-fixnum and most-negative-fixnum. Add a
	pointer to the node "The Bignum Extension".
	(Float Basics): Document most-positive-float, most-negative-float,
	least-positive-float, least-positive-normalized-float,
	least-negative-float, and least-negative-normalized-float. Add a
	pointer to the node "The Bignum Extension".
	(Comparison of Numbers): Update for bignums.

	(The Bignum Extension):
	(Bignum Basics):
	(Ratio Basics):
	(Bigfloat Basics):
	(Contagion and Canonicalization):
	(Compatibility Issues):
	New nodes.

	* lispref/lispref.texi (Top):
	* lispref/numbers.texi (Numbers):
	Add nodes "Ratio Basics" and "The Bignum Extension" to menus.

2004-01-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/specifiers.texi: Update FSF copyright.
    (Specifier Compatibility Notes): New node.

	* lispref/glyphs.texi (Glyph Properties): Fix typo.
	(Glyphs):
	(Native GUI Widgets): New node.

	* lispref/gutter.texi (Gutter Descriptor Format): Node deleted.
	(Gutter):
	(Gutter Intro):
	(Creating Gutter):
	(Specifying a Gutter):
	Pluralize node name to Creating Gutters.
	(Creating Gutters): Improve explanation of gutter descriptors.
	(Other Gutter Variables): Remove extraneous text.
	(Common Gutter Widgets): In lieu of real documentation, at least
	point to gutter-items.el.

2004-04-06 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	Lightly revised from <psr7v1j039.fsf@diannao.ittc.ku.edu>.
	Thanks to Jerry James <james@xemacs.org>.

	* xemacs-faq.texi (Top, Miscellaneous): In menus, renumber Section
	5.3 and Q5.3.1-12 as 5.4.x, and add Mathematics and Q5.3.1-4 as
	replacement section 5.3.
	(Q5.3.1, Q5.3.2, Q5.3.3, Q5.3.4) New FAQs for bignums.
	(Q5.2.1, Q8.0.1) Add @unnumberedsec headings.
	(Q6.4.1) Correct @unnumberedsec heading.

2004-03-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.17 "chayote" is released.

2004-02-20 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (GCPROing): Mention `Fsignal'. Clarify
	that references, not the objects themselves, are what is marked.

2004-01-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/specifiers.texi (Copyright): Update.

	(Creating Specifiers): Correct more instances of subject-verb
	disagreement.

2004-01-24 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/specifiers.texi (Specifier Instancing Functions): Fix
	typos, thanks to Ilpo Nyyss�nen.

2004-01-23 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/specifiers.texi (Specifier Instancing Functions): Add
	documentation of `specifier-matching-instance'.
	(Introduction to Specifiers): Fix typos.
	(Simple Specifier Usage): Cross-reference Toolbar Intro.
	(Creating Specifiers):
	(Specifier Instancing Functions):
	(Adding Specifications):
	Various improvements. Deprecate set-specifier a bit more.

2004-01-20 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/specifiers.texi (Specifier Examples): Add new example,
	pluralize node name and section title.
	(Specifiers): Pluralize "Specifier Examples" in menu.

	* lispref/lispref.texi (Top): Pluralize "Specifier Examples" in menu.

2003-11-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi: Fix Tony Rossini's address.

2003-12-15 Steve Youngs <sryoungs@bigpond.net.au>

	* lispref/customize.texi (Defining New Types): New node.
	From Per Abrahamsen <abraham@dina.kvl.dk>

2003-10-16 Ilya N. Golubev <gin@mo.msk.ru>

	* lispref/tips.texi (Comment Tips): Typo fix.

2003-10-10 Ilya N. Golubev <gin@mo.msk.ru>

	* new-users-guide/custom2.texi (Init File):

	Fix up erroneous uses of @var instead of @code for the names of
	particular variables in programming languages.

2003-10-10 Ilya N. Golubev <gin@mo.msk.ru>

	* custom.texi (The Init File):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.3):
	(Q2.1.5):

	* internals/internals.texi (Modules for Internationalization):

	* lispref/display.texi (Beeping):
	* lispref/ldap.texi (Encoder/Decoder Functions):
	* lispref/markers.texi (The Mark):
	(The Region):
	* lispref/menus.texi (Menu Accelerator Functions):
	* lispref/numbers.texi (Math Functions):
	* lispref/packaging.texi (package-info.in):
	(Makefile):
	(Local.rules File):
	* lispref/postgresql.texi (libpq Lisp Symbols and DataTypes):
	(libpq Lisp Variables):
	(Synchronous Interface Functions):
	(Other libpq Functions):

	* new-users-guide/custom2.texi (Init File):
	(Setting Variables):
	* new-users-guide/files.texi (File Names):
	(Saving Files):
	* new-users-guide/search.texi (Search and Replace):

	* xemacs/custom.texi (X Resources):

	Fix up erroneous uses of @var instead of @code for the names of
	particular variables in programming languages.

2003-10-10 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* Makefile: Remove old package and redundant cruft.

2003-10-10 Ilya N. Golubev <gin@mo.msk.ru>

	* lispref/mule.texi (Charset Property Functions): Charset registry
	can be set.
	(Predefined Charsets): Add registry to Vietnamese charset names.

2003-09-26 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.16 "celeriac" is released.

2003-09-22 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* lispref/backups.texi (Reverting): Fix the PRINTED-MANUAL-TITLE
	argument for a cross reference to "The XEmacs User's Manual".

2003-08-15 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi: Update copyright notice.
	(GCPROing): Add missing period.
	(Adding Global Lisp Variables): general.c -> general-slots.h.
	(A Reader's Guide to XEmacs Coding Conventions): New node.

2003-09-20 Ilya N. Golubev <gin@mo.msk.ru>

	* xemacs/mini.texi (Minibuffer): Add customizing message display
	reference.
	* lispref/display.texi (Customizing Message Display): New,
	describe `redisplay-echo-area-function',
	`undisplay-echo-area-function', `minibuffer-echo-wait-function'.
	(The Echo Area): Add menu.

2003-09-19 Sandra Wambold <wambold@xemacs.org>

	* Makefile: add targets to produce PDF files

2003-09-03 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.15 "celery" is released.

2003-08-28 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q2.0.2): Rewrite, mentioning the correct way to
	remove a package.
	(Q3.8.2): big-menubar is in the edit-utils package.
	(Q4.3.2): Add a comment about not needing TM for things like Gnus,
	MH-E and VM.
	(Q5.3.3): State correct location of ps-print.el.

	* xemacs/packages.texi (Packages): Remove "Creating Packages" menu
	entry.
	(Package Terminology): Whitespace clean up.
	(Installing Packages): Whitespace clean up and add some @code
	formatters.
	Re-organise the menu so that installation via PUI is first and
	Sumo is last.
	(Automatically): mule-base is no longer a requirement for using
	PUI.
	Mention optionally requiring mailcrypt.
	(Note): Removed.
	(Manually): Move to below the PUI installation method.
	(Sumo): Move to below the manual installation method.
	(Which Packages): Add mailcrypt.
	(Building Packages): Remove duplicated stuff that is in
	lispref/packaging.texi, xref to it instead.
	(Local.rules File): xref to the appropriate node in
	lispref/packaging.texi.
	(Available Packages): Update to current reality.
	(all): Removed.
	(srckit): Removed.
	(binkit): Removed.

	* xemacs/reading.texi (Reading Mail): Mention Gnus and MEW.

	* new-users-guide/custom2.texi (Init File): big-menubar.el is in
	the edit-utils package.

	* lispref/packaging.texi (Packaging):
	(The User View):
	(The Library Maintainer View):
	(Infrastructure):
	(Control Files):
	(Obtaining):
	(The Package Release Engineer View):
	(Package Terminology):
	(Building Packages):
	(Makefile Targets):
	(packages): New.
	(Local.rules File):
	(XEMACS_PACKAGES): Removed.
	(XEMACS_INSTALLED_PACKAGES_ROOT): New.
	(NONMULE_PACKAGES): New.
	(EXCLUDES): New.
	(Creating Packages):
	(BATCH): New.
	(VERSION): Removed.
	(AUTHOR_VERSION): Removed.
	(MAINTAINER): Removed.
	(PACKAGE): Removed.
	(PKG_TYPE): Removed.
	(REQUIRES): Removed.
	(CATEGORY): Removed.
	(ELS): Removed.
	(ELCS): Removed.
	(all): Removed.
	(srckit): Removed.
	(binkit): Removed.
	(are): New.
	(STANDARD_DOCS): New.
	(ELCS_1_DEST): New.
	(example): New.
	(PACKAGE_SUPPRESS): New.
	(EXPLICIT_DOCS): New.
	(DATA_DEST): New.
	(Documenting Packages):

	Not quite a total rewrite, but a fairly thorough audit
	nonetheless.

2003-07-31 Ren� Kyllingstad <listmailxemacs@kyllingstad.com>

	* lispref/display.texi (Invisible Text):
    mention line-move-ignore-invisible.
	* lispref/extents.texi (Extent Properties):
    end-glyph will still be displayed when invisible is set.
	* lispref/extents.texi (Extents and Events):
    only begin-glyph is highlighted.

2003-08-12 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.3.8): Fix typo, note errorneous recognition.

2003-08-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/packaging.texi (Creating Packages):
	* xemacs/packages.texi (Creating Packages):
	Style guideline for package-info.in description.

2003-06-30 Vin Shelton <acs@xemacs.org>

	* lispref/lists.texi (List-related Predicates): Add @end defun.

2003-06-30 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q3.2.2): Fix typo.

2003-06-20 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/objects.texi (Character Type): Document ?\x00 read
	syntax and range limitations on ?\000 and ?\x00 read syntaxes.

2003-06-16 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/lists.texi (List-related Predicates): Document
	`true-list-p', and reference it from `listp'.

2003-06-01 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.14 "cassava" is released.

2003-05-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Searching and Matching): New node.

2003-05-17 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (detail menu): Reformat "Current Events" caption.
	(Legacy Versions): New section.
	(Q8.0.1): New question.

2003-05-16 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/searching.texi (Regexp Search): Update split-string for
	new specification.

	* lispref/strings.texi (Creating Strings): Xref split-string
	(this is where GNU Emacs documents it).

2003-05-10 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.13 "cauliflower" is released.

2003-05-09 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/searching.texi (Match Data): Failed match preserves data.

2003-04-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q6.4.3): New: auxiliary programs for Windows.

2003-04-24 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.12 "carrot" is released.

2003-03-27 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/frame.texi (XEmacs under X):
	* xemacs-faq.texi:
	Global substitute .Xresources for .Xdefaults.

	* xemacs-faq.texi (Q3.2.2): `default' is also a face.
	(Q3.2.2, Q3.8.4): Describe appropriate use of `fontSet' in Mule.
    Suggested by Janis Dzerins <jonis@dir.lv>.

2003-03-20 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* xemacs/packages.texi (Automatically): Refer to
	'pui-set-local-package-get-directory' instead of
	'pui-add-install-directory'.
	Remove comment about PGP not being intergrated into PUI.
	Document balloon-help in PUI.
	Add heading "Keeping Packages Up To Date".
	(Building Packages): makeinfo 4.2 is required.

2003-03-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/frame.texi (Gutter Basics): Describe common options for
	buffers tab control.

2003-03-11 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* cl.texi: Change incorrect references to GNU where XEmacs is
	appropriate.

2003-03-09 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* widget.texi (Defining New Widgets):
	Fix Turnbull typos.

2003-03-02 Stephen Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* widget.texi (Defining New Widgets):
	Document `widget-create-child', `widget-create-child-and-convert',
	and `widget-create-child-value'. Document the `:copy' method.
	Improve discussion of the `:convert-widget' method.

2003-02-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (XEmacs From the Perspective of Building):
	Fix typo.
	(Build-Time Dependencies): New node.

2003-02-16 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.11 "cabbage" is released.

2003-02-11 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* lispref/backups.texi (Auto-Saving): Fix auto-save xref to user
	manual.

2003-02-06 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Top):
	(Buffers and Textual Representation):
	Fix up white space in menu.
	(Character-Related Data Types):
	(Conversion to and from External Data):
	(Format of the Extent Info):
	Pedantic grammatical nits.

2003-02-05 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* lispref/mule.texi (Internationalization Terminology):
	Lots of Mule rewriting.

2003-02-05 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Top):
	* internals/internals.texi (Coding for Mule):
	* internals/internals.texi (Character-Related Data Types):
	* internals/internals.texi (Working With Character and Byte Positions):
	* internals/internals.texi (Conversion to and from External Data):
	* internals/internals.texi (General Guidelines for Writing Mule-Aware Code):
	* internals/internals.texi (An Example of Mule-Aware Code):
	* internals/internals.texi (Mule-izing Code):
	* internals/internals.texi (help): New.
	* internals/internals.texi (Buffers and Textual Representation):
	* internals/internals.texi (The Text in a Buffer):
	* internals/internals.texi (Markers and Extents):
	* internals/internals.texi (MULE Character Sets and Encodings):
	* internals/internals.texi (Lstream Functions):
	* internals/internals.texi (Lstream Methods):
	* internals/internals.texi (Format of the Extent Info):
	* internals/internals.texi (Mathematics of Extent Ordering):
	Major fixup. Correct for new names of Bytebpos, Ichar, etc. and
	lots of Mule rewriting.

2003-02-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/startup.texi (Startup Paths): Clarification of package
	hierarchy structure.

	* xemacs-faq.texi (Q2.0.13, Q2.0.14, Q2.1.24, Q2.1.25): Not NEW.
	(Q2.1.15): Stylistic changes for clarity.

2003-02-03 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* xemacs/packages.texi (Local.rules File): Update to reflect Ben's
	recent dabble into the packages.

2003-01-04 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.10 "burdock" is released.

2003-01-04 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* lispref/mule.texi (Charset Unification): Menu item "Internals"
	should be "Unification Internals".

2003-01-03 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/startup.texi (Startup Paths): Hierarchy, not package, layout.

2003-01-03 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi: Debugging FAQ improvements from Ben Wing.
	(Q2.0.6): Mention union type bugs.
	(Q2.1.1): Debugging HOWTO improvements.
	(Q2.1.15): Decoding Lisp objects in the debugger.

	* widget.texi (Widget Internals): New node.
	(Top): Add menu item for it.

	* xemacs/xemacs.texi (Top): Better short description of Mule in
	menu. Mule submenu.

	Charset unification docs. What a concept---commit docs first!

	* lispref/mule.texi (MULE): Add Unification and Tables menu entries.
	(Unicode Support): Fixup next node.
	(Charset Unification):
	(Overview):
	(Usage):
	(Basic Functionality):
	(Interactive Usage):
	(Configuration):
	(Theory of Operation):
	(What Unification Cannot Do for You):
	(Unification Internals):
	(Charsets and Coding Systems):
	New nodes.

	* xemacs/mule.texi (Mule): Menu items for Unification and Tables.
	(Recognize Coding):
	(Specify Coding):
	Fixup next and previous pointers.
	(Unification):
	(Unification Overview):
	(Unification Usage):
	(Unification Configuration):
	(Unification FAQs):
	(Unification Theory):
	(What Unification Cannot Do for You):
	(Charsets and Coding Systems):
	New nodes.

2002-12-17 Stephen Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* widget.texi (Widget Wishlist): Typo.
	(Defining New Widgets): s/widget-define/define-widget/g.

2002-12-27 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Regression Testing XEmacs): Hints for
	test design.

2002-10-29 Ville Skytt� <scop@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Top):
	The canonical location for FAQ on the website is /FAQ/.

2002-11-12 Ilya N. Golubev <gin@mo.msk.ru>

	* xemacs/custom.texi (Face Customization):
	(Faces):
	Document face-frob-from-locale-first variable.

2002-12-03 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Customization): add missing menu entry for Q3.2.7.

2002-12-03 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* lispref/specifiers.texi (Introduction to Specifiers): fix case
	spelling of `Buffer-Local Variables' crossref.

2002-12-03 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* xemacs/custom.texi (Faces): document
	`set-face-background-pixmap-file'.

2002-12-03 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* lispref/faces.texi (Face Convenience Functions): ditto.
	* lispref/glyphs.texi (Creating Glyphs): reference it.

2002-11-29 Stephen Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/specifiers.texi (Simple Specifier Usage): New node.
	(Specifiers): Adjust node pointers.
	(Simple Specifier Usage): Revise. Adjust node pointers.

	* lispref/toolbar.texi (Creating Toolbar): Xref specifier example.

2002-10-20 Stephen Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q3.2.7): New FAQ on displaying non-ASCII.
	(Q3.5.7, Q1.3.3): Cross-reference it.

2002-10-20 Stephen Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q2.1.1): Mention bug report commands.
	(Q2.0.9): Note how out-of-date the entry is.
	(Q1.3.1, Q1.3.2, Q1.3.3, Q1.3.4, Q1.3.5, Q1.3.6): Revise/update.
	(Q1.2.1): Fix typo.

	* internals/internals.texi (Regression Testing XEmacs): Thorough
	rewrite, documenting macros explicitly.

2002-10-29 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/compile.texi (Compilation Options): New node.
	(Byte Compilation): Add it to menu.
	(Compilation Functions): Minor mods.
	(Docs and Compilation):
	(Dynamic Loading):
	Document some variable defaults.

2002-11-07 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Low-Level Modules): Add urefs to Doug
	Lea's and Wolfram Gloger's home pages.

2002-10-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q2.0.16): New FAQ on "no cygXpm-noX" fatal error.
	(Q6.1.4): Document cygXpm-noX.

2002-10-04 Ville Skytt� <ville.skytta@xemacs.org>

	* xemacs/packages.texi (Available Packages): Add fortran-modes,
	perl-modes, psgml-dtds, python-modes and ruby-modes.
	Some consistency tweaks.

2002-09-22 Ville Skytt� <ville.skytta@xemacs.org>

	* lispref/variables.texi (add-to-list): Document the new
	(optional) append argument.

2002-09-20 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Techniques for XEmacs Developers):
	More performance optimization hints.
	(Modules for Other Aspects of the Lisp Interpreter and Object System):
	Describe syntax code internals.

	* lispref/syntax.texi (Syntax Basics): XEmacs "20" -> "20 and later".
	(Syntax Class Table): Deprecate SPC as whitespace designator.
	(Syntax Flags): Rewrite for `8-bit' comment syntax flags.

2002-08-30 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.9 "brussels sprouts" is released.

2002-08-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Regression Testing XEmacs): Document
	how to skip and warn about tests that depend on packages.

2002-08-16 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Regression Testing XEmacs): Fix typo.

2002-08-15 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (GCPROing): Add comment on GCPRO.
	(Regression Testing XEmacs): New node.
	(Modules for Regression Testing): New node.

2002-08-12 Simon Josefsson <jas@extundo.com>

	* lispref/building.texi (Pure Storage): purecopy is a no-op.

2002-08-08 Ville Skytt� <ville.skytta@xemacs.org>

	* xemacs/packages.texi (Available Packages): Bring up to date.

2002-08-02 Ville Skytt� <ville.skytta@xemacs.org>

	* xemacs/packages.texi (Available Packages):
	Bring package list up to date, thanks also to Brian Palmer.

2002-07-30 Ville Skytt� <ville.skytta@xemacs.org>

	* term.texi (Input to the inferior): Fix term line/char mode
	switch keybindings. Kudos to Jacob P. Burckhardt.

	* xemacs/misc.texi (Term Mode): Ditto.

2002-07-27 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.8 "broccoli" is released.

2002-07-06 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* new-users-guide/custom1.texi (Customizing key Bindings): Fix
	improper use of indef. art. "a".

2002-07-06 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* lispref/commands.texi (Peeking and Discarding): Ditto.
	* lispref/customize.texi (Type Keywords): Ditto.
	* lispref/dragndrop.texi (Drop Interface): Ditto.

2002-07-06 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* termcap.texi (Clearing): Ditto.
	* widget.texi (User Interface): Ditto.
	* widget.texi (Basic Types): Ditto.
	* widget.texi (group): Ditto.

2002-07-05 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs/menus.texi (Edit Menu): Typo fixes for incorrect use of
	indef. art. "an".

2002-07-05 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* lispref/control.texi (Processing of Errors): Ditto.
	* lispref/mule.texi (ISO 2022): Ditto.
	* lispref/packaging.texi (Package Terminology): Ditto.
	* lispref/text.texi (Transformations): Ditto.

2002-07-05 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* termcap.texi (Naming): Ditto.
	* texinfo.texi (itemize): Ditto.
	* texinfo.texi (Tips): Ditto.
	* widget.texi (Introduction): Ditto.
	* widget.texi (group): Ditto.

2002-07-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.7 "broccoflower" is released.

2002-07-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Top, Customization, Q3.10.5, Q3.10.6):
	New "killing is slow" FAQ and link updates.

2002-06-17 Jerry James <james@xemacs.org>

	* emodules.texi (Loading other Modules): Describe why we do not
	use RTLD_GLOBAL.

2002-06-20 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs/mule.texi (Language Environments): Typo fix suggested by
	Frank Schmitt.

2002-06-11 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.3.7): Update broken link to russian.el
	(found by linklint) with Google's help.

2002-05-25 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs/custom.texi (Syntax Entry): Deprecate ` ' in favor of `-'.

2002-06-05 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Top):
	* internals/internals.texi (The XEmacs Object System (Abstractly Speaking)):
	* internals/internals.texi (How Lisp Objects Are Represented in C):
	* internals/internals.texi (Major Textual Changes):
	* internals/internals.texi (Great Integral Type Renaming):
	* internals/internals.texi (Text/Char Type Renaming):
	* internals/internals.texi (files): New.

2002-05-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* custom.texi (The Init File): Rewrite completely.

2002-03-19 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* widget.texi (constants): Typo fix.

2002-02-07 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* external-widget.texi (External Client Widget Internals): New node.

2001-11-15 Darryl Okahata <darrylo@xemacs.org>

	* lispref/glyphs.texi:
	lispref/lispref.texi: Add examples of how to insert graphics into a
	buffer.

2001-12-17 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/packages.texi (Packages):
	(Package Terminology):
	Carefully distinguish libraries and packages.
	(Package Terminology):
	More careful definitions of ``category'' and ``distribution.''
	Use ``generic'' instead of ``normal'' (N.B. package tools use
	``standard''.)
	(Installing Packages):
	Use @var to mark variable version strings, not @t or <>.
	(Sumo):
	Add disk space estimate when unpacked.

2002-02-06 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.3.8, Q1.3.9): Unicode support via Mule-UCS.

2002-02-01 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* xemacs/packages.texi (Removing Packages): The interactive
	function is 'package-get-delete-package'.

2001-11-27 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi: Hyperlink fixes.

2002-02-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q4.7.7): New FAQ on remote files.

2002-01-24 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.0.6): Update mail-to-news gateway information.

2002-02-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/files.texi (Files):
	(File Names):
	Document remote file editing, refer to EFS and TRAMP.

2002-05-23 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/packaging.texi (package-info.in Fields): Typo fix.

2002-05-11 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Top): Add Q2.0.15 under "Installation and
	Trouble Shooting".
	* xemacs-faq.texi (Installation): Add Q2.0.15 to Installation
	menu.
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.14): Fix unnumberedsubsec argument.
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.15): New.

2002-05-01 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* xemacs/packages.texi (Automatically): Don't mention "Options"
	menu.
	(Installing Packages): Don't mention getting list of packages via
	customize.

2002-04-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.6 "bok choi" is released.

2002-04-03 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Top):
	* internals/internals.texi (How Lisp Objects Are Represented in C):
	* internals/internals.texi (Techniques for XEmacs Developers):
	* internals/internals.texi (CVS Techniques):
	* internals/internals.texi (Merging a Branch into the Trunk):
	* internals/internals.texi (A Summary of the Various XEmacs Modules):
	Add section on correctly merging a branch back into the trunk.

2002-03-19 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* widget.texi (constants): Typo fix.

2002-03-14 Jonathan Harris <jhar@tardis.ed.ac.uk>

    * cl.texi (Sequence Basics): Avoid splitting link over two lines,
     which makes cygwin texinfo 4.0 unhappy.

2002-03-15 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* Makefile (new-users-guide-srcs):
	* Makefile (extraclean):
	Use -no-packages to avoid problems with package files shadowing
	core files (e.g. unicode.el in mule-ucs).

2002-03-14 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* emodules.texi (Using DEFUN): Add @ref{Lisp Primitives}.

	* lispref/mule.texi (Unicode Support):
	* xemacs/custom.texi (Behaviors):
	* lispref/customize.texi (Enabling Behavior):
	New nodes.

2002-03-12 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* The Great Mule Merge of March 2002:
	see node by that name in the Internals Manual.

2002-03-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.5 "beets" is released.

2002-03-01 Jeff Miller <jmiller@cablespeed.com>

	* lispref/packaging.texi (The User View, The Library Maintainer
	View, The Package Release Engineer View): Remove apostrophes.
	* lispref/lispref.texi (The User View, The Library Maintainer
	View, The Package Release Engineer View): Remove apostrophes.

2002-02-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/packaging.texi (The User View, The Library Maintainer
	View, The Package Release Engineer View): Remove apostrophes.

2002-02-16 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* external-widget.texi
	(Example Program Using the External Client Widget): Fix braces.
	From Mats Lidell <matsl@contactor.se>.

2002-02-14 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* external-widget.texi
	(Example Program Using the External Client Widget): Fix
	documentation to explain needed resource settings.

2002-02-13 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/packaging.texi (Documenting Packages): New node.
	(Makefile Variables): Fix typo per Steve Youngs.

2002-02-09 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* external-widget.texi
	(Example Program Using the External Client Widget): New node.

	* lispref/packaging.texi (Documenting Packages): New node.

2002-01-27 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/packaging.texi (Makefile Variables): Document GENERATED
	and PRELOADS. Document DATA_FILES_n and DATA_DEST_n forms.

2002-02-06 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.3.8, Q1.3.9): Unicode support via Mule-UCS.

2001-01-24 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.0.6): Update mail-to-news gateway information.

2002-02-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/files.texi (Files):
	(File Names):
	Document remote file editing, refer to EFS and TRAMP.

2002-02-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q4.7.7): New FAQ on remote files.

2002-01-24 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.0.6): Update mail-to-news gateway information.

2002-02-01 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* xemacs/packages.texi (Removing Packages): The interactive
	function is 'package-get-delete-package'.

2002-01-08 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.4 "bamboo" is released.

2001-11-15 Darryl Okahata <darrylo@xemacs.org>

	* glyphs.texi:
	lispref.texi: Add examples of how to insert graphics into a
	buffer.

2002-01-02 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* emodules.texi: Add missing direntry, reword "dynamic loadable"
	to "dynamically loadable".
	* external-widget.texi: Add missing direntry.

2001-12-19 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* xemacs/programs.texi: Etags update from Francesco.

2001-12-18 Valdis.Kletnieks <Valdis.Kletnieks@vt.edu>

	* xemacs/programs.texi (Tags): Add node name to Ebrowse
	cross reference.

2001-12-15 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs\xemacs.texi (Top): Change from @ifinfo to @ifnottex for
	the benefit of HTML online docs.

2001-12-15 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* term.texi: Fix broken settitle. Make @titlepage, @direntry, and
	@chapter agree with new title.

2001-12-15 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/packaging.texi (The User's View):
	Correct description of man subdirectory.

	(The Package Release Engineer's View):
	(package-compile.el):
	Change hazmat to useful documentation.

	(Issues):
	Hazmat removal.

2001-11-27 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/packaging.texi: New file.
	* lispref/lispref.texi (Top): Add Packaging & subnodes to menus.
	Include packaging.texi.
	* lispref/intro.texi (Introduction): Next -> Packaging.
	* lispref/objects.texi (Lisp Data Types): Previous -> Packaging.
	* Makefile (lispref-srcs): Depend on lispref/packaging.texi.

2001-11-26 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Top): Remove duplicate node "Introduction".
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.2): Rename changes sections uniquely.
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.3): Ditto.

2001-11-26 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* external-widget.texi: Add @settitle to this stand-alone
	document.

2001-11-25 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* Makefile: Add rule to produce html from texi sources (currently
	using texi2html).
	* Makefile (HTMLDIR): New.
	* Makefile (html_files): New.
	* Makefile (html): New target.

2001-09-16 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q4.0.7): Fix link to VM FAQ thanks to word I
	got from Gregory Neil Shapiro.

2001-09-16 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.3.7): Update moved link.
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.2): Comment out empty list of bullets to
	avoid HTML error in texi2html translation.

2001-09-15 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q4.6.1): Infodock is now hosted on SourceForge,
	infodock.com is no more.
	* xemacs-faq.texi (Q4.7.1): Take auc out of http://sunsite.auc.dk.

2001-09-15 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q4.6.1):

2001-09-09 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.0.9): Correct link to snapshots as suggested
	by Robin S. Socha.

2001-09-07 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.3 "asparagus" is released.

2001-08-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* widget.texi (Basic Types, Defining New Widgets):
	Distinguish between :action and :notify.

2001-07-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.2 "artichoke" is released.

2001-07-25 Jim Horning <jim.horning@lmco.com>

	* xemacs/packages.texi (Package Terminology):
	* xemacs/packages.texi (Automatically):
	In itemize and enumerate lists @item should be on it's own line.

2001-07-02 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.0.14): Update information following a
	request by Tom Mostyn.

2001-07-02 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* lispref\windows.texi (Window Configurations): Fix typos.
	* lispref\x-windows.texi (Resources): Ditto.

2001-07-02 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* internals\internals.texi (XEmacs From the Inside): Ditto.

2001-07-02 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* emodules.texi (Initialization Mode): Ditto.
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.2): Ditto.

2001-06-10 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.0.10):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.11):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.12):
	Update sections on Windows and MacOS availability.

2001-06-08 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Top):
	* xemacs-faq.texi (MS Windows):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.4):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.5):
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.4):
	* xemacs-faq.texi (Q6.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Current Events):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q7.0.6):
	Merge in the rest of Hrvoje's Windows FAQ. Redo section 7
	to update current reality and add condensed versions of
	new changes for 21.1 and 21.4. (Not quite done for 21.4.)
	Lots more Windows updates.

2001-05-29 Alexey Mahotkin <alexm@hsys.msk.ru>

	* xemacs/custom.texi: Documented keyboard shortcut.

	* xemacs/mule.texi: Updated to match reality; tiny fixes.

2001-05-30 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Top):
	* xemacs-faq.texi (MS Windows):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.4):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.5):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.6):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q6.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Current Events):
	Major rewrite.
	Update all MS Windows info to current.
	Redo section 6.1 almost completely.
	Incorporate sections 1 and 2 of Hrvoje's FAQ.

2001-05-24 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Top):
	* xemacs-faq.texi (Installation):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.15):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.18):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.19):
	document how to debug X errors

2001-05-15 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* xemacs/packages.texi (Local.rules): Update to reflect new dir tree.
	(Creating Packages): Ditto.
	(Available Packages): Ditto.

2001-05-09 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.1 "anise" is released.

2001-05-07 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* make-stds.texi: Support makeinfo 3.12

2001-04-26 John H. Palmieri <palmieri@math.washington.edu>

	* xemacs/frame.texi (XEmacs under X): Document default-frame-plist
	rather than default-frame-alist.

2001-04-15 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.2):
	Rewrite description of XEmacs to match what's on web page,
	in about.el.

2001-04-18 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.0 "alfalfa" is released.

2001-03-30 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals\internals.texi:
	* internals\internals.texi (Top):
	* internals\internals.texi (Lucid Emacs):
	* internals\internals.texi (XEmacs):
	* internals\internals.texi (XEmacs From the Outside):
	Bump version to 1.4 and fix this everywhere. Document all
	XEmacs releases up through 21.2.46.

2001-03-16 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* lispref/postgresql.texi (libpq Lisp Symbols and DataTypes): Save
	result of INSERT in R in pq-cmd-status example.

2001-03-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.46 "Urania" is released.

2001-03-08 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* internals\internals.texi (Top):
	* internals\internals.texi (A History of Emacs):
	* internals\internals.texi (Through Version 18):
	* internals\internals.texi (Lucid Emacs):
	* internals\internals.texi (GNU Emacs 19):
	* internals\internals.texi (GNU Emacs 20):
	* internals\internals.texi (XEmacs From the Outside):
	* internals\internals.texi (The Lisp Language):
	* internals\internals.texi (XEmacs From the Perspective of Building):
	* internals\internals.texi (XEmacs From the Inside):
	* internals\internals.texi (The XEmacs Object System (Abstractly Speaking)):
	* internals\internals.texi (How Lisp Objects Are Represented in C):
	* internals\internals.texi (Rules When Writing New C Code):
	* internals\internals.texi (General Coding Rules):
	* internals\internals.texi (Writing Lisp Primitives):
	* internals\internals.texi (Writing Good Comments):
	* internals\internals.texi (Adding Global Lisp Variables):
	* internals\internals.texi (Proper Use of Unsigned Types):
	* internals\internals.texi (Coding for Mule):
	* internals\internals.texi (Character-Related Data Types):
	* internals\internals.texi (Working With Character and Byte Positions):
	* internals\internals.texi (Conversion to and from External Data):
	* internals\internals.texi (General Guidelines for Writing Mule-Aware Code):
	* internals\internals.texi (An Example of Mule-Aware Code):
	* internals\internals.texi (Techniques for XEmacs Developers):
	* internals\internals.texi (A Summary of the Various XEmacs Modules):
	* internals\internals.texi (Low-Level Modules):
	* internals\internals.texi (Basic Lisp Modules):
	* internals\internals.texi (Modules for Standard Editing Operations):
	* internals\internals.texi (Editor-Level Control Flow Modules):
	* internals\internals.texi (Modules for the Basic Displayable Lisp Objects):
	* internals\internals.texi (Modules for other Display-Related Lisp Objects):
	* internals\internals.texi (Modules for the Redisplay Mechanism):
	* internals\internals.texi (Modules for Interfacing with the File System):
	* internals\internals.texi (Modules for Other Aspects of the Lisp Interpreter and Object System):
	* internals\internals.texi (Modules for Interfacing with the Operating System):
	* internals\internals.texi (Modules for Interfacing with X Windows):
	* internals\internals.texi (Allocation of Objects in XEmacs Lisp):
	* internals\internals.texi (Introduction to Allocation):
	* internals\internals.texi (Garbage Collection):
	* internals\internals.texi (GCPROing):
	* internals\internals.texi (Garbage Collection - Step by Step):
	* internals\internals.texi (Invocation):
	* internals\internals.texi (garbage_collect_1):
	* internals\internals.texi (mark_object):
	* internals\internals.texi (gc_sweep):
	* internals\internals.texi (sweep_lcrecords_1):
	* internals\internals.texi (compact_string_chars):
	* internals\internals.texi (sweep_strings):
	* internals\internals.texi (sweep_bit_vectors_1):
	* internals\internals.texi (Integers and Characters):
	* internals\internals.texi (Allocation from Frob Blocks):
	* internals\internals.texi (lrecords):
	* internals\internals.texi (Low-level allocation):
	* internals\internals.texi (Cons):
	* internals\internals.texi (Vector):
	* internals\internals.texi (Bit Vector):
	* internals\internals.texi (Symbol):
	* internals\internals.texi (Marker):
	* internals\internals.texi (String):
	* internals\internals.texi (Dumping):
	* internals\internals.texi (Overview):
	* internals\internals.texi (Data descriptions):
	* internals\internals.texi (Dumping phase):
	* internals\internals.texi (Object inventory):
	* internals\internals.texi (Address allocation):
	* internals\internals.texi (The header):
	* internals\internals.texi (Data dumping):
	* internals\internals.texi (Pointers dumping):
	* internals\internals.texi (Reloading phase):
	* internals\internals.texi (Events and the Event Loop):
	* internals\internals.texi (Introduction to Events):
	* internals\internals.texi (Main Loop):
	* internals\internals.texi (Specifics of the Event Gathering Mechanism):
	* internals\internals.texi (Specifics About the Emacs Event):
	* internals\internals.texi (The Event Stream Callback Routines):
	* internals\internals.texi (Other Event Loop Functions):
	* internals\internals.texi (Converting Events):
	* internals\internals.texi (Evaluation; Stack Frames; Bindings):
	* internals\internals.texi (Evaluation):
	* internals\internals.texi (Dynamic Binding; The specbinding Stack; Unwind-Protects):
	* internals\internals.texi (Simple Special Forms):
	* internals\internals.texi (Symbols and Variables):
	* internals\internals.texi (Introduction to Symbols):
	* internals\internals.texi (Obarrays):
	* internals\internals.texi (Buffers and Textual Representation):
	* internals\internals.texi (Introduction to Buffers):
	* internals\internals.texi (The Text in a Buffer):
	* internals\internals.texi (Buffer Lists):
	* internals\internals.texi (Markers and Extents):
	* internals\internals.texi (Bufbytes and Emchars):
	* internals\internals.texi (MULE Character Sets and Encodings):
	* internals\internals.texi (Character Sets):
	* internals\internals.texi (Encodings):
	* internals\internals.texi (Japanese EUC (Extended Unix Code)):
	* internals\internals.texi (JIS7):
	* internals\internals.texi (Internal Mule Encodings):
	* internals\internals.texi (Internal String Encoding):
	* internals\internals.texi (Internal Character Encoding):
	* internals\internals.texi (The Lisp Reader and Compiler):
	* internals\internals.texi (Lstreams):
	* internals\internals.texi (Creating an Lstream):
	* internals\internals.texi (Lstream Types):
	* internals\internals.texi (Lstream Functions):
	* internals\internals.texi (Consoles; Devices; Frames; Windows):
	* internals\internals.texi (Introduction to Consoles; Devices; Frames; Windows):
	* internals\internals.texi (Point):
	* internals\internals.texi (Window Hierarchy):
	* internals\internals.texi (The Redisplay Mechanism):
	* internals\internals.texi (Critical Redisplay Sections):
	* internals\internals.texi (Line Start Cache):
	* internals\internals.texi (Extents):
	* internals\internals.texi (Introduction to Extents):
	* internals\internals.texi (Extent Ordering):
	* internals\internals.texi (Format of the Extent Info):
	* internals\internals.texi (Zero-Length Extents):
	* internals\internals.texi (Mathematics of Extent Ordering):
	* internals\internals.texi (Faces):
	* internals\internals.texi (Glyphs):
	* internals\internals.texi (Specifiers):
	* internals\internals.texi (Menus):
	* internals\internals.texi (Subprocesses):
	* internals\internals.texi (Interface to the X Window System):
	* internals\internals.texi (Lucid Widget Library):
	* internals\internals.texi (Generic Widget Interface):
	* internals\internals.texi (Scrollbars):
	* internals\internals.texi (Menubars):
	* internals\internals.texi (Checkboxes and Radio Buttons):
	* internals\internals.texi (Progress Bars):
	* internals\internals.texi (Tab Controls):
	Add more index entries. Add sections on comments and unsigned types.

2001-03-08 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* make-stds.texi (Makefile Basics):
	* make-stds.texi (Command Variables):
	* make-stds.texi (Directory Variables):
	* make-stds.texi (Standard Targets):
	* standards.texi:
	* standards.texi (Top):
	* standards.texi (Preface):
	* standards.texi (Legal Issues):
	* standards.texi (Reading Non-Free Code):
	* standards.texi (Contributions):
	* standards.texi (Trademarks):
	* standards.texi (Design Advice):
	* standards.texi (Source Language):
	* standards.texi (Compatibility):
	* standards.texi (Using Extensions):
	* standards.texi (Standard C):
	* standards.texi (Program Behavior):
	* standards.texi (Semantics):
	* standards.texi (Libraries):
	* standards.texi (Errors):
	* standards.texi (User Interfaces):
	* standards.texi (Graphical Interfaces):
	* standards.texi (Command-Line Interfaces):
	* standards.texi (Option Table):
	* standards.texi (Memory Usage):
	* standards.texi (File Usage):
	* standards.texi (Formatting):
	* standards.texi (Comments):
	* standards.texi (Syntactic Conventions):
	* standards.texi (Names):
	* standards.texi (System Portability):
	* standards.texi (CPU Portability):
	* standards.texi (System Functions):
	* standards.texi (Internationalization):
	* standards.texi (Mmap):
	* standards.texi (Documentation):
	* standards.texi (GNU Manuals):
	* standards.texi (Doc Strings and Manuals):
	* standards.texi (Manual Structure Details):
	* standards.texi (License for Manuals):
	* standards.texi (Manual Credits):
	* standards.texi (Printed Manuals):
	* standards.texi (NEWS File):
	* standards.texi (Change Logs):
	* standards.texi (Style of Change Logs):
	* standards.texi (Simple Changes):
	* standards.texi (Conditional Changes):
	* standards.texi (Indicating the Part Changed):
	* standards.texi (Managing Releases):
	* standards.texi (Configuration):
	* standards.texi (Releases):
	* standards.texi (References):
	* standards.texi (Index):
	Update to latest GNU version.

	* xemacs-faq.texi (Q6.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q6.4.1):
	Improve questions on current Windows activity.

2001-03-07 Sandra Wambold <wambold@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi: (Q.1.0.7): changed list archive address

2001-02-25 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Top):
	* xemacs-faq.texi (Introduction):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.6):
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.10):
	* xemacs-faq.texi (Q1.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q1.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.0.12):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.1):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.9):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.15):
	* xemacs-faq.texi (Q2.1.19):
	* xemacs-faq.texi (Customization):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.7):
	* xemacs-faq.texi (Q3.1.5):
	* xemacs-faq.texi (Q3.1.6):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.2.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.3.5):
	* xemacs-faq.texi (Q3.4.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.4.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.5.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.5.4):
	* xemacs-faq.texi (key-translation-map): New.
	* xemacs-faq.texi (Q3.5.5):
	* xemacs-faq.texi (Q3.5.6):
	* xemacs-faq.texi (Q3.5.7):
	* xemacs-faq.texi (Q3.5.8):
	* xemacs-faq.texi (global-map): Removed.
	* xemacs-faq.texi (Q3.5.9):
	* xemacs-faq.texi (Q3.6.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.6.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.6.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.7.6):
	* xemacs-faq.texi (Q3.7.7):
	* xemacs-faq.texi (Q3.8.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.8.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.8.3):
	* xemacs-faq.texi (Q3.9.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.9.4):
	* xemacs-faq.texi (Q3.10.1):
	* xemacs-faq.texi (Q3.10.2):
	* xemacs-faq.texi (Q3.10.3):
	* xemacs-faq.texi (Q4.0.12):
	* xemacs-faq.texi (Miscellaneous):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.8):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.9):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.11):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.12):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.13):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.16):
	* xemacs-faq.texi (Q5.0.17):
	* xemacs-faq.texi (Q5.1.9):
	* xemacs-faq.texi (Q5.1.11):
	* xemacs-faq.texi (Q5.2.1):
	* xemacs-faq.texi (Q5.2.2):
	* xemacs-faq.texi (Q5.3.1):
	* xemacs-faq.texi (Q5.3.2):
	* xemacs-faq.texi (Q5.3.4):
	* xemacs-faq.texi (MS Windows):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.1):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.3):
	* xemacs-faq.texi (Q6.0.4):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.5):
	* xemacs-faq.texi (Q6.2.3):
	* xemacs-faq.texi (Q6.3.1):

	Remove most references to XEmacs pre-19.15, since they are way out
	of date and are cluttering up and confusing many answers. Update
	references to .emacs to take into account the new init file
	location. Update information about the MS Windows port. Change
	description of XEmacs at beginning to match the web site. Update
	info about current developers.


2001-02-25 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* lispref\help.texi (Describing Characters):
	kp- not kp_.

2001-02-25 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* new-users-guide\custom1.texi (Customization Basics):
	* new-users-guide\custom1.texi (Customizing key Bindings):
	* new-users-guide\custom1.texi (Customizing Menus):
	* new-users-guide\custom2.texi (Other Customizations):
	* new-users-guide\custom2.texi (Setting Variables):
	* new-users-guide\custom2.texi (Init File):
	* new-users-guide\xmenu.texi (Options Menu):
	* new-users-guide\modes.texi (Major Modes):
	* new-users-guide\modes.texi (Minor Modes):
	* new-users-guide\new-users-guide.texi (Top):
	Fix up references to .emacs to take into account init.el.

2001-02-23 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.45 "Thelxepeia" is released.

2001-02-10 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* xemacs/programs.texi (Tag Syntax): Port to makeinfo 3.

2001-02-08 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.44 "Thalia" is released.

2001-02-04 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* xemacs/xemacs.texi: Update to accomodate new and improved
	packages.texi.

	* xemacs/packages.texi: Basically, apart from a few things,
	rewritten from scratch.

2001-01-27 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* lispref/variables.texi (max-specpdl-size): Correct default value.
	* lispref/eval.texi (max-lisp-eval-depth): Correct default value.

2001-01-26 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.43 "Terspichore" is released.

2001-01-20 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.42 "Poseidon" is released.

2001-01-18 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.0.11): Change XEmacs for MacOS URL.

2001-01-17 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* internals.texi: some glyph documentation.

2001-01-16 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* frame.texi (Mode Line Basics): new node ...
	* frame.texi (GUI Components): ... under this one ...
	* frame.texi (Scrollbar Basics): ... after this one ...
	* frame.texi (Toolbar Basics): ... before this one.

2001-01-17 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.41 "Polyhymnia" is released.

2001-01-12 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* internals/internals.texi: A little post-pdump-rename fixup.

2001-01-13 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* internals/internals.texi: See `pdump-rename' in src/ChangeLog.

2001-01-10 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* internals/internals.texi: Update for pdump changes.

2001-01-04 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* texinfo.texi (Using Texinfo): Change reference from GNU Emacs to
	XEmacs.
	* texinfo.texi (First Node): Fixing grammar.
	* texinfo.texi (Multitable Rows): Change reference from GNU Emacs
	to XEmacs.

2001-01-08 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.40 is released.

2001-01-06 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* emodules.texi (Required Functions): Xref coding rules for dual-use
	modules (module and statically linked). Typo fix.

	* texinfo.texi (ref): Typo fix.

2000-12-31 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.39 is released.

2000-12-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (General Coding Rules): further document
	usage of symsinit.h. Reorder slightly.

2000-11-29 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/packages.texi (Creating Packages): new node.

2000-12-05 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.38 is released.

2000-12-01 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* lispref/compile.texi:
	Document differences between compiler and interpreter.

2000-11-29 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* internals/index.texi:
	internals/internals.texi:
	Change "X Windows" to "the X Window System" randomly.
	* internals/internals.texi (Glyphs): fiddling, move lwlib to new node.
	(Lucid Widget Library): new node, added new text, ASCII art, subnode
    structure.
	* xemacs/frame.texi (GUI Components): new node.
	* xemacs/packages.texi: minor updates.

2000-11-10 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* info.texi (Creating an Info File): Fix typos in xrefs.

2000-11-08 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/cmdargs.texi (Command Switches): Add documentation of
	portable dumper switches. Other minor edits.

2000-11-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* lispref/positions.texi (Word Motion):
	forward-word arg is now optional.
	backward-word arg is now optional.
	Remove vile comment advising lisp programmer to use (forward-word -1)
	instead of (backward-word 1).
	* lispref/syntax.texi (Parsing Expressions):
	Similarly for forward-comment.
	* lispref/text.texi (Deletion):
	Similarly for delete-char.
	Similarly for delete-backward-char.

2000-11-09 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* cl.texi (Assertions):
	Remove claim that elisp doesn't have continuable errors.
	Document check-type as being continuable.

2000-11-14 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs/calendar.texi (Calendar/Diary): Correct INFO-FILE-NAME
	from elisp to lispref and from emacs to xemacs in relevant ?xefs.
	This should also serve as a reminder for future merges with GNU
	Emacs.
	Unify PRINTED-MANUAL-TITLE to "XEmacs Lisp Reference Manual" and
	"XEmacs User's Manual" for lispref and xemacs respectively.

2000-11-14 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* lispref/abbrevs.texi (Abbrevs): Ditto.
	* lispref/backups.texi (Auto-Saving): Ditto.
	* lispref/backups.texi (Reverting): Ditto.
	* lispref/display.texi (The Echo Area): Ditto.
	* lispref/help.texi (Documentation Basics): Ditto.
	* lispref/help.texi (Help Functions): Ditto.
	* lispref/keymaps.texi (Scanning Keymaps): Ditto.
	* lispref/locals.texi (Standard Buffer-Local Variables): Ditto.
	* lispref/modes.texi (Auto Major Mode): Ditto.
	* lispref/positions.texi (List Motion): Ditto.
	* lispref/searching.texi (Regexp Search): Ditto.
	* lispref/symbols.texi (Symbol Components): Ditto.
	* lispref/tips.texi (Comment Tips): Ditto.
	* lispref/tips.texi (Library Headers): Ditto.

2000-11-14 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (The Buffer Object): Ditto.

2000-11-14 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* cl.texi (Hash Tables): Ditto.
	* texinfo.texi (Other Info Files): Ditto.
	* xemacs-faq.texi (Q1.0.14): Ditto.

2000-11-14 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.37 is released.

2000-10-27 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* xemacs/windows.texi (Other Window):

	* new-users-guide/files.texi (Saving Files):
	* new-users-guide/search.texi (Search and Replace):

	* lispref/abbrevs.texi (Abbrev Tables):
	* lispref/abbrevs.texi (Defining Abbrevs):
	* lispref/abbrevs.texi (Abbrev Files):
	* lispref/annotations.texi (Annotation Primitives):
	* lispref/backups.texi (Auto-Saving):
	* lispref/backups.texi (Reverting):
	* lispref/buffers.texi (Current Buffer):
	* lispref/buffers.texi (Buffer Names):
	* lispref/buffers.texi (Buffer Modification):
	* lispref/buffers.texi (Read Only Buffers):
	* lispref/buffers.texi (The Buffer List):
	* lispref/buffers.texi (Killing Buffers):
	* lispref/buffers.texi (Indirect Buffers):
	* lispref/building.texi (Building XEmacs):
	* lispref/building.texi (Garbage Collection):
	* lispref/commands.texi (Interactive Call):
	* lispref/commands.texi (Events):
	* lispref/commands.texi (Event Predicates):
	* lispref/commands.texi (Working With Events):
	* lispref/commands.texi (Converting Events):
	* lispref/commands.texi (Key Sequence Input):
	* lispref/commands.texi (Reading One Event):
	* lispref/commands.texi (Waiting):
	* lispref/commands.texi (Prefix Command Arguments):
	* lispref/commands.texi (Recursive Editing):
	* lispref/compile.texi (Compilation Functions):
	* lispref/compile.texi (Compiled-Function Objects):
	* lispref/consoles-devices.texi (Basic Device Functions):
	* lispref/consoles-devices.texi (Console Types and Device Classes):
	* lispref/consoles-devices.texi (Connecting to a Console or Device):
	* lispref/control.texi (Signaling Errors):
	* lispref/customize.texi (Type Keywords):
	* lispref/databases.texi (Connecting to a Database):
	* lispref/databases.texi (Working With a Database):
	* lispref/databases.texi (Other Database Functions):
	* lispref/debugging.texi (Function Debugging):
	* lispref/display.texi (Refresh Screen):
	* lispref/display.texi (The Echo Area):
	* lispref/display.texi (Blinking):
	* lispref/edebug-inc.texi (Tracing):
	* lispref/edebug-inc.texi (Instrumenting Macro Calls):
	* lispref/edebug-inc.texi (Edebug Options):
	* lispref/eval.texi (Function Indirection):
	* lispref/extents.texi (Creating and Modifying Extents):
	* lispref/extents.texi (Finding Extents):
	* lispref/extents.texi (Mapping Over Extents):
	* lispref/extents.texi (Extent Properties):
	* lispref/faces.texi (Basic Face Functions):
	* lispref/faces.texi (Face Properties):
	* lispref/faces.texi (Face Convenience Functions):
	* lispref/faces.texi (Other Face Display Functions):
	* lispref/faces.texi (Font Instance Characteristics):
	* lispref/faces.texi (Color Specifiers):
	* lispref/files.texi (Visiting Functions):
	* lispref/files.texi (Reading from Files):
	* lispref/files.texi (Changing File Attributes):
	* lispref/files.texi (File Names):
	* lispref/files.texi (File Name Components):
	* lispref/files.texi (Directory Names):
	* lispref/files.texi (Relative File Names):
	* lispref/files.texi (File Name Expansion):
	* lispref/files.texi (File Name Completion):
	* lispref/files.texi (User Name Completion):
	* lispref/files.texi (Magic File Names):
	* lispref/files.texi (Creating a Partial File):
	* lispref/files.texi (Format Conversion):
	* lispref/frames.texi (Creating Frames):
	* lispref/frames.texi (Property Access):
	* lispref/frames.texi (Size and Position):
	* lispref/frames.texi (Deleting Frames):
	* lispref/frames.texi (Finding All Frames):
	* lispref/frames.texi (Frames and Windows):
	* lispref/frames.texi (Visibility of Frames):
	* lispref/frames.texi (Frame Configurations):
	* lispref/functions.texi (Calling Functions):
	* lispref/functions.texi (Function Cells):
	* lispref/glyphs.texi (Creating Glyphs):
	* lispref/glyphs.texi (Image Specifiers):
	* lispref/glyphs.texi (Image Instance Types):
	* lispref/glyphs.texi (Image Instance Functions):
	* lispref/gutter.texi (Creating Gutter):
	* lispref/gutter.texi (Specifying a Gutter):
	* lispref/gutter.texi (Other Gutter Variables):
	* lispref/help.texi (Accessing Documentation):
	* lispref/help.texi (Help Functions):
	* lispref/help.texi (Obsoleteness):
	* lispref/internationalization.texi (Domain Specification):
	* lispref/intro.texi (Caveats):
	* lispref/keymaps.texi (Active Keymaps):
	* lispref/keymaps.texi (Functions for Key Lookup):
	* lispref/keymaps.texi (Changing Key Bindings):
	* lispref/keymaps.texi (Scanning Keymaps):
	* lispref/ldap.texi (The High-Level LDAP API):
	* lispref/ldap.texi (Low-level Operations on a LDAP Server):
	* lispref/ldap.texi (Encoder/Decoder Functions):
	* lispref/lists.texi (Setcar):
	* lispref/lists.texi (Setcdr):
	* lispref/lists.texi (Working With Normal Plists):
	* lispref/lists.texi (Working With Lax Plists):
	* lispref/loading.texi (Autoload):
	* lispref/loading.texi (Named Features):
	* lispref/markers.texi (Creating Markers):
	* lispref/markers.texi (Changing Markers):
	* lispref/markers.texi (The Mark):
	* lispref/menus.texi (Modifying Menus):
	* lispref/menus.texi (Pop-Up Menus):
	* lispref/menus.texi (Menu Accelerator Functions):
	* lispref/minibuf.texi (Text from Minibuffer):
	* lispref/minibuf.texi (Object from Minibuffer):
	* lispref/minibuf.texi (Basic Completion):
	* lispref/minibuf.texi (High-Level Completion):
	* lispref/minibuf.texi (Reading a Password):
	* lispref/minibuf.texi (Minibuffer Misc):
	* lispref/mouse.texi (Mouse Tracking):
	* lispref/syntax.texi (Syntax Table Functions):
	* lispref/numbers.texi (Arithmetic Operations):
	* lispref/numbers.texi (Rounding Operations):
	* lispref/numbers.texi (Math Functions):
	* lispref/objects.texi (String Type):
	* lispref/objects.texi (Equality Predicates):
	* lispref/os.texi (Killing XEmacs):
	* lispref/os.texi (Suspending XEmacs):
	* lispref/os.texi (System Environment):
	* lispref/os.texi (Time Conversion):
	* lispref/os.texi (Timers):
	* lispref/os.texi (Input Modes):
	* lispref/os.texi (Translating Input):
	* lispref/os.texi (Terminal Output):
	* lispref/os.texi (Flow Control):
	* lispref/positions.texi (Character Motion):
	* lispref/positions.texi (Word Motion):
	* lispref/positions.texi (Text Lines):
	* lispref/positions.texi (Screen Lines):
	* lispref/positions.texi (List Motion):
	* lispref/positions.texi (Narrowing):
	* lispref/postgresql.texi (Asynchronous Interface Functions):
	* lispref/processes.texi (Subprocess Creation):
	* lispref/processes.texi (Synchronous Processes):
	* lispref/processes.texi (Asynchronous Processes):
	* lispref/processes.texi (Process Information):
	* lispref/processes.texi (Input to Processes):
	* lispref/processes.texi (Signals to Processes):
	* lispref/processes.texi (Process Buffers):
	* lispref/processes.texi (Filter Functions):
	* lispref/processes.texi (Network):
	* lispref/range-tables.texi (Working With Range Tables):
	* lispref/searching.texi (String Search):
	* lispref/searching.texi (Regexp Search):
	* lispref/searching.texi (POSIX Regexps):
	* lispref/searching.texi (Replacing Match):
	* lispref/searching.texi (Entire Match Data):
	* lispref/sequences.texi (Bit Vector Functions):
	* lispref/specifiers.texi (Adding Specifications):
	* lispref/specifiers.texi (Creating Specifiers):
	* lispref/specifiers.texi (Specifier Validation Functions):
	* lispref/specifiers.texi (Other Specification Functions):
	* lispref/streams.texi (Output Variables):
	* lispref/symbols.texi (Other Plists):
	* lispref/text.texi (Insertion):
	* lispref/text.texi (Commands for Insertion):
	* lispref/text.texi (Deletion):
	* lispref/text.texi (User-Level Deletion):
	* lispref/text.texi (Kill Functions):
	* lispref/text.texi (Low-Level Kill Ring):
	* lispref/text.texi (Undo):
	* lispref/text.texi (Maintaining Undo):
	* lispref/text.texi (Margins):
	* lispref/text.texi (Sorting):
	* lispref/text.texi (Columns):
	* lispref/text.texi (Primitive Indent):
	* lispref/text.texi (Mode-Specific Indent):
	* lispref/text.texi (Region Indent):
	* lispref/text.texi (Case Changes):
	* lispref/text.texi (Examining Properties):
	* lispref/text.texi (Property Search):
	* lispref/text.texi (Registers):
	* lispref/text.texi (Transformations):
	* lispref/mule.texi (Charset Property Functions):
	* lispref/mule.texi (MULE Characters):
	* lispref/mule.texi (Composite Characters):
	* lispref/mule.texi (Coding System Properties):
	* lispref/mule.texi (Big5 and Shift-JIS Functions):
	* lispref/mule.texi (CCL Statements):
	* lispref/mule.texi (Calling CCL):
	* lispref/mule.texi (Category Tables):
	* lispref/toolbar.texi (Specifying the Toolbar):
	* lispref/toolbar.texi (Other Toolbar Variables):
	* lispref/tooltalk.texi (Elisp Interface for Sending Messages):
	* lispref/tooltalk.texi (Elisp Interface for Receiving Messages):
	* lispref/variables.texi (Creating Buffer-Local):
	* lispref/variables.texi (Variable Aliases):
	* lispref/windows.texi (Splitting Windows):
	* lispref/windows.texi (Deleting Windows):
	* lispref/windows.texi (Selecting Windows):
	* lispref/windows.texi (Cyclic Window Ordering):
	* lispref/windows.texi (Buffers and Windows):
	* lispref/windows.texi (Displaying Buffers):
	* lispref/windows.texi (Choosing Window):
	* lispref/windows.texi (Window Point):
	* lispref/windows.texi (Window Start):
	* lispref/windows.texi (Vertical Scrolling):
	* lispref/windows.texi (Horizontal Scrolling):
	* lispref/windows.texi (Resizing Windows):
	* lispref/windows.texi (Window Configurations):
	* lispref/x-windows.texi (X Selections):
	* lispref/x-windows.texi (Resources):
	* lispref/strings.texi (Creating Strings):
	* lispref/strings.texi (Character Codes):
	* lispref/strings.texi (Text Comparison):
	* lispref/strings.texi (String Conversion):
	* lispref/strings.texi (Formatting Strings):
	* lispref/strings.texi (Character Case):
	* lispref/strings.texi (Case Tables):
	* lispref/strings.texi (Char Table Types):
	* lispref/strings.texi (Working With Char Tables):
	Giant docstring parameter/Texinfo fixes.

	Don't use abbreviations for English words, especially when those
	words have other meanings. For example, use START, not BEG.
	Use OBJECT, not OBJ.
	Use VALUE, not VAL.
	Use BUFFER, not BUF.
	Use PROCESS, not PROC. (Sometimes PROC was used to mean FUNCTION!)
	Use CHARACTER, not CH or CHR.
	Use NUMBER, not NUM.
	Use COLUMN, not COL.
	Use POSITION, not POS.
	Use SYMBOL, not SYM.
	Use STRING, not STR.
	Use LIMIT, not LIM.
	Use OTHER-WINDOW-P, not OTHER-P.
	Use PRIORITY, not PRI.

	Use `non-nil', not `true'.

	Don't call a parameter an ALIST if it can also be a FUNCTION or OBARRAY.

	Use CASE-TABLE, CATEGORY-TABLE, CHAR-TABLE, etc. instead of TABLE.

	Try to find better parameter names than ARG.

	Use consistent parameter names. For example, s/NO-ERROR/NOERROR/g;

	Use type information in parameter names. For example, use
	(make-bit-vector length bit), not (make-bit-vector length init).

	Completion functions should have parameters with names like
	PARTIAL-FILENAME instead of the misleading FILENAME.

	Type predicates should consistently take an OBJECT parameter,
	since any object is valid as input.

	Use WHICH-FRAMES and WHICH-DEVICES parameters consistently for
	functions like next-window and next-frame that walk over window or
	frame lists.

	Deleted duplicated documentation for:
	one-window-p, format-insert-file

	Deleted 21 lines of VMS-specific texinfo documentation.

	Fixed up a few places where `_' was used in docstring parameter
	names instead of `-'.

	Fixed up places that used nil or t without @code.

	Fixed up places that erroneously used @code instead of @var.

	Fixed many typos.

	Fixed many places where the parameters mentioned in the docstring
	didn't match the actual parameters.

	Fixed 7 places that used `@var{nil}' instead of `@code{nil}'.

	Fixed 40 places where docstrings were missing trailing `.'

	Fixed the texi documentation of 41 functions where the
	interactiveness of the function in the documentation did not match
	the implementation.

	Fixed 117 functions where the names of parameters in the texi was
	different from the names in the implementation.

	Fixed the texi documentation of 137 functions where the parameter
	list of the function in the texi was semantically different from
	the implementation.

2000-10-28 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.2.1): Use @html instead of @ifhtml to
	incorporate raw HTML output in the HTML version.

2000-11-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/menus.texi:
	* widget.texi:
	Typo fixes and tiny clarifications.

2000-10-19 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi: Added Q2.0.13, Q2.0.14 - packages why and how.
	Added Q2.1.25 - function not found due to package not installed.

	* xemacs/xemacs.texi:
	* xemacs/abbrevs.texi:
	* xemacs/basic.texi:
	* xemacs/building.texi:
	* xemacs/packages.texi:
	* xemacs/startup.texi:
	Moved "Packages" node to "Important General Concepts" section.

	* xemacs/packages.texi: Added package list from etc/PACKAGES.

2000-10-04 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.36 is released.

2000-09-27 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* lispref/processes.texi (Signals to Processes): Many corrections.

2000-09-20 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* xemacs/startup.texi (Startup Paths): Minor fixes.

2000-09-19 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* *: Spelling mega-patch

2000-09-16 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Low-Level Modules):
	Correct the list of source files.

2000-08-24 Adrian Aichner <aichner@ecf.teradyne.com>

	* emodules.texi (Introduction): Trivial typo fix.

2000-08-24 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* emodules.texi (Initialization Mode): Spell-Check.

2000-08-24 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* lispref/databases.texi (Connecting to a Database):
	s/berkeley_db/berkeley-db/. Too much C programming.

2000-08-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/custom.texi (Menubar Resources): Document FontSet resource.

2000-07-30 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs\search.texi (Regexp Search):
	* xemacs\search.texi (Regexps):
	Synch up with updated docs below (describing non-greedy
	operators and such).

2000-07-30 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* lispref\searching.texi (Syntax of Regexps):
	Document ??, which we've supported since 20.4.

2000-07-31 Sandra Wambold <wambold@cygnus.com>

	* xemacs-faq.texi: Minor updates in first two sections

2000-07-27 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* lispref/hash-tables.texi: add new hash table type.

2000-07-19 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.35 is released.

2000-07-10 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* Makefile: rm -f ==> $(RM)

2000-07-09 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* lispref/postgresql.texi:
	- Don't mention ".so" extension.
	- Make installation instructions more generic.
	- Mention M-x describe-installation.

2000-07-08 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q6.4.1): Update the perennial nonstart under
	Windows problem with binary locs and latest info.

2000-06-17 Adrian Aichner <aichner@ecf.teradyne.com>

	* lispref/glyphs.texi: Fix trivial typos.
	* lispref/gutter.texi: Ditto.
	* lispref/loading.texi: Ditto.
	* lispref/postgresql.texi: Ditto.

2000-06-14 Adrian Aichner <aichner@ecf.teradyne.com>

	* internals/internals.texi (Markers and Extents): Fix trivial typo.

2000-06-11 Adrian Aichner <aichner@ecf.teradyne.com>

	* make-stds.texi: Fix trivial typos.
	* xemacs-faq.texi: Ditto.
	* internals/internals.texi: Ditto.
	* new-users-guide/edit.texi: Ditto.
	* new-users-guide/modes.texi: Ditto.
	* new-users-guide/region.texi: Ditto.

2000-06-10 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q6.1.2):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.5):
	* xemacs-faq.texi (Q6.1.6):
	Corrections for Cygwin, MinGW.

2000-06-07 Adrian Aichner <aichner@ecf.teradyne.com>

	* xemacs/basic.texi: Fix trivial typos.
	* xemacs/buffers.texi: Fix trivial typos.
	* xemacs/building.texi: Ditto.
	* xemacs/glossary.texi: Ditto.
	* xemacs/gnu.texi: Ditto.
	* xemacs/help.texi: Ditto.
	* xemacs/keystrokes.texi: Ditto.
	* xemacs/programs.texi: Ditto.
	* xemacs/search.texi: Ditto.
	* xemacs/sending.texi: Ditto.

2000-05-28 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.34 is released.

2000-05-17 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* xemacs/basic.texi: Document translation of tutorial.
	* xemacs/startup.texi: Remove lock-directory.
	* xemacs/enterings.texi: Update.

2000-05-17 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* lispref/display.texi:
	* lispref/faces.texi:
	* lispref/glyphs.texi:
	* lispref/gutter.texi:
	* lispref/modes.texi:
	* lispref/specifiers.texi:
	* lispref/toolbar.texi:
	Update. Merge Ben's doc-string update.

2000-05-08 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* xemacs/basic.texi:
	* xemacs/enterings.texi:
	* xemacs/mini.texi:
	Partial sync with FSF Emacs 20.6 and some update.

2000-05-01 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.33 is released.

2000-04-11 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q2.1.24): Removed wrong header.

2000-04-01 Oscar Figueiredo <oscar@xemacs.org>

	* lispref/ldap.texi: Documentation of the add/modify/delete and
	 internationalization APIs

	* lispref/lispref.texi: Updated LDAP-related menus

2000-03-20 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.32 is released.

2000-03-15 SL Baur <steve@musashimaru.m17n.org>

	* lispref/postgresql.texi (Unimplemented libpq Functions): Update
	documentation to reflect the latest code.

2000-03-07 SL Baur <steve@musashimaru.m17n.org>

	* lispref/postgresql.texi (PostgreSQL Support): New File.

	* lispref/ldap.texi: Insert PostgreSQL/libpq chapter.
	* lispref/lispref.texi (Top): Ditto.
	* lispref/internationalization.texi: Ditto.

2000-03-07 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* lispref/glyphs.texi (Image Specifiers): Remove parenthesis.

2000-03-06 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi: Put node before section.

2000-03-05 Jonathan Harris <jhar@tardis.ed.ac.uk>

	* xemacs-faq.texi (Macintosh port): Made texinfmt-friendly.

2000-03-01 Sandra Wambold <wambold@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi: Added 6.4.1. XEmacs won't start on Windows

2000-01-25 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* xemacs/xemacs.texi: Detailed menu update.

2000-01-28 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* xemacs/help.texi: Synch with FSF 20.5. Update.

2000-02-21 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* lispref/minibuf.texi: Add default argument documentation.

2000-02-27 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (lrecords): Update docs for new lisp
	object representation.

2000-02-25 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Techniques for XEmacs Developers):
	Document INLINE_HEADER and how to create macros and inline functions.
	Cleanup entire section.

2000-02-17 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* man/lispref/gutter.texi: New file describing gutter API.

	* man/lispref/lispref.texi, man/lispref/scrollbars.texi,

	* man/lispref/toolbar.texi: Fixup links to new node Gutter.

2000-02-17 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* man/lispref/frames.texi, man/xemacs/custom.texi,
	man/xemacs/frame.texi, man/xemacs/glossary.texi: Mention menubars,
	toolbars, and gutters as optional components of frames, with
	pointers to descriptions.

2000-02-17 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* man/lispref/mule.texi: Substantial reorganization and
	revision for style of descriptions of character sets,
	encodings, and coding systems. Addition of a complete table
	of coding systems as of XEmacs 21.2.19.

2000-02-23 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.31 is released.

2000-02-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.30 is released.

2000-02-21 Jonathan Harris <jhar@tardis.ed.ac.uk>

	* internals/internals.texi: Made texinfmt-friendly.

2000-01-20 Mark Thomas <mthomas@jprc.com>

	* lispref/backups.texi (Numbered Backups):
	* xemacs/files.texi (Backup Deletion):
	Change trim-versions-without-asking to delete-old-versions.

2000-02-19 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Conversion to and from External Data):
	Document TO_EXTERNAL_FORMAT and friends.
	Doc bug fixes.

2000-02-16 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.29 is released.

2000-02-16 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* internals/internals.texi: Integrate Olivier's portable dumping docs.

2000-02-09 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* lispref/symbols.texi (Object Plists):
	Document `object-plist'.
	Document `remprop'.
	Rework all plist frobbing docs for accuracy.

2000-02-07 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.28 is released.

2000-02-07 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* cl.texi: Remove (or replace by `get') references to `get*'.

2000-01-25 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* widget.texi:
	* internals/internals.texi:
	* lispref/commands.texi:
	* lispref/consoles-devices.texi:
	* lispref/customize.texi:
	* lispref/dialog.texi:
	* lispref/extents.texi:
	* lispref/faces.texi:
	* lispref/glyphs.texi:
	* lispref/keymaps.texi:
	* lispref/lists.texi:
	* lispref/markers.texi:
	* lispref/menus.texi:
	* lispref/mule.texi:
	* lispref/objects.texi:
	* lispref/specifiers.texi:
	* lispref/toolbar.texi:
	* lispref/tooltalk.texi:
	* lispref/x-windows.texi:
	* new-users-guide/custom2.texi:
	* new-users-guide/help.texi:
	* new-users-guide/modes.texi:
	* xemacs/abbrevs.texi:
	* xemacs/buffers.texi:
	* xemacs/custom.texi:
	* xemacs/help.texi:
	* xemacs/keystrokes.texi:
	* xemacs/mini.texi:
	* xemacs/new.texi:
	* xemacs/packages.texi:
	* xemacs/programs.texi:
	* xemacs/sending.texi:
	Change ' -- ' to '---' since Texinfo formats --- to --.
	Untabify. TeX doesn't like TAB.

2000-01-27 Sandra Wambold <wambold@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q6.2.2): updated font instructions to include
	21.2.*

2000-01-25 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi: Untabify.

2000-01-22 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* internals/internals.texi (General Coding Rules): Document why we
	#include <config.h>

2000-01-21 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi: Change ' -- ' to '---'.

2000-01-19 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* lispref/faces.texi (Face Properties): Document
	remove-face-property.

2000-01-18 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.27 is released.

2000-01-17 Yoshiki Hayashi <t90553@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp>

	* xemacs/regs.texi: Synch with FSF 20.5.

2000-01-14 Yoshiki Hayashi <t90553@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp>

	* info.texi: Change cross reference from emacs to xemacs.

2000-01-14 Yoshiki Hayashi <t90553@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp>

	* xemacs/mini.texi: Synch with FSF 20.5. Update.

2000-01-16 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q2.1.15): Fix up @table formatting.

2000-01-14 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q2.1.15): Update dbx/gdb debugging info.

2000-01-14 Sandra Wambold <wambold@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi: removed out-of-date XEmacs 19 questions.

2000-01-14 Sandra Wambold <wambold@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi: Updated Macintosh information,
	updated OS/2 info, changed turn-on-pending-delete answer.

2000-01-08 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q2.1.15): Make debugging info current.

2000-01-08 Hrvoje Niksic <hniksic@iskon.hr>

	* lispref/control.texi (Signaling Errors): Document that `signal'
	is continuable.
	(Signaling Errors): Document `cerror', `signal-error', and
	`check-argument-type'.
	(Handling Errors): Mention `debug-on-signal'.
	(Error Symbols): Document `define-error'.
	(Processing of Errors): Document `display-error' and
	`error-message-string'.

2000-01-05 Yoshiki Hayashi <t90553@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp>

	* internals/internals.texi: Remove latin-1 char.

2000-01-05 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* xemacs/custom.texi (Key bindings using strings): add missing
	whitespace.

	* xemacs/xemacs.texi (Top):
	* new-users-guide/new-users-guide.texi (Top): add missing `@top'
	node.

1999-12-24 Yoshiki Hayashi <t90553@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp>

	* lispref/minibuf.texi (Reading a Password): New section.

1999-12-21 Yoshiki Hayashi <t90553@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp>

	* lispref/minibuf.texi: Remove documentation about
	minibuffer-local-ns-map, read-no-blanks-input.

1999-12-21 Yoshiki Hayashi <t90553@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp>

	* lispref/minibuf.texi: Partial Synch with FSF manual.
	Add description about DEFAULT argument of reading functions.

1999-12-31 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.26 is released.

1999-12-26 Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

	* internals/internals.texi (garbage_collect_1): Xemacs -> XEmacs

1999-12-24 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.25 is released.

1999-12-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* lispref/text.texi (Near Point): Document `char-before'.

1999-12-20 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* widget.texi: Fix typos and possessive singular errors. Break
	long sentences for readability. Remove some redundant commas.

1999-12-18 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* lispref/functions.texi (Mapping Functions):
	Warn about mapping functions modifying their sequences.

1999-12-15 Sandra Wambold <wambold@xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi: link to matlab.el added; misc. address changes

1999-12-14 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.24 is released.

1999-12-07 Gunnar Evermann <ge204@eng.cam.ac.uk>

	* xemacs/startup.texi (Startup Paths): fix typo: EMACSPACKAGEPATH
	instead of PACKAGEPATH
	From Marcus Harnisch <harnisch@mikrom.de>

1999-12-07 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.23 is released.

1999-12-06 Sandra Wambold <wambold@pobox.com>

	* xemacs-faq.texi: Added MS-Windows questions; some other changes

1999-11-29 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* info.texi (Top):
	Remove @ifnottex, which gives old makeinfos indigestion.
	* texinfo.texi (Top):
	Revert to pre-texinfo-4.0 version, plus small changes to make
	texinfo-3.12, texinfo-3.12f, texinfo-4.0, and TeX happy.

1999-11-30 Sandra Wambold <wambold@cygnus.com>

	* xemacs-faq.texi: fixed and commented out bad URL links

1999-11-29 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.22 is released

1999-11-28 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.21 is released.

1999-11-26 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* internals.texi (Lstream Functions):
	* internals.texi (Lstream Methods):
	Types have changed to size_t and ssize_t. Document them.

1999-08-12   Gunnar Evermann <ge204@eng.cam.ac.uk>

	* xemacs-faq.texi (Q4.4.2): added FAQ about Sun Workshop on
 	XEmacs 21

1999-11-15 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* xemacs/programs.texi: Upgrade to etags Version 13.32

	* Makefile:
	- Make sure the default target is `info' instead of cl.info.
	- Use $(INFODIR) consistently where appropriate.
	- Remove makeinfo-1.68 warning. (Usually only maintainer rebuilds info).
	- Comment out unused macros: EMACS EMACSFLAGS
	- Replace `-rm -f' with `rm -f', XPG4 guarantees exit code == 0.
	- Get dependencies up to date.

	* internals/Makefile:
	* xemacs/Makefile:
	* lispref/Makefile:
	* new-users-guide/Makefile:
	* lispref/index.perm:
	* lispref/index.unperm:
	* lispref/permute-index:
	* internals/index.perm:
	* internals/index.unperm:
	Remove these Makefiles.
	Include all functionality in man/Makefile.
	Support only non-permuted indexes for simplicity.

	* emodules.texi:
	- TeX doesn't tolerate `_' in variable names; use `-' instead.

	* lispref/commands.texi:
	* lispref/display.texi:
	* lispref/faces.texi:
	* lispref/functions.texi:
	* lispref/keymaps.texi:
	* lispref/lists.texi:
	* lispref/modes.texi:
	* lispref/objects.texi:
	* lispref/os.texi:
	* lispref/sequences.texi:
	* lispref/strings.texi:
	* lispref/text.texi:
	* new-users-guide/custom1.texi:
	* xemacs/custom.texi:
	* xemacs/menus.texi:
	- Make sources compatible with makeinfo 4.0 *and* 3.12.
	- Replace @sc{ASCII} with @sc{ascii}, etc...
	- Replace @var{(foo)} with (@var{foo}), etc...

	* info-stnd.texi: Remove. Who cares about the standalone info reader?

	* texinfo.tex:
	* texinfo.texi:
	* info.texi:
	* standards.texi:
	* make-stds.texi:
	Import FSF-maintained files from texinfo-4.0.

1999-11-10 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.20 is released

1999-08-30 Robert Pluim <rpluim@bigfoot.com>

	* xemacs/packages.texi (Using Packages): Added description of
	package-get-package-provider.

1999-07-27 Charles G Waldman <cgw@fnal.gov>

	* xemacs-faq.texi (Q5.0.6): Describe `shell-multiple-shells'

1999-08-01 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs/programs.texi (Balanced Editing): Remove broken
	line-break.

	* xemacs-faq.texi (Q1.0.6): Provide correct location in XEmacs
	menus.
	(Q1.4.1): ditto.
	(Q1.4.3): ditto.
	(Q2.0.5): Hyphenate words.

	* info.texi (Add): Fix one typo.

1999-08-23 Stephane Epardaud <stephane@lunatech.com>

	* internals/internals.texi (Garbage Collection - Step by Step):
	just added some dots to shut up compile warnings.

1999-08-19 Matthias Neubauer <neubauer@informatik.uni-tuebingen.de>

	* internals/internals.texi (Garbage Collection - Step by Step):
	new section in chapter Allocation of Objects in XEmacs Lisp.

1999-07-28 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* internals.texi (Glyphs): add some glyph documentation.

1999-07-30 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.19 is released

1999-07-10 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* emodules.texi: Use @set emacs and @value{emacs} instead of
	@macro (unsupported by texinfo package). Remove stray @code.
	* custom.texi: Add info extension to @setfilename.
	* texinfo.texi: Ditto.
	* widget.texi: Ditto.
	* packages.texi: Reword a sentence, fixing @item Decide where to
 	install ...

1999-07-19 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* custom.texi (Wishlist): removed the Custom Comments wishlist
	entry. They are implemented.

1999-07-13 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.18 is released

1999-06-22 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.17 is released

1999-06-11 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.16 is released

1999-06-04 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.15 is released

1999-05-30 Albert Chin-A-Young <china@thewrittenword.com>

	* custom.texi, external-widget.texi: Minor
	fix to get info DIR entry correct.

1999-05-22 Vin Shelton <acs@xemacs.org>

	* xemacs/cmdargs.texi:
	Document -private.

1999-05-16 Mike McEwan <mike@lotusland.demon.co.uk>

	* Makefile: Added `emodules.info' to info targets.

1999-05-20 Karl M. Hegbloom <karlheg@debian.org>

	* internals/internals.texi (The XEmacs Object System
	 (Abstractly Speaking)): typo.

1999-05-16 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* lispref/text.texi (Substitution): Document improvements in
 	`translate-region'.

1999-05-14 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.14 is released

1999-05-11 Albert Chin-A-Young <china@thewrittenword.com>

	* man/internals/internals.texi:
	* man/lispref/lispref.texi:
	* man/new-users-guide/new-users-guide.texi:
	* man/xemacs/xemacs.texi:
	* man/cl.texi:
	* man/custom.texi:
	* man/term.texi:
	* man/termcap.texi:
	* man/widget.texi:
	* man/xemacs-faq.texi:
	* man/external-widget.texi:
	Added info dir entries so install-info will add them to
	the common `dir' file.

1999-04-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* man/lispref/mule.texi: Document CCL
	- add sections: syntax, statements, expressions, and examples.
	- fix naming and description errors.
	- update links in neighboring nodes.

1999-04-24 Gunnar Evermann <ge204@eng.cam.ac.uk>

	* lispref/eval.texi (Eval): default for max-lisp-eval-depth is 500.

1999-04-23 Gunnar Evermann <ge204@eng.cam.ac.uk>

	* xemacs-faq.texi (Q3.0.7): refer to correct menu (Option->Frame
	Appearance)

1999-03-12 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.13 is released

1999-03-05 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.12 is released

1999-03-01 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.11 is released

1999-02-05 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.10 is released

1999-02-02 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.9 is released

1999-01-14 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* internals\internals.texi (Techniques for XEmacs Developers):
 	Fixing documentation.
	(Basic Lisp Modules): ditto.

1999-01-10 J. Kean Johnston <jkj@sco.com>

	* emodules.texi: New file to describe XEmacs modules.

1998-12-28 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.8 is released.

1998-12-24 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.7 is released.

1998-12-16 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.6 is released

1998-12-05 XEmacs Build Bot <builds@cvs.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.5 is released

1998-11-30 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* xemacs/startup.texi (Startup Paths):
	* xemacs/custom.texi (Widgets):
	* xemacs-faq.texi (Q3.0.5):
	* xemacs-faq.texi (Top):

	* widget.texi (info-link):

	* lispref/objects.texi (Type Predicates):
	* lispref/objects.texi (Hash Table Type):
	* lispref/objects.texi (Primitive Types):
	* lispref/objects.texi (Lisp Data Types):
	* lispref/macros.texi (Backquote):
	* lispref/hash-tables.texi (Weak Hash Tables):
	* lispref/hash-tables.texi:
	* lispref/errors.texi (Standard Errors):
	* lispref/compile.texi (Disassembly):
	* lispref/compile.texi (Compiled-Function Objects):
	* lispref/compile.texi (Eval During Compile):
	* lispref/compile.texi (Docs and Compilation):
	* lispref/compile.texi (Compilation Functions):
	* lispref/compile.texi (Speed of Byte-Code):
	* lispref/compile.texi (Byte Compilation):
	* lispref/building.texi (Garbage Collection):

	* internals/internals.texi (Simple Special Forms):
	* internals/internals.texi (Evaluation; Stack Frames; Bindings):
	* internals/internals.texi (Specifics of the Event Gathering Mechanism):
	* internals/internals.texi (String):
	* internals/internals.texi (Introduction to Allocation):
	* internals/internals.texi (Allocation of Objects in XEmacs Lisp):
	* internals/internals.texi (Modules for Internationalization):
	* internals/internals.texi (Modules for Interfacing with X Windows):
	* internals/internals.texi (Modules for Interfacing with the Operating System):
	* internals/internals.texi (Modules for Other Aspects of the Lisp Interpreter and Object System):
	* internals/internals.texi (Modules for Interfacing with the File System):
	* internals/internals.texi (Modules for the Redisplay Mechanism):
	* internals/internals.texi (Modules for the Basic Displayable Lisp Objects):
	* internals/internals.texi (Editor-Level Control Flow Modules):
	* internals/internals.texi (Modules for Standard Editing Operations):
	* internals/internals.texi (Basic Lisp Modules):
	* internals/internals.texi (Low-Level Modules):
	* internals/internals.texi (A Summary of the Various XEmacs Modules):
	* internals/internals.texi (An Example of Mule-Aware Code):
	* internals/internals.texi (Working With Character and Byte Positions):
	* internals/internals.texi (Writing Lisp Primitives):
	* internals/internals.texi (General Coding Rules):
	* internals/internals.texi (How Lisp Objects Are Represented in C):
	* internals/internals.texi (The XEmacs Object System (Abstractly Speaking)):
	* internals/internals.texi (XEmacs From the Perspective of Building):
	* internals/internals.texi (The Lisp Language):
	* internals/internals.texi (Top):
	* internals/internals.texi:
	- rewrite Internals manual

	* cl.texi (Porting Common Lisp):
	* cl.texi (Hash Tables):
	* cl.texi (Association Lists):
	* cl.texi (Declarations):
	* cl.texi (For Clauses):
	* cl.texi (Basic Setf):
	* cl.texi (Equality Predicates):
	- mega patch

1998-11-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2-beta4 is released.

1998-10-15 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2-beta3 is released.

1998-10-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile (MAKEINFO): Undo no-split change.

1998-09-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2-beta2 is released.

1998-09-20 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* lispref/customize.texi: New file.

1998-09-09 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* internals/internals.texi (Coding for Mule): New node and
	section.

1998-09-03 Darryl Okahata <darrylo@sr.hp.com>

	* xemacs/packages.texi: Document manually installing binary packages.

1998-09-02 Jeff Miller <jmiller@smart.net>

	* Synch calendar.texi with Emacs 20.3

1998-09-03 Darryl Okahata <darrylo@sr.hp.com>

	* xemacs/packages.texi: Correct and update package documentation.
	 Updated the package installation section to mention the visual
	 package browser/installer.

1998-08-31 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* lispref/buffers.texi (Indirect Buffers): Update with XEmacs
	specifics.

1998-08-21 Greg Klanderman <greg@alphatech.com>

	* lispref/files.texi (User Name Completion): new section.

1998-07-23 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs/packages.texi (Packages): Changing @itemize @emph to
	@itemize @bullet (this is what all other files included in
	xemacs.texi use) to fix error in texi2dvi (GNU Texinfo 3.12) 0.8.

1998-07-20 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* xemacs/startup.texi: Small fixes, suggested by Hrvoje.

	* xemacs/xemacs.texi:
	* xemacs/packages.texi: More packages documentation.

1998-07-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2-beta1 is released.

1998-07-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-pre5 is released.

1998-07-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-pre4 is released.

1998-07-09 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* lispref/dragndrop.texi: added warning to OffiX Protocol section

1998-07-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lispref/ldap.texi (Syntax of Search Filters): Fix QP encoding
	damage in transit.

1998-07-05 Oscar Figueiredo <Oscar.Figueiredo@di.epfl.ch>

	* lispref/tooltalk.texi: Fixed NEXT to @node LDAP

	* lispref/internationalization.texi: Fixed PREV to @node LDAP

	* lispref/lispref.texi: Added LDAP chapter from ldap.texi

	* lispref/Makefile: Added ldap.texi to srcs

1998-06-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* standards.texi (Preface): Revert previous change to @node
	because it doesn't pass makeinfo.

1998-06-27 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* cl.texi: See ALL.
	* info-stnd.texi: Fixed @setfilename.
	* info.texi: Fixed @setfilename and a typo.
	* standards.texi: Added NEXT to @node Preface. See ALL.
	* texinfo.texi: Fixed section names, quoted usage of @TeX{},
	changed some occurrences of `:' to `colon'.
	* xemacs-faq.texi: See ALL.
	* internals/internals.texi: See ALL.
	* lispref/back.texi: Fixed @setfilename.
	* lispref/compile.texi: See ALL.
	* lispref/debugging.texi: See ALL.
	* lispref/edebug-inc.texi: Added NEXT and UP to @node Edebug.
	* lispref/eval.texi: See ALL.
	* lispref/extents.texi: See ALL.
	* lispref/loading.texi: See ALL.
	* lispref/searching.texi: Escaped `(' in
	@cindex @samp{(?:} in regex
	* lispref/variables.texi: See ALL.

1998-06-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* xemacs/calendar.texi: Massive update.
	From Jeff Miller <jmiller@smart.net>

1998-06-20 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* xemacs/abbrevs.texi:
	* xemacs/basic.texi:
	* xemacs/buildings.texi:
	* xemacs/cmdargs.texi:
	* xemacs/files.texi:
	* xemacs/adjustments.texi: Adjustments to integrate startup.texi
	and packages.texi stuff.

	* xemacs/startup.texi:
	* xemacs/packages.texi: Created.

1998-06-10 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* texinfo.texi: added ../info/ to @setfilename, broke line after
	@noindent. Changed @var{arg-not-used-by-@TeX{}} to
	@var{arg-not-used-by-@@TeX{}} to make `texinfo-format-buffer'
	happy. Fixed refs broken by a previous patch of mine.

1998-06-18 Darryl Okahata <darrylo@sr.hp.com>

	* lispref/os.texi (os.texi): Document `user-home-directory'.

1998-06-13 Greg Klanderman <greg@alphatech.com>

	* lispref/windows.texi (Resizing Windows): document third optional
	WINDOW argument to enlarge-window and shrink-window.
	(Selecting Windows): document select-window optional norecord
	argument.
	(Size of Window): document window-text-area-pixel-height and
	window-text-area-pixel-width.
	(Size of Window): document window-displayed-text-pixel-height.
	(Position of Window): document window-text-area-pixel-edges.

	* lispref/positions.texi (Screen Lines): cleanup docs for
	vertical-motion and vertical-motion-pixels.

1998-06-10 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* lispref/windows.texi (Resizing Windows): Document
	`enlarge-window-pixels' and `shrink-window-pixels'.

	* lispref/positions.texi (Screen Lines): Update documentation of
	`vertical-motion'.
	(Screen Lines): Document `vertical-motion-pixels'.

	* lispref/frames.texi (Input Focus): Document `focus-frame',
	`save-selected-frame' and `with-selected-frame'.

1998-06-10 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* lispref/searching.texi (Regexp Search): Document `split-path'.

	* lispref/files.texi (Unique File Names): Update docs for
	`make-temp-name'; document `temp-directory'.

1998-06-10 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* lispref/os.texi (Recording Input): Update docs for `recent-keys'.

	* lispref/specifiers.texi (Specifier Instancing): Correct
	instantiation order.
	(Specifier Instancing Functions): Ditto.

1998-06-11 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* lispref/lispref.texi: references to Drag'n'Drop fixed
	* lispref/modes.texi: references to Drag'n'Drop fixed
	* lispref/scrollbars.texi: references to Drag'n'Drop fixed
	* lispref/dragndrop.texi: naming changed to Drag and Drop
	added some docu about the drop procedure

1998-06-09 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* info-stnd.texi: added ../info/ to @setfilename.
	* info.texi: added ../info/ to @setfilename.
	* lispref/commands.texi: see ALL.
	* lispref/frames.texi: see ALL.
	* lispref/os.texi: see ALL.
	* lispref/text.texi: see ALL.
	* new-users-guide/custom1.texi: broke line after enumerated @item.
	* new-users-guide/custom2.texi: see ALL.
	* new-users-guide/edit.texi: see ALL.
	* new-users-guide/enter.texi: see ALL.
	* new-users-guide/files.texi: see ALL.
	* new-users-guide/help.texi
	* new-users-guide/modes.texi: see ALL.
	* new-users-guide/new-users-guide.texi: see ALL.
	* new-users-guide/region.texi: see ALL.
	* new-users-guide/search.texi: see ALL.
	* new-users-guide/xmenu.texi: see ALL.
	* standards.texi: added ../info/ to @setfilename.
	* texinfo.texi: added ../info/ to @setfilename, broke line after
	@noindent. Changed @var{arg-not-used-by-@TeX{}} to
	@var{arg-not-used-by-@@TeX{}} to make `texinfo-format-buffer'
	happy.
	* xemacs-faq.texi: added ../info/ to @setfilename.
	* ALL: corrected INFO-FILE-NAME to lispref and xemacs in relevant
	p?xefs (most were empty, some elisp and emacs), used
	PRINTED-MANUAL-TITLE "XEmacs Lisp Reference Manual" and "XEmacs
	User's Manual" respectively for all these.

1998-06-01 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* lispref/dragndrop.texi: added experimental

1998-05-28 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* lispref/dragndrop.texi: a warning, and a bit more text this time

1998-05-26 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* lispref/dragndrop.texi: only small changes

1998-05-15 Christian Nyb� <chr@mediascience.no>

	* xemacs/killing.texi: Properly document `zap-to-char'.

1998-05-13 Greg Klanderman <greg@alphatech.com>

	* lispref/frames.texi (Input Focus): cleanup select-frame
	documentation.

1998-05-10 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* lispref/dragndrop.texi: new section for the DnD API
	* lispref/lispref.texi: added Drag'n'Drop between scrollbars and
	modes
	* lispref/modes.texi: changed back-ref to Drag'n'Drop
	* lispref/scrollbars.texi: changed next-ref to Drag'n'Drop

1998-05-05 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* commands.texi: exchange of dnd-drop with misc-user

1998-05-04 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* internals.texi (Techniques for XEmacs Developers): Add some more
	comments on adding new files, inspired by Olivier Galibert.

1998-05-02 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* lispref/windows.texi (Vertical Scrolling): Fixup docstring for
 	scroll-conservatively.

	* lispref/loading.texi (Named Features): Document advanced args to
	`feature'.

	* lispref/files.texi (File Name Expansion): Document that
	expand-file-name does not treat // and ~/ in the middle of file
	names specially.

	* lispref/positions.texi (Excursions): Document
	`with-current-buffer' and `with-temp-file'.

	* lispref/strings.texi (Formatting Strings): Document `%*'
 	construct.

	* lispref/os.texi (Time Conversion): Document that TIME may be
	omitted from format-time-string.

	* lispref/strings.texi (String Conversion): Document BASE argument
	to `string-to-number'.

	* lispref/searching.texi (Syntax of Regexps): Fix up Perl
	constructs documentation.
	(Regexp Search): Document `split-string'.

	* xemacs/display.texi (Scrolling): Document scroll-conservatively.

	* xemacs/killing.texi (Active Regions): Document that errors no
	longer highlight the region.

	* lispref/display.texi (The Echo Area): Document message log
 	stuff, including `display-message', `lmessage', `clear-message',
	(Warnings): Document warning stuff.

	* lispref/commands.texi (Working With Events): Update `make-event'
	for misc-user events.
	(Using Interactive): Document `function-interactive'.

	* lispref/os.texi (System Environment): Document USE-FLOATS
 	argument to `load-average'.
	(User Identification): Document the new semantics of
 	`user-full-name'.

	* lispref/strings.texi (Creating Strings): Document `string'
 	function.

1998-05-02 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* lispref/numbers.texi (Comparison of Numbers): Document multi-arg
	comparison functions.

1998-04-30 Greg Klanderman <greg@alphatech.com>

	* lispref/frames.texi (Input Focus): Document behavior of
	select-frame wrt focus-follows-mouse.

1998-04-30 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* Makefile: Support generic makes by avoiding `%' syntax.
	It breaks my heart to uglify the Makefile like this, but this is
	going to be a perpetual FAQ otherwise.
	General cleanup.
	Comment out w3 and vm info rules.
	Use paranoid cd ./$@ syntax to avoid losing with luser's CDPATH.

1998-03-27 Stephen Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* xemacs/frame.texi: Document cursor appearance at end of line.

1998-03-14 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* internals/internals.texi (GCPROing): Explain when it is
	necessary to GCPRO function parameters.

1998-03-13 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* internals/internals.texi (Writing Lisp Primitives): Updated
	definition of For().

1998-03-01 Aki Vehtari <Aki.Vehtari@hut.fi>

	* lispref/menus.texi: Use recommended forms in examples.

1998-02-22 Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

	* cl.texi (Creating Symbols): Tell a little bit about the new
	handling of gensyms.

1998-02-21 Greg Klanderman <greg@alphatech.com>

	* xemacs/custom.texi (X Resources): update to describe automatic
	setting of x-emacs-application-class.

	* lispref/x-windows.texi (Resources): update doc for
	x-emacs-application-class.

1998-02-20 Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

	* cl.texi (Equality Predicates): Update to reflect change to
	`equalp' made in "cl-extra.el" - now compares characters case
	insensitively.

1998-02-23 Aki Vehtari <Aki.Vehtari@hut.fi>

	* lispref/menus.texi (Menu Format): Doc fix: suffix can be form.

1998-02-19 Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

	* lispref/display.texi (Beeping): Linux has sound too.

1998-02-19 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* cl.texi (Argument Lists): Keywords are handled specially by
 	XEmacs.
	(Porting Common Lisp): XEmacs backquotes are OK.

1998-02-19 Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

	* xemacs/custom.texi (Init Syntax): document #b, #o, and #x reader
 	syntax for integers.
	From Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>
	* cl.texi (Porting Common Lisp): ' '
	* lispref/numbers.texi (Numbers): ' '

1998-02-15 Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

	* lispref/searching.texi (Regular Expressions): Document the
	recent regular expression syntax extensions.

1998-02-10 Olivier Galibert <galibert@pobox.com>

	* internals/internals.texi: Remove all mocklisp references.

1997-12-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile (SUBDIR): skk and gnats are packaged.

	* lispref/intro.texi (Acknowledgements): Update to v3.3.

	* lispref/lispref.texi: Update to 20.5/v3.3.

1997-12-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile: Don't stop on errors.

1997-12-06 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile: add skk manual.

1997-11-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* internals/internals.texi (XEmacs): Updated history section.

1997-11-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lispref/compile.texi (Compilation Functions): Plug in the real
	return value.
	(Speed of Byte-Code): Ditto.
	(Compilation Functions): Ditto.
	(Compiled-Function Objects): Ditto.
	(Speed of Byte-Code): Increase loop counter by factor of 50 (the
	previous value was embarrassing).

1997-11-21 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile (srcs): vhdl-mode has been packaged.

1997-11-15 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lispref/windows.texi (scroll-conservatively): Fix typo.

1997-11-12 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* lispref/commands.texi (Working With Events): Document fully.

	* lispref/windows.texi (Vertical Scrolling): Document
 	scroll-conservatively.

1997-11-09 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* lispref/extents.texi (Intro to Extents): Minor correction.
	(Extent Properties): Document `extent-keymap'.

1997-11-03 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* xemacs/mule.texi (Mule): Modify description about supported
	scripts.

1997-11-02 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* xemacs/mule.texi: Add description for
	`universal-coding-system-argument'.

1997-10-31 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* internals/internals.texi: XEmacs 19.16 is released.

1997-10-30 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile (srcs): Mailcrypt, hm--html-menus, vm, psgml and tm have
	been packaged.

1997-10-22 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* xemacs-faq.texi: Added the detailed menu listing.

	* lispref/extents.texi (Extent Properties): Documented
	`set-extent-properties'.

	* xemacs/custom.texi (Face Customization): Updated for XEmacs.

1997-10-07 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.3.7): Update Russion URLs.
	From Rebecca Ore <rebecca.ore@op.net>

	* lispref/databases.texi (Connecting to a Database): Describe
	valid types of `type' and `subtype'.
	From Raymond Toy <toy@rtp.ericsson.se>

1997-10-01 Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

	* lispref/commands.texi (Keyboard Macros): fixed typo. Changed
	reference to (emacs) into a reference to (xemacs).

1997-10-01 Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

	* lispref/keymaps.texi (Keymaps): untabified and reformatted menu
	to prevent line wrap.

1997-09-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* gnats/flowchart.eps: New file.

1997-09-23 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* xemacs/custom.texi (Easy Customization): Ditto.

	* xemacs/xemacs.texi (Top): Added pointer to easy customization.

1997-09-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* internals/Makefile (../../info/$(NAME).info): Warn and clean up
	if someone hasn't upgraded makeinfo.

	* Makefile (EMACS): Refer to xemacs binary in source tree.
	* tm/Makefile (EMACS): Ditto.

1997-08-15 Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

	* cl.texi (Type Predicates): Update for corrected handling of
	`string-char' and `character'.

Tue Aug 5 21:56:02 1997 Barry A. Warsaw <cc-mode-help@python.org>

	* cc-mode.texi:
	In FAQ section, document use of c-mode-base-map instead of c-mode-map.

Fri Aug 1 22:44:49 1997 Barry A. Warsaw <cc-mode-help@python.org>

	* cc-mode.texi: Removed the description of c-enable-//-in-c-mode.

Wed Jul 30 00:01:45 1997 Barry A. Warsaw <cc-mode-help@python.org>

	* cc-mode.texi:
	Added description of template-args-cont syntactic symbol

1997-07-25 Barry A. Warsaw <cc-mode-help@python.org>

	* cc-mode.texi: Describe support for idl-mode

	* cc-mode.texi:
	Document c-initialization-hook. Also rewrite the "Getting Connected"
	section on byte compiling the source.

1997-07-21 Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

	* lispref/streams.texi: "Output Streams", change `last-output'
	result list from integers to characters.

	* lispref/minibuf.texi: "Object from Minibuffer", correction.

	* lispref/minibuf.texi: "Minibuffer History", add
 	`Info-minibuffer-history', `Manual-page-minibuffer-history', and
 	short paragraph refering to `M-x apropos'.

1997-07-17 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile: makeinfo-1.68 is verified to work.

	* tm/Makefile (../../info/%-ja.info): Die if not running
	XEmacs/Mule.
	(../../info/%-en.info): Inherit setting of MAKEINFO.

Tue Jul 15 04:18:38 1997 Barry A. Warsaw <cc-mode-help@python.org>

	* cc-mode.texi:
	Describe the variable c-indent-comments-syntactically-p.

1997-07-15 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* internals/internals.texi (Top): Convert Buffer@'s node name to
	`Buffer's' because the former confuses makeinfo.

Thu Jul 3 22:54:03 1997 Barry A. Warsaw <cc-mode-help@python.org>

	* cc-mode.texi: Fixed spelling of Texinfo

Tue May 6 21:33:06 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lispref/files.texi (Writing to Files): Correct docstring of
	write-region.

Sun May 4 14:28:32 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lispref/annotations.texi (Annotation Primitives):
	`delete-annotation' does not return the deleted annotation.

Wed Apr 30 18:13:16 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lispref/lispref.texi: Correct release dates.

Sat Apr 19 20:48:00 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lispref/files.texi (File Name Expansion): Update documentation
	of file-relative-name.

Mon Apr 7 21:02:39 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lispref/lispref.texi: Update version numbers (with patches from
	Hrvoje Niksic).

	* lispref/building.texi (Building XEmacs): Update version numbers
	and build identification.

	* lispref/intro.texi (Introduction): Update version number.

Sun Mar 23 15:47:05 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile (srcs): Add efs.texi.

Sat Mar 22 16:39:16 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile (srcs): Add hm--html-mode.texi.

Sun Mar 16 18:48:14 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* gnats/Makefile (gnats_srcs): New manuals for GNATS.

Wed Mar 12 14:39:43 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lispref/strings.texi (Text Comparison): Correct example for
	`char-equal'. Add new function `char='.

Thu Mar 6 13:33:54 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile: Update for new texinfo manual.

Tue Mar 4 11:37:42 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile (../info/w3.info): Use special version of makeinfo
	since this manual is not backwards compatible.
	Clean up error handling so we only have to type make once to
	rebuild the info tree.
	(../info/vm.info): Make sure to continue in the event of error.

Tue Feb 25 20:17:53 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* auctex/Makefile: Added `mostlyclean' and `distclean' target.

Wed Feb 19 17:57:27 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile (auctex): New subdirectory target.

Wed Feb 12 12:30:27 1997 Yotam Medini <yotam_medini@tmai.com>

	* mule/languages.texi: Correct typo.

Mon Feb 10 08:17:22 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile (srcs): Add custom and widget to srcs.

	* lispref/extents.texi (Intro to Extents): Removed erroneous
	reference to `start-glyph' property.

Sun Feb 9 00:27:22 1997 Per Abrahamsen <abraham@dina.kvl.dk>

	* widget.texi: New file.

	* custom.texi: New file.

Thu Feb 6 22:57:09 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lispref/extents.texi (Duplicable Extents): replicable extents
	are history.

Wed Jan 29 19:59:41 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* xemacs-faq.texi (Q1.1.1): Correct typos.

Mon Jan 27 22:28:48 1997 Bob Weiner <weiner@infodock.com>

	* xemacs-faq.texi (Q1.0.14): infodock.com has hardcopies of the
	XEmacs manual available.
	(Q4.6.1): Updated Infodock Information.

Sat Dec 28 11:08:07 1996 Martin Buchholz <mrb@Eng.Sun.COM>

	* vhdl-mode.texi: Correct typo in email address.

Mon Dec 23 09:47:24 1996 Martin Buchholz <mrb@Eng.Sun.COM>

	* Makefile (srcs): Add vhdl-mode.

Wed Dec 18 20:21:06 1996 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* Makefile (realclean): Don't delete itself `make distclean'

	* lispref/numbers.texi (Predicates on Numbers): wholenump->natnump.

	* Makefile: New File.

Tue Dec 10 18:35:21 1996 Rod Whitby <rwhitby@asc.sps.mot.com>

	* vhdl-mode.texi: New file.

Thu Jan 24 12:41:33 1991 Richard Stallman (rms at mole.ai.mit.edu)

	* texinfo.tex: Delete spurious character at beginning.

Tue Aug 16 13:09:12 1988 Robert J. Chassell (bob at frosted-flakes.ai.mit.edu)

	* emacs.tex: Corrected two typos. No other changes before
	Version 19 will be made.

	* vip.texinfo: Removed menu entry Adding Lisp Code in node
	Customization since the menu entry did not point to anything.
	Also added an @finalout command to remove overfull hboxes from the
	printed output.

	* cl.texinfo: Added @bye, \input line and @settitle to file.
	This file is clearly intended to be a chapter of some other work,
	but the other work does not yet exist.

Mon Jul 25 17:47:38 1988 Robert J. Chassell (bob at frosted-flakes.ai.mit.edu)

	* texinfo.texinfo: Three typos corrected.

Mon Jul 11 18:02:29 1988 Chris Hanson (cph at kleph)

	* texindex.c (indexify): when comparing to initial strings to
	decide whether to change the header, must use `strncmp' to avoid
	comparing entire strings of which initials are a substring.

Sun Jun 26 18:46:16 1988 Richard Stallman (rms at sugar-bombs.ai.mit.edu)

	* texindex.c (sort_in_core, sort_offline, parsefile):
	Give up on input file if any line doesn't start with backslash.

Mon May 23 10:41:35 1988 Robert J. Chassell (bob at frosted-flakes.ai.mit.edu)

	* emacs.tex: Update information for obtaining TeX distribution from the
	University of Washington.


ChangeLog entries synched from GNU Emacs are the property of the FSF.
Other ChangeLog entries are usually the property of the author of the
change.

This file is part of XEmacs.

XEmacs is free software: you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your
option) any later version.

XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with XEmacs. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.