Source

XEmacs / version.sh

#!/bin/sh
emacs_is_beta=t
emacs_major_version=21
emacs_minor_version=5
emacs_beta_version=23
xemacs_codename="daikon"
emacs_kit_version=
infodock_major_version=4
infodock_minor_version=0
infodock_build_version=8
xemacs_extra_name="(+CVS-20051121)"
xemacs_release_date="2005-10-26"