1. xemacs
 2. XEmacs

Source

XEmacs / CHANGES-beta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
# DO NOT PUT A VERSION MARKER HERE, ADDED AT RELEASE

Major Features, Bugfixes, and Backward Incompatible Changes

-- Fix: Convert assert on menubar syntax errors to log warning and skip the menu -- Jerry James

User-Visible Bug Fixes and Improvements

-- Fix: Remove a reference to 'efs-ftp-path from #'file-remote-p -- Mike Sperber
-- Improve: Allow :visible in menu specs; document -- Jerry James
-- Improve: Allow a string the LHS of a syntax-alist entry in `font-lock-defaults' to be a string (sync to GNU Emacs) -- Mike Sperber
-- Improve: Make #'byte-compile-if suppress spurious warnings from `(if (fboundp ...' or `(if (boundp ...' constructs (port of Dave Love patch to Emacs) -- Mike Sperber
-- Improve: Silence warnings about throws out of #'post-command-hook' -- Mike Sperber
-- New: Support bignums with MPIR -- Jerry James
-- Improve: Help buffer behaviour synced with GNU -- Mats Lidell

Build Infrastructure and Source Tree

-- Fix: Change several Mule-specific constructs to generic ones in core Lisp (paragraphs.el); fixes --without-mule build from tarballs -- Stephen Turnbull
-- Fix: Fix Windows portability issues -- Vin Shelton, Jerry James, Mats Lidell
-- Fix: Reverse sense of #if for insert-data-in-exec build -- Jerry James
-- Fix: Silence syntax warnings -- Jerry James
-- Improve: Update autoconf helpers to latest upstream version -- Jerry James

Documentation

-- Improve: Bignum documentation -- Jerry James
-- Improve: Port texi files to Texinfo 5, fix style -- Jerry James

Lisp API

-- Fix: Add optional ID-FORMAT to #'file-attributes (GNU compatibility); add tests -- Mats Lidell, Vin Shelton
-- Fix: Make #'apply-partially more intelligent about constructing compiled functions when making closures; add tests -- Aidan Kehoe
-- Improve: Add optional WHEN and DOCSTRING arguments to #'define-obsolete-function-alias, #'define-compatible-function-alias, #'define-obsolete-variable-alias, #'define-compatible-variable-alias (GNU compatibility) -- Stephen Turnbull, Mike Sperber, Jeff Sparkes
-- New: Add #'font-lock-extend-region-functions' from GNU Emacs, use it -- Mike Sperber

Internal API and Implementation

-- Fix: Canonicalize some ratios -- Jerry James
-- Fix: Change integer arithmetic to fixnums in check_valid_xbm_inline; adjust test to changed error -- Jerry James
-- Fix: Initialization of bignums from long longs -- Jerry James
-- Fix: Replace AC_FUNC_FSEEKO with HAVE_FSEEKO in config.h.in -- Jerry James
-- Improve: Add mp-specific allocation functions -- Jerry James
-- Improve: Prepare for large file support -- Jerry James
-- Improve: Reimplement #'process-synchronize-point as a label in #'call-process-internal -- Aidan Kehoe
-- Improve: Support for statically linked modules -- Jerry James
-- Improve: Use make_fixnum instead of make_integer where size is known to fit in many places -- Jerry James

Testing and Debugging

-- New: Add tests for #'file-attributes -- Mats Lidell


to XEmacs 21.5.33 "horseradish"

Major Features, Bugfixes, and Backward Incompatible Changes

-- Nothing major this time. -- nobody

User-Visible Bug Fixes and Improvements

-- Improve: Reorganize default menubar. -- Stephen J. Turnbull

Build Infrastructure and Source Tree

-- Fix: Prevent make distclean from deleting configure in modules. -- Mats Lidell
-- Improve: Make configure warn about missing system package hierarchies. -- Stephen J. Turnbull

Documentation

-- Fix: Description of Mercurial repositories. -- Stephen J. Turnbull
-- Fix: TUTORIAL to describe recenter-top-bottom correctly. -- Mats Lidell
-- Improve: Description of `mark-defun'. -- Steven Mitchell
-- Improve: Documentation of menus. -- Byrel Mitchell, Vin Shelton
-- Improve: INSTALL. -- Steven Mitchell, Stephen J. Turnbull, Robert D. Royar

Lisp API

-- Fix: Implement :active in submenu specs. -- Byrel Mitchell
-- New: Adopt GNU's ## syntax for the interned symbol with the zero-length name. -- Aidan Kehoe
-- New: Command remapping in keymaps from GNU. -- Aidan Kehoe
-- New: call-process-shell-command from GNU. -- Mats Lidell
-- New: delete-trailing-lines, delete-trailing-whitespace from GNU. -- Aidan Kehoe
-- New: recenter-positions, recenter-top-bottom, recenter-last-op from GNU. -- Mats Lidell
-- Improve: Accept GNU's UNIVERSAL argument in format-time-string. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Allow noninteractive call of self-insert-command with null count. -- Stephen J. Turnbull

Internal API and Implementation

-- Fix: Avoid malloc'ing inside search. -- Aidan Kehoe
-- Fix: GCPRO etc in define-specifier-tag. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Incorrect handling of empty sets in subsetp. -- Stephen J. Turnbull, Benson Mitchell, Steven Mitchell
-- Fix: Inhibit error at compile time in equal, member, assoc, rassoc. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Regexp in describe-register-1. -- Stephen Turnbull, Mats Lidell
-- Fix: Respect face and display table information in the minibuffer prompt. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Charset not in table warning message. -- Stephen J. Turnbull
-- Improve: find-coding-system-magic-cookie-in-file moved to C. -- Aidan Kehoe

Testing and Debugging

-- New: Simple test cases for call-process-shell-command. -- Mats Lidell
-- New: Test regular expression in describe-register-1. -- Mats Lidell
-- New: Test search for character ranges with dirty syntax table. -- Aidan Kehoe
-- New: Test the new command remapping functionality. -- Aidan Kehoe
-- New: Tests of #'subsetp. -- Stephen J. Turnbull, Steven Mitchell, Benson Mitchell

to XEmacs 21.5.32 "habanero"

Major Features, Bugfixes, and Backward Incompatible Changes

-- Fix: Prevent SIGPIPEs in deactivate_process(). -- Stephen Turnbull
-- Fix: Prevent assert at frame.c, l. 6311. -- Stephen Turnbull

User-Visible Bug Fixes and Improvements

-- Fix: 'most-positive-fixnum-on-32-bit-machines value. -- Aidan Kehoe, Raymond Toy
-- Fix: Bug where syntax cache overruns restriction. -- Stephen Turnbull, Alan Mackenzie
-- Fix: Don't initialize bit 7 as meta if native coding system uses that bit. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Handling of face background values. -- Vin Shelton, Aidan Kehoe
-- Improve: Determine terminal type dynamically, not from TERM envvar. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Implement printing of circular structures readably. -- Aidan Kehoe
-- New: 'foreback property for faces. -- Didier Verna
-- New: 'shrink property for faces. -- Didier Verna
-- New: Custom group "view". -- Aidan Kehoe

Build Infrastructure and Source Tree

-- Fix: CPP error breaking build on OpenBSD/NetBSD. -- Aidan Kehoe, Adam Sj�gren
-- Fix: Creation of etc/dbxrc and src/.dbxrc. -- Marcus Crestani
-- Fix: Disable ASLR on Mac OS X Lion & Mountain Lion (breaks pdump). -- Marcus Crestani, Stephen Turnbull, Robert Royer
-- Fix: Printing of Lisp_Object types in dbxrc. -- Marcus Crestani
-- Fix: Use libraries in /usr/lib/w32api on Cygwin. -- jeff
-- Fix: Workaround link problem in pdump. -- Stephen Turnbull, Hans de Graaf, Marcus Crestani
-- Fix: configure detection of VDB_POSIX vs. VDB_MACH. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Move dbxrc.in (back?) to ./src. -- Marcus Crestani
-- Improve: Prefer dlopen() to dyld() in configure on Mac OS X. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Refactor check for Xaw3d. -- Stephen Turnbull
-- Improve: Remove unused include of process.h from Cygwin. -- Vin Shelton
-- Improve: gnuclient to fall back to /tmp to search for socket. -- Aidan Kehoe
-- New: Support DESTDIR. -- Jerry James
-- New: Support building texinfo.info in native builds. -- Vin Shelton

Documentation

-- Fix: #'eq-hash docstring. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Comment in #'byte-compile-funcall. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Comment typo. -- Didier Verna
-- Fix: Comments in fns.c. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Correct usage of the term "special operator" in manuals. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Docstrings of #'posix-charset-to-coding-system-hash, load-time-value. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Document change of location of packages from lib/ to share/. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Typos. -- Didier Verna
-- Improve: Docstrings in syntax.c. -- Stephen Turnbull
-- Improve: Document a reasonable approach to improving #'symbol-macrolet. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Emphasize #'labels of #'flet in CL manual. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Make describe-function-1 mention whether byte-compiled functions are built-in. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Update versions numbers for libs in config.inc.samp. -- Vin Shelton
-- Improve: Use ISO-IR-196 sequences to encode Unicode in HELLO. -- Aidan Kehoe
-- New: Comment re: background pixmaps in faces.c, cache coherency in glyphs.c. -- Didier Verna
-- New: Docstring for #'cl-transform-lambda. -- Aidan Kehoe
-- New: Document Mercurial techniques in Internals manual. -- Stephen Turnbull
-- New: Internals documentation of sequence.c. -- Aidan Kehoe

Lisp API

-- Fix: Correctly lex a bignum with leading "+". -- Aidan Kehoe
-- Improve: #'face-property-matching-instance 21.4 compatibility. -- Stephen Turnbull
-- Improve: #'labels supports inline label declaration. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Add .pdf and other types to 'binary-file-regexps.
-- Improve: Common Lisp conformance. -- Aidan Kehoe, Didier Verna
-- Improve: Default print_gensym to t (CL compatibility). -- Aidan Kehoe
-- Improve: Make #'built-in-symbol-file ignore non-built-ins. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Make #'make-modeline-command-wrapper evaluate COMMAND lazily. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Obsolete #'remassoc and friends, and remove instances from core. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Partial, undocumented support for #'macro-declaration-function in #'defmacro. -- Aidan Kehoe.
-- Improve: Provide API for disabling symbol macros in cl-macroexpand. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Refactor completion code, improve GNU compatibility. -- Aidan Kehoe-- Improve: Remove XEmacs-specific #'remassoc functions, and substitute CL-style #'delete* for uses. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Remove cl-compat.el and related documentation. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Remove long-obsolete cl-compat.el. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Remove obsolete compatibility aliases from cl*.el. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Support POSIX semantics in #'posix-string-match. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Sync #'batch-byte-recompile-directory API. -- Mike Sperber
-- Improve: Sync #'shell-command{,-on-region}. -- Mats Lidell
-- Improve: Sync #'truncate-string-to-width. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Character syntax of JIT Unicode characters. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Update #'file-name-remote-p. -- Mike Sperber
-- New: #'apply-partially. -- Aidan Kehoe
-- New: #'event-apply-modifiers. -- Aidan Kehoe
-- New: #'looking-back. -- Didier Verna
-- New: #'macro-declaration-function support (GNU compatibility). -- Aidan Kehoe
-- New: #'special-mode. -- Didier Verna
-- New: #'test-completion. -- Aidan Kehoe
-- New: 'function-key-map-parent improves x-compose processing. -- Aidan Kehoe
-- New: 'print-circle, 'print-continuous-numbering. -- Aidan Kehoe
-- New: Add a defsetf for #'get-char-table. -- Aidan Kehoe
-- New: Implement #'load-time-value, #'labels. -- Aidan Kehoe
-- New: Sexp movement recognises notation for circular lists. -- Aidan Kehoe
-- New: Support POSIX classes in regexps, #'skip-chars-{forward,backward}. -- Aidan Kehoe
-- New: syntax-ppss.el. -- Mats Lidell

Internal API and Implementation

-- Fix: Array declaration and bounds checks of syntax_spec_code. -- Stephen Turnbull
-- Fix: Autoload `custom-set-face-bold'. -- Vin Shelton
-- Fix: Duplicate arglist info in autoloads. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Ignore extent info in select-convert-to-text functions, fixing a copy problem in ERC. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Loss of precision in building FIXNUMs. -- Jerry James
-- Fix: Redundant division in bignum_ceil. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Remove 'device' parameter from 'clear_region' methods. -- Didier Verna
-- Fix: Syntax error in #'get-other-frame. -- Didier Verna, Steven Mitchell
-- Fix: pixel_to_glyph_translation to handle redisplay edge case. -- Mike Kupfer
-- Improve: #'copy-symbol handles non-list plists. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Backward-compatible MATCHSPEC in face-property-matching-instance. -- Stephen Turnbull
-- Improve: Byte-optimize more carefully. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Coding style in select.el. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Error when compiling an eval-when-compile form that changes the current buffer. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Handling of 'byte-compile-initial-macro-environment. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Handling of X keysyms. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Implementation of #'labels forms. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Lexical analysis of bignums. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Move #'split-path to Lisp. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Move #'x-keysym-on-keyboard-sans-modifiers-p, #'x-keysym-on-keyboard-p here from device-x.c to Lisp. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Move #'x-keysym-on-keyboard{,-sans-modifiers}-p to Lisp. -- Aidan Kehoe.
-- Improve: Move config.h macros to configure. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Refactor #'cl-defsubst-expand, #'enable-behavior, #'disable-behavior, #'cl-transform-lambda. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Refactor #'macroexpand, various CL macros. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Refactor X keystroke handling to avoid XKeysymToString. -- Aidan Kehoe.
-- Improve: Refactor XLIKE redisplay functions to use display, not frame. -- Didier Verna
-- Improve: Refactor selection C code to use va_run_hooks_with_args. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Refactor some subr.el functions to use CL for circularity checking. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Refactor syntax cache. -- Stephen Turnbull
-- Improve: Refactor text_width methods to expect a frame, not a window. -- Didier Verna
-- Improve: Refactor to avoid #'mapcar where result is discarded. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Refactor to use #'labels for efficiency. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Remove #'bind-inits and fix up related functions. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Remove .elc from 'binary-file-regexps, and ensure all .elcs have coding cookies. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Remove MULE-only cases from non-MULE code. -- Stephen Turnbull
-- Improve: Remove all autoload cookies from dumped files. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Remove obsolete LOSING_BYTECODE compile-time option. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Remove obsolete syntax code parsing macros. -- Stephen Turnbull
-- Improve: Remove superfluous GCPRO in sublis. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Remove support for generating Emacs 19-compatible bytecode. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Rename INT to FIXNUM. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Warning removal. -- Stephen Turnbull
-- New: Refactor sequence code into sequence.c. -- Aidan Kehoe, Vin Shelton

Testing and Debugging

-- Fix: Test leading ?+ in bignum read syntax. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Various cases testing changed APIs. -- Aidan Kehoe
-- Fix: pobj printing of symbols and strings with NEW_GC. -- Jerry James
-- Improve: #'substitute-in-file-name tests belong in os, not syntax. -- Stephen Turnbull
-- Improve: Known bug code in test harness. -- Stephen Turnbull
-- Improve: Replace #'flet with #'labels in tests where appropriate. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Replace obsolete function names in tests. -- Aidan Kehoe
-- Improve: lisp-maint compliance in syntax-tests.el. -- Stephen Turnbull
-- Improve: pobj falls back to $lrecord_type. -- Marcus Crestani
-- New: File completion-tests.el. -- Aidan Kehoe
-- New: File syntax-ppss-tests.el. -- Mats Lidell
-- New: Syntax cache test. -- Stephen Turnbull, Alan Mackenzie
-- New: Tests for #'byte-compile-catch, bignums, #'labels, #'print-circle, #'apply-partially. -- Aidan Kehoe
-- New: Tests for #'shell-command. -- Mats Lidell

to XEmacs 21.5.31 "ginger"

Major Features and Backward Incompatible Changes

-- improve: Verify copyright status and restrict license to GPL version 3 or later. -- Mats Lidell, Mike Sperber, Stephen Turnbull (see hg log)

to XEmacs 21.5.30 "garlic"

Major Features and Backward Incompatible Changes

-- remove: Last release under GPL v2; future releases will be GPL v3 or later. -- Mats Lidell, Jerry James, Stephen Turnbull, Aidan Kehoe, Ben Wing, Mike Sperber
-- new: Functions may return multiple values as in Common Lisp (incompatible with cl.el implementation in some cases).

User-Visible Bug Fixes and Minor Improvements

-- fix: Crash by registering all CCL programs. -- Aidan Kehoe
-- fix: Crash in PNG handling (issue570). -- Stephen Turnbull
-- fix: Crash in _wgetdcwd(...) when linking against msvcrt8 -- Adrian Aichner
-- fix: Crash in printing if gc_in_progress and in_debug_print -- Ben Wing
-- fix: Crash when printing window with Qt as its buffer. -- Ben Wing
-- fix: Crash when reset_glyph_cachels() is called on the minibuffer window when creating a frame. -- Ben Wing
-- fix: #'gnuserv-edit-files goes to line only if linenumber non-nil. -- It's me FKtPp ;)
-- fix: Make winclient startup more reliable. -- Vin Shelton
-- fix: Remove dk.xemacs.org from list of package download sites. -- Adrian Aichner
-- fix: issue 546, use #'next-single-char-property-change in list-mode.el -- Aidan Kehoe
-- improve: Exclude the current buffer in switch-to-buffer completion. -- Didier Verna
-- improve: Font locking of Common Lisp source. -- Didier Verna
-- improve: GNU-compatible optional COLUMN in indent-region. -- Aidan Kehoe
-- improve: Handling of coding systems for new or zero-length files. -- Aidan Kehoe
-- improve: Support the precomposed characters with stroke. -- Aidan Kehoe
-- improve: Fallback to whole file in describe-char-unicode-data if database is unreadable. -- Aidan Kehoe
-- improve: Make iso-left-tab equivalent to shift-tab. -- Aidan Kehoe
-- improve: Indentation handling in Lisp modes. -- Ben Wing
-- improve: Name lock symlinks .#FN# for file FN to avoid confusing extensions. -- Ben Wing
-- improve: Set debug-xft to 0. -- Stephen Turnbull
-- improve: Recognize bitmaps/ directory as containing bitmap files. -- Didier Verna
-- new: Use `emacs-data-roots' instead of `emacs-roots' where appropriate. -- Mike Sperber
-- new: The `absolute' property for background pixmaps. -- Ben Wing
-- improve: Match X11 bgcolor fallback of default face to gui element face. -- Didier Verna
-- new: The background-placement face property. -- Didier Verna

Build Infrastructure and Source Tree

-- fix: Cygwin and MinGW need -export-all-symbols. -- Ben Wing
-- fix: Cygwin needs pdump -- Jerry James
-- fix: Windows link if --with-msw=no in modules. -- Ben Wing
-- improve: Use cygwin_conv_path() when available. -- Ben Wing
-- improve: make-mswin-unicode.pl Cygwin header compatibility, overridden prototypes, `review' command. -- Ben Wing, Vin Shelton
-- improve: Darwin needs system malloc, s&m moved into configure. -- Stephen Turnbull
-- fix: Turn warnings (disabled by accident) back on. -- Ben Wing
-- improve: C++/G++ detection and configuration. -- Ben Wing
-- fix: XE_COMPLEX_ARG registration of options in _AC_USER_OPTS (fixes "unknown option" warnings). -- Stephen Turnbull
-- improve: Clean more build and debug products. -- Stephen Turnbull
-- improve: Don't install silly symlinks when $(prefix) != $(exec_prefix). -- Mike Sperber
-- improve: Installation log refers to "Xft feature" for safer grepping. -- Ben Wing
-- improve: Paths configuration. -- Mike Sperber
-- improve: Use HAVE_CONFIG_H to find config.h and prototypes. -- Ben Wing
-- improve: `--with-error-checking' means `--with-error-checking=all'. -- Ben Wing
-- improve: make-src-depend. -- Ben Wing
-- improve: ndbm configuration -- Karl Kleinpaste, Stephen Turnbull, Ben Wing
-- refactor: New targets config-changed, fix-perms -- Ben Wing
-- refactor: Rename all enable-FOO variables to with-FOO. -- Ben Wing
-- remove: Support for InfoDock, NeXTstep, old Ultrix, SCO Unix, Bull DPX/2, Data General Unix, RTU, Unisoft Unix, OffiX DND, dynodump, idd, sparcworks, NEC EWS. -- Jerry James
-- remove: Wise installer subtree, netinstall subtree, many files: ppc.ldscript, make-msgfile.c, make-po.c, yow.c, rcs-checkin, gnudepend.pl, leditcfns.c, wakeup.c -- Jerry James, Mats Lidell

Documentation

-- fix: Comment, docstring, and string non-syntactic defects and formatting. -- Stephen Turnbull, Ben Wing, Aidan Kehoe, Didier Verna
-- improve: --quick-build, --with-debug, and --with-error-checking option help. -- Ben Wing
-- improve: Bignum and fixnum correctness in manual. -- Aidan Kehoe
-- improve: Change "special form" to "special operator". -- Aidan Kehoe
-- improve: Docstrings for #'cadr, #'caddr, #'cadddr, #'debug-on-error, #'eval-when-compile, #'eval-and-compile, #'interactive, #'lisp-indent-specform, #'range-table-type, defun movement, #'make-coding-system-internal, #'make-syntax-table, docstring/formal argument matching. -- Stephen Turnbull, Aidan Kehoe, Ben Wing
-- improve: FAQ describes repositories and VCS usage. -- Stephen Turnbull
-- improve: Internals nodes on magic symbols, hash tables, finalizer methods, the new allocator, the new garbage collector, old-style DFC conversion macros, the different types of character and their uses, frame handling, window-system support, allocation of Lisp objects, sequence/list functions and their keywords. -- Marcus Crestani, Ben Wing, Aidan Kehoe
-- improve: PROBLEMS describes crash on recent Cygwin 1.7. -- Ben Wing
-- improve: PROBLEMS describes duplicate symbol warnings on Mac OS X. -- Stephen Turnbull
-- improve: Show the double-quotes in the sample output correctly for function-arglist. -- Aidan Kehoe
-- improve: Startup paths, Lisp, Emacs.ad, xemacs.1 reflect the change from `lib' to `share' for the architecture-independent directories. -- Mike Sperber, Jerry James
-- improve: Treatment of hex and octal character escapes. -- Aidan Kehoe
-- refactor: Move term.texi to the eterm package. -- Jerry James
-- refactor: Remove custom.texi. -- Jerry James

Lisp API

-- fix: #'autoload-featurep-protect-autoloads always inserts a coding-system cookie. -- Ben Wing
-- fix: #'compare-strings coerces bounds to be within strings -- Stephen Turnbull
-- fix: #'insert-file-contents always sets the buffer coding system. -- Aidan Kehoe
-- fix: #'letf checks whether arguments to #'values are bound, and make them unbound after evaluating BODY. -- Aidan Kehoe
-- fix: #'next-list-mode-item, #'switch-to-completions pay attention to non-text-property extents. -- Aidan Kehoe
-- fix: #'pre-display-buffer-function is not set to `get-frame-for-buffer'. -- Michael Sperber
-- fix: Add argument information built-in special operators. -- Aidan Kehoe
-- fix: Allow	deleting windows in `post-command-hook'. -- Michael Sperber
-- fix: Argument annotations of For, Fand, Fif, Fwhen, Fcond, Fprogn, Fprog1, Fprog2, FletX, Flet, Fwhile, Fdefvar, Fdefconst, Frun_hooks, Frun_hooks_with_args, Frun_hooks_with_args_until_success, Frun_hooks_with_args_until_failure -- Aidan Kehoe
-- fix: Argument handling in make-autoload. -- Mike Sperber
-- fix: Canonicalize spaces in argument lists for function-documentation-1. -- Ben Wing
-- fix: Correct error in specifier canonicalization -- Aidan Kehoe
-- fix: Disable specifier memory-usage stats due to circularities. -- Ben Wing
-- fix: Ffunctionp does not return t for special operators. -- Aidan Kehoe
-- fix: Fnbutlast, Fbutlast accept dotted lists. -- Aidan Kehoe
-- fix: Initialize ?\012 as whitespace -- Aidan Kehoe
-- fix: Issue145: Allow default-network-coding-system and default-process-coding-system to be nil. -- Stephen Turnbull
-- fix: Many bugs revealed by Paul Dietz's test suite. -- Aidan Kehoe
-- fix: Search for Control-1 chars in boyer_moore() -- Ben Wing
-- fix: Signal a read error upon encountering a ratio constant with a zero denominator. -- Jerry James
-- improve: #'beginning-of-defun, #'end-of-defun behavior customizable via beginning-of-defun-function, end-of-defun-function. -- Andreas Roehler
-- improve: #'cd use of cd-path and CDPATH. -- It's me FKtPp ;), Aidan Kehoe
-- improve: #'ceiling, #'floor, #'round, #'truncate, #'fceiling, #'ffloor, #'fround, #'ftruncate: support Common Lisp, including optional DIVISOR arguments, returning multiple values, obey contamination rules, round towards the even number in ambiguous cases. -- Aidan Kehoe
-- improve: #'coerce takes 'fixnum as a destination type. -- Aidan Kehoe
-- improve: #'list-length, #'remf, #'getf, #'tailp, #'cl-set-getf, #'cl-do-remf, #'ldiff, #'endp, #'subseq (new, Common Lisp compatible). -- Aidan Kehoe
-- improve: #'char<, #'char>=, #'char>, #'char<=, #'alpha-char-p, #'graphic-char-p, #'standard-char-p, #'char-name, #'name-char, #'upper-case-p, #'lower-case-p, #'both-case-p, #'char-upcase, #'char-downcase, #'integer-length (new, Common Lisp compatible). -- Aidan Kehoe
-- improve: #'mapvector, #'mapconcat, #'mapcar to support multiple SEQUENCES and error with circular lists -- Aidan Kehoe
-- improve: #'nreverse, #'reverse accept any sequence. -- Aidan Kehoe
-- improve: #'try-completion, #'suggest-key-bindings, #'float-time, #'substring-no-properties, #'turn-off-auto-fill, #'describe-char-unihan-field-descriptions (GNU compatibility). -- Aidan Kehoe, Malcolm Purvis, Mike Sperber
-- improve: #remove*, #cl-delete-duplicates, #delete-duplicates, #'symbol-file, #'find-function. -- Aidan Kehoe
-- improve: 'buffer-display-count, 'buffer-display-time (new, GNU-compatible) -- Jeff Sparkes, Aidan Kehoe
-- improve: 'discarded-consing, 'quoted-lambda new warning types. -- Aidan Kehoe
-- improve: Accept #B<binary>, #O<octal>, and #X<hex> like GNU Emacs. -- Mike Sperber
-- improve: Accept keywords in the hash table read syntax. -- Aidan Kehoe
-- improve: Handling of object plists, especially processes. -- Aidan Kehoe
-- improve: Keyword arguments handling. -- Aidan Kehoe
-- improve: Turn on load-ignore-out-of-date-elc-files by default -- Ben Wing
-- improve: Type spec handling in coerce, cl-make-type-test -- Aidan Kehoe
-- improve: Use keywords instead of ordinary symbols in some XEmacs-specific functions. -- Aidan Kehoe
-- improve: read-buffer gets new optional argument EXCLUDE.
-- new: #'bytecomp-load-hook. -- Aidan Kehoe
-- new: #'canoncase; use it with chars in internal_equalp. -- Aidan Kehoe
-- new: #'constantly from ANSI Common Lisp, with SBCL extension. -- Aidan Kehoe
-- improve: #device-color-cells (tty_device_system_metrics()) returns metrics for num-color-cells and num-bit-planes (issue757) on TTYs. -- Jeff Sparkes
-- new: #'error-unless-tests-match, #'byte-compile-file-being-compiled, #'compiled-if, #'compiled-when for supporting conditional compilation of different code depending on the presence or absence of features. -- Ben Wing
-- new: #'format-time-string implements Roman month numbers. -- Aidan Kehoe
-- new: #'get-properties. -- Didier Verna
-- new: #'process-get, #'process-put, #'process-plist, #'set-process-plist for GNU compatibility -- Aidan Kehoe
-- new: #'save-some-buffers-action-alist, #'diff-files-for-recover, #'diff-buffer-with-file, -- Mike Sperber
-- new: #'set-window-configuration gets optional `set-frame-size-p' argument. -- Mike Sperber
-- new: #'set-window-pixel-width, #'set-window-pixel-height. -- Mike Sperber
-- new: #'stable-union, #'stable-intersection. -- Ben Wing
-- new: 'debug-xemacs, 'debug-regexps, 'debug-soe, 'debug-xft (was 'xft-debug-level), 'debug-searches (was 'debug-xemacs-searches), 'byte-code-meter, 'byte-metering-on variables for debugging. -- Ben Wing
-- new: Common-Lisp-compatible #'the, #'array-dimension-limit, #array-total-size-limit, #'array-rank-limit, #'equalp (especially in hash tables). -- Aidan Kehoe
-- new: Errors 'invalid-keyword-argument, 'scan-error. -- Aidan Kehoe, Ben Wing
-- new: Implement multiple values a la Common Lisp. New bytecodes: Bbind_multiple_value_limits, Bmultiple_value_call, Bmultiple_value_list_internal, Bthrow. Modified bytecodes: BRgotoifnilelsepop, BRgotoifnonnilelsepop. Bcall, Bdup, Bgotoifnilelsepop, Bgotoifnonnilelsepop, Breturn. New macros: DISCARD_PRESERVING_MULTIPLE_VALUES, POP_WITH_MULTIPLE_VALUES, TOP_ADDRESS, TOP_LVALUE, TOP_WITH_MULTIPLE_VALUES. Modified macros: DISCARD, POP, TOP. New functions: Fand, Fcond, Fdefconst, Fdefvar, Feval, Ffuncall, Fif, Flet, FletX, Fmultiple_value_call, Fmultiple_value_list_internal, Fmultiple_value_prog1, For, Fprog2, Fsetq, Fsetq_default, Fsignal, Fthrow, Fvalues, Fvalues_list, Fwhile, Fwith_output_to_temp_buffer. Modified functions: Fcall_interactively, bind_multiple_value_limits, button_item_to_widget_value, check_if_suppressed, connector, dde_eval_string, evaluate_xpm_color_symbols, execute_help_form, flagged_a_squirmer, glyph_instantiator_to_glyph, gui_item_display_flush_left, gui_item_value, make_multiple_value, mark_multiple_value, menu_convert, menu_descriptor_to_widget_1, multiple-values-limit, multiple_value_aref, multiple_value_aset, multiple_value_call, multiple_value_list_internal, pop_kbd_macro_event, populate_menu_add_item, print_multiple_value, size_multiple_value, syms_of_eval, values2. wv_set_evalable_slot, x_IO_error_handler. Exported functions: throw_or_bomb_out. New variables: multiple-values-limit, multiple_value_current_limit. Exported symbols: Qobsolete_throw, Qthrow. New lrecord_type: multiple_value. -- Aidan Kehoe
-- new: macro -- Aidan Kehoe
-- refactor: #'bq-vector-contents, #'bq-list*, #'format-decode removed; #'purecopy aliased to #'identity and uses removed. -- Aidan Kehoe
-- refactor: #'byte-compile-compiled-obj-to-list, #'custom-declare-variable-list removed. -- Aidan Kehoe
-- refactor: #'car-less-than-car, #'cdr-less-than-cdr move to format.el, #'list* moved to subr.el. -- Aidan Kehoe
-- refactor: #'ceiling*, #'floor*, #'round*, #'truncate* obsoleted. -- Aidan Kehoe
-- refactor: #'cl-function-arglist takes exactly one arg. -- Ben Wing
-- refactor: #'init-file-user, #'pui-add-install-directory, #'user-original-login-name, #'isearch-yank-x-selection, #'isearch-yank-x-clipboard removed. -- Ben Wing.
-- refactor: #'paths-filter, #'paths-uniq-append removed. -- Aidan Kehoe
-- refactor: #'show-buffer, #'buffer-flush-undo, #'buffer-local-value, #'x-color-values, #'mswindows-color-list, #'Info-default-directory-list, #'line-beginning-position, #'line-end-position, #'obsolete-throw, #'cl-mapc, #'byte-code-function-p, #'interactive-form, #'assq-delete-all, #'makehash, #'display-column-mode obsoleted. -- Ben Wing

Internal API and Implementation

-- fix: #'canna-henkan-begin. -- Ben Wing
-- fix: #'condition-case gets correct syntax in #'progress-feedback-dispatch-non-command-events. -- Stephen Turnbull
-- fix: #'custom-variable-prompt checks explicitly for nil before for symbol. -- Aidan Kehoe
-- fix: #'delete-duplicates compiler macro and calls to it. -- Aidan Kehoe
-- fix: #'eql Byte-compilation -- Aidan Kehoe
-- fix: #'eql for extended number types and the hash implementation -- Aidan Kehoe
-- fix: #'fc-name-unparse memory leak. -- Jerry James
-- fix: #'fill is much more careful about resizing a string argument. -- Aidan Kehoe
-- fix: #'finish-set-language-environment generation of display-table entries for error octet characters. -- Ben Wing
-- fix: #'with-trapping-errors gets correct :operation arguments in #'font-lock-pre-idle-hook and #'find-tag-default. -- Stephen Turnbull
-- fix: #83, #8C mapping in koi8-c, #A6 mapping in viscii. -- Ben Wing, Aidan Kehoe
-- fix: Bignum initialization and finalization. -- Jerry James
-- fix: Buffer overrun (issue630). -- Stephen Turnbull, Aidan Kehoe
-- fix: Build failure, Apple's g++-4.0.1, Mac OS 10.4. -- Aidan Kehoe
-- fix: Call MODE-mode for -*-MODE-*- only if it has a function binding. -- Aidan Kehoe
-- fix: Call character_to_event() on characters received from XIM. -- Aidan Kehoe
-- fix: Check for Xft before using it, fixing openSUSE bug #558764. -- Stephen Turnbull
-- fix: Coding system initialization. -- Aidan Kehoe
-- fix: Compile errors under C++ and/or Visual Studio 6 in syswindows.h. -- Ben Wing
-- fix: Computation of fastmap in charset_mule_not() -- Ben Wing
-- fix: Conditionalize COM support on HAVE_MS_WINDOWS -- Ben Wing
-- fix: Don't use Boyer-Moore for case-insensitive search if the search pattern contains repeated Ibytes. -- Aidan Kehoe
-- fix: Fall back from GTK to X11 in gnuclient. -- Aidan Kehoe
-- fix: Frame geometry (especially pixelized) to make it a bit easier to understand and fix some bugs. -- Ben Wing
-- fix: Function prototype/definition mismatches. -- Ben Wing
-- fix: GCPROing. -- Ben Wing, Aidan Kehoe
-- fix: GNU coding standards in modules/base64. -- Ben Wing
-- fix: Handling of errors in bytecode.c and floatfns.c. -- Jerry James
-- fix: Handling of escape characters when splitting strings. -- Aidan Kehoe
-- fix: Handling of possible meta characters (?\x80-?\xFF) -- Aidan Kehoe
-- fix: I18N encapsulation commands for Windows. -- Ben Wing
-- fix: Initialize `result' before calling FcFontMatch in Ffc_font_match and xft_find_charset_font -- Jerry James
-- fix: Integer canonicalization. -- Aidan Kehoe
-- fix: Integer overflow when allocating image memory -- Jerry James
-- fix: JPEG macro FAR conflict in eimage code. -- Vin Shelton
-- fix: Match integer sizes in assignment in read_event_from_tty_or_stream_desc -- Ben Wing
-- fix: Missing includes to termcap.c. -- Aidan Kehoe
-- fix: Missing names and ISO 639 codes for Arabic, Russian, and Thai. -- Stephen Turnbull
-- fix: Move CYGWIN_HEADERS to s/cygwin32.h and s/mingw32.h, fixing some compile problems. -- Ben Wing
-- fix: Move HAVE_SCROLLBARS test so the code can compile under Visual Studio 6. -- Vin Shelton
-- fix: Notices in aclocal.m4, ad2c, build-msw-release.sh, compface.mak, cvtmail.c, easymenu.el, elhash.c, emacs.c, emodules.texi, europe-theme.el, example-theme.el, external-widget.texi, fakemail.c, font.el, fontconfig.el, frame.el, glade.c, glyph-test.el, gnome.el, gnuserv.c, gnuserv.h, gnuslib.c, gtk test files, gtk-compose.el, gtk-glue.c, gtk-marshal.el, gtk-package.el, gtk-widget-accessors.el, gtk-xemacs.c, gtk-xemacs.h, gtk.el, gutter-items.el, gutter-test.el, gutter.el, hyper-apropos.el, insert-data-in-exec.c, installexe.sh, lao.txt, lwlib-internal.h, m/alpha.h, make-path.c, menu-items.el, modules/sample/external/Makefile.in.in, modules/sample/external/configure.ac, modules/sample/external/sample.c, modules/sample/internal/sample.c, mule/canna-leim.el alist.el, mule/kinsoku.el, multicast.el, number*.[ch], profile.c, regressiontest.pl, reproduce-crashes.el, s/hpux11-shr.h, s/mach-bsd4-3.h, s/sco7.h, s/sco7.h, sigpipe.c, site-load.el, symsinit.h, tcp.c, term/bg-mouse.el, term/sup-mouse.el, term/vt100.el, test-ew-motif.c, test-ew-xlib.c, tests/external-widget/Makefile, tiff.mak, ui-byhand.c, ui-gtk.c, ui-gtk.h, view-less.el, xemacs.rc, and xpm.mak. -- Jerry James, Stephen Turnbull
-- fix: Parse UNUSED and USED_IF right in make-docfile.c -- Stephen Turnbull
-- fix: Prune correct number of entries from load-history. -- Aidan Kehoe
-- fix: Qlist, Qstring mistakenly declared twice. -- Ben Wing
-- fix: Simplify assertion in event_pixel_translation for Visual C 6. -- Vin Shelton
-- fix: Synchronization of window point with current point when switching buffers. -- Michael Sperber
-- fix: Syntax errors in Ffc_config_app_font_add_file and Ffc_config_app_font_add_dir -- Jerry James
-- fix: Type correctness in split_string_by_ichar_1. -- Aidan Kehoe
-- fix: Type correctness of char and Ichar types. -- Ben Wing
-- fix: UTF-8-ize mule-wnnfns.c. -- Ben Wing
-- fix: Upper and lowercase mappings were reversed for some old-Cyrillic chars. -- Ben Wing
-- fix: Use correct timestamp with XSetInputFocus. -- Mike Sperber
-- fix: Use of REGISTER in certain functions. -- Aidan Kehoe
-- fix: Use unencumbered texts in #'split-string-by-char -- Aidan Kehoe
-- fix: Warning elimination. -- Aidan Kehoe, Ben Wing, Jerry James, Stephen Turnbull
-- fix: `escape-quoted' handling of characters in the 0x80 - 0x9F range. -- Ben Wing
-- fix: const handling in fileio.c. -- Ben Wing, Vin Shelton
-- fix: count_with_tail(), FdeleteX(), FremoveX() handling of COUNT argument. -- Aidan Kehoe
-- fix: fontmgr may not use Fsignal() in C, as it may return. -- Ben Wing
-- fix: g++ 4.3 complaints about implicit conversions of const char * to char * -- Ben Wing
-- fix: gif_instantiate() tries harder to find an appropriate GIF colormap. -- Adam Sj�gren
-- fix: gnuserv found in `exec-directory'. -- Michael Sperber
-- fix: gtk_xpm_instantiate() hotspot coordinates are Lisp integers -- Stephen Turnbull
-- fix: integerp byte code gets fixnump semantics. -- Aidan Kehoe
-- fix: lpRemoteName is an XELPTSTR. -- Vin Shelton
-- fix: memmove() substituted for strcpy() in etags.c -- Sjoerd Mullender
-- fix: modeline face avoids using fallbacks. -- Aidan Kehoe
-- fix: module_load() gets one more dereference on f = dll_variable(. -- Stephen Turnbull
-- fix: off-by-one bug in mswindows_link -- Ron Isaacson
-- fix: query_string_font() uses proper domain for cachel updating. -- Didier Verna
-- fix: query_string_geometry() lookup domain. -- Didier Verna
-- fix: realpath() supplied by Darwin used to get the canonical case for filenames. -- Aidan Kehoe
-- fix: resize_string() must not free dumped data. -- Aidan Kehoe
-- fix: staticpro_names() stores actual names. -- Ben Wing
-- fix: ulong_to_bit_string() prints a zero, not the empty string. -- Aidan Kehoe
-- fix: undecided_canonicalize_after_coding() to retain CODESYS info -- Aidan Kehoe
-- fix: unicode_convert() handles very short input strings correctly. -- Aidan Kehoe
-- fix: unicode_query() initializes invalid_lower_limit. -- Ben Wing
-- fix: unicode_query() missing return type. -- Stephen Turnbull
-- fix: xface_normalize() to handle inline data properly. -- Didier Verna
-- improve: #'byte-compile-initial-macro-environment uses #'the and compilable lambda expressions -- Aidan Kehoe
-- improve: #'byte-compile-lambda issues warnings for interactive forms. -- Aidan Kehoe
-- improve: #'cl-prettyprint handles (function ...) specially. -- Aidan Kehoe
-- improve: #'documentation, #'function-documentation-1, #'describe-function-1, #'hyper-apropos-get-doc, #'describe-function, #'function-arglist, #'function-documentation. -- Aidan Kehoe, Didier Verna, Ben Wing
-- improve: #'frame-pixel-height and friends reflect what will happen as of the next redisplay. -- Ben Wing
-- improve: #'function now parallels #'quote. -- Aidan Kehoe
-- improve: #'handle-pre-motion-command-current-command-is-motion. -- Aidan Kehoe
-- improve: #'read-from-minibuffer uses buffer (format " *Minibuf-%d*" (minibuffer-depth)), regardless of depth. -- Aidan Kehoe
-- improve: #'show-memory-usage, #'show-object-memory-usage-stats. -- Ben Wing, Marcus Crestani
-- improve: #'some, #'every used in info.el, format.el, files.el -- Aidan Kehoe
-- improve: #'the may warn at byte-compile time. -- Aidan Kehoe
-- improve: Allocate lrecord arrays in own size class. -- Marcus Crestani
-- improve: Case map handling. -- Ben Wing
-- improve: Colormap handling on Windows. -- Aidan Kehoe
-- improve: Context-specific handling of system coding systems where we used to just use Qnative. -- Ben Wing
-- improve: Cygwin handling of pathname coding systems. -- Ben Wing
-- improve: Dynarr code. -- Aidan Kehoe, Ben Wing
-- improve: Error-checking in Fquote, Ffunction, -- Aidan Kehoe
-- improve: Fontconfig API more complete. -- Stephen Turnbull
-- improve: Hash table's rehash threshold default now based on size and test function. -- Aidan Kehoe
-- improve: Keymap handling. -- Ben Wing	
-- improve: Make error messages better reflect the text that was encountered in read_escape. -- Aidan Kehoe
-- improve: Make sure distinct symbol macros with identical names expand distinctly. -- Aidan Kehoe
-- improve: Mule-ize database.c partially, modules/postgresql, mule-wnnfns.c. -- Ben Wing
-- improve: Optimizations: remove redundant lambdas and interning of symbols for temporary character sets, #'hash-table-key-list, #'hash-table-value-list, #'hash-table-key-value-alist, #'hash-table-key-value-plist, #'read-behavior, #'complement, #'regexp-quote, #'concatenate, #'mapc, #'do-autoload-commands, #'packages-find-package-library-path, #'frame-list, #'extent-descendants, #'buffer-tag-table-files, #'preloaded-file-list, #'device-list, #'proclaim-inline, #'proclaim-notinline, #'inx-available-font-sizes, #'let-specifier, #'pui-add-required-packages, #'mswindows-available-font-sizes, #'modeline-minor-mode-menu, #'minibuf-directory-files, #'handle-pre-motion-command-current-command-is-motion, #'finish-set-language-environment, #'mod*, #'rem*, #'xpm-color-symbols, #'=, #'<, #'>, #'<=, #'>= -- Aidan Kehoe
-- improve: Print the device in a frame structure. -- Aidan Kehoe
-- improve: Qunbound, not Qnil used as second arg to call to syntax_error() -- Ben Wing
-- improve: Remove the TYPE argument from xfree(). -- Ben Wing
-- improve: Replace "obscure" symbol names with uninterned symbols. -- Aidan Kehoe
-- improve: Track type of range tables. -- Ben Wing
-- improve: UTF-8-ize canna/canna_api.c, unicode.el. -- Ben Wing
-- improve: Use external giflib instead of internal GIF support. -- Jerry James
-- improve: Warn or error if (quote ...) or (function ...) quotes more than one object -- Aidan Kehoe
-- improve: emacs_rint() always used for bignum consistency -- Aidan Kehoe
-- improve: emodules_doc_sym() and emodules_doc_subr() take Ascbyte * pointers -- Ben Wing
-- improve: extern Lisp_Object declarations moved -- Ben Wing
-- improve: lrecord UID's get separate UID space for each type. Display UID's consistently when appropriate. -- Ben Wing
-- improve: print_symbol() escapes symbols that look like ratios. -- Aidan Kehoe
-- improve: put_range_table() becomes O(log n) for adding a localized range. -- Ben Wing
-- improve: specifier_instance_from_inst_list calls call_with_suspended_errors() with ERROR_ME_WARN. -- Aidan Kehoe
-- improve: stat() failure ignored in file_name_completion -- Henrique Martins
-- fix: Bignums handled correctly by NATNUMP, #'member*, #'eql, #'assoc*. -- Aidan Kehoe
-- new: DEFAULT_DIRECTORY_FALLBACK is a directory that should "always" be available; avoid fatal error if the current directory doesn't exist, chdir to DEFAULT_DIRECTORY_FALLBACK instead. -- Aidan Kehoe
-- new: ERROR_CHECK_DYNARR, dynarr_checking_assert(), ERROR_CHECK_ANY. -- Ben Wing
-- new: Macros for getting the size/edges of various rectangles surrounding the paned area. -- Ben Wing
-- new: Symbols for type checks in sequence functions. -- Aidan Kehoe
-- new: Typedefs for PCVOID and PDWORD_PTR for non-Cygwin. -- Ben Wing
-- new: USED_IF_SCROLLBARS, fix warnings. -- Ben Wing
-- new: UTF-8 support in Cygwin. -- Ben Wing
-- new: deadbeef_memory() exported. -- Ben Wing
-- new: pluralize_word(), pluralize_and_append(). -- Ben Wing
-- new: printing_unreadable_lcrecord(). -- Ben Wing
-- refactor: #'byte-compile-file-form so that #'symbol-value and #'load-time-value can be implemented directly. -- Aidan Kehoe
-- refactor: #'byte-compile-funarg-n (new) used to create the various byte-compile-funarg functions, which check for quoted lambdas in given positions. -- Aidan Kehoe
-- refactor: #'capitalize-string-as-title uses #'with-string-as-buffer-contents. -- Ben Wing
-- refactor: #'custom-quote is aliased to #'quote-maybe. -- Aidan Kehoe
-- refactor: #'list-length, #'default-file-system-ignore-case, #'equalp, #'fill, #'sort*, #'merge, #'mapcar*, #'map, #'maplist, #'mapc, #'mapl, #'mapcan, #'mapcon, #'query-coding-region, #'make-coding-system, #'reduce, #'replace, #'some, #'every moved to C. -- Aidan Kehoe
-- refactor: #'notany, #'notevery get compiler macros. -- Aidan Kehoe
-- refactor: #'substring aliased to #'subseq. -- Aidan Kehoe
-- refactor: #if 0 out some unused functions in malloc.c. -- Ben Wing
-- refactor: 'Qcoerce moved to general-slots.h -- Aidan Kehoe
-- refactor: 'default-file-system-ignore-case moved to fileio.c. -- Aidan Kehoe
-- refactor: ARRAYP(), SEQUENCEP(), CHECK_ARRAY(), CHECK_SEQUENCE(), Fbit_vector, Fstring, FmapcarX in lisp.h -- Aidan Kehoe
-- refactor: Always use platform Xmu. -- Jerry James
-- refactor: Bignums get: New macros ROUNDING_CONVERT, CONVERT_WITH_NUMBER_TYPES, CONVERT_WITHOUT_NUMBER_TYPES, MAYBE_TWO_ARGS_BIGNUM, MAYBE_ONE_ARG_BIGNUM, MAYBE_TWO_ARGS_RATIO, MAYBE_ONE_ARG_RATIO, MAYBE_TWO_ARGS_BIGFLOAT, MAYBE_ONE_ARG_BIGFLOAT, MAYBE_EFF, MAYBE_CHAR_OR_MARKER. New functions ceiling_two_fixnum, ceiling_two_bignum, ceiling_two_ratio, ceiling_two_bigfloat, ceiling_one_ratio, ceiling_one_bigfloat, ceiling_two_float, ceiling_one_float, ceiling_one_mundane_arg, floor_two_fixnum, floor_two_bignum, floor_two_ratio, floor_two_bigfloat, floor_one_ratio, floor_one_bigfloat, floor_two_float, floor_one_mundane_arg, round_two_fixnum, round_two_bignum_1, round_two_bignum, round_two_ratio, round_one_bigfloat_1, round_two_bigfloat, round_one_ratio, round_one_bigfloat, round_two_float, round_one_float, round_one_mundane_arg, truncate_two_fixnum, truncate_two_bignum, truncate_two_ratio, truncate_two_bigfloat, truncate_one_ratio, truncate_one_bigfloat, truncate_two_float, truncate_one_float, truncate_one_mundane_arg. Modified functions: emacs_doprnt_1, internal_coerce_number, Ffloat, BIGFLOAT_ARITH_RETURN, BIGFLOAT_ARITH_RETURN. New variable scratch_ratio2. -- Aidan Kehoe
-- refactor: Byte code #o117 is #'subseq, not #'substring. -- Aidan Kehoe
-- refactor: Call init_string_ascii_begin() in FsortX, Ffill. -- Aidan Kehoe
-- refactor: Case sensitivity of file paths via new variables default-file-system-ignore-case, file-system-case-alist, function file-system-ignore-case-p. -- Aidan Kehoe
-- refactor: Coding system initialization. Rename default-process-coding-system-read -> process-read, default-process-coding-system-write -> process-write, buffer-file-coding-system-for-read -> bfcs-for-read, default-buffer-file-coding-system -> default-bfcs, no-conversion-coding-system-mapping	-> no-conv-cs, unix-no-mule-no-eol-detection -> no-mule-no-eol-detection, unix-no-mule-eol-detection -> no-mule-eol-detection, unix-mule -> mule. -- Ben Wing
-- refactor: Dynarr code. -- Ben Wing
-- refactor: Eliminate bogus special-casing of standard abbrev tables. -- Aidan Kehoe
-- refactor: Fquote_maybe moved from callint.c to eval.c. -- Aidan Kehoe
-- refactor: Fregexp_quote declared in lisp.h. -- Ben Wing
-- refactor: Gutter geometry code. -- Ben Wing	
-- refactor: Link image code only when HAVE_WINDOW_SYSTEM. -- Ben Wing
-- refactor: Lisp objects allocation/declaration simplified; documented in lrecord.h. -- Ben Wing
-- refactor: Lisp objects get advertised API. Eliminate macros for copying, freeing, zeroing objects, getting their storage size. -- Ben Wing
-- refactor: Move code and comments from lisp.h to text.h. -- Ben Wing
-- refactor: Move creation of utf-8 coding system to unicode.c. -- Ben Wing
-- refactor: Move gap array from extents.c to array.c. Extract dynarr, gap array and stack-like malloc into new file array.h. Rewrite range table code to use gap arrays. -- Ben Wing
-- refactor: Move the Thai language environment and the TIS-620 coding system to mule/thai.el; add support for Microsoft's code page 874. -- Aidan Kehoe
-- refactor: NEED_TO_HANDLE_21_4_CODE replacing the previous NO_NEED_TO_HANDLE_21_4_CODE. -- Aidan Kehoe
-- refactor: Redo memory-usage mechanism. -- Ben Wing
-- refactor: Reduce the number of words in an lcrecord from 3 to 2. New macro NORMAL_LISP_OBJECT_UID() abstracts out the differences between NEWGC and old-GC in accessing the `uid' value from a "normal Lisp Object pointer". -- Ben Wing
-- refactor: Rename EXTERNAL_TO_C_STRING -> EXTERNAL_TO_ITEXT, EXTERNAL_TO_C_STRING_MALLOC -> EXTERNAL_TO_ITEXT_MALLOC, SIZED_EXTERNAL_TO_C_STRING -> SIZED_EXTERNAL_TO_ITEXT, SIZED_EXTERNAL_TO_C_STRING_MALLOC -> SIZED_EXTERNAL_TO_ITEXT_MALLOC, C_STRING_TO_EXTERNAL -> ITEXT_TO_EXTERNAL, C_STRING_TO_EXTERNAL_MALLOC -> ITEXT_TO_EXTERNAL_MALLOC, LISP_STRING_TO_EXTERNAL, LISP_STRING_TO_EXTERNAL_MALLOC, LISP_STRING_TO_TSTR, C_STRING_TO_TSTR -> ITEXT_TO_TSTR, TSTR_TO_C_STRING -> TSTR_TO_ITEXT and change to return result directly rather than as a "return parameter." Rename C_STRING_TO_SIZED_EXTERNAL -> ITEXT_TO_SIZED_EXTERNAL, LISP_STRING_TO_SIZED_EXTERNAL, C_STRING_TO_SIZED_EXTERNAL_MALLOC -> ITEXT_TO_SIZED_EXTERNAL_MALLOC, LISP_STRING_TO_SIZED_EXTERNAL_MALLOC. Eliminate SIZED_C_STRING macros in favor of TO_*TERNAL_FORMAT. -- Ben Wing
-- refactor: Rename pixel_to_char_size -> pixel_to_frame_unit_size, char_to_pixel_size -> frame_unit_to_pixel_size, pixel_to_real_char_size -> pixel_to_char_size, char_to_real_pixel_size -> char_to_pixel_size. Reverse second and third arguments of change_frame_size(). Eliminate old round_size_to_char, and rename round_size_to_real_char -> round_size_to_char. The set_frame_size() method is now passed sizes in "frame units". -- Ben Wing
-- refactor: Rename src/objects* -> src/fontcolor*. -- Ben Wing
-- refactor: Rename the specifier-font-matching stages -- Ben Wing
-- refactor: Rename write_c_string -> write_cistring, build_intstring -> build_istring, build_string -> build_cistring, build_ext_string -> build_extstring, make_ext_string -> make_extstring, buffer_insert_c_string -> buffer_insert_ascstring, intern_int -> intern_istring -- Ben Wing
-- refactor: Rename: LISP_TO_VOID -> STORE_LISP_IN_VOID, VOID_TO_LISP -> GET_LISP_FROM_VOID. New functions STORE_VOID_IN_LISP and GET_VOID_FROM_LISP. Eliminate the use of make_opaque_ptr() in unwind_protect code. -- Ben Wing
-- refactor: Rename: default_face_height_and_width -> default_face_width_and_height and reverse width/height arguments. -- Ben Wing
-- refactor: Separate out regular and disksave finalization, with a separate object method `disksaver'. -- Ben Wing
-- refactor: TTY mapper for faces gets 2 args. -- Stephen Turnbull
-- refactor: USE_XFT* -> HAVE_XFT*. -- Ben Wing
-- refactor: Unused or easily implemented functions Fsave_window_excursion, save_window_excursion_unwind removed. -- Aidan Kehoe
-- refactor: Use #'string-to-number with the BASE argument instead of #'font-hex-string-to-number, #'display-warning instead of #'font-warn in font.el. -- Aidan Kehoe
-- refactor: Use defcustom in cmdloop.el. -- Aidan Kehoe
-- refactor: Use of syswindows.h. -- Ben Wing
-- refactor: XLIKE contains code common to GTK and X -- Ben Wing
-- refactor: XLIKE_get_gc takes a frame instead of a device as first argument. -- Didier Verna
-- refactor: assert() improved to replace "if (...) ABORT()". -- Ben Wing
-- refactor: bignum_butlast(). -- Aidan Kehoe
-- refactor: change_frame_size_1(). Rename FRAME_BORDER_* to FRAME_INTERNAL_BORDER_*. Add FRAME_INTERNAL_BORDER_SIZE(). Add FRAME_REAL_TOOLBAR_BOUNDS() and top/left/bottom/right versions. Rewrite FRAME_*_BORDER_START and FRAME_*_BORDER_END. -- Ben Wing
-- refactor: check_int_range() is now check_integer_range(), taking Lisp_Objects (and thus bignums). -- Aidan Kehoe
-- refactor: cl-macs is loaded if cl-extra.el being loaded interpreted. -- Aidan Kehoe
-- refactor: enum edge_pos (new) with TOP_EDGE, BOTTOM_EDGE, LEFT_EDGE, RIGHT_EDGE; subsume TOP_BORDER, TOP_GUTTER, enum toolbar_pos, enum gutter_pos, etc. New macro EDGE_POS_LOOP. New parameter NUM_EDGES. -- Ben Wing
-- refactor: find-file-create-switch-thunk, new macro. -- Aidan Kehoe
-- refactor: find/get_ccl_program() moved functionality out of several functions where it was duplicated. -- Aidan Kehoe
-- refactor: iso-8859-2, windows-1250, iso-8859-3, iso-8859-4, iso-8859-14, iso-8859-15, iso-8859-16, iso-8859-9, macintosh, windows-1252, iso-8859-8, iso-8859-7, windows-1253, iso-8859-5, koi8-r, koi8-u, windows-1251, alternativnyj, koi8-ru, koi8-t, koi8-c, koi8-o, iso-8859-6, windows-1256 are of type fixed-width. -- Aidan Kehoe
-- refactor: shortest_length_among_sequences, new function. -- Aidan Kehoe
-- refactor: test-harness.el moved to lisp/. -- Ben Wing
-- refactor: text_width() method takes a window instead of a frame. -- Ben Wing
-- remove: #'cl-string-vector-equalp, #'cl-bit-vector-vector-equalp, #'cl-vector-array-equalp, #'cl-hash-table-contents-equalp, #'cl-mapcar-many. -- Ben Wing
-- remove: Creation of windows-874 in mule/mule-win32-init.el. -- Aidan Kehoe
-- remove: Deactivate obsolete code in X face initialization. -- Didier Verna
-- remove: Dead code in cl.el. -- Aidan Kehoe
-- remove: OffiX DND support -- Jerry James
-- remove: PDWORD_PTR typedef (unused) from syswindows.h. -- Aidan Kehoe
-- remove: Support for "old" GNU malloc. -- Jerry James
-- remove: Support for emacs versions where keywords are not self-quoting. -- Aidan Kehoe
-- remove: mule/thai-util.el, mule/thai-xtis.el. -- Aidan Kehoe

Testing and Debugging

-- refactor: Clean up KKCC code related to DEBUG_XEMACS. New macros IF_OLD_GC(), IF_NEW_GC(). -- Ben Wing
-- new: valgrind debugging of allocation gets support. -- Jerry James
-- improve: debug_can_access_memory. -- Ben Wing
-- improve: Print more variables upon --debug-paths. -- Mike Sperber
-- improve: Debug facilities. -- Ben Wing
-- improve: 'debug-xemacs allows exit-to-debugger/assertion failure upon Lisp error during loadup. -- Ben Wing
-- fix: Type consistency between debug and non-debug builds. -- Ben Wing
-- fix: Conditionalize DEBUG_FONTS* definitions on DEBUG_XEMACS, provide empty definitions otherwise. -- Didier Verna
-- improve: .gdbinit.in.in gets file argument to check-xemacs and check-temacs -- Ben Wing
-- fix: lrecord_type_popup_data, lrecord_type_window_configuration from .gdbinit. -- Aidan Kehoe
-- fix: Type detection in gdb pobj and friends. -- Aidan Kehoe
-- fix: @srcdir@ correctness in .gdbinit.in.in -- Ben Wing
-- improve: Generation of src/.gdbinit. -- Ben Wing
-- fix: #'Check-Message comma syntax error. -- Aidan Kehoe
-- fix: .dbxrc looks for test-harness.el in lisp directory. -- Ben Wing
-- fix: Bignum expected errors. -- Aidan Kehoe
-- fix: Check for fixed-width coding systems. -- Aidan Kehoe
-- fix: Correct line endings in tests. -- Ben Wing
-- fix: Don't check the fixed-width coding systems with odd line endings for ASCII-transparency. -- Aidan Kehoe
-- fix: List of character sets in HELLO. -- Aidan Kehoe, Ben Wing
-- fix: Operation of c-tests. -- Ben Wing, Stephen Turnbull
-- fix: Restore mapping for scaron after testing. -- Aidan Kehoe
-- fix: Results must not be written into source file. -- Ben Wing
-- fix: Revert to the original language environment in tests. -- Aidan Kehoe
-- fix: SXEmacs -> XEmacs in lisp-reader-tests.el. -- Stephen Turnbull
-- fix: Set buffer of new file to be non-modified here before killing it. -- Aidan Kehoe
-- fix: Syntax of tests for signaled errors. -- Ben Wing
-- fix: Use utf-8 as file-name-coding-system under Cygwin 1.7+. -- Ben Wing
-- fix: letf test passes. -- Aidan Kehoe
-- improve: #'Assert. -- Ben Wing, Stephen Turnbull, Aidan Kehoe
-- improve: #'test-harness-from-buffer reverses order of "got" and "expected" values. -- Ben Wing
-- improve: Case tests. -- Ben Wing
-- improve: Docs. -- Ben Wing, Aidan Kehoe, Stephen Turnbull
-- improve: Refactor search and regexp tests, file tests. -- Ben Wing
-- improve: Replace asserts in test-format-data-conversion. -- Stephen Turnbull
-- new: #'equalp hash table test, #'define-hash-table-test. -- Aidan Kehoe
-- new: #'equalp. -- Aidan Kehoe
-- new: #'functionp. -- Aidan Kehoe
-- new: #'generate-rounding-output (useful for generating data). -- Aidan Kehoe
-- new: #'mapcar, #'map and #'list-length throw malformed-list. -- Aidan Kehoe
-- new: #'nbutlast, #'butlast with dotted lists, #'ldiff, #'tailp with circular lists, dotted lists. -- Aidan Kehoe
-- new: #'reduce. -- Aidan Kehoe
-- new: (equal "hi there" [hi there]) => nil, not ==> error. -- Aidan Kehoe
-- new: Binding default-process-coding-system to nil. -- Stephen Turnbull
-- new: CODESYS in #'find-file is respected for files without content. -- Aidan Kehoe
-- new: Circularity checking with #'merge. -- Aidan Kehoe
-- new: Clearer error messages from image instantiation. -- Aidan Kehoe
-- new: Common Lisp-compatible multiple values. -- Aidan Kehoe
-- new: Common Lisp-compatible rounding functions. -- Aidan Kehoe
-- new: Control-1 search bug. -- Ben Wing, Aidan Kehoe
-- new: Discard of multiple values in #'mapcar. -- Aidan Kehoe
-- new: Format strings with %b. -- Aidan Kehoe
-- new: More tests of equalp. -- Stephen Turnbull
-- new: Printing symbols with names that look like ratios. -- Aidan Kehoe
-- new: Some multidimensional characters should not use boyer_moore(). -- Aidan Kehoe
-- new: Torture test for case mappings. -- Ben Wing
-- new: Unicode detection with very short inputs. -- Aidan Kehoe
-- new: Variables to control backtraces in tests. -- Ben Wing
-- new: Zero-length files get sane coding system. -- Aidan Kehoe
-- new: escape-quoted for the range U+0000 to U+00FF. -- Stephen Turnbull
-- new: reproduce-crashes.el #12, #13. -- Adam Sjogren, Stephen Turnbull, Jerry James
-- new: split-string-by-char. -- Aidan Kehoe
-- remove: DLL/dltest.c. -- Jerry James
-- remove: Unused binding. -- Ben Wing
-- remove: auc-tex-test. -- Jerry James

to XEmacs 21.5.29 "garbanzo"

Major Features and Backward Incompatible Changes

-- new: (incompatible) with-esc coding systems for 8-bit coding systems -- Aidan Kehoe
-- improve: (incompatible) Avoid errors in substitute-in-file-name -- Aidan Kehoe

User-Visible Bug Fixes and Minor Improvements

-- new: Command-line argument --script (GNU compatible) -- Aidan Kehoe
-- new: Just-in-time Unicode charsets -- Aidan Kehoe
-- new: Support extended mouse buttons -- Mats Lidell
-- new: Support printing big numbers as base 2 -- Aidan Kehoe
-- new: Windows icons -- Dan Polansky, Stephen Turnbull
-- new: write_region_inhibit_fsync -- Aidan Kehoe
-- fix: ?\<newline> caused assert -- Mike Sperber
-- fix: Crash on null font instance -- Aidan Kehoe
-- fix: Cygwin run command needs an extra ShowWindow -- Vin Shelton
-- fix: Frame change pending flag doesn't get reset -- Ron Isaacson
-- fix: GTK key defaults initialized incorrectly -- Aidan Kehoe
-- fix: Little-endian UTF-16 surrogate handling is incorrect -- Aidan Kehoe
-- fix: Off-by-one error in ccl_driver -- Julian Bradfield
-- fix: Printed char table values confuse strings and symbols -- Aidan Kehoe
-- fix: Setting noninteractive window-system to 'stream contradicts docs -- Aidan Kehoe
-- fix: Stage 2 font matching doesn't work for msprinter -- Aidan Kehoe
-- fix: Window grow and shrink weren't quite inverses -- Mike Sperber
-- fix: at_dot in regexps fails on non-ASCII -- Julian Bradfield
-- fix: bigfloat_to_string is very broken -- Jerry James
-- fix: open-database ignores CODESYS -- Aidan Kehoe
-- fix: openbox can't find frame icons -- Henry S. Thompson, Stephen Turnbull
-- fix: set_window_pixsize ignores modeline -- Mike Sperber
-- fix: simple_search would underrun in reverse search -- Stephen Turnbull
-- improve: User variable (including customize) handling -- Aidan Kehoe
-- improve: bind mousewheel by default -- Aidan Kehoe
-- improve: custom-face-prompt suggests faces at point -- Didier Verna, Andreas Rohler

Build Infrastructure

-- new: Check for FcConfig{Get,Set}RescanInterval -- Aidan Kehoe
-- new: Preliminary work to support bundled packages -- Stephen Turnbull
-- new: Support Intel's compiler -- Vin Shelton
-- fix: %WindowsSdkDir%, %MSSddk% weren't checked for headers -- Aidan Kehoe
-- fix: AC_CHECK_LIB was applied to variable -- Andreas Schwab, Mike Fabian, Martin Buchholz
-- fix: Autoload processing might miss some -- Mike Sperber
-- fix: Bad M4 syntax leading to bogus compile failures in configure -- Vladimir Ivanovic, Aidan Kehoe, Martin Buchholz, Stephen Turnbull
-- fix: Check for explicit installation path were bogus -- Mike Sperber
-- fix: Configuration of write barrier failed on Mac OS X/Intel -- Marcus Crestani
-- fix: INFOPATH was not set by configure -- Mike Sperber
-- fix: Inadvertant diversion of 'share' to 'lib' for datadir -- Mike Sperber
-- fix: Make used the wrong finder*.el -- Ville Skytt�
-- fix: Move autoload operator definitions to xemacs-base to handle new operators more easily -- Mike Sperber, Stephen Turnbull
-- fix: Multiple late package directories were allowed -- Stephen Turnbull
-- fix: Typos (bugs) -- Mats Lidell
-- fix: Typos (ugly) -- Stephen Turnbull, Ville Skytt�
-- fix: URL for optional libraries in config.inc.samp -- Mike Sperber
-- fix: dbm and Berkeley db checks -- Hans de Graaf, Aidan Kehoe
-- fix: make-docfile.el sometimes checks wrong dependency -- Aidan Kehoe
-- improve: G++ detection with --xemacs-compiler -- Stephen Turnbull
-- improve: Pointers to package docs in INSTALL -- Stephen Turnbull
-- improve: Use Mercurial tip hash to identify beta builds -- Mike Sperber
-- improve: Use different defaults for --with-xft=yes/no -- Mats Lidell
-- improve: Use pkg-config to find Xft -- Mike Sperber
-- improve: gnudbm is universally called "gdbm" now -- Stephen Turnbull
-- update: Create xe_fst to replace m4_fst (gone in autoconf 2.62) -- Ville Slytt�
-- update: Makefiles for Windows -- Adrian aichner
-- update: PATH defines -- Mike Sperber
-- update: config.guess, config.sub to 2009-02-02 -- Jerry James
-- update: datarootdir conformance -- Mike Sperber
-- update: install.sh is now install-sh, and sync to current FSF -- Jerry James
-- update: nt/xemacs.mak (sync to Unix) -- Adrian Aichner
-- update: support for Visual Studio 2005 manifests in nt -- Vin Shelton

Documentation

-- improve: Description of image files in README -- Stephen Turnbull
-- improve: FAQ -- Stephen Turnbull
-- improve: HELLO uses UTF-8 for Arabic -- Aidan Kehoe
-- improve: Internals manual -- Stephen Turnbull, Ville Skytt�, Aidan Kehoe, Adrian Aichner
-- improve: Lisp Reference -- Aidan Kehoe
-- improve: Misc. Texinfo manuals -- Ville Skytt�
-- improve: User Guide -- Aidan Kehoe
-- improve: xemacs.1 -- Shyamal Prasad
-- update: Personal info -- Vin Shelton, Didier Verna

Lisp API

-- new: Support hash table lookup in CCL -- Dave Love, Aidan Kehoe
-- new: ascii-case-table (GNU API) -- Aidan Kehoe
-- new: bit-vector-to-integer -- Aidan Kehoe
-- new: check-coding-systems-region (API from GNU) -- Aidan Kehoe
-- new: debug-xemacs-searches -- Aidan Kehoe
-- new: encode-coding-char (GNU API) -- Aidan Kehoe
-- new: error-sequence-coding-system -- Aidan Kehoe
-- new: fc-pattern-get-or-compute-size -- Mike Sperber
-- new: format-time-string specs %z, %g, %G and %V (GNU sync) -- Shyamal Prasad
-- new: frob-unicode-errors-region -- Aidan Kehoe
-- new: improve ability to describe text (GNU sync) -- Aidan Kehoe
-- new: integer-to-bit-vector -- Aidan Kehoe
-- new: intern-soft DEFAULT argument -- Aidan Kehoe
-- new: make-temp-file (GNU sync) -- Aidan Kehoe
-- new: map-charset-chars (GNU API) -- Aidan Kehoe
-- new: no-fallback flag for specifier instantiation -- Didier Verna
-- new: query-coding-clear-highlights (internal) -- Aidan Kehoe
-- new: query-coding-region -- Aidan Kehoe
-- new: query-coding-string -- Aidan Kehoe
-- new: replace-regexp-in-string handles SUBEXP incorrectly -- Stephen Turnbull
-- new: resize-temp-buffer-window (GNU-compatible alias) -- Aidan Kehoe
-- new: skip-chars-quote -- Aidan Kehoe
-- new: subr-arity (API from GNU) -- Aidan Kehoe
-- new: support auto-autoload of coding systems -- Aidan Kehoe
-- new: system-type-file-name-coding -- Aidan Kehoe
-- new: temp-buffer-resize-mode (GNU API) -- Aidan Kehoe
-- new: unencodable-char-position (GNU API) -- Aidan Kehoe
-- new: unicode-error-default-translation-table -- Aidan Kehoe
-- new: unicode-error-sequence-regexp-range -- Aidan Kehoe
-- new: unicode-error-translate-region -- Aidan Kehoe
-- new: with-case-table (GNU sync) -- Aidan Kehoe
-- fix: Map all Big5 characters -- Aidan Kehoe
-- fix: ascii-case-table called put-case-table-pair incorrectly -- Aidan Kehoe
-- fix: check-coding-systems-region returned wrong value -- Aidan Kehoe
-- fix: coding-system-for-read defaults to undecided -- Mike Sperber
-- fix: custom-save-all can corrupt GNU code in .emacs -- Jason Spiro, Aidan Kehoe
-- fix: custom-theme-reset-internal called get incorrectly -- Stephen Turnbull
-- fix: display-graphic-p could pass an invalid device -- Aidan Kehoe
-- fix: expand-region-abbrevs is case-sensitive -- Adrian Aichner
-- fix: insert-file-contents and load called substitute-in-file-name -- Mike Sperber
-- fix: leim-list-file-name wasn't used -- Aidan Kehoe
-- fix: revert-buffer, recover-file set modiff in Mule -- Aidan Kehoe
-- fix: setenv gets confused by implicit abbrev table -- Aidan Kehoe
-- fix: special-form-p errors on subrs -- Jerry James, Aidan Kehoe
-- fix: split-window and delete-window can be broken by advice -- Henry S. Thompson
-- fix: write-region can give bogus results with coding system symbols -- Aidan Kehoe
-- fix: x-color-list-internal didn't return a list of strings -- Stephen Turnbull
-- fix: x_init_device maybe used uninitialized variables -- Jerry James
-- improve: CODING-SYSTEM-OR-MUSTBENEW argument to write-region (GNU compatibility) -- Aidan Kehoe
-- improve: Distinguish can't find pixmap from don't have method -- Didier Verna
-- improve: Maybe use bignums in file-attributes -- Aidan Kehoe

Internal API and Implementation

-- new: 8-bit coding systems in CCL -- Aidan Kehoe
-- new: Bind shift-delete to kill-primary-selection -- Aidan Kehoe, Glynn Clements
-- new: English environments with Windows-1252 and UTF-8 -- Aidan Kehoe
-- new: Implement invalid octet sequence handling in codecs -- Aidan Kehoe
-- new: Implement safe-charsets and safe-chars -- Aidan Kehoe
-- new: Installation-file-coding-system -- Aidan Kehoe
-- new: TYPE argument for symbol-file (GNU API) -- Aidan Kehoe
-- new: UTF-32 coding systems -- Aidan Kehoe
-- new: vars_of_console_gtk -- Aidan Kehoe
-- new: version.el, refactored from loadup.el -- Aidan Kehoe
-- fix: 64-bit cleanliness -- Stephen Turnbull, Aidan Kehoe
-- fix: Argument order in query-coding-string was wrong -- Aidan Kehoe
-- fix: Assertion in make-docfile: Visual C++ doesn't think Unix line endings are text -- Aidan Kehoe
-- fix: Buffer overflow in doprnt -- Sebastian Freundt, Aidan Kehoe
-- fix: Buffer overrun in pdump_load -- Nix
-- fix: Build chokes on deprecated LDAP API -- Mats Lidell
-- fix: Changing load-file-name-internal is bad news -- Aidan Kehoe
-- fix: Checking Qunbound fails to catch unspecified charset -- Aidan Kehoe
-- fix: Comments reference long-defunct mocklisp -- Aidan Kehoe
-- fix: Config-dependent defuns wrapped in eval-when-compile -- Aidan Kehoe
-- fix: Cygwin >=1.7 doesn't like widechar interfaces -- Vin Shelton
-- fix: Cygwin warning on undefined __STDC_VERSION__ -- Aidan Kehoe
-- fix: Decode Installation-string -- Aidan Kehoe
-- fix: Document that query-coding-clear-highlights can take a string -- Aidan Kehoe
-- fix: Dynarr_add used where Dynarr_increment is needed -- Jerry James
-- fix: EOF handled incorrectly in ccl_driver -- Ken'ichi Handa, Aidan Kehoe
-- fix: Fmswindows_short_file_name, Fmswindows_long_file_name should not have interactive specs -- John Paul Wallington
-- fix: Functions can be called if not fboundp -- Aidan Kehoe
-- fix: GCC 4.3 warning elimination -- Stephen Turnbull
-- fix: Handle missing directory for init files -- Aidan Kehoe
-- fix: Image init assigns to rvalues in GTK -- Ville Skytt�, Dominique Quatravax
-- fix: Incompatibilities in image libraries on Win32 -- Aidan Kehoe
-- fix: Initialize Cygwin X and X.org (as XFree86) -- Aidan Kehoe
-- fix: Language environment set up -- Aidan Kehoe
-- fix: Local hooks sometimes aren't -- Didier Verna
-- fix: Many faces need defvars; add some -- Hans de Graaf, Vin Shelton
-- fix: Memory leaks -- Jerry James, Aidan Kehoe
-- fix: Migration can corrupt init files -- Mike Sperber
-- fix: Mismatched parens in ut-log-text -- Paul Keusemann
-- fix: Modifying build-in-face-specifiers is bad news -- Aidan Kehoe
-- fix: Nonrepresentable character caused assert in Boyer-Moore -- Aidan Kehoe
-- fix: Numeric overflow in recompute_need_to_garbage_collect -- Nix
-- fix: Saved windows save buffer point, but shouldn't -- Mike Sperber
-- fix: Stream and TTY image conversion rules don't make sense -- Didier Verna
-- fix: Turkish is ISO-8859-9, not -5 -- Aidan Kehoe
-- fix: Undocumented internal Xt functions were used -- Kenny Chien
-- fix: Unused parameter warnings -- Jerry James
-- fix: Use escape-quoted when needed, add cookie to .elcs -- Aidan Kehoe
-- fix: Warning elimination in Canna module -- Stephen Turnbull
-- fix: Warnings and breakage vs. POSIX/C9X functions on Windows -- Aidan Kehoe
-- fix: We don't have jit-lock-mode, needs if-fboundp -- Aidan Kehoe
-- fix: Window configuration handling -- Henry S. Thompson, Mike Sperber
-- fix: XCHAR_OR_INT invoked with side effects in ccl_driver -- Mike Fabian, Aidan Kehoe
-- fix: XftFont memory leak -- Jerry James
-- fix: abbrev file coding is wrong -- Aidan Kehoe
-- fix: autofilling of comments -- Didier Verna
-- fix: build-report.el doesn't understand Mercurial id -- Mike Sperber
-- fix: byte-compile-file encoding was vulnerable to latin-unity -- Stephen Turnbull
-- fix: face DEFAULT_INDEX is not necessarily 0 -- Didier Verna
-- fix: file-name-coding-system and its alias -- Aidan Kehoe, Katsumi Yamaoka
-- fix: function-key-map was incorrect for xfree86 and sun -- Aidan Kehoe
-- fix: gnuserv needs to quote temp-directory -- Mike Sperber
-- fix: isearch highlights matches during keyboard macro -- Aidan Kehoe
-- fix: iso-8859-1 on non-Mule breaks EOLs -- Aidan Kehoe, Stephen Turnbull
-- fix: lost docs due to functions not at toplevel -- Aidan Kehoe
-- fix: make-src-depend fails with Perl 5.10 -- Mike Sperber
-- fix: modeline-update-tty-frame-specifier calls non-existent frame-tty-p -- Ron Isaacson
-- fix: mouse-read-file-name-1 inconsistent with resize-minibuffer-mode -- Mike Sperber
-- fix: msprinter specifier tag needs to be always available -- Aidan Kehoe
-- fix: mswindows-font-regexp is too strict -- Aidan Kehoe
-- fix: other-frame cycles through too many (all) frames -- Ron Isaacson
-- fix: po is not Polish -- Aidan Kehoe
-- fix: raw-text isn't TRT in detected_coding_system -- Mike Sperber
-- fix: startup code was usurping device-specific roles -- Aidan Kehoe
-- fix: winclient didn't try hard enough to connect -- Vin Shelton
-- fix: xm_update_progress crash (missing values) -- Stephen Turnbull
-- improve: Add locale information for many languages -- Aidan Kehoe
-- improve: Add package-get-download-sites -- Adrian Aichner
-- improve: Always provide x, tty, mswindows, msprinter, gtk and carbon as device tags -- Aidan Kehoe
-- improve: Avoid printing spurious gensyms -- Aidan Kehoe
-- improve: Byte compilation warning elimination -- Aidan Kehoe
-- improve: Byte compile lambdas in default menus -- Aidan Kehoe
-- improve: Byte compiler tweaks -- Aidan Kehoe
-- improve: Cyrillic coding and environment support -- Aidan Kehoe
-- improve: Description of bindings in describe-function -- Aidan Kehoe
-- improve: Detect overlong hex escapes in Lisp reader -- Aidan Kehoe
-- improve: Display information functions use accurate device types -- Aidan Kehoe
-- improve: Docstrings and comments -- Stephen Turnbull, Aidan Kehoe, Dider Verna
-- improve: Functions for querying window parameters -- Aidan Kehoe
-- improve: Hash function for (short) lists -- Sebastian Freundt, Aidan Kehoe
-- improve: Identification of source files from Lisp -- Aidan Kehoe
-- improve: Info support for LZMA compression -- Aidan Kehoe
-- improve: Init file migration -- Mike Sperber
-- improve: Interactive spec of lm-synopsis -- Stephen Turnbull
-- improve: Make help distinguish special forms and subrs -- Aidan Kehoe
-- improve: Make preloaded-file-list respect new dependencies -- Aidan Kehoe
-- improve: Maybe inline delete-duplicates -- Aidan Kehoe
-- improve: More characters in x-compose.el -- Aidan Kehoe
-- improve: More debug info from startup-setup-paths -- Mike Sperber
-- improve: NEW_GC implementation (write barrier) -- Marcus Crestani
-- improve: Optimize Feval -- Sebastian Freundt, Aidan Kehoe
-- improve: Optimize binding in some compiled functions -- Aidan Kehoe
-- improve: Optimize feature checks for xemacs, cl, cl-extra, cl-19, and backquote -- Aidan Kehoe
-- improve: Optimize string-to-sequence, string-to-list, string-to-vector (GNU sync) -- Aidan Kehoe
-- improve: Path-finding code now deals with multiple bases -- Mike Sperber
-- improve: Printing of gensyms -- Aidan Kehoe
-- improve: Profiler -- Aidan Kehoe
-- improve: Refactor symbol-file to use defun* and return-from.
-- improve: Remove baroque font initialization for GTK -- Aidan Kehoe
-- improve: Remove commented code -- Stephen Turnbull
-- improve: Remove no-op code -- Jerry James
-- improve: Remove unused functions -- Aidan Kehoe
-- improve: Remove unused {x,gtk}-iso8859-1.el -- Aidan Kehoe
-- improve: Rework display tables as char-tables -- Aidan Kehoe
-- improve: STRBUFFER in replace-match can be a subexpression (GNU sync) -- Stephen Turnbull
-- improve: Suppress experimental tutorials -- Aidan Kehoe
-- improve: Use Boyer-Moore in more cases -- Aidan Kehoe
-- improve: Use delete-duplicates instead of local defuns -- Aidan Kehoe
-- improve: custom-variable-p needs to be a subr -- Aidan Kehoe
-- improve: lambda expression correctness -- Aidan Kehoe
-- improve: load-history -- Aidan Kehoe
-- improve: make-image-specifier -- Aidan Kehoe
-- improve: user options interactive prompting -- Didier Verna
-- improve: x-compose code -- Aidan Kehoe
-- update: Add 'macintosh' as coding system name -- Aidan Kehoe
-- update: FSF address -- Stephen Turnbull
-- update: INLINE_HEADER for C99 semantics -- Jerry James
-- update: Look for "share", not "lib", as data root (FHS) -- Mike Sperber
-- update: Remove automatic-conversion coding system -- Aidan Kehoe
-- update: Remove vscii and viqr coding systems -- Aidan Kehoe
-- update: Rename mule-ccl.el to ccl.el (GNU sync) -- Aidan Kehoe
-- update: Support NOMODIFY in set-buffer-file-coding-systems (GNU API) -- Aidan Kehoe
-- update: Sync API of encode-coding-char to GNU -- Aidan Kehoe
-- update: Sync font lock keyword handling to GNU -- Jerry James
-- update: add-to-list supports compare-fn (GNU sync) -- Brian Palmer, Aidan Kehoe, Stephen Turnbull
-- update: etags to Francesco Potorti's 17.33 -- Stephen Turnbull
-- update: fontconfig has removed some misspelled names -- Aidan Kehoe

Testing and Debugging

-- new: #$ is not modifiable test -- Aidan Kehoe
-- new: 8-bit coding system tests -- Aidan Kehoe
-- new: Case test -- Aidan Kehoe
-- new: Char table printing test -- Aidan Kehoe
-- new: Error condition tests for replace-regexp-in-string -- Stephen Turnbull
-- new: Language environment tests -- Aidan Kehoe
-- new: Lists differing only in order hash differently test -- Aidan Kehoe
-- new: Little-endian Unicode surrogate tests -- Aidan Kehoe
-- new: Symbol documentation tests -- Stephen Turnbull
-- new: Test that revert does not leave buffer-modified-p -- Stephen Turnbull
-- new: Unicode coverage tests -- Aidan Kehoe
-- new: format tests -- Aidan Kehoe
-- new: load-file-name is modifiable -- Aidan Kehoe
-- new: print-gensym-alist tests -- Aidan Kehoe
-- new: query-coding-tests.el -- Aidan Kehoe
-- new: skip-chars-* tests -- Aidan Kehoe
-- new: subr-arity tests -- Aidan Kehoe
-- new: substitute-in-file-name with nonexistent envvar tests -- Aidan Kehoe
-- new: test of at_dot with non-ASCII -- Stephen Turnbull
-- fix: Tried to test symlinks where they don't work -- Aidan Kehoe
-- fix: tests using with-string-as-buffer-contents were doing nothing -- Stephen Turnbull
-- improve: Checked and renamed reproduce-bugs.el as reproduce-crashes.el. -- Stephen Turnbull
-- improve: Silence-message doesn't disable clear-message -- Aidan Kehoe
-- improve: Use make-temp-file where appropriate -- Aidan Kehoe
-- improve: escape-quoted tests -- Aidan Kehoe
-- improve: remove unneeded debug code from tests -- Stephen Turnbull
-- improve: sanity[sic] of CCL tests -- Aidan Kehoe
-- update: Test all 2^21 characters in Mule -- Aidan Kehoe

to 21.5.28 "fuki"

Major Features and Backward Incompatible Changes

-- fix: Check for missing dimensions for default face and window -- Aidan Kehoe, Mike Sperber
-- fix: Crash in PNG error handler -- Stephen J. Turnbull, Ron Isaacson
-- fix: Crash in device-matching-specifier-list -- Stephen J. Turnbull
-- fix: Crash in gtk/x_reset_modifier_mapping -- Aidan Kehoe
-- fix: Crash in linux_play_data_or_file on 64-bit linux -- Hans Graff, Vin Shelton
-- fix: Crash on double-close of fd in pdump -- Steve Higham, Vin Shelton
-- fix: Crash via buffer overflow in doc.c -- Aidan Kehoe, Fabrice Popineau
-- fix: Crash via buffer overrun in init_native_sound -- Jerry James
-- fix: Crash when deleting dialog via window manager -- Stephen J. Turnbull
-- fix: Device type of msprinter is non-window-system -- Aidan Kehoe
-- fix: Float formats overflow output buffer -- Aidan Kehoe
-- fix: Font menu on non-Mule -- Aidan Kehoe
-- fix: ISO 2022 decoding kludges -- Aidan Kehoe
-- fix: Make snarf-documentation robust to nonconforming DOC files -- Aidan Kehoe
-- fix: Non-existent charset ID is specified for a mule-to-unicode call -- Aidan Kehoe
-- fix: Sanity checks before accessing frame in x_set_frame_properties -- Aidan Kehoe
-- fix: Type of arguments to GaugeMercury (related to progress bar crash?) -- Stephen J. Turnbull
-- fix: init_native_sound is called on a msprinter device -- Aidan Kehoe
-- fix: set-buffer-file-coding-system now sets buffer-modified-flag by default -- Aidan Kehoe
-- new: Echo area resizing -- Adrian Aichner, Stephen J. Turnbull

User-Visible Bug Fixes and Minor Improvements

-- fix: Avoid delays in TTY-only builds by checking dispatch event queue -- Aidan Kehoe
-- fix: Avoid looking up variable bindings during GC -- Nix
-- fix: Buffer overruns in gnuclient and gnuslib -- Jerry James
-- fix: Remove references to unimplemented input methods from language environments -- Aidan Kehoe
-- fix: Find modules correctly -- Ville Skytt�, Mike Sperber, Stephen Turnbull
-- fix: Get X11 window property correctly on 64-bit platforms -- Stephen J. Turnbull, Mike Fabian, Takashi Iwai
-- fix: Handle coding system in file insertion in buffer properly -- Mike Sperber
-- fix: Info broke invariant `(equal buffer-file-truename (file-truename buffer-file-name))' -- Stephen J. Turnbull, Nelson Ferreira
-- fix: Lots of tweaking of Windows read-only handling -- Vin Shelton, Benson Margulies
-- fix: Make --unmapped work again -- Malcolm Purvis
-- fix: Make copying of char tables work -- Olivier Galibert, Stephen J. Turnbull
-- fix: Prevent C-z in a gnuclient frame from suspending the process -- Aidan Kehoe
-- fix: Regex for finding command nodes -- Jeff Miller
-- fix: Reversion should check buffer-file-coding-system -- Aidan Kehoe
-- fix: Syntax of guillemets -- Aidan Kehoe
-- fix: Window configuration should not restore window position unless requested -- Nix
-- improve: Better version info in etags -- Stephen Turnbull, Steve Youngs
-- improve: Case table, syntax table information for Cyrillic, Greek -- Aidan Kehoe
-- improve: Face initialization from X resources -- Aidan Kehoe
-- improve: Give x-compose-map an entry for sharp S -- Aidan Kehoe
-- improve: Handling of Asian "full-width" characters on TTY -- Aidan Kehoe
-- improve: Language environment detection from locale -- Aidan Kehoe
-- improve: Look harder for X11 locale-specific app-defaults files -- Malcolm Purvis
-- improve: Make read-quoted-char terminate, not error, on non-character keys -- Aidan Kehoe
-- improve: Sort abbrev database -- Adrian Aichner
-- improve: Support non-ISO Cyrillic keysyms -- Aidan Kehoe
-- improve: Sync etags to pot version 17.26; improve version report -- Stephen J. Turnbull, Steve Youngs
-- improve: Sync etags to pot version 17.32; move improved version report to configure, lose pot version report -- Stephen J. Turnbull
-- improve: Try to rationalize resources of Xft in lwlib -- Stephen J. Turnbull
-- improve: Use short list fixed string registries, not long list pruned by regexp for X11 fonts -- Aidan Kehoe
-- improve: charsets-in-region now in C -- Aidan Kehoe
-- improve: what-cursor-position gives Unicode and Mule information on non-ASCII -- Aidan Kehoe
-- new: Add raw string support like SXEmacs -- Aidan Kehoe
-- new: Find C source files for Lisp primitives -- Aidan Kehoe
-- new: Just-in-time definition of Unicode characters and X keysyms -- Aidan Kehoe
-- update: New package download sites -- Adrian Aichner
-- update: Sync etags to pot_etags_version 17.19 -- Stephen J. Turnbull
-- update: Sync pop[ch] to Emacs -- Jerry James
-- update: Update to 2003 version of ISO 8859-7 table -- Aidan Kehoe

Build Infrastructure

-- fix: Allow lowercase file names in mswin SDK -- Benson Margulies
-- fix: Avoid using Motif for cygwin -- Dr. Volker Zell
-- fix: C is not C++ -- Robert Pluim
-- fix: Check for u_int*_t typedefs -- Dr. Volker Zell
-- fix: Correct help strings, remove obsolete configure.* files -- Stephen J. Turnbull
-- fix: Documentation of --with-error-checking options -- Stephen J. Turnbull
-- fix: Don't call ichar_to_unicode on non-MULE -- Mike Sperber
-- fix: Enable SYSTEM_MALLOC on ppc64, alpha and ia64 systems -- Malcolm Purvis
-- fix: Make user-defined directories work in configure -- Mike Sperber
-- fix: Register --enable and --with forms with the option checking list -- Malcolm Purvis
-- fix: Remove Autoconf 2.13-isms -- Stephen J. Turnbull
-- fix: Revert workaround for now-fixed Cygwin bug of missing d_ino field -- Dr. Volker Zell
-- fix: Typo in configure shell syntax -- Jerry James
-- fix: Use $EGREP, not egrep -- Malcolm Purvis
-- fix: Use new Cygwin XPM lib name -- Rick Rankin
-- fix: Work around m4_cdr change -- Malcolm Purvis
-- fix: `config.status --recheck' bug in Autoconf 2.60/2.61 -- Malcolm Purvis
-- fix: char type correctness -- Vin Shelton, Aidan Kehoe
-- fix: configure debugger init files correctly -- Stephen J. Turnbull
-- improve: Conditionalize GCC warnings on version -- Jerry James
-- improve: Create $srcdir/src/depend if missing -- Stephen J. Turnbull
-- improve: Detect Intel Macs, use POSIX-style write barrier in NewGC -- Marcus Crestani
-- improve: Refactor Canna detection -- Stephen J. Turnbull
-- improve: Setup kit configuration -- Vin Shelton
improvement -- debugger init sources can use XCOMM convention
-- new: Check for utilities that are not on "normal" Solaris PATH -- Stephen J. Turnbull, S L Baur

Documentation

-- fix: Description of kanji read syntax, size of Ichar (now 21 bits) -- Aidan Kehoe
-- fix: Improve docstrings -- Stephen J. Turnbull, Aidan Kehoe
-- fix: Make manual conform to reality -- Malcolm Purvis, Robert Pluim, Aidan Kehoe, Stephen J. Turnbull
-- fix: New compatibility alias string-to-char-list -- Vin Shelton, Ville Skytt�
-- fix: Typo fixes in manual -- Stephen J. Turnbull, Aidan Kehoe
-- fix: Update FSF address -- Jerry James, Stephen Turnbull
-- fix: Update copyrights -- Stephen J. Turnbull
-- improve: Small rephrasing in TUTORIAL.de -- Adrian Aichner, hroptatyr
-- new: Describe X errors when using ssh in PROBLEMS -- Malcolm Purvis
-- new: Describe XFree86 crash in PROBLEMS -- Stephen J. Turnbull, Aidan Kehoe
-- new: Describe how X11R7 loses x11/bitmaps/gray in PROBLEMS -- Stephen J. Turnbull
-- update: Addresses in files and ChangeLogs -- Adrian Aichner, Stephen J. Turnbull

Lisp API

-- fix: Catch error in cloning language environment -- Aidan Kehoe
-- fix: Make shell-command use requested output buffer -- Jerry James
-- fix: xft-version is now DEVAR_CONST_INT.
-- improve: Face initialization and specification -- Aidan Kehoe
-- improve: Make `split-char' available in no-mule -- Aidan Kehoe
-- improve: New unicode-type property of Unicode coding systems -- Aidan Kehoe
-- improve; Partial sync of coding-category stuff to GNU -- Aidan Kehoe
-- improve: Reorganize Mule lisp -- Aidan Kehoe
-- new: Full access to FcConfig objects -- Stephen J. Turnbull
-- new: ccl-compile-mule-to-unicode, ccl-compile-unicode-to-mule, ccl-dump-mule-to-unicode, ccl-dump-unicode-to-mule -- Aidan Kehoe
-- new: deprecate set-charset-registry, charset-registry -- Aidan Kehoe
-- new: font-lock-keywords-alist, font-lock-removed-keywords-alist, font-lock-add-keywords, font-lock-update-removed-keyword-alist, font-lock-remove-keywords -- Adrian Aichner
-- new: set-charset-registries, charset-registries -- Aidan Kehoe
-- new: x-coverage-instantiator specifier tag identifies Unicode fallbacks -- Aidan Kehoe
-- update: Sync font-lock-add-keywords and font-lock-remove-keywords from GNU Emacs. -- Adrian Aichner

Internal API and Implementation

-- fix: Dead code elimination in font-mgr -- Stephen J. Turnbull
-- fix: Eliminate buffer overflows and NULL pointer references -- Jerry James, Adrian Aichner
-- fix: Memory leaks -- Jerry James
-- fix: Mule correctness with strings passed to warning functions -- Aidan Kehoe
-- fix: Syntax errors -- Aidan Kehoe
-- fix: Typo in string_direct_data_description -- Marcus Crestani
-- fix: Use defined APIs -- Stephen J. Turnbull, Aidan Kehoe
-- fix: Warning elimination -- Stephen J. Turnbull
-- improve: Cache Xrm coding system -- Aidan Kehoe
-- improve: GCPRO correctness -- Aidan Kehoe
-- improve: NewGC fault handling -- Marcus Crestani
-- improve: Reorganize and document separate_textual_runs -- Olivier Galibert, Stephen J. Turnbull
-- improve: 21-bit Mule chars to support JIT charsets -- Aidan Kehoe
-- update: Get Unicode tables with permissive license -- Stephen J. Turnbull, Mike Fabian

Testing and Debugging

-- improve: Sort results of charset-in-* before comparing to expected. -- Aidan Kehoe
-- improve: gdbinit.in recognizes new FcConfig objects -- Stephen J. Turnbull
-- new: Silence-Message macro in test-harness.el -- Stephen J. Turnbull
-- new: Test for ISO-2022 decoder not choking on invalid UTF-8 -- Aidan Kehoe
-- new: Test for copy-syntax-table bug -- Stephen Turnbull, Ralf Angeli
-- new: Test for correct usage of escape-quoted cookie -- Aidan Kehoe
-- new: Test for availability of input methods referenced in language environments -- Aidan Kehoe
-- new: Test raw strings -- Aidan Kehoe
-- new: Test Unicode non-BMP support -- Aidan Kehoe

to 21.5.27 "fiddlesticks"

Major Features and Backward Incompatible Changes

-- fix: better autodetect of ISO 8859 vs. Big5 -- Joachim Schrod
-- fix: shell widget geometry management (metacity maximize bug) -- Stephen J. Turnbull
-- new: read multibyte characters as Unicode instead of Mule -- Aidan Kehoe, Pete Forman

User-Visible Bug Fixes and Minor Improvements

-- fix: separate resources for fcFontName and xftFont, fixes "can't change buffers-tabs font" bug -- Stephen J. Turnbull
-- improve: speed up read of process output -- Tony Bennett
-- improve: support more ALSA versions -- Jerry James
-- new: document Xft font customization in User Guide -- Stephen J. Turnbull
-- new: record load file name information for built-in symbols. -- Aidan Kehoe

Build Infrastructure

-- fix: update MS VC project files -- Adrian Aichner
-- improve: configure.ac: Add stubs for fontconfig configuration. -- Stephen J. Turnbull

Documentation

-- fix: remove obsolete comment at next-line-add-newlines -- Ville Skytt�
-- fix: COPYING: Update to latest upstream version. -- Jerry James
-- improve: comments in fontconfig.el, x-init.el -- Stephen J. Turnbull
-- improve: diagnostics for tab controls -- Stephen J. Turnbull
-- improve: docstrings for CL functions -- Aidan Kehoe
-- improve: geometry diagnostics in RootGeometryManager -- Stephen J. Turnbull, Francois L'Archeveque
-- improve: reorganize beta.texi -- Stephen J. Turnbull
-- new: internals node for creating new device types -- Stephen J. Turnbull
-- new: read multibyte characters as Unicode in User Guide -- Aidan Kehoe

Lisp API

-- fix: pass a device to x-font-menu-font-data-xft. -- Jerry James
-- fix: typo in code -- Aidan Kehoe
-- improve: GNU sync of goto-line -- Ville Skytt�
-- improve: error and usage messages -- Stephen J. Turnbull
-- improve: fontconfig refactoring -- Stephen J. Turnbull

Internal API and Implementation

-- fix: 64-bit cleanliness in number.c -- Jerry James
-- fix: 64-bit cleanliness in printing lwlib resources -- Jerry James
-- fix: copy_command_builder left console uninitialized -- Jerry James
-- fix: memory leak in font initialization -- Stephen J. Turnbull
-- fix: remove spurious diagnostics in FcPattern creation -- Stephen J. Turnbull
-- fix: signedness warnings in lwlib -- Jerry James
-- fix: use of char-like types -- Aidan Kehoe
-- fix: we don't support Xft v.1, remove pretense -- Stephen J. Turnbull
-- improve: fontconfig refactoring -- Stephen J. Turnbull

to 21.5.26 "endive"

Major Features and Backward Incompatible Changes

-- Improve: search for package roots on Windows. -- Vin Shelton
-- Improve: support asynchronous finalization, remove explicit finalizers, and support for statistics for explicitly finalized objects. -- Marcus Crestani, Adrian Aichner
-- New: support ALSA sound on Linux. -- Jerry James

User-Visible Bug Fixes and Minor Improvements

-- Fix: GC cursor display in mc-alloc. -- Marcus Crestani
-- Fix: next-error.el vs. compile.el name clashes. -- Malcolm Purvis
-- Fix: restore memory usage stats (fix regexp). -- Marcus Crestani
-- Fix: synch widget-move-and-invoke, used by Gnus. -- Jerry James
-- Fix: uncomment-region in C files. -- Jerry James
-- Fix: use set-text-properties, not remove-list-of-text-properties. -- Jerry James
-- Improve: convert decode-coding-region, encode-coding-region to interactive commands. -- Stephen Turnbull
-- Improve: synch regex failure limits with GNU Emacs, avoiding asserts. -- Malcolm Purvis

Build Infrastructure

-- Fix: eliminate configure idioms obsolete in Autoconf 2.59. -- Jerry James, Ilya Golubev
-- Improve: merge mc-alloc features into --with-newgc. -- Marcus Crestani

Documentation

-- Fix: document dependence of `run-lisp' on os-utils package. -- Mike Sperber
-- Improve: move historical READMEs, etc, to internals.texi. -- Stephen Turnbull

Lisp API

-- Improve: remove dead API (lisp-send-defun). -- Mike Sperber

Internal API and Implementation

-- Fix: add missing do to RETURN_UNGCPRO_EXIT_PROFILING. -- Jerry James
-- Fix: avoid malloc in vdb signal handler. -- Marcus Crestani
-- Fix: broken use of memset in vdb_install_signal_handler. -- Mike Fabian
-- Fix: eliminate bogus pointer to nowhere. -- Stephen Turnbull, Jerry James
-- Fix: malloc size in Dynarr_realloc. -- Marcus Crestani
-- Improve: add internal API to zero uninitialized string. -- Marcus Crestani
-- Improve: dynamic array cleanup, remove duplicate code. -- Marcus Crestani
-- Improve: handle memory shortage in mc-alloc properly. -- Marcus Crestani
-- Improve: mc-alloc APIs now return number of pages processed. -- Marcus Crestani

to 21.5.25 "eggplant"

Major Features and Backward Incompatible Changes

-- Fix: crash due to broken initialization of syntax cache. -- Stephen Turnbull
-- Fix: crash due to incomplete Mule-ization of x_font_instance_truename. -- Stephen Turnbull
-- Improve: configure UI for packages. -- Mike Sperber

User-Visible Bug Fixes and Minor Improvements

-- Fix: default char-syntax of CJK to ?w failed. -- Aidan Kehoe
-- Fix: missing fonts due to MAX_FONT_COUNT = 5000 isn't infinite any more. -- Aidan Kehoe
-- Fix: missing setlocale(3) initialization in Mule. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Java support in font-lock. -- Martin Buchholz
-- Improve: Russian C-x processing. -- Aidan Kehoe
-- Improve: use logical "beta" path to downloads. -- Adrian	
-- New: euc-cn coding system alias for cn-gb-2312. -- Aidan Kehoe	
-- Update: package download sites. -- Adrian Aichner

Build Infrastructure

-- Fix: conditionalization of checks for Xft library. -- Mike Sperber
-- Fix: deletion of user-created links in distclean. -- Mike Sperber
-- Fix: reporting of Xft in Installation. -- Stephen Turnbull
-- Improve: cygwin include and no-X Xpm handling in configure. -- Vin Shelton

Documentation

-- Improve: comments. -- Aidan Kehoe, Stephen Turnbull
-- New: node on keyboards with which one can't type Latin. -- Aidan Kehoe
-- Update: Info docs for new package-path configuration syntax. -- Mike Sperber

Lisp API

-- New: rename command and binding in buffer menu mode. -- Stephen Turnbull

Internal API and Implementation

-- Fix: "not char-or-int-p: nil" bug in easymenu. -- Aidan Kehoe
-- Fix: C++ correctness. -- Marcus Crestani
-- Fix: buggy computation of dynarr size. -- Marcus Crestani
-- Fix: char/event confusion introduced by a GNU Emacs sync. -- Aidan Kehoe
-- Fix: missing hardware-specific X11 keycode initialization. -- Aidan Kehoe
-- Fix: syntax errors. -- Andrey Slusar
-- Fix: workaround missing d_ino field from 'struct dirent'. -- Rick Rankin
-- Fix: x_find_charset_font returned Qunboundp inefficiently. -- Aidan Kehoe
-- Fix: x_find_charset_font wasn't Mule-ized. -- Stephen Turnbull
-- Improve: Cygwin support in MC_ALLOC. -- Marcus Crestani
-- Improve: silence redundant gc cache warning. -- Marcus Crestani
-- Improve: syntax cache factoring and documentation. -- Stephen Turnbull

to 21.5.24 "dandelion"
Major features

-- New: Xft font support. -- Stephen J. Turnbull, Aidan Kehoe, Daniel Pittman, Clemens Fruhwirth, Eric Knauel, Matthias Neubauer, Hrvoje Niksic, Olivier Galibert
-- New: incremental garbage collector. -- Marcus Crestani

User-Visible Bug Fixes and Minor Improvements

-- Fix: autoload list-matching-lines. -- Malcolm Purvis
-- Fix: change_window_height must change the window width when requested. -- Aidan Kehoe
-- Fix: crashes printing ISO2022 coding systems. -- Ben Wing
-- Improve: initializations depending on locale or language environment. -- Aidan Kehoe
-- Update: etags to upstream 17.15. -- Malcolm Purvis
-- Update: package download site list. -- Adrian Aichner
-- Update: X11 search paths to include /usr(/local)/share/X11. -- Ville Skytt�

Build Infrastructure

-- Fix build output directory structure on Windows. -- Marcus Crestani
-- Fix: configuration of native sound on Windows. -- Ben Wing
-- Fix: small bugs in configure of AC_INIT and PostgreSQL. -- Stephen J. Turnbull
-- Improve: CVS behavior. -- Stephen J. Turnbull, Marcus Crestani, Malcolm Purvis
-- Improve: treatment and docs XE_COMPLEX_ARGs defaults. -- Malcolm Purvis, Stephen Turnbull
-- Improve: refactor make clean, nuke .elcs. -- Ben Wing
-- New: tests for backward-up-list. -- Stephen J. Turnbull

Documentation

-- Fix: Don't mention standard-syntax-table and standard-category-table. -- Aidan Kehoe
-- Fix: typos. -- Stephen J. Turnbull, Adrian Aichner
-- Improve: Add 'Known Problems' to the Help menu. -- Malcolm Purvis
-- Improve: HELLO in Irish and Tajik. -- Aidan Kehoe
-- Improve: INSTALL. -- Stephen J. Turnbull
-- Improve: consistency of symbol quoting in documentation. -- Ben Wing
-- Improve: docstrings. -- Stephen J. Turnbull
-- Improve: reorganize option list from configure. -- Malcolm Purvis
-- Improve: texi document CVS branching. -- Ben Wing
-- Improve: texi documentation of DEFSYMBOL. -- Stephen J. Turnbull
-- Improve: texi documentation of XEmacs Autoconf macros. -- Malcolm Purvis
-- Improve: update PROBLEMS, and install in etc. -- Malcolm Purvis
-- Update: about Jerry James. -- Stephen J. Turnbull
-- Update: about Malcolm Purvis. -- Malcolm Purvis
-- Update: descriptions of font name syntaxes. -- Stephen J. Turnbull

Lisp API

-- Improve: generalize describe-syntax-table to describe-char-table. -- Ben Wing
-- Improve: memory statistics reporting. -- Marcus Crestani

Internal API and Implementation

-- Fix: C++ build. -- Ben Wing, Marcus Crestani
-- Fix: Mule-ize canna_api module. -- Ben Wing, Stephen J. Turnbull
-- Fix: byte compile by conditional compilation. -- Ben Wing
-- Fix: compilation errors and warnings in GTK code. -- Malcolm Purvis
-- Fix: compile stuff_buffered_input only if HAVE_TTY. -- Malcolm Purvis
-- Fix: help on functions without documentation. -- Ben Wing
-- Fix: integer types for Berkeley db. -- Stephen J. Turnbull, Volker Zell
-- Fix: make modules build on Cygwin and Mac. -- Stephen J. Turnbull, Rick Rankin, Ben Wing
-- Fix: quiet byte-compiler. -- Stephen J. Turnbull
-- Fix: syntax error -- Marcus Crestani
-- Fix: uninitialized local variables. -- Stephen J. Turnbull
-- Fix: use princ, not prin1 in debug print. -- Ben Wing
-- Fix: use uint32_t declaration, fixing build on FreeBSD. -- Steve Youngs, Andrey Slusar
-- Fix: value of MAX_STRING_ASCII_BEGIN under MC_ALLOC. -- Ben Wing
-- Fix: warning elimination, mark UNUSED parameters -- Marcus Crestani, Stephen J. Turnbull
-- Improve: bignum support on mingwin. -- Ben Wing
-- Improve: lrecord uid handling. -- Ben Wing
-- Improve: refactor default_object_printer. -- Marcus Crestani
-- Improve: remove dead code in lwlib. -- Stephen J. Turnbull
-- Improve: reorganize lisp.h. -- Ben Wing
-- Improve: set default syntax class to word. -- Aidan Kehoe, Ben Wing
-- Improve: tabs widget internals. -- Stephen J. Turnbull

to 21.5.23 "daikon"
Major features

-- New: all-singing, all-dancing --with/--enable aliasing. -- Malcolm Purvis
-- New: native NT support for building gmp, db, postgresql, ldap. -- Ben Wing
-- New: non-XPM color images can be mouse pointers. -- Ben Wing

User-Visible Bug Fixes and Minor Improvements

-- Fix: change address for crash reporting to xemacs-beta. -- Ben Wing
-- Fix: configure requires explicit choice of Motif (from 21.4). -- Malcolm Purvis
-- Fix: crash due to duplicate subrs with MC_ALLOC and modules. -- Marcus Crestani
-- Improve: memory usage reporting, especially with MC_ALLOC. -- Ben Wing
-- Improve: remove obsolete autoconf 2.13 files. -- Malcolm Purvis.
-- Improve: --with-cflags-optimization now forces optimization. -- Ben Wing
-- Update: sync package-get.el mirrors with website. -- Adrian Aichner, Ville Skytt�

Build Infrastructure

-- Fix: Cygwin, non-X build needs XPM header and library files in XE_CFLAGS. -- Mike Alexander, Rick Rankin
-- Fix: guess VC++ version; set debug and browser flags appropriately. -- Ben Wing
-- Fix: pass -I$(SRC) to minitar.c so it compiles. -- Ben Wing
-- Fix: pass module sources, not objects, to make-docfile. -- Ben Wing
-- Fix: stop installexe.sh from adding redundant exe extension. -- Rick Rankin
-- Fix: variable initialization misordering in xemacs.mak. -- Adrian Aichner
-- Improve: Canna API is now a module. -- Stephen Turnbull
-- Improve: delete more stuff in `make clean'. -- Ben Wing
-- Improve: options now added to one OPT_*, rather than many FOO_*, variables. -- Ben Wing
-- Improve: replace support for autoconf 2.13 with warning to use autoconf 2.59. -- Malcolm Purvis
-- Improve: update config.inc.samp to recent versions and add gmp, db, postgresql, ldap support; also optimization in non-debug builds. -- Ben Wing
-- Improve: xemacs.mak now caters to VC++ version, support for building gmp, db, postgresql, ldap; other fixes. -- Ben Wing

Documentation

-- Fix: force C-h N to find etc/NEWS, not some package's. -- Steve Youngs
-- Fix: texinfmt.el can build all Info files again. -- Adrian Aichner
-- Fix: typos in Texinfo docs. -- Adrian Aichner
-- Improve: Texinfo docs about specifiers. -- Ben Wing
-- Improve: comment style, 'foo -> `foo'. -- Ben Wing
-- Improve: comments and docstrings. -- Stephen Turnbull
-- Improve: document --with/--enable, improve Mac OS X in INSTALL. -- Malcolm Purvis
-- Improve: emodules.texi tells how to add modules to core. -- Stephen Turnbull
-- Improve: FAQ includes examples of 21.5 configure options. -- Malcolm Purvis
-- Improve: nt/README tells how to compile optional libs. -- Ben Wing
-- New: FAQ on `rebaseall' under Cygwin. -- Ben Wing
-- New: internals documents XEmacs treatment of --with/--enable configure args. -- Malcolm Purvis

Lisp API

-- Fix: finder-find-library returns accurate filename. -- Adrian Aichner
-- Fix: xemacs-composefunc kvetching when noninteractive. -- Stephen Turnbull
-- Improve: GC now triggers on relative, not absolute, consing. -- Ben Wing
-- Improve: memory usage reporting. -- Ben Wing
-- Improve: sync build-report.el to Adrian's version. -- Stephen Turnbull
-- Improve: sync read-buffer, line-number-at-pos, delete-dups, occur to GNU Emacs 22.0.50. -- Malcolm Purvis
-- New: batch-build-report command. -- Stephen Turnbull
-- New: inherit properties for faces and custom. -- Ben Wing
-- New: next-error from GNU Emacs. -- Malcolm Purvis
-- New: `specifier-instantiator' and related primitives. -- Ben Wing

Internal API and Implementation

-- Fix: address of register variable can't be taken. -- Ben Wing
-- Fix: asserts in lwlib are now consistent with src. -- Ben Wing
-- Fix: bitrot in sysdep.c and nt.c. -- Ben Wing
-- Fix: bug in range tables with non-default closure. -- Ben Wing
-- Fix: don't use C++ reserved words "new" and "catch", append '_'. -- Ben Wing
-- Fix: initialization in mc-alloc. -- Marcus Crestani
-- Fix: non-MULE needs mswindows_current_locale too. -- Mike Alexander
-- Fix: setlocale return string is volatile, dup it. -- Olivier Galibert
-- Fix: unexec for _LP64 ELF architectures. -- Andrey Slusar
-- Fix: use of config.h, especially in Windows files. -- Ben Wing
-- Improve: refactor MC_ALLOC to reduce #ifdefs. -- Ben Wing
-- Improve: use _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE to suppress VC8 warnings. -- Ben Wing
-- Improve: warning elimination. -- Ben Wing, Stephen Turnbull

to 21.5.22 "cucumber"

Major features

-- New: support for Unnnn-style keysyms on X11. -- Aidan Kehoe

User-Visible Bug Fixes and Minor Improvements

-- Fix: window configuration subsystem. -- Michael Sperber, Fabrice Popineau

Build Infrastructure

-- Fix: add generated dumper files to .cvsignore. -- Marcus Crestani
-- Fix: add generated makefiles to .cvsignore in ./modules. -- Craig Lanning

Documentation

-- Fix: lispref - compose processing now goes direct to character, not
  keysym. -- Aidan Kehoe
-- Improve: lispref - Mule explanations. -- Aidan Kehoe
-- Improve: lispref - remove discussion of pure storage, long disabled.
  -- Aidan Kehoe
-- New: lispref - face aliasing. -- Didier Verna

Lisp API

-- New: face aliasing. -- Didier Verna

Internal API and Implementation

-- Fix: DLL implementation for Mac OS X "Tiger". -- Atanu Ghosh
-- Fix: false load path shadows after package update. -- Jeff Mincy,
  Adrian Aichner
-- Fix: make CCL check for existence before using characters. -- Aidan Kehoe
-- Fix: memory descriptions for gap variables for better 64-bit support.
  -- Darryl Okahata
-- Fix: various cleanups for MC_ALLOC. -- Marcus Crestani
-- Improve: use characters instead of keysyms in x-compose.el. Remove
  iso8859 .els from dumped-lisp.el. -- Aidan Kehoe

to 21.5.21 "corn"

Major features

-- New: An alternative memory allocator. -- Marcus Crestani

User-Visible Bug Fixes and Minor Improvements

-- Fix: Calculations in font-spatial-to-canonical. -- Ralf Angeli
-- Fix: Honor coding system argument when creating a file. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Prevent stripping of items from Command menu. -- Ralf Angeli
-- Fix: Selection handling on Win32. -- Fabrice Popineau
-- Improve: Better defaults for mail-user-agent. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Deprecate use of Emacs X resource class. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Initialize fontlock properly in *scratch*. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Make %backup%~ honor auto-save-directory. -- Steve Youngs,
  Jamie Zawinski
-- Improve: Recognize some constructed Unicode keysyms. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Synch dired features from GNU Emacs. -- Mike Sperber,
  Richard Stallman, Luc Teirlinck, Stefan Monnier, Andreas Schwab
-- Improve: Syntax and case mapping for ISO 8859 parts 14-16. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Warn about unbound Unicode keysyms. -- Aidan Kehoe

Build Infrastructure

-- Fix: Asserts can't contain active code. -- Melvin Hadasht
-- Fix: Avoid "head -#", coreutils doesn't like it. -- Vin Shelton
-- Fix: Build for non-DEBUG_XEMACS native Windows build. -- Marcus Crestani
-- Fix: Cater to OpenBSD /bin/sh. -- Malcolm Purvis
-- Fix: Check $ac_cv_build not $canonical for libossaudio. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Define elfw(type) for unexec on Alpha and amd64 for FreeBSD.
  -- Andrey Slusar
-- Fix: Make get-user-response available regardless of config. -- Mike Sperber
-- Fix: Make srcdir absolute, include X header, terminate lines.
  -- Malcolm Purvis
-- Fix: Remove do-nothing --no-gnu-linker in Solaris builds. -- Vin Shelton
-- Fix: Specifying optimization flags implies optimization. -- Stephen Turnbull
-- Fix: Use HAVE_DECL_SYS_SIGLIST, not SYS_SIGLIST_DECLARED. -- Volker Zell
-- Fix: configure needs to include X11/Intrinsic.h to check for Xaw.
  -- Robert Delius Royar, Aidan Kehoe, Jerry James
-- Fix: egetenv needs process.h in device-x.c. -- Marcus Crestani
-- New: Conditionally compile insert-data-in-exec. -- Marcus Crestani

Documentation

-- Fix: Add "--with" prefix in docstrings in configure.ac. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Documentation typos. -- Aidan Kehoe, Adrian Aichner
-- Improve: Mention and deprecate atomic extents in docstring. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Texinfo docs. -- Aidan Kehoe, Stephen Turnbull, Ben Wing

Lisp API

-- Improve: Use override-redirect to suppress WM decorations.
  -- Stephen Turnbull
-- New: More stats for show-memory-usage. -- Marcus Crestani

Internal API and Implementation

-- Fix: Argument count in issue_call_trapping_problems_warning.
  -- Stephen Turnbull
-- Fix: Avoid use of nonexistent insert-for-yank. -- Aidan Kehoe
-- Fix: Buffer overflow in pdump backtrace array. -- Jerry James
-- Fix: Control-1 handling in CCL. -- Aidan Kehoe
-- Fix: fakemail for FreeBSD >= 4. -- Andrey Slusar
-- Improve: Dynamic diagnostic backtrace for KKCC. -- Marcus Crestani

to 21.5.20 "cilantro"

Major Features

-- New: Handle various X selection targets properly. -- Aidan Kehoe

User-Visible Bug Fixes and Minor Improvements

-- Fix: Handle active regions properly. -- Adrian Aichner
-- Fix: pui-list-packages handles longer filenames. -- Norbert Koch

Build Infrastructure

-- Improve: Port configure to autoconf 2.59. -- Malcolm Purvis
-- Fix: make-docfile.c misparsed UNUSED macro in defuns. -- Stephen Turnbull
-- Fix: Don't copy non-existent BUGS file on NT. -- Adrian Aichner
-- Fix: Typo in PDUMP section of Makefile.in.in. -- Mike Alexander

Documentation

-- Improve: Update info/dir. -- Adrian Aichner
-- Improve: Automate updating of release date in about.el. -- Stephen Turnbull
-- New: about.el entry for Simon Josefsson. (Simon Josefsson
-- Fix: Typos. (Adrian Aichner
-- Improve: Sort memory usage report sections by usage. -- Adrian Aichner
-- Improve: Glyphs documentation. -- Ben Wing
-- Improve: Description of build configuration system. -- Malcolm Purvis
-- New: Description of build configuration system. -- Stephen Turnbull
-- New: Lispref node on CCL Example. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Describe \c and \C in Syntax of Regexps. -- Aidan Kehoe
-- Improve: Future Work -- Better Rendering Support. -- Stephen Turnbull
-- Improve: Comments. -- Stephen Turnbull, Aidan Kehoe

Lisp API

-- New: GNU semi-compatible decode-char and encode-char. (Aidan Kehoe

Internal API and Implementation

-- Fix: Avoid consing in operate-on-matching-lines. -- Adrian Aichner
-- Fix: Correctly disable geometry negotiation in tabs widget. -- Stephen Turnbull
-- New: Backtrace feature for KKCC. -- Marcus Crestani
-- Fix: Type casts in database.c. -- Marcus Crestani
-- Fix: Adjust s&m to FreeBSD 6.x reality. -- Andrey Slusar

Quality Assurance Infrastructure

-- New: USED_IF_BIGFLOAT macro. -- Jerry James
-- New: region-tests.el. -- Adrian Aichner
-- New: autoconf/regressiontest.pl. -- Malcolm Purvis

to 21.5.19 "chives"

Major Features

-- Improve: major reorganization of source tree docs. -- Ben Wing
-- Improve: behaviors get new code and many new implementations. -- Ben Wing

User-Visible Bug Fixes and Minor Improvements

-- Fix: security hole (CAN-2005-0100) in movemail. -- Vin Shelton
-- Fix: data truncation in i.c. -- Ben Wing
-- Fix: region deletion bug. -- Stephen Turnbull
-- Fix: crash in Frecord_buffer. -- Yoshiki Hayashi
-- Fix: Metacity maximize bug. -- Stephen Turnbull
-- Fix: data truncation bugs in unix_send_process. -- David Evers, Jerry James
-- Fix: recognise AltGr as a valid modifier in GTK. -- Malcolm Purvis
-- Fix: recognize ISO keysyms. -- Ville Skytt�
-- New: on Windows, dump Unicode tables to allow non-ASCII invocation.
  -- Ben Wing
-- New: splash screen. -- Ben Wing
-- New: support treating shortcuts under Windows as symbolic links. -- Ben Wing
-- Improve: GNU-compatible coding system aliases. -- Aidan Kehoe
-- Improve: help system. -- Ben Wing
-- Improve: mouse-track. -- Ben Wing
-- Improve: support ISO 8859/16 by default. -- Aidan Kehoe

Build Infrastructure

-- Fix: copy BUGS, README, COPYING and Installation on installation on
  Windows. -- Ben Wing
-- Fix: installation for Cygwin. -- Marcus Crestani
-- Fix: various build problems. -- Ben Wing
-- Fix: various things in configure. -- Ben Wing
-- New: default pdump on for Cygwin. -- Marcus Crestani
-- New: support NetBSD sound via Linux API. -- Aidan Kehoe
-- Improve: generation of CFLAGS (Jerry James, Ben Wing
-- Improve: parallel build support. -- Malcolm Purvis
-- Improve: support --package-prefix as simple interface to --package-path
  facility. -- Ben Wing
-- Improve: support mmdf and pop arguments to --mail-locking. -- Ben Wing

Documentation

-- Fix: beta.texi. -- Stephen Turnbull, Robert Royar
-- Fix: typos. -- Alexey Mahotkin, Andreas Eder
-- New: "Future Work -- Better Rendering Support". -- Stephen Turnbull
-- New: "Future Work" collects feature proposals in Internals. -- Ben Wing
-- New: empty ChangeLog entry. -- Ben Wing
-- New: personal photos. -- Malcolm Purvis
-- Improve: Lispref (Shyamal Prasad, Stephen Turnbull, Aidan Kehoe
-- Improve: Users' Guide. -- Ben Wing
-- Improve: about.el. -- Malcolm Purvis, Ben Wing
-- Improve: docstrings. -- Ben Wing, Stephen Turnbull, Adrian Aichner,
  Aidan Kehoe
-- Improve: gnuserv docs. -- Stephen J. Turnbull
-- Improve: incorporate source tree docs in FAQ. -- Ben Wing
-- Improve: major overhauls of FAQ, Internals. -- Ben Wing
-- Improve: various comments. -- Ben Wing

Lisp API

-- Improve: sync bytecomp-runtime.el (make-obsolete, make-obsolete-variable).
  -- Ville Skytt�
-- Improve: sync paragraphs.el, custom.el, subr.el, newcomment.el,
  fill.el, page.el, register.el. -- Ben Wing
-- New: move regexp-opt.el and easy-mmode.el from packages to core. -- Ben Wing
-- New: next/previous-single-char-property-change and make
  next/previous-single-property-change work like in FSF. -- Ben Wing
-- New: xemacs-font-lock-c-keywords and friends. -- Ben Wing

Internal API and Implementation

-- Fix: ^M brokenness in res.rc. -- Ben Wing
-- Fix: adapt to recent changes in Cygwin. -- Ben Wing
-- Fix: byte-char conversion, should speed up Mule if there are
  non-ASCII characters in the buffer. -- Ben Wing
-- Fix: coding cookie recognition in .elc. -- Ben Wing
-- Fix: data-in-executable problems. -- Olivier Galibert, Ben Wing
-- Fix: find-coding-system-magic-cookie-in-file. -- Ben Wing
-- Fix: leaking process handles. -- Ben Wing
-- Fix: only call device method compute_scrollbar_instance_usage() if it
  is defined. -- Zajcev Evgeny
-- Fix: protect callers of MSFT syscalls from MSFT API randomization.
  -- Ben Wing
-- Fix: typos. -- Robert Royar
-- Fix: warnings. -- Aidan Kehoe, Ben Wing
-- New: Hashcode type. -- Ben Wing
-- New: color API. -- Ben Wing
-- New: rename abort() macro to ABORT() to placate VC 7. -- Ben Wing
-- Improve: GCPRO macros. -- Ben Wing
-- Improve: Mule-ize various things. -- Ben Wing
-- Improve: Suppress aliasing warning in free_hook; Jerry says not a fix?
  -- Ben Wing
-- Improve: UNUSED parameter marking, UNO support. -- Malcolm Purvis,
  Jerry James
-- Improve: Unicode-ize various things. -- Ben Wing
-- Improve: critical section protection. -- Ben Wing
-- Improve: debug info on attempt to throw outside of a function where
  call_trapping_problems() has been used. -- Ben Wing
-- Improve: menubar support. -- Ben Wing
-- Improve: more orthogonality in emacs-root-finding. -- Mike Sperber
-- Improve: move etc/aliases.ksh to xemacs-builds CVS module. -- Ben Wing
-- Improve: move etc/chr.png, etc/chrm.png to etc/photos/ (Ben Wing
-- Improve: partially rework Unicode support. -- Ben Wing
-- Improve: path handling correctness. -- Ben Wing
-- Improve: rangetabs get different types of ranges (open/closed start
  and end). Change default to be start-closed, end-open. -- Ben Wing
-- Improve: refactor Initialization changes: (Ben Wing
-- Improve: refer to init.el not .emacs in menus. -- Stephen Turnbull
-- Improve: s&m files by removing autodetected stuff. -- Ben Wing
-- Improve: support dumping bignums. -- Jerry James, Olivier Galibert
-- Improve: support for crashing gently. -- Ben Wing
-- Improve: type and keyword pedantry. -- Jerry James, Ben Wing
-- Improve: update etags from upstream. -- Jerry James
-- Remove: EXTERNAL_LIST_LOOP because it can infloop. -- Ben Wing
-- Remove: etc/gnu.xpm, etc/gnu.xbm, etc/sink.xbm, etc/ms-kermit,
  etc/ms-kermit-7bit (Ben Wing
-- Remove: unneeded/unused code. -- Ben Wing, Stephen Turnbull

Quality Assurance Infrastructure

-- Fix: conflict with builtin in .gdbinit. -- Golubev I. N.
-- New: regexp tests. -- Stephen Turnbull, Vin Shelton
-- New: os-tests.el. -- Stephen Turnbull
-- Improve: profiling support. -- Ben Wing

to 21.5.18 "chestnut"

Major Features

-- Improve: GTK support gets many fixes and improvements -- Purvis.
-- Improve: pdump gets data in executable support, -si option -- Galibert.
-- New: GTK gets default gtkrc -- Purvis.
-- New: bignum support -- James (lead), Sivakumar, Turnbull.

User-Visible Bug Fixes and Minor Improvements

-- Fix: 'no-conversion is special in eol detection -- Turnbull.
-- Fix: `display-completion-list' does not overflow window -- Grundmann.
-- Fix: X error handler must not call stderr_out -- Clements.
-- Fix: bogus error in `apropros' -- Turnbull.
-- Fix: bogus error in `package-require' -- Youngs.
-- Fix: buffer editing by `call-process-region' -- Aichner.
-- Fix: coredump from bogus position computation in syntax cache -- Euler.
-- Fix: coredump from redisplay wrapping in signal.c -- James.
-- Fix: coredump in giflib -- Hines.
-- Fix: etags.el correctly handles tags with name fields -- Grundmann.
-- Fix: prevent minibuffer from hijacking marks -- Sperber.
-- Fix: respect `allow-deletion-of-last-visible-frame' -- Zajcev.
-- Fix: sync revert-buffer to 21.4 -- Turnbull, Sparapani.
-- Improve: error message formatting -- Gatzemeier.
-- Improve: etags.el optimized for exuberant ctags -- Grundmann.
-- Improve: isearch-abort preserves interim successes -- Turnbull, Zawinski.
-- Improve: package info reporting -- Youngs.
-- Improve: window configuration handling -- Rychter.

Build Infrastructure

-- Fix: 64-bit support -- Purvis, SuSE.
-- Fix: configure.in syntax, logic -- Turnbull, James, Purvis.
-- Fix: make install went interactive -- Aichner.
-- Fix: rebuild finder-inf.el -- Turnbull.
-- Improve: Makefile diagnostics -- Turnbull.
-- Improve: Windows build support -- Aichner.
-- Improve: configure compiler warning setup -- James, Purvis.
-- Improve: configure diagnostics -- Turnbull.
-- Improve: configure feature detection -- Purvis, James, Turnbull.
-- Improve: configure report -- Turnbull, James.
-- Improve: icc support -- James.
-- Improve: install procedure -- Galibert.
-- New: configure supports Playstation2 -- Myrkraverk.
-- New: support for parallel builds -- Purvis.

Documentation

-- Improve: about.el version reporting -- Turnbull.
-- Improve: comments and docstrings -- Turnbull, Aichner, Gatzemeier.
-- New: lispref.texi documents bignum support -- Turnbull, James.
-- New: lispref.texi documents text field support -- James.
-- Update: FAQ -- Turnbull.
-- Update: NEWS -- Turnbull.
-- Update: PACKAGES -- Koch.
-- Update: about.el -- Turnbull.
-- Update: internals.texi -- James, Turnbull.
-- Update: lispref.texi -- Turnbull, Okahata.
-- Update: menus to XEmacs config file reality -- Turnbull.

Lisp API

-- Improve: pixel position reporting -- Okahata.

Internal API and Implementation

-- Fix: C macro definition for icc -- James.
-- Fix: C++ build problems -- James, Verna.
-- Fix: Cygwin bug workaround conditionalized -- James.
-- Fix: Lisp internal type manipulation -- James.
-- Fix: bogus CVS conflict in package-ui.el -- Aichner.
-- Fix: callproc.c vestiges removed -- James.
-- Fix: format conversions in pdump report -- Turnbull.
-- Fix: function argument usage -- James.
-- Fix: incomplete macro in external widget support -- Golubev.
-- Fix: lwlib GC handling -- James.
-- Fix: lwlib computation of widget changes -- James.
-- Fix: mark unused parameters -- James, Wing.
-- Fix: remove duplicate functions -- Turnbull.
-- Fix: remove unused variables -- James.
-- Fix: specifier validation -- James.
-- Fix: update byte compiler function database -- James.
-- Fix: warning suppression -- James, Gatzemeier.
-- Fix: workaround Darwin's distaste for ISO 8859/2 filenames.
-- Improve: custom database save -- Aichner, Niksic.
-- Improve: itimer implementation -- James, Jones, Buchholz, Yamaoka.
-- Improve: test-harness.el Assert macro -- James.
-- New: LTDL support in ELLs -- James.
-- Update: INSTALL Canna, Make descriptions -- James, Purvis.
-- Update: SERVICE sync with upstream -- James.
-- Update: derived.el, subr.el, cl*.el sync to Emacs 21.3 -- James.
-- Update: etags sync with upstream v17.6 -- James.

Quality Assurance Infrastructure

-- Fix: regression tests using most-negative-fixnum -- James.
-- Improve: faster Mule tests -- Turnbull.
-- New: Uno support -- James.
-- New: regression tests -- Turnbull, Youngs, Yamaoka, Shelton, James.

to 21.5.17 "chayote"

Build

-- New: configure reports cc and libc versions -- Kletnieks, Turnbull.
-- New: configure supports icc -- James.
-- New: configure supports typeof extension -- James.
-- New: use XCFLAGS to allow different flags for XEMACS_CC -- Turnbull.
-- Improve: module build process -- James.
-- Fix: compiler warnings -- Turnbull.
-- Fix: configure CFLAGS detection -- James, Turnbull.
-- Fix: configure arg parsing on Solaris -- Niksic, Shelton, Turnbull.
-- Fix: configure warning and progress messages -- Turnbull.
-- Fix: force regeneration of Lisp on every build -- Turnbull.
-- Fix: minitar compiler warnings, errors -- Aichner.
-- Fix: mislocation of installexe.sh -- James.
-- Fix: missing $(ldflags) in libsrc -- James.
-- Fix: remove dead references to GNU DLD -- James.
-- Fix: remove obsolete makefile cruft -- Turnbull.

Documentation

-- Improve: charset registry docs -- Golubev.
-- Improve: specifier and internals docs -- Turnbull.
-- Improve: test-harness reporting -- Aichner, Shelton, Turnbull.
-- New: weak data structure testing -- Kaltenbach.
-- Remove: own photos and personal information -- Youngs.
-- Update: library versions in Windows docs -- James.
-- Update: package list -- Koch.
-- Fix: TeXinfo syntax -- Golubev, Turnbull.
-- Fix: clarifications -- Turnbull.
-- Fix: typos -- Aichner, Golubev, Turnbull.
-- Fix: workaround version issues in NAS headers -- Turnbull.

Lisp API

-- New: device-num-screens, device-backing-store, device-save-under,
  add-to-invisibility-spec, remove-from-invisibility-spec -- James.
-- New: lazy (widget), widget-child-value-get, widget-child-value-inline,
  widget-child-validate, widget-type-value-create, widget-type-default-get,
  widget-type-match -- Abrahamsen, Youngs.
-- New: package-get-list-packages-where -- Youngs.
-- New: pui-display-maintainer command -- Youngs.
-- New: pui-help-echo displays both installed and available versions -- Youngs.
-- Synch: frame.el to GNU Emacs 21.3 -- James.
-- Fix: cl-do-prettyprint formatting of prog* -- Youngs.
-- Fix: update coding system name usage -- James.

Internals

-- Improve: KKCC -- Kaltenbach.
-- Improve: compiler.h for use with modules -- James.
-- Improve: make QUIT-related APIs visible to modules -- James.
-- New: support more device metrics on X11 -- James.
-- New: support symbols in Darwin shared libraries -- Purvis.
-- New: widget-default-create uses char-table -- Haddock.
-- New: xfree gets a type parameter for error-checking -- James.
-- Fix: (remove) duplicated code -- James.
-- Fix: GCPRO_STACK in byte interpreter -- Turnbull.
-- Fix: GTK marshalling code -- Purvis.
-- Fix: aliasing problems -- Turnbull.
-- Fix: bad interaction in initialization of args with pdumper -- Benson.
-- Fix: bit fields need to be unsigned in unicode detectors -- James.
-- Fix: coding system for GPG verification -- Youngs.
-- Fix: hard-coded options to use APIs -- Pakoulin.
-- Fix: improper use of XSetArg in frame-x.c -- Turnbull.
-- Fix: lstream close code -- Euler.
-- Fix: paragraph detection in Japanese -- Yamaoka, Turnbull.
-- Fix: regexps using \{ -- Monnier, Turnbull.
-- Fix: set dirty flag in mirror window at proper time -- Galibert.
-- Fix: several missing GC wrappers which caused crashes -- James.
-- Fix: some GCPROed variables were declared register -- McPherson.
-- Fix: stale info in realpath computation -- James.
-- Fix: two infloops in GC -- James.
-- Fix: usage of prin1 and princ in help -- Eide, Shelton.


to 21.5.16 "celeriac"

Build

-- Don't detect GNU DLD -- James.
-- Better detection of sound on Solaris9 -- Buchholz.
-- Add support detecting SunOS 5.10 in configure -- Buchholz.
-- Use '-bundle' when testing ability to build shared libs, but use
   '-bundle_loader' in ellcc -- Begel.
-- Output separate declaration and definition for dump_id -- James.
-- Add Makefile targets to build PDF docs -- Wambold.
-- Don't mangle the unload function in `unload_postgresql' and
   `unload_ldap' when compiling with C++ -- James.
-- Use extern "C" for C++ builds -- James.
-- Conditionally compile messages missing from the Cygwin headers -- James.
-- Add cast to quiet compiler in unexcw.c -- James.
-- Quiet compiler warnings about struct stat in syswindows.h -- James.
-- Test \{m,n\} in regexp-tests -- Turnbull.

Documentation

-- Propose bash as workaround for buggy Solaris sh in PROBLEMS -- Sparapani.
-- Fix the PRINTED-MANUAL-TITLE arg for cross ref to "The XEmacs User's Manual"
   -- Aichner.
-- New node: "A Reader's Guide to XEmacs Coding Conventions" -- Turnbull.
-- New node: "Customizing Message Display" -- Golubev.

Internals

-- In ellcc.c don't mangle external symbols in generated doc file -- James.
-- Add PARTIALLY parameter to support Fpos_visible_in_window_p parameter in
   redisplay -- James.
-- Use 'point_would_be_visible' parameter in `scrollbar_reset_cursor' -- James.
-- Add PARTIALLY parameter fo `Fpos_visible_in_window_p' -- James.
-- Use new 'point_would_be_visible' parameter in `window_scroll' -- James.
-- dll_open now takes a Lisp_Object -- James.
-- Remove useless call to dll_init -- James.
-- char to CIbyte conversion in emodules.c, sysdll.c -- James.
-- Do not mangle module initialisation function names -- James.
-- char to Extbyte conversion in sysdll.c -- James.
-- Return a Lisp_Object instead of a string in `dll_error' -- James.
-- Make eval-related functions visible to modules -- James.
-- Allow specifying elisp function for waiting user input while displaying
   message while in minibuffer -- Golubev.
-- Use OS_RELEASE=os_release_major*100+os_release_minor in s/sol2.h -- Buchholz.
-- Add lrecord_memory_descriptions -- Crestani.
-- Remove GetLongPathNameW -- Harris.
-- A couple of new macros to compare w32api versions -- James.
-- KKCC fixes -- Crestani.

Lisp API

-- Allow user to specify alternative function for displaying message -- Golubev.
-- New var to specify the maximum received fonts -- LewisMoss.
-- Allow gnuserv to fallback to GTK if X device fails -- LewisMoss.
-- Eval the initialisation value of `eol-detection-enabled-p' -- Alexander.
-- Make sure `setbuffer-file-coding-system' sets the eol type -- Alexander.
-- Remove unnecessary definitions of 'null-device' -- Turnbull.
-- Actually implement the specified semantics for 'defvar' -- Sperber.
-- Fix `shrink-to-fit' by calling `shrink-window-if-larger-than-buffer' -- Aichner.


to 21.5.15 "celery"

Build

-- Autoconf configure updates -- James, Turnbull.
-- Makefile updates -- James.
-- Minor updates to make-docfile.c -- Begel.
-- Wrap assert_failed with EXTERN_C for modules -- James.
-- Updates to modules Makefile.common -- James.
-- Include emodules.h when building modules in postgresql.c
   and ldap.c -- James.
-- Updates to xemacs.mak -- Aichner.
-- Add some extern "C" declarations for C++ module builds
   -- James.
-- Add casts for C++ builds in mule-canna.c -- James.
-- Add type casts in database.c to satisfy C++ compilers.
-- Log result summary of tests when the testsuite is running
   noninteractive -- Aichner.
-- Add some tests for weak-lists -- Crestani, Kaltenbach.


Documentation

-- Update README.(HYPERBOLE|OO-BROWSER) -- Turnbull.
-- Update etc/PACKAGES -- Turnbull, Koch, Youngs.
-- Update etc/sample.Xresources -- Turnbull.
-- Major update and audit of all documents relating to PUI -- Youngs.
-- Mention `line-move-ignore-invisible' (display.texi "Invisible Text")
   -- Kyllingstad.
-- Document that end-glyph is still displayed when invisible
   is set (extents.texi "Extent Properties") -- Kyllingstad.
-- Document that only begin-glyph is highlighted (extents.texi "Extents
   and Events") -- Kyllingstad.
-- Various typo and docstring fixes -- Turnbull, Sperber.
-- Add missing '@end' defun in lists.texi -- Shelton.
-- Document ?\x00 read syntax and range limitations on ?\000 and
   ?\x00 read syntaxes (objects.texi "Character Type") -- Turnbull.
-- Document `true-list-p' (lists.texi "List-related Predicates")
   -- Turnbull.


Internals

-- KKCC updates -- Crestani, Kyllingstad.
-- Define DECLARE_MODULE_API_LRECORD when not ERROR_CHECK_TYPES
   -- James.
-- Updates to DSO code -- James.
-- Remove unused (X)OPAQUE_MARKFUN definitions -- James.
-- GCPRO updates -- Sperber.
-- Mouse wheel fixes in event-msw.c -- Kyllingstad.
-- Use 'HAVE_DLD_INIT' instead of 'HAVE_INIT_DLD' in sysdll.c -- James.
-- Rewrite ephemeron marker code -- Sperber.
-- Fix printing of symbol names in .gdbinit -- Golubev.
-- Fixes to `update_frame_toolbars_geometry' -- Sperber.
-- Fix missing commas in `fonts' initialiser -- Golubev.
-- Add `opaque_ptr_description' -- Crestani.
-- Add `allocate_big_string_chars' -- Turnbull, Buchholz.


Lisp API

-- New alias `apropos-customize' -> `customize-apropos' -- Aichner.
-- Remove unnecessary arg from `pui-set-local-package-get-directory -- Youngs.
-- New key bindings in mwheel.el -- Kyllingstad.
-- Make `insert-directory' to be more like FSF version -- Sperber.
-- Window configuration fixes in isearch code -- Sperber.
-- Implement simple object finalisation in post-gc.el -- Sperber.
-- Updates to etags.el -- Turnbull.
-- Updates to cl-macs.el -- Pakoulin.
-- Fix "do-nothing" bug in `derived-mode-merge-syntax-tables' -- Turnbull.
-- Fixes to `restore-saved-window' -- James.
-- Handle missing "EMACSPACKAGEPATH" env var in
   `package-get-package-index-file-location' -- Aichner.
-- Fix substring errors in `package-admin-find-top-directory' -- Aichner.
-- Fix `byte-compile-lambda' so it only discards the docstring if it is
   not also the value of the lambda -- Turnbull.
-- Don't insist in lib-src directory in `path-emacs-root-p' on WinNT -- Aichner.
-- Don't include '(' in `font-lock-function-name-face' -- Aichner.


to 21.5.14 "cassava"

This release has a few documentation updates thanks to Steve
Turnbull, better Makefile handling for modules on MacOSX from
Andrew Begel and Jerry James. Also, it is now possible for the
user to specify the location of the package-index file for PUI to
use, see `package-get-package-index-file-location'.

Build

-- Autoconf tweaks for building modules on MacOSX -- James.
-- GCC fixes in ellcc.c -- James.
-- Module Makefile fixes -- Begel, James.
-- Fix shadow warning in regex.c -- James.

Documentation

-- New TeXinfo node "Searching and Matching" -- Turnbull.
-- New section "Legacy Versions" in FAQ -- Turnbull.
-- New FAQ question Q8.0.1 -- Turnbull.
-- Update split-string specs in "Regexp Search" -- Turnbull.

Internals

-- Package index file updated -- Koch.
-- Add some debug checks in file-coding.c -- Turnbull.

Lisp API

-- Make error message report the sym checked in
   `autoload-featurep-protect-autoloads' -- Turnbull.
-- `split-string' tweaks -- Turnbull.
-- Make the location of the package-index file user customisable -- Youngs.
-- Turn on package-index file PGP verification -- Youngs.
-- Only use message if interactive for functions in replace.el -- Josefsson.

to 21.5.13 "cauliflower"

Remember that bug that made return behave as linefeed in a TTY? It's
gone! Thanks go out to Jerry James and Steve Turnbull for squashing
this year old bug. Of course, that wasn't the only bug fixed this
time around.

Here are the highlights:

Build

-- Don't look for Motif if it's already been found -- Buchholz.
-- Darwin, Cygwin, BerkDB autoconf fixes -- Turnbull.
-- Make DEFUNed functions be tags -- Buchholz.
-- Allow compiling with Motif 1 and linking with Motif 2 -- Buchholz.
-- Update regexp tests -- Turnbull.
-- Don't autodetect ESD (Enlightened Sound Daemon) -- Turnbull.


Documentation

-- New section in PROBLEMS auxilary programs for Windows -- Turnbull.
-- FAQ updates
	Q6.4.3 New aux programs for Windows -- Turnbull.
-- Document failed match preserves data -- Turnbull.


Internals

-- Don't use the u_int8_t etc typedefs on FreeBSD in database.c -- Pluim.
-- Better support for externally defined lrecord types -- Begel.
-- Only call `xm_update_progress' if Motif is defined -- Youngs.
-- Define __STDC__ for BerkeleyDB -- Buchholz.
-- Fix bug where XEmacs couldn't find its .dmp file -- Buchholz.
-- Move `filemodestring' from lisp.h to sysfile.h -- Golubev.
-- Clean ups against the possibility of sys/stat.h defining stat -- Turnbull.
-- Search/match updates -- Turnbull.


Lisp API

-- Fix bug preventing installing new packages -- Youngs.
-- Put exit message on separate line in `command-error' -- Turnbull.
-- Temporarily turn off PGP verification of package-index -- Youngs.
-- Remove keymapings for 'function-key-error' -- James.
-- Fix bug that mapped RET to LFD in TTYs -- James.


to 21.5.12 "carrot"

Lots of updates, fixes, and features from Ben Wing (he never stops).
Also, a lot of work has gone into cleaning up the test suite. Thanks
to Steve Turnbull, Jerry James, Daiki Ueno because now all tests from
'make check' pass 100% (at least on GNU/Linux).

Here are the highlights:

Build

-- Updates to configure.in -- Steuck, James, Skytt�, Wing.
-- Major updates to Makefile.in.in -- Wing.
-- Allow for separate build and source directories -- Wing.
-- Fix some compiler warnings -- Wing.
-- Major clean up of xemacs.mak and friends -- Wing, Aichner.
-- Fix some Solaris 2.7 CC compiler warnings -- Persico.
-- Fix for building on Mac -- Palmer.
-- Work around a problem compiling with '--use-union-type' on Intel's
   ICC compiler -- Buchholz.
-- Fix problems with rel-alloc compilation -- Wing.
-- Sequentialize dependencies even more in update-elc-2 -- Sperber.
-- Don't fatal() in 'report_sheap_usage' when need to rerun Make -
   Wing.
-- Various updates to the test suite -- Turnbull.

Documentation

-- Updates to
	INSTALL -- Turnbull, Wing.
	PROBLEMS -- Turnbull, Wing.
-- Global substitution of .Xresources for .Xdefaults -- Turnbull.
-- Update packages in ./etc/BETA -- Skytt�.
-- Doc string updates -- Korytov, Turnbull, Wing.
-- TeXinfo updates -- Aichner, Turnbull, Wing, Youngs.

Internals

-- Fix stale match data after failed search bug -- Turnbull.
-- Reformat function definitions correctly in menubar-gtk.c and
   event-gtk.c -- Turnbull.
-- Fix bug matching ASCII character classes to Mule characters -
   Ueno.
-- Frame updates for MS Win -- Alexander.
-- Add .dylib as an acceptable shared library file extension to
   support MacOS X -- Begel.
-- Fix bug in database.c for Berkdb 4.1 -- Turnbull.
-- Regex fixes -- Turnbull, Wing.
-- Coding system updates -- Wing.
-- Add clear-left-side functionality in print.c -- Wing.
-- Seg fault rather than abort on Cygwin in 'assert_failed' -- Wing.
-- Delete popup-data object -- Wing.
-- Delete menubar_data field from frames -- Wing.
-- Clean up handling of lwlib callback data GCPRO'ing -- Wing.
-- Use ALLOCA() in regex.c to avoid excessive stack allocation -
   Wing.
-- Fix subtle problem with REL_ALLOC() -- Wing.
-- Change *run_hook*_trapping_problems to take a warning class, not a
   string -- Wing.
-- Mule-ize encrypt/decrypt-string code -- Wing.
-- Delete all support for bit-rotten CANNOT_DUMP -- Wing.
-- Fix crash due to attempt to free objects across dump/undump -
   Wing.
-- Don't get in an infinite loop running post-redisplay actions -
   Wing.
-- Make gc_currently_forbidden static -- Wing.
-- Defer redrawing if already in redisplay -- Wing.
-- Add debug code for locking a dynarr to catch invalid mods -- Wing.
-- Ensure that various glyph functions that eval within redisplay
   protect the evals -- Wing.
-- Defer specifier-changed updating till after redisplay -- Wing.
-- Require that every place inside of redisplay catch errors itself -
   Wing.
-- Introduce separate means of holding frame-size changes -- Wing.
-- Introduce "post-redisplay" methods for deferring things till after
   redisplay -- Wing.
-- Disable all quit checking in redisplay -- Wing.
-- Use _wexecve() when under Windows NT for Unicode correctness -
   Wing.
-- Update list of possibly valid console types -- Wing.
-- Turn on Vstack_trace_on_error 'Frun_emacs_from_temacs' so that
   errors are debuggable even when occurring extremely early in
   reinitialization -- Wing.
-- Define new function `emacs-run-status' -- Wing.
-- Fix crash caused by an edge condition in the syntax-cache macros -
   Wing.
-- Eliminate HAVE_WIN32_CODING_SYSTEMS, use WIN32_ANY instead -- Wing.
-- Don't check_quit() unless we're unbinding a real Lisp
   `unwind-protect' -- Wing.
-- Make absolutely sure there is no quit checking while we are in a
   "critical section" during frame deletion -- Wing.

Lisp API

-- Fix infloop in font-lock for java files -- Choi.
-- Fix split-string -- Turnbull.
-- Support '(filename)nodename' as argument to 'info' -- Steib.
-- Major clean up of the PUI code -- Youngs.
-- Use 'equal' instead of '=' in 'saved-window-equal' -- James.
-- Updates to wid-edit.el -- Turnbull.
-- Better layout for Tools -> Packages -> Download Site menu -
   Aichner.
-- More sites added to packages download sites menu -- Aichner.
-- Byte-compiler warning clean up and lots of synching with FSF 21.2
   code -- Wing.
-- Move lots of high-level code for computing paths into
  setup-paths.el from various places -- Wing.
-- Mule and coding system updates -- Wing, Turnbull.


to 21.5.11 "cabbage"

Lots of improvements and fixes this time around. One of our key
players, Ben Wing, has drastically improved font-locking (go turn on
lazy-lock to check it out). Apart from many other bug fixes, Ben
has also given us a speed up to the build process (--quick-build
configure option).

Other stars we should mention are: Mike Sperber, for window
configuration fixes and updates; Stephen Turnbull for build fixes,
documentation and typo fixes. Stephen also gave us some major updates
to autoload.el and wid-edit.el. And also Jerry James with some more
DSO updates.

Here are the highlights:

Build

-- Updates to test suite -- Turnbull.
-- Use -no-autoloads with update-elc-2 -- Wing.
-- Check for strupr and strlwr -- Sperber.
-- Delete auto-autoloads.el* & custom-load.el* files on make clean -- Turnbull.
-- Fix --srcdir processing -- Turnbull.
-- Define DLSYM_NEEDS_UNDERSCORE on Darwin -- Turnbull.
-- Use opsys=aix4-2 for AIX 5 and above -- Buchholz.
-- Make ellcc search XEmacs directories for include files 1st -- James.
-- Set stack-trace-on-error, load-always-display-messages -- Wing.
-- Overhaul update-elc.el, cus-dep, autoload (speed ups) -- Wing.
-- Various compiler warning fixes -- Wing.
-- FreeBSD updates in modules/Makefile.common -- Pluim.
-- Warning fix in eldap.c -- James.
-- Support C++ & KKCC compilation in Windows -- Wing.
-- Various fixups in nt/config.in.samp -- Wing.
-- Fixes in xemacs.mak -- Wing.
-- Clean up compile errors with C++ under Windows -- Wing.
-- Re-order sections in ldflags for gcc 3.2 -- Okhapkin.
-- Restore USE_XFONTSET -- Turnbull.
-- New symbol: DLSYM_NEEDS_UNDERSCORE -- Turnbull.
-- Guard against multiple definitions of _ALL_SOURCE -- Buchholz.
-- QUICK_BUILD updates -- Wing.

Documentation

-- Major update to configure.usage -- Wing.
-- New developer bio's -- James, Skytt�, Golubev.
-- Amendments/additions to PROBLEMS:
	- PostgreSQL DSO with --error-checking=all -- James.
	- Consolidate Motif problems into one section -- Turnbull.
-- Amendments/additions to INSTALL:
	- Recommend Mule -- Turnbull.
	- Deprecate stripped binaries -- Turnbull.
-- General tidy up of etc/BETA, rewrite sections dealing with packages
  and building from scratch -- Youngs.
-- General doc fixes, typos etc -- Youngs, Turnbull, Palmer, Wing.
-- Fix xref in Auto-Saving -- Aichner.
-- Update Local.rules File section in packages.texi -- Youngs.
-- Clarify package hierarchy structure -- Turnbull.
-- Major fixup of internals.texi -- Wing.
-- Lots of Mule rewriting in lispref/mule.texi -- Wing.
-- Document USE_UNION_TYPE evilness -- Wing.
-- Document event-matches-key-specifier-p better -- Wing.
-- Change illegal (for C) '//' comments to '/* */' -- Shelton, Turnbull.

Internals

-- Synch rcs2log to GNU upstream -- Youngs.
-- Use symbolic name `XtExposeCompressMaximal' instead of `TRUE' in
  xlwMenuClassRec -- Buchholz.
-- In xm_update_progress, don't define unless LWLIB_WIDGETS_MOTIF -- Buchholz.
-- Rename class -> class_ & new -> new_ -- Wing.
-- KKCC update in postgresql.c -- Wing.
-- KKCC update in eldap.c -- James.
-- Fix for unix_create_process -- Ueno.
-- Set stack reserve size during unexec() -- Piper.
-- Use 'struct htentry' not 'struct hentry' in elhash.c -- Wing.
-- New macros ALIST_LOOP_3, ALIST_LOOP_4.
-- Fix 'xemacs -batch -l dunnet' under Cygwin -- Wing.
-- Implement delaying of XFlush() if pending expose events -- Wing.
-- Fix some longstanding bugs in X quit handling -- Wing.
-- Correct the message output upon crashing to be more up-to-date -- Wing.
-- Add dp() & db() as short synonyms of debug_print() &
  debug_backtrace() -- Wing.
-- Add C++ error-checking code to verify problems with GCPRO/UNGCPRO -- Wing.
-- Change the way gap arrays are allocated (for KKCC) -- Wing.
-- Now lcrecords set the type of items sitting on the free list to
  lcrecord_type_free -- Wing.
-- All lcrecord allocation functions now zero out the returned
  lcrecords -- Wing.
-- Additional asserts in FREE_FIXED_TYPE -- Wing.
-- Make bit vectors lcrecords, like vectors -- Wing.
-- MARKED_SLOT() call no longer includes semicolon -- Wing.
-- Factor out some code duplicated in KKCC and pdump -- Wing.
-- KKCC updates -- Wing.
-- Add a fifth field "flags" to memory_description -- Wing.
-- Add support for "description maps" -- Wing.
-- Redo XD_UNION so it works inline and change format to provide info
  for pdump -- Wing.
-- Textual changes:
	- lrecord_description -> memory_description -- Wing.
	- struct_description -> sized_memory_description -- Wing.
-- Initialize protect_me field of popup_data in set_frame_menubar -- Sperber
-- GTK updates -- Sperber.
-- Don't lead to a crash if dealing with a dead
  window/frame/device/console -- Sperber.
-- Prevent crash for combination windows -- Sperber.
-- Window fixes in Fdelete_window -- Sperber.
-- Module updates in emodules.h -- James.
-- Fprovide from 'vars_of_file_coding' not 'syms_of_file_coding' -- Turnbull.
-- Fix syntax of macro in 'mark_object_maybe_checking_free -- Turnbull.
-- Eliminate bogus require-prints-loading-message -- Wing.
-- Turn on `load-warn-when-source-newer' by default -- Wing.
-- Fix up crashes when selecting menubar items due to lack of GCPROing
  -- Wing.
-- Implement tail-recursion in KKCC -- Wing.
-- Fix UTF-(8|16) detector -- Wing.
-- Fix problems with reentrant calling of lwlib and associated crashes
  when selecting menu items -- Wing.
-- Improve redisplay handling of preemption -- Wing.
-- Return the parameter from strlvr, strupr, depend on !HAVE_STRUPR -- James.
-- In sysdll.c included lisp.h to define needed alloca_array -- Begel.
-- Pull GC_CHECK_NOT_FREE out of USE_KKCC -- Sperber.
-- Abort when any attempts to output a stream console are made -- Wing.
-- Formatting fixes in redisplay-output.c -- Wing.
-- Clean up redisplay a bit -- Wing.
-- Fix scrollbar code TTY devices don't have them -- Sperber.
-- Major reworking of profile code -- Wing.
-- Dramatically improve redisplay speed over slow X connections -- Buchholz.
-- Move syntax table description from buffer.c to syntax.c -- Wing.
-- Updates to char,mirror,syntax tables code -- Wing.
-- Niggly whitespace fixups -- Wing.

Lisp API

-- Updates to (japan|cryil)-util.el -- Turnbull.
-- Updates to how XEmacs computes various paths -- Sperber.
-- Window configuration fixes -- Sperber, Wing.
-- Make Info-insert-dir end n separator -- Buchholz.
-- Drastically reorganise autoload.el -- Turnbull.
-- Omit M-S-home/end from motion keys -- Wing.
-- Synch wid-edit to GNU/Emacs 21.3.50 -- Turnbull.
-- Updates to hyper-apropos -- Wing.
-- Reorganise Help -> Info submenu -- Wing.
-- Fix bug when end > start in text-props -- Wing.
-- Fix walk-windows -- Wing.
-- Fix for call to set-language-unicode-precedence-list -- Nyyss�nen.
-- Synch up byte-optimize.el -- Wing.
-- Include FUNLIST argument to generate-c-file-autoloads-1 -- Wing.


to 21.5.10 "burdock"

Please accept my apologies for the very long wait between releases
this time around. My PC chose the 21.5.10 development cycle to go up
in a sickening cloud of smoke. :-( (Steve Youngs <youngs@xemacs.org>)

Lots of updates from Ben Wing (as always), also from Andy Piper, Mike
Sperber, and Stephen Turnbull with lots of documentation updates and
fixes. One new exciting addition in this release is that the LDAP and
PostgreSQL code has been extracted out of the core C code and moved to
DSO's. We have Jerry James to thank/blame/worship for that.

Build

-- Reset sheap-adjustment to zero -- Piper.
-- Make --pdump default to yes on Linux -- Turnbull.
-- Only use -Wpacked in GCC v3 -- Wing.
-- Remove LISP_FLOAT_TYPE definition. -- James.
-- Temporarily disable DSO's under Cygwin -- Wing.
-- Updates to DSO building code (Makefile.in, configure.in etc) -- Wing, James.
-- Separate compiler warning flags from CFLAGS -- Wing.
-- Delete auto-autoloads.e* & custom-load.e* on 'make clean' -- Turnbull.
-- Disable detection of 'getaddrinfo' for HP-UX 11.XX -- Turnbull.
-- Include modules directories in 'make tags' -- Youngs.
-- Fix shadowing warnings in make-docfile.c -- Wing.
-- Move the common stuff from postgresql/ldap Makefile.in.in &
   configure.ac's into a "common" Makefile and configure script -
   Wing.
-- Major cleanup of ellcc -- Wing, James.
-- Add Makefile var to pick up '--site-libraries' in DSO's -- Youngs.
-- Avoid unnecessary deviations from UNIX 'describe-installation' in
   xemacs.mak -- Aichner.
-- Don't confirm overwriting files in xemacs.mak -- Aichner.
-- Support 'xemacs_extra_name' in xemacs.mak -- Aichner.
-- Some gcc/g++ 3 fixes -- Wing.
-- Warning fixes -- Wing.
-- Fix some C++ errors -- Wing.
-- Allow for C needing volatile and C++ that can't have volatile,
   remove previous volatile hacks -- Wing.
-- Try for a working Cygwin build with old unexec -- Wing.
-- Warning suppression -- Turnbull.
-- New Mule character class regexp tests -- Turnbull, Ueno.
-- Better handling of known bugs in tests -- Turnbull.
-- Add test for stale subexpr match-data -- Turnbull.
-- Update syntax-table tests -- Turnbull.
-- Add word-boundary regexp tests -- Turnbull.

Documentation

-- Updates to PROBLEMS file
	Running/Linux - Lesstif 0.93.36 -- Turnbull
	Running/IRIX - Irix 6.5 coredumps -- Turnbull
	Running/Cygwin - "No cygXpm-noX" fatal error -- Turnbull
	Missing charsets - Remove ambiguity -- Turnbull
	Running, General - FontSet warnings -- Turnbull
	MacOS/X - Stack limitation -- Turnbull
	Digital Unix - Generalise -- Turnbull
	AIX - USE_KKCC lossage -- Turnbull.
-- Update instructions in info/dir -- Wallington.
-- Recommend TeXinfo 4.2 in INSTALL -- Turnbull.
-- Add example in sample.Xdefaults -- Boffi.
-- Typo fixes -- Yamaoka, Youngs, Turnbull, Wing.
-- Docstring fixes -- Turnbull, Piper, Skytt�, Wing.
-- Update description of XEmacs Patches and Design ML's -- Turnbull.
-- Incorporate ChangeLog.X into ChangeLog -- Wing.
-- FAQ additions/amendments:
	Debugging FAQ improvements -- Wing.
	Mention union type bugs -- Turnbull.
	Debugging HOWTO improvements -- Turnbull.
	Decoding Lisp objects in the debugger -- Turnbull.
	Fix location of FAQ on website -- Skytt�.
	Add missing menu entry for Q3.2.7 -- Verna.
	Displaying non-ASCII -- Turnbull.
	Mention bug report commands -- Turnbull.
	Revise Q1.3.[1-6] -- Turnbull.
	New FAQ for "no cygXpm-noX" fatal error -- Turnbull.
-- New TeXinfo nodes:
	"Widget Internals" -- Turnbull.
	"Simple Specifier Usage" -- Turnbull.
	"Compilation Options" -- Turnbull.
-- Document charset Unification and Tables -- Turnbull.
-- Better short description of Mule in Mule submenu -- Turnbull.
-- Regression Testing XEmacs design hints & rewrite -- Turnbull.
-- Document 'face-frob-from-locale-first' -- Golubev.
-- Document 'set-face-background-pixmap-file' -- Verna.
-- Add urefs to Doug Lea's * Wolfram Gloger's home pages in "Low-Level
   Modules" -- Turnbull.
-- Update "Available Packages" -- Skytt�.
-- Document 'append' arg of 'add-to-list' -- Skytt�.
-- Add optimisation hints in "Techniques for XEmacs Developers" -- Turnbull.

Internals

-- Add *menubar*FontSet and *popup*FontSet entries -- Turnbull, Skytt�.
-- Extract ldap and postgresql code from core and put them into DSO's -- James.
-- 'Fset_window_point' Correct to GNU/Emacs behaviour (fixes some bugs
   in Gnus) -- Wing.
-- Inhibit GC in critical sections -- Wing.
-- Fix calculation in 'report_sheap_usage' -- Piper.
-- Implement and use new var 'garbage_collection_messages' -- Wallington.
-- Fix 'open_database' for Berkeley DB 4.1.x -- Allen.
-- Updates to frame code -- Sperber.
-- Change C debugger entrance: error message, then stack trace, then
   exiting message, then force debugger -- Wing.
-- Use EQ not EQUAL in 'mswindows_init_frame_1' -- Wing.
-- Better redisplay-related asserts -- Wing.
-- Don't generate large warning strings when they'll be discarded -- Wing.
-- Implement 'debug-on-error' as documented -- Wing.
-- Fix docs relating to QUIT which can't GC under any circumstances -- Wing.
-- More robust package compilation and debugging -- Wing.
-- Overhaul profile code -- Wing.
-- Fix crashes due to incorrectly ported GNU/Emacs code -- Wing.
-- Clean up realpath.c -- Wing.
-- DdeCreateStringHandle needs to be manual due to new Cygwin bug -- Wing.
-- Fix some Cygwin complaints -- Wing.
-- Unconditionally use LISP_FLOAT_TYPE code -- James.
-- Improve crash message in 'shut_down_emacs' -- Turnbull.
-- Update NAS code for NAS 1.6 and later -- Toy.
-- Fix "unused variable" warnings in mule-canna.c -- Turnbull.
-- Prototype 'enqueue_focus_event' -- Turnbull.
-- Use BORDER_FIDDLE_FACTOR instead of 10 in 'layout_layout' -- Piper.
-- Add optional 'noerror' arg to 'Frequire' -- Wallington.
-- Only resize 'layout_query_geometry' dynamically if static sizes
   haven't been set -- Piper.
-- Fix infloop upon a gdm logout -- Sigelman.
-- Fix scope of 'num_nonshy_regs' -- Turnbull.
-- Fix "stale match data" bug -- Turnbull.
-- Don't call 'XtDisplay' on a destroyed widget -- Golubev.
-- Update specifier code -- Sperber.
-- Update process code -- Sperber.
-- Move ldap/postgresql code out to DSO's -- James.
-- Normalise Ffile_truename and drive spec on cygwin to win32 format
   -- Piper.
-- Use 'closesocket' instead of 'CloseHandle' in 'winsock_closer' -- Alexander.
-- Coding system updates -- Ikiuo.

Lisp API

-- Update window-xemacs.el to fix 'goto-line' -- Wing.
-- Add garbage collection messages -- Wallington.
-- Re-implement window configurations in Emacs Lisp -- Sperber.
-- Enhance background-pixmap-file code -- Verna.
-- New macro 'save-window-excursion' to eventually replace bytecode
   instruction -- Sperber.
-- Move window.el et al up the order in dumped-lisp.el -- Sperber.
-- Don't use 'save-window-excursion' in
   'shrink-window-if-larger-than-buffer' -- Sperber.
-- Updates to pixel-size code in dialog.el -- Sperber.
-- Remove nonworking 'breakpoint-on-error' -- Wing.
-- Extract out 'with-displaying-help-buffer' into a more general mechanism
   -- Wing.
-- Don't catch errors when noninteractive in startup.el -- Wing.
-- Fix warnings in code-files.el, loadhist.el, & package-get.el -- Wing.
-- Simplify code in '*-reset-device-font-menus' -- James.
-- Synch font-menu.el to the 21.4 version -- Turnbull.
-- Preserve return value from 'call-process' -- Sperber.
-- New functions in replace.el that operate on regions -- Evans.
-- Run 'delete-frame-hook' in general dialogs only -- Piper.
-- Add a margin parameter in autoload.el for DSO autoloads -- James.
-- Conditionalise autoloads for DSO's on the existence of the DSO -- James.
-- Always set module directories/paths in dump-paths.el -- James.
-- Bring list of package sites up to date -- Skytt�.
-- Add "Find Variable" menu entry for 'hyper-apropos-find-variable' -
   Wallington
-- Fix 'view-lossage' interactive spec -- Wallington.
-- Synch 'with-output-to-string' with GNU/Emacs 21 -- Wallington.
-- Bind C-xrd to 'delete-rectangle' -- Yamaoka.
-- Move entries in 'auto-mode-alist' out to packages for the modes
   that are in packages -- Skytt�
-- New compatible alias for 'lookup-syntax-properties'
   ('parse-sexp-lookup-properties') -- Turnbull.
-- Enable C autoloads for DSO's -- James.
-- Update revert-buffer code -- Piper.
-- Add new coding system 'utf-8-bom' -- Ikiuo.


to 21.5.9 "brussels sprouts"

The main thrust of this release is the new GC algorithms. If you want
to test this out configure with '--use-kkcc'.

There are of course, the usual swag of bug fixes, typo fixes, and
document updates.

-- Add an extra element to the version string that can be used to
  include a date in the version string -- Youngs.
-- Improve help string for --with-widgets configure option -- Skytt�.
-- Define runtime & build problems, and rewrite "Hannibal Lecter"
  stuff in PROBLEMS -- Turnbull.
-- Add builtin and constant faces to font-lock-face-list -- Skytt�.
-- Japanese language fixes -- Yamaoka.
-- Fix find-library to allow Mule XEmacsen to find compressed
  libraries -- Youngs.
-- New alias for 'delete-indentation' (join-line) -- Wallington.
-- Support docstring for define-derived-mode -- Turnbull
-- Doc fix for keybindings in term.texi and misc.texi -- Skytt�.
-- Bring package list up to date in packages.texi -- Skytt�.
-- Document purecopy as a no-op -- Josefsson.
-- New document chapter "Regression Testing XEmacs" -- Turnbull.
-- Add "USE_KKCC" option to ./nt/xemacs.mak -- Aichner.
-- New GC algorithms implemented (Turn them on with --use-kkcc
  configure option) -- Sperber, Crestani, Kaltenbach, Bush.
-- Define HAVE_WCHAR_H for native Win32 builds -- Harris.
-- Fix x_locate_pixmap_file make sure path is not 0 -- MacLennan.
-- Fix memory leak -- Verna.
-- Add missing call to 'xfree (newname)' in 'make_coding_system_1
  -- Verna.
-- Fix --with-mule --with-gtk builds -- Barta.
-- Make SEPCHAR a required arg to Fsplit_string_by_char -- Palmer.
-- Make locate_file indicate success with nonnegative return if MODE
  is nonnegative -- James.
-- Fix splitting window horizontally not splitting evenly -- James.
-- ORDINARY_LINK OK for Linux -- James.
-- Don't bogusly reinitialise ascii_character property in
  maybe_define_x_key_as_self_inserting_character -- Astapov.
-- Add warning to SOE_DEBUG about not using until debugging functions
  are rewritten -- Turnbull.
-- Update 'do_autoload' to GCPRO both arguments -- Turnbull.
-- Update automated tests so they don't barf if required packages
  aren't present -- Turnbull.
-- Organise NSIG setting code for SVR4 in a better way -- James.
-- Various typo fixes -- Skytt�, Turnbull, James.


to 21.5.8 "broccoli"

Lots of fixes and changes. This release is primarily been done to
make way for the new GC stuff from Mike Sperber.

CHANGES now uses surnames as listed in the ChangeLogs to identify
contributors. And I haven't sorted the changes into different
categories. Maybe next release...

-- New configure option "--use-kkcc" for the upcoming new GC
  algorithms -- Sperber.
-- Identify "--with-modules" as an autodetected configure option -
  James.
-- Add a couple of configuration questions to PROBLEMS -- Turnbull.
-- Test for wchar.h in configure -- Sperber.
-- Update package-index files -- Youngs.
-- s/Xemacs/XEmacs/ doc fixes -- Aichner.
-- Sync make-docfile.c with GNU -- James.
-- Updates to gutter-items -- Palmieri.
-- Sync setenv with GNU -- Wallington.
-- Remove package-get's dependence on APEL -- Youngs.
-- Fix case fold bug in replace-in-string -- Verna.
-- Updates to code-process.el and process.el -- Alexander.
-- Updates to mule/kinsoku.el -- Yamaoka.
-- Updates to define-derived-mode -- Wallington.
-- Printer fixes -- Piper.
-- Updates to window-xemacs.el & frame.el -- James.
-- Doc fix gutter-items.el -- Piper.
-- Sync ":set-after" in custom with GNU -- Piper.
-- Sort the lists in enabled-behavior-list -- Galibert
-- Updates to lwlib-Xm.c -- Piper.
-- Various doc fixes to the TeXinfo docs -- Aichner.
-- GC fixes -- Sperber.
-- Updates to lisp.h, symbols.c for DSO's -- James.
-- Fix to mswindows_need_event -- Alexander.
-- Declare Fcdr_safe to be callable from C -- Turnbull.
-- Ffunctionp return nil for autoloaded macros & keymaps -- Niksic.
-- Subwindow fixes -- Ueno.
-- Include wchar.h only if available, define wclsen if not -- Sperber.
-- Fixes to Fstart_process_internal -- Sperber.
-- Fixes to init_ralloc for pdump -- Sperber.
-- Remove duplicated definition of Lisp_Devmode -- Bush.
-- Fixes to toolbar/redisplay -- Piper.
-- Windows DDE fixes -- Moore.
-- Fixes to 'query_string_geometry' and 'widget_logical_unit_height' -
  Piper.
-- Fix problem with XEmacs freezing with certain virtual window
  managers on Windows -- Rankin.
-- Conditionalise calls to syms_of_dired_mswindows &
  vars_of_dired_mswindows on WIN32_NATIVE instead of HAVE_MSW_C_DIRED
  -- Harris.
-- Process related fixes -- Sperber.
-- Fix #includes in input-method-motif.c -- Galibert.
-- Fixes to automated tests -- Sperber.


to 21.5.7 "broccoflower"

CHANGES now uses @xemacs.org alias to identify contributors. If the
contributor doesn't have one (that I know about), the full name from
the ChangeLog is used.

UI changes and runtime bugs

-- Add: ask "yes/no/diff" question when recovering; known problem: dialog
  is modal, so you can't scroll the diff -- ben
-- Add: balloon help for package-ui -- youngs
-- Add: global-abbrev-mode, defining-abbrev-turns-on-abbrev-mode -- ben
-- Add: lots of new menubar items -- ben
-- Add: new winclient for MS Windows -- acs
-- Add: option kill-word-into-kill-ring controls whether words are "cut"
  into the kill ring, or "cleared" into nothingness -- ben
-- Add: revert-buffer optimization for unchanged files -- andy
-- Add: undo-all-changes back to the beginning -- ben
-- Fix:	M-C-backslash does indent-region-or-balanced-expression, S-Tab
  inserts a TAB char -- ben
-- Fix: Cmds menu so that most used commands appear directly on the menu and
  less used commands appear in submenus -- ben
-- Fix: NILP(lim) crash in search.c -- mike
-- Fix: STACK_TRACE_EYE_CATCHER now visible in MS Windows traces -- jonathan
-- Fix: XmProcessTraversal crash -- stephen
-- Fix: avoid infinite loop in extent code -- ben
-- Fix: crash due to errant xfree() -- ben
-- Fix: crash in gtk_popup_menu -- wmperry
-- Fix: crashes due to excessive alloca -- ben
-- Fix: detection of metric units on MS Windows -- jonathan
-- Fix: don't output bell as ^G in console-stream when not a TTY -- ben
-- Fix: improve MS Windows printer support -- andy
-- Fix: improve appearance for gutters and dialogs -- andy
-- Fix: improve lisp-mode indentation handling -- ben
-- Fix: interprogram cut functions now don't add selection twice -- stephen
-- Fix: many netinstaller improvements -- andy
-- Fix: popup dialogs on MS Windows -- andy
-- Fix: recover-session only shows session files with recoverable files,
  and in chronological order -- ben
-- Fix: save customized values MUCH faster and in alphabetic order,
  custom-save-pretty-print turns on/off pretty-printing values
  -- Nickolay Pakoulin
-- Fix: semicolons inside strings are not comments in lisp-mode -- ben
-- Fix: short filename handling on Windows -- Peter Arius
-- Fix: some crashes in syntax code -- ben
-- Fix: some crashes with multibyte text -- ben
-- Fix: two frames displaying the buffer, in different places; in one,
  temporarily switch away to another buffer and then back, and your position
  has been reset to the other one in the other frame -- ben
-- Fix: update installed.db after updating packages -- andy

Documentation

-- Add: New FAQs -- stephen, adrian
-- Add: New or improved code and documentation in sample.init.el -- ben,
  stephen
-- Add: PROBLEMS: Hannibal Lecter crash, EFS AUTH failure, mail locking
  -- stephen
-- Add: etc/TUTORIAL.se -- Mats Lidell
-- Add: new Internals manual nodes -- ben, stephen, darrylo
-- Add: why modules don't use RTLD_GLOBAL -- james
-- Fix: README.integral-types doc moved to Internals, code moved to
  README.global-renaming -- ben
-- Fix: README.packages: info about --package-path -- ben
-- Fix: improve docstrings and comments -- ben, stephen, adrian,
  John H. Palmieri
-- Fix: typos, minor updates -- stephen, I. N. Golubev, Frank Schmitt,
  adrian, youngs
-- Fix: update etc/BETA -- Jarl Friis
-- Fix: update etc/package-index.LATEST.pgp -- youngs
-- Fix: update photos -- hniksic

Lisp API

-- Add: functions: args-out-of-range, argument-in-range-p,
  check-argument-range, indent-balanced-expression-function,
  indent-balanced-expression, indent-region-or-balanced-expression,
  image-instance-instantiator, truncate-string-with-continuation-dots,
  get-user-response, unicode-precedence-list -- ben, stephen
-- Fix: GNU synchs of frame-parameter, makehash, buffer-local-value,
  line-beginning-position, line-end-position, with-temp-message,
  bound-and-true-p, propertize, delete-and-extract-region, add-to-list,
  string-to-char-list, find-non-ascii-charset-region,
  find-non-ascii-charset-string, truncate-string-to-width, plist-to-alist,
  kill-ring-max, kill-new -- John Paul Wallington, youngs, ben, james, ville
-- Add: set-frame-pixel-width, set-frame-pixel-size -- andy
-- Add: args to map-specifier, various "heuristic" specifier functions -- ben
-- Fix: call-process moves to Lisp -- ben
  -- allows a buffer to be specified for input and stderr output
  -- use it on all systems
  -- implement C-g as documented
  -- clean up and comment
  -- call-process-region uses new call-process facilities; no temp file.
  -- remove duplicate funs
-- Add: compat.el, preliminary (not working) code -- ben
-- Add: handle subprocess stderr separately (src/ChangeLog 2002-05-28) -- ben
-- Add: new error trapping mechanism (src/ChangeLog 2002-05-28) -- ben
-- Add: pixel-based sizing APIs: set-frame-pixel-height,
-- Add: preliminary support for ELL autoloads -- james
-- Add: toolbar face -- wmperry
-- Add: widget "logical-unit" sizing APIs: widget-logical-to-character-width,
  widget-logical-to-character-height -- andy
-- Fix:	paths-find-architecture-directory searches in
  `system-configuration'/`base', not `base'`system-configuration' -- james
-- Fix: default CRLF conversion of process output off -- ben
-- Fix: default value of gethash to Qunbound -- ben
-- Fix: face-handling code (superseded by ben's overhaul) -- jan, andy
-- Fix: layout improvements -- andy
-- Fix: major overhaul of face-handling code -- ben
 -- avoid truenaming fonts
 -- msw-faces.el APIs now accept names and font instances, return names
 -- rewrite frobbing functions in faces.el
 -- don't duplicatively set a global specification for the default font
 -- remove redundant face lists from x-faces.el and msw-faces.el
 -- call init-global-faces under MS Windows!
 -- correct weight names in font.el.

Internals

-- Add: new APIs -- ben
  -- macros to GCPRO arrays
  -- default argument for char tables
  -- signal extent changes
  -- internal_bind_*, check_specbind_stack_sanity
  -- partial support for 8-, 16-, and 32-bit fixed-width text
  -- new cons treatment (src/ChangeLog 2002-05-28)
  -- rename character types to Itext, Ibyte, Ichar (src/ChangeLog 2002-06-05)
  -- rename various identifiers for consistency
-- Add: New GC preparation -- mike, Martin K�bele, Jens M�ller
-- Add: support for fastcall in MS Windows -- ben
-- Fix: ELL APIs -- james
  -- load only once
  -- no longer use RTLD_GLOBAL
-- Fix: ELLs now use RTLD_NOW instead of RTLD_LAZY -- Andrew Begel
-- Fix: Many Mule changes -- ben
-- Fix: call-process ensures that the argument to `symbol-value-in-buffer'
  is a buffer even if `buffer' is a string -- mike
-- Fix: code that outputs into a buffer, use unwind protects, etc. -- ben
-- Fix: complete implementation of some Unicode functions, S-caron test
  failure -- stephen
-- Fix: conditionalize code depending on features like toolbar -- jonathan,
  Mike Alexander
-- Fix: create new process-synchronize-point to avoid dynamic binding
  problems; fix bogosity in setting process sentinels -- ben, mike
-- Fix: make a lot of code use common includes and implementations
  -- see 2002-06-20 src/ChangeLog) -- ben
-- Fix: move global-map to keydefs.el -- ben
-- Fix: new signal/C-g handling (src/ChangeLog 2002-05-28) -- ben
-- Fix: numerous problems with the case-table implementation -- ben
-- Fix: quoting of native-coding-system in CJK files -- Daiki Ueno
-- Fix: race condition in process handling -- Nix
-- Fix: recover gracefully from internal XOpenDevice failure -- mike
-- Fix: redo syntax cache code -- ben
-- Fix: save-restriction now uses markers -- ben
-- Fix: small bugs -- stephen, ben, andy, martin, Eric Gillespie Jr

Build

-- Add: basic support for handling ISO 2022 doc strings in make-docfile -- ben
-- Add: tmpdir for install, allowing simultaneous run & build -- andy
-- Fix: "Stop Build" in VC++ now works -- Ben
-- Fix: #undef INTERNET_DOMAIN_SOCKETS build of gnuserv -- Greg Steuck
-- Fix: --with-widgets autodetection -- jan
-- Fix: 64-bit support -- Andreas Jaeger, Gregory Steuck
-- Fix: MS Windows Makefile cleanups -- ben, jonathan
-- Fix: MS Windows builds default to pdump -- ben
-- Fix: assorted build breakage -- ben, mike, andy, Malcolm Purvis
-- Fix: check for EOF in make-docfile -- ben
-- Fix: config.h.in organization -- ben
-- Fix: ensure combined X and windows build gets widgets -- andy
-- Fix: implement configure option moduledir -- Mike Fabian
-- Fix: spurious failures in tests -- ben, stephen
-- Fix: test harness now outputs FAIL messages to stderr in batch mode -- ben
-- Fix: test-harness.el now cleans up Check-Message and Check-Error-Message
  when done -- stephen
-- Fix: typos and platform specific bugs in configure -- Malcolm Purvis,
  galibert, Paul Stodghill
-- Fix: warnings -- ben, wmperry, stephen, didier

to 21.5.6 "bok choi"

UI changes and runtime bugs

-- Fix: process waiting on MS Windows -- Mike Alexander
-- Fix: (maybe) GTK progress bar crashes at startup -- William M. Perry
-- Fix: detect printer set up for metric units -- Jonathan Harris
-- Fix: add_charsets_to_precedence_list -- IKEYAMA Tomonori
-- Change: misc menubar -- John Paul Wallington
-- Add: auto-mode-alist: GNUmakefile is a Makefile, "system default"
  Xdefaults and friends get xrdb-mode -- Ville Skytt�
-- From Ben Wing <ben@xemacs.org>.
 -- Fix: init_process_io_handles obeys coding-system-for-{read,write}.
 -- Fix: bug in md5 handling.
 -- Fix: data corruption in print.c from print_depth becoming negative.
 -- Fix: "nil channel" in MS Windows magic events crashes.
 -- Fix: (tentative) redisplay crash freeing display line structures.
 -- Fix: (tentative) TTYs don't work.
 -- Fix: too-small SHEAP_ADJUSTMENT on Cygwin (can't run temacs).
 -- Fix: hscroll/truncation/continuation glyphs causing "jumping lines".
 -- Fix: problem with text files with no newlines ().
 -- Fix: errors when opening (e.g.) mule-ucs/lisp/reldata/uiso8859-6.el.
 -- Fix: (partial) excess memory use in Unicode processing, esp. at startup
 -- Fix: sample.init.el (grep-all-files-in-current-directory-and-below):
   Missing argument.
 -- Fix: smoother scrolling on MS Windows.
 -- Change: Move the menubar frame commands from the View menu to
   the File menu, to be consistent with how most other programs do
   things. Move less-used revert/recover items to a submenu. Make
   "recover" not prompt for a file, but recover the current buffer.
 -- Change: implementation of matching font to charset.
 -- Change: default MS Windows font to Lucida Console, increase
   default frame size on Windows to 50 lines.
 -- Add: runtime flag -no-packages inhibits adding package lisp to load-path.
 -- Add: much functionality to behavior.el.
 -- Add: more Unicode translation files.

Documentation

-- Add: define STACK_TRACE_EYE_CATCHER for Windows -- Jonathan Harris
-- Texinfo (internals): Add xref in emodules.texi -- Stephen J. Turnbull
-- Texinfo (lispref): Unicode Support, Behaviors -- Stephen J. Turnbull
-- Texinfo (user): Behaviors -- Stephen J. Turnbull
-- Improve auto-mode-alist -- Simon Josefsson
-- Docstrings: completion-ignored-extensions, file-name-all-completions --
  John H. Palmieri
-- From Ben Wing <ben@xemacs.org>.
 -- New ChangeLog for ./etc/.
 -- Updated: NEWS.
 -- Improve docs (developers): tree layout, merging branch to trunk.
 -- Improve docs (lispref): CL loop, menu sorting, sound-default-alist
 -- Obsoleted Lisp: 'sref, char-bytes.
 -- Internals: Revamped the sound documentation.
-- Typo fixes -- Adrian Aichner

Lisp API

-- From Ben Wing <ben@xemacs.org>.
 -- Fixed: bug in keymap iteration in cl-macs.el.
 -- Fix: bugs in language environments English and Ethiopic
 -- Change: lisp/mule/*.el -- convert to XEmacs style.
 -- Add (synch to GNU): get-window-with-predicate, ALL-FRAMES,
   some-window, count-windows, window-safely-shrinkable-p,
   count-screen-lines, shrink-window-if-larger-than-buffer
 -- Add (line-oriented mouse selection): New functions
   mouse-consolidated-yank mouse-yank, mouse-track,
   default-mouse-track-normalize-point,
   default-mouse-track-return-dragged-selection, mouse-track-by-lines,
   mouse-track-insert mouse-track-adjust-by-lines, mouse-track-insert-1,
   mouse-track-insert-by-lines, mouse-track-delete-and-insert-by-lines
 -- Add (warnings): Add a consistent way to execute code,
   catching all errors and displaying a warning, including a
   backtrace showing where the error occurred. New functions
   backtrace-in-condition-handler-eliminating-handler, with-trapping-errors,
   view-warnings. Integrate show-message-log with view-lossage.
 -- Add (debugging): New functions debug-print-1, debug-print,
   debug-backtrace.
 -- Add (misc utils): map-plist, show-memory-usage, compare-strings,
   truncate-string-to-width, variable require-prints-loading-message.
 -- Add many languages and charsets.
 -- Add (autoloads): Support defun*, defmacro*.
 -- Add (byte-compiler): with-boundp, if-boundp, when-boundp,
   and-boundp, declare-boundp, globally-declare-boundp, with-fboundp,
   if-fboundp, when-fboundp, and-fboundp, declare-fboundp,
   globally-declare-fboundp, with-byte-compiler-warnings-suppressed
 -- Warning fixes.

Internals

-- Add: Get & SetLocaleInfo from winnls.h -- Jonathan Harris
-- Add: codepages latin-jisx0201, japanese-jisx0212, remove
  japanese-jisx0208-1978 -- IKEYAMA Tomonori
-- Fix: Use wrap_emacs_*(), not wrap_*() for gtk_boxed, gtk_object, ffi --
  William M. Perry
-- Fix: I18N APIs on windows -- Jonathan Harris
-- Fix: typos causing GTK build errors -- Malcolm Purvis
-- Warning fixes -- William M. Perry
-- From Ben Wing <ben@xemacs.org>.
 -- Change: error-checking macros: ERROR_CHECK_TYPECHECK -> ERROR_CHECK_TYPES,
   ERROR_CHECK_CHARBPOS -> ERROR_CHECK_TEXT, add ERROR_CHECK_DISPLAY,
   ERROR_CHECK_STRUCTURES.
 -- Change: Redo print_*().
 -- Change: character-to-unicode char-to-unicode; also unicode-to-char{acter}.
 -- Change: Replace XSETFOO with wrap_foo().
 -- Change: symbol->name a Lisp_Object, not Lisp_String *. Eliminate latter.
 -- Change: rearrange init calls in emacs.c.
 -- Add: (partial) category API compatible with FSF.
 -- Add: (partial) GC triggering based on percentage of total memory
   usage. Not currently activated.
 -- Add: (partial) sledgehammer redisplay check.
 -- Add: error-behavior ERROR_ME_DEBUG_WARN.
 -- Add: more error checking on Dynarrs.
 -- Add: assert_at_line(), for use in asserts inside of inline functions.
 -- Add: resizing_buffer_to_lisp_string().
 -- Add: function get_charset_limits.
 -- Add: (tentative, may go away) foo_checking_assert_at_line() macros.
 -- Add: new event methods for printing, comparing, and hashing magic
   events, to avoid event-type-specific stuff.
 -- Fix eifree(). Use Eistrings in various places
 -- Fix: bugs in chartab implementation and doc strings.

Build

-- Fix: make-mswin-unicode.pl -- Ben Wing, Jonathan Harris
-- Fix: .texi files for Cygwin makeinfo -- Jonathan Harris
-- Fix: Perl quoting in Windows build -- Jonathan Harris, Ben Wing
-- Fix: Generate more intermediate files in obj subdirectory -- Jonathan Harris
-- From Ben Wing <ben@xemacs.org>.
 -- Fix: require errors in behavior.el
 -- Fix: compile error when TTY-only.
 -- Change: update check_cygwin_setup.sh for current Cygwin reality.
 -- Change: Makefile regenerates itself if out of date.
 -- Change: improve error-checking config for Windows
 -- Add: HAVE_SYS_TIMES_H config.h #define.
 -- Add: new error-checking types in configure.
 -- Add: .cvsignore

to 21.5.5 "beets"

Documentation
-- new external-widget example node -- Stephen Turnbull
-- new packaging manual nodes -- Steve Youngs, Stephen Turnbull
-- new Swedish TUTORIAL -- Mats Lidell
-- update etc/BETA -- Jarl Friis, Stephen Turnbull
-- update FAQ, new FAQs -- Adrian Aichner, Stephen Turnbull
-- fixes for build-breaking typos in Info docs -- Jeff Miller, Darryl Okahata
-- misc comment and docstring improvements -- Valdis Kletnieks
  Pretty much all the code fixers fixed docs too: keep up the good
  work, folks!

UI
-- fix switching between virtual desktops on MS Windows -- Adrian Aichner
-- improve Customize: modifier-keys-sticky-time, abbrev-mode-line-string,
  overwrite-mode-line-string, auto-fill-mode-line-string,
  defining-kbd-macro-mode-line-string -- John Paul Wallington
-- improve GTK clipboard handling -- Eric Gillespie, Jr.
-- improve Info dir - generate file if non-existent -- Michael Sperber
-- improve printer handling -- Adrian Aichner, Bj�rn Torkelsson
-- support GUI toolbar shadow thickness adjustment -- Bill Perry
-- support ISO 8859/15 (Euro) -- Stephen Turnbull
-- support Sieve in auto-mode-alist -- Simon Josefsson
-- suppress ask-user-about-supersession-threat if CLASH_DETECTION -- Daiki Ueno

Lisp API
-- synch from GNU Emacs 21: quit-window -- Christoph Wedler

Internals
-- improve dead console handling in post-command code -- Ben Wing
-- improve handling when XOpenDevice calls error handler -- Mike Sperber
-- move disabled-command-loop to C -- Jan Vroonhof

Build
-- improve Athena widgets detection -- Jan Vroonhof

to 21.5.4 "bamboo"
-- auto-mode support .9 files as man pages -- Michael Sperber
-- auto-mode support configure.ac as m4 -- Edward M. Lee
-- bind `replace-rectangle' to `C-x r p' -- Didier Verna
-- bind `hyper-apropos-find-variable' (new) to `v' in hyper-apropos-help-map
  -- David A. Panariti
-- bind `delete-other-frames' to `C-x 5 1' -- John Paul Wallington
-- default Info-auto-generate-directory to 'if-outdated -- Adrian Aichner
-- improve printer handling -- Andy Piper, Mike Alexander, Adrian Aichner
-- mark buffer as modified when changing coding system -- Andy Piper
-- minor mode mode-line-strings now customizable -- John Paul Wallington
  isearch-mode, abbrev-mode, overwrite-mode, auto-fill-mode,
  gnuserv-mode, defining-kbd-macro-mode, font-lock-mode, view-mode
-- search the core etc/ for package index if not in ~/.xemacs/ -- Steve Youngs
-- support sub-expression replacement in replace-match -- Torsten Duwe
-- support user {site,infodock}-packages hierarchies -- Michael Sperber
-- truncate-partial-width-windows now applied in redisplay -- Ben Wing
-- use version-specific name for root testing -- Michael Sperber
  Eg, /usr/local/lib/xemacs-21.5.4. Fixes common "can't find root" bug,
  but run-in-place XEmacs won't find installed packages.

-- HTML docs from Texinfo sources -- Adrian Aichner
-- document fix for Motif related crashes (Sun/Solaris) -- Robert Pluim
-- improve package system documentation -- Stephen Turnbull
-- new Japanese translation of xemacs.1 -- Kazuo Oishi
-- update developer personal info -- Jan Vroonhof, Michael Diers
-- many doc fixes and improvements, sorry about the credits :-(

-- alias `interactive-form' to `function-interactive' -- John Paul Wallington
-- etags to Potorti` version 14.28. -- Yoshiki Hayashi
-- mark-paragraph - added optional argument -- John Paul Wallington

-- arch-specific files go under ${libdir}, not ${datadir} -- Jered Floyd
-- configure recognizes LDFLAGS and adds to top Makefile -- Lutz Jaenicke
-- eliminate bogus check for Athena widgets -- Alexey Mahotkin
-- omit -Wshadow when compiling with g++ -- Ben Wing
-- use the ld reported by gcc, not gcc -- Andrew Begel
-- work around lack of support for autoconf 2.5x -- Didier Verna

-- fix "can't Customize standard faces" bug (partially) -- Jan Vroonhof
-- fix "can't close last window" bug -- Adrian Aichner
-- fix "doubled escape" bug in Mule (ISO-2022-7) autosave files -- Kyle Jones
-- fix "fail to save (non-themed) variable customizations" bug -- Andy Piper
-- fix PGP signature handling in package UI -- Steve Youngs
-- fix allocation of module-defined names in symbol table -- Andrew Begel
-- fix conversion of host and network byte order in multicast -- Daiki Ueno
-- fix crash from missing XIM unregister callback on Motif -- Glynn Clements
-- fix crash/infloops in read_key_sequence -- Hirokazu FUKUI
-- fix early dereference crash in decode_buffer -- Torsten Duwe
-- fix handling of negative C times -- Simon Josefsson and Stephen Turnbull
-- fix 'report-xemacs-bug' issues -- Steve Youngs
-- fix several font-lock bugs -- Jan Vroonhof, Andy Piper, Bill Perry
-- fix several package-get bugs -- Steve Youngs
-- fix some slow startups - default with_ipv6_cname=no -- Stephen Turnbull
-- fix unsigned warnings; turn sign-compare warnings on for NT -- Ben Wing
-- fix window_loop iteration across multiple devices -- Darryl Okahata
-- fix/avoid GNU ld -z combreloc lossage -- Stephen Turnbull
-- make sure installed.db gets updated after updating packages -- Andy Piper

-- GTK improvements/fixes -- Bill Perry
  -- add face mappings
  -- fix "can't shut up bell" bug
  -- fix some face initialization bugs
  -- fix subwindow handling
  -- fix yes-or-no-p lossage
  -- improve conformance to internal APIs
  -- munge highlight, zmacs-region, toolbar, and gui-button faces from
   default GtkStyle
  -- remove useless XPM color symbol checks

-- MS Windows improvements/fixes -- Andy Piper
  -- better build portability
  -- change registry key to XEmacs.
  -- add/fix Cygwin handling of URLs and win32 paths
  -- fix focus and event handling in scrollbars
  -- fix get-popup-menu-response bug
  -- improve DDE support
  -- improve netinstaller, especially uninstall and shortcuts
  -- improve popup dialog handling
  -- new directory dialog support
  -- quit if the user cancels in directory dialog
-- Cygwin nox-xpm detection -- Charles Wilson
-- fix compile problems when --with-msw, --with-x=no, --with-tty=no -- Ben Wing
-- fix file handle leak in pipes -- Mike Alexander
-- initial VC.NET support -- Andrew Begel

-- Rename/redefine integral types -- Ben Wing
  -- See src/ChangeLog for details and rationale.
  -- All integral types that measure quantities of anything are signed.
  -- All quantity types boil down to EMACS_INT, except Hashcode,
   which is an unsigned value of the same size as EMACS_INT.
  -- Type names should be relatively short, with the first letter
   capitalized and no underscores if they can be avoided.
  -- "*count" == zero-based quantity. Includes sizes, offsets, and indexes.
  -- "*bpos" == one-based buffer position.
  -- "Char" refers to internal-format characters, not to the C type "char".
-- CVS: improve .cvsignore files -- Adrian Aichner
-- autoload handling improvements -- Didier Verna
-- improve handling of face inheritance/fallback -- Jan Vroonhof
-- condense repetitive window-system settings to 'win default' -- Bill Perry
-- improve debugging in event-msw.c -- Adrian Aichner
-- rename Menubar-items-truncate-list to Menubar-items-truncate-history
  -- Adrian Aichner
-- rename default package index to 'package-index.LATEST.gpg' -- Steve Youngs
-- unify GUI pixmap handling -- Bill Perry
-- unify toolbar handling across GUI platforms -- Bill Perry

to 21.5.3 "asparagus"
-- Add missing XIM unregister callback on Motif -- Glynn Clements
-- Improve debugging in event-msw.c, fix "can't close last window" bug
  -- Adrian Aichner
-- Improve Info docs for widget.el -- Stephen J. Turnbull
-- Many small bug, typo, and warning fixes -- Ben Wing, Stephen J. Turnbull,
  Adrian Aichner
-- Autoload handling improvements -- Didier Verna
-- More 'report-xemacs-bug' updates -- Steve Youngs
-- Fix unsigned warnings; turn sign-compare warnings on for NT -- Ben Wing
-- Synch configure.usage options with configure -- Peter Brown

to 21.5.2 "artichoke"
-- fixes and improvements -- Ben Wing
  -- etags.c synched to upstream
  -- lisp/term/*.el cleanup
  -- miscellaneous help improvements
  -- transpose-line-up/down maybe moves the region
  -- MS Windows init improvements
  -- add scroll-in-place, jka-compr, efs, some fixes in behavior-defs.el
  -- paths-find-recursive-path: fix error with null EXCLUDE-REGEXP
  -- font-lock-mode: fix problem with buffers starting with a space
  -- make find-library search patch configurable
  -- fix Dired problem with directories containing [] and code that
   destructively modifies an existing string
  -- stop mark_window_as_deleted from deleting information that needs to
   be accessed by set-window-configuration
  -- Lisp object structure rationalization
  -- fix two nasty bugs in the unwinding code
  -- fix mouse wheel/dead window crash under MS Windows
  -- mswindows_utime, close_file_data: fix off-by-one-indirection error
  -- control-G handling fixes for MS Windows
  -- debug-mswindows-events and related code introduced
  -- rearrange the signal-handling code to eliminate the former
   spaghetti logic paths in it; document; fix numerous bugs
  -- maintain the "iconified" state, to fix the "can't delete a frame" bug
  -- use CBufbyte instead of char for error/warning functions
  -- prepare to remove encapsulation
  -- make play_sound_data return an int, like all other such functions
  -- use EMACS_SIGNAL to avoid preprocessing games with signal()
  -- gc-in-window-procedure fixes
  -- Cygwin setitimer fixes
  -- windows shell fixes
  -- more structured errors
  -- MS Windows network stream data corruption fixes
  -- fix ~user file name handling
  -- rename MAX_PATH to standard PATH_MAX
  -- fix error compiling regexps with back-references in them

-- fixes and improvements -- Martin Buchholz
  -- byte optimizer fixes
  -- move alloca twiddling after the feature test definitions, but
   before the first "real" code
  -- internal DECIMAL_PRINT_SIZE macro
  -- s&m elimination: Eliminate the need to define HAVE_PTYS in s&m files
  -- avoid test failure if (temp-directory) is a symlink
  -- handle buggy Sun realloc()

-- GTK fixes -- Bill Perry
  -- GTK popup dialog fix
  -- GTK added to font-window system mappings
  -- gtk-marshal.el updated for new hash.c, and generator fixes,
  -- GTK scrollbar fixes
  -- buttons are now modifiers, so selection with the mouse works again
  -- fix the disappearing GTK scrollbar problem

-- movemail.c uses mkstemp if available -- Karl M. Hegbloom
-- specifiers may now conditionalize on GTK -- Stephen J. Turnbull
-- new hooks for package installation and deletion -- Sean MacLennan
-- locate-library completes and other package UI improvements -- Robert Pluim
-- save-some-buffers doesn't prematurely zap help window -- Michael Sperber
-- MS windows subprocess quoting arguments -- Ben Wing, Dan Holmsand
-- remove side effects from font-lock-compile-keywords -- Daiki Ueno
-- custom-display works on the GTK platform -- Karl Hegbloom
-- mouse-track fixes -- Adrian Aichner, Ben Wing
-- dragdrop fix for windowless events -- Mike Alexander
-- fix `unbalanced parentheses' bug in syntax -- Matt Tucker
-- gpmevent.c header inclusion fixes -- Bill Perry
-- make more glyph code shared across platforms -- Ben Wing, Bill Perry
-- remove lisp_string_set_file_times() because set_file_times() now
  takes Lisp_Object path, instead of char* -- Adrian Aichner and Ben Wing
-- allow preemption on redisplay -- Kirill 'Big K' Katsnelson
-- new, faster implementation of long_to_string -- Hrvoje Niksic
-- Qccl_error: New error -- Yoshiki Hayashi
-- remove support for old beta versions of cygwin -- Ben Wing, Craig Lanning
-- fix crash with an unavailable network printer -- Mike Alexander
-- add support for MacOS X -- Greg Parkin and Martin Buchholz
-- better win9x (including WinMe) support -- Ben Wing, Stephen J. Turnbull
-- fix off-by-one error in EMACS_INT_MAX -- Yoshiki Hayashi

-- warning, style, and doc fixes and improvements
  -- warning fixes -- Ben Wing, Kirill 'Big K' Katsnelson, Martin Buchholz
  -- eliminate numerous C++ errors -- Ben Wing, Martin Buchholz
  -- code style corrections -- Ben Wing, Martin Buchholz
  -- build improvements -- Ben Wing, Martin Buchholz
  -- configure improvements and fixes -- Martin Buchholz, Ben Wing,
   Stephen J. Turnbull
  -- doc updates -- Adrian Aichner, Ben Wing, Alexey Mahotkin, Steve
   Youngs, Stephen J. Turnbull, Yoshiki Hayashi, Steve Youngs, Paul
   Stodghill, Malcolm Purvis, Jim Horning, Nick V. Pakoulin, Kirill
   'Big K' Katsnelson

to 21.5.1 "anise"
-- This release contains a huge pile of changes by Ben Wing, including
  both bug fixes and features. Highlights:
  -- Many changes to make printing work on Windows
  -- byte-compilation speed improvements
  -- New functions for cleanly eliminating byte-compiler warnings
  -- Remove core bytecompiler warnings
  -- Improve interactive help interface
  -- etags improvements
  -- Better "About XEmacs" page
  -- Windows configury changes
  -- Get QUIT working on Windows
  -- Fix shy group regexp code
  -- etc. etc.

-- The `short-name' argument to make-charset now works correctly
  -- Yoshiaki Kasahara
-- `custom' changes -- Didier Verna
-- SET_FACE_PROPERTY bug fix -- Jerry James
-- Unix tty configury changes -- Martin Buchholz
-- Fix compile error with g++ on bsdi -- Martin Buchholz
-- Fix crash with xlc -O3 -- Martin Buchholz
-- Fix link error with (pre-release) gcc 3.0 -- Martin Buchholz
-- Fix build error if system has makeinfo 3.12 -- Martin Buchholz
-- Speed up `intern' and hash tables containing strings -- Martin Buchholz
-- Make hash table mapping safe -- Martin Buchholz

Fork from 21.2: 21.5.0 "alfalfa"
-- For changes up to 21.4.0, see etc/NEWS