1. xemacs
 2. XEmacs

Source

XEmacs / etc / ChangeLog

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2013-01-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.33 "horseradish" is released.

2012-09-18 Mats Lidell <matsl@xemacs.org>

	* TUTORIAL: Updated due to recenter-top-bottom

2012-08-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.32 "habanero" is released.

2011-11-21 Marcus Crestani <crestani@informatik.uni-tuebingen.de>

	* dbxrc.in: Move to src/.dbxrc.in.

2011-11-21 Marcus Crestani <crestani@informatik.uni-tuebingen.de>

	* dbxrc.in: There is no lrecord_type_lcrecord_list when using the
	new garbage collector; print $lrecord_type when Lisp Object type
	is unknown to pobj.

2011-06-28 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* HELLO:
	No longer encode various Unicode characters in GNU's specific
	ad-hoc character sets, use ISO-IR-196 sequences instead.

2011-05-20 Jerry James <james@xemacs.org>

	* tests/external-widget/Makefile (DESTDIR): New variable for all
	Makefiles, unused in this one.

2011-04-29 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.31 "ginger" is released.

2010-12-31 Mats Lidell <matsl@xemacs.org>

	* xemacs.1: Added copyright and license.

2010-12-31 Mats Lidell <matsl@xemacs.org>

	* emacskeys.sco: remove
	* emacsstrs.sco: remove

2010-11-07 Mats Lidell <matsl@xemacs.org>
	
	* gnuserv.1: 
	* gnuserv.README: 
	Added copyright dated 1998.

2010-10-30 Mats Lidell <matsl@xemacs.org>

	* unicode/COPYING: 
	* unicode/ibm/COPYING:
	New files.

2011-04-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.30 "garlic" is released.

2010-06-13 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* unicode/other/lao.txt:
	* tests/external-widget/Makefile:
	* tests/external-widget/test-ew-motif:
	* tests/external-widget/test-ew-xlib:
	* custom/example-themes/example-theme.el:
	* custom/example-themes/europe-theme.el:
	Correct FSF address in permission notice.

2010-02-22 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* dbxrc.in:
	Rename objects.c -> fontcolor.c.

2010-02-22 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* dbxrc.in:
	test-harness.el is in lisp directory now.

2010-01-28 Jerry James <james@xemacs.org>

	* tests/external-widget/Makefile: Add copyright and license
	boilerplate text based on Ben's recollection.
	* tests/external-widget/test-ew-motif.c: Ditto.
	* tests/external-widget/test-ew-xlib.c: Ditto.
	* unicode/other/lao.txt: Ditto.

2010-01-26 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* HELLO: Encode the Arabic in arabic-iso8859-6 once more; delete
	the old, experimentally-encoded Thai.

2010-01-04 Jerry James <james@xemacs.org>

	* Emacs.ad: Change /usr/lib/X11 to /usr/share/X11.
	* xemacs.1: Ditto.

2009-12-18 Jerry James <james@xemacs.org>

	* idd/drop: Remove.
	* idd/dropmsk: Remove.

2009-12-10 Jerry James <james@xemacs.org>

	* sparcworks/SW.Editor.xpm: Remove obsolete file.
	* sparcworks/sunpro-mailcap: Ditto.
	* sparcworks: Remove empty directory.

2009-12-03 Jerry James <james@xemacs.org>

	* custom/example-themes/europe-theme.el:
	* custom/example-themes/example-theme.el: Add copyright and GPL
	notices as authorized by Jan Vroonhof.

2009-06-14 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* gdbinit.in: 
	Supply variables for the Lisp_Type_Record, Lisp_Type_Char
	type information, for the sake of various versions of GDB that
	can't take them from the enum vals in the executable. Use those
	variables instead of the enums.

2009-05-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.29 "garbanzo" is released.

2008-08-10 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* HELLO: Add a coding cookie, now the UTF-8 sequences prevent the
	file being recognised as ISO-2022-7 automatically.

2008-08-05 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* HELLO: Encode the Arabic using UTF-8 sequences, not ISO-8859-6. 

2008-02-21 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* README: Add descriptions of Daniel Polansky's icons.

2008-02-21 Daniel Polansky <danielpolansky@gmail.com>

	Two images for one icon for XEmacs, one 16x16 and 32x32.
	Also, a Microsoft Windows icon file is attached.
	Itemized:
	- 16x16 icon in PNG
	- 32x32 icon in PNG
	- Both bundled as a Microsoft Windows icon.

	The images are modeled on XEmacs violet logotype, as found at
	http://www.xemacs.org/. The images are copyright (c) 2005 by
	Daniel Polansky, and licensed under GNU General Public Licence V2
	or later at your option.

	* xemacs-X-16.png:
	* xemacs-X-32.png:
	* xemacs-X.ico:
	New files.

2008-02-20 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* README: Give more accurate descriptions of image files.

2007-12-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* bundled-packages/README: Document restriction on --with-late-packages.

2007-12-23 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* bundled-packages/README: Documentation for bundled packages.
	* bundled-packages/test.sh: Test suite for bundled packages.

2007-11-22 Vin Shelton <acs@xemacs.org>

	* photos/vin.png:
	* photos/vinm.png: Updated.

2004-12-03 Shyamal Prasad <shyamal@member.fsf.org>

	* xemacs.1: Now describe $HOME/.xemacs/init.el as the
    preferred init file. Fixed excessive space insertion 
    in the description of the '-vanilla' option

2007-09-19 Didier Verna <didier@lrde.epita.fr>

	* photos/dv.png: Remove.
	* photos/didier.png: Add.

2007-07-28 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* unicode/unicode-consortium/BIG5.TXT:
	Don't map any characters to U+FFFD; for round trip compatibility,
	map those that were mapped to U+FFFD to the Unicode private use
	area.

2007-05-21 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.28 "fuki" is released.

2007-05-01 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* gdbinit.in (pobj): Nuke fc_fontset and fc_objectset, add fc_config.

2007-03-24 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* ETAGS.EBNF: Sync to pot_etags_version 17.19.
	* etags.1: Sync to pot_etags_version 17.19.
	* ChangeLog.etags: New. Copy of upstream ChangeLog.

2007-01-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	Thanks to Mike Fabian <mfabian@suse.de> for bringing the issue
	to my attention.

	* unicode/unicode-consortium/COPYING:
	* unicode/unicode-consortium/oreilly.html
	* unicode/unicode-consortium/unicode-consortium.html
	New files clarifying copying conditions for mapping tables.

	* unicode/unicode-consortium/GB12345.TXT
	* unicode/unicode-consortium/BIG5.TXT
	* unicode/unicode-consortium/CNS11643.TXT
	* unicode/unicode-consortium/HANGUL.TXT
	* unicode/unicode-consortium/JIS0201.TXT
	* unicode/unicode-consortium/JIS0208.TXT
	* unicode/unicode-consortium/JIS0212.TXT
	* unicode/unicode-consortium/JOHAB.TXT
	* unicode/unicode-consortium/KSC5601.TXT
	* unicode/unicode-consortium/KSX1001.TXT
	* unicode/unicode-consortium/OLD5601.TXT
	* unicode/unicode-consortium/SHIFTJIS.TXT
	Mapping tables downloaded from a Unicode, Inc. URL with
	permissive conditions.

2006-12-21 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* unicode/unicode-consortium/8859-7.TXT:
	Update the mapping to the 2003 version of ISO 8859-7.

2006-11-11 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* NEWS:
	Add information on set-charset-registries, and the change to
	define-specifier-tag.

2006-10-08 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* TUTORIAL.de: Small rephrasing as suggested by hroptatyr on
	#xemacs.

2006-07-19 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* etags.1: Sync to pot_etags_version 17.19.
	Thanks to Morgon Kanter <morgon@surgo.net>.

2006-05-23 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* gdbinit.in:
	* dbxrc.in:
	Moved from src/. Update FSF address. Improve comments.

	* gdbinit.in: Use XCOMM for "don't edit" comment and copyright.

2006-05-16 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.27 "fiddleheads" is released.

2006-03-31 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.26 "endive" is released.

2006-02-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.25 "eggplant" is released.

2005-12-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.24 "dandelion" is released.

2005-12-10 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* photos/purvis.png, photos/purvism.png: Updated.

2005-11-18 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* HELLO: Add Irish, Tajik. Don't give the local name for the
	latter language, because we don't support CYRILLIC SMALL LETTER
	CHE WITH DESCENDER nor CYRILLIC SMALL LETTER I WITH MACRON by
	default.

2005-11-16 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* .cvsignore: New

2005-10-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.23 "daikon" is released.

2005-09-17 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure-2.13: Remove. autoconf 2.59 support is stable.

2005-09-14 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.22 "cucumber" is released.

2005-07-17 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* NEWS: Add information on the last argument to event-to-character
	being ignored.

2005-05-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.21 "corn" is released.

2005-05-05 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* NEWS: reseource -> resources (spelling fix.)

2005-03-24 Aidan Kehoe <kehoea@parhasard.net>

	* NEWS: Mention the move to XEmacs as the application class.
	* sample.Xresources: Emacs as app class -> XEmacs as app class

2005-03-23 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* TUTORIAL: Typo fixes from Jon Ericson.

2005-03-11 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.20 "cilantro" is released.

2005-03-11 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* configure-2.13: Added a copy of the old configure script in case
	of major problems.

2005-02-18 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.19 "chives" is released.

2005-02-03 Jerry James <james@xemacs.org>

	* ETAGS.EBNF: Update to author version 17.11.

2005-01-31 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	Delete stuff that is irrelevant, mislocated or woefully out-of-date.

	* GNU: Delete.
	* SERVICE: Delete.
	* ORDERS, ORDERS.EUROPE, ORDERS.JAPAN: Delete.
	* CHARSETS, CODINGS: Delete.
	* DEBUG, LPF, MORE.STUFF, MOTIVATION: Delete.
	* aliases.ksh: Delete. (moved to xemacs-builds/steve)
	* README.HYPERBOLE, README.OO-BROWSER: Delete.
	* chr.png, chrm.png: Move to photos/.
	* check_cygwin_setup.sh: Delete.
	* gnu.xpm, gnu.xbm, sink.xbm: Delete.
	* ms-kermit, ms-kermit-7bit: Delete.
	* TERMS: Delete.

	* DISTRIB, FTP, MACHINES, MAILINGLISTS, PACKAGES:
	Delete and move to FAQ.

	* BETA:
	Delete and move to man/beta.texi.

	* README: Update.

2004-11-13 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* CODING-STANDARDS: Delete and incorporate into Internals manual.

2004-11-16 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* gnuserv.1: Various fixes and improvements.
	* gnuserv.README: Strengthen self-deprecation.

2004-11-22 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* TUTORIAL: Typo fixes, courtesy of Andreas Eder
	<Andreas.Eder@gmx.net>.

2004-11-07 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* photos/purvis.png, photos/purvism.png: New files.

2004-10-26 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* BETA:
	* BETA (writing): Removed.
	* BETA (--error-checking): New.
	* BETA (--compiler): New.
	* BETA (--xemacs-compiler): New.
	* BETA (--package-path): New.
	* BETA (--srcdir): New.
	* BETA (--site-prefixes): New.
	* BETA (Mail):
	Rewrite section on configure to indicate what flags are important
	and what not.

2004-10-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.18 "chestnut" is released.

2004-10-07 Jerry James <james@xemacs.org>

	* ETAGS.EBNF:
	* etags.1:
	Update to author version 17.6.

2004-04-19 Stephen J. Turnbull <turnbull@sk.tsukuba.ac.jp>

	* NEWS (Introduction): Rewording.
	(Changes in XEmacs 21.5): New section.

2004-08-10 Jerry James <james@xemacs.org>

	* ETAGS.EBNF: New file. Describes the syntax of an ETAGS file.

2004-08-10 Jerry James <james@xemacs.org>

	* SERVICE: Update to latest version from www.gnu.org.

2004-05-15 Malcolm Purvis <malcolmp@xemacs.org>

	* etc/gtkrc: New file. This is the GTK equivalent of the app-default
	 file.

2004-03-30 Norbert Koch <viteno@xemacs.org>

	* PACKAGES: Introduce new packages escreen, xlib, and xwem.

2004-03-22 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.17 "chayote" is released.

2004-03-20 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* sample.init.el: Typo and copycat fix.

2003-11-28 Norbert Koch <viteno@xemacs.org>

	* PACKAGES (erc): new.

2003-11-18 Norbert Koch <viteno@xemacs.org>

	* PACKAGES (MH-E): Update the MH-E package information string.

2003-10-25 Norbert Koch <viteno@xemacs.org>

	* PACKAGES (riece): New package.
	* PACKAGES (liece): Mark as deprecated.

2003-10-02 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* youngs.png, youngsm.png: Removed.

2003-09-26 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.16 "celeriac" is released.

2003-09-03 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.15 "celery" is released.

2003-08-28 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* PACKAGES: Update.

2003-08-04 Norbert Koch <viteno@xemacs.org>
	  Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PACKAGES: Sync with package-tree contents. Style conformance.

2003-07-03 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* etc/README.HYPERBOLE:
	* etc/README.OO-BROWSER:
	Update.

2003-05-23 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* etc/sample.Xresources (menubar and popup fonts): Use X Font Sets.

2003-06-29 Norbert Koch <viteno@xemacs.org>

	* package-index.LATEST.gpg: Official package release.

2003-06-01 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.14 "cassava" is released.

2003-05-24 Norbert Koch <viteno@xemacs.org>

	* package-index.LATEST.gpg: Official package release.

2003-05-10 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.13 "cauliflower" is released.

2003-05-03 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* package-index.LATEST.gpg: Updated to current reality.

	* package-index.LATEST.pgp: Removed, 21.5 uses
	'package-index.LATEST.gpg'.

2003-04-24 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.12 "carrot" is released.

2003-03-27 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* Emacs.ad: Global substition of .Xresources for .Xdefaults.
	* sample.Xresources: Replaces sample.Xdefaults.
	* sample.Xdefaults: Replace contents with pointer to
	sample.Xresources.
	* README: Change name of sample.Xdefaults to sample.Xresources.
	Substitute 21.4 for 21.2.

2003-03-03 Ville Skytt� <scop@xemacs.org>

	* BETA (New packages): Introduce Norbert Koch.

2003-02-16 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.11 "cabbage" is released.

2003-02-13 Chris Palmer <chris@nodewarrior.org>

	* BETA: Fixed typos and made consistent use of <...> for Internet
	addresses.

2003-02-12 Jerry James <james@xemacs.org>

	* photos/james.png, photos/jamesm.png: New files.

2003-02-04 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* BETA: '-no-autoloads' implies '-vanilla' so suggest people
	invoke 'xemacs -no-autoloads' when trying to reproduce a bug.

2003-02-03 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* BETA: Update. General tidy up and rewrite sections dealing with
	packages and building from scratch.

2003-01-04 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.10 "burdock" is released.

2002-11-11 Stephen J. Turnbull <steve@tleepslib.sk.tsukuba.ac.jp>

	* etc/Emacs.ad (Emacs.bold-italic.attributeFont): Per G. Boffi.

2002-11-04 giacomo boffi <giacomo.boffi@polimi.it>

	* sample.Xdefaults (Emacs.default.attributeForeground): Add an
	example of setting the default bold-italic face.

2002-10-30 Katsumi Yamaoka <yamaoka@jpl.org>

	* etc/TUTORIAL.ja: Typo fix.

2002-10-25 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* TUTORIAL.fr (suivante): Typo fix.
	From juergen stuber <stuberj@mines.inpl-nancy.fr>.

2002-10-09 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* etc/BETA: Improve descriptions of XEmacs Patches; mention Design.

2002-09-27 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* Emacs.ad: Add charsets to *menubar*FontSet and *popup*FontSet.

2002-08-31 Ville Skytt� <ville.skytta@xemacs.org>

	* Emacs.ad: Add *menubar*FontSet and *popup*FontSet entries,
	(self-)obtained from Red Hat.

2002-08-30 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.9 "brussels sprouts" is released.

2002-07-27 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.8 "broccoli" is released.

2002-07-21 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* package-index.LATEST.pgp: Update.

	* package-index.LATEST.gpg: Ditto.

2002-07-14 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* xemacs-icon.xpm: It's XEmacs, not Xemacs.

2002-07-12 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* etc/BETA (Large contributions): New section. Reorganize file.

2002-07-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.7 "broccoflower" is released.

2001-03-30 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* sample.init.el:
	* sample.init.el (Init-kill-entire-line):
	* sample.init.el (describe-foo-at-point):
	* sample.init.el (kill-current-buffer):
	* sample.init.el (kill-current-buffer-and-window):
	* sample.init.el (grep-c-files): Removed.
	* sample.init.el (grep-all-files-history): New.
	* sample.init.el (grep-all-files-omitted-expressions): New.
	* sample.init.el (grep-all-files-omitted-directories): New.
	* sample.init.el (construct-grep-all-files-command): New.
	* sample.init.el (grep-all-files-in-current-directory): New.
	* sample.init.el (grep-lisp-files): Removed.
	* sample.init.el (grep-all-files-in-current-directory-and-below): New.
	* sample.init.el (clear-select):
	* sample.init.el ((control kp-add)):
	* sample.init.el (pause):
	* sample.init.el ((eq system-type 'windows-nt)):

	Add documentation for defined functions. Change grep functions to
	be more generally useful. Document more specifically what the
	`menu-force' setting actually does -- what commands are overridden
	and how to access them.

2002-04-22 Hrvoje Niksic <hniksic@xemacs.org>

	* photos/hniksic.png, photos/hniksic.png: Update.

2002-04-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.6 "bok choi" is released.

2002-03-30 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* package-index.LATEST.gpg: Update to current reality.

	* package-index.LATEST.pgp: Ditto.

2002-03-25 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* unicode/unicode-consortium/8859-16.TXT:
	New file.

2002-03-24 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* DISTRIB:
	* DISTRIB (donation): Removed.
	Eliminate FSF distribution information; we're not FSF.

2002-03-18 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* unicode\mule-ucs\*: New directory, containing translation
	files for the remaining charsets that are not in
	unicode\unicode-consortium but are in mule-ucs.

	* unicode\other\*: New directory, containing translation
	files made up on an ad-hoc basis.

	* unicode\README: Update.

2001-05-04 Ben Wing <ben@xemacs.org>

    * check_cygwin_setup.sh (distdir): Update for current
    Cygwin reality.

    * NEWS: Remove kill-whole-line changes.

2001-04-17 Ben Wing <ben@xemacs.org>

    * NEWS: More changes.

    * sample.init.el (grep-all-files-in-current-directory-and-below):
    Missing argument.

2001-04-15 Ben Wing <ben@xemacs.org>

    * NEWS:
    * NEWS (C):
    * NEWS (commands):
    Many, many changes for XEmacs 21.4.

2002-03-05 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.5 "beets" is released.

2002-02-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* TUTORIAL.se: New from Mats Lidell.

2002-02-04 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* BETA: General update. Fix some broken URLs.

2002-01-23 Jarl Friis <jarl@diku.dk>

	* BETA (http): Informing of xemacs-patches mailing list. Added
	note on patch etiquette.

2002-01-08 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.4 "bamboo" is released.

2001-05-27 Kazuo Oishi <oishi@n-pl.org>

	* xemacs-ja.1: Replace with new translation.

2001-12-29 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* package-index.LATEST.gpg: Update.

	* package-index.LATEST.pgp: Update.

2001-12-18 Jan Vroonhof <jan@xemacs.org>

	* photos/jan.png: Add mug shot.

2001-12-03 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* NEWS: advertise `C-x r p' (replace-rectangle) in global map.

2001-09-19 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* TUTORIAL.de: Translate TERMINOLOGY section for TUTORIAL.de,
	change menu entry separator from / to ->. Change SPC to <Space>.

2001-10-07 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* TUTORIAL.de: Update of TUTORIAL.de according to Ben's
	Updates and Syncing with Emacs 21.0.106.

2001-08-21 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* BETA (writing): Advertise use of build-report.

2001-09-07 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.3 "asparagus" is released.

2001-07-28 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.2 "artichoke" is released.

2001-07-26 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* MYTHOLOGY, etc/OXYMORONS: Remove.
	etc/VEGETABLES: Copied from xemacs-builds module, file Codenames-21.5.
	Bring codenames into synch with reality.

2001-07-18 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* TUTORIAL: Fix minor typo.
	* TUTORIAL.de: Sync with TUTORIAL.

2001-05-24 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* xemacs-ja.1: Removed.

2001-05-23 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* sample.init.el:
	* sample.init.el (Init-safe-require): New.
	* sample.init.el ((fboundp 'pending-delete-mode)):
	* sample.init.el ((eq system-type 'windows-nt)):
	* sample.init.el (dired):
	* sample.init.el ((Init-safe-require 'efs-auto)):
	* sample.init.el (completer):
	* sample.init.el (crypt):
	* sample.init.el (filladapt):
	* sample.init.el ((fboundp 'turn-on-lazy-lock)):
	* sample.init.el ((fboundp 'resize-minibuffer-mode)):
	* sample.init.el ((Init-safe-require 'scroll-in-place)):
	Rewrite to be much more careful about loading features -- now
	it decays gracefully even in the complete absence of packages.
	Also avoid doing obnoxious things when loading efs.

2001-05-10 Paul Stodghill <stodghil@cs.cornell.edu>

	* PACKAGES: Update to reflect new package dir tree.

2001-05-15 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* PACKAGES: Update to reflect new package dir tree.

2001-05-09 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.1 "anise" is released.

2001-01-31 Jason R. Mastaler <jason@xemacs.org>

	* FTP: Updated FTP mirrors list.

2001-04-18 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.5.0 "alfalfa" is released.

2001-03-30 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* sample.init.el:
	* sample.init.el (Init-kill-entire-line):
	* sample.init.el (describe-foo-at-point):
	* sample.init.el (kill-current-buffer):
	* sample.init.el (kill-current-buffer-and-window):
	* sample.init.el (grep-c-files): Removed.
	* sample.init.el (grep-all-files-history): New.
	* sample.init.el (grep-all-files-omitted-expressions): New.
	* sample.init.el (grep-all-files-omitted-directories): New.
	* sample.init.el (construct-grep-all-files-command): New.
	* sample.init.el (grep-all-files-in-current-directory): New.
	* sample.init.el (grep-lisp-files): Removed.
	* sample.init.el (grep-all-files-in-current-directory-and-below): New.
	* sample.init.el (clear-select):
	* sample.init.el ((control kp-add)):
	* sample.init.el (pause):
	* sample.init.el ((eq system-type 'windows-nt)):

	Add documentation for defined functions. Change grep functions to
	be more generally useful. Document more specifically what the
	`menu-force' setting actually does -- what commands are overridden
	and how to access them.

2001-03-30 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* OXYMORONS: Add 2 oxymorons, clean up numbering, close RFC.

	* NEWS: Fix typo.

2001-03-23 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* gnuserv.1 (UNIX_DOMAIN_SOCKETS:
	Document TMPDIR lossage in gnuserv/gnuclient.

2001-03-06 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* sample.init.el:
	* sample.init.el (Init-kill-entire-line): New.
	Fix to take into account the removed kill-whole-line changes.

2001-03-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.46 "Urania" is released.

2001-03-15 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* OXYMORONS: New file of 21.4 codenames.

2001-03-02 Ben Wing <ben@xemacs.org>

	* README: sample.emacs -> sample.init.el.

2001-02-23 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.45 "Thelxepeia" is released.

2001-02-10 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* MACHINES: Rewritten. Bitrot discarded.

2001-02-08 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.44 "Thalia" is released.

2001-01-26 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.43 "Terspichore" is released.

2001-01-21 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* ./etc/PACKAGES: Doc fix.

2001-01-17 Steve Youngs <youngs@xemacs.org>

	* ./etc/PACKAGES: Update.

2001-01-20 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.42 "Poseidon" is released.

2001-01-17 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.41 "Polyhymnia" is released.

2001-01-08 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.40 is released.

2000-12-31 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.39 is released.

2000-12-05 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.38 is released.

2000-11-14 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.37 is released.

2000-10-19 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* PACKAGES: Add details on os-utils contents.

2000-10-04 Yoshiki Hayashi <yoshiki@xemacs.org>

	* NEWS: Change lprogress-display to progress-feedback.

2000-10-04 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.36 is released.

2000-08-29 Robert Pluim <rpluim@bigfoot.com>

	* etc/NEWS: fix reference to progress-feedback-use-echo-area

2000-09-20 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* xemacs.1: Spelling fixes. Remove stuff that doesn't belong.

2000-09-16 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* Emacs.ad: Remove Energize from comments.

2000-08-02 Stephen J. Turnbull <stephen@xemacs.org>

	* Emacs.ad: Document usage of FontSet resource for menubar.

2000-07-19 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.35 is released.

2000-05-28 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.34 is released.

2000-04-15 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* Emacs.ad: add select-start() back into text translations.

2000-05-01 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.33 is released.

2000-04-12 Andy Piper <andy@xemacs.org>

	* Emacs.ad: give the gui-element face the same font as the
	menubar and popups. Add translations for text widgets.

2000-03-20 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.32 is released.

2000-03-01 Didier Verna <didier@xemacs.org>

	* NEWS: update the rect.el entry.

2000-02-23 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.31 is released.

2000-02-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.30 is released.

2000-01-05 Yoshiki Hayashi <t90553@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp>

	* TUTORIAL.ja: Synch with English version.

2000-02-16 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.29 is released.

2000-02-07 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.28 is released.

2000-01-18 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.27 is released.

2000-01-15 Adrian Aichner <aichner@ecf.teradyne.com>

	* TUTORIAL.de: Update copyright and fix typo.

2000-01-03 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* NEWS: Document mail spool locking overhaul.

1999-12-31 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.26 is released.

1999-12-24 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.25 is released.

1999-12-14 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.24 is released.

1999-12-07 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.23 is released.

1999-11-28 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.21 is released.

1999-10-12 Alexandre Oliva <oliva@lsd.ic.unicamp.br>

	* sample.Xdefaults: adds a reference to beNiceToColormap,
	 so that the user can guess what to do if xemacs' dialogs are
	 butt ugly.

1999-11-13 Jason R Mastaler <jason@mastaler.com>

	* FTP: Updated FTP mirrors list. Replaced GNU FTP document
	with a URL.

1999-11-13 Jason R Mastaler <jason@mastaler.com>

	* MAILINGLISTS: Updated mailing list subscription information.
	Replaced GNU MAILINGLISTS document with a URL.

1999-08-01 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* DISTRIB: Update IP address of ftp.xemacs.org.
	* NEWS: Fix typo

1999-07-23 Jan Vroonhof <vroonhof@math.ethz.ch>

	* custom/example-themes/example-theme.el:
	* custom/example-themes/europe-theme.el:
	* custom/example-themes/ex-custom-file: Some simple examples
	illustrating the custom theme support.

1999-07-17 MORIOKA Tomohiko <tomo@etl.go.jp>

	* HELLO (Thai): Modify for new font.

1999-03-30 MORIOKA Tomohiko <tomo@etl.go.jp>

	* HELLO (Amharic): New language.
	(Slovak): Likewise.
	(Thai): Likewise (by Virach Sornlertlamvanich).
	(Greek): Fixed (by Yannis Haralambous).

1999-02-01 Glynn Clements <glynn@sensei.co.uk>

	* recycle.xpm: Fix colours so that they work on TrueColor
	and DirectColor displays

1998-12-28 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.8 is released.

1998-12-24 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* XEmacs 21.2.7 is released.

1998-11-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2-beta4 is released.

1998-10-15 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2-beta3 is released.

1998-10-02 Andreas Jaeger <aj@arthur.rhein-neckar.de>

	* xemacs.1: Remove misplace "\".

1998-09-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2-beta2 is released.

1998-09-05 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* check_cygwin_setup.sh: grammar fix.

1998-09-02 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* check_cygwin_setup.sh: fix a couple of buglets.

1998-08-23 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* sample.emacs: Enable sound support on mswindows devices.

1998-08-06 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* TUTORIAL.de: Fixing typos and grammatical errors. Fixing
	inconsistent usage of RET, <Return>, and <return> (only using
	<Return> now). Changing TUTORIAL to TUTORIAL.de throughout
	itself. Adding english equivalent to german translation of all
	concepts used in TUTORIAL.de.

1998-07-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.2-beta1 is released.

1998-07-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* GOATS: Removed.

1998-07-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* README: Bump version numbers.
	* NEWS: Ditto and purge pre-21.0 stuff.

	* XEmacs 21.0-pre5 is released.

1998-07-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Handle multiple database libraries.
	From Gregory Neil Shapiro <gshapiro@sendmail.org>

	* XEmacs 21.0-pre4 is released.

	* configure.in: Fix test for InfoDock sources.

1998-07-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* BETA (writing): Update patch creation instructions.

	* FTP: Update FTP mirror list.

	* DISTRIB: Remove duplicated FTP mirror list.
	* xemacs.1 (ftp): Ditto.

	* XEmacs 21.0-pre4 is released.

1998-06-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* gnuserv.1 (this): Email address for Ben Wing is ben@xemacs.org.
	* gnuserv.README (README): Ditto.
	* xemacs-ja.1: Ditto.

1998-06-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* BABYL: Moved to rmail package

	* enriched.doc: Moved to xemacs-base package

	* MSDOS:
	* GNUS-NEWS: deleted

1998-06-21 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* NEWS: Added references to documentation about packages and
	path setup.

	* README: Synched.

1998-06-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-pre3 is released.

1998-06-20 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* PACKAGES:
	* BETA: Moved some package stuff into Texinfo docs. Other nitpicks

1998-06-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-pre2 is released.

1998-06-14 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-pre1 is released.

1998-06-14 Oscar Figueiredo <Oscar.Figueiredo@di.epfl.ch>

	* NEWS: Updated information about customization of the
	automatic info dir file generation using
	`Info-auto-generate-directory' and `Info-save-auto-generated-dir'

1998-06-11 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta43 is released.

1998-06-02 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* check_cygwin_setup.sh: set more intelligent defaults for
	windows 95.

1998-06-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta42 is released.

1998-06-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* sounds: Removed, now in the sounds-au package.

1998-05-29 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* check_cygwin_setup.sh: new file to check that cygwin is setup
	correctly for XEmacs operation.

1998-05-23 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta41 is released.

1998-05-15 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta40 is released.

1998-05-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta39 is released.

1998-05-07 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* altrasoft-logo.xpm: Removed.

1998-05-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta38 is released.

1998-04-26 Jason R Mastaler <jason@4b.org>

	* BETA: Replaced SmartList references in favor of
	Majordomo.

1998-04-25 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-21.0-beta37 is released.

1998-04-19 Oscar Figueiredo <Oscar.Figueiredo@di.epfl.ch>

	* NEWS: Documented info dir rebuilding and LDAP support.

1998-04-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-21.0-beta36 is released.

1998-04-11 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* xemacs.1: -no-packages -> -no-early-packages.

	* NEWS: Clarified site-lisp status.

1998-04-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta35 is released.

1998-04-10 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* NEWS: Documented that Info-default-directory-list and
	site-directory are gone.

1998-04-04 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta34 is released.

1998-03-24 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta33 is released.

1998-03-24 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta32 is released.

1998-03-16 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0 beta31 is released.

1998-03-09 Kyle Jones <kyle_jones@wonderworks.com>

	* Emacs.ad: Example using leading dot resources to
	 initalize faces changes to use Emacs.foo since the
	 leading dot syntax doesn't work. Initialization of
	 text-cursor face moved to faces.el.

1998-03-07 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta30 is released.

1998-03-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Emacs.ad: Remove explicit `Emacs' application resource
	name.

1998-02-25 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta28 is released.

	* configure.in (with_session): Fix reporting of the setting.
	(with_database_gnudbm): Correctly report setting.

1998-02-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta27 is released.
	* XEmacs-20.4-pre4 is released.

	* configure.in (doug_lea_malloc): Requires USE_MINIMAL_TAGBITS.
	(--with-gung): Implement it.

	* configure.usage (--with-gung): Document. Turns on
	USE_MINIMAL_TAGBITS and USE_INDEXED_LRECORD_IMPLEMENTATION.
	(--with-term): Remove.

	* XEmacs-20.5-beta26 is released.

1998-02-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.4-pre3 is released.

	* Makefile.in: use better feedback while rebuilding finder database.
	Suggested by Stephen J. Turnbull <turnbull@sk.tsukuba.ac.jp>

1998-02-14 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (OFFIX_O): Don't use OffiX if no real Xmu support.
	Suggested by Pekka Marjola <pema@iki.fi>

	* XEmacs-20.4-pre2 is released.
	* XEmacs-20.5-beta25 is released.

1998-02-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.4-pre1 is released.
	* XEmacs 20.5-beta24 is released.

1998-02-03 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta23 is released.

1998-02-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* aliases.ksh: igrep from the shell command line.
	From Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

1998-01-31 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* aliases.ksh: Add `mak' function to create beta.err for
	build-report.
	From Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>
	Suggested by Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

1998-01-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta22 is released.

1998-01-26 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* aliases.ksh: New file. Start tracking useful Maintainer
	XEmacs commands.

1998-01-25 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta21 is released.

1998-01-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta20 is released.

1998-01-13 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* NEWS:
	Remove doc for configure-time INFOPATH, no longer used.

	* BETA: Update ftp addresses.
	* INSTALL: Update ftp addresses.
	* MAILINGLISTS: Sync with Emacs 20.2. Update ftp addresses.

	* xemacs.1: Update author list.

1998-01-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* INSTALL: Updated for recent Mule/package changes.

	* XEmacs 20.5-beta19 is released.

1998-01-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta18 is released.

1998-01-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* FTP: Update address of what was formerly ftp.ibp.fr.

1998-01-04 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta17 is released.

	* Makefile.in (finder): Use -vanilla.
	(lisp/finder-inf.el): Ditto.
	(check-features): New target. Do a sanity check prior to
	installation.

1997-01-03 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta16 is released.

1997-12-30 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta15 is released.

1997-12-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta14 is released.

1997-12-25 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta13 is released.

1997-12-21 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* BETA (Prerequisite): Add cookbook procedures for maintaining
	package lisp directories.

1997-12-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta 12 is released.

1997-12-18 Kyle Jones <kyle_jones@wonderworks.com>

	* Emacs.ad: Don't specify a default toolbar specific
	 background color.

1997-12-18 Kyle Jones <kyle_jones@wonderworks.com>

	* toolbar: Added support for foregroundToolBarColor
	 symbol to most icons.

1997-12-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* BETA: Update version numbers.

	* NEWS: Update version number.

1997-12-16 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta11 is released.

1997-12-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (lisp/finder-inf.el): Add dependency on src/.

	* XEmacs 20.5-beta10 is released.

1997-12-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta9 is released.

1997-12-06 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta8 is released.

	* info/dir: update for further packaging.
	* configure.in: remove `tree-x' from XEmacs build.

1997-12-05 Aki Vehtari <Aki.Vehtari@hut.fi>

	* refcard.tex: Updated for 20.3

1997-12-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* skk/SKK.tut.E (Hint): Fix typos.

1997-11-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta7 is released.

	* configure.in: When testing for -ltiff, fall back on the extra
	libraries -ljpeg, and -lz since some -ltiff's need them.

1997-11-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta6 is released.

1997-11-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* xemacs.1: Document -no-packages, -vanilla.
	Document -h.

1997-11-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-pre4 is released.

1997-11-15 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-pre3 is released.
	* XEmacs 20.5-beta5 is released.

1997-11-11 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta4 is released.

1997-11-08 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta3 is released.
	* XEmacs 20.3-pre2 is released.

1997-11-04 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* TUTORIAL.de:
	Updated copyright information. Translated most of the COPYING
	section. Translated the <<.*>> didactic line.

1997-10-22 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* TUTORIAL.de: Fixed two issues reported by
	Achim Oppelt <aoppelt@theorie3.physik.uni-erlangen.de>

	* TUTORIAL.de:
	Manually applied rejected patch hunks from Marc Aurel's patch.
	Some more fixes.

	* TUTORIAL.de:
	Applied patches supplied by Marc Aurel <4-tea-2@bong.saar.de>.
	They fix yet more typos and quite a few awkward sentences.

1997-10-21 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* TUTORIAL.de: Manually merged a few more corrections by
	Carsten Leonhardt <leo@arioch.oche.de>

1997-10-20 Adrian Aichner <adrian@xemacs.org>

	* TUTORIAL.de:
	Applied patches from Andreas Jaeger <aj@arthur.rhein-neckar.de> to 1.2,
	then merged them with 1.3 via ediff-buffers.
	Andreas found some quite nasty typos still and added many missing commas.

	* TUTORIAL.de: Re-fill-ed paragraphs after patching.

	* TUTORIAL.de: Applied the excellent patches courtesy of
	Carsten Leonhardt <leo@arioch.oche.de>.

1997-11-02 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* TUTORIAL.ko: Renamed from etc/TUTORIAL.kr to fit with ISO
	639 (two letter language code).

	* TUTORIAL.ja: Renamed from etc/TUTORIAL.jp to fit with ISO
	639 (two letter language code).

1997-11-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* CHARSETS: New file imported from Emacs 20.1.

1997-11-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-pre1 is released.

1997-10-31 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16 is released.

1997-10-31 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta2 is released.

1997-10-30 Kyle Jones <kyle_jones@wonderworks.com>

	* Emacs.ad: Added *XlwMenu*highlightForeground entry.
	 Added *XlwMenu*titleForeground entry.

1997-10-29 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* HELLO: Add Czech.

	* HELLO: Delete Amharic, Thai and Tigrigna.

1997-10-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta94 is released.

1997-10-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta93 is released.

1997-10-24 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta92 is released.

1997-10-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta91 is released.

1997-10-16 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* NEWS: document changed package load semantics.

1997-10-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Remove `site-lisp' from list of directories to
	make symbolic links for.

	* XEmacs 20.3-beta90 is released.

1997-10-13 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* NEWS: Updates

1997-10-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta1 is released.

	* XEmacs 19.16-pre9 is released.

	* XEmacs 19.16-pre8 is released.

1997-10-11 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta28 is released.

	* Makefile.in (src/paths.h): Update PATH_INFOPATH
	(infopath): New shell variable.
	(infopath_user_defined): Ditto.

	* configure.in (infodir_user_defined): Spelling fixes.

1997-10-10 Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

	* NEWS: Draft entry for the info changes.

1997-10-10 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* BETA:
	 - remove Chuck as contact name
	 - random small improvements
	 - remove I/me references - the message should be that XEmacs
	  maintenance is an inclusive community effort.

1997-10-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* BETA (Prerequisite): Add further documentation for
	package installation.

1997-10-07 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-pre7 is released.

1997-10-04 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-pre6 is released.

1997-10-04 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta27 is released.

1997-10-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta26 is released.

1997-09-30 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta25 is released.

	* Makefile.in (install-arch-dep): Install the `Installation' for
	future reference.

	* Makefile.in (top_distclean): Remove finder-inf.el*.

	* configure.in (use_union_type): Default to "yes".

1997-09-30 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* BETA: Document existence of `Installation' file.
	- Document requirement of rebuilding finder-inf.el when building
	from the full tarball.

1997-09-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta24 is released.

1997-09-24 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* BETA (XEmacs 20.3 packages): Added explanation of package
	hierarchy.

1997-09-22 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-pre4 is released.

1997-09-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta23 is released.

1997-09-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-pre3 is released.

1997-09-18 Colin Rafferty <craffert@ml.com>

	* NEWS: Various spelling corrections and some grammar
		 corrections (which/that).

1997-09-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta22 is released.

1997-09-16 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta21 is released.

	* XEmacs 19.16-pre2 is released.

1997-09-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta20 is released.

1997-09-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	XEmacs 19.16-pre1 "Queens" is released.

1997-09-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta19 is released.

	* Makefile.in (finder): New target.

1997-08-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-beta91 is released.

1997-08-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-beta90 is released.

1997-08-16 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta18 is released.

1997-08-11 Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

	* NEWS: add a section telling about the Info changes.

1997-08-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta17 is released.

1997-08-07 Jan Vroonhof <vroonhof@math.ethz.ch>

	* gnuserv.1: Described Hrvoje's mods in manpage

1997-07-31 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta16 is released.

1997-07-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* BETA: Update patching instructions.

1997-07-26 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta15 is released.

1997-07-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta14 is released.

1997-07-13 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta13 is released.

	* info/dir (Packages): Integrate texinfo manual for PH.

1997-07-08 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta12 is released.

1997-07-06 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/lwlib-Xm.c (xm_update_one_value): Hand application of mrb
	fix. Restoration of lossage from beta10->beta11 upgrade.

	* XEmacs 20.3-beta11 is released.

1997-06-29 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (CPP): Correct typo `print-lib-gcc-file-name'
	should be `print-libgcc-file-name'
	From Katsumi Yamaoka <yamaoka@ga.sony.co.jp>

	* XEmacs 20.3-beta10 is released.

1997-06-25 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta9 is released.

	* Makefile.in (dist): Make `make dist' work for me.

1997-06-24 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* HELLO: final byte for ethiopic was changed to sync with
	Emacs/mule-19.34.94-zeta.

1997-06-23 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* NEWS (Commands): Various updates by Hrvoje Niksic.

1997-06-21 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in: Missing FRC.info.
	(install-arch-dep): Add missing backslash.
	From Glynn Clements <glynn@sensei.co.uk>

	* XEmacs 20.3-beta8 is released.

1997-06-20 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* gnuserv.1: Updates and cleanup.
	From Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

1997-06-14 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta7 is released.

1997-06-12 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* TUTORIAL (things): Synched by Hrvoje Niksic with previous
	XEmacs version.

1997-06-11 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-b6 is released.

	* configure.in (GNU_MALLOC): Check for (-l)PW instead of (-l)-lPW.
	Suggested by Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

1997-06-08 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* smilies/Face_smile.xbm, etc/smilies/Face_weep.xbm,
	etc/smilies/Face_ase2.xbm, etc/smilies/Face_ase3.xbm,
	etc/smilies/Face_ase.xbm: Add Japanese smiley faces.

1997-06-09 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-b5 is released.

1997-06-08 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* NEWS: Updates for early beta20.3 stuffs.
	From Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

1997-06-05 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-b4 is released.

1997-06-04 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* NEWS:
	* etags.1:
	Upgraded to etags 12.11

1997-05-29 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta3 is released.

	* INSTALL: Delete documentation of mocklisp support.

	* configure.in: Delete mocklisp support.

1997-05-29 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* FTP: Update mirror info.

	* DISTRIB: Update mirror info.

1997-05-26 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* FTP: Correct typo in ftp.cenatls.cena.dgac.fr.

	* DISTRIB: Ditto.

1997-05-22 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta2 is released.

Tue Jun 4 10:15:54 1996 Per Bothner <bothner@deneb.cygnus.com>

	* e/eterm.ti: Add kcub1, kcuf1, kcuu1, kcud1 capabilities.

Sat May 17 20:30:54 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-b1 is released.

Fri May 16 20:38:19 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* README: Update minor version number.

Tue May 13 20:35:52 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.2 is released.

Sat May 10 16:14:30 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b6 is released.

Thu May 8 20:22:34 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b5 is released.

Fri May 2 16:50:02 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b4 is released.

Sun Apr 27 12:25:55 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b3 is released.

Wed Apr 23 10:33:58 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b2 is released.

	* configure.in (beta): OPENWINHOME misspelled.

Mon Apr 21 14:48:29 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* BETA (writing): Update with information about how to create
	patches.

Sat Apr 19 16:13:16 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b1 is released.

Wed Apr 16 17:44:05 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1 is re-released.

Tue Apr 15 21:03:22 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1 is released.

Sat Apr 12 20:11:08 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b15 is released.

Thu Apr 10 19:07:26 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b14 is released. (Beta 13 was skipped).

Wed Apr 9 22:52:06 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b12 is released.

Sat Apr 5 09:11:36 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b11 is released.

Thu Mar 27 18:24:19 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b10 is released.

Sun Mar 23 17:24:38 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.15-b104 is released.

Sat Mar 22 19:56:36 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* sgml/CATALOG: Default to html-3.2final.

Fri Mar 21 21:26:01 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-19.15-b103 is released.
	* XEmacs-20.0-b9 is released.

	* Makefile.in (top_distclean): Add `Installation' to distclean
	rule.

Thu Mar 20 20:14:16 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-19.15-b102 is released.

Tue Mar 18 21:52:36 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-19.15-b101 is released.

Mon Mar 17 19:09:29 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.1-b8 is released.
	* XEmacs-19.15-b100 is released.

Sat Mar 15 17:15:18 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.1-b7 is released.
	* XEmacs-19.15-b99 is released.

Sat Mar 15 17:15:18 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* sgml/CATALOG: Added IE3 DTDs and htmlpro DTD.

Sat Mar 8 15:19:33 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.1-b6 is released.
	* XEmacs-19.15-b98 is released.

Mon Mar 3 23:57:56 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b5 is released.

Mon Mar 3 18:09:17 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b4 is released.

Sat Mar 1 15:38:30 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (distclean): Correct typos.

	* XEmacs 19.15-b96 is released.

	* configure.in: Symlink site-lisp when using --srcdir.
	Add special handling of lisp directory to allow for multiple
	site-packages files.

Tue Mar 4 00:41:38 1997 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* sample.Xdefaults: Added customization of foreground and
	background colors for the `default' face.

Wed Feb 26 22:12:12 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (top_distclean): Reset src/PURESIZE.h for
	distribution.

	* XEmacs 20.1-b3 is released.

Sun Feb 23 17:10:09 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b2 is released.

Sat Feb 22 14:29:44 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19-15-b'95 is released.

Fri Feb 21 22:29:51 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* toolbar/workshop-cap-up.xpm: Moved caption up one pixel.

Sat Feb 15 14:11:03 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b1 is released.
	* XEmacs 19.15-b94 is released.

Sun Feb 9 16:15:55 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.15-b93 is released.
	XEmacs 20.0 is released to the 'net.

Fri Feb 7 19:21:34 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.0try3 is released.

Wed Feb 5 18:03:06 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.0try2 is released.

Mon Feb 3 19:39:08 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.15-b92 is released.

Sat Feb 1 18:17:38 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.0try1 is released.
	* XEmacs 19.15-b91 AKA XEmacs '97 NOT! is released.

Wed Jan 29 19:59:41 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* CHANGES-beta: XEmacs 20.0-b93 is released.

Sat Jan 25 15:43:59 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* CHANGES-beta: XEmacs 20.0-b92 is released.

Wed Jan 22 21:07:17 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>
	* XEmacs 20.0-b91 (prerelease 2) is released.

	* configure.in (--with-scrollbars): Add Athena3d as a toolkit
	type.

	* lwlib/lwlib-Xaw.c (xaw_update_one_widget): Let Athena 3d have 0
	borderwidth.
	(xaw_scrollbar_scroll): Use SCROLLBAR_LINE_UP and
	SCROLLBAR_LINE_DOWN since that's current the only to get to the
	bottom of the buffer. :-(

Tue Jan 21 20:01:19 1997 Steven L. Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* sgml/HTML32.dtd: html-3.2 final dtd added.

Sat Jan 11 12:05:31 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* sample.emacs: Remove code snippet that wipes out the cycle
	buffer modeline feature.

Sat Jan 11 12:05:31 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.0 beta90 (prerelease 1) is released.
	* XEmacs 19.15 beta90 (prerelease 1) is released.

Sat Jan 4 14:52:57 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>
	* XEmacs 20.0 beta 34 is released.
	* XEmacs 19.15 beta 7 is released.

Sun Dec 29 05:37:43 1996 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* sample.emacs: Add sample code to highlight continuation glyph

Sat Dec 28 15:33:27 1996 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.0 beta 33 is released.
	* XEmacs 19.15 beta 6 is released.

Fri Dec 27 20:34:58 1996 Richard Mlynarik <mly@adoc.xerox.com>

	* yow.lines: 20k of new zippy quotes.

Sat Dec 21 15:20:20 1996 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>
	* XEmacs 20.0-b32 released.

	* XEmacs 19.15-b5 released.

Tue Dec 10 19:25:25 1996 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* CHANGES-beta: XEmacs 20.0-b31 is released.

Thu Dec 5 20:42:35 1996 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* edt-user.doc (File): New file from Emacs 19.34.


ChangeLog entries synched from GNU Emacs are the property of the FSF.
Other ChangeLog entries are usually the property of the author of the
change.

This file is part of XEmacs.

XEmacs is free software: you can redistribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your
option) any later version.

XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with XEmacs. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.