1. xemacs
 2. XEmacs

Source

XEmacs / ChangeLog

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
1998-07-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-pre7 is released.

1998-07-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-pre6 is released.

1998-07-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* config.guess: Synched with latest FSF version.

1998-07-12 Björn Torkelsson <torkel@hpc2n.umu.se>

	* Makefile.in: added LDFLAGS. 

1998-07-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-pre5 is released.

1998-07-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (with_offix): Default --with-offix to off.

1998-07-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Handle multiple database libraries.
	From Gregory Neil Shapiro <gshapiro@sendmail.org>

	* XEmacs 21.0-pre4 is released.

	* configure.in: Fix test for InfoDock sources.

	* etc/BETA (writing): Update patch creation instructions.

	* etc/FTP: Update FTP mirror list.

	* etc/DISTRIB: Remove duplicated FTP mirror list.
	* etc/xemacs.1 (ftp): Ditto.

1998-07-09 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* configure.usage: added warning to --with-offix

1998-06-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/gnuserv.1 (this): Email address for Ben Wing is ben@xemacs.org.
	* etc/gnuserv.README (README): Ditto.
	* etc/xemacs-ja.1: Ditto.

1998-06-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Berkeley DB autodetection fixes
	From Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* etc/BABYL: Moved to rmail package

	* etc/enriched.doc: Moved to xemacs-base package

	* etc/MSDOS:
	* etc/GNUS-NEWS: deleted

1998-06-21 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* etc/NEWS: Added references to documentation about packages and
	path setup.

	* etc/README: Synched.

1998-06-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-pre3 is released.

1998-06-20 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* etc/PACKAGES: 
	* etc/BETA: Moved some package stuff into Texinfo docs. Other nitpicks

1998-06-20 Kazuyuki IENAGA <ienaga@jsys.co.jp>

	* configure.in: Added check if the berkdb has db_open or not.
	(With fixes from Martin Buchholz)

1998-06-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-pre2 is released.

1998-06-18 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: Added -lC for static linking under AIX 4.2.

1998-06-14 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-pre1 is released.

1998-06-14 Oscar Figueiredo <Oscar.Figueiredo@di.epfl.ch>

	* etc/NEWS: Updated information about customization of the
	automatic info dir file generation using
	`Info-auto-generate-directory' and `Info-save-auto-generated-dir'

1998-06-11 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta43 is released.

1998-06-04 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* tests/Dnd/README: a step-by-step test run
	* tests/Dnd/droptest.el: some clarifications
	* tests/Dnd/droptest.sh: created, creates test files

1998-06-01 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* configure.in (summary): added experimental to dragndrop option
	* configure.usage: added experimental note to --with-dragndrop
	* tests/Dnd/droptest.el: extra start-drag-region function
	changed the experimental- stuff

1998-06-02 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* etc/check_cygwin_setup.sh: set more intelligent defaults for
	windows 95.

1998-06-07 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/xlwmenu.c: Add room for the 0 byte sentinel.

1998-06-05 Colin Rafferty  <colin@xemacs.org>

	* lwlib/xlwmenu.c: Made newchars be as large as it needs to be.

1998-06-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta42 is released.

	* etc/sounds: Removed, now in the sounds-au package.

1998-05-29 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: don't use -O3 for cygwin.

	* etc/check_cygwin_setup.sh: new file to check that cygwin is setup
	correctly for XEmacs operation.

1998-05-28 P. E. Jareth Hein <jareth@camelot-soft.com>

	* configure.in: Switch from giflib to gifreader for
	our GIF image support (no other mods needed)

1998-05-28 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* configure.in: only one DnD protocol, CDE has priority over OffiX

	* tests/Dnd/README: some changes reflecting recent modifications
	* tests/Dnd/dragtest.el: removed
	* tests/Dnd/droptest.el: cosmetics and comments

1998-05-26 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* tests/Dnd/droptest.el: adapted to CDE extensions

1998-05-25 Hans Guenter Weigand <hgweigand@wiesbaden.netsurf.de>

	* configure.in:
	* config.sub: add initial OpenBSD support

1998-05-21 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: check for msw dialogs.

1998-05-23 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta41 is released.

1998-05-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (CPP): Change -O2 to -O3.
	Suggested by Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

1998-05-15 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta40 is released.

1998-05-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (ZSH_VERSION): zsh-3.1.2 (and zsh-3.0.4) drops core
	on the `unset CDPATH' if running as sh.

1998-05-12 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* tests/Dnd/droptest.el: some CDE adaptions (untested)

1998-05-11 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	Add some more comments.
	If using bash, use Posix mode and unset CDPATH.
	Be more careful checking feature dependencies.
	Introduce XE_CHECK_FEATURE_DEPENDENCY.
	Undo the gross hack of multiple `echo >> $tempcname'
	by using here documents instead. (Might break mswindows, tho...)
	Be more careful autodetecting tooltalk.

	* PROBLEMS:
	Document problems with Solaris 2.6 + XSUNTRANSPORT

	* Makefile.in: 
	* lwlib/Makefile.in.in:
	* modules/Makefile.in:
	- Adjust for luser's CDPATH being set to something weird.
	- Take into account bash 2.02's tendency to print the cwd when
	 using CDPATH. Always use `cd ./foo' instead of `cd foo'.
	- fix the run-temacs target to use $(DUMPENV)
	- fix the run-puremacs target to use $(DUMPENV)
	- fix the `depend' target to properly $(RM) the right files
	- Generate a better TAGS file for XEmacs' lisp code using
	 hand-crafted regexps.
	- Use standard coding conventions for modules/Makefile.in

1998-05-12 Kazuyuki IENAGA <ienaga@jsys.co.jp>

	* configure.in: some people claimed that they can't stop
	linking wnn6 library if they set --with-wnn6=no.

1998-05-11 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* tests/Dnd/droptest.el: adapted to new calling conventions
	also showing the new possibilities
	* tests/Dnd/README: changed to new protocol

1998-05-11 SAKIYAMA Nobuo <nobuo@db3.so-net.or.jp>

	* Fix for HAVE_MULTICAST check.

1998-05-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta39 is released.

1998-05-06 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* configure.in: added autodetection for the Drag'n'Drop API
	if some DnD protocol is found, HAVE_DRAGNDROP will be defined
	and dragdrop.o is added to extra_objs
	* configure.usage: added with-dragndrop, added (*) to with-offix
	* tests/Dnd/droptest.el: complete overhaul, no it's a real test

1998-05-04 Oliver Graf <ograf@fga.de>

	* tests/Dnd/droptest.el: changed to test new protocol
	* tests/Dnd/README.OffiX: removed
	* tests/Dnd/README: created, info about new protocol
	* tests/Dnd/dragtest.el: comment change

1998-05-07 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/altrasoft-logo.xpm: Removed.

1998-05-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta38 is released.

1998-04-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Use `PROGNAME' for all generated paths.

	* Makefile.in: Change `progname' to `PROGNAME' for consistency.

1998-04-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (progname): Parameterize program name on `progname' 
	and add --with-infodock.

1998-04-26 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in: Religiously use ${progname} instead of hardcoded
	`xemacs'.
	CPPFLAGS was being set correctly in ${subdir}/Makefiles and
	overridden by the empty one set in the toplevel Makefile.

1998-04-26 Jason R Mastaler <jason@4b.org>

	* etc/BETA: Replaced SmartList references in favor of
	Majordomo.

1998-04-25 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-21.0-beta37 is released.

1998-04-25 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: Sychronized ..._USER_DEFINED variables with
	datadir setting.

	* Makefile.in (mkdir): No longer create sitelispdir.

Sat Apr 24 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: make graphic libraries tests be dependant on a
	window system not X11 only.

Fri Apr 24 19:38:19 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: check for our special select in msw.

1998-04-22 Marcus Thiessel <marcus_thiessel@hp.com>

	* PROBLEMS: add answers to some FAQ concerning hpux.

Wed Apr 22 12:59:35 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: enable checking for special mswindows select()

1998-04-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Isolate incomprehensible cma_open/pthreads checking
	to decosf*

1998-04-21 Marcus Thiessel <marcus_thiessel@hp.com>

	* configure.in: /usr/{include,lib}/Motif2.1 added to search path for X11
 	libs and includes.

1998-04-22 Itay Ben-Yaacov <pezz@www-mail.huji.ac.il>

	* configure.in: check for xpm does not depend anymore on having X.
	if libXpm exists, and is of the FOR_MSW flavor, define FOR_MSW.

1998-04-19 Oscar Figueiredo <Oscar.Figueiredo@di.epfl.ch>

	* etc/NEWS: Documented info dir rebuilding and LDAP support.

	* info/dir: Fixed the explanatory notes for
	`Info-default-directory-list' removal and the new automatic dir
	rebuilding facility. Reindented the menu. Added an entry for
	term.info 

1998-04-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (LISPDIR): Removed configuration option for
	site-lisp.

1998-04-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (version): snarf InfoDock version number.

1998-04-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-21.0-beta36 is released.

Fri Apr 17 12:59:35 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: enable install pre-processing for mswindows

Fri Apr 17 12:59:35 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>
	
	* Makefile.in.in: add install_pp to install incantation.

	* installexe.sh: new file. Add .exe to install targets if the
	result is executable.

Fri Apr 17 12:59:35 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>
	
	* Makefile.in: add install_pp to install incantation.

1998-04-14 Itay Ben-Yaacov <pezz@www-mail.huji.ac.il>

	* configure.in: Large echo split into a few smaller ones,
	so the cygnus sh.exe does not crash.

Thu Apr 16 12:59:35 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: enable toolbar checking for mswindows build

1998-04-06 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* config.h.in: Add _SVID_SOURCE to list of xmkmf #defines. 
	Used (at least) by RedHat 4.2.

1998-04-11 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* etc/xemacs.1: -no-packages -> -no-early-packages.

	* etc/NEWS: Clarified site-lisp status.

	* configure.in: Re-instated src/paths.h generation from
	src/paths.h.in.

	* Makefile.in (top_distclean): Remove site-lisp on `make
	distclean'.

1998-04-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta35 is released.

1998-04-10 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* etc/NEWS: Documented that Info-default-directory-list and
	site-directory are gone.

	* configure.usage: Clarified --package-path documentation.

1998-04-07 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: Now generates src/paths.h from src/paths.h.in.in.
	Removed defaults for infopath and package-path.

	* Makefile.in (src/paths.h): ... is now generated from
	src/paths.h.in.in. Moved generation of paths.h to configure.

	* paths.h.in: Removed.

	* paths.h.in.in: Created.

1998-04-06 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: png was still being used if png_version < 0.96

	* configure.in: Fixed magic to handle AIX, X11R6, and gcc.

1998-04-05 Amir J. Katz <amir@ndsoft.com>

	* INSTALL (Rationale): Offix support comment is wrong. To disable,
	one must use --with-offix=no and not --without-offix

1998-04-05 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (CPP): ppc.ldscript sits in $srcdir/src not $srcdir.

1998-04-04 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta34 is released.

1998-04-03 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in:
	checking whether gettimeofday accepts one or two arguments... two

1998-04-03 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: Fixed magic to handle AIX and MIT X11R6.

1998-04-02 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Add magic -T $srcdir/ppc.ldscript on Linux powerpc

1998-04-01 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* tests/database.el (test-database): Temporary files (the databases
	that were created) should be deleted.

	* Makefile.in (testdir): Remove gnumake-specific syntax.
	(src/Makefile): src/Makefile depends on src/depend.

1998-03-29 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Check for -lz, -lgz unconditionally. Too many
	system linkers don't properly die when there are cascaded link
	dependencies, so we can't rely on the linker for that. The only
	downside is that we might link with an extra unneeded library. If 
	you really really care about this, you can go fix it.

	* configure.in: Enhance PANIC msg to make it clear that
	--with-FEATURE is going to die if FEATURE is not installed.

1998-03-27 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: $debug was not properly dependent on $beta
	
	* configure.in: Move offix configuration out of src/Makefile.in.in 
	into configure.in.

	* configure.in: Reorganize xpm detection code.

	* configure.in: XIM default to ON if Motif which is not Lesstif is 
	found.

	* configure.in: Keep auto-generated makefile dependencies out of
	src/Makefile.in.in by using AC_OUTPUT file concatenation support.

1998-03-26 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in: Fix up cflags handling. Specifically, configure
	--cflags='' would fail to be recognized.

	* configure.in: Fix up png detection. Link with png_read_image to
	make sure -lz is required. Test for png >- 0.96 via header file.

1998-03-21 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.in (XE_GCC_WRAP_LDFLAGS)
	Rename to XE_PROTECT_LINKER_FLAGS. Rewrite.

	* configure.in: Make sure BSD always links in libz.a
	BSD's stupid linker can't detect cascaded lib dependencies

	* configure.in: Autodetect lesstif. define have_lesstif.
	Don't use motif-xim with lesstif, at least by default.

1998-03-30 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* version.sh: Add InfoDock version number variables.

1998-03-30 Amir J. Katz <amir@ndsoft.com>

	* info/dir: Replaced string '20.5' with '21.0'

1998-03-24 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta33 is released.

1998-03-26 Didier Verna <verna@inf.enst.fr>

	* configure.in, Makefile.in: Removed infopath_user_defined---we
	always want to propagate it.

	* configure.usage: Synched with configure.in.

1998-03-25 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.usage, INSTALL: Synched with the new path layout.

	* Makefile.in (src/paths.h): Replaced packagepath with
	package_path to make configure happy.

	* configure.in: Made default setting for packagepath conform to
	what packages.el builds at run-time: XEmacs-version-specific paths
	before site-specific ones.
	Added default setting for pkgdir.
	Changed --packagepath back to --package-path.

1998-03-24 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0-beta32 is released.

1998-03-23 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* configure.in: Extended package path by version-specific
	hierarchies. Changed allow-site-lisp to inhibit-site-lisp.

1998-03-22 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (distclean): Remove packages and mule-packages if they
	have been linked into place.

1998-03-22 Michael Sperber [Mr. Preprocessor] <sperber@informatik.uni-tuebingen.de>

	* <Today>: The Big Path Searching Overhaul.

	* Makefile.in, configure.in: Now pass all configure-specified paths
	into the binary in a uniform way.

1998-03-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (have_libmcheck): Add test for glibc's malloc
	checker.
	- Fix HP/UX dynamic linking flag.

1998-03-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (quoted_arguments): Fix unquoted variable in
	error-checking test.
	- fix bogus substitution.
	
1998-03-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: In -lpng test, look for png_set_strip_alpha.
	Suggested by William M. Perry <wmperry@aventail.com>

1998-03-16 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 21.0 beta31 is released.

1998-03-16 P. E. Jareth Hein <jareth@camelot-soft.com>

	* configure.usage (Usage): Correct information about gif, tiff
	and WNN entries

1998-03-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: typo fix in sed command.
	From P. E. Jareth Hein <jareth@camelot-soft.com>

	* configure.in (all_widgets): Check for snprintf().

1998-03-11 P. E. Jareth Hein <jareth@camelot-soft.com>

	* configure.in: New gif support

1998-03-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (have_glibc): Don't define _GNU_SOURCE for glibc.

Mon Mar 09 13:00:55 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: don't add libc to link list for dlopen ordinary
	link takes care of this. check for dlfcn.h

1998-03-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Examine each directory of X11 include path for
	inclusion into BITMAPDIR.

1998-03-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* aclocal.m4: Add legalese.

Mon Mar 09 13:00:55 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: make sure we have ndbm.h as well as libgdbm.a for
	database support.

	* configure.in: move msw checking after x checking so that
	auto-detection works.

1998-03-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: New DLL support.
	* aclocal.m4: New file.
	From William M. Perry <wmperry@aventail.com>

1998-03-08 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (xemacs_betaname): Align messages for minimal
	tagbits and indexed lrecords.
	Suggested by Andreas Jaeger <aj@arthur.rhein-neckar.de>

1998-03-09 Kyle Jones <kyle_jones@wonderworks.com>

	* etc/Emacs.ad: Example using leading dot resources to
	 initalize faces changes to use Emacs.foo since the
	 leading dot syntax doesn't work. Initialization of
	 text-cursor face moved to faces.el.

1998-03-07 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta30 is released.

1998-03-05 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* PROBLEMS: Update wording of x86 GCC 2.7 problems.

Wed Mar 04 08:55:12 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: add a --with-msw option. Make X and msw work
	together if the user asks.

1998-03-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* PROBLEMS: Update documentation of gcc bugs that impact XEmacs.

1998-03-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Add substitutable variable ld_dynamic_link_flags
	for special required linker flags for building DLL capable
	binaries.

	* etc/Emacs.ad: Remove explicit `Emacs' application resource
	name.

1998-02-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (top_distclean): Remove Installation.el.
	(xemacs): New target. Formerly it was `all:'.
	(all): New default, dist: is now superfluous.

1998-02-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (GNU_MALLOC): add --with-dlmalloc to allow
	selective use of Doug Lea malloc in Linux C Library and GNU C Library.
	(Installation): Add XEmacs version and generate `Installation.el'.

1998-02-26 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (with_ldap: Fix -lldap autodection.
	Suggested by Oscar Figueiredo <Oscar.Figueiredo@di.epfl.ch>
	(Installation): Only keep the last configuration.

1998-02-25 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta28 is released.

	* configure.in (with_session): Fix reporting of the setting.
	(with_database_gnudbm): Correctly report setting.

1998-02-24 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.usage: Restore documentation of graphics library
	flags.
	From Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

1998-02-19 Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

	* PROBLEMS: Tell of the `gpm' SIGTSTP bug and `C-z' on the Linux
	console.

1998-02-23 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.4 is released to the beta testers.

1998-02-21 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (after_morecore_hook_exists): Modify dlmalloc tests 
	to also test for Linux libc5.

1998-02-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta27 is released.
	* XEmacs-20.4-pre4 is released.

	* configure.in (doug_lea_malloc): Requires USE_MINIMAL_TAGBITS.
	(--with-gung): Implement it.

	* configure.usage (--with-gung): Document. Turns on
	USE_MINIMAL_TAGBITS and USE_INDEXED_LRECORD_IMPLEMENTATION.
	(--with-term): Remove.
	
	* XEmacs-20.5-beta26 is released.

1998-02-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.4-pre3 is released.

	* Makefile.in: use better feedback while rebuilding finder database.
	Suggested by Stephen J. Turnbull <turnbull@sk.tsukuba.ac.jp>

1998-02-15 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (doug_lea_malloc): Add checking for Doug Lea
	Malloc.

1998-02-14 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (OFFIX_O): Don't use OffiX if no real Xmu support.
	Suggested by Pekka Marjola <pema@iki.fi>

	* XEmacs-20.4-pre2 is released.
	* XEmacs-20.5-beta25 is released.

1998-02-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* INSTALL: Update for Cygwin and Microsoft Windows.

	* README: Update for Microsoft Windows.

1998-02-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.4-pre1 is released.
	* XEmacs 20.5-beta24 is released.

Wed Jan 28 13:41:22 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: add mule-coding target which defines MULE_CODING,
	nothing uses it as yet. add gif objects to msw support. define
	const_is_losing=no for msw. make msw not selected if tty selected.
 	add -lshell32 for dnd support. check for a.out.h rather than
	coff.h

	* lib-src/make-docfile.c: add cygwin support and generalise the
	remaining open calls. IMHO this should really include sysfile.h.

1998-02-03 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta23 is released.

1998-02-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/aliases.ksh: igrep from the shell command line.
	From Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

1998-01-31 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/aliases.ksh: Add `mak' function to create beta.err for
	build-report.
	From Adrian Aichner <aichner@ecf.teradyne.com>
	Suggested by Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

1998-01-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta22 is released.

1998-01-26 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/aliases.ksh: New file. Start tracking useful Maintainer
	XEmacs commands.

1998-01-25 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta21 is released.

Wed Jan 21 10:49:47 1998 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: check for coff.h

1998-01-21 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* configure.in: Added support for `--with-shlib'.

1998-01-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta20 is released.

1998-01-13 Martin Buchholz <martin@xemacs.org>

	* configure.usage: 
	* etc/NEWS: 
	Remove doc for configure-time INFOPATH, no longer used.

	* etc/BETA: Update ftp addresses.
	* etc/INSTALL: Update ftp addresses.
	* etc/MAILINGLISTS: Sync with Emacs 20.2. Update ftp addresses.

	* configure.in:
	* src/config.h.in:
	Define HAVE_INVERSE_HYPERBOLIC using 1 configure test, not 3.

	* lwlib/lwlib.h: 
	* lwlib/lwlib.c: 
	* lwlib/lwlib-config.c: 
	* lwlib/lwlib-Xm.c: 
	* lwlib/lwlib-Xaw.c: 
	* lwlib/lwlib-Xlw.c: 
	* lwlib/config.h.in: 
	* src/menubar-x.c:
	Prepend LWLIB_ to (SCROLLBARS|MENUBARS|DIALOGS)_(MOTIF|LUCID|ATHENA).
	Maintain only one set of variables.

	* etc/xemacs.1: Update author list.

	* Makefile.in (install-arch-dep): Simplify.
	Replace construct `test -d $dir && foo' with 
	`if test -d $dir; then foo; fi'

	* lwlib/xlwmenu.c: 
	* lwlib/xlwscrollbar.c: 
	* lwlib/lwlib-Xlw.c: 
	* lwlib/lwlib-Xm.c: 
	Always assume presence of limits.h (ANSI).

1998-01-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* INSTALL: Updated for recent Mule/package changes.

	* XEmacs 20.5-beta19 is released.

1998-01-12 Damon Lipparelli <lipp@primus.com>

	* Makefile.in: Yow! Fixed paths to install dirs when --prefix !=
	--exec-prefix.

1998-01-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta18 is released.

	* etc/FTP: Update address of what was formerly ftp.ibp.fr.

1998-01-08 Didier Verna <verna@inf.enst.fr>

	* configure.in: Get rid of INFOPATH for configure time.
	* configure.usage (Usage): Ditto.

1998-01-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefine.in: Correct reported amount of disk savings from
	compression.
	From Markus Linnala <maage@cs.tut.fi>

Thu Jan 08 09:42:36 1998  <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: detect and set scrollbars and menubars with
 	MS-Windows more appropriately. Check for sys/un.h to use in
	gnuserv.

1998-01-07 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (progname): Cleanly parameterize XEmacs-specific
	naming.

1998-01-05 Glynn Clements <glynn@sensei.co.uk>

	* lwlib/xlwmenu.c (push_button_draw): use inactive_gc instead of
	inactive_button_gc for menu entries.
	(remap_menubar): ignore the enabled status

1998-01-04 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta17 is released.

	* Makefile.in (finder): Use -vanilla.
	(lisp/finder-inf.el): Ditto.
	(check-features): New target. Do a sanity check prior to
	installation.

1997-01-03 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta16 is released.

1997-12-30 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta15 is released.

1997-12-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (${SUBDIR}): Remove bogus .RECURSIVE dependency.

1997-12-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta14 is released.

1997-12-23 Andy Piper <andyp@parallax.co.uk>

	* configure.in: support for *-pc-cygwin32 config

1997-12-25 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta13 is released.

1997-12-21 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/BETA (Prerequisite): Add cookbook procedures for maintaining 
	package lisp directories.

1997-12-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta 12 is released.

1997-12-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (bitmapdir): Reenable --with-session by default for 
	testing.

1997-12-18 Kyle Jones <kyle_jones@wonderworks.com>

	* etc/Emacs.ad: Don't specify a default toolbar specific
	 background color.

1997-12-18 Kyle Jones <kyle_jones@wonderworks.com>

	* etc/toolbar: Added support for foregroundToolBarColor
	 symbol to most icons. 

1997-12-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* info/dir (File): Skk and Gnats are packaged.

	* PROBLEMS (Note): Update version numbers.

	* etc/BETA: Update version numbers.

	* etc/NEWS: Update version number.

	* info/dir (File): Update version number.

1997-12-16 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta11 is released.

1997-12-14 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Don't bypass graphics library detection
	if the `--with-imagick' option is given to configure.
	: Print autodetected graphics libraries to be linked with Imagick.

	* Makefile.in (lisp/finder-inf.el): Reverse previous change.

1997-12-14 Olivier Galibert <olivier.galibert@mines.u-nancy.fr>

	* Makefile.in (install-arch-indep): Build info files if needed.

1997-12-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (lisp/finder-inf.el): Add dependency on src/.

	* XEmacs 20.5-beta10 is released.

1997-12-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (CPP): Don't add special CFLAGS for ix86/Linux.

1997-12-10 Karl M. Hegbloom <karlheg@bittersweet.inetarena.com>

	* configure.in (autodetect ImageMagick): also look for
 	"X11/magick/magick.h", and if present, define
 	MAGICK_HEADERS_ARE_UNDER_X11

1997-12-11 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (imagick_libs): Add autodetection for freetype
	-lttf library.

1997-12-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta9 is released.

1997-12-06 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta8 is released.

	* info/dir: update for further packaging.
	* configure.in: remove `tree-x' from XEmacs build.

1997-11-29 Jeff Miller <jmiller@smart.net>

	* configure.in: motif menubars need xlwmenu.o

	* updated files in src/ to allow an XEmacs configured for
	 motif menubars to at least compile. Motif menubars are still
	 very broken.

1997-12-05 Aki Vehtari <Aki.Vehtari@hut.fi>

	* etc/refcard.tex: Updated for 20.3

1997-12-02 P E Jareth Hein <jareth@camelot-soft.com>

	* lwlib/xlwscrollbar.c: fixed colormap/visual handling to work
	properly with the information in the core.

	* lwlib/xlwmenu.c: fixed colormap/visual handling to work properly with
	the information in the core, and fixed a potental problem with
	parentage.

1997-12-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/skk/SKK.tut.E (Hint): Fix typos.

1997-12-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (with_session): Properly display flag in configure
	status report.

1997-11-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.usage: Remove documentation of obsolete option
	--with-gif.

1997-11-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta7 is released.

	* configure.in: When testing for -ltiff, fall back on the extra
	libraries -ljpeg, and -lz since some -ltiff's need them.

1997-11-26 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/xlwmenu.c (display_menu): Defer incremental menus properly.
	From Glynn Clements <glynn@sensei.co.uk>

1997-11-25 Kazuyuki IENAGA <ienaga@jsys.co.jp>

	* configure.in: Improve auto detect of libraries ImageMagick rely
	on.

1997-11-23 Jeff Miller <jmiller@smart.net>

	* Energize is dead. Removed ENERGIZE ifdef's from code in lwlib
	 and src. Configure.in modified. --with-energize is no longer a
	 valid configure option.

	* lwlib/Makefile.in.in removed energize support
	* lwlib/lwlib-Xm.c   removed energize support
	* lwlib/lwlib-config.c removed energize support

	* lwlib/energize/*   removed

1997-11-23 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in: Change references of lisp/utils/finder-inf.el to
	lisp/finder-inf.el.

1997-11-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta6 is released.

1997-11-21 Stephen Turnbull <turnbull@sk.tsukuba.ac.jp>

	* configure.usage: Use `--' convention in "usage:" line.

1997-11-20 Stephen Turnbull <turnbull@sk.tsukuba.ac.jp>

	* configure.in: added `with_xfs' to list of boolean features.

1997-11-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3 is released for binary kit building.

1997-11-19 Tor Arntsen <tor@spacetec.no>

	* PROBLEMS: Removed IRIX entry about xemacs core dumps when using
	xemacs dumped on one machine on another. Problem was fixed by 20.3.

1997-11-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/xemacs.1: Document -no-packages, -vanilla.
	Document -h.

1997-11-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.usage: New file.

	* configure.in: Use it instead of monster 10k shell variable.

1997-11-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-pre4 is released.

1997-11-17 Jens-Ulrik Holger Petersen <petersen@kurims.kyoto-u.ac.jp>

	* configure.in (infopath): List "/usr/local/" dirs before "/usr/"
	dirs.

1997-11-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Initialize infodir off of datadir.

	* Makefile.in: Force LANG = C for building.

1997-11-15 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-pre3 is released.
	* XEmacs 20.5-beta5 is released.

1997-11-13 Marc Paquette <marcpa@cam.org>

	* nt/Todo: added a task for support of lisp packages through
	the registry.

1997-11-13 Jonathan Harris <jhar@tardis.ed.ac.uk>

	* Renamed files *w32* to *msw*

	* Changed 'w32' and 'win32' to 'mswindows', and HAVE_W32GUI to
	 HAVE_MS_WINDOWS. Changed files:
	 cus-edit.el, device.el, faces.el, frame.el, msw-faces.el,
	 msw.init.el, igrep.el, dumped-lisp.el, font.el, hippie-exp.el,
	 sysdep.el, console-msw.c, console-msw.h, console.c,
	 device-msw.c, emacs.c, event-msw.c, event-msw.h, event-stream.c,
	 events.c, events.h, faces.c, frame-msw.c, frame.c, general.c,
	 msw-proc.c, objects-msw.c, objects-msw.h, redisplay-msw.c,
	 redisplay.c, symsinit.h, 

	* Didn't change 'win32' in nt.c, nt.h, ntproc.c

	* Deleted w32 build directory since nt build directory now handles
	 X and native mswindows builds.

1997-11-11 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta4 is released.

1997-11-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* info/dir: remove packaged entries.
	From Glynn Clements <glynn@sensei.co.uk>

	* configure.in: Puke and die if NAS sound is selected without X.

1997-11-08 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta3 is released.
	* XEmacs 20.3-pre2 is released.

Wed November 05 23:40:00 1997 <jhar@tardis.ed.ac.uk>

	* w32/xemacs.mak: moved building the DOC file to after the .elcs.

Sun November 01 12:00:00 1997 <jhar@tardis.ed.ac.uk>

	* Files split from nt to new w32 directory:
	 ChangeLog, README, Todo, paths.h, config.h, inc/*, runemacs.c,
	 xemacs.mak.

1997-11-05 Didier Verna <verna@inf.enst.fr>

	* configure.in: Added the --site-prefixes options for the configure
	script. You give a colon or space separated list of prefixes, and 
	subdirectories include/ and lib/ will be added with -I and -L.

1997-11-05 Martin Buchholz <Martin Buchholz <martin@xemacs.org>>

	* configure.in: AIX + gcc fixes.
	 - Don't wrap -B. aixflags changed to start_flags.

1997-11-04 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/lwlib-Xm.c(update_one_menu_entry): Add missing variable.
	From Skip Montanaro <skip@calendar.com>

1997-11-04 Adrian Aichner <aichner@ecf.teradyne.com>

	* etc/TUTORIAL.de:
	Updated copyright information. Translated most of the COPYING
	section. Translated the <<.*>> didactic line.

1997-10-22 Adrian Aichner <aichner@ecf.teradyne.com>

	* etc/TUTORIAL.de: Fixed two issues reported by
	Achim Oppelt <aoppelt@theorie3.physik.uni-erlangen.de>

	* etc/TUTORIAL.de:
	Manually applied rejected patch hunks from Marc Aurel's patch.
	Some more fixes.

	* etc/TUTORIAL.de:
	Applied patches supplied by Marc Aurel <4-tea-2@bong.saar.de>.
	They fix yet more typos and quite a few awkward sentences.

1997-10-21 Adrian Aichner <aichner@ecf.teradyne.com>

	* etc/TUTORIAL.de: Manually merged a few more corrections by
	Carsten Leonhardt <leo@arioch.oche.de>

1997-10-20 Adrian Aichner <aichner@ecf.teradyne.com>

	* etc/TUTORIAL.de:
	Applied patches from Andreas Jaeger <aj@arthur.rhein-neckar.de> to 1.2,
	then merged them with 1.3 via ediff-buffers.
	Andreas found some quite nasty typos still and added many missing commas.

	* etc/TUTORIAL.de: Re-fill-ed paragraphs after patching.

	* etc/TUTORIAL.de: Applied the excellent patches courtesy of
	Carsten Leonhardt <leo@arioch.oche.de>.

1997-11-03 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* Delete etc/TUTORIAL.th because Thai is not supported yet.

1997-11-02 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* etc/TUTORIAL.ko: Renamed from etc/TUTORIAL.kr to fit with ISO
	639 (two letter language code).

	* etc/TUTORIAL.ja: Renamed from etc/TUTORIAL.jp to fit with ISO
	639 (two letter language code).

1997-11-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/CHARSETS: New file imported from Emacs 20.1.

1997-11-02 Kyle Jones <kyle_jones@wonderworks.com>

	* lwlib/lwlib-Xaw.c (xaw_pop_instance): Don't use parent
	 window's coordinates and dimensions to center the
	 dialog box unless its mapped_when_managed property is
	 true. This should avoid the top level widget that the
	 HAVE_SESSION code creates, which is unmapped and
	 useless for this purpose.

1997-11-01 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-pre1 is released.

1997-10-31 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16 is released.

1997-10-31 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta2 is released.

1997-10-30 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (xetest): Eliminate tests for PNG, JPEG,
	TIFF(broken) and replace with test for ImageMagick.

1997-10-30 Kyle Jones <kyle_jones@wonderworks.com>
	
	* etc/Emacs.ad: Added *XlwMenu*highlightForeground entry.
	 Added *XlwMenu*titleForeground entry.

	* lwlib/xlwmenu.h: Added string macro declarations for
	 titleForeground and highlightForeground properties.

	* lwlib/xlwmenuP.h: Added struct fields for title and
	 highlight colors.

	* lwlib/xlwmenu.c: Added initialization and usage code
	 for the new titleForeground and highlightForeground
	 properties.

1997-10-29 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* etc/HELLO: Add Czech.

	* etc/HELLO: Delete Amharic, Thai and Tigrigna.

1997-10-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta94 is released.

1997-10-28 Andreas Jaeger <aj@arthur.rhein-neckar.de>

	* configure.in: Correct last patch for berkdb.

1997-10-28 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta93 is released.

1997-10-27 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lib-src/make-path.c:
	* lib-src/digest-doc.c:
	* lib-src/gnuslib.c: Always include config.h before system headers
	* configure.in: Improve AIX configure support
	 - NON_GNU_CC defaults to `xlc'
	 - CFLAGS defaults to "-O3 -qstrict -qlibansi -qinfo -qro 
	  -qmaxmem=20000"
	 - check for sin instead of sqrt in -lm to avoid xlc internal error
	 - Detect -li18n for use with Motif
	 - Move weird AIX static linking flags from s&m files to configure.in
	 - use #pragma instead of -ma flag to avoid compiler warnings

1997-10-25 Kyle Jones <kyle_jones@wonderworks.com>

	* lwlib/xlwmenu.c: Use XtRDimension in place of
	 XmRHorizontalDimension in shadowThickness resource
	 declaration.

	* lwlib/xlwmenu.c (label_button_draw): Use the button_gc
	 color as the foreground for selected entries.

	* lwlib/xlwmenu.c (push_button_draw): Use the button_gc
	 color as the foreground for selected entries.

	* lwlib/xlwmenu.c (toggle_decoration_height): Force
	 height to be minimum of 2x the shadow thickness.

1997-10-24 Andreas Jaeger <aj@arthur.rhein-neckar.de>

	* configure.in: Don't choke on Berkeley DB 2.x.

1997-10-24 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta92 is released.

1997-10-21 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (lisp/utils/finder-inf.el): Don't force rebuild if
	it already exists (use `make finder' to force rebuild).

1997-10-18 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

    * XEmacs 20.3-beta91 is released. 

1997-10-16 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* etc/NEWS: document changed package load semantics.

1997-10-15 Olivier Galibert <olivier.galibert@mines.u-nancy.fr>

	* configure.in: Removed -Olimit=2000 from cc for IRIX.

1997-10-12 Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

	* configure.in (null_string): Added AC_SUBST(infodir_user_defined)
 	and removed backquoted echo statement from the infopath report line.

1997-10-15 Olivier Galibert <olivier.galibert@mines.u-nancy.fr>

	* configure.in: Added detection of the declaration of the timezone
 	variable in system files. Defines HAVE_TIMEZONE_DECL if yes.


1997-10-15 Olivier Galibert <olivier.galibert@mines.u-nancy.fr>

	* config.h.in: Add HAVE_TIMEZONE_DECL for detection of declaration
 	of the timezone variable in system headers.

	* systime.h: Use HAVE_TIMEZONE_DECL.

1997-10-14 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (all_widgets): Don't allow configuration of
	--with-mule if Mule lisp hasn't been installed.

1997-10-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Remove `site-lisp' from list of directories to
	make symbolic links for.

	* XEmacs 20.3-beta90 is released.

1997-10-12 Glynn Clements <glynn@sensei.co.uk>

	* info/dir: Cosmetic changes to info/dir

1997-10-13 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* etc/NEWS: Updates

1997-10-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.5-beta1 is released.

	* XEmacs 19.16-pre9 is released.

	* XEmacs 19.16-pre8 is released.

1997-10-11 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta28 is released.

	* Makefile.in (src/paths.h): Update PATH_INFOPATH
	(infopath): New shell variable.
	(infopath_user_defined): Ditto.

	* configure.in (infodir_user_defined): Spelling fixes.

1997-10-10 Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

	* configure.in: added options and option help docs for infopath
 	and lockdir
	* '' added a line to the report for infopath and lockdir

	* etc/NEWS: Draft entry for the info changes.

1997-10-10 Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

	* Makefile.in.in (INFOPATH): Added variable and put it into
 	DUMPENV.

1997-10-11 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* packages/info/localdir: New directory and file.

	* packages/README: New directory & file.

1997-10-10 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* Makefile.in: Add `make configure' target

	* etc/BETA: 
	 - remove Chuck as contact name
	 - random small improvements
	 - remove I/me references - the message should be that XEmacs
	  maintenance is an inclusive community effort.

1997-10-10 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/BETA (Prerequisite): Add further documentation for
	package installation.

1997-10-07 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-pre7 is released.

1997-10-05 Damon Lipparelli <lipp@aa.net>

	* Makefile.in (install-arch-dep, install-arch-indep): Move the
	commands for symlink'ing the system-independent bits into the
	system-dependent directory structure from "install-arch-indep" to
	"install-arch-dep".

1997-10-06 Jens-Ulrik Holger Petersen <petersen@kurims.kyoto-u.ac.jp>

	* Makefile.in (blddir): variable from "configure".
	(finder): use it.

1997-10-05 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (GENERATED_LISP): New variable.
	(all): Force dependency on finder-inf.el.
	(lisp/utils/finder-inf.el): new rule.

1997-10-04 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-pre6 is released.

1997-10-04 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta27 is released.

1997-10-03 Damon Lipparelli <lipp@primus.com>

	* Makefile.in (install-arch-indep): When --prefix !=
	--exec-prefix, symlink the system-independent bits into the
	system-dependent directory structure (rather than the other way
	around).

1997-10-03 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lib-src/etags.c: etags 12.28 + prototypization
	* INSTALL: Better document --site-runtime-libraries 
	* src/scrollbar-x.c (x_update_scrollbar_instance_status): 
	 FIX: M-x scroll-left; horizontal scrollbar appears; drag it
	 left; scrollbar disappears; keyboard inoperative.
	* configure.in: Remove left-over references to *_switch_x_*
	 - NAS libaudio is part of $libs_x, not $LIBS

1997-10-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta26 is released.

1997-09-30 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta25 is released.

	* Makefile.in (install-arch-dep): Install the `Installation' for
	future reference.

	* etc/BETA: Document existence of `Installation' file.
	- Document requirement of rebuilding finder-inf.el when building
	from the full tarball.
	
	* Makefile.in (top_distclean): Remove finder-inf.el*.

	* configure.in (use_union_type): Default to "yes".

1997-09-29 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Add tiff autodetection

1997-09-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/xlwmenu.c: Add bounds checking.
	Check error return on XmStringGetLtoR.

1997-09-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta24 is released.

1997-09-27 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* Makefile.in (custom-loads): New target.

1997-09-24 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/BETA (XEmacs 20.3 packages): Added explanation of package
	hierarchy.

1997-09-23 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/xlwmenu.c: Fix compilation problem with USE_XFONTSET.
	From Kazuyuki IENAGA <ienaga@jsys.co.jp>

1997-09-22 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-pre4 is released.

1997-09-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta23 is released.

1997-09-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-pre3 is released.

1997-09-18 Colin Rafferty <craffert@ml.com>

	* etc/NEWS: Various spelling corrections and some grammar
		 corrections (which/that).

1997-09-19 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* src/redisplay-tty.c: Fix crashes with non-7bit tty escape
	sequences (needs more testing).
	* */Makefile*: 
	- Cleanup man/*/Makefile for consistency.
	- use $(MAKEFINFO), $(TEXI2DVI), etc...
	- Make combination --with-srcdir + Sun make work properly.
	- Change construct: test -d $${dir} || mkdir $${dir} 
	  --> if test ! -d $${dir}; then mkdir $${dir}; fi
	* lisp/x11/x-win-sun.el: Fix remaining glitches with
	re-mappings of Sun function keys.
	* configure.in: Detect libXaw AFTER libXpm to support libXawXpm.
	* man/internals/internals.texi: Fix makeinfo compilation error.

1997-09-17 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta22 is released.

1997-09-16 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta21 is released.

	* XEmacs 19.16-pre2 is released.

1997-09-13 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta20 is released.

1997-09-11 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Use `PATH' for options that take multiple dirs.
	- Fix test for $PWD == `pwd`
	- Prefer autodetected X11R6 to X11 so that broken HP and Linux
	systems can work. (untested)

	* lisp/cl/cl.el: Fix `loop' indentation to be same as `defun'.
	* lisp/prim/dumped-lisp.el: cl-extra and cl-seq always end up
	being autoloaded - let's make them part of the core.

	* lisp/x11/x-compose.el:
	* lisp/x11/x-init.el:
	* lisp/x11/x-win-sun.el:
	* lisp/x11/x-winxfree86.el:
	* src/device-x.c:
	* src/event-Xt.c:
	- Yet another rewrite of key handling (not the last, though)
	- x-keysym-on-keyboard-p is much faster.
	- x-keysym-on-keyboard-sans-modifiers-p introduced.
	- x-keysym-hashtable introduced.
	- allow X11R4 libs to guess keysyms on X11R5 servers.
	- A better workaround for the bug that some Xlibs generate 
	 Multi_key a adiaeresis when pressing Multi_key a "
	
	* src/dgif_lib.c: Make sure size_t is defined before using it.

1997-09-12 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	XEmacs 19.16-pre1 "Queens" is released.

1997-09-08 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Reverse package-path.
	From Colin Rafferty <craffert@ml.com>

1997-09-02 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta19 is released.

	* Makefile.in (finder): New target.

1997-08-29 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-beta91 is released.

1997-08-25 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/apel/emu-x20.el (mime-charset-coding-system-alist):
	iso-2022-jp-2 is defined as coding-system.

	* lisp/mule/mule-coding.el: Rename `iso-2022-ss2-{7|8}' ->
	`iso-2022-{7|8}bit-ss2' to sync with Emacs 20.0.96.

	(iso-2022-jp-2): New coding system.

1997-08-23 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/prim/about.el (about-maintainer-glyph): Fix problem with
	jka-compr.el.

1997-08-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.16-beta90 is released.

1997-08-16 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta18 is released.

1997-08-11 Karl M. Hegbloom <karlheg@inetarena.com>

	* etc/NEWS: add a section telling about the Info changes.

1997-08-09 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta17 is released.

1997-08-07 Jan Vroonhof <vroonhof@math.ethz.ch>

	* etc/gnuserv.1: Described Hrvoje's mods in manpage

1997-08-09 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in:
	- use-system-malloc renamed to with-system-malloc.
	- config.el reimplemented for improved accuracy.
	- new variable `blddir' introduced for informational purposes.
	* lib-src/config.values.in: new config.el implementation
	* lib-src/config.values.sh: new config.el implementation
	* lisp/modes/pascal.el: Sync with GNU Emacs, fix infloop problem 
	(thanks to Espen Skoglund, pascal.el maintainer)
	* src/chartab.c: maintainability improvements.
	* src/mule-coding.c: FIX for: editing DOS files with ISO2022*
	coding systems results in extra CR's inserted into file on saving.

1997-08-06 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Crash & burn if db-2 is detected.
	From Soren Dayton <csdayton@cs.uchicago.edu>

1997-07-31 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta16 is released.

1997-07-31 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: --with-x11=no --> --with-xface=no
	* lisp/efs/dired-xemacs.el: Rationalize mouse file functions
	* src/input-method-xlib.c: Allow xemacs to connect to kinput2
	* event-Xt.c: Fix crashes when no input context available.
	* src/mule-coding.c: Use enum eol_type instead of int consistently
	* regex.c: Use (void *) 0 instead of NULL in varargs function calls
	* src/s/freebsd.h: Wrap #include X11/Xlocale.h inside #ifndef
	NOT_C_CODE

1997-07-27 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/BETA: Update patching instructions.

1997-07-26 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta15 is released.

1997-07-25 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/xlwscrollbar.c: Add debug malloc support.
	* lwlib/xlwmenu.c: Ditto.
	* lwlib/lwlib-utils.h: Ditto.

	* configure.in (null_string): Add --use-debug-malloc option.

1997-07-21 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* info/dir (Packages): Remove AUCTeX, Gnus and Message manuals.

1997-07-20 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (install-arch-indep): Create required links when
	prefixdir != execdir.

1997-07-19 SL Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta14 is released.

1997-07-19 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* src/fns.c (require): Print messages when loading a file as a
	result of require.
	
	* configure.in:
	* lisp/utils/config.el:
	* lib-src/config.values: 
	- new file created and installed by building.
	- Allow configuration time values to be queried by the lisp code.

	* configure.in:
	- check for alloca in libPW on hpux.
	- Redo --with-clash-detection
	- need to check for termios and friends even if with-tty=no.
	- Always define SIGNALS_VIA_CHARACTERS if HAVE_TERMIOS
	- better quoting for AIX_SMT_EXP (untested)
	- gcc flags now default to "-g -O2 -Wall -Wno-switch"

	* *.[ch]: more warning elimination

	* src/input-method*.c:
	* src/s/freebsd.h:
	- remove freebsd ifdefs from C code.

	* src/specifier.c:
	- fix Fdisplay-table-specifier-p

1997-07-13 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta13 is released.

	* info/dir (Packages): Integrate texinfo manual for PH.

1997-07-10 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

 	* extents.c (print_extent): Print correctly.
	
1997-07-13 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (CPP): Add -Wall to default gcc CFLAGS.

1997-07-11 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* *Makefile*: More cleanup.
	- MAKE CFLAGS=-foo now works with recursive invocations on old makes
	- Nuke ld_call_shared from s&m files
	- Nuke src/s/*-static.h
	- Nuke Solaris and DEC OSF static build support.
	- Nuke SHORTNAMES
	- Nuke libmld
	- CLASH_DETECTION configurable, off by default.

	* *.[ch]: Warning elimination, code cleanup, some 64-bit
	safeguarding.

	* sol2.h: More bullet-proofing for Sun bugs in header files.

	* lib-src/etags.c: etags version 12.19.

	* lisp/x11/x-select.el:
	* src/xselect.c: Try STRING if selection owner couldn't convert
	COMPOUND_TEXT. 

	* src/*.c: Change defalt to default_, and in general allow
	doc-snarfing functions to recognize and ignore trailing `_'

	* src/*.[ch]: Introduce XVECTOR_DATA and XVECTOR_LENGTH macros and 
	convert source code to use them consistently.

1997-07-08 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta12 is released.

1997-07-08 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Set options differently, depending on beta-ness of 
	build tree.
	* *Makefile*: Clean up *clean: targets, esp. Steven's beloved
	distclean.

1997-07-08 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* pkg-src/tree-x/Makefile.in.in (xoobr): Pass CFLAGS to the
	linker.
	From Olivier Galibert <Olivier.Galibert@mines.u-nancy.fr>

1997-07-07 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* pkg-src/tree-x/Makefile.in.in (distclean): Add target.

1997-07-06 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/lwlib-Xm.c (xm_update_one_value): Hand application of mrb
	fix. Restoration of lossage from beta10->beta11 upgrade.

	* XEmacs 20.3-beta11 is released.

1997-07-08 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/language/english.el: Add quail-british for British.

	* lisp/language/european.el: Register input-method for various non
	quail-latin-1 methods.

1997-07-05 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lib-src/getopt*.c: Don't redefine const - let configure do that.

	* configure.in: Better behavior for `configure --with-gcc=no'
	- Autodetect ulimit.h
	- Remove broken SunOS4 kludge for libXmu
	- Autodetect usleep

	* src/s/sol2.h: Support gcc on various Solaris releases.
	
	* lib-src/*.c: Ansify prototypes.

	* lisp/prim/files.el: Optimize auto-mode-alist.

	* pkg-src/tree-x/Makefile.in.in: `make distclean' now works
	- `make install' now works.
	- dependencies updated.

	* pkg-src/tree-x/*.[ch]: Fix compile warnings.
	- Replace uses of XtVa* with non-varargs variants.

1997-07-01 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/modes/image-mode.el: Add `image-maybe-restore' to
	`change-major-mode-hook'.

	* lisp/modes/image-mode.el (image-maybe-restore): New function.

	* src/glyphs.c (make_string_from_file): must protect from
	`format-alist'.

1997-06-30 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* pkg-src/tree-x/Makefile.in.in (INSTALL): Add configure written
	variable.

1997-06-29 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (CPP): Correct typo `print-lib-gcc-file-name'
	should be `print-libgcc-file-name'
	From Katsumi Yamaoka <yamaoka@ga.sony.co.jp>
	
	* XEmacs 20.3-beta10 is released.

1997-06-29 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/language/chinese.el: Add chinese-isoir165 (CCITT Extended
	GB).

	* lisp/language/chinese.el: Modify charset DOC-strings for CNS
	11643 to be more detailed.

	* lisp/language/arabic.el: Rename `arabic-0', `arabic-1' and
	`arabic-2' to `arabic-digit', `arabic-1-column' and
	`arabic-2-column' to sync with Emacs/mule-19.34.94-zeta.

	* src/mule-charset.c: Modify charset DOC-strings to be more
	detailed.

	Use BOX DRAWINGS characters of JIS X0208.

1997-06-28 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/apel/richtext.el: Add autoload comments for
	`richtext-encode' and `richtext-decode'.

	* lisp/prim/format.el (format-alist): Add `text/richtext'.

	* lisp/tl/chartblxmas.el: New file.

	* lisp/x11/x-menubar.el (default-menubar): Add "Show character
	table" for MULE menu.

	* lisp/apel/emu.el: Check richtext.el is bundled.

	* lisp/tl/char-table.el (view-charset): New command.

	* lisp/tl/char-table.el: Rename some functions.

	* lisp/packages/hexl.el (hexl-mode-exit): Run
	`hexl-mode-exit-hook'.

	* lisp/x11/x-menubar.el (default-menubar): Fix "Describe language
	support" and "Set language environment" of mule menu.

	* lisp/apel/file-detect.el: Add autoload comments for function
	`add-path', `add-latest-path', `get-latest-path',
	`file-installed-p', `exec-installed-p', `module-installed-p' and
	variable `exec-suffix-list'.

	* lisp/prim/format.el (format-alist): Add image/jpeg, image/gif,
	image/png and image/x-xpm.

	* lisp/modes/image-mode.el: New file.

1997-06-27 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/tm/tm-ew-e.el (tm-eword::encode-string-1): avoid infinite
	loop caused by long non-encoded-word element. (cf. [tm-en:1356])

	(mime/field-encoding-method-alist): Add "Message-ID" as ignored.

1997-06-25 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta9 is released.

	* Makefile.in (dist): Make `make dist' work for me.

1997-06-25 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in:
	- Change "t" to tabs in sed commands
	- Add /g to sed substitition commands when appropriate
	- Change XtVa[SG]etValue to Xt[SG]etValue
	- Make version variables into Lisp_Objects.

1997-06-19 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* src/config.h.in:
	* configure.in:
	- Autodetect X defines using xmkmf.
	- Compute rpath on *bsd* systems as well.
	- rewrite PRINT_VAR m4 macro.
	- detect sizes of void* and long long for future use by unex*.c
	* regex.c: _GNU_SOURCE may be defined by config.h; don't redefine.

1997-06-24 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/language/arabic.el: moved from lisp/mule/arabic-hooks.el.

	* lisp/mh-e/mh-e.el (mh-get-new-mail): Decode output as
	`mh-folder-coding-system'.

1997-06-24 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/language/ethio-util.el: imported from
	Emacs/mule-19.34.94-zeta.

	* lisp/language/arabic-util.el: moved from lisp/mule/arabic.el;
	repair Arabic characters.

1997-06-24 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lib-src/update-autoloads.sh: Search lisp/mule/.

	* etc/HELLO: final byte for ethiopic was changed to sync with
	Emacs/mule-19.34.94-zeta.

	* lisp/x11/x-menubar.el: Fix "Describe language support" and "Set
	language environment" of Mule menu.

	* lisp/language/visual-mode.el: moved from mule/.

	* lisp/language/ethiopic.el: Modify for XEmacs.

	* lisp/language/cyrillic.el: Modify DOC-string of koi8-r; Fixed
	problem of setting for `language-info-alist' about koi8-r.

	* lisp/mule/auto-autoloads.el: Enable auto-autoloads.el for mule/.

	* lisp/mule/mule-util.el: New file (imported from
	Emacs/mule-19.34.94-zeta).

	* lisp/mule/mule-misc.el: Function `truncate-string-to-width' was
	moved to mule-util.el.

	* lisp/prim/dumped-lisp.el, lisp/mule/mule-load.el:
	lisp/mule/arabic-hooks.el was moved to lisp/language/arabic.el;
	lisp/mule/arabic.el was moved to lisp/language/arabic-util.el; Use
	lisp/language/ethiopic.el instead of lisp/mule/ethiopic-hooks.el;
	Use lisp/language/ethio-util.el instead of lisp/mule/ethiopic.el.

	* lisp/mule/mule-coding.el (coding-system-docstring): New alias to
	emulate Emacs/mule-19.34.94-zeta function.

	* lisp/mule/mule-cmds.el: modified to sync with
	Emacs/mule-19.34.94-zeta (mule-prefix was changed to "C-x C-m")

	(set-language-info): Add to "Describe Language Support" and "Set
	Language Environment" menu.

	* lisp/mule/mule-charset.el: Function `compose-region' and
	`decompose-region' were moved to mule-util.el.

	* lisp/leim/quail.el: modify to sync with latest quail.el of
	Emacs/mule in ETL.

	(quail-toggle-mode-temporarily): check `quail-conv-overlay'.

	(quail-map-p): Use `characterp' instead of `integerp'.

1997-06-23 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/NEWS (Commands): Various updates by Hrvoje Niksic.

1997-06-21 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in: Missing FRC.info.
	(install-arch-dep): Add missing backslash.
	From Glynn Clements <glynn@sensei.co.uk>

	* XEmacs 20.3-beta8 is released.

1997-06-20 Olivier Galibert <Olivier.Galibert@mines.u-nancy.fr>

	* lwlib/lwlib-Xaw.c, lwlib/lwlib-Xlw.c, lwlib/lwlib-Xm.c,
	lwlib/lwlib.c: Make 64 bit clean.
	
1997-06-20 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/gnuserv.1: Updates and cleanup.
	From Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

1997-06-19 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in:
	- Autodetect X defines using xmkmf.
	- Compute rpath on *bsd* systems as well.
	- rewrite PRINT_VAR m4 macro.
	- detect sizes of void* and long long for future use by unex*.c

1997-06-18 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* */Makefile.in.in: Another rewrite
	Make makefiles immune from being mangled by various cpp
	implementations by quoting non-preprocessor directive lines. 
	- random cleanup
	- Use $(RM) and $(pwd) macros consistently
	- Add dependencies for balloon-help source files
	- Use getcwd by default instead of getwd.
	* lwlib/config.h: Now includes src/config.h
	* lwlib/*.c: Use config.h, but DON'T use Xos.h
	* lib-src/*.c: Fix compiler warnings
	* lisp/version.el:
	- Put version information in version.sh instead of version.el

Wed Jun 18 16:41:43 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (CPP): Remove hardcoding of -L/usr/local/lib
	-I/usr/local/include.

1997-06-14 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta7 is released.

1997-06-12 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/TUTORIAL (things): Synched by Hrvoje Niksic with previous
	XEmacs version.

1997-06-13 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/gnus/smiley.el (smiley-deformed-regexp-alist): Modify
	regexp for horizontal smiley faces.
	(smiley-nosey-regexp-alist): Add horizontal smiley faces.

	* lisp/leim/quail.el (quail-get-translation): Don't use
	`string-to-vector' for XEmacs.

1997-06-13 Gary D. Foster <Gary.Foster@corp.Sun.COM>

	* lisp/modes/*.el: Removed all "\177" bindings that were
	 previously commented out and normalized everything vis a vis
	 'backspace and 'delete keysyms.
	* lisp/packages/*.el: Normalized all the "\177" bindings
	* lisp/modes/cperl-mode.el: Created cperl-electric-delete function 
	 which is a "smart" version of the cperl-electric-backspace
	 function (it honors the desired delete direction). Bound it to
	 'delete and the electric-backspace to 'backspace.
	* lisp/packages/pending-del.el: Added cperl-electric-backspace and 
	 cperl-electric-delete to the 'supersede list.

1997-06-11 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-b6 is released.

	* configure.in (GNU_MALLOC): Check for (-l)PW instead of (-l)-lPW.
	Suggested by Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

1997-06-11 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* src/Makefile.in: 
	* lwlib/Makefile.in: 
	* lib-src/Makefile.in: 
	* Makefile.in: More Makefile cleanup
	- add .PHONY targets where necessary
	- remove most builtin rules using .SUFFIXES
	- -lXau only gets used for linking gnuserv binaries
	- No VPATH for root Makefile
	- remove gcc v1 support
	* configure.in: 
	- A new test to autodetect need to define NARROWPROTO,
	 needed by XFree86
	- Consistently use idiom foo=`echo '' $foo | sed -s 's:^ ::' -e ...`
	- Immediately exit if SIZEOF_* tests fail.
	- Check for libPW
	- Use more sophisticated Xpm test that confirms xpm.h and libXpm
	 are in sync.
	* src/s/linux.h: 
	* src/m/intel386.h: Yet another attempt to clean up linux defines.

1997-06-10 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lib-src/pop.c: Correct incantation for pop.h.
	From Martin Buchholz <mrb@Eng.Sun.COM>

Tue Jun 10 15:11:16 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (beta): Correct test looking for Beta number.

1997-06-11 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* src/Makefile.in.in, mule/language/misc-lang.el,
	mule/mule-load.el, mule/ipa-hooks.el: Use
	lisp/mule/language/misc-lang.el instead of lisp/mule/ipa-hooks.el;
	mule/ipa-hooks.el was deleted.

1997-06-10 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* Use lisp/mule/language/thai-util.el instead of
	lisp/mule/thai.el.

	* lisp/custom/wid-edit.el: Add widget `coding-system' for mule.

	* lisp/mule/thai-hooks.el, lisp/mule/mule-load.el: Use
	lisp/mule/language/thai.el instead of lisp/mule/thai-hooks.el.

	* lisp/mule/language/thai.el: modified for XEmacs.

1997-06-09 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/mule/mule-load.el, src/Makefile.in.in: Use
	lisp/mule/language/chinese.el, lisp/mule/language/cyrillic.el,
	lisp/mule/language/european.el, lisp/mule/language/greek.el,
	lisp/mule/language/japanese.el and lisp/mule/language/korean.el
	instead of lisp/mule/chinese-hooks.el,
	lisp/mule/cyrillic-hooks.el, lisp/mule/european-hooks.el,
	lisp/mule/greek-hooks.el, lisp/mule/japanese-hooks.el and
	lisp/mule/korean-hooks.el.

	* lisp/mule/language/*.el was imported from
	Emacs/mule-19.34.94-zeta.

	* Use lisp/mule/language/china-util.el instead of
	lisp/mule/chinese.el.

1997-06-08 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/apel/emu-x20.el (mime-charset-coding-system-alist):
	iso-8859-1, hz-gb-2312, cn-gb-2312, gb2312, cn-big5 and koi8-r
	were defined as coding-system.

1997-06-08 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* etc/smilies/Face_smile.xbm, etc/smilies/Face_weep.xbm,
	etc/smilies/Face_ase2.xbm, etc/smilies/Face_ase3.xbm,
	etc/smilies/Face_ase.xbm: Add Japanese smiley faces.

1997-06-07 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/gnus/smiley.el (smiley-deformed-regexp-alist): Add Japanese
	smiley faces.

1997-06-10 Gary D. Foster <Gary.Foster@corp.sun.com>
	
	* lisp/modes/view-less.el: Changed \177 bindings to 'delete
	* lisp/modes/help.el: Changed \177 bindings to 'delete

1997-06-10 Gary D. Foster <Gary.Foster@corp.sun.com>

	* lisp/prim/keydefs.el: Changed all 'delete key bindings to point to
	 the `backward-or-forward-foo' functions.
	* lisp/prim/simple.el:
	- Renamed `delete-erases-forward' to `delete-key-deletes-forward'.
	- Removed `backspace-or-delete-hook'
	- Renamed `backspace-or-delete' to `backward-or-forward-delete-char'
	- Added functions: `backward-or-forward-kill-word'
	 `backward-or-forward-kill-sentence'
	 `backward-or-forward-kill-sexp'
	- Removed the zmacs hacks from all the `b-or-f-foo' functions and
	 began playing nicely with pending-del.
	* lisp/modes/cc-mode.el:
	* lisp/modes/cperl-mode.el: Fixed references to delete functions
	 to use the new names.
	
1997-06-09 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-b5 is released.

1997-06-08 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/NEWS: Updates for early beta20.3 stuffs.
	From Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

1997-06-05 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-b4 is released.

1997-06-04 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* src/*/*.h: Remove definitions of HAVE_UNION_WAIT, in accordance
	with new Autoconf 2 mechanisms.
	* src/syswait.h:
	* src/sysdep.c:
	* src/process.c: Use only Posix.1 sys/wait.h-defined symbols

	* src/s/netbsd.h: complete rewrite, use ORDINARY_LINK, #ifdef out
	old cruft that can be obtained from system header files.
	* lib-src/getopt*: Synch with FSF, remove compiler warnings.
	
	* lib-src/b2m.c: 
	* src/gifalloc.c: 
	* lib-src/gnuslib.c: 
	* lib-src/profile.c: 
	* lib-src/movemail.c: Fix compiler warnings
	
	* lib-src/Makefile.in.in: Remove unused -DCONFIG_BROKETS flag
	- Fix up compile flags for new etags version

	* etc/NEWS: 
	* etc/etags.1: 
	* man/xemacs/programs.texi: 
	* lib-src/etags.c: Upgraded to etags 12.11

	* src/config.h.in: Fix inline keyword support
	
	* configure.in: Use a different mechanism for removing extra white 
	space. Avoid using foo=`echo $bar`, which loses with various echos.
	- new M4 macro XE_SPACE(var, words...)
	- Use autoconf 2's AC_HEADER_SYS_WAIT
	- Check for Xpm-XpmFree instead of Xpm-XpmReadFileToData to avoid
	linking with losing Xpm implementations
	- Check for correct wnn4 lib symbols
	- Only link with inline.o when using gcc
	- Support inline keywords inline, __inline, __inline__
	- Ultrix now implies have_mmap=no
	- Sun sound in non-standard dirs now works
	- --native-sound-lib no longer ignored on HP & SGI
	- gpm configure tests moved after curses configure tests

1997-06-04 Gary D. Foster <Gary.Foster@corp.sun.com>

	* lisp/modes/cc-mode.el: Modified `c-electric-delete' to honor the 
	 desired delete direction in both normal and "hungry" modes.
	* lisp/modes/cperl-mode.el: Modified `cperl-electric-backspace' to 
	 honor the desired delete direction.
	
1997-05-30 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Automagically compute -R path for gcc

1997-05-30 Gary D. Foster <Gary.Foster@corp.sun.com>

	* lisp/vm/vm-vars.el: Fixed delete key binding to call
	 `vm-scroll-down'
	
Thu May 29 15:35:07 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Add support for Solaris2.6 -z ignore linker flags

1997-05-29 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Replace standard Autoconf MMAP test with Neal
	Becker's replacement, hacked somewhat.

1997-05-16 Gary D. Foster <Gary.Foster@corp.sun.com>

	* lisp/prim/simple.el: Created `backspace-or-delete' function and
	 `backspace-or-delete-hook'
	* lisp/prim/keydefs.el: Changed \177 bindings to point to new
	 delete function.
	* lisp/modes/*.el: Removed conflicting \177 bindings.
	* lisp/modes/cc-mode.el: Modified `c-electric-delete' to use new
	 delete bindings.
	* lisp/modes/cperl-mode.el: Modified `cperl-electric-backspace' to 
	 use new delete bindings.
	
1997-06-03 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/x11/x-menubar.el (default-menubar): Add menu for Mule.

	* lisp/mule/mule-cmds.el: Menu for XEmacs were moved to
 	x11/x-menubar.el.

1997-06-03 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/leim/quail.el: to avoid compiling warnings about
 	overlay.el.

1997-06-03 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/leim/quail.el: to sync with quail.el of
 	Emacs-19.34.94-zeta.

	* lisp/leim/quail/ziranma.el, lisp/leim/quail/tonepy.el,
 	lisp/leim/quail/py.el, lisp/leim/quail/qj.el,
 	lisp/leim/quail/sw.el, lisp/leim/quail/ccdospy.el,
 	lisp/leim/quail/punct.el, lisp/leim/quail/4corner.el,
 	lisp/leim/quail/symbol-ksc.el, lisp/leim/quail/ethiopic.el,
 	lisp/leim/quail/hanja.el, lisp/leim/quail/quick-cns.el,
 	lisp/leim/quail/tsangchi-cns.el, lisp/leim/quail/lrt.el,
 	lisp/leim/quail/tsangchi-b5.el, lisp/leim/quail/devanagari.el,
 	lisp/leim/quail/japanese.el, lisp/leim/quail/quick-b5.el,
 	lisp/leim/quail/punct-b5.el, lisp/leim/quail/qj-b5.el,
 	lisp/leim/quail/py-b5.el, lisp/leim/quail/ctlau.el,
 	lisp/leim/quail/ctlaub.el, lisp/leim/quail/ecdict.el,
 	lisp/leim/quail/array30.el, lisp/leim/quail/hangul3.el,
 	lisp/leim/quail/hanja-jis.el, lisp/leim/quail/cyrillic.el,
 	lisp/leim/quail/etzy.el, lisp/leim/quail/greek.el,
 	lisp/leim/quail/ipa.el, lisp/leim/quail/lao.el,
 	lisp/leim/quail/zozy.el, lisp/leim/quail/viqr.el,
 	lisp/leim/quail/latin.el, lisp/leim/quail/thai.el,
 	lisp/leim/quail/hangul.el: quail of LEIM for Emacs-19.34.94-zeta.

1997-06-02 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* mule/korean.el was abolished because it seems not to be used.

	* mule/japanese.el was abolished because it seems not to be used.

1997-06-01 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/tm/gnus-mime-old.el was abolished because XEmacs 20.3 has
 	Gnus 5.4.

	* lisp/tm/tm-edit.el: updated to 7.108.

	* lisp/tm/tm-view.el: updated to 7.83.

	* lisp/leim/quail.el: modified for XEmacs.

	* lisp/mule/mule-load.el, lisp/mule/mule-process.el: delete
 	mule-process.el because it is not used.

	* lisp/mule/european.el was abolished because it seems not to be
 	used.

	* lisp/mule/mule-load.el: must load mule-cmds before setting for
 	language-environment.

	* lisp/mule/european-hooks.el: Modified for LEIM.

	* lisp/mule/mule-cmds.el: Uncomment key definition for
 	`toggle-input-method'.

	* lisp/mule/mule-init.el: Comment out about `mule-keymap' (moved
 	to mule-cmds.el).

	* lisp/mule/mule-cmds.el: Uncomment about `mule-keymap' (moved
 	from mule-init.el).

	* lisp/tl/tl-atype.el: Don't require tl-str.

	* lisp/tl/tl-atype.el: Use atype.el of APEL.

	* lisp/tl/tl-list.el: Use alist.el of APEL.

1997-05-31 MORIOKA Tomohiko <morioka@jaist.ac.jp>

	* lisp/tl/richtext.el, lisp/tl/emu-x20.el, lisp/tl/emu-xemacs.el,
 	lisp/tl/emu.el, lisp/tl/emu-e19.el: moved to apel/.

	* lisp/tl/file-detect.el, lisp/tl/filename.el: replaced by APEL's.

	* lisp/mu/std11-parse.el, lisp/mu/std11.el: moved to apel/.

	* lisp/leim/quail.el: Add new quail.el (imported from Emacs
 	19.34.94-epsilon).

	* lisp/leim/skk/skkdic.el: delete skkdic.el temporary because
 	XEmacs can not compile it.

	* lisp/leim/skk/skkdic.el, lisp/leim/quail/zozy.el,
 	lisp/leim/quail/ziranma.el, lisp/leim/quail/viqr.el,
 	lisp/leim/quail/tsangchi-cns.el, lisp/leim/quail/tsangchi-b5.el,
 	lisp/leim/quail/symbol-ksc.el, lisp/leim/quail/thai.el,
 	lisp/leim/quail/tonepy.el, lisp/leim/quail/quick-cns.el,
 	lisp/leim/quail/sw.el, lisp/leim/quail/qj-b5.el,
 	lisp/leim/quail/qj.el, lisp/leim/quail/quick-b5.el,
 	lisp/leim/quail/py-b5.el, lisp/leim/quail/py.el,
 	lisp/leim/quail/lao.el, lisp/leim/quail/latin.el,
 	lisp/leim/quail/lrt.el, lisp/leim/quail/punct-b5.el,
 	lisp/leim/quail/punct.el, lisp/leim/quail/hanja-jis.el,
 	lisp/leim/quail/hanja.el, lisp/leim/quail/ipa.el,
 	lisp/leim/quail/japanese.el, lisp/leim/quail/hangul3.el,
 	lisp/leim/quail/etzy.el, lisp/leim/quail/greek.el,
 	lisp/leim/quail/hangul.el, lisp/leim/quail/ethiopic.el,
 	lisp/leim/quail/devanagari.el, lisp/leim/quail/ecdict.el,
 	lisp/leim/quail/ctlau.el, lisp/leim/quail/ctlaub.el,
 	lisp/leim/quail/cyrillic.el, lisp/leim/quail/array30.el,
 	lisp/leim/quail/ccdospy.el, lisp/leim/quail/4corner.el: Add LEIM
 	elisp files; old lisp/quail was abolished.

	* src/Makefile.in.in: Add mule-cmds.elc.

	* lisp/mule/mule-load.el, lisp/mule/mule-cmds.el: Add mule-cmds.el
 	(imported from Emacs-19.34.94-epsilon and comment out a lot to
 	avoid conflict with mule-init.el or other XEmacs/mule files).

	* lisp/prim/simple.el (assoc-ignore-case): New function; imported
 	from Emacs-19.34.94-epsilon.

1997-05-29 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta3 is released.

	* INSTALL: Delete documentation of mocklisp support.

	* configure.in: Delete mocklisp support.

	* etc/FTP: Update mirror info.

	* etc/DISTRIB: Update mirror info.

1997-05-29 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Replace standard Autoconf MMAP test with Neal
	Becker's replacement, hacked somewhat.

1997-05-28 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lisp/prim/files.el (auto-mode-alist): Reorg auto-mode-alist again.

	* lib-src/etags.c: Version 12.7 from Francesco.

	* configure.in: Juggle link order of X libraries.
	Add support for using zsh to run configure.
	Document --with-tty=no.
	Fix -no-recursion option.
	Recognize and ignore --cache-file option.
	Recognize null values for preprocessor symbols converted to shell
	variables. This maybe fixes the "-ltermcap" problem.
	Remove spurious blanks from various SUBST-ituted variables.
	Fix conditional creation of gdbinit.
	Conditionally create .sbinit for Sunpro C.

1997-05-26 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/FTP: Correct typo in ftp.cenatls.cena.dgac.fr.

	* etc/DISTRIB: Ditto.

1997-05-22 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-beta2 is released.

Thu May 22 04:19:09 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Try to fix all reported bugs with 20.3-b1.
	Change HAVE_WNN6 to WNN6. WNN6 correctly autodetected.
	extra-verbose now default on beta builds.
	extra-verbose now much more verbose.
	Don't set libs_termcap to " ".
	Detect -lXm AFTER detecting -lXpm.
	Use runtime paths before running tests, since AC_TRY_RUN may
	depend on it.
	with-xim=motif only default on Solaris.
	realpath moved from s&m to configure.in.
	xemacs-version.h removed. main_1 now contains $canonical as well, 
	for even more useful backtraces.
	termcap handling rewritten.
	Create .sbinit for Sun's source browser.
	Warn user if no XPM support present.
	Warn user if compiling in error checking.

	* Makefile.in: use MAKE_SUBDIR consistently. Remove references to 
	dynodump. Remove core when cleaning. Remove config.log.
	make distclean now functional.

Tue Jun 4 10:15:54 1996 Per Bothner <bothner@deneb.cygnus.com>

	* etc/e/eterm.ti: Add kcub1, kcuf1, kcuu1, kcud1 capabilities.

Sun May 18 13:03:20 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/Makefile.in.in (distclean): Clean up config.h.

	* Makefile.in (distclean): Remve config.log.
	remove broken dynodump stuffs.

Sat May 17 20:30:54 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.3-b1 is released.

Fri May 16 20:38:19 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* info/dir (Packages): Update minor version number.

	* etc/README: Update minor version number.

	* README: Update minor version number.

Tue May 13 20:35:52 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.2 is released.

Sat May 10 16:14:30 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b6 is released.

Thu May 8 20:22:34 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b5 is released.

Fri May 2 16:50:02 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b4 is released.

Thu May 1 18:13:38 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (--with-xim): Don't default it to Motif since it
	causes crashes at startup on some systems.

Sun Apr 27 12:25:55 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b3 is released.

Wed Apr 23 10:33:58 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b2 is released.

	* configure.in (beta): OPENWINHOME misspelled.

Mon Apr 21 14:48:29 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/BETA (writing): Update with information about how to create
	patches.

Sat Apr 19 16:13:16 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.2-b1 is released.

Thu Apr 17 21:33:59 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (beta): SONY NEWS-OS has /etc/osversion and not
	uname.

Wed Apr 16 17:44:05 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1 is re-released.

Tue Apr 15 21:03:22 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1 is released.

Sat Apr 12 20:11:08 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b15 is released.

Sat Apr 12 09:01:32 1997 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>
	* PROBLEMS: I have cleaned up a bit the PROBLEMS file, by:
	1) changing it into sections -- there is now a section for building,
	  running and compatibility problems

	2) removing some obviously obsolete entries -- e.g. those pertaining
	  to Emacs 18, etc. --> size is off by 20K

	3) Rearranging the entries by relevance. I have tried to put the most
	  relevant entries in front.
	
Thu Apr 10 19:07:26 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b14 is released. (Beta 13 was skipped).

Wed Apr 9 22:52:06 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b12 is released.

Sun Apr 6 22:31:00 1997 Tatsuya Ichikawa <ichikawa@hv.epson.co.jp>

	* configure.in: Cosmetic change to summary print of POP/Kerberos/
	Hesiod options.

Sat Apr 5 09:11:36 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b11 is released.

Wed Apr 2 15:27:35 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (install-only): New target. Functionality suggested 
	by Larry Schwimmer, correct way of doing it suggested by Chuck
	Thompson.

	* configure.in: Default to "-Olimit 2000" as suggested by Jamie
	Zawinski for SGI cc and Irix 6.

Tue Apr 1 12:23:13 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Add configuration parameters for Emacs 19.34
	movemail.c (--with-pop, --with-kerberos, --with-hesiod).

Fri Mar 28 19:58:41 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Remove garbage if [ ... ] constructs and a
	mispatch.

Thu Mar 27 18:24:19 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b10 is released.

Wed Mar 26 22:31:10 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Remove vms top-level directory.
	
	* XEmacs 19.15 final released to beta testers.

Tue Mar 25 19:13:27 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.15 prefinal released to beta testers.

Mon Mar 24 12:28:17 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (--debug): Correct documentation.

Sun Mar 23 17:24:38 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.15-b104 is released.

Sat Mar 22 19:56:36 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/sgml/CATALOG: Default to html-3.2final.

Sat Mar 22 17:55:15 1997 Darrell Kindred <dkindred@cmu.edu>

	* configure.in (beta): Add configure support for the -rpath flag
	for IRIX analogous to the Solaris "-R".

Sat Mar 22 16:47:08 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* info/dir (Packages): Add HM-HTML-Mode to menu.

Sat Mar 22 21:27:41 1997 Tomasz J. Cholewo <t.cholewo@ieee.org>

    * configure.in: Echo only current configuration using 'tee -a'.

Fri Mar 21 21:26:01 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-19.15-b103 is released.
	* XEmacs-20.0-b9 is released.

	* Makefile.in (top_distclean): Add `Installation' to distclean
	rule.

Fri Mar 21 20:05:29 1997 Darrell Kindred <dkindred@cmu.edu>

	* Makefile.in (autoloads): Pass $(MAKE) to update-elc.sh and
	update-autoloads.sh.

Thu Mar 20 20:14:16 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-19.15-b102 is released.

Tue Mar 18 21:52:36 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-19.15-b101 is released.

Mon Mar 17 19:09:29 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.1-b8 is released.
	* XEmacs-19.15-b100 is released.

Sat Mar 15 17:15:18 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.1-b7 is released.
	* XEmacs-19.15-b99 is released.

	* etc/sgml/CATALOG: Added IE3 DTDs and htmlpro DTD.

Thu Mar 13 10:40:11 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Add sunos4-1-4 header files.

Wed Mar 12 18:53:08 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Use new file bsdos3.h with BSDI 3.0.

Sat Mar 8 15:19:33 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs-20.1-b6 is released.
	* XEmacs-19.15-b98 is released.

Wed Mar 5 18:55:36 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (install-arch-indep): Offer to compress lisp sources.
	(gzip-el): New targe for compressed installed lisp sources.

Tue Mar 4 23:28:37 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lib-src/update-elc.sh: VM is compiled after the byte-compiler,
	but before anything else. More flexible about finding an xemacs
	to use for byte-compilation (default src/xemacs). Other minor fixes.

Mon Mar 3 23:57:56 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b5 is released.

Mon Mar 3 18:09:17 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b4 is released.

Sat Mar 1 15:38:30 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (distclean): Correct typos.

	* XEmacs 19.15-b96 is released.

	* configure.in: Symlink site-lisp when using --srcdir.
	Add special handling of lisp directory to allow for multiple
	site-packages files.

Fri Feb 28 20:38:46 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (distclean): Create lock and site-lisp directories
	when they don't exist (after being pruned by CVS).

Tue Mar 4 00:41:38 1997 Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr>

	* etc/sample.Xdefaults: Added customization of foreground and
	background colors for the `default' face.

Wed Feb 26 22:12:12 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (top_distclean): Reset src/PURESIZE.h for
	distribution.

	* XEmacs 20.1-b3 is released.

Sun Feb 23 17:10:09 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b2 is released.

Sat Feb 22 14:29:44 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19-15-b'95 is released.

Fri Feb 21 22:29:51 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* etc/toolbar/workshop-cap-up.xpm: Moved caption up one pixel.

	* lwlib/xlwscrollbar.c : Fix many scrollbar bugs:
	- "knob" renamed to "slider"
	- leftmost pixel wasn't sensitive to button clicks, while righmost
	 pixel was.
	- many glitches fixed if Emacs*XlwScrollBar.ArrowPosition:same:
	 - goobers on top of up-arrow removed.
	 - up-arrow would not always be redrawn when necessary
	 - slider drag would be `off' by size of up-arrow
	- horizontal and vertical scrollbars didn't use exactly the same
	 dimensions.
	- slider was never drawn if XlwScrollBar.shadowThickness was 0.
	- Now up- and down-arrows actually work near beginning/end of buffer!

Thu Feb 20 12:40:57 1997 Jan Vroonhof <vroonhof@math.ethz.ch>

	* configure.in (with_xauth): Attempted correction of test for
	libXmu on SunOS.

Sat Feb 15 14:11:03 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.1-b1 is released.
	* XEmacs 19.15-b94 is released.

Fri Feb 14 23:23:03 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* README: ``This directory tree holds version 19.13 ...'' ???

Sun Feb 9 16:15:55 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.15-b93 is released.
	XEmacs 20.0 is released to the 'net.

Fri Feb 7 19:21:34 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.0try3 is released.

Wed Feb 5 18:03:06 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.0try2 is released.

Mon Feb 3 19:39:08 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 19.15-b92 is released.

Sat Feb 1 18:17:38 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.0try1 is released.
	* XEmacs 19.15-b91 AKA XEmacs '97 NOT! is released.

Sat Feb 1 00:00:48 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* PROBLEMS: Updated from beta test bug reports.
	Put in outline-mode/outl-mouse-minor-mode by default.

Wed Jan 29 19:59:41 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* CHANGES-beta: XEmacs 20.0-b93 is released.

Sat Jan 25 15:43:59 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* CHANGES-beta: XEmacs 20.0-b92 is released.

Fri Jan 24 09:54:01 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* lwlib/xlwmenu.c (massage_resource_name): Changed comparison of
	char and pointer.

Thu Jan 23 10:39:34 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lib-src/update-elc.sh (ignore_dirs): Quoting portability.

Wed Jan 22 21:07:17 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>
	* XEmacs 20.0-b91 (prerelease 2) is released.

	* configure.in (--with-scrollbars): Add Athena3d as a toolkit
	type.

	* lwlib/lwlib-Xaw.c (xaw_update_one_widget): Let Athena 3d have 0
	borderwidth.
	(xaw_scrollbar_scroll): Use SCROLLBAR_LINE_UP and
	SCROLLBAR_LINE_DOWN since that's current the only to get to the
	bottom of the buffer. :-(

Tue Jan 21 20:01:19 1997 Steven L. Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (beta): Add LWLIB_USES_ATHENA for odd
	configurations that use both Motif and Athena.

	* etc/sgml/HTML32.dtd: html-3.2 final dtd added.

Wed Jan 15 12:55:19 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* info/dir (Gnus): Updated spelling and info.

Mon Jan 13 13:37:27 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in: Remove assignment of NON_GNU_CPP for irix-6.0.

Mon Jan 13 00:36:01 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lib-src/make-docfile.c (scan_lisp_file): eliminate doc-string
	warnings for ccl-read-*

Sat Jan 11 12:05:31 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/sample.emacs: Remove code snippet that wipes out the cycle
	buffer modeline feature.

	* XEmacs 20.0 beta90 (prerelease 1) is released.
	* XEmacs 19.15 beta90 (prerelease 1) is released.
	
Tue Jan 7 08:45:16 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* configure.in (LIBS): Revise test for XFree86 (look for XF86Config).

Sat Jan 4 14:52:57 1997 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>
	* XEmacs 20.0 beta 34 is released.
	* XEmacs 19.15 beta 7 is released.

Fri Jan 3 15:18:59 1997 Jeff Miller <jmiller@smart.net>

	* lwlib/Makefile.in.in: lwlib is required if X11 is used.

Wed Jan 1 08:30:48 1997 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* src/emacs.c: Make sure 
	`./temacs -batch -l loadup.el run-temacs <emacs-args>' 
	works properly

	* src/Makefile.in.in (rtcmacs): Add support for RTC, Sun's
	 competitor to Purify.

	* man/lispref/symbols.texi: Fix up bit vector documentation
	* man/lispref/sequences.texi: Fix up bit vector documentation

	* lisp/sunpro/sunpro-load.el: Only preload mime-setup for Sun.

	* lisp/prim/update-elc.el: Don't rely on autoloads.

Tue Dec 31 09:46:13 1996 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lisp/prim/auto-autoloads.el: New, completely program-generated, file
	* lib-src/update-autoloads.sh: Rewritten to use auto-autoloads.el.
	* lisp/utils/autoload.el: Reorganization of autoload mechanism:
	Errors during autoload generation are just that - errors.
	
	Generated autoloads are now in a separate file of their own.
	
	Reliability of autoload generation greatly increased.
	
	Distribution smaller by about 100k.
	
	`make autoloads' is still the preferred mechanism for update.
	
	Autoloads are always regenerated completely from scratch. This
 	avoids errors with obsolete or corrupted autoload entries.

	Caching of autoload entries using timestamps has been eliminated.
	
	Files that have no autoloads no longer have a comment placed into
 	the generated autoloads file.

	There was a bug where autoload entries would sometimes end up
	being inserted into the *middle* of other autoload entries,
	thereby corrupting them.

	* src/event-Xt.c: Remove SUNOS_GCC_L0_BUG kludge.

Sun Dec 29 05:37:43 1996 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* lib-src/update-autoloads.sh: Make sure that `make autoloads'
	 doesn't use the autoload facility to load `autoload';
	 load it explicity instead.

	* lib-src/update-elc.sh (ignore_dirs): ignore SCCS, CVS, RCS dirs

	* man/Makefile: Reinstate hyperbole & oo-browser manuals

	* lisp/modes/mail-abbrevs.el: Apply patch originated from Noah Friedman

	* src/mule-charset.c: Use lower case for charset registry, to
	 match XLFD.

	* Makefile.in: replace list of info files with *.info* - one less
	 maintenance headache

	* etc/sample.emacs: Add sample code to highlight continuation glyph

	* man/oo-browser.texi: Fix TeXability

	* man/hyperbole.texi: Fix TeXability

	* man/vhdl-mode.texi: Fix TeXability

	* lisp/prim/loaddefs.el: Wholesale housecleaning
	 `make autoloads' should finally work.

	* lib-src/emacsclient.c (main): ANSIfication, compiler warning removal

	* lisp/mule/mule-files.el: Add support for multi-lingual info files.

	* lib-src/update-elc.sh: `make all-elc' was updating files in
	 `special' directories without using the Makefiles
	 designed for that purpose.
	 - make sure ilisp isn't remade every time through `make all-elc'.

	* info/dir (Packages): Add Japanese TM info files

	* src/inline.c: Allow compilation with `gcc -g'

	* src/syntax.c (word_constituent_p): Allow compilation with `gcc -g'

	* src/lread.c: Don't put `...' immediately after a filename, so
	 that various tools can recognize the filename as such.

	* src/event-Xt.c (x_to_emacs_keysym): Fix crash when
	 --with-xim=xlib and key event on window frame. 
	 Change return foo to return (foo) when return is a macro.

	* src/editfns.c (Ffollowing_char): docstring fixes.

	* man/tm/Makefile: Add support for Japanese TM info (but not dvi) files.
	 This Makefile is no longer officially broken.

	* info/dir: Add Japanese tm documents.

	* man/tm/tm-vm-en.texi: Make document TeX-friendly.

	* lib-src/update-autoloads.sh (EMACS): Don't rely on non-portable
	 xargs -i flag.

	* lisp/mule/mule-files.el (file-coding-system-alist): Make sure
	 the `binary' coding system is used for .gz and .Z extensions.

	* man/viper.texi: Viper version 2.90

	* man/ediff.texi: Ediff Version 2.62

	* lisp/packages/ispell.el (ispell-word): Avoid using strings with
	 define-key, for compatibility with loaddefs.el

	* lisp/modes/eiffel3.el: Make compatible with update-autoloads.

	* lisp/ilisp/Makefile (elc): Add target to avoid re-compilation.

	* lib-src/update-elc.sh: XEmacs sometimes re-byte-compiled elisp
	 files in dirs that have their own Makefiles.Sun Dec 29 17:02:49 1996 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* Makefile.in (install-arch-indep): Force compression with `gzip -f'.

	* lib-src/update-elc.sh (NUMTOCOMPILE): Ignore CVS directories.

	* Makefile.in (install-arch-indep): Catch .info-[0-9]* files for
	installation.

Sat Dec 28 15:33:27 1996 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* XEmacs 20.0 beta 33 is released.
	* XEmacs 19.15 beta 6 is released.

Fri Dec 27 20:34:58 1996 Richard Mlynarik <mly@adoc.xerox.com>

	* etc/yow.lines: 20k of new zippy quotes.

Fri Dec 27 01:02:41 1996 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* Makefile.in (install-arch-indep): Simplify installation of info
	pages.

Sat Dec 21 15:20:20 1996 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>
	* XEmacs 20.0-b32 released.

	* XEmacs 19.15-b5 released.

Wed Dec 18 20:22:08 1996 Martin Buchholz <mrb@eng.sun.com>

	* configure.in: Reformat. Fix shared include file rename
	problem.

	* configure: Reformat. Fix shared include file rename problem.

	* dynodump/dynodump.c (__EXTENSIONS__): Define it.

Thu Dec 12 13:19:00 1996 Joseph J Nuspl <nuspl@nvwls.cc.purdue.edu>

	* Makefile.in (install-arch-indep): Install infofiles gzipped by
	default.

Tue Dec 10 19:25:25 1996 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* CHANGES-beta: XEmacs 20.0-b31 is released.

Tue Dec 10 18:33:19 1996 Rod Whitby <rwhitby@asc.sps.mot.com>

	* info/vhdl-mode.info: New file.

	* info/dir (Packages): Add vhdl-mode documentation.

Tue Dec 10 18:27:02 1996 Martin Buchholz <mrb@Eng.Sun.COM>

	* configure: Make shared/dynamic flags work much more logically.

Tue Dec 10 09:17:22 1996 David Worenklein <dcw@gcm.com>

	* configure.in (machine): Patch to make newly renamed shared
	link include files work.

Sat Dec 7 16:28:10 1996 Martin Buchholz <mrb@Eng.Sun.COM>

	* configure.in: Configure for POSIX getcwd if available.

Thu Dec 5 20:42:35 1996 Steven L Baur <steve@altair.xemacs.org>

	* etc/edt-user.doc (File): New file from Emacs 19.34.

Thu Dec 5 11:56:05 1996 Joseph J Nuspl <nuspl@nvwls.cc.purdue.edu>

	* configure.in (LIBS): Fix typo in dialog box test.