1. Kirill Simonov
  2. pyyaml

Source

pyyaml / tests / data / invalid-pairs-3.loader-error

1
2
3
4
--- !!pairs
- foo: bar
- baz: bar
  bar: bar