Source

pyyaml / tests / data / spec-10-09.data

1
2
3
4
{
key : value,
empty: # empty value↓
}