Source

pyyaml / tests / data / invalid-python-bytes-py3.loader-error

Full commit
--- !!python/bytes
    binary data encoded in base64 should be here.