1. Kirill Simonov
  2. pyyaml

Source

pyyaml / tests / data / spec-06-05.data

1
2
3
4
5
6
{ first: Sammy, last: Sosa }:
# Statistics:
  hr:  # Home runs
    65
  avg: # Average
    0.278