Source

pyyaml / tests / data / spec-02-04.data

1
2
3
4
5
6
7
8
-
  name: Mark McGwire
  hr:   65
  avg:  0.278
-
  name: Sammy Sosa
  hr:   63
  avg:  0.288