Source

pyyaml / tests / data / empty-python-name.loader-error

Full commit
--- !!python/name: empty