Source

pytis / pytis / model / order.py

The default branch has multiple heads

Full commit
## -*- coding: utf-8 -*-

from meta import Base, db
from pytis.model import meta
from pytis.model.company import Company, Place
from pytis.model.currency import Currency
from pytis.model.dictionary import Dictionary
from pytis.model.user import User
from sqlalchemy import types, orm
from sqlalchemy.exc import SQLAlchemyError
from sqlalchemy.orm import relation
from sqlalchemy.schema import Column
import datetime
import pytis.lib.helpers as h
import sqlalchemy as sa
from pytis.lib.database.mappers import DocumentMapper, HistoryMapper
from pytis.model.driver import Driver, Truck, Semitrailer

from sqlalchemy.ext.declarative import synonym_for

YES = 1
NO = 0

class TransportOrder(Base):
  __tablename__ = 'transport_order'
  __mapper_args__ = {'extension': DocumentMapper()}
  
  query = db.query_property(db.Query)

  id = Column("id", types.Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
  idOrder = Column("idOrder", types.Integer,
             sa.ForeignKey('order.id', onupdate="CASCADE", ondelete="CASCADE"),
             nullable=False)
  idCompany = Column("idCompany", types.Integer, sa.ForeignKey('company.id'), nullable=False)
  freight = Column("freight", types.Float, nullable=False)
  series_year = Column("series_year", sa.types.Integer, nullable=False)
  series_number = Column("series_number", types.Integer, nullable=False)
  series_month = Column("series_month", types.Integer, nullable=True)
  number = Column("number", types.Unicode(255), nullable=False)
  driverName = Column("driverName", sa.types.Unicode(255))
  tractorName = Column("tractorName", types.Unicode(255))
  description = Column("description", types.Unicode(255))
  real_value = Column("real_value", types.Float) # Wartośc w polskiej walucie
  currencyValue = Column("currencyValue", types.Float, nullable=True)
  currencyDate = Column("currencyDate", types.Date, nullable=True)
  currencySymbol = Column("currencySymbol", types.Unicode(10), nullable=True)
  currencyTableNumber = Column("currencyTableNumber", types.Unicode(20), nullable=True)
  idCurrency = Column("idCurrency", types.Integer, sa.ForeignKey('dictionary.id'))
  created_at = Column("created_at", types.Date, default=sa.func.now())
  updated_at = Column("updated_at", types.TIMESTAMP, default=sa.func.current_timestamp())

  company = relation(Company, uselist=False, lazy=False)
  currency = relation(Dictionary, uselist=False, lazy=False)

  def __unicode__(self):
    return self.number

  def save(self):
    if self.id is None:      
      self.series_year = datetime.datetime.now().year         
    
    if not self.currency:      
      self.currency = Dictionary.query().get(self.idCurrency)        
    
    if self.currency.value != "PLN":            
      currencySymbol = self.currency.value
      if self.order and self.order.places:
        currencyDate = str(self.order.places[0].date)
      else:
        '''
        Jeśli nie przypisano zlecenia lub zlecenie
        nie ma miejsc zał./rozł. biorę datę aktualną
        '''
        date = datetime.datetime.now()
        currencyDate = date.strftime('%Y-%m-%d')      
      
      currency = Currency.get(currencySymbol, currencyDate)
      if currency is not None:
        self.currencySymbol = currency.symbol
        self.currencyValue = currency.value
        self.currencyDate = currency.date
        self.currencyTableNumber = currency.tableNumber        
        self.real_value = float(self.freight) * float(self.currencyValue) 
    else:
      self.real_value = self.freight 
    
    meta.Session.add(self)
    meta.Session.commit()        
  
  def delete(self):
    meta.Session.delete(self)
    meta.Session.commit()

class PlaceOrder(Base):
  """Miejsca zał./rozł."""
  __tablename__ = 'place_order'
  
  query = db.query_property(db.Query)    

  id = Column("id", types.Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
  idOrder = Column("idOrder", types.Integer, sa.ForeignKey('order.id'), nullable=False)
  idPlace = Column("idPlace", types.Integer, sa.ForeignKey('place.id'), nullable=False)
  type = Column("type", types.Integer, nullable=False)
  date = Column("date", types.Date, nullable=False)
  name = Column("name", types.Unicode(255), nullable=False)
  created_at = Column("created_at", types.Date, default=sa.func.now())
  updated_at = Column("updated_at", types.TIMESTAMP, default=sa.func.current_timestamp())

  place = relation(Place, lazy=False)

  def __unicode__(self):
    return self.place.city

  def save(self):
    meta.Session.add(self)
    meta.Session.commit()

  def delete(self):
    meta.Session.delete(self)
    meta.Session.commit()      
  
class Delegation(Base):
  __tablename__ = 'delegation'
  __mapper_args__ = {'extension': DocumentMapper()}  
  
  query = db.query_property(db.Query)
  
  id = db.Column("id", db.Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
  driver_id = db.Column("driver_id", db.Integer, db.ForeignKey('driver.id'), nullable=False)
  truck_id = db.Column("truck_id", db.Integer, db.ForeignKey('truck.id'), nullable=False)
  semitrailer_id = db.Column("semitrailer_id", db.Integer, db.ForeignKey('semitrailer.id'))
  start_counter = db.Column("start_counter", db.Integer, default=0)
  series_month = db.Column("series_month", db.Integer)
  series_year = db.Column("series_year", db.Integer, nullable=False)
  series_number = db.Column("series_number", db.Integer, nullable=False)
  number = db.Column("number", db.Unicode(255), nullable=False)
  created_at = db.Column("created_at", db.Date, default=sa.func.now())
    
  driver = db.relation(Driver, uselist=False, lazy=False)
  truck = db.relation(Truck, uselist=False, lazy=False)
  semitrailer = db.relation(Semitrailer, uselist=False, lazy=False)  
  
  def save(self):
    meta.Session.add(self)
    meta.Session.commit()
  
class OrderQuery(db.Query):  
  def basic_view(self):
    return self.options(db.lazyload('places'), db.lazyload('transport_order'),
              db.lazyload('company'), db.lazyload('currency'))
  
class Order(Base):  
  """Zlecenie transportowe"""
  __tablename__ = 'order'
  __mapper_args__ = {'extension': [DocumentMapper(), HistoryMapper()]}
  
  query = db.query_property(OrderQuery)     
  
  id = Column("id", types.Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
  idCompany = Column("idCompany", types.Integer, sa.ForeignKey('company.id'))
  freight = Column("freight", types.Float, nullable=False)
  series_month = Column("series_month", types.Integer)
  series_year = Column("series_year", types.Integer, nullable=False)
  series_number = Column("series_number", types.Integer, nullable=False)
  number = Column("number", types.Unicode(255), nullable=False)
  foreignOrder = Column("foreignOrder", types.Unicode(255), default=" ")
  delegation_id = Column("delegation_id", types.Integer, sa.ForeignKey('delegation.id'))
  isFactured = Column("isFactured", types.SmallInteger, default=0)
  idCurrency = Column("idCurrency", types.Integer, sa.ForeignKey('dictionary.id'))  
  isCurrencyDate = Column("isCurrencyDate", types.SmallInteger, default=1) #czy brać kurs z dnia załadunku czy z dnia wcześniejszego
  real_value = Column("real_value", types.Float) # Wartośc w polskiej walucie  
  currencyValue = Column("currencyValue", types.Float, nullable=True)
  currencyDate = Column("currencyDate", types.Date, nullable=True)
  currencySymbol = Column("currencySymbol", types.Unicode(10), nullable=True)
  currencyTableNumber = Column("currencyTableNumber", types.Unicode(20), nullable=True)
  description = Column("description", types.Unicode(320))
  idCreator = Column("idCreator", types.Integer, sa.ForeignKey('user.id'), nullable=False)
  created_at = Column("created_at", types.Date, default=sa.func.now())
  idModUser = Column("idModUser", types.Integer, sa.ForeignKey('user.id'))
  updated_at = Column("updated_at", types.TIMESTAMP, default=sa.func.current_timestamp())

  company = orm.relation(Company, uselist=False, lazy=False, primaryjoin=
              idCompany == Company.id)
  transport_order = orm.relation(TransportOrder, uselist=False, lazy=False, backref='order', primaryjoin=
              id == TransportOrder.idOrder)
  places = orm.relation(PlaceOrder, lazy=False, order_by=[PlaceOrder.date], backref='order')
  delegation = orm.relation(Delegation, uselist=False, lazy=False,
               primaryjoin= delegation_id == Delegation.id,
               backref='orders')
  
  currency = orm.relation(Dictionary, uselist=False, lazy=False, primaryjoin=
                idCurrency == Dictionary.id
                )
  creator = orm.relation(User, uselist=False, lazy=False, primaryjoin=
                idCreator == User.id
                )
  modifier = orm.relation(User, uselist=False, lazy=False, primaryjoin=
                idModUser == User.id)         
  
  def __unicode__(self):
    return u"%s" % self.number
  
  @synonym_for('route')
  @property
  def route(self):
    return '-'.join([place.place.city for place in self.places])  

  def save(self):    
    if self.id is None:      
      self.series_year = datetime.datetime.now().year      
      self.idCreator = h.auth.user_id()
    else:
      self.idModUser = h.auth.user_id()

    from pytis.model.invoice import InvoicePosition
    element = InvoicePosition.query.optimized_view().filter_by(order_id = self.id).first()
    if element:    
      element.value = self.freight
      element.currency = self.currency
      element.save()    
      
      element.invoice.save()  
    
    if not self.currency:      
      self.currency = Dictionary.query().get(self.idCurrency)  
    
    if self.currency and self.currency.value != "PLN":
      '''Sprawdzam czy brany jest kurs z dnia załadunku czy dnia poprzedzającego'''      
      if self.places:
        if self.isCurrencyDate == YES:
          '''Kurs z dnia załadunku'''
          currencyDate = str(self.places[0].date)
        else:
          '''Kurs z dnia poprzedzającego załadunek'''
          date = datetime.datetime.strptime(str(self.places[0].date), "%Y-%m-%d")
          date = date - datetime.timedelta(days = 1)
          currencyDate = date.strftime('%Y-%m-%d')
      else:
        '''
        Podczas tworzenia nowego zlecenia bez miejsca załadunku
        pobierany jest kurs z dnia utworzenia
        '''
        date = datetime.datetime.now()
        currencyDate = date.strftime('%Y-%m-%d')
      
      '''Symbol waluty'''
      currencySymbol = self.currency.value
      
      '''Pobranie kursu'''
      currency = Currency.get(currencySymbol, currencyDate)
      if currency is not None:
        self.currencySymbol = currency.symbol
        self.currencyValue = currency.value        
        self.currencyDate = currency.date
        self.currencyTableNumber = currency.tableNumber
        self.real_value = float(self.freight) * float(self.currencyValue)              
    else:
      self.real_value = self.freight          
      
    meta.Session.add(self)
    meta.Session.commit()

  def change_currency_date(self, currencyDate, currencySymbol):
    '''Pobranie kursu'''
    currency = Currency.get(currencySymbol, currencyDate)
    if currency is not None:
      self.currencySymbol = currency.symbol
      self.currencyValue = currency.value
      self.currencyDate = currency.date
      self.currencyTableNumber = currency.tableNumber
      self.real_value = float(self.freight) * float(self.currencyValue)

    meta.Session.add(self)
    meta.Session.commit()

  def delete(self):
    try:      
      assert self.isFactured == False
      
      for place in self.places:
        meta.Session.delete(place)
      
      if self.transport_order:      
        meta.Session.delete(self.transport_order)

      meta.Session.delete(self)

      meta.Session.commit()
    except SQLAlchemyError, e:
      meta.Session.rollback()
      raise SQLAlchemyError, e.message

  def freight_with_vat(self):
    if self.freight is None:
      self.freight = 0

    return self.freight + self.company.vat_value() * self.freight