Source

pytis / pytis / model / invoice.py

The default branch has multiple heads

## -*- coding: utf-8 -*-

from meta import Base, db
from pylons import tmpl_context as c
from pytis.lib.helpers import flash
from pytis.model import meta
from pytis.model.company import Company
from pytis.model.currency import Currency
from pytis.model.dictionary import Dictionary, Tax
from pytis.model.order import Order
from pytis.model.ormobject import ActionObject
from pytis.model.user import User
from sqlalchemy import types, orm
from sqlalchemy.orm import relation
from sqlalchemy.schema import Column
import datetime
import pytis.lib.helpers as h
import sqlalchemy as sa
from decimal import Decimal
from pylons import app_globals
from pytis.lib.database.mappers import DocumentMapper, HistoryMapper

YES = 1
NO = 0

class InvoicePositionQuery(db.Query):  
  def optimized_view(self):
    return self.options(db.lazyload('order'), db.lazyload('invoice'))


class InvoicePosition(Base):
  __tablename__ = 'invoice_position'
  
  query = db.query_property(InvoicePositionQuery)

  id = Column("id", types.Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
  invoice_id = Column("invoice_id", types.Integer, sa.ForeignKey('invoice.id'), nullable=False)
  order_id = Column("order_id", types.Integer, sa.ForeignKey('order.id'), nullable=False)
  value = Column("value", types.Numeric(precision=10, scale=2), nullable=True)
  currency_id = Column("currency_id", types.Integer, sa.ForeignKey('dictionary.id'))
  tax_id = Column("tax_id", types.Integer, sa.ForeignKey('tax.id'))
    
  order = orm.relation(Order, uselist=False, lazy=False)
  invoice = orm.relation('Invoice', uselist=False, lazy=False)
  currency = orm.relation(Dictionary, uselist=False, lazy=False, primaryjoin=
                currency_id == Dictionary.id
                )
  tax = relation(Tax, uselist=False, lazy=False)
  
  @property
  def tax_value(self):
    if self.value is None:
      return 0
    
    return Decimal( Decimal(self.tax.value) / 100 * self.value )    
  
  @property
  def netto_value(self):
    return self.value
  
  @property
  def brutto_value(self):        
    return self.value + self.tax_value
  
  def save(self):    
    order = Order.query.get(self.order_id)    

    order.isFactured = 1
    meta.Session.add(order)

    meta.Session.add(self)
    meta.Session.commit()

  def delete(self):    
    order = Order.query.get(self.order_id)    

    order.isFactured = 0
    meta.Session.add(order)

    meta.Session.delete(self)
    meta.Session.commit()

class Invoice(Base, ActionObject):
  __tablename__ = 'invoice'
  __mapper_args__ = {'extension': [DocumentMapper(), HistoryMapper()]}
  
  query = db.query_property(db.Query)

  id = Column("id", types.Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
  idCompany = Column("idCompany", types.Integer, sa.ForeignKey('company.id'))
  series_month = Column("series_month", types.Integer, nullable=False)
  series_year = Column("series_year", types.Integer, nullable=False)
  series_number = Column("series_number", types.Integer, nullable=False)
  number = Column("number", types.Unicode(255), nullable=False)
  isBooked = Column("isBooked", types.Boolean, default=0)
  sellDate = Column("sellDate", types.Date)
  issueDate = Column("issueDate", types.Date)  
  currencyValue = Column("currencyValue", types.Float, nullable=True)
  currencyDate = Column("currencyDate", types.Date, nullable=True)
  currencySymbol = Column("currencySymbol", types.Unicode(10), nullable=True)
  currencyTableNumber = Column("currencyTableNumber", types.Unicode(20), nullable=True)
  created_at = Column("created_at", types.Date, default=sa.func.now())
  idCreator = Column("idCreator", types.Integer, sa.ForeignKey('user.id'), nullable=False)
  updated_at = Column("updated_at", types.TIMESTAMP, default=sa.func.current_timestamp())
  idModUser = Column("idModUser", types.Integer, sa.ForeignKey('user.id'))
  is_corrected = Column("is_corrected", types.Boolean, default=False)
  tax_id = tax_id = Column("tax_id", types.Integer, sa.ForeignKey('tax.id'))
  is_exported = Column("is_exported", types.Boolean, default=False)

  company = relation(Company, uselist=False, lazy=False)
  elements = relation(InvoicePosition, lazy=True, order_by=[InvoicePosition.order_id])
  creator = relation(User, uselist=False, primaryjoin=
                idCreator == User.id,
                lazy=True)
  modifier = relation(User, uselist=False, primaryjoin=
                idModUser == User.id,
                lazy=True)
  tax = relation(Tax, uselist=False, lazy=False)

  actions = ['print_demand_payment']

  def print_demand_payment(self, request, queryset):    
    if len(set([invoice.company.id for invoice in queryset])) != 1:
      flash(u'Faktury nie należą do jednego kontrahenta')
      return
    
    c.config = app_globals
    c.invoices = queryset    
    c.sum = sum([round(invoice.brutto_value, 2) for invoice in c.invoices])    
    
    return h.generate_pdf('/prints/demand_payment.html', 'wezwanie_do_zaplaty')    
  print_demand_payment.short_description = u'Wezwanie do zapłaty'

  def delete(self):
    try:
      elements_q = meta.Session.query(InvoicePosition)
      elements = elements_q.filter_by(invoice_id=self.id).all()

      for e in elements:
        e.delete()

      meta.Session.delete(self)
      meta.Session.commit()
    except:
      meta.Session.rollback()
      raise Exception

  @property
  def value(self):
    return sum([item.value for item in self.elements])    
  
  @property
  def tax_value(self):
    return sum([item.tax_value for item in self.elements])
  
  @property
  def netto_value(self):
    return sum([item.netto_value for item in self.elements])
  
  @property
  def brutto_value(self):
    return sum([item.brutto_value for item in self.elements])  
  
  @property
  def payment_date(self):
    delta = self.company.paymentForm.value.split(' ')[0]
    return str( self.issueDate + datetime.timedelta(int(delta)) )

  def mark_as_exported(self):
    """Mark invoice as exported"""
    self.is_exported = True
    meta.Session.add(self)

  def save(self):
    if self.is_exported:
      return

    if self.id is None:      
      self.idCreator = h.auth.user_id()
    else:      
      self.idModUser = h.auth.user_id()

    if self.issueDate and self.elements and self.elements[0].order.currency.value != "PLN":
      '''Bierzemy kurs z dnia poprzedzajacego dzien sprzedaży'''      
      date = datetime.datetime.strptime(str(self.issueDate), "%Y-%m-%d")
      date = date - datetime.timedelta(days = 1)
      date = date.strftime('%Y-%m-%d')
      currencySymbol = self.elements[0].order.currency.value
      currencyDate = str(date)

      currency = Currency.get(currencySymbol, currencyDate)
      if currency is not None:
        self.currencySymbol = currency.symbol
        self.currencyValue = currency.value
        self.currencyDate = currency.date
        self.currencyTableNumber = currency.tableNumber     
                         
    if self.elements: 
      if self.tax.name != 'NPO' and "EUR" in [element.order.currency.value for element in self.elements]:        
        '''Zmiana waluty dla polskiego kontrahenta z zleceniem na EURO'''
        currency = Dictionary.query.filter_by(value = "PLN").one()
        for element in self.elements:
          if element.order.currency.value != "PLN":
            element.value = element.order.freight * (element.order.currencyValue or 1)
            element.currency = currency
            element.save()

            if element.order.transport_order and element.order.transport_order.currency.value != "PLN":
              element.order.transport_order.save()
      else:
        for element in self.elements:
          if element.currency.value != element.order.currency:
            element.currency = element.order.currency
            element.save()

      for element in self.elements:
        element.tax = self.tax

    meta.Session.add(self)
    meta.Session.commit()

class InvoicePositionCorrect(Base):
  """Pozycja korekty faktury"""
  __tablename__ = 'invoice_position_correct'
  
  query = db.query_property(db.Query)
  
  id = Column("id", types.Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
  invoice_id = Column("invoice_id", types.Integer, sa.ForeignKey('invoice_correct.id'))
  position_id = Column("position_id", types.Integer, sa.ForeignKey('invoice_position.id'))  
  brutto_value = Column("value", types.Numeric(precision=10, scale=2), default=0)
  tax_value = Column("tax_value", types.Numeric(precision=10, scale=2), default=0)
  netto_value = Column("netto_value", types.Numeric(precision=10, scale=2), default=0)
  tax_id = Column("tax_id", types.Float, sa.ForeignKey('tax.id'))
  
  original_position = relation(InvoicePosition, uselist=False, lazy=False)
  tax = relation(Tax, uselist=False, lazy=False)    
  
  @property
  def difference(self):
    pass
  
  def save(self):    
    meta.Session.add(self)
    meta.Session.commit()
    
class InvoiceCorrect(Base):
  """Korekta faktury"""  
  __tablename__ = 'invoice_correct'
  __mapper_args__ = {'extension': DocumentMapper()}
  
  query = db.query_property()
  
  id = Column("id", types.Integer, primary_key=True, autoincrement=True)
  invoice_id = Column("invoice_id", types.Integer, sa.ForeignKey('invoice.id'), nullable=False)
  company_id = Column("company_id", types.Integer, sa.ForeignKey('company.id'), nullable=False)
  series_month = Column("series_month", types.Integer, nullable=False)
  series_year = Column("series_year", types.Integer, nullable=False)
  series_number = Column("series_number", types.Integer, nullable=False)
  number = Column("number", types.Unicode(255), nullable=False)  
  payment_date = Column("payment_date", types.Date)
  correct_date = Column("correct_date", types.Date)
  sell_date = Column("sell_date", types.Date)
  description = Column("description", types.Unicode(320))
  currency_id = Column("currency_id", types.Integer, sa.ForeignKey('dictionary.id'), nullable=False)
  currency_value = Column("currency_value", types.Numeric(precision=10, scale=4), nullable=True)
  currency_date = Column("currency_date", types.Date, nullable=True)
  currency_symbol = Column("currency_symbol", types.Unicode(10), nullable=True)
  currency_table_number = Column("currency_table_number", types.Unicode(20), nullable=True)
  payment_form_id = Column("payment_form_id", types.Integer, sa.ForeignKey('dictionary.id'), nullable=False)  
  creator_id = Column("creator_id", types.Integer, sa.ForeignKey('user.id'), nullable=False)  
  modifier_id = Column("modifier_id", types.Integer, sa.ForeignKey('user.id'))
  created_at = Column("created_at", types.Date, default=sa.func.now())
  updated_at = Column("updated_at", types.TIMESTAMP, default=sa.func.current_timestamp())  
  
  
  company = relation(Company, uselist=False, lazy=False)
  invoice = relation(Invoice, uselist=False, lazy=False)
  currency = relation(Dictionary, uselist=False, lazy=False, primaryjoin=
                currency_id == Dictionary.id)
  positions = relation(InvoicePositionCorrect, lazy=True, order_by=[InvoicePositionCorrect.id] )
  creator = relation(User, uselist=False, primaryjoin=
                creator_id == User.id,
                lazy=False)
  modifier = relation(User, uselist=False, primaryjoin=
                modifier_id == User.id,
                lazy=False)
  payment_form = orm.relation(Dictionary, uselist=False, lazy=False, primaryjoin=
                payment_form_id == Dictionary.id)  
  
  @property
  def tax_value(self):
    return sum([position.tax_value for position in self.positions])
  
  @property
  def netto_value(self):
    return sum([position.netto_value for position in self.positions])
  
  @property
  def brutto_value(self):
    return sum([position.brutto_value for position in self.positions])
  
  @property
  def diff_netto_value(self):
    return self.netto_value - self.invoice.netto_value
  
  @property
  def diff_brutto_value(self):
    return self.brutto_value - self.invoice.brutto_value
  
  @property
  def diff_tax_value(self):
    return self.tax_value - self.invoice.tax_value
  
  def save(self):
    if self.id is None:      
      self.creator_id = h.auth.user_id()      
      self.invoice.is_corrected = True
      self.invoice.save()
    else:
      self.modifier_id = h.auth.user_id()
    
    if self.sell_date and self.currency.value != "PLN":
      date = datetime.datetime.strptime(str(self.invoice.issueDate), "%Y-%m-%d")
      date = date - datetime.timedelta(days = 1)
      date = date.strftime('%Y-%m-%d')
      currency_symbol = self.currency.value
      currency_date = str(date)

      currency = Currency.get(currency_symbol, currency_date)
      if currency is not None:
        self.currency_symbol = currency.symbol
        self.currency_value = currency.value
        self.currency_date = currency.date
        self.currency_table_number = currency.tableNumber               
           
    meta.Session.add(self)
    meta.Session.commit()
    
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.