1. Xu Xiaodong
  2. dotman

Commits

Author Commit Message Date Builds
Xu Xiaodong
add font configuration
Xu Xiaodong
add colorscheme for tmux
Xu Xiaodong
update tmux config
Xu Xiaodong
update tmux and zsh config
Xu Xiaodong
fix an error in .conkyrc
Xu Xiaodong
update for funtoo
Xu Xiaodong
update .Xdefaults, .zshrc and dotman
Xu Xiaodong
add align and taglist
Xu Xiaodong
add more vim scripts
Xu Xiaodong
add .config
Xu Xiaodong
add theme
Xu Xiaodong
add system config
Xu Xiaodong
add vim settings for ruby
Xu Xiaodong
remove base.zsh
Xu Xiaodong
add zsh stuff
Xu Xiaodong
add .irbrc
Xu Xiaodong
add vim bundle sync support
Xu Xiaodong
update vim config for perl
Xu Xiaodong
remove useless stuff
Xu Xiaodong
some small update
Xu Xiaodong
add dwm config
Xu Xiaodong
add some settings for vim
Xu Xiaodong
add .fonts.conf
Xu Xiaodong
fix some errors
Xu Xiaodong
add vim stuff
Xu Xiaodong
add .mplayer, .pentadactyl, and .Xdefaults.d
Xu Xiaodong
add more dot files
Xu Xiaodong
add .xinitrc and .Xdefaults
Xu Xiaodong
add .tmux.conf
Xu Xiaodong
fix name description
  1. Prev
  2. Next