1. Xu Xiaodong
  2. dotman

Source

dotman / .zsh / base.zsh

1
2
3
4
5
6
7
8
#
# author:    Xu Xiaodong <xxdlhy@gmail.com>
# modified:  2012 Jan 09
#

#-- base --#

setopt nocorrectall