1. Xu Xiaodong
  2. gs

Commits

Author Commit Message Date Builds
Xu Xiaodong
minor update
Xu Xiaodong
update for new MetaCPAN API
Xu Xiaodong
fix bugs
Xu Xiaodong
update create_gem_ebuild.rb
Xu Xiaodong
small fix
Xu Xiaodong
add create_gem_ebuild.rb
Xu Xiaodong
minor update for fix_java_font.pl
Xu Xiaodong
add fix_java_font.pl
Xu Xiaodong
minor update to update_system.pl
Xu Xiaodong
fix a bug in update_kernel.pl
Xu Xiaodong
initial commit