Commits

Author Commit Message Date
Xu Xiaodong
minor update
Xu Xiaodong
rewrite setres
Xu Xiaodong
add .xprofile
Xu Xiaodong
initial commit