1. Xu Xiaodong
  2. setres

Overview

Set resolution in ubuntu.