Commits

Author Commit Message Labels Comments Date
ytkyaw
update demo link.
ytkyaw
compiler update.
ytkyaw
tighten for inferredConstCheck
ytkyaw
update for IE7
ytkyaw
add sync module :-)
ytkyaw
fix websql full text index key serialization.
ytkyaw
by default, websql no longer create index
ytkyaw
full text compilation.
ytkyaw
test
ytkyaw
copy files
ytkyaw
rel 1.1
ytkyaw
all test
ytkyaw
remove old indexeddb support.
ytkyaw
remove old indexeddb support.
ytkyaw
Merge branch 'master' of bitbucket.org:ytkyaw/ydn-db
ytkyaw
decleariction.
ytkyaw
readme.md edited online with Bitbucket
ytkyaw
cast parameter.
ytkyaw
breakdown large method
ytkyaw
clean up
ytkyaw
fetching
ytkyaw
add OK.
ytkyaw
update gcs v1, update upload bucket name
ytkyaw
add npm registory for ydn-db
ytkyaw
add autoincrement check in dev mode
ytkyaw
check autoIncrement type
ytkyaw
add unit test for autoIncrement.
ytkyaw
add struct annotation
ytkyaw
use simple ui
ytkyaw
sync entity
  1. Prev
  2. Next