Commits

Yuya Nishihara committed e1ca5b9 Merge

Merge with stable

Comments (0)

Files changed (15)

doc/source-cs/common.txt

 Vizuální diffový systém použije přímo vybraný diffový nástroj, pokud prováděná akce nepožaduje použití dialogového okna (TortoiseHg) pro vizuální diff. Jde o tyto situace:
 
 1. Výběr porovnávaných souborů vyžaduje více nástrojů
-2. Vybraný nástroj štěpí (forks) oddělené procesy na pozadí
+2. Vybraný nástroj štěpí oddělené procesy na pozadí
 3. Vybraný nástroj nepodporuje požadované diffy adresářů
 4. Vybraný nástroj nepodporuje 'three way' porovnávání
 5. Změny souborů zahrnují přejmenování nebo kopie

doc/source-cs/conf.py

 # built documents.
 #
 # The short X.Y version.
-version = '3.0'
+version = '3.1'
 # The full version, including alpha/beta/rc tags.
-release = '3.0.0'
+release = '3.1.0'
 
 # The language for content autogenerated by Sphinx. Refer to documentation
 # for a list of supported languages.

doc/source-cs/extensions.txt

 Mercurial-Keyring
 =================
 
+Extenze `keyring` slouží k bezpečnému ukládání hesel pro spojení přes HTTP a SMTP. Tato extenze používá služby knihovny `Python Keyring Lib`.
+
 * `Mercurial Keyring <http://pypi.python.org/pypi/mercurial_keyring>`_ home page
 * `Keyring Extension <http://mercurial.selenic.com/wiki/KeyringExtension>`_ wiki page
 
-Extenze keyring používají své knihovny pro bezpečné uložení hesel (HTTP/HTTPS a SMTP) s použitím určité databáze (Gnome Keyring, KDE KWallet, OSXKeyChain, zaměřená řešení pro Win32 a příkazový řádek).
-
 
 **Co se provádí**
 
-Při první akci pull/push do/z daného vzdáleného repozitáře požádá extenze o heslo HTTP a uloží jej (zadané v kombinaci jména uživatele a URL vzdáleného repozitáře) do databáze hesel. Při další akci hledá jméno uživatele v .hg/hgrc a heslo v databázi a tyto důvěrné údaje použje, pokud je nalezne.
+Při první akci pull/push z/do vzdáleného repozitáře požádá extenze o heslo pro HTTP a uloží jej do databáze hesel. Při další akci hledá jméno uživatele v .hg/hgrc a heslo v databázi a tyto důvěrné údaje použje, pokud je nalezne.
 
 Podobně při posílání e-mailu přes SMTP server, který vyžaduje autorizaci, požádá o zadání hesla při prvním použití serveru, uloží jej do databáze a při dalších použitích jej opět použije.
 
 
 **Instalace**
 
-Nejprve musí být umožněna extenze v souboru Mercurial.ini::
+Nejprve musí být povolena extenze v souboru Mercurial.ini::
 
 	[extensions]
 	mercurial_keyring=
 
-**Password backend configuration**
+**Konfigurace uložiště hesla**
 
-The most appropriate password backend should usually be picked automatically,
-without configuration. Still, if necessary, it can be configured using
-~/keyringrc.cfg file (keyringrc.cfg in the home directory of the current user).
-Refer to `keyring docs <http://pypi.python.org/pypi/keyring>`_
-for more details.
+Nejvhodnější zázemí (backend) hesla by obvykle mělo být výbráno automaticky, bez konfigurace. Lze jej ovšem konfigurovat s použitím souboru ~/keyringrc.cfg (keyringrc.cfg in the home directory of the current user).
+Podrobnosti viz `keyring docs <http://pypi.python.org/pypi/keyring>`_
+.
 
 .. note::
 	On Windows XP and above, your encrypted passwords are stored in the
 
 **Konfigurace repozitáře (HTTP)**
 
-Editujte repozitář -> lokální -> .hg/hgrc a ulož tam cestu ke vzdálenému repozitáři, jméno uživatele, nikoli však heslo. Na příklad::
+Editujte `.hg/hgrc` lokálního repozitáře a uložte tam cestu ke vzdálenému repozitáři, jméno uživatele, nikoli však heslo. Na příklad::
 
 	[paths]
 	myremote = https://my.server.com/hgrepo/someproject
 	bitbucket = https://User@bitbucket.org/User/project_name/
 
 .. note::
-	Je-li v :file:`.hg/hgrc` zadáno jméno uživatele i heslo, potom je extenze použije bez použití heslové databáze. Není-li jméno uživatele uvedeno, extenze bude pokaždé vyžadovat osobní údaje, také bez uložení hesla. Takže v obou případech je účinné se vrátit k implicitnímu chování.
+	Je-li v :file:`.hg/hgrc` zadáno jméno uživatele i heslo, potom je extenze použije bez použití heslové databáze. Není-li jméno uživatele uvedeno, extenze bude pokaždé vyžadovat osobní údaje, také bez uložení hesla. Takže se v obou případech vlastně vracíme k implicitnímu chování.
 	
 Podrobnější informace získáte v `[auth] <http://www.selenic.com/mercurial/hgrc.5.html#auth>`_.
 
 **Konfigurace repozitáře (SMTP)**
 
-Editujte buď repozitář -> lokální -> .hg/hgrc nebo ~/.hgrc (vhodnější je obvykle ten druhý) a zadejte tam všechny standardní vlastnosti pro email a smtp, včetně názvu uživatele smtp ale bez hesla pro smtp. Na příklad::
+Editujte buď `.hg/hgrc` nebo `~/.hgrc` (vhodnější je obvykle ten druhý) a zadejte tam všechny standardní vlastnosti pro email a smtp, včetně názvu uživatele smtp ale bez hesla pro smtp. Na příklad::
 
 	[email]
 	method = smtp
 
 **Použití**
 
-Konfigurujte repozitář jak výše uvedeno, pak už jen stahujte a vysílejte (pull a push) nebo emailujte. Na heslo byste měl být tázán pouze jednou (pro každou kombinaci jména uživatele a remote_repository_url).
+Konfigurujte repozitář jak výše uvedeno, pak už jen stahujte a vysílejte (pull a push) nebo emailujte. Na heslo byste měl být tázán pouze jednou (pro každou kombinaci jména uživatele a URL vzdáleného repozitáře).
 
 .. vim: noet ts=4
 
 projrc
 ======
 
-`projrc <http://mercurial.selenic.com/wiki/ProjrcExtension>`_ je extenze, která prozkoumá soubor .hg/projrc, hledaje další konfigurační možnosti. Soubor se přenese klonováním a stažením (pull) ze seznamu serverů, který '''musí ''' být nakonfigurován uživatelem. Z bezpečnostních důvodů '''musí ''' být také uvedeno, která konfigurační nastavení ''`projrc''` mají být přenesena (implicitně se žádná nastavení ze žádného serveru nepřenášejí).
+`projrc <http://mercurial.selenic.com/wiki/ProjrcExtension>`_ je extenze, která prozkoumá soubor .hg/projrc, hledaje další konfigurační možnosti. Soubor se přenese klonováním a stažením (pull) ze seznamu serverů, který musí být nakonfigurován uživatelem. Z bezpečnostních důvodů musí být také uvedeno, která konfigurační nastavení `projrc` mají být přenesena (implicitně se žádná nastavení ze žádného serveru nepřenášejí).
 Uživatel také může nastavit extenzi tak, že automaticky zahrne všechny změny do souboru .hg/projrc.
 
 To je důležité pro centralizovaná nastavení, kde chcete distribuovat konfigurační nastavení do všech repozitářů s minimálním úsilím. Zejména to lze použít pro přemapování subrepozitářových zdrojů, jak je vysvětleno v textu 
 
 Je-li extenze povolena, vidíte nový vstup "Projrc" v dialogu pro nastavení. Zde můžete extenzi konfigurovat úpravou následujících položek:
 
-	:guilabel:`Request confirmation`
+:guilabel:`Request confirmation`
     Je-li True (implicitně), jste vyzván k potvrzení kdykoliv extenze zaznamená změny v souboru .hg/projrc vzdáleného serveru.
     Je-li False, extenze automaticky přijme všechny změny souboru .hg/projrc vzdáleného serveru.
 
-  :guilabel:`Servers`
+:guilabel:`Servers`
     Toto nastavení je seznam čárkami oddělených globů, které se shodují s názvy serverů, z nichž bude soubor projrc stažen (pulled).
-		Pokud není toto nastvení zadáno, žádné soubory .hg/projrc se nikdy ze žádného serveru nepřenesou.
+	Pokud není toto nastvení zadáno, žádné soubory .hg/projrc se nikdy ze žádného serveru nepřenesou.
 		
-  :guilabel:`Include`
-    Tímto klíčem určíte, které sekce a které klíče budou přijaty ze vzdálených souborů projrc.
-		Je to seznam čárkami oddělených globů, které se shodují s názvy sekcí nebo klíčů, které mohou být připojeny.
-		Názvy klíčů musí být určeny názvem jejich sekce následovaným tečkou, následovanou názvem klíče (např. "''`diff.git`''").
+:guilabel:`Include`
+  Tímto klíčem určíte, které sekce a které klíče budou přijaty ze vzdálených souborů projrc.
+  Je to seznam čárkami oddělených globů, které se shodují s názvy sekcí nebo klíčů, které mohou být připojeny.
 
-    Všechny sekce a klíče povolíte zadáním "*" (bez uvozovek).
+  Názvy klíčů musí být určeny názvem jejich sekce následovaným tečkou, následovanou názvem klíče (např. `diff.git`).
 
-  :guilabel:`Exclude`
-    Toto nastavení je podobné nastavení "''`Include`''" ale má opačný účinek. Deklaruje seznam nastavení, která nebudou přenesena ze společných soubofů projrc. 
+  Všechny sekce a klíče povolíte zadáním "*" (bez uvozovek).
 
-    Seznam "exclude" má stejnou skladbu jako seznam "include". Je-li zadán exkluzivní seznam ale inkluzivní seznam je prázdný nebo neexistuje, budou připojeny všechny nevyloučené klíče.
+:guilabel:`Exclude`
+  Toto nastavení je podobné nastavení `Include` ale má opačný účinek. Deklaruje seznam nastavení, která nebudou přenesena ze společných soubofů projrc. 
+
+  Seznam "exclude" má stejnou skladbu jako seznam "include". Je-li zadán exkluzivní seznam ale inkluzivní seznam je prázdný nebo neexistuje, budou připojeny všechny nevyloučené klíče.
 
 Jsou-li zadány oba seznamy a klíč nalézá shodu v obou seznamech, má prioritu nejvíce explicitní shoda v následujícím pořadí:
 
-  * za nejvíce explicitní jsou považovány přesné shody pro klíče  např. "''`ui.merge`''");
-  * následují shody vzorů (globů) (např.   "''`auth.bitbucket.com.*`''"), přičemž nejvíce explicitní je nejdelší vzor shody;
-  * shody na úrovni sekcí (e.g. "''`ui`''");
-  * globální ("''`*`''") shody.
+  * za nejvíce explicitní jsou považovány přesné shody pro klíče  (např. `ui.merge`;
+  * následují shody vzorů (globů) (např.   `auth.bitbucket.com.*`), přičemž nejvíce explicitní je nejdelší vzor shody;
+  * shody na úrovni sekcí (e.g. `ui`);
+  * globální (`*`) shody.
 
 Shoduje-li se klíč stejnou délkou jak s exkluzivními, tak s inkluzivními vzory, je klíč "zahrnut" (to jest, inkluze má přednost pře exkluzí).
 
 =======
 
 Extenze `pbranch
-<http://mercurial.selenic.com/wiki/PatchBranchExtension>`_ (patch brances) slouží ke správě oprávek coby tematických větví (alternativa k mq).
+<http://mercurial.selenic.com/wiki/PatchBranchExtension>`_ (patch branch) sloužila ke správě oprávek coby tematických větví (alternativa k mq). Bohužel, tato extenze přestala být v roce 2012 aktualizována a je proto nekompatibilní s novějšími verzemi Mercurialu.
 
-Takto spravované oprávky lze rozvíjet kolektivně ve speciálních tematických větvích v dočasných klonech hlavního repozitáře. 
 
-`Podrobný návod <http://arrenbrecht.ch/mercurial/pbranch/>`_ je na webu.
-
-Následující seznam lze vyvolat příkazem :command:`hg help pbranch`::
-
- pbackout    - backs out the current patch branch (undoes all its changes)
- pdiff     - prints the final diff for the current or given patch branch
- peditmessage  - edit the patch message
- pemail     - send patches by email
- pexport    - exports patches
- pextdiff    - combines pdiff and extdiff
- pgraph     - print an ASCII art rendering of the patch dependency graph
- pmerge     - merge pending heads from dependencies into patch branches
- pmessage    - print the patch message(s)
- pnew      - start a new patch branch
- pstatus    - print status of current (or given) patch branch
- reapply    - reverts the working copy of all files touched by REV to REV
- 
-TortoiseHg poskytne novou úkonovou kartu se zobrazením grafu závislosti oprávek.
-
- .. figure:: figures/pbranch.png
-	:alt: Pbranch task tab
-
-	Pbranch task tab
-
-**Instalace**
-
-Protože tato extenze není v TortoiseHg implicitně nainstalována, musíte si stáhnout plugin `pbranch.py` z `<http://bitbucket.org/parren/hg-pbranch>`_. Ujistěte se, že stahujete správnou verzi s ohledem na verzi Mercurialu, spojeného s TortoiseHg (viz stránku wiki zdrojového situ).
- 
-Abyste mohli stažený plugin používat, musíte jej někam umístit příkazem::
-
-	hg --config "extensions.pbranch=C:\path\to\pbranch.py" pstatus
-
-Případně jej můžete do vhodného místa (např. C:\Program Files/TortoiseHg/contrib/pbranch.py) vložit ručně.
-
-Do konfiguračního souboru Mercurial.ini nebo repozitářového souboru .hgrc jej můžete zařadit následovně::
-
-	[extensions]
-	pbranch = C:\path\to\pbranch.py
- 
-Pokud tak učiníte, můžete vypustit příkaz s opcí --config.
 
 .. vim: noet ts=4

doc/source-cs/figures/commit.png

Old
Old image
New
New image

doc/source-cs/figures/init.png

Old
Old image
New
New image

doc/source-cs/figures/settings.png

Old
Old image
New
New image

doc/source-cs/nonhg.txt

 
 	Začíná-li název zdrojového repozitáře p4://, potom se vytvoří cílový repozitář a přetáhnou se do něho všechny změny z depotu p4.
 
-Nastavení konfigurační opce **perfarce.tags** určí, zda se perfarce pokusí importovat popisky (labels) Perforce jako tagy Mercurialu.	
+Nastavení konfigurační opce *perfarce.tags* určí, zda se perfarce pokusí importovat popisky (labels) Perforce jako tagy Mercurialu.	
 
-*Integrace TortoiseHg*
+
+**Integrace TortoiseHg**
 
 Je-li umožněna extenze perfarce, přidá se volba :guilabel:`start revision` do nástroje *klonovat* a tlačítko :guilabel:`P4` do synchronizační lišty.
 
 Tlačítko nástrojové lišty provádí operace "p4pending". Vyhledá nevyřízené (pending) seznamy změn (changelists) Perforce, které byly poslány (pushed) do vašeho klienta Perforce ale nebyly postoupeny (submitted) nebo staženy (pulled) zpět. Otevře se dialogové okno se seznamem nevyřízených změn, které můžeme buď postoupit (submit) nebo vrátit zpět (revert). Když se proceduře Perforce úkon submit nepodaří, protože vaše soubory jsou zastaralé, musíte zrušit (revert) seznam změn (changelist), provést pull z Perforce, sloučit a provést push znovu.
 
 
-*Instalace*
+**Instalace**
 
 Perfarce se dodává společně s instalátory TortoiseHg 1.0 pro Windows takže jej snadno zavedeme přidáním záznamu do souboru Mercurial.ini nebo do konfiguračního souboru hgrc repozitáře::
 
 
 hgsubversion, jak název napovídá, umožňuje použít Mercurial jako klientskou aplikaci pro server SVN. Lze jej také použít pro přímý převod repozitářů SVN do Mercurialu.
 
-*Instalace*
+**Instalace**
 
-Instalační programy TotroiseHg pro Window obsahují pojítka python-svn, potřebná pro hgsubversion, takže je možné klonovat repozitář hgsubversion do vlastního počítače::
-
-	hg clone http://bitbucket.org/durin42/hg-git/ C:\hg-git
-
-Potom povolíme extenzi v našem souboru Mercurail.ini uvedením názvu vyhrazené složky::
+Instalační program TotroiseHg pro Window obsahuje pojítka python-svn a vlastní hgsubversion. Je pouze zapotřebí povolit
+extenzi hgsubversion v nástroji Settings nebo ručně v konfiguračním souboru Mercurial.ini::
 
 	[extensions]
-	hgsubversion = C:\hgsvn\hgsubversion
+	hgsubversion = 
 
-Funkčnost instalace si ověříme zadáním :command:`hg help hgsubversion`
+Funkčnost instalace si ověříme zadáním `hg help hgsubversion`
 
 Podrobnosti nalezneme na stránkách wiki pro hgsubversion. Doporučujeme verzi minimálnfě 1.2.1 s Mercurialem 1.8.
 
 .. warning::
  Při klonování serveru Subversion se vřele doporučuje klonovat jenom několik prvních revizí a zbytek přetáhnout (pull). Vyskytne-li se chyba při klonování, bývá smazán celý neúplný klon. Akce pull je mnohem shovívavější. 
 
-*Integrace TortoiseHg*
+**Integrace TortoiseHg**
 
 Importované changesety ze Subversion se ve Verpánku zobrazí s původními čísly v Subversion.
 
 
 hg-git, jak název naznačuje, nám umožní použít Mercurial jako klientskou aplikaci pro server git. Lze jej použít také pro přímý převod repozitáře Git do Mercurialu.
 
-*Instalace*
+**Instalace**
 
-Instalační programy TotroiseHg pro Window obsahují pojítka python-git (označovaná jako dulwich), potřebná pro hg-git, takže je možné klonovat repozitář hg-git do vlastního počítače::
-
-	hg clone http://bitbucket.org/durin42/hg-git/ C:\hg-git
-
-Potom povolit hggit a bookmarks v souboru Mercurial.ini::
+Instalační program TotroiseHg pro Window obsahuje pojítka python-git (označovaná jako dulwich)a vlastní hg-git. Je pouze zapotřebí povolit extenzi hg-git v nástroji Settings nebo ručně v konfiguračním souboru Mercurial.ini::
 
 	[extensions]
-	bookmarks =
-	hggit = C:\hg-git\hggit
+	hggit = 
 
-Funkčnost instlace si ověříme zadáním :command:`hg help hggit`
+Funkčnost instlace si ověříme zadáním `hg help hggit`
 
-Stávající verze TortoiseHg obsahují verzi dulwich 0.6.0. Doporučujeme ji používat spolu s verzí hg-git 0.2.2.
- 
 Podrobnosti viz dokumentace hggit.
 
 Mějme na vědomí, že příkazy 'příchozí' a 'odchozí' při komunikaci s repozitáři git mají deformované zobrazení. Jsme tedy odkázání na prostá push a pull, což není neobvyklé při propojení s nástroji externího systému revizí.

doc/source-cs/preface.txt

 
 Z toho vyplývá, že bez znalosti jistého množství anglických slov se při používání TortoiseHg nelze obejít. Proto jsem si dovolil mnohá slova v manuálu i v lokalizaci nepřekládat.
 
-Slova patch a hunk překládám jako oprávka a porce, Workbench jako Verpánek a nadpis Shelve (odložení na polici) překládám pro pobavení čtenáře jako Almárka.
+Slova patch a hunk překládám jako oprávka a porce, Workbench jako Verpánek.
 
-Kde si nevím rady, ponechávám text nepřeložený, za což se laskavému čtenáři omlouvám.
+Považuji za vhodné vymezit význam slova pracovní adresář. **Pracovní adresář** je pomyslná složka, která svůj obsah odvozuje z aktuálně nastavené aktuální revize. 
 
-Považuji za vhodné vymezit význam slova pracovní adresář. **Pracovní adresář** je virtuální složka, která svůj obsah odvozuje z aktuálně nastavené aktuální revize. 
+Kořenový adresář projeku, který obsahuje složku s názvem *.hg* neboli **repozitář** je rovněž dynamický útvar a v tomto textu bude označován jako **repozitórium**. Pro každou revizi může mít repozitórium jiné složení souborů!
 
-Kořenový adresář projeku, který obsahuje složku s názvem *.hg* neboli **repozitář** je rovněž dynamický útvar a v tomto textu bude označován jako **repozitórium**). Pro každou revizi může mít repozitórium jiné složení souborů!
-
-Nutno dodat, že pojem *repozitář* se často používá i pro *repozitórium*; termín *repozitórium* používám zejména tam,
-kde poslouží k lepšímu rozlišení popisovaných objektů.
+Nutno dodat, že pojem *repozitář* se často (nepřesně) používá i pro *repozitórium*.
 
 Termíny changeset a revize jsou prakticky zaměnitelné. 
 

doc/source-cs/serve.txt

 .. figure:: figures/serve.png
 	:alt: Web server dialog
 
-Nástroj Serve je prostředníkem pro vestavěný webový server Mercurialu. Jakmile je spuštěn, může se počítač připojit k portu http a procházet vašimi repozitáři, provádět úkony clone, pull, či dokonce push, pokud to konfigurace vašeho serveru dovoluje. Webový server může být spuštěn buď z Verpánku - Repozitář > **Start Web Server** nebo z kontextové nabídky Exploreru - TortoiseHg > **Webový server**.
+Nástroj Serve je prostředníkem pro vestavěný webový server Mercurialu. Jakmile je spuštěn, může se počítač připojit k portu http a procházet vašimi repozitáři, provádět úkony clone, pull, či dokonce push, pokud to konfigurace vašeho serveru dovoluje. Webový server může být spuštěn buď z Verpánku - Repozitář > **Web Server** nebo z kontextové nabídky Exploreru - TortoiseHg > **Webový server**.
 
 Tlačítka nástrojové lišty:
 

doc/source-cs/settings.txt

 
 ..	
 	
-Dialog **Settings** se používá pro konfiguraci jak TortoiseHg, tak DVCS Mercurialu, protože TortoiseHg je vlastně uživatelská obálka programu Mercurial.
+Nástroj **Settings** se používá pro konfiguraci jak TortoiseHg, tak Mercurialu, protože TortoiseHg je vlastně uživatelská obálka programu Mercurial.
 
-Konfigurace Mercurialu ve Windows má tři úrovně.
+Mercurial ve Windows má tři konfigurační úrovně.
 
 1) Nastavení pro počítač v souboru
  :file:`C:\\Program Files\\TortoiseHg\\Mercurial.ini`
 Nastavení repozitáře
 	edituje nastavení pro repozitář :file:`.hg/hgrc`
 
-Mezi těmito režimy lze přepínat ve výběrovém tlačítku vlevo nahoře. Vlastní nastavení lze provést buď ve vybraném dialogovém okně nebo editací uvedených souborů.
+Mezi těmito režimy lze přepínat výběrovými tlačítky vlevo nahoře v kartě Settings.
 
 Většina uživatelů TortoiseHg si všechny nastavitelné parametry uloží v globálním nastavení a soubor hgrc v repozitáři použije pro uložení cest (aliasy pro vzdálené repozitáře) a konfiguraci webu. Vězme, že soubory pro tato nastavení neexistují dříve, než poprvé použijeme dialog Nastavení.
 
 	Seznam mezerami oddělených jmen větví a barev ve formě 'branch:#XXXXXX'. Mezery a dvojtečky ve jménu větve musí být předznamenány zpětnými lomítky (\\). Podobně mohou být předznamenány i některé další znaky, např. \\u0040 bude dekódováno na znak @ a \\n na 'linefeed'. Implicitní nastavení je None.
 :guilabel:`Skrýt tagy:`
 	Seznam mezerami oddělených tagů, které se nebudou zobrazovat. Užitečný příklad: zadejte 'qbase qparent qtip' pro skrytí standardních tagů, vkládaných extenzí MQ. Implicitní nastavení je None.
-:guilabel:`Operace po akci pull` 
-	Operace, které se provedou přímo po úspěšném provedení akce pull. Hodnota 'update' odpovídá pull --update, 'fetch' je extenze fetch, 'rebase' odpovídá pull --rebase. Implicitní nastavení je None.
-:guilabel:`Připojit k push:`
-	Uvedení typu revizí (all, branch, revision), které se implicitně vyberou pro akci Push.
-:guilabel:`Potvrzovat push:`
-	Nastaveno-li False, provede se push bez potvrzovacího dialogu. Implicitně True.
+
 :guilabel:`Aktivovat záložky:`
 	Nastavením auto, prompt, never se ovlivní aktivace záložek při aktualizaci k revizi, která má jednu či více záložek.
-:guilabel:`Target combo:`
-	Zadává se zobrazení či nezobrazení výběrové roletky v nástrojové liště Synchronizovat. Roletka obsahuje výpis vzdálených repozitářů.	
+:guilabel:`Show Family Line:`
+  Zobrazit nepřímou závislost revize na grafu při filtrování revsetem - true, false, neurčeno; implicitně true.
+
+	
 
 .. module:: commit.settings
 	:synopsis: Dialog used to set commit specific preferences
   Lze zadat vlastnost public, draft, secret
 :guilabel:`Oprávky MQ-secret:`
 	Určit fázi oprávek MQ-secret místo draft. Implicitně je False.
+:guilabel:`Ověřit fázi subrepa:`
+	Ověřit fázi aktuální revize každého subrepozitáře Pro jiná nastavení než "ignore" se toto ověření provádí před komitem v rodičovském repozitáři. Implicitně je follow.	
 :guilabel:`Monitorovat změny pracovního adresáře:`
 	Určit frekvenci opětovného načítání (refresh) stavového výpisu pracovního adresáře - auto, allways, allwayslocal - viz	
 :guilabel:`Potvrdit přidání neznámých souborů:`
 :guilabel:`Potvrdit mazání souborů:`
 	Zobrazit stvrzovací dialog před odstraněním souborů při komitu.	  
 
+	
+.. module:: sync.settings
+	:synopsis: Dialog used to set synchonization specific preferences
+	
+Synchronization
+---------------
+:guilabel:`Operace po akci pull` 
+	Operace, které se provedou přímo po úspěšném provedení akce pull. Hodnota 'update' odpovídá pull --update, 'fetch' je extenze fetch, 'rebase' odpovídá pull --rebase. Implicitní nastavení je None.
+:guilabel:`Připojit k push:`
+	Uvedení typu revizí (all, branch, revision), které se implicitně vyberou pro akci Push.
+:guilabel:`Potvrdit push:`
+	Nastaveno-li False, provede se push bez potvrzovacího dialogu. Implicitně True.
+:guilabel:`Výběrové kombo:`
+	Nastavuje režim zobrazování výběrové roletky v synchronizační liště (auto, always, neurčeno). Roletka obsahuje výpis vzdálených repozitářů. Při výběru auto se kombo zobrazí, je-li zadán více než jeden cíl.	
 
+:guilabel:`SSH Command:`
+	Příkaz se použije při spojení přes SSH
 
 	
 .. module:: web.settings
 Server
 ------
 
-:guilabel:`Publikující repozitář:`
-	Chování fáze draft při práci coby server. Implicitně je pro push i pull nastavena fáze public.
+Detaily repozitáře:
+
 
 :guilabel:`Název:`
 	Název repozitáře pro použití ve webovém rozhraní. Implicitní hodnota je název pracovního adresáře.
 
+:guilabel:`Kódování:`
+	Kódování souborů v repozitáři, použité ve webovém rozhraní a v aplikaci TortoiseHg.
+
+:guilabel:`Publikující repozitář:`
+	Název repozitáře pro použití ve webovém rozhraní. Implicitní hodnota je název pracovního adresáře.
+
+Webový server:	
+
+	
 :guilabel:`Popis:`
 	Popis účelu nebo obsahu repozitáře.
-
+	
 :guilabel:`Kontakt:`
 	Jméno nebo mailová adresa osoby zodpovědné za repozitář.
 
 :guilabel:`Odmítnout push:`
 	Zda odmítnout vyslání do repozitáře. Není-li nic zadáno, 'push' není odmítnuto. Je-li zadána hodnota "*", mají 'push' zamítnut všichni uživatelé, ověření či neověření. Případný seznam deny_push je zkoumán před seznamem allow_push.
 
-:guilabel:`Kódování:`
-	Název kódování znaků.
-
 
 .. module:: proxy.settings
 	:synopsis: Dialog used to set proxy specific preferences
 Fonty
 -----
 
-:guilabel:`Font sdělení:`
+:guilabel:`Font zprávy:`
 	Font průvodních zpráv komitu. Implicitně: monospace 10
 
 :guilabel:`Font diffu:`
 Hooks
 -----
 
-Prostředí pro konfiguraci vlastního hooku.
+Prostředí pro připojení externích programů pro různé typy příkazů. 
 
 Issue Tracking
 --------------
 	
 :guilabel:`Aktualizovat Issue Tracker`
 	Definuje příkaz, který má být spuštěn po zjištění čísla problému.
+
+:guilabel:`Changeset Link`
+	Definuje příkaz, který má být spuštěn po zjištění čísla problému.	
 					
 	
 Review Board
 :guilabel:`Heslo`
 	Heslo pro ověření přístupu na RB.
 	
-:guilabel:`Server repository ID`
+:guilabel:`ID repa na serveru`
 	Implicitní ID repozitáře na serveru RB	
 
-:guilabel:`Target Groups`
+:guilabel:`Cílové skupiny`
 	Seznam čárkami oddělených cílových skupin
 
-:guilabel:`Target People`
+:guilabel:`Cílové osoby`
 	Seznam čárkami oddělených cílových osob
 
 	

doc/source-cs/shelve.txt

-Shelve - Almárka
-================
+Shelve
+======
 
 .. module:: shelve.dialog
   :synopsis: Dialog used to perform shelve/unshelve operations

i18n/tortoisehg/cs.po

 "Project-Id-Version: tortoisehg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-08-18 14:01-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-05-18 01:20+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-08-29 12:52+0000\n"
 "Last-Translator: Tovim <Unknown>\n"
 "Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2014-08-19 06:13+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 17156)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2014-08-30 07:03+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 17176)\n"
 "Language: cs\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
 
 msgstr "Odvrhnout lokální změny (revert --all)"
 
 msgid "Revision is &Good"
-msgstr ""
+msgstr "Revize je dobrá"
 
 msgid "Revision is &Bad"
-msgstr ""
+msgstr "Revize je špatná"
 
 msgid "&Skip this Revision"
 msgstr "&Přeskočit tuto revizi"
 "- {FILES}: The list of files touched by the selected revision.\n"
 "- {ALLFILES}: All the files tracked by Mercurial on the selected revision."
 msgstr ""
+"Příkaz, který bude proveden.\n"
+"K provedení příkazu použijte \" hg\" (spíše než \"hg.exe\").\n"
+"Ke skladbě příkazu můžene použít několik {PROMĚNNÝCH} :\n"
+"- {ROOT}: Cesta ke kořeni aktuálního repozitáře.\n"
+"- {REV} / {REVID}: Číslo vybrané revize / případně hexadecimální hash ID.\n"
+"- {SELECTEDFILES}: Seznam souborů, vybraných uživatelem v seznamu "
+"podrobnosti revizí.\n"
+"- {FILES}: Seznam souborů, dotčených vybranou revizí.\n"
+"- {ALLFILES}: Všechny soubory, sledované Mercuriálem ve vybrané revizi."
 
 msgid ""
 "The directory where the command will be executed.\n"
 msgstr "Porovnat revize vybraného souboru"
 
 msgid "Filter Histor&y"
-msgstr ""
+msgstr "Selektivní výběr"
 
 msgid "Query about changesets affecting the selected files"
 msgstr "Hledání changesetů, ovlivňujících vybrané soubory"
 msgstr "Kopírovat úplnou cestu k souboru do schránky"
 
 msgid "&Revert to Revision..."
-msgstr ""
+msgstr "&Vrátit k revizi..."
 
 msgid "Open S&ubrepository"
 msgstr ""
 msgstr ""
 
 msgid "&Copy..."
-msgstr "&Copy..."
+msgstr "&Kopírovat..."
 
 msgid "Re&name..."
 msgstr ""
 msgstr ""
 
 msgid "Manually resolve rejected patch chunks"
-msgstr ""
+msgstr "Ručně vyřešit odmítnuté porce (chunks) oprávky (patch)."
 
 msgid "De&tect Renames..."
 msgstr ""
 msgid ""
 "No merge conflicts, ready to commit or <a href=\"resolve\"><b>review</b></a>"
 msgstr ""
+"Žádné slučovací konflikty, připraveno ke komitu nebo <a href=\"resolve"
+"\"><b>review</b></a>"
 
 msgid "Commit merge results"
 msgstr "Komitovat výsledek sloučení"
 msgstr "Nebyla vybrána žádná větev oprávky"
 
 msgid "No editor found"
-msgstr "No editor found"
+msgstr "Editor nenalezen"
 
 msgid ""
 "Mercurial was unable to find an editor. Please configure Mercurial to use an "
 msgstr "Nejde spustit následující příkaz:"
 
 msgid "No shell configured"
-msgstr "Žádný shell není nastaven"
+msgstr "Žádné zobrazení není nastaveno"
 
 msgid "A terminal shell must be configured"
-msgstr "Musí být nastaven shell terminálu"
+msgstr "Musí být nastaveno zobrazení terminálu"
 
 msgid "Show Log"
 msgstr "Ukázat záznam"
 
 #, python-format
 msgid "Copy - %s"
-msgstr "Copy - %s"
+msgstr "Kopírovat - %s"
 
 #, python-format
 msgid "Rename - %s"
-msgstr "Rename - %s"
+msgstr "Přejmenovat - %s"
 
 msgid "Show all"
 msgstr "Ukázat vše"
 
 msgid "### revision set query ###"
-msgstr "### revision set query ###"
+msgstr "###zkoumání sady revizí ###"
 
 msgid "Clear current query and query text"
-msgstr "Smazat stávající dotaz (query)"
+msgstr "Smazat stávající průzkum (query) a jeho text"
 
 msgid "Trigger revision set query"
-msgstr "Trigger revision set query"
+msgstr "Aktivovat průzkum (query) sady revizí"
 
 msgid "Open advanced query editor"
-msgstr "Open advanced query editor"
+msgstr "Otevřít editor průzkumu (query)"
 
 msgid "Delete selected query from history"
-msgstr "Delete selected query from history"
+msgstr "Smazat vybrany dotaz (query) z historie"
 
 msgid "filter"
 msgstr "Filtr"
 msgstr ""
 
 msgid "&Update..."
-msgstr ""
+msgstr "&Aktualizovat..."
 
 msgid "Bro&wse at Revision"
 msgstr "Podrobnosti revize"
 msgstr ""
 
 msgid "Change &Phase to"
-msgstr ""
+msgstr "Změna fáze"
 
 msgid "&Graft to Local..."
 msgstr ""
 msgstr "Aplikovat pouze tuto oprávku (patch)"
 
 msgid "Fold patches..."
-msgstr "Fold patches..."
+msgstr "Složit oprávky..."
 
 msgid "Delete patches..."
-msgstr "Delete patches..."
+msgstr "Smazat oprávky..."
 
 msgid "Rename patch..."
 msgstr "Přejmenovat oprávku..."
 msgstr "Nalézá se tam již soubor se stejným názvem."
 
 msgid "Replace"
-msgstr "Replace"
+msgstr "Nahradit"
 
 msgid "Append"
 msgstr "Připojit"
 msgstr "Zobrazit všechny sledované soubory ve stromovém uspořádání"
 
 msgid "&Flat List"
-msgstr ""
+msgstr "&Prostý seznam"
 
 msgid "### filter text ###"
 msgstr ""
 msgstr "Přepnout na rodiče, který má být použit jako bázová revize"
 
 msgid "List Optio&ns"
-msgstr ""
+msgstr "Seznam stavů"
 
 #, python-format
 msgid "%s - Revision Details (%s)"
 "modified state.<br><br>Are you sure you want to use revert?<br><br>(use "
 "update to checkout another revision)"
 msgstr ""
-"Nastavení (revert) všech souborů vyřadí změny a ponechá soubory v "
+"Akce \"revert\" u všech souborů vyřadí změny a ponechá soubory v "
 "modifikovaném stavu.<br><br>Jste si jist, že tuto akci chcete provést?"
 "<br><br>(použijte aktualizaci pro přechod k jiné revizi)"
 
 "a>"
 
 msgid "Searching..."
-msgstr "Searching..."
+msgstr "Hledá se..."
 
 msgid "Running"
 msgstr "Běžící"
 msgstr "zobrazit nápovědu a ukončit program"
 
 msgid "set/override config option (use 'section.name=value')"
-msgstr ""
+msgstr "zadat/přepsat konfigurační nastavení (use 'section.name=value')"
 
 msgid "start debugger"
 msgstr "spustit debugger"
 msgstr "číst seznam souborů ze souboru"
 
 msgid "read file list from file encoding utf-8"
-msgstr "read file list from file encoding utf-8"
+msgstr "načíst seznam souborů ze souboru s kódováním utf-8"
 
 msgid "open a new workbench window"
 msgstr "otevřte nové okno verpánku"
 msgstr "thg add [FILE]..."
 
 msgid "revision to annotate"
-msgstr "revision to annotate"
+msgstr "revize pro anotaci"
 
 msgid "open to line"
 msgstr "otevřít na řádku"
 msgstr ""
 
 msgid "revision to archive"
-msgstr "revision to archive"
+msgstr "revize pro archivaci"
 
 msgid "thg archive"
 msgstr "thg archive"
 msgstr "Zabarvení podle autora"
 
 msgid "Color changesets by author name. Default: False"
-msgstr ""
+msgstr "Zbarvit changesety podle jména autora. Implicitně: False"
 
 msgid "Full Authorname"
 msgstr "Celé jméno autora"
 "If true, concatenate multiple lines of changeset summary and truncate them "
 "at 80 characters as necessary. Default: False"
 msgstr ""
+"Pakliže \"true\", přeskupit víceré řádky souhrnného sdělení a případně "
+"jejich délky omezit na 80 znaků.Implicitně: False"
 
 msgid "Log Batch Size"
 msgstr "Počet načtených revizí"
 "some cases. This option is expected to be removed if the performance issue "
 "is solved."
 msgstr ""
+"Zobrazit nepřímou závislost revize na grafu při filtrování revsetem. "
+"Implicitně: True<p><b>Poznámka</b>: Počítání rodinné linky může být v "
+"některých případech pomalé. Tato možnost bude zřejmě odstraněna, podaří-li "
+"se vyřešit problém s výkonem."
 
 msgctxt "config item"
 msgid "Commit"
 msgstr "Server"
 
 msgid "<b>Repository Details:</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Detaily repozitáře:</b>"
 
 msgid ""
 "Repository name to use in the web interface, and by TortoiseHg as a "
 msgstr "Konfigurovat vybraný plugin COM Bug Tracker"
 
 msgid "Issue Tracker Trigger"
-msgstr "Aktualizovat Issue Tracker"
+msgstr "Aktivovat Issue Tracker"
 
 msgid ""
 "Determines when the issue tracker state will be updated by TortoiseHg. Valid "
 "to bitbucket commit pages you can set this to:<br>https://bitbucket.org/"
 "tortoisehg/thg/commits/{node|short}"
 msgstr ""
+"Zadaný \"retězec šablony\" změní číslo revize a příslušný krátký heš na link."
+"<br>Řetězec šablony používá syntaxi \"mercuriálové šablony\", která aktuálně "
+"přijímá dva výrazy:<ul><li>{node|short} : nahrazen 12ti místným ID revize "
+"({node} sám o sobě není v současnosti podporován).<li>{rev} : nahrazen "
+"číslem revize.</ul>Na příklad, pro připojení ke komitovacím stránkám "
+"bitbucket můžete zadat toto:<br>https://bitbucket.org/tortoisehg/thg/commits/"
+"{node|short}"
 
 msgid "Path to review board example \"http://demo.reviewboard.org\""
 msgstr "Cesta k příkladu pro review board \"http://demo.reviewboard.org\""
 msgstr "Před ukončením aplikovat změny?"
 
 msgid "&No (discard changes)"
-msgstr "&Ne (vyřadit změny)"
+msgstr "&Ne"
 
 msgid "Reload"
 msgstr "Znovu načíst"
 "Do you want to reload?"
 msgstr ""
 "Neuložené změny budou ztraceny.\n"
-"Chcete provést znouvunačtení?"
+"Chcete je znovu načíst?"
 
 msgid "Unable to create a Mercurial.ini file"
 msgstr "Nejde vytvořit soubor Mercurial.ini"
 msgstr "Smazáno*"
 
 msgid "*: not used by TortoiseHg"
-msgstr "* v TortoiseHg nepoužito"
+msgstr "*: v TortoiseHg nepoužito"
 
 msgid "Taskbar"
 msgstr "Hlavní panel ve Windows"
 msgstr "Konfigurace kontextové nabídky Windows"
 
 msgid "Clear"
-msgstr "Clear"
+msgstr "Smazat"
 
 msgid "Clear the current shelf file"
 msgstr "Vyprázdnit aktuální šelfový soubor"
 msgstr "Smazat aktuální šelfový soubor"
 
 msgid "Left Toolbar"
-msgstr "Le Toolbar"
+msgstr "Left Toolbar"
 
 msgid "Delete selected chunks"
 msgstr "Smazat vybrané porce (chunks)"
 msgstr "New Shelf"
 
 msgid "Right Toolbar"
-msgstr "Pravý Toolbar"
+msgstr "Right Toolbar"
 
 msgid "Move selected chunks left"
 msgstr "Přesunout vybrané porce vlevo"
 
 #, python-format
 msgid "%s is deleted by non-hg command, but still tracked"
-msgstr ""
+msgstr "%s je smazán nemercuriálovým příkazem, přesto stále sledován"
 
 msgid "missing"
 msgstr "postrádáný"
 "creation of a new branch. Do you want to create a new branch in the remote "
 "repository?"
 msgstr ""
-"Jeden nebo více changesetů, které se pokoušíte předat (push), zahrnují "
-"vytvoření nové větve. Chcete vytvořit novou větev ve vzdáleném repozitáři?"
+"Jeden nebo více changesetů, které se pokoušíte předat (push), obsahují nově "
+"vytvořenou větev. Chcete vytvořit novou větev ve vzdáleném repozitáři?"
 
 msgid "Determining outgoing changesets to email..."
 msgstr "Určení odchozích changesetů pro odeslání emailem..."
 msgstr "Jste si jist, že chcete zrušit synchronizaci?"
 
 msgid "Post Pull Behavior"
-msgstr "Post Pull Behavior"
+msgstr "Chování po akci Pull"
 
 msgid "Select post-pull operation for this repository"
 msgstr "Vyberte operaci 'post-pull' pro tento repozitář"
 msgstr "Fetch - použít extenzi fetch (fetch není aktivní)"
 
 msgid "Rebase - rebase local commits above pulled changes"
-msgstr "Rebase - přeskupit lokální komity za staženýmé změnamy"
+msgstr "Rebase - přeskupit lokální komity nad stažené změny"
 
 msgid "UpdateOrRebase - pull, then try to update or rebase"
-msgstr ""
+msgstr "UpdateOrRebase - provést pull, potom zkusit update nebo rebase"
 
 msgid "Rebase - use rebase extension (rebase is not active!)"
 msgstr "Rebase - použít extenzi rebase (rebase není aktivní)"
 
 msgid "UpdateOrRebase - use rebase extension (rebase is not active!)"
-msgstr ""
+msgstr "UpdateOrRebase -použít extenzi rebase (rebase není aktivní!)"
 
 msgid "<a href=\"config\">Launch settings tool...</a>"
 msgstr "<a href=\"config\">Spustit nástroj pro nastavení...</a>"
 
 #, python-format
 msgid "%s already exists, replace URL?"
-msgstr "%s již existuje, má být URL nahrazeno?"
+msgstr "%s již existuje, nahradit URLjiným?"
 
 #, python-format
 msgid ""
 "Optional. PEM encoded client certificate chain file. Environment variables\n"
 "are expanded in the filename."
 msgstr ""
-"Volitelné. Soubor se sřetězenými klientskými certifikáty ve formátu PEM. "
+"Volitelné. Soubor se zřetězenými klientskými certifikáty ve formátu PEM. "
 "Proměnné prostředí\n"
 "jsou rozbaleny v názvu souboru."
 
 
 #, python-format
 msgid "%s - sync options"
-msgstr "%s - sync options"
+msgstr "%s - synchronizační možnosti"
 
 msgid "Allow push of a new branch (--new-branch)"
 msgstr "Povolit push nové větve (--new-branch)"
 
 #, python-format
 msgid "Added tag %s for changeset %s"
-msgstr "Připojen tag %s k revizi %s"
+msgstr "Připojený tag %s k revizi %s"
 
 #, python-format
 msgid "Tag '%s' has been moved"
 
 #, python-format
 msgid "Removed tag %s"
-msgstr "Tag %s byl odebrán"
+msgstr "Odebraný tag %s"
 
 #, python-format
 msgid "Tag '%s' has been removed"
 msgstr "Import - %s"
 
 msgid "Browse Directory..."
-msgstr "Adresář pro hledání..."
+msgstr "Prohledat adresář..."
 
 msgid "Import from Clipboard"
 msgstr "Importovat ze schránky"
 msgstr "Nalezeny nekomitované lokální změny."
 
 msgid "Do you want to keep them or discard them?"
-msgstr "Chcete je zachovat nebo odvrhnout?"
+msgstr "Chcete je zachovat nebo vyřadit?"
 
 msgid "&Keep (--keep)"
 msgstr ""
 msgstr "Dočasné soubory se odstraní po ukončení tohoto dialogu"
 
 msgid "Select Tool:"
-msgstr "Select Tool:"
+msgstr "Vyberte nástroj:"
 
 msgid "Dir diff to p1"
 msgstr "Diff vůči p1"
 msgstr "S&ynchronizovat"
 
 msgid "&Refresh"
-msgstr "&Refresh* repo"
+msgstr "&Refresh* repozitář"
 
 msgid "Refresh current repository"
 msgstr "Refresh* aktuální repozitář"
 
 msgid "Refresh &Task Tab"
-msgstr "Refresh* úkon"
+msgstr "Refresh* úkonovou kartu"
 
 msgid "Refresh only the current task tab"
 msgstr "Obnovit (refresh) pouze aktuální úkonovou kartu"
 msgstr ""
 
 msgid "Filter graph with revision sets or branches"
-msgstr "Pracovní lišta filtru"
+msgstr "Pracovní lišta filtru se sadami revizí nebo větvemi"
 
 msgid "&Workbench Toolbars"
 msgstr ""
 msgstr "%s - TortoiseHg Workbench"
 
 msgid "Reopening tabs"
-msgstr "Otevření karet"
+msgstr "Opětovné otevření karet"
 
 #, python-format
 msgid "Reopening repository %s"
-msgstr "Otevření repozitáře %s"
+msgstr "Opětovné otevření repozitáře %s"
 
 msgid "Goto revision"
 msgstr "Přejít k revizi"
 "'<i>readme</i>' key to the '<i>tortoisehg</i>' section, and set it to the "
 "filename or URL of your repository's README file."
 msgstr ""
-"Soubor README není pro aktuální repozitář nakonfigurován.<p>Pro konfiguraci "
+"Soubor README není pro aktuální repozitář nakonfigurovaný.<p>Pro konfiguraci "
 "souboru README v repozitáři otevřte konfigurační soubor a přidejte klíč "
 "'<i>readme</i>' v sekci '<i>tortoisehg</i>' a jako hodnotu uveďte název nebo "
 "URL souboru README repozitáře."
 msgstr "Chyba při získání chybové zprávy z pluginu Issue Tracker"
 
 msgid "Error executing \"commit finished\" trigger"
-msgstr "Chyba při běhu spouštěče (trigger) \"commit finished\""
+msgstr "Chyba při aktivaci události \"commit finished\""
 
 msgid "Cannot open Plugin Options dialog"
 msgstr "Nejde otevřít dialog Plugin Options"
 
 #, python-format
 msgid "hg: parse error at %s: %s\n"
-msgstr "hg: parse error at %s: %s\n"
+msgstr "hg: chyba rozboru v %s: %s\n"
 
 #, python-format
 msgid "hg: parse error: %s\n"
-msgstr "hg: parse error: %s\n"
+msgstr "hg: chyba rozboru: %s\n"
 
 #, python-format
 msgid "timed out waiting for lock held by %s"
 
 #, python-format
 msgid "abort: could not lock %s: %s\n"
-msgstr "abort: could not lock %s: %s\n"
+msgstr "zrušit: nešlo zamknout %s: %s\n"
 
 #, python-format
 msgid "hg %s: %s\n"
 msgstr "abort: error: %s\n"
 
 msgid "broken pipe\n"
-msgstr "broken pipe\n"
+msgstr "přerušený kanál\n"
 
 msgid "abort: "
 msgstr "zrušit: "
 msgstr ""
 
 msgid "inotify is not supported on this platform"
-msgstr "inotify není na této platformě podporováno"
+msgstr "inotify není v této platformě podporováno"
 
 msgid "eol is incompatible with win32text"
 msgstr "eol je nekompatibilní s win32text"
 msgstr "Nástrojová lišta uživatele"
 
 msgid "Revision details context menu"
-msgstr "Detailní kontextové menu revize"
+msgstr "Kontextové menu detailů revize"
 
 msgid "Commit context menu"
 msgstr "Kontextové menu komitu"
 
 msgid "File context menu (on manifest and revision details)"
-msgstr "Kontextové menu souboru (na detailech manifestu a revize)"
+msgstr "Kontextové menu souboru (v detailech manifestu a revize)"
 
 #, python-format
 msgid "%d year"
 msgstr "Status souboru"
 
 msgid "Repository status & changes"
-msgstr "& Změny stavu repozitáře"
+msgstr "Změny stavu repozitáře"
 
 msgid "Add Files..."
 msgstr "Přidat soubory..."
 msgstr "Zjistit kopie a změny názvů"
 
 msgid "Search History"
-msgstr "Hledat"
+msgstr "Historie hledání"
 
 msgid "Search file revisions for patterns"
 msgstr "Prohledat revize souborů podle vzorů"

i18n/tortoisehg/fr.po

 "Project-Id-Version: tortoisehg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-08-18 14:01-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-07-29 17:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-08-26 19:35+0000\n"
 "Last-Translator: André Sintzoff <Unknown>\n"
 "Language-Team: French <fr@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n > 1;\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2014-08-19 06:14+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 17156)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2014-08-27 06:33+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 17174)\n"
 "X-Poedit-Country: FRANCE\n"
 "X-Poedit-Language: French\n"
 
 msgstr "&Ignorer..."
 
 msgid "Edit Re&jects"
-msgstr ""
+msgstr "Éditer les re&jets"
 
 msgid "Manually resolve rejected patch chunks"
-msgstr ""
+msgstr "Résoudre manuellement les morceaux de patch rejetés"
 
 msgid "De&tect Renames..."
 msgstr "Dé&tecter les renommages..."
 msgid ""
 "No merge conflicts, ready to commit or <a href=\"resolve\"><b>review</b></a>"
 msgstr ""
+"Aucun conflit de fusion, prêt à appliquer un commit ou <a href=\"resolve"
+"\"><b>à revoir</b></a>"
 
 msgid "Commit merge results"
 msgstr "Committer les résultats de fusion"
 msgstr "win32ill: plate-forme non supportée : %s\n"
 
 msgid "win32ill: interrupted while stopping message loop\n"
-msgstr ""
+msgstr "win32ill: interrompu en arrêtant la boucle de message\n"
 
 #~ msgid "applying patch\n"
 #~ msgstr "application du patch\n"

i18n/tortoisehg/nl.po

 "Project-Id-Version: tortoisehg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "POT-Creation-Date: 2014-08-18 14:01-0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-07-10 06:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-08-29 09:03+0000\n"
 "Last-Translator: Aldwoni <aldwoni@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Dutch <nl@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2014-08-19 06:13+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 17156)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2014-08-30 07:03+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 17176)\n"
 
 msgid "TortoiseHg Overlay Icon Server"
 msgstr "TortoiseHg Overlay Icon Server"
 
 msgid "Automatically advance to next page when backout and merge are complete."
 msgstr ""
-"Ga automatisch naar de volgende pagina als backout en samenvoegen afgewerkt "
+"Ga automatisch naar de volgende pagina als backout en samenvoegen voltooid "
 "zijn."
 
 #, python-format
 
 #, python-format
 msgid "[command completed successfully %s]"
-msgstr "[opdracht succesvol afgewerkt %s]"
+msgstr "[opdracht succesvol voltooid %s]"
 
 #, python-format
 msgid "ignoring invalid cmdworker '%s'\n"
 msgstr "Vorig verschil"
 
 msgid "Unicode"
-msgstr ""
+msgstr "Unicode"
 
 msgid "Western Europe"
 msgstr "West-Europa"
 msgstr "U mag de graft verderzetten"
 
 msgid "Exiting with an unfinished graft is not recommended."
-msgstr "Het is niet aangeraden om te eindigen met een onafgewerkte graft."
+msgstr "Het is niet aangeraden om te eindigen met een onvoltooide graft."
 
 msgid "Consider aborting the graft first."
 msgstr "Overweeg om de graft eerst af te breken."
 
 msgid "Automatically advance to next page when merge is complete."
 msgstr ""
-"Ga automatisch verder naar de volgende pagina als het samenvoegen afgewerkt "
+"Ga automatisch verder naar de volgende pagina als het samenvoegen voltooid "
 "is."
 
 #, python-format
 msgstr "Kan het specifieke bestand niet openen om te lezen."
 
 msgid "This appears to be a binary file."
-msgstr ""
+msgstr "Dit blijkt een binary bestand te zijn."
 
 msgid "An error occurred while reading the file."
 msgstr ""
 msgstr "U mag de rebase verderzetten"
 
 msgid "Rebase is complete"
-msgstr "Rebase is afgewerkt"
+msgstr "Rebase is voltooid"
 
 msgid "Rebase failed"
 msgstr "Rebase is mislukt"
 "\"\"resolve\"><b>opgelost</b></a> worden"
 
 msgid "Exiting with an unfinished rebase is not recommended."
-msgstr "Eindigen met een onafgewerkte rebase is niet aangeraden."
+msgstr "Eindigen met een onvoltooide rebase is niet aangeraden."
 
 msgid "Consider aborting the rebase first."
 msgstr "Overweeg om eerst de rebase af te breken."
 
 #, python-format
 msgid "Push to %s completed"
-msgstr "Push naar %s is afgewerkt"
+msgstr "Push naar %s is voltooid"
 
 #, python-format
 msgid "Push to %s aborted, ret %d"

tortoisehg/hgqt/hgignore.py

     le.returnPressed.connect(self.addEntry)
 
     add = QPushButton(_('Add'))
+    add.setAutoDefault(False)
     add.clicked.connect(self.addEntry)
     hbox.addWidget(add, 0)
 
     self.ignorefile = ignorefiles[0]
 
     edit = QPushButton(_('Edit File'))
+    edit.setAutoDefault(False)
     edit.clicked.connect(self.editClicked)
     hbox.addWidget(edit)
     hbox.addStretch(1)
     # layer 4 - dialog buttons
     BB = QDialogButtonBox
     bb = QDialogButtonBox(BB.Close)
+    bb.button(BB.Close).setAutoDefault(False)
     bb.accepted.connect(self.accept)
     bb.rejected.connect(self.reject)
     vbox.addWidget(bb)