Source

woocode / sa-auto / sh / cms / test_index.sh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
#!/bin/sh

. /apps/sh/java_env.shjava com.zjxyz.cms.cmd.DocIndex -i $1 -k "$2"